فهرست مطالب

دانش سرمایه گذاری - پیاپی 41 (بهار 1401)
 • پیاپی 41 (بهار 1401)
 • تاریخ انتشار: 1400/10/06
 • تعداد عناوین: 26
|
 • روزیتا دادخواه، علی حاجیها*، کامبیز حیدرزاده، حسین وظیفه دوست صفحات 1-22

  با توجه به اهمیت و جایگاه صنعت خودرو سازی در ایران هدف اصلی این تحقیق طراحی الگوی اقتصادی خرید کالای ساخت داخل با تاکید بر مقوله های انگیزشی مشتریان می باشد . پژوهش حاضر کیفی و با 33 نفر از خبرگان بازار ، اساتید دانشگاه و مشتریان که بر اساس نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند مصاحبه انجام و بر اساس کد گذاری باز ، محوری و انتخابی در قالب 9 مقوله اصلی مفهوم سازی شده است . روایی از روش مثلث داده ها و بررسی همکار و پایایی از 2 کد گذار انجام شده است و نتایج بیانگر آن است که از شرایط علی همانند (نگریستن به خودروی خارجی به عنوان منزلت اجتماعی) بر انگیزش خرید خودرو های داخلی تاثیر گذار است و استراتژی های مهم برای انگیزش مشتریان به خرید خودرو های داخلی (اطلاع رسانی و تاثیر تبلیغات بر افکار مشتریان) و شرایط مداخله گر (تحریم های بین المللی) بر این استراتژی ها تاثیر گذارند و پیامد (توسعه و رشد اقتصادی) را به دنبال دارد .

  کلیدواژگان: انگیزش خرید، فرهنگ مصرف، کالای داخلی
 • فاطمه احمدی، مهرداد قنبری*، شهرام مامی صفحات 23-48
  این پژوهش به دنبال طراحی مدلی برای پیش بینی رفتار مالی سرمایه گذاران در بازار سهام ایران انجام شد. برای شناسایی معیارها از تحلیل محتوای کیفی متون علمی مرتبط با موضوع پژوهش استفاده و تعداد 24 معیار شناسایی شد. با ماتریس خود تعاملی و با اتکا به نظر خبرگان براساس روش مدل سازی ساختاری تفسیری انجام گرفت و مدلی پنج سطحی حاصل شد. برای تشخیص نوع متغیرها نیز از تحلیل میک مک استفاده گردید. در مدل پنج سطحی این پژوهش که متغیرهای اخبار غیررسمی و رفتار گله ای در سطح پنجم تاثیرگذارترین و باورپذیری، قضاوت شخصی و خطای تصمیم گیری نیز تاثیرپذیرترین متغیرهای این مدل بودند که در سطح یک این مدل قرار گرفتند. تحلیل میک مک این پژوهش نیز حاکی از آن بود که متغیر اخبار غیررسمی دارای وابستگی کم و هدایت بالا، فرافکنی، خطای تصمیم گیری، باورپذیری و قضاوت شخصی نیز از نوع وابسته اند و دارای وابستگی قوی و هدایت پایین هستند و سایر متغیرها از نوع رابط هستند. با توجه به سطحی که معیارها در آن قرار گرفته اند و میزان اثرگذاری آنها در پایان نتیجه گیری و پیشنهاداتی نیز ارایه شد.
  کلیدواژگان: پیش بینی، رفتار مالی، سرمایه گذاران، بازار سهام ایران، تصمیم گیری
 • مهری حسینی، مرتضی موسی خانی*، کمال سخدری صفحات 49-73

  رفتارهای نوسازی مدل کسب و کار و نیز پژوهش در زمینه کارآفرینی سازمانی و نوآوری استراتژیک به خصوص در ایران اندک و پراکنده می باشد. این پژوهش که با روش علم سنجی و با استفاده از روش تحلیل استنادی، تکنیک ارزیابانه و تحلیل محتوایی مستندات انجام شده است؛ برآن است تا مطالعات در زمینه ی نوآوری مدل های کسب و کار را جمع بندی و ضمن ارایه تصویری از پژوهش های موجود، خلاهای پژوهشی را شناسایی و به ارایه پیشنهادات جهت تحقیقات آتی بپردازد. بر این اساس جامعه آماری شامل کلیه ی مستندات ارایه شده در پایگاه داده ای اسکوپوس با تعداد 834 داده می باشد که با استفاده از نرم افزار  bibexcle و  VOSviewer ارزیابی و مصور سازی انجام شده است. علاوه بر آن، نوآوری در مدل های کسب و کار می تواند منجر به بهبود عملکرد مالی کسب و کارها شود. بررسی نوآوری در کسب و کارها می تواند بازتابی از پتانسیل جریان ورودی (درآمد بنگاه) از کسب و کار مورد فعالیت باشد به همین منظور در این مقاله در خصوص اثر عملکردهای نوآوری بر عملکرد های مالی در صنایع مختلف، طبقه بندی تحقیقات صورت گرفته مورد نیز مورد نظر می باشد. در ادامه، بر اساس تحلیل محتوایی مستندات، تحقیقات نوآوری مدل کسب و کار طبقه بندی شده است و چارچوب کلی از دانش موجود و خلاهای پژوهشی این حوزه ارایه شده است که می تواند بینش های ارزشمندی به مدیران و محققین جهت افزایش رفتارها و پژوهش های نوآوری مدل کسب و کار جهت بهبود عملکرد مالی کسب و کارها در ایران را فراهم آورد.

  کلیدواژگان: عملکرد مالی، کارآفرینی سازمانی، نوسازی استراتژیک، نوآوری مدل کسب وکار، علم سنجی
 • علیرضا عامریان، ابراهیم چیرانی*، محمدحسن قلی زاده، سید مظفر میربرگ کار صفحات 75-97

  گسترش روزافزون جرایم مالی و آسیب های جبران ناپذیر اقتصادی و حتی اجتماعی و فرهنگی که این جرایم به بار می آورند، به خوبی ضرورت پژوهش و تحلیل در این زمینه و واکاوی علل وقوع این گونه جرایم را روشن می کند. بنابراین مساله اصلی در این پژوهش، گسترش جرایم مالی و نگرانی های حاصل از آن در جامعه ایران است. پژوهشگر در این پژوهش به دنبال آن است که جرایم مالی از نظر مالی و اقتصادی درک شود و نه از منظر جامعه شناسی یا جرم شناسی. بنابراین هدف پژوهش حاضر، طراحی و آزمون مدلی جهت تبیین و پیش بینی علل وقوع جرایم مالی برای جلوگیری از بروز انحرافات مالی می باشد. در این راستا از رویکرد پژوهش ترکیبی استفاده شد که در مرحله کیفی از روش نظریه داده بنیاد یا گراندد تیوری و در مرحله کمی از روش توصیفی- پیمایشی استفاده شده است. یافته های کیفی به وسیله نرم افزار MAXQDA تحلیل شده و در پایان مرحله کیفی مدل مفهومی جرایم مالی استخراج گردید. در مرحله کمی برای اعتباریابی مدل از روش مدل یابی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی با نرم افزار PLS استفاده شد که ابتدا مدل از طریق تحلیل عاملی تاییدی بررسی شد سپس مدل ساختاری از طریق برآورد مسیر بین متغیرها و شاخص های برازش مدل بررسی گردید. شاخص های برازندگی مدل حاکی از برازش مطلوب داده ها با مدل مفهومی می باشد و به عبارتی داده های کمی با مدل مفهومی پژوهش برازش مطلوبی داشته و موید داده های کیفی بوده است.

  کلیدواژگان: جرایم مالی، پژوهش ترکیبی، مدل یابی معادلات ساختاری، تحلیل عاملی تاییدی
 • وحید صادقی حسنوند، نارسیس امین رشتی*، مرجان دامن کشیده، آزاده محرابیان صفحات 99-117

  هدف تحقیق بررسی اثر تعدیل قیمت حامل های انرژی بر اقتصاد با تاکید بر شاخص رفاهی و نیز بررسی این اثر بر سهم سرمایه گذاری خانوار شهری است. به این منظور با استفاده از اطلاعات بودجه خانوار شهری ایران طی دوره 1367 تا 1396 و با تکیه بر تیوری های مربوط به اندازه گیری تغییرات رفاهی مصرف کنندگان، فرمول تغییرات جبرانی در چارچوب سیستم تقاضای تقریبا ایده آل استخراج می گردد. در ادامه و پس از برآورد پارامترهای سیستم تقاضا، معیار شاخص رفاهی به تفکیک برای هر یک از حامل های انرژی موردمحاسبه قرار می گیرد. در گام بعد اثر تعدیل قیمت حامل های انرژی بر سهم سرمایه گذاری در بودجه خانوارها به روش مدل رگرسیون آستانه ای تخمین زده می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد با افزایش قیمت واقعی هر حامل انرژی نسبت به کل مخارج انرژی، سهم مخارج آن حامل انرژی افزایش می یابد. ضرایب خود قیمتی تمامی حامل ها با سطح احتمال بسیار بالایی معنی دار هستند. از میان ضرایب خود قیمتی، برق بزرگ ترین ضریب و کمترین ضریب مربوط به فرآورده های نفتی است. کشش های خود قیمتی برق، گاز، بنزین و فرآورده های نفتی به ترتیب برابر 33/0-، 59/0-، 92/0 و 14/1- است. تعدیل قیمت حامل های انرژی بسته به کشش های خود قیمتی و سهم حامل های انرژی، خانوارهای شهری را دچار زیان رفاهی می کنند. با بررسی رابطه خطی و غیرخطی شاخص قیمت حامل انرژی و سهم سرمایه گذاری خانوار ، نتایج وجود رابطه مثبت و غیرخطی بین سهم سرمایه گذاری و شاخص قیمت حامل های انرژی را تایید می کند.

