فهرست مطالب

 • سال نهم شماره 4 (پیاپی 36، زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/10/11
 • تعداد عناوین: 8
|
 • ناهید ظرافتی شعاع، لیلا آزادبخت، فرزانه عسگری طائی، محمدحسین تقدیسی، ناهید آریائیان* صفحات 327-349
  زمینه و هدف

  شناسایی الگوهای غذایی مرتبط با چاقی بر سیاستگذاری موثر است. هدف این مطالعه، جمع بندی الگوهای غذایی مرتبط با چاقی بزرگسالان شهر تهران و گروه های غذایی این الگوها بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه در چارچوب روش پنج مرحله ای آرکسی و امالی انجام شد. جستجوی مقالات منتشر شده در دو دهه اخیر (2020-2000) در پایگاه های اطلاعات بین المللی (پابمد، وب آو ساینس)، پایگاه های اطلاعات ملی (سید، ایرانداک) و موتور جستجوی گوگل اسکولار با کلمات کلیدی چاقی، اضافه وزن، الگوی رژیم غذایی، الگوی خوردن، الگوی غذایی، رژیم غذایی و ایران و نیز جستجوی پایان نامه ها، گزارشات پایانی و فهرست منابع مطالعات منتخب به صورت دستی انجام شد. مطالعات بر اساس مقیاس نیوکاسل اتاوا ارزیابی کیفیت شدند.

  یافته ها

  تعداد 12 مطالعه وارد مطالعه مروری گردید. از مجموع 33 الگوی غذایی، 17 الگو با چاقی رابطه داشتند. هشت الگوی غذایی نامطلوب، هشت الگوی غذایی مطلوب و یک الگوی غذایی ارتباط متناقض با چاقی داشتند. گروه های غذایی که در الگوهای غذایی نامطلوب مشترک بودند شامل: نوشابه شیرین شده و صنعتی، شیرینی و دسرها، آب میوه های صنعتی، قندوشکر، گوشت قرمز، گوشت فرآوری شده و امعاء و احشاء، چربی جامد، غلات تصفیه شده، میان وعده های شور وگروه های غذایی که در الگوهای غذایی مطلوب مشترک بودند شامل: سبزیجات، میوه ها، گوشت طیور و ماهی، حبوبات، غلات کامل، زیتون یا روغن زیتون بود.

  نتیجه گیری

  الگوهای غذایی مرتبط با چاقی در بزرگسالان شهر تهران رایج است. این مطالعه اطلاعاتی از گروه های غذایی فراهم کرده است که راهنمای سیاستگذاری هدفمند برای بهبود این گروه های غذایی درحوزه های عرضه فروشگاه های مواد غذایی، مصرف خانوارها و تولیدات صنایع غذایی و کشاورزی است.

  کلیدواژگان: الگوهای غذایی، رژیم غذایی، رژیم غذایی سالم، رژیم غذایی ناسالم، اضافه وزن
 • سعید یاراحمدی، سارا کاظمی، نسرین روزبهانی، فاطمه زارعی* صفحات 350-359
  زمینه و هدف

  تعاملات و مناسبات ارتباطی زوجین در بستر شبکه های اجتماعی دچار چالش شده است. این مطالعه با هدف ارزیابی روان سنجی ابزار سنجش پیامدهای شبکه های اجتماعی مجازی بر زندگی زوجی با روش تحلیل عاملی انجام شده است.

  مواد و روش ها

  این ابزار مبتنی بر واکاوی دیدگاه ها و ادراکات زنان و مردان متاهل از پیامد های شبکه های اجتماعی مجازی بر زندگی زوجی به روش مطالعه کیفی است. روایی پرسشنامه از طریق روایی صوری (کیفی و کمی)، روایی محتوا (کیفی و کمی) و روایی سازه (تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی) در 700 فرد دارای تجربه تاهل مورد بررسی قرار گرفت. پایایی پرسشنامه به روش آزمون بازآزمون (محاسبه ضریب همبستگی درون طبقه ای) و نیز بررسی همبستگی درونی (محاسبه ضریب آلفا کرونباخ) تعیین شد. تحلیل های آماری نیز توسط نرم افزارهای SPSS24 و AMOS24 انجام پذیرفت.