  کلیدواژگان: اقتصاد خانواده، اثر آستانه ای، شاخص رفاه، قیمت حامل های انرژی
 • عزت الله عباسیان، طهماسب مظاهری، سعید صحت، مهری اکبری* صفحات 119-144

  عدم اطمینان اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی همواره محل بحث و توجه پژوهشگران، سیاست گذاران و سرمایه گذاران بوده، اما آنچه از نظر مغفول مانده سنجش عدم اطمینان اقتصادی با محوریت سرمایه گذاری خارجی است. بنابراین هدف پژوهش طراحی شاخص عدم اطمینان شرایط سرمایه گذاری از طریق شناسایی عوامل اقتصادی موثر بر جریان ورودی سرمایه گذاری مستقیم خارجی در سه کشور بزرگ دارنده ذخایر گاز تعیین شد. بدین منظور ابتدا با استفاده از داده های سالانه دوره زمانی 1997 تا 2017 از کشورهای روسیه، ایران و قطر ، متغیرهای اقتصادی موثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی به روش حداقل مربعات تعمیم یافته قابل دسترس در پانل دیتا مدل سازی و شناسایی شدند. طبق نتایج، رشد اقتصادی، تورم، نرخ بهره، ارزش بازار سهام و بازبودن تجاری اثر معناداری بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارند. پس از تعیین متغیرهای اثرگذار، با استفاده از داده های ماهانه و فصلی برای حداکثر دوره زمانی در دسترس، معیار بهینه نوسانات آنها پس از برآورد انواع مدل های ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیون و تصریح مدل بهینه برای هر متغیر اندازه گیری شد. سرانجام با استفاده از معیارهای بدست آمده و وزن دهی مبتنی بر نتایج مدل پانل، شاخص عدم اطمینان شرایط سرمایه گذاری برای هر کشور ساخته شد. طبق نتایج، روند نوسانات شاخص مزبور به وضوح نوسانات ناشی از تحولات اقتصادی در کشورها و انطباق آن با سیاست های کلان اقتصادی، پولی و مالی اتخاذشده توسط دولتمردان را نشان می دهد، بطوریکه مقایسه تجربیات کشورها و نتایج حاصله می تواند راهنمای مفیدی برای سیاست گذاران کشورمان باشد، همچنین مقیاس مناسبی برای ارزیابی وضعیت عدم اطمینان شرایط سرمایه گذاری کشورها توسط سیاست گذاران، سرمایه گذاران و پژوهشگران در سطح کلان و خرد ارایه می دهد.

  کلیدواژگان: شاخص عدم اطمینان شرایط سرمایه گذاری، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، پانل دیتا، ناهمسانی واریانس شرطی خودرگرسیون
 • علیرضا ترابیان، محمدرضا ناهیدی امیرخیز*، سیاوش جانی، رقیه حسن زاده صفحات 145-162

  ارزیابی ریسک اعتباری یکی از موضوعات چالش برانگیز و مهم در حوزه تجزیه و تحلیل مالی بخصوص بخش بانکی است. یکی از روش های مربوط به کاهش ریسک مذکور به طراحی سیستم تعیین رتبه اعتباری گیرندگان تسهیلات مربوط می شود. اعتبارسنجی روشی برای ارزیابی ریسک اعتباری متقاضی وام است که داده های گذشته و تکنیک های آماری را به کار می برد تا تاثیر ویژگی های مختلف یک متقاضی وام را بر احتمال تاخیر یا قصور در پرداخت بدهی توسط وی، بررسی کند. این پژوهش در مورد روش های مدیریت ریسک اعتباری با استفاده از روش های رگراسیون لاجیت و اعتبار سنجی و رتبه بندی مشتریان حقیقی سرپرستی مرکز بانک صادرات انجام و مشخصاتی نظیر سن، جنسیت، مبلغ و وثیقه تسهیلات به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته می شود. این پژوهش رابطه بین نتایج کسب شده از این مدل و وضعیت اعتباری مشتریان انتخاب شده را مورد مطالعه قرار می دهد. نتایج حاصل نشان می دهد که متغیرهای سن و تحصیلات بر وضعیت و رتبه بندی اعتباری مشتریان تاثیر دارد، در حالی که دیگر متغیرهای فوق الذکر با وضعیت اعتباری مشتری رابطه معناداری دارد.

  کلیدواژگان: اعتبارسنجی، رتبه بندی اعتباری، مدیریت ریسک اعتباری
 • سروش معتمدی فرد، امیر بیات ترک*، جلال حقیقت منفرد صفحات 163-194

  تغییرات تکنولوژیک منجر به ایجاد چالش ها و فرصتهای جدید در صنایع گوناگون می شود. عدم توانایی سازمان ها در منطبق ساختن مدل کسب و کار خود با این تغییرات ممکن است منجر به خروج آنها از بازار شود. صنعت بانکداری نیز از این امر مستثنی نبوده و تکنولوژی های مالی نظارتی نیز یکی از مهم ترین روند های تکنولوژیک در سال های اخیر است. با توجه به تاثیر گسترده این تکنولوژی ها بر صنعت بانکداری، سرمایه گذاری در توسعه محصول جدید در حوزه تکنولوژی های مالی نظارتی از اهمیت بالایی برخوردار است. لذا به منظور پیاده سازی نتایج تحقیقات جدید و کمک به رفع مشکلات موجود در این زمینه، شناسایی و بررسی عوامل موثر بر سرمایه گذاری در توسعه محصولات جدید فناوری های مالی با رویکرد نظارتی ضروری به نظر می رسد. این پژوهش از حیث هدف، کاربردی و از نوع روش، توصیفی پیمایشی است. عوامل موثر بر سرمایه گذاری توسعه محصول جدید فناوری های مالی نظارتی از مرور ادبیات و نظر خبرگان صنعت بانکداری در بانک تجارت استخراج شده و پرسشنامه تایید شده در جامعه خبرگان توزیع و نتایج با روش تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری با نرم افزار Smart-PLS3 مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش 4 بعد اصلی موثر بر توسعه محصول جدید در حوزه فناوری های مالی به همراه 29 عامل شناسایی و تایید گردید که توجه به همه آنها دارای اهمیت است. کلیه عوامل کلیدی شناسایی شده، تاثیر معنی داری بر توسعه محصولات جدید فناوری های مالی با رویکرد نظارتی دارند.

  کلیدواژگان: سرمایه گذاری، توسعه محصول جدید، فناوری مالی نظارتی (رگ تک)، نوآوری، تحقیق و توسعه
 • مرتضی باوقار، مهدی فغانی*، محمدحسین رنجبر صفحات 195-218

  مطالعه ی سرریز نوسانات بین بازارها موضوعی مهم و مورد بحث در حوزه مالی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی سرریز نوسانات بین قیمت نفت اپک و بازار سهام ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با در نظر گرفتن چرخه های تجاری و شکست ساختاری انجام شده است. داده های مورد نظر از طریق سایت رسمی سازمان اپک و آرشیو شاخص های بورس اوراق بهادار هر یک از کشورهای مورد مطالعه از ابتدای سال 2012 تا پایان نیمه اول سال 2018 و بصورت ماهیانه گردآوری و با استفاده از مدل های همبستگی، مدل GARCH-BEKKدو متغیره و آزمون علیت گرنجر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که سرریز نوسانات قیمت نفت اپک بدون محاسبه شکست ساختاری، بر بازارهای سهام کشورهای مورد نظر اثر گذار است. اما زمانی که از شکست ساختاری استفاده شود، نتایج متفاوت خواهد بود. همچنین نتایج حاصل از آزمون علیت گرنجر نیز نشان می دهد که ارتباط علی- معلولی بین قیمت نفت اپک و شاخص بورس تهران وجود ندارد ولی در برخی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس از جمله عربستان سعودی و بحرین، قیمت نفت در وقفه های مختلف زمانی، علت تغییرات شاخص بازار سهام است.

  کلیدواژگان: سرریز نوسانات، قیمت نفت اپک، چرخه های تجاری، شکست ساختاری، بازار سهام
 • محمد اسلانی، محمدرضا ستایش*، محمدحسن جنانی، محمود همت فر صفحات 219-248

  از طریق مدل تحلیل شبکه می توان سهام شرکت ها را بر اساس ویژگی های مختلف در یک ماتریس طبقه بندی و پرتفوی تشکیل داد. در این پژوهش با استفاده از داده های 156 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390 الی 1396 و از طریق مدل تحلیل شبکه بر اساس معیارهای حسابداری عملکرد سیستم به عنوان مدل پیشنهادی، پرتفوی تشکیل و عملکرد آنها با پرتفوی های مدل سنتی تحلیل شبکه و پرتفوی بازار مقایسه شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که پرتفوی های مدل پیشنهادی، عملکرد بالاتری از مدل تحلیل شبکه سنتی بر اساس معیارهای شارپ، سورتینو، پتانسیل مطلوب و امگا دارند و پرتفوی های شرکت های دارای عملکرد سیستم بالا علاوه بر معیارهای فوق، از لحاظ معیار جنسن نیز عملکرد بالاتری از مدل تحلیل شبکه سنتی دارند. همچنین عملکرد پرتفوی های مذکور از لحاظ معیارهای پتانسیل مطلوب و امگا بیشتر از پرتفوی بازار است و عملکرد پرتفوی شرکت های دارای عملکرد سیستم پایین، همبستگی قوی تری با پرتفوی بازار دارند.

  کلیدواژگان: مدل تحلیل شبکه، تئوری محدودیت ها، حسابداری عملکرد سیستم، عملکرد پرتفوی
 • زهره حاجیها*، ایوب قربانی صفحات 249-262
  انباشت اخبار بد توسط مدیریت، عامل اساسی ریسک سقوط قیمت سهام است. علاوه بر این، توانایی پنهان سازی اخبار بد توسط مدیران محدود است؛ که اگر میزان پنهان سازی بیش ازاندازه باشد، اخبار بد سرریز می نماید و موجب سقوط قیمت سهام می گردد. هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تاثیر محدودیت مالی بر نوسان پایین به بالای بازده سهام با توجه به نقش تعدیلی رتبه بندی اعتباری است. بدین منظور 140 شرکت برای دوره زمانی 1391 تا 1396 برای انجام این پژوهش موردبررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که محدودیت مالی اثر مثبت و معناداری بر نوسان پایین به بالای بازده سهام دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که رتبه بندی اعتباری آثار معناداری بر رابطه محدودیت مالی با نوسان پایین به بالای بازده سهام دارد. به عبارت دیگر در شرکت هایی که رتبه اعتباری پایینی دارند، رابطه محدودیت مالی و نوسان پایین به بالای بازده سهام، شدیدتر است. علاوه بر این، نتایج تحلیل حساسیت (روش GMM) نتایج به دست آمده پژوهش را تایید نمود.
  کلیدواژگان: محدودیت مالی، نوسان پایین به بالای بازده سهام، ریسک سقوط قیمت سهام، رتبه بندی اعتباری شرکت
 • غلامرضا سلیمانی امیری، وحید افتخاری، فاطمه دانشیار* صفحات 263-280
  در پژوهش حاضر، رابطه بین کیفیت حسابرسی و بازده سهام رشدی و ارزشی به صورت تجربی و با رویکرد الگوی رگرسیونی لجستیک مورد بررسی قرار گرفت. کیفیت حسابرسی با استفاده از دو معیار نوع اظهارنظر حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی مورد سنجش قرار می‏گیرد و تفکیک سهام به رشدی و ارزشی با استفاده از الگوی هاگن انجام شد. همچنین، اندازه شرکت، نسبت اهرمی و نسبت سودآوری به عنوان متغیرهای کنترلی، وارد الگوی پژوهش شدند. نمونه پژوهش، مشتمل بر 80 شرکت‏ در بازه زمانی سال‏های 1386 الی 1395 است. نتایج به دست‏ آمده حاکی از آن است که کیفیت حسابرسی با شامل بازده سهام رشدی و ارزشی براساس قیمت به درآمد هر سهم، بازده دارایی، قیمت به ارزش دفتری سهم و بازده حقوق صاحبان سهام رابطه معناداری داشته است.
  کلیدواژگان: کیفت حسابرسی، سهام رشدی، سهام ارزشی، الگوی هاگن
 • سعید مشتاق، فرهاد حسین زاده لطفی*، محمداسماعیل فدایی نژاد صفحات 281-302

  تاثیر متغیرهای اقتصادی بر بازارهای سرمایه مهم ترین موضوع تیوری مالی است. بورس اوراق بهادار از جایگاه خاصی در سیستم مالی کشور ما برخوردار بوده و کارآمدی و توسعه بازار سرمایه در گرو فعال بودن این نهاد در کشور است. دو کارکرد مهم بورس اوراق بهادار را می توان جمع آوری پس اندازهای اندک و نقدینگی موجود در سطح جامعه و هدایت آن ها به سمت فرآیند تولید کالا و خدمات در کشور ذکر کرد. در این راستا شناسایی عوامل موثر بر بازدهی اوراق بهادار، تاثیر به سزایی در تحلیل عمیق تر و اتخاذ تصمیم مناسب تر از طرف سرمایه گذاران دارد. بر این اساس در پژوهش حاضر تاثیر نوسانات نرخ بازده دلار به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی بر بازده شاخص نفدی و بازده شاخص کل در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی سال های 1395 تا 1398 مورد بررسی قرار گرفته است. در این پژوهش باهدف شناسایی تاثیر نرخ بازده ارز بر بازده شاخص نقدی و بازده شاخص کل، دو فرضیه اصلی با استفاده از رابطه همگرایی آزمون گردید که نتایج پژوهش مبین بر وجود رابطه بین نرخ بازده دلار بر بازده شاخص نقدی و بازده شاخص کل با چند روز تاخیر در بورس اوراق بهادار تهران بود.

  کلیدواژگان: متغیرهای اقتصادی، بورس اوراق بهادار، نرخ بازده دلار، بازده شاخص نقدی و بازده شاخص کل
 • ساره پهلوان، علی نجفی مقدم*، قدرت الله امام وردی صفحات 303-332

  ریسک و مخاطرات در بستر اقتصادی یک کشور می توانند بر شاخص های اقتصادی کشور تاثیر داشته باشند و دلیلی بر رشد و یا افول شاخص داشته باشند. ریسک می تواند به عنوان عامل بر هم زننده تعادل تبیین شود و و وضعیت را تغیر دهد. در اقتصاد های نوپا یکی از دغدغه ها اقتصادانان کنترل ریسک های موجود برای کاهش هزینه ها و افزایش رشد شاخص های اقتصادی می باشند. در این پژوهش به بررسی تاثیر ریسک های مالی، اقتصادی، بین الملل و سیاسی بر شاخص کل بورس اوراق بهادار می پردازد که ضمن بررسی وجود یا عدم وجود تاثیر به بررسی جهت تاثیر می پردازد برای این منظور از مدل ARDL برای دیتاهای فصلی از سال 1388 تا 1398 استفاده شده است. نتایج در کوتاه مدت و بلندمت بدین صورت شده است که ریسم مالی تاثیر منفی بر شاخص دارد و و ریسک اقتصادی و بین الملل تاثیر مثبت در کوتاه داشته اند و در بلندمدت ریسک مالی منفی و ریسک اقتصادی نیز منفی می گردد ولی ریسک بین الملل تاثیر مثبت خود را می گذارد.

  کلیدواژگان: ریسک مالی، ریسک اقتصادی، ریسک بین الملل، ریسک سیاسی
 • سید محمدرضا مسعودیان، سید یوسف احدی سرکانی*، محمد محمودی، صالح قویدل صفحات 333-356

  اطلاعات یا جملات آینده نگر، به اطلاعاتی اطلاق می شود که بار معنایی آتی دارند. این اطلاعات، شامل اطلاعاتی درباره آینده شرکت است که ممکن است بعدها به عنوان اطلاعات تاریخی (نتایج واقعی) ارایه شوند. اطلاعات آینده نگر در واقع باورها و انتظارات مدیر را از عوامل اثرگذار بر عملکرد شرکت، همراه با ارایه مفروضات و پیش فرض ها به سهامداران و سرمایه گذاران ارایه می دهد. هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر افشای اطلاعات آینده نگر بر واکنش قیمت سهام می باشد. بدین منظور داده های 140 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس و فرابورس تهران طی سال های 1394 تا 1398 از طریق داده های ترکیبی مورد بررسی و تحلیل قرار می گیرند. به منظور بررسی تاثیر افشای اطلاعات آینده نگر بر واکنش قیمت سهام از مدل اولسون (1995) بهره گرفته می شود و سپس از طریق آزمون Z وونگ معناداری ضرایب تعیین مدل اولسون (1995) و مدل فرضیه اول مورد مقایسه قرار می گیرند. به علاوه برای اندازه گیری افشای اطلاعات آینده نگر ابتدا تاثیر واژه های آینده نگر به پیروی از تحقیق (حسنین و حوسینی، 2015) توسط تحلیگران مالی مورد نظرسنجی قرار می گیرند. سپس با استفاده از روش سوارا که یکی از روش های تصمیم گیری چند شاخصه است واژه های تاثیرگذار بر تصمیم گیری های سرمایه گذاران وزن دهی می شوند. نتایج پژوهش فرضیه اول نشان می دهد که افشای اطلاعات آینده نگر در نمونه های مورد بررسی دارای بار اطلاعاتی بالایی نبود و موجب واکنش قیمت سهام نمی شود. همچنین نتایج فرضیه دوم نشان می دهد که دو معیار عدم اطمینان محیط بیرونی (ضریب تغییرات فروش و ضریب تغییرات P/E) بر رابطه بین افشای اطلاعات آینده نگر و واکنش قیمت سهام تاثیر مثبت و معناداری دارد.