  یافته ها

   ابزار اولیه شامل 20 گویه در پی یک مطالعه کیفی به دست آمده بود که بعد از روان سنجی، 4 گویه حذف و 12 گویه باقی ماند. طیف مقادیر محاسبه شده برای نسبت و شاخص روایی محتوای گویه های مورد بررسی به ترتیب (1-0/83) و (1-66/0) و امتیاز تاثیر همه آنها بالاتر از 1/5 بود. ضریب همبستگی درون طبقه ای و ضریب آزمون آلفای کرونباخ پرسشنامه به ترتیب 0/864 و 0/785 به دست آمد. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی  چهار عامل «تعهد تهدید شده»، «فردی شدن زندگی مشترک»، «حریم غیرخصوصی» و «صمیمیت کم رنگ» را استخراج کرد.  مدل برازش یافته بر اساس این چهار عامل 43/75 درصد پیامدهای حضور در شبکه های اجتماعی بر زندگی زوجی را تبیین کرد.

  نتیجه گیری

  نتایج روان سنجی در این مطالعه نشان داد نسخه ابزار 12 گویه و 4 عاملی سنجش پیامدهای حضور در شبکه های اجتماعی بر زندگی زوجی از روایی و پایایی مطلوب برخوردار است و از آنها می توان به عنوان ابزاری مفید و کاربردی در این زمینه استفاده کرد.

  کلیدواژگان: روانسنجی، ابزار، شبکه های اجتماعی مجازی، زوجین، تحلیل عاملی
 • حسین جاجرمی، مهدی قلیان اول، اسماء پورطاهری، حبیب الله اسماعیلی، حمید حسینی، رضوان رجب زاده، هادی طهرانی* صفحات 360-371
  زمینه و هدف

  بیماری لیشمانیوزجلدی یکی از بیماریهای اندمیک درایران است و هر ساله شمار زیادی ازکودکان زیر10 سال به آن مبتلا می شوند. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی رفتار پیشگیری کننده ازلیشمانیوز بر اساس الگوی پرسید درخانواده های دارای کودک زیر10 سال انجام شد.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر یک مطالعه  توصیفی مقطعی است که برروی 240 نفر از خانواده های دارای کودک زیر 10 سال در بخش سنخواست استان خراسان شمالی انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته  شامل سوالات دموگرافیک و سازه های الگوی پرسید(آگاهی، نگرش، عوامل تقویت کننده و عوامل قادر کننده) بود. نمونه گیری به صورت چند مرحله ای انجام شد. داده ها پس از ورود به نرم افزار spss16 با استفاده  از آزمون کلموگروف اسمیرنوف، آنالیز واریانس یک طرفه، تی مستقل، ضریب همبستگی، رگرسیون خطی چندگانه  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  بیشترین میانگین نمره را عامل تقویت کننده (22/80± 24/3) وکمترین میانگین نمره را بخش عملکرد (15/66±48/46) بدست آورد.نتایج مدل رگرسیونی نشان داد آگاهی (0/28)، نگرش (0/16) و عوامل قادرکننده (0/14) به ترتیب بیشترین قدرت پیشگویی عملکرد مادران را درپیشگیری از بیماری داشت.به طور کلی سازه های الگوی پرسید 21 % واریانس رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری لیشمانیوز را پیش بینی کردند.

  نتیجه گیری

   الگوی پرسید، چارچوب تیوریک مناسبی برای پیشگیری از لیشمانیوز است. طراحی و اجرای برنامه آموزشی مبتنی برالگوی پرسیددرجمعیت در معرض خطرگام موثری درکنترل لیشمانیوز خواهد بود. با توجه به اینکه شیوع بیماری  لیشمانیوز درمناطق روستایی بیشتر  است برای اجرای برنامه آموزشی در نظر گرفتن شرایط مردم در روستا ضروری است.

  کلیدواژگان: لیشمانیوز جلدی، الگوی پرسید، پیشگیری، رفتارهای پیشگیری کننده
 • فتانه بخشی*، سیده رقیه صفوی، پریسا کسمایی، سعید امیدی صفحات 372-382
  زمینه و هدف

  سبک زندگی سالم یکی از معیارهای عمده ی تعیین کننده سلامت است. پدیده سالمندی از مسایل اصلی جمعیتی، اجتماعی، اقتصادی و پزشکی است. آگاهی از عوامل مرتبط با سبک زندگی سالمندان می تواند در برنامه ریزی ارتقای سلامت آنان موثر باشد. این مطالعه باهدف تعیین نقش عوامل اجتماعی موثر بر سلامت در سبک زندگی سالمندان انجام گردید.

  مواد و روش ها

  در مطالعه توصیفی مقطعی حاضر، 455 نفر از سالمندان مراجعه کننده به مراکز خدمات جامع سلامت شهر رشت در سال 1399 موردمطالعه قرار گرفتند. نمونه ها به روش تصادفی چند مرحله ای از 38 مرکز و پایگاه بهداشتی انتخاب شدند. تعیین کننده های اجتماعی سلامت و اطلاعات سبک زندگی مربوط به سالمندان توسط پرسشنامه ای روا و پایا جمع آوری و پس از ورود به نرم افزار SPSS نسخه 22 با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه تحلیل گردید.

  یافته ها

  میانگین نمره سبک زندگی سالمندان 15/69± 105/66 بود. بیشترین میانگین نمره مربوط به حیطه پیشگیری 4/96±34/69 و کمترین نمره درحیطه فعالیت بدنی 1/36±3/15 بوده است. از بین تعیین کننده های اجتماعی سلامت بررسی شده، وضعیت تاهل، شغل، میزان درآمد و تحصیلات از مهمترین عوامل موثر بر سبک زندگی سالم بودند. بین میانگین نمره سبک زندگی با تحصیلات (0/223= r)، درآمد (0/196= r) و شغل (0/101= r) همبستگی دیده شد.

  نتیجه گیری

  برای ارتقای فعالیت فیزیکی و مدیریت استرس در سالمندان که منجر به ارتقای سبک زندگی سالم در آنها خواهد شد، توجه به عوامل اجتماعی تعیین کننده سلامت موثر بر سبک زندگی به دست آمده از این مطالعه می تواند راهکاری مفید و موثر باشد

  کلیدواژگان: تعیین کننده های اجتماعی سلامت، سبک زندگی، سالمندی
 • حسین ابراهیمی پور، الهه هوشمند، مهدی ورمقانی، جواد جوان نوقابی*، سید مرتضی مجتبائیان صفحات 383-397
  زمینه و هدف

  با توجه به فشار فزاینده بر روی بیمارستان ها برای افزایش بهبود کیفیت خدمات، نیاز به مشارکت پزشکان در برنامه های بهبود کیفیت، به ویژه اعتباربخشی بیمارستان، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. لذا مطالعه حاضر برای تعیین چالش های مشارکت پزشکان در برنامه های اعتباربخشی در شهر مشهد در شرق ایران انجام شده است.

  مواد و روش ها

  این پژوهش توصیفی- تحلیلی به صورت مقطعی در سال 1399 با استفاده از یک پرسشنامه استاندارد در بیمارستان های دولتی شهر مشهد در شرق کشور که اعتباربخشی را اجرا کردند، انجام شد. این پرسشنامه به بررسی چالش های مشارکت پزشکان در برنامه های اعتباربخشی در بیمارستانها پرداخت. در نهایت 445 نفر از پزشکان در مطالعه شرکت کردند. تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرم افزار STATA نسخه 14 انجام شد.