  کلیدواژگان: افشای اطلاعات آینده نگر، واکنش قیمت سهام، عدم اطمینان محیطی، روش سوارا، آزمون Z وونگ
 • رامین علیزاده، پرویز سعیدی*، مریم بخارائیان، مجید نصیری صفحات 357-382
  امروزه کسب و کارهای اجتماعی به عنوان راهکاری اثرگذار و پایدار در توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورها شناخته می شود و هر روزه توجه بخش های گسترده تری از جامعه را به خود جلب می کند. چگونگی تامین مالی یکی از موضوع های راهبردی پیش روی کسب و کارهای اجتماعی برای راه اندازی و مدیریت این کسب وکارها است. در این پژوهش با بهره گیری از روش تحقیق کیفی، عوامل موثر بر تامین مالی کسب و کارهای اجتماعی از طریق صنعت بانکداری شناسایی و دسته بندی شده است. با انجام مصاحبه با خبرگان صنعت بانک در سال 99 در مجموع از 15 مصاحبه با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده اند، انجام شده است، تعداد 24 مقوله اصلی براساس مدل پارادایمی داده بنیاد شناسایی و در قالب شش بعد ساختاردهی شده است. درآمدزایی، تکالیف قانونی بانکها ونوع آوری مالی، سرمایه گذاری و محیط رقابتی در شبکه بانکی به عنوان «شرایط علی»، ویژگی های بنگاه، قوانین سیاسی و تحریم ها به عنوان «شرایط مداخله گر»، نهادهای غیررسمی در شبکه بانکی، جایگاه تامین مالی در سیاستهای بانکی، محدودیت های محیطی، آگاهی وتخصص کارکنان بانکها به عنوان «شرایط زمینه ای»، ساز و کارهای اجتماعی ایجاد ارزش، سیستم اجرایی چابک بانکی پیاده سازی نظام یکپارچه کنترل ونظارت بانکی، جذب سرمایه گذار، فروش سهام به عنوان «بعد تعاملی»، ظرفیت کارآفرینی فردی، بستر سازی کسب و کار، کسب و کار پایدار اجتماعی، حداکثرسازی منافع به عنوان «پدیده محوری» و...«بعد پیامدی» شناسایی شده اند. در نهایت بر اساس تحلیل داده های استخراج شده و استنتاج نتایج توسط پژوهشگر، الگوی تامین مالی کسب و کارهای اجتماعی از طریق صنعت بانکداری استخراج شد
  کلیدواژگان: ارزیابی، مدل تامین مالی، کسب و کارهای اجتماعی، صنعت بانکداری
 • حمید سجادی، محسن حمیدیان*، علی اسماعیل زاده مقری صفحات 383-403
  عملکرد سازمان و نهایتا ارزش آن از مجرای فعالیت هایی که عوامل حیاتی موفقیت را افزایش می دهند، بهبود می یابد. به نظر می رسد مدیرانی که از کارایی بالاتری برخوردارند به دنبال افزایش عملکرد بالا و در پی آن حفظ مزیت رقابتی پایدار در بین سایر رقبای خود هستند و این انتظار می رود که کارایی مدیریت بتواند بر ارتباط بین عملکرد بلندمدت بانک و مزیت رقابتی پایدار تاثیرگذار باشد. لذا برپایه این استدلال، هدف از پژوهش حاضر ارایه الگویی از ارزیابی عملکرد بلندمدت بانک های تجاری مبتنی بر رویکرد مزیت رقابتی پایدار با تاکید بر نقش کارایی مدیریت است. فرضیه تحقیق نیز با استفاده از نمونه متشکل از 23 بانک پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1397 و با بهره گیری از مدل رگرسیون چند متغیره موردبررسی قرار گرفت. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار ایویوز نسخه دهم مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش حاکی از آن است که عوامل شناسایی شده ارزیابی عملکرد بلندمدت بانک های تجاری از جمله معیار عملکرد مالی (ارزش افزوده اقتصادی) و شاخص های سودآوری (کیوتوبین، بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام) بر مزیت رقابتی پایدار بانک تاثیرگذار است. همچنین کارایی مدیریت به عنوان نقش تعدیل گر بر ارتباط بین ارزیابی عملکرد بلندمدت بانک های تجاری (ارزش افزوده اقتصادی، کیوتوبین، بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام) و مزیت رقابتی پایدار بانک تاثیرگذار است. از سویی، با توجه به آنکه میزان ضرایب بدست آمده از بانک های خصوصی نسبت به بانک های دولتی بیشتر است، لذا به منظور افزایش کارایی مدیریت، پیشنهاد می شود که بانک ها به سمت خصوصی شدن حرکت کنند.
  کلیدواژگان: کارایی مدیریت، عملکرد بلندمدت بانک تجاری، مزیت رقابتی پایدار، عملکرد مالی بانک
 • ابراهیم علی زاده، حمیدرضا وکیلی فرد*، محسن حمیدیان صفحات 405-428
  شاخص های مالی سنجه های مطلوبی برای سیاست گذارانی است که مایل به ارزیابی وضعیت فعلی اقتصاد در حال حاضر و پیش بینی آینده هستند و به خصوص برای اعتبار دهندگان و بانک مرکزی از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و دلایل متعددی برای توجیه این اهمیت وجود دارد. داده هایی که بر پایه آن ها شاخص های مالی محاسبه می گردد ماهیتا با نگاه به آینده تعریف شده و احتمالا انتظارات بازار را در مورد داده های کلان مدنظر قرار می دهند. شاخص های مالی ممکن است خود نیز به طور مستقیم بر وضعیت آینده اقتصاد تاثیر گذاشته یا از شاخص های خرد و کلان اقتصادی تاثیر پذیرند. در تحقیق حاضر تلاش شده تا مطالعه سیستماتیک و جامعی جهت شناسایی همه سنجه هایی که احتمالا ممکن است بر ثبات سود آوری و دیگر شاخص های اساسی علمکرد مالی موثر باشد انجام و بانک اطلاعاتی کاملی از این سنجه ها فراهم گردد. بدین منظور، ترکیبی از روش های حوزه دانش و تحلیل محتوی در انتخاب سنجه های موثر مورد استفاده قرار گرفته است. در نهایت عوامل موثرتر از طریق نظرسنجی از خبرگان و روش دیمتل فازی تعیین شده اند
  کلیدواژگان: عوامل خرد اقتصادی، عوامل کلان اقتصادی، عملکرد مالی شرکت
 • سارا وهاب زاده، میرفیض فلاح شمس لیالستانی*، مهدی معدنچی، امیررضا کیقبادی صفحات 429-443

  مقاله کنونی ، جهت بررسی سرایت پذیری ریسک سیستمیک در بازارهای مالی ایران می باشد. در طول سالیان اخیر بازارها ازجمله بازارهای مالی ایران هم از جانب شوک های برون زا مانند تحریم متاثر بوده و هم از شوک های درون زا آسیب دیده اند. شناخت صحیح از درک میزان اثرگذاری واثر عدم تقارن بر ریسک سیستمیک در حوزه های مالی بسیار حایز اهمیت می باشد. در این رساله از مدلهای همزمان مولتی گارچ و تغییرات کو واریانس استفاده شده که نوآورترین متد برای شناسایی سریات پذیری و اثرات آن در نهادها خواهد بود. منظور بررسی امکان ایفای نقش هر بازار در تقویت یکدیگر در شرایط بروزتکانه های داخلی و خارجی و ایجاد ثبات مالی نیاز است تا سرایت پذیری ریسک بین بازارها بررسی گردد. هدف از انجام مطالعه ی حاضر، بررسی سرایت پذیری ریسک سیستمیک در بازارهای مالی ایران بود. متغیرهای مورد بررسی در این مطالعه شامل شوک های داخلی و خارجی، نرخ ارز، قیمت نفت و... بود و اطلاعات مربوط به آن ها در طی سالهای 98-97 از بورس و اوراق بهادار در بازارهای مورد نظر و سیستم مالی بزرگترین هلدینگ نفتی جمع آوری شد. پس از استخراج داده های مورد مطالعه، با استفاده از نرم افزار اکسل به محاسبه متغیرها و پردازش آنها پرداخته شد و سپس برای تجزیه و تحلیل آماری اطلاعات حاصله و دستیابی به نتیجه ای قابل اتکا از نرم افزار ایویوز استفاده گردید. براساس نتایج آزمون فریدمن بخش بازار سرمایه کشور با میانگین رتبه 2.9 بیشترین سهم از ریسک سیستمی و سیستم بانکی با میانگین رتبه 8/1 کمترین سهم از ریسک سیستمی را دارد.

  کلیدواژگان: ریسک سیستمی، سرایت ریسک، عدم تقارن
 • حمید سبزعلی، غلامرضا زمردیان*، فرهاد حنیفی صفحات 445-469

  یک مدیر سرمایه گذاری مجرب می تواند قبل از صعود و نزول بازار، صندوق سرمایه گذاری را در موقعیت پایدار و رقابتی قرار دهد. با این رویکرد در این مطالعه تلاش شده است تا با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) عوامل موثر بر زمان بندی نقدینگی در صندوق های سرمایه گذاری مشترک ایران مدل سازی شود. جهت رسیدن به این هدف اطلاعات مورد نیاز به صورت پیمایشی و با طراحی پرسشنامه از سرمایه گذاران، صاحب نظران و متخصصان بازار سرمایه ایران برای سال 1399 جمع آوری گردید. بر اساس نتایج عوامل بیرونی (با ضریب مسیر 281/0) و درونی (با ضریب مسیر 419/0) بر زمان بندی نقدینگی در صندوق های سرمایه گذاری مشترک اثر معنی دار می گذارند. بزرگ تر بودن ضریب مسیر عوامل درونی گویای این حقیقت است که این عوامل نسبت به عوامل بیرونی بر زمان بندی نقدینگی صندوق های سرمایه گذاری مشترک اثر قوی تری دارند. در نهایت نیز متغیرهای نرخ سود سپرده ها، بازده بازارهای موازی و سهام، نرخ تورم، درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی و تحولات سیاسی عوامل بیرونی هستند که به ترتیب با ضرایب مسیر 786/0، 827/0، 664/0، 506/0، 582/0 و 404/0 و متغیرهای توانایی و مهارت مدیریت صندوق، عمر و اندازه نسبی صندوق، خالص ارزش و درصد دارایی های نقدی صندوق، بازدهی، سودآوری و مخارج سرمایه-ای صندوق، ریسک های پیش روی صندوق و تعداد صنعت در سبد سرمایه گذاری صندوق عوامل درون شرکتی هستند که به ترتیب با ضرایب مسیر 756/0، 426/0، 736/0، 553/0، 767/0 و 580/0 بر زمان بندی نقدینگی صندوق های سرمایه گذاری مشترک اثر معنی دار می گذارند.

  کلیدواژگان: صندوق سرمایه گذاری مشترک، زمان بندی نقدینگی، عوامل بیرونی، عوامل درونی
 • رضا محمدی، فاطمه صراف*، فریدون رهنمای رودپشتی، زهره حاجیها صفحات 471-494
  بررسی اثرات ریسک های بانکی از قبیل ریسک اعتباری، نقدینگی، بازار و عملیاتی به همراه رشد مداوم اقتصادی از طریق اجرای سیاست های پولی از اهداف مهم به شمار می رود. همچنین نقدینگی و سیستم اعتباری نیز با مساله استواری سیستم بانکی در ارتباط بوده و نقاط ضعف در انطباق با ریسک و استواری در این زمینه می تواند آسیب های زیادی را برای بانک ها در رویارویی با ریسک ها برای بانک ها فراهم کند. از این رو هدف پژوهش حاضر بررسی سنجش تاثیرات ریسک های بانکی بر استواری نظام بانکی می باشد .جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های1389 لغایت1398 بوده که به روش نمونه گیری حذفی،تعدادی از آن ها مورد بررسی قرار گرفتند .در این راستا، 6 فرضیه مطرح شد و با استفاده از روش رگرسیون چند متغیره و به کمک نرم افزار Eviews داده های گردآوری شده، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند .نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که ریسک بازار (تغییرات نرخ ارز و تغییرات نرخ بهره) بر استواری بانک تاثیر معناداری دارد.هم چنین شواهد حاکی از تاثیر گذاری ریسک عملیاتی (حقوق صاحبان سهام و نوسانات نرخ بازده سهام) بر استواری بانک می باشند . در نهایت سایر یافته ها نشان دادند که ریسک های اعتباری و نقدینگی نیز بر استواری بانک تاثیر معناداری داشته اند .
  کلیدواژگان: ریسک بازار، ریسک عملیاتی، استواری بانک، ریسک نقدینگی، ریسک سیاسی
 • جهاد برزیگر*، محمد جلیلی صفحات 495-509
  این تحقیق در راستای ارزیابی و سنجش ریسک های سیستماتیک و غیرسیستماتیک موثر بر شرکتهای پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد مالی- بازاریابی، در دو مرحله به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخت. در مرحله نخست به سنجش کمی ریسک های سیستماتیک و غیرسیستماتیک با رویکرد مالی با استفاده از مفهوم ریسک نامطلوب در نظریه فرامدرن پرتفوی و مدل قیمت گذاری آربیتراژ پرداخته شد و در نتیجه این محاسبات محرز گردید که ریسک نامطلوب بازدهی سهام پرتفوی شرکت های پتروشیمی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در اکثر سال ها، بیشتر از ریسک بازدهی سهام پرتفوی بازار بورس اوراق بهادار تهران بوده است و بیشترین ریسکی که بازدهی سهام شرکت های پتروشیمی را تهدید می کند، ناشی از عوامل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و تکنولوژی می باشد و عوامل داخلی تاثیرکمتری بر ریسک بازدهی سهام شرکت های پتروشیمی داشته اند. در مرحله دوم به سنجش کیفی (رتبه بندی) ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک با رویکرد بازاریابی پرداخته شد و نتایج زیر حاصل شد: پایین بودن کیفیت برخی محصولات پتروشیمی (اوره، بنزین)، نبود نظام جامع کنترل بودجه، هزینه و قیمت نهایی محصولات پتروشیمی از عوامل افزاینده ریسک غیرسیستماتیک در صنعت پتروشیمی است.
  کلیدواژگان: نظریه فرامدرن پرتفوی، ریسک غیرسیستماتیک، ریسک نامطلوب، رویکرد مالی- بازاریابی، آربیتراژ
 • مهران متین فرد، علی اکبر چهارمحالی* صفحات 511-527
  هدف از این تحقیق بررسی اثر عدم قطعیت اقتصادی بر نگهداشت وجه نقد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. در همین راستا اطلاعات مالی135 شرکت، طی دوره 1389 تا 1397 به روش حذف سیستماتیک به عنوان نمونه آماری تحقیق استخراج و بررسی شده است. تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی می باشد و در آن از روش همبستگی استفاده می شود. همچنین از نظر زمانی نوعی تحقیق پس رویدادی است. تحلیل آماری داده ها با نرم افزارهای آماری SPSS,R و در سطح اطمینان 95 درصد انجام گرفت و برای آزمون فرضیه ها از روش آماری داده های پانل و الگوی رگرسیون خطی استفاده شد. شواهد تجربی بدست آمده از آزمون فرضیه های تحقیق حاکی از آن است که، رابطه منفی و معناداری میان متغیرهای عدم قطعیت اقتصادی شاخص بازار سهام و شاخص بهای مصرف کننده با متغیر سطح نگهداشت وجه نقد وجود دارد. همچنین همین نتیجه میان متغیرهای عدم قطعیت اقتصادی با یک سال تاخیر با نگهداشت وجه نقد به دست آمد. بنابراین هر دو فرضیه تحقیق تایید شد.
  کلیدواژگان: عدم قطعیت اقتصادی، نگهداشت وجه نقد، شاخص بهای مصرف کننده
 • سیده منیره حسینی، بیتا تبریزیان*، شادی شاهوردیانی صفحات 529-549
  زمینه و هدف

  الگوی جامع اکتساب و ادغام، به فرآیندهای مربوط به ترکیب و اتحاد شرکت ها گفته می شود. در اکتساب و ادغام، مزیت رقابتی پایدار ایجاد می شود و این زمانی است که یک ناسازگاری بین منابع، توانایی ها و فرصت های موجود برای دو شرکت وجود دارد. منابع شامل برتری بازاریابی، شبکه توزیع، تحقیق و توسعه و ظرفیت عملیاتی مازاد هستند. اکتساب و ادغام در مورد شرکت های سهامی عام با خرید و انتقال مالکیت بخش قابل توجهی از سهام یک شرکت به یک شخص حقوقی دیگر انجام می شود.

  روش شناسی

   تحقیق حاضر پیمایشی و از نوع کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق شامل خبرگان آشنا با شرکت های دانش بنیان و نوپا و مطلع از مفاهیم اکتساب و ادغام هستند که از این میان تعداد 10 خبره شناسایی شد و به عنوان نمونه آماری تحقیق در نظر گرفته شده است. ابزار جمع آوری داده ها استفاده از پرسشنامه خبرگان و مقایسات زوجی است.

  یافته ها

  با توجه به بررسی های صورت گرفته شده مشخص گردید 5 مولفه ی خلاقیت و نوآوری؛ فناوری؛ حرفه ای گرایی؛ توانمندسازی و رفتار سازمانی بعنوان ابعاد اصلی در طراحی این مدل شناسایی گردیده اند. براساس نتایج بدست آمده مشخص گردید تمامی این مولفه ها دارای تاثیر معناداری در راستای الگوی اکتساب و ادغام بوده اند.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت که در بین عوامل اکتساب و ادغام در شرکت مولفه ی اصلی خلاقیت و نوآوری و فناوری بیشترین تاثیر را بر روی شکل گیری الگوی اکتساب و ادغام داشته است.

  کلیدواژگان: الگوی اکتساب و ادغام، شرکت های دانش بنیان و نوپا، تصمیم گیری چند معیاره، روش دی متل فازی
 • معصومه غفوری، نصرت شادنوش*، محمدعلی کرامتی صفحات 551-575

  واقعیت افزوده (AR) یک تکنولوژی است که می تواند به محدودیت های گفتگوی سنتی و سکوهای اطلاعاتی همچون تلفن، ارتباطات چهره به چهره و اینترنت بپردازد. AR امکان دسترسی به اطلاعات دیجیتال در زمان واقعی و تعامل با این اطلاعات در دنیای فیزیکی را امکان پذیر کرده است . اگرچه فرآیندی که توسط آن یک سازمان می تواندارتباط ایجاد کند اغلب مبهم است ، تعاملات، ازجمله گفتگو و اطلاعات، اغلب به عنوان مرکزی برای خلق ارزش مشترک توصیف می شوند . بنابراین، سکوی های تعاملی، شرکت ها را قادر می سازد تا مرکزی برای ایجاد هم کاری فراهم نماینددر این پزوهش شناسایی عوامل مدل مبتنی بر هم آفرینی در مواجهه با واقعیت افزوده بر ریسک درک شده و تبیین روابط آنها و ا رایه ی مدلی مبتنی بر هم آفرینی در مواجهه با واقعیت افزوده بر ریسک درک شده، مورد نظر بوده است. روش تحقیق: در این تحقیق رو ش آمیخته ک اعمال شده است. ابتدا با نظریه داده بنیاد و با نرم افزار MAXQDA و سپس با استفاده از روش معادلات ساختاری و با نرم افزار SMArtPLS روی داده ها تحلیل صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش برای بخش کیفی خبرگان شامل اساتید رشته بازاریابی و متخصصین ,واقعیت افزوده ، و در بخش کمی این پژوهش شامل مدیران ارشد، میانی و کارشناسان فنی و مهندسی، شرکت های زیرمجموعه گروه مپنا در زمینه توسعه و ساخت نیروگاه های حرارتی، همچنین اجرای پروژه های نفت و گاز و حمل و نقل ریلی بودند که بعلت سختی دسترسی و محدودیت های بیماری کرونا، بصورت دسترس نمونه گیری شدند.

  کلیدواژگان: واقعیت افزوده، هم آفرینی، اعتماد و ریسک ادراک شده، تئوری داده بنیاد
 • غلامرضا بیگلرخانی، قدرت الله طالب نیا* صفحات 577-608

  امروزه بحث و نگرانی ها در خصوص پیچیدگی در نظام های گزارشگری مالی در کل دنیا برای سرمایه گذاران و سایراستفاده کنندگان از گزارشات مالی اهمیت فزاینده ای یافته است و موضوع پیچیدگی گزارشگری مالی از مهمترین دغدغه های سرمایه گذاران ، قانون گذاران، حسابرسان ، ناظرین بورس اوراق بهادار و سازمان های مختلف می باشد ،که عوامل مختلفی به آن وابسته است. نقش حاکمیت شرکتی که باعث افزایش قدرت اتکاء به گزارشگری مالی می شود در کنار بحث پیچیدگی های گزارشگری مالی مفهومی حایز اهمیت است. پژوهش حاضر درصدد است تا به بررسی رابطه بین پیچیدگی گزارشات مالی با حاکمیت شرکتی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بپردازد. به همین منظور با استفاده از اطلاعات ده ساله صورت های مالی شرکت های نمونه پذیرفته شده در بورس که طی سال های 1389 تا 1398 به صورت حذفی انتخاب شدند و با بکارگیری نرم افزارهای آماری و اقتصادسنجی به بررسی فرضیه های تبیین شده برای این پژوهش پرداختیم. نتایج آزمون فرضیات در این پژوهش نشان می دهد که بین پیچیدگی گزارشات مالی باحاکمیت شرکتی در شرکتها رابطه ی معکوس و معناداری برقرار است و با اعمال هرچه بیشتر مکانیزم های حاکمیت شرکتی ،پیچیدگی و ابهامات در گزارشگری مالی کاهش می یابد و منجر به ارتقای قابلیت فهم این گزارشات برای سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از اطلاعات مالی شرکتها میگردد.