  یافته ها

  یافته های مطالعه حاضر نشان دادند که در بین چالش های مشارکت پزشکان در برنامه های اعتباربخشی در بیمارستان ها، قوی ترین چالش ها از دیدگاه پزشکان به ترتیب مربوط به ابعاد ارتباط اثربخش (0/74±4/50) و توانمند سازی پزشکان در زمینه اعتباربخشی و بهبود کیفیت (0/59±3/89) می باشد. همچنین بعد ابهام در نقش با امتیاز 0/96±2/86 بعنوان ضعیف تر چالش شناخته شد. در بین چالش های مورد بررسی، تنها نمره بعد مطالبه گری بیمار در بین تخصص های مختلف پزشکی تفاوت آماری معنی داری نشان داد (05/p<0).

  نتیجه گیری

  افزایش در مشارکت پزشکان در فعالیت های اعتباربخشی را می توان از طریق فرهنگ سازی، برنامه ریزی و فراهم کردن مقدمات برای اجرای درست اعتباربخشی برای پزشکان و آموزش فعالیت های بهبود کیفیت در جامعه پزشکی که به اجرای آن کمک می کند، بهبود بخشید.

  کلیدواژگان: بیمارستان، اعتباربخشی، بهبود کیفیت، پزشکان
 • محمدهانی منصوری*، الهه پاکار، محمد کریمی زاده اردکانی، کمال محمدخانی صفحات 398-408
  زمینه و هدف

  پرخاشگری یکی از مشکلات رایج بین کودکان می باشد که در دوران قرنطینه کرونا با این مشکل رفتاری، دست و پنجه نرم می کنند و بر کیفیت زندگی آنها تاثیر منفی می گذارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین تاثیر فعالیت منظم ورزشی بر پرخاشگری و کیفیت زندگی دانش آموزان در دوران قرنطینه ویروس کرونا انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون-پس آزمون بود که در سال تحصیلی 1399-1400 صورت گرفت. جامعه پژوهش حاضر را دانش آموزان دختر دامنه سنی 10-12 سال در شهرستان محمود آباد مازندران تشکیل دادند که از این بین 40 نفر به صورت تصادفی در دو گروه آزمون (20 نفر) و کنترل (20 نفر) تقسیم شدند. قبل و پس از جلسات تمرینی (تعداد 12 جلسه و هر هفته سه جلسه به مدت 45 دقیقه)، آزمودنی ها پرسشنامه های پرخاشگری و کیفیت زندگی را تکمیل کردند. برای تجزیه تحلیل داده ها از روش آماری تی مستقل و تی زوجی استفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین دو گروه پس از چهار هفته تمرین منظم تفاوت معناداری در متغیرهای پژوهش وجود داشت (0/05>P). تمرینات منظم ورزشی در کودکان، موجب کاهش معنادار امتیاز پرخاشگری و افزایش معنادار امتیاز کیفیت زندگی بعد از تمرین در گروه آزمون شد (0/05>P)، اما در گروه کنترل تفاوت معناداری مشاهده نگردید (0/5<p).

  نتیجه گیری

  نتایج بیانگر تاثیر مثبت فعالیت ورزشی منظم به صورت انلاین در دوران قرنطینه کرونا، بر افزایش کیفیت زندگی و کاهش سطح پرخاشگری دانش آموزان دختر بود. پیشنهاد می شود که فعالیت های ورزشی متناسب و جذاب در همه مدارس کشور به صورت مجازی در تمام مقاطع تحصیلی به صورت منظم اجرا شود.

  کلیدواژگان: پرخاشگری، فعالیت منظم ورزشی، قرنطینه، کرونا، کیفیت زندگی
 • محسن تقدسی، آمنه فهیمی فر، فاطمه حاجی رضایی کاشان، زهره سادات* صفحات 409-422
  زمینه و اهداف

  دوران بارداری اگر چه برای اکثریت زنان یک دوره لذت بخش است ولی اغلب یک دوره پراسترس و همراه با تغییرات فیزیکی و روانی به شمار می آید. ارتقاء کیفیت زندگی بهزیستی روانی از اهداف مهم سلامتی در زنان باردار می باشد. هدف از این مطالعه تبیین نگرانیهای دوران بارداری در مادران نخست زا می باشد