  کلیدواژگان: پیچیدگی گزارشگری مالی، حاکمیت شرکتی، مسئولیت اجتماعی
|
 • Rozita Dadkhah, Ali Hajiha *, Kambiz Heidarzadeh, Hossein Vazifehdust Pages 1-22

  Due to the importance and position of the automobile industry in Iran, the main purpose of this research is to design an economic model of purchasing domestically produced goods with an emphasis on customer motivational categories. The present study was a qualitative study with 33 market experts, university professors and clients selected based on snowball sampling and based on open, axial and selective coding in 9 main categories. The validity of the data triangulation method and the peer review and reliability of the two transition codes have been investigated and the results indicate that causal conditions such as (looking at the external car as a social status) influence the motivation of buying domestic cars and strategies. Important for motivating customers to buy domestic cars (informing and influencing advertising on their customers' minds) and intervening conditions (international sanctions) affect these strategies and have consequences (development and economic growth).

  Keywords: Purchasing Motivation, Consumer Culture, Domestic Product
 • Fatemeh Ahmady, Mehrdad Ghanbari *, Shahram Mami Pages 23-48
  This study followed the design of a model to predict the financial behavior of investors in the Iranian stock market. To identify the criteria, the content analysis of scientific texts related to the research topic was used and 24 criteria were identified. Self-interactive matrix and expert opinion was based on interpretive structural modeling method and a five-level model was obtained. To determine the type of variables, MICMAC analysis was used. In the five-level model of this study, the variables of informal news and herd behavior were the most influential in the fifth level and believable, personal judgment and decision making error were the most influential variables of the model that were ranked one. The McMask analysis also indicated that informal news variables with low dependence and high conductivity, foregrounding, decision error, believable and personal judgment were also dependent, with strong dependence and low conductivity, and other variables were interface type. Given the level at which the criteria are met and how effective they are at the end, conclusions and suggestions were also provided.
  Keywords: Prediction, financial behaviour, Investors, Iranian Stock Market, Decision-making
 • Mehri Hosseini, Morteza Mousakhani *, Kamal Sakhdari Pages 49-73

  Business model innovation is a novel field of research in the literature of organizational entrepreneurship and strategic business renewal that allows acquiring of new competitive benefits by aligning the basic elements of organizations with environmental changes. However, the behaviors of business model renewal and research in this area, particularly in Iran are scarce, and sporadic. This research that is conducted by scientometric method and using citation analysis, evaluative technique and documents content analysis aims to sum up the studies on business model innovation and in addition to present an image of existing researches, identify research gaps and provide suggestion for future studies. Accordingly, the statistical population includes all documents provided in Scopus database with 834 data which was assessed and illustrated using bibexcle and Vosviewer software. Moreover, innovation in business models can led to improve the financial performance of businesses. Studying business innovation can be a reflection of potential for cash – in flow (firm income) of the business in progress. Therefore, in this paper, the classification of the research on the impact of innovation performance on financial performance in different industries is discussed. In the following, the business model innovation studies is classified based on documents content analysis and is presented a general framework of existing knowledge and research gaps of this domain that can provide valuable insights for managers and researchers to enhance the business model innovation researches and behaviors to improve the financial performance of business in Iran.

  Keywords: Financial Performance, Organizational entrepreneurship, strategic renewal, business model innovation, scientometrics
 • Ali Reza Amerian, Ebrahim Chirani *, Mohammadhasan Gholizadeh, Seyed Mozaffar Mirbargkar Pages 75-97

  The increasing spread of financial crimes and the irreparable economic, and even social and cultural damage they cause, clearly illuminates the necessity of research and analysis in this area and to investigate the causes of such crimes. Therefore, the main issue in this research is the spread of financial crime and its concerns in Iranian society. The researcher seeks to understand financial crime economically and not from a sociological or criminological perspective. Therefore, the overall purpose of the present study is to design and test a model to explain and predict the causes of financial crime to prevent financial deviations. In this regard, a hybrid research approach was used which used the qualitative stage of the theory of grounded theory or the grounded theory and in the quantitative stage the descriptive-survey method. The qualitative findings were analyzed by MAXQDA software and at the end of the qualitative phase the conceptual model of financial crime was extracted. In the quantitative phase, the model was validated using partial least squares structural equation modeling with PLS software. Model fit indices indicate that the data fits well with the conceptual model. In other words, quantitative data fits well with the conceptual model of research and confirms the qualitative data.

  Keywords: Financial Crime, Combined Research, structural equation modeling, Confirmatory Factor Analysis
 • Vahid Sadeghi Hasanvand, Narciss Aminrashti *, Marjan Damankeshideh, Azadeh Mehrabiyan Pages 99-117

  The purpose of this study is to investigate the effect of energy carriers price adjustment on economy with emphasis on welfare index and study the effect of it on urban household investment share. For this purpose, by using the information of the Iranian urban household budget during the period from 1988 to 2017, based on the theories related to the measurement of consumer welfare changes, the formula of compensatory changes in the framework of an almost ideal demand system is derived. Then, after estimating the demand system parameters, the welfare index criterion is calculated separately for each energy carriers. In the next step, the effect of adjusting the price of energy carriers on the share of investment in household budget is estimated by threshold regression model. The results show that by increasing the actual price of each energy carrier relative to the total energy expenditure, the share of its energy carrier expenditure will be increased. Among the self-price coefficients, electricity has the largest coefficient and the lowest coefficient is belong to the petroleum products. Self-price elasticities of electricity, gas, gasoline and petroleum products is -0.33, -0.59, 0.92, and -1.14, respectively. Price adjustments of energy carriers are causing welfare losses for urban households, depending on their price elasticity and the share of energy carriers. By assesing the linear and non-linear relationship between energy carrier price index and household investment share, the results confirm a positive and nonlinear relationship between investment share and energy carrier price index.

  Keywords: Family economy, Threshold effect, Welfare index, Energy carriers price
 • Ezatollah Abbasian, Tahmaseb Mazaheri, Saied Sehhat, Mehri Akbari * Pages 119-144

  Economic uncertainty and foreign investment have always been the focus of researchers, policymakers and investors, but what has been overlooked is the measurement of economic uncertainty with a focus on foreign investment. Therefor the purpose of this study is to design an investment conditions uncertainty index by identifying the economic factors affecting FDI inflows in the largest owners of gas reserves including. For this purpose, first the economic variables affecting foreign direct investment are modeled and identified using annual data from 1997 to 2017 of Russia, Iran and Qatar and the Feasible Generalized Least Squares method in the data panel. According to the results, GDP growth, inflation, real interest rate, stock market capitalization and trade openness have significant effect on foreign direct investment. After identifying influential variables, using monthly and seasonal data for the maximum available time period, after estimating the types of GARCH models and determining the optimal model for each variable, the optimal criterion of their fluctuations is calculated. Finally, using the obtained criteria and weighting based on the results of the panel model, Investment conditions uncertainty index for each country is constructed. According to the results, Trend of mentioned index clearly shows the fluctuations due to economic changes in different countries and its compliance with macroeconomic, monetary and fiscal policies adopted by governments, so that, it can be a useful guide for our country's policymakers, It also provides an appropriate scale for assessing the uncertainty of countries by policymakers, investors and researchers at macro and micro level.

  Keywords: Investment conditions uncertainty index, foreign direct investment, Panel data, Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedastisity
 • Alireza Torabian, MohammadReza Nahidi Amirkhiz *, Siyavosh Jani, Roghayeh Hasanzadeh Pages 145-162

  Credit risk assessment is one of the most challenging issues in financial analysis especially in the banking sector. One of the ways to reduce this risk is to design a credit rating system for facility recipients. Accreditation is a method of assessing a loan applicant's credit risk that uses past data and statistical techniques to investigate the impact of different features of a loan applicant on the likelihood of default or default on the loan. This research on credit risk management methods using Logistic Regression and Validation methods and real customer ratings of Saderat Bank Supervision Center is performed and characteristics such as age, gender, amount and collateral of facilities are considered as independent variables. This study examines the relationship between the results of this model and the credit status of selected customers. The results show that the variables of age and education have an impact on the status and credit rating of the customers, while the other variables mentioned have a significant relationship with the credit status of the customer.

  Keywords: Accreditation, credit rating, Credit risk management
 • Soroush Motamedi Fard, AMIR BAYAT TORK *, Jalal Haghighat Monfared Pages 163-194

  Technological changes lead to new challenges and opportunities in various industries. The inability of organizations to adapt their business models to these changes may lead them to leave the market. The banking industry is no exception, and regulatory financial technologies are one of the most important technological trends in recent years. Concerning the widespread impact of these technologies on the banking industry, investment in regulatory financial technologies has a great importance. Therefore, identifying and investigating factors affecting investment in new product development in the field of financial technology with a supervisory approach is necessary. in order to implement the results of new research and to help solve such problems. The purpose of this research is applied and is a descriptive-survey method. Factors Influencing New Product Development Investment in Regulatory Financial Technologies Extracted from Literature Review and Opinion of Banking Industry Experts in Tejarat Bank and the approved questionnaire is distributed in the community of experts and the results are analyzed by confirmatory factor analysis and structural equations using Smart-PLS3 software. In this study, 4 main factors were identified and confirmed with 29 factors all of which are important. All key identified factors have a significant impact on investment in development of new financial technology products with a regulatory approach.

  Keywords: investment, New Product Development (NPD), Regulatory Financial Technology (Regtech), innovation, R&D
 • Morteza Bavaghar, Mahdi Faghani *, MohammadHossein Ranjbar Pages 195-218

  Studying the spillover between markets is an important and controversial topic in the financial field. The purpose of this study was to investigate the spillover between OPEC oil prices and the stock market of Iran and GCC countries considering trade cycles and structural failure. The data were collected monthly through the OPEC official web site and the archives of each of the countries listed on the stock exchange index from the beginning of 2012 until the end of the first half of 2018, using bivariate GARCH-BEKK, correlation models and Granger Causality test. The results show that the spillover of OPEC oil price volatility without affecting structural breakdown affects the stock markets of the target countries. But when it comes to structural failure, the results will be different. The results of Granger Causality test also show that there is no causal link between OPEC oil price and Tehran Stock Exchange index, but in some of GCC countries such as Saudi Arabia and Bahrain, oil prices at different intervals is due to changes in the stock market index.

  Keywords: Spillover, OPEC Oil Prices, Business Cycles, Structural Failure, Equity Markets
 • Mohammad Aslani, MohammadReza Setayesh *, MohammadHasan Janani, Mahmood Hematfar Pages 219-248

  Through the grid matrix model, stock of companies can be classified according to different characteristics in a matrix then formed portfolios. In this research, using the data of 156 companies listed in Tehran Stock Exchange during the period of 2011-2017 and through the grid matrix model based on throughput accounting’ criteria as the proposed model, the formed portfolios and their performance with the traditional grid matrix model and market portfolio were compared. The results of the research show that the proposed model portfolios have a higher performance than the traditional grid matrix model based on Sharp, Sortino, upside potential and Omega criteria, and the portfolios of companies with high system performance, in addition to the above criteria, also had higher performance than traditional grid matrix model based Jensen's criteria. Also, the performance of these portfolios in terms of upside potential and omega criteria is higher than market portfolio, and the performance of companies with low system performance has a stronger correlation with market portfolios

  Keywords: Grid Matrix Model, Constraint theory, Throughput accounting, Portfolio performance
 • Zohreh Hajiha *, Aiob Ghorbani Pages 249-262
  The accumulation of bad news by management is a key factor in stock price crash risks. In addition, the ability to hide bad news by executives is restricted by the fact that if the amount of hiding exceeds this limit, then these bad news spillover and can lead to a stock price crash. The aim of current research was to survey the impact of financial constraints on fluctuate down to up of stock returns by emphasizing the moderator role of credit rating accepted companies in Tehran Stock Exchange. To implement such a research, 140 companies were selected during the period 2012 to 2017, and a combined data approach was used to test the research hypotheses. The results of the research indicate that the financial stock constraints have a positive and significant impact on fluctuate down to up of stock returns. Also, the results indicated that credit rating had significant impacts on the relationship of financial constraints with fluctuate down to up of stock returns. In other words, in companies with lower credit ratings, the relationship between financial constraints and stock price crash risk is more severe. In addition, the results of the sensitivity analysis (GMM method), has confirmed the results of the research. Finally, the findings indicate that the results have consistency with the representation theory.
  Keywords: Financial Constraints, Fluctuate down to up of stock returns, Stock price crash risks, credit rating
 • Gholamreza Soleimani Amiri, Vahid Eftekhari, Fatemeh Daneshyar * Pages 263-280
  In the present study, the relationship between audit quality and growth and value stock returns was investigated experimentally and with the approach of logistic regression model. The quality of the audit is measured using two criteria: the type of auditor's opinion and the size of the audit firm and The division of stocks into growth and value was done using the Hagen model. Also, the size of the company, the leverage ratio and the profitability ratio as the control variables were introduced into the research model. The research sample consists of 80 companies during the period from 2007 to 2017. The results indicate that audit quality has a significant relationship with growth and value stock returns Based on p/s, Roa, p/e and Roe.
  Keywords: Audit quality, growth, value stock return, Hagan pattern
 • Saeed Moshtagh, Farhad Hosseinzadeh Lotfi *, MohammadEsmayeel Fadaeinejad Pages 281-302

  The effect of economical variables at invest market is the most important subject in finance theory. Tehran stock exchange is emerge from special place. efficiency and Capital market development are dependent to be active this Entity in the country.Two important function of tehran stock exchange are gathering small saving and available liquidity in society and directing them to stock product process and services in the country. In this way identification effective factors at efficiency of securities return have significant effect in deeper analysis and taking more appropriate decision from investors. accordingly in this article we examined the effect of volatility currency rate of return as a macroeconomic variable at TEDPIX and TEPIX on Tehran stock exchange on between 1395-1398.In this article with the goal of identification the effect of volatility currency rate of return as a macroeconomic variable at TEDPIX and TEPIX on Tehran stock exchange, two principle theories test with Convergence relationship that as a result the Currency rate of return effect at TEDPIX and TEPIX on Tehran stock exchange with 4 days lag.

  Keywords: economic variables, Tehran Stock Exchange, Currency rate of return, TEDPIX, TEPIX
 • Sareh Pahlavan, Ali Najafi Moghadam *, Ghodratollah Emamverdi Pages 303-332

  Risks and hazards in the economic context of a country can affect the country's economic indicators and have a reason for the growth or decline of the index .Risk can be explained as a factor that upsets the balance and changes the situation In emerging economies, one of the concerns of economists is to control existing risks to reduce costs and increase the growth of economi indicatorsIn this study, the effect of financial, economic, international and political risks on the total index of the stock exchange is examined, which, while examining the presence or absence of impact, examines the direction of impact. For this purpose, the modelARDL Quarterly data for the years 1388 to 1398 were used The results in the short and long term are that financial risk has a negative impact on the index and economic and international risk have a positive effect in the short term and in the long term financial risk and economic risk are also negative but international risk. It has a positive effect

  Keywords: Financial Risk, economic risk, International risk, Political Risk
 • Seyed MohammadReza Masoudian, Yousef Ahadi Serkani *, Mohammad Mahmoodi, Saleh Ghavidel Pages 333-356

  Forward-looking information or statements refers to information that has a future semantic burden. This information includes information about the company's future that may later be presented as historical information (actual results). Forward-looking information presents the manager's beliefs and expectations as factors affecting the company's performance and providing assumptions and assumptions to shareholders and investors. The primary purpose of this study is to investigate the effect of forward-looking information disclosure on stock price response. For this purpose, the data of 140 manufacturing companies listed on the Tehran Stock Exchange and Over-the-counter (OTC) stock market during the years 1394 to 1398 are analyzed through combined data. In order to investigate the effect of forward-looking information disclosure on stock price response, Olson (1995) model is used. Then through the Z Wong test, the significance of Olson (1995) model determination coefficients and the first hypothesis model are compared. Also, to measure the disclosure of forward-looking information, the impact of forward-looking words is first examined by financial analysts following research (Hassanin and Hosseini, 2015). Using the Savara method, one of the multi-criteria decision-making methods, words influencing investors' decisions, is weighted. The results of the first hypothesis show that the disclosure of forward-looking information in the studied samples did not have a high information load and did not cause a stock price reaction. The second hypothesis results show that the two criteria of external uncertainty (sales change coefficient and P/E change coefficient) positively and significantly affect the relationship between forward-looking information disclosure and stock price response.

  Keywords: forward-looking information disclosure, stock price response, Uncertainty, Savara method, Z Wong test
 • Ramin Alizadeh, Parviz Saeidi *, Maryam Bokharayan, Majid Nasiri Pages 357-382
  Today, social business is known as an effective and sustainable solution in the economic and social development of countries and is attracting the attention of wider sections of society every day. How to finance is one of the strategic issues in advancing social businesses to start and manage these businesses. In this study, using the qualitative research method, the factors affecting the financing of social businesses through the banking industry have been identified and categorized. By conducting interviews with banking industry experts in 1999, a total of 15 interviews were selected using snowball sampling. Twenty-four main categories were identified based on the data paradigm model of the foundation and structured in six dimensions. Income generation, legal obligations of banks and financial innovation, investment and competitive environment in the banking network as "causal conditions", characteristics of the firm, political laws and sanctions as "interfering conditions", informal institutions in the banking network, place of supply Finance in banking policies, environmental constraints, knowledge and expertise of bank employees as "underlying conditions", social mechanisms of value creation, agile banking executive system, implementation of integrated banking control and supervision system, attracting investors, selling shares to Title "interactive dimension", individual entrepreneurial capacity, business platform, sustainable social business, maximizing benefits as a "pivotal phenomenon" and ... Finally, based on the analysis of the extracted data and the inference of the results by the researcher, the financing model of social businesses was extracted through the banking industry.
  Keywords: Evaluation, Model, Financing, SOCIAL BUSINESSES, Banking Industry
 • Hamid Sadjadi, Mohsen Hamidian *, Ali Esmaelzadeh Pages 383-403
  The performance of the organization and ultimately its value is improved through activities that increase the critical factors of success. Managers with higher efficiency seem to seek to increase high performance and then maintain a stable competitive advantage among their competitors, and it is expected that management efficiency can affect the relationship between long-term bank performance and sustainable competitive advantage. Therefore, based on this argument, the purpose of this study is to provide a model for evaluating the long-term performance of commercial banks based on the approach of sustainable competitive advantage with emphasis on the role of management efficiency. The research hypothesis was tested using a sample consisting of 23 banks listed on the Tehran Stock Exchange during the years 1390 to 1397 and using a multivariate regression model. The obtained data were analyzed using Ives 10 software. Findings indicate that the identified factors evaluating the long-term performance of commercial banks such as financial performance (economic value added) and profitability indicators (Kyoto, return on assets and return on equity) affect the bank's sustainable competitive advantage. Also, management efficiency as a moderating role affects the relationship between long-term performance appraisal of commercial banks (economic value added, Kyoto, asset returns and equity returns) and the bank's sustainable competitive advantage. On the other hand, due to the fact that the rate of coefficients obtained from private banks is higher than state-owned banks, so in order to increase management efficiency, it is recommended that banks move towards privatization.
  Keywords: management efficiency, long-term performance commercial bank, Sustainable Competitive Advantage, financial performance bank
 • Ebrahim Alizadeh, Hamidreza Vakilifard *, Mohsen Hamidian Pages 405-428
  Financial indicators are good benchmarks for policymakers who want to assess the current state of the economy and predict the future, especially for creditors and the central bank, and there are several reasons to justify this. The data on which the financial indices are calculated is essentially defined by looking at the future and possibly taking into account market expectations of the macro data. Financial indicators may also directly affect the future state of the economy or be influenced by macroeconomic and micro indicators. This study attempts to conduct a systematic and comprehensive study to identify all the measures that may be likely to affect profitability and other key indicators of financial performance and provide a complete database of these measures. For this purpose, a combination of knowledge domain and content analysis methods has been used to select effective metrics. Finally, the most effective factors are determined through interviews with experts and the fuzzy DEMATEL method.
  Keywords: microeconomic factors, macroeconomic factors, corporate financial performance
 • Sara Vahabzadeh, Mirfeiz Fallah Shams Layalestani *, Mehdi Madanchi Zaj, Amir Reza Keyghobadi Pages 429-443

  The present article is to investigate the contagiousness of systemic risk in Iranian financial markets. In recent years, markets, i Due to the fact that information is not evenly distributed among the players in the market, this asymmetry causes the transmission and transmission of shock from one market to another In this dissertation, simultaneous multi Garch models and co-variance changes are used, method for identifying seriality and its effects in institutions.each other in the event of various internal and external shocks and creating financial stability, it is necessary to examine the contagiousness of risk between markets.In general, it can be said that the relationship between financial markets can be considered as a strength and can also be explained as the possibility of crisis transmission or systemic riskThe purpose of this study was to investigate the contagiousness of systemic risk in Iranian financial marketsThe variables studied in this study included internal and external shocksexchange rates, oil pricesand information about them during the years 98-97 from the stock exchanges and securities in the target markets and the financial system of the largest oil holding company, Was collected. the variables were calculated and processed using Excel software, and then Ives software was used for statistical analysis of the obtained information and achieving a reliable result.Friedman test, the country's capital market sector with an average rank of 2.9 has the highest share of systemic risk and the banking system with an average rank of 1.8 has the lowest share of systemic risk

  Keywords: systemic risk, Risk transmission, Asymmetry
 • Hamid Sabzali, GholamReza Zomorodians *, Farhad Hanifi Pages 445-469

  An investment manager puts the investment fund in a stable position before the market rises and falls. With this approach, in this study, an attempt has been made to model the factors affecting the timing of liquidity in Iranian mutual funds using Structural Equation Modeling (SEM). To achieve this goal, the required information was collected by survey and by designing a questionnaire from investors, experts and specialists in the Iranian capital market for the year 2020. Based on the results, external factors (with a path coefficient of 0.281) and internal factors (with a path coefficient of 0.419) have a significant effect on the timing of liquidity in mutual funds. The larger the coefficient of the path of internal factors indicates the fact that these factors have a stronger effect on the liquidity timing of mutual funds than external factors. Finally, the variables of interest rates on deposits, parallel market and stock returns, inflation rate, oil revenues, economic growth and political developments are external factors that respectively with path coefficients 0.786, 0.827, 0.664, 0.506, 0.582 and 0.404 and the variables of fund management ability and skill, relative life and size of the fund, net value and percentage of cash assets of the fund, return, profitability and capital expenditures of the fund, risks facing the fund and the number of industries in the fund's investment portfolio are intra-corporate factors that respectively with path coefficients 0.756, 0.426, 0.736, 0.553, 0.767 and 0.580, have a significant effect on the liquidity scheduling of mutual funds.

  Keywords: mutual fund, Liquidity Timing, External factors, internal factors
 • Reza Mohammadi, Fatemeh Sarraf *, Fraydoon Rahnamay Roodposhti, Zohreh Hajiha Pages 471-494
  Examining the effects of banking risks such as credit, liquidity, market and operational risk along with continuous economic growth through the implementation of monetary policy is an important goal. Liquidity and credit system are also related to the stability of the banking system, and weaknesses in adapting to risk and stability in this area can cause a lot of damage to banks in the face of risks for banks.The statistical population of the study includes all banks listed on the Tehran Stock Exchange during the years 1389 to 1398, some of which were examined by elimination sampling. In this regard, 6 hypotheses were proposed and using multivariate regression and The collected data were analyzed using Eviews software. The results of data analysis showed that market risk (exchange rate fluctuations and interest rate fluctuations) has a significant effect on bank stability. To be. Finally, other findings showed that credit and liquidity risks also had a significant effect on bank stability.
  Keywords: Market risk, operational risk, Bank Stability, liquidity risk, Political Risk
 • Jehad Barzigar *, Mohammad Jalili Pages 495-509
  The purpose of the present study is supposed to be assessing and measuring systematic and unsystematic risks that are affecting petrochemical companies listed on Tehran Stock Exchange Market with a financial -marketing approach in two stages. In the first stage, quantitative assessment of systematic and unsystematic risks is done based on financial approach using downside risk and arbitrage pricing model. As a result of these calculations, it was found that downside risk of portfolio stock returns of companies accepted in Tehran stock market was greater than risk of portfolio stock returns and the greatest risk to the stock returns of petrochemical companies threatens, due to the cultural and economic and political factors and technology and the internal factors have less effect on the risk of stock returns of petrochemical companies. In the second stage, qualitative measurement (rating) of systematic and unsystematic risk was performed based on the marketing approach. The following results were obtained: crude oil price fluctuations, lack of attention to environmental standards, political developments, especially global sanctions and cancellation of the contracts with foreign companies and changes in the exchange rate are among the factors that increase in the systematic risk in the petrochemical industry.
  Keywords: Postmodern Portfolio Theory, systematic risk, Unsystematic Risk, Financial Marketing Approach, arbitrage
 • Mehran Matinfard, Aliakbar Chaharmahali * Pages 511-527
  The purpose of this study is to investigate the effect of economic uncertainty on cash holdings in listed companies in Tehran Stock Exchange. In this regard, the financial information of 135 companies during the period 2010-2010 was systematically extracted and analyzed as statistical sample of research. The purpose of the research is applied and it uses the correlation method. It is also a time-consuming type of post-event research. Statistical analysis was performed using SPSS, R software at 95% confidence level and panel data and linear regression model were used to test the hypotheses. The empirical evidence from the research hypotheses suggests that there is a negative and significant relationship between the variables of stock market index economic uncertainty and consumer price index with cash holding level. The same result was also found among the variables of economic uncertainty effect on cash holding With a year delay . Therefore, both research hypotheses were confirmed.
  Keywords: Economic Uncertainty, Cash holding, Consumer price index
 • Sayedeh Monireh Hosseini, Bita Tabrizian *, SHADI Shahverdiani Pages 529-549
  Background and Aim

  The comprehensive model of acquisition and merger is the process of combination and merging companies. Acquisition and merger create a stable competitive advantage, and this is when there is an incompatibility between the resources, capabilities and opportunities to the two companies. Resources include marketing excellence, distribution network, R&D, and excess operational capacity. Acquisition and merger in the case of public limited companies is done by purchasing and transferring ownership of a significant portion of a company's shares to another legal entity.

  Methodology

  The type of present study is a survey and applied Study. The statistical population of this study includes experts familiar with knowledge-based and start-up companies and informed about the concepts of acquisition and merger, of which 10 experts were identified and considered as the statistical sample of the research. The data collection tool is an expert questionnaire and pairwise comparisons.

  Results

  According to the studies, 5 components include creativity and innovation, Technology, Professionalism, Empowerment and organizational behavior have been identified as the main dimensions in the design of this model. Based on the results, it was found that all of these components had a significant effect on the pattern of acquisition and merger.

  Conclusion

  According to the research findings, it can be concluded that among the factors of acquisition and merger, creativity, innovation and technology has had the greatest impact on the formation of the pattern of acquisition and merger.Keywords: Acquisition and Merger Pattern, Knowledge-Based and Start-up Companies, Multi-Criteria Decision Making, Fuzzy Dimtel Method

  Keywords: Acquisition, Merger Pattern, Knowledge-Based, Start-up Companies, Multi-criteria decision making, Fuzzy Dimtel Method
 • Masoomeh Ghafoori, Nosrat Shadnoosh *, MuhammadAli Karamati Pages 551-575
  Subject

  Augmented Reality (AR) is a technology that can address the limitations of traditional chat and information platforms such as telephones, face-to-face communications, and the Internet. AR has made it possible to access and interact with digital information in real time in the physical world (although the process by which an organization can communicate is often ambiguous, interactions, including conversations and information, often serve as a hub for Shared value creation are described). Thus, interactive platforms enable companies to provide a center for collaboration. In this study, identifying the factors of the co-creation model in the face of perceived augmented reality and explaining their relationships and presenting the co-creation model in Exposure to augmented reality over perceived risk has been intended.Research

  method

  In this research, a mixed method has been applied, which includes qualitative and quantitative methods. First, the data were analyzed using data theory and MAXQDA software and then using structural equation method and SMArtPLS software. The statistical population of this research is for the qualitative part of experts including marketing professors and specialists, augmented reality, and in the quantitative part of this research includes senior managers, middle managers and technical and engineering experts, Mapna Group companies in the field of development and construction of thermal power plants. Oil, gas, and rail projects were sampled as accessible due to difficult access and limitations of coronary heart disease.

  Keywords: Augmented Reality, . Co-creation, Trust, Perceived Risk, Grounded Theory
 • GholamReza Biglarkhai, Ghodratallah Talebnia * Pages 577-608

  Today, discussions and concerns about the complexity of financial reporting systems around the world have become increasingly important for investors and other users of financial reporting, and the issue of financial reporting complexity is one of the most important concerns of investors, legislators, auditors, stockbrokers. There are different securities and organizations, to which different factors depend. The role of corporate governance, which increases the power of reliance on financial reporting, is important in addition to discussing the complexities of financial reporting. The present study seeks to investigate the relationship between the complexity of financial reporting and corporate governance in companies listed on the Tehran Stock Exchange. For this purpose, using the ten-year information of the financial statements of the sample companies listed on the stock exchange, which were selected by elimination during the years 1389 to 1398, and using statistical and econometric software, we examined the hypotheses explained for this study. The results of hypothesis testing in this study show that there is an inverse and significant relationship between the complexity of financial reports with corporate governance in companies and by applying more corporate governance mechanisms, the complexity and ambiguities in financial reporting are reduced and lead to improved capabilities. Understand these reports for investors and other users of corporate financial information.

  Keywords: Financial Reporting Complexity, Corporate Governance, owner focus