  مواد و روش ها

  این مطالعه کیفی از نوع تحلیل محتوای قراردادی و مطابق با روش استقرایی به روش تحلیل محتوای گرانهیم و لاندمن انجام شد، جمع آوری داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار ی با 24 مادر نخست زای شهرستان کاشان انجام و اشباع داده ها حاصل شد. تمام مصاحبه ها ضبط، دست نویس و خط به خط تحلیل شدند. تجزیه و تحلیل داده ها، با استفاده از نسخه 10 نرم افزار MAXQDA انجام شد.

  یافته ها

  از تحلیل داده ها دو طبقه و زیر طبقات آن استخراج شد. طبقه اول نگرانی های ادراک شده مادر نسبت به سلامت خود طی بارداری بود که خود شامل زیر طبقات: تغییرات شرایط جسمی و روانی در دوران بارداری و کنار آمدن با آن، زایمان سالم، حمایت اطرافیان و اجتماع، ایفای نقش همسری و چالشهای والدگری بود. طبقه دوم نگرانی های مادر در ارتباط با سلامت جنین بود. که شامل زیر طبقات: افکار ناخوشایند در مورد شکل گیری جنین، مسئولیت پذیری در مورد سلامت جنین، و نگرانی در مورد آسیب به جنین در طی بارداری و زایمان بود.

  نتیجه گیری

  مادران نخست زا در دوران بارداری از نگرانی های متعددی در مورد سلامت خود و جنین رنج میبرند، این نگرانیها میتواند سلامت آنها را تهدید کند. لذا به نظر می رسد متولیان سلامت مادران با برگزاری کلاسهای آموزشی جهت کاهش دغدغه های مادران، میتوانند با کاهش افکار منفی به آنها کمک نمایند تا بارداری ایمن تری را تجربه نمایند.

  کلیدواژگان: نگرانی مادر، سلامت جنین، بارداری، زایمان
 • مهدی ابراهیم نیا، هرمز سنائی نسب*، کاظم خلجی، فاطمه علیان نژاد صفحات 423-430
  مقدمه

  مهارت های ارتباطی ابزار مهمی در ارایه خدمات سلامت به شمار می رود. برای ارایه خدمات مناسب، ارتباط موثر بین کارکنان و مراجعین یک ضرورت است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی تاثیر مداخله آموزشی بر مهارت های ارتباطی کارکنان بخش تصویربرداری پزشکی بیمارستان نجمیه  تهران انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه مداخله ای نیمه تجربی در سال 1398در شهر تهران انجام گرفت. کلیه کارکنان بخش تصویربرداری بیمارستان نجمیه (19 نفر) وارد مطالعه شدند. در ابتدا میزان مهارت های ارتباطی شرکت کنندگان به صورت خودارزیابی با استفاده از نسخه فارسی پرسشنامه استاندارد سنجش مهارت های ارتباطی کویین دام سنجیده شد. در مرحله بعد آزمودنی ها طی 4 جلسه تحت آموزش مهارت های ارتباطی به روش توزیع پمفلت های آموزشی، سخنرانی و بحث های گروهی قرار گرفتند.  بعد از اجرای مداخله آموزشی، مجددا با استفاده از پرسشنامه مذکور، سنجش ثانوی انجام شد. با توجه به نرمال بودن توزیع جمع نمرات حیطه ها و کل پرسشنامه بر اساس نتیجه آزمون کولموگروف اسمیرنوف، از آزمون تی زوجی برای مقایسه میانگین جمع نمرات پرسشنامه  قبل و بعد از مداخله آموزشی استفاده شد. نتایج با استفاده از نرم افزار 20SPSS  تحلیل شد .

  نتایج

   79درصد شرکت کنندگان در مطالعه خانم بودند. میانگین (انحراف معیار) جمع نمرات کل پرسشنامه قبل از مداخله آموزشی 111.2(9.84) و بعد از مداخله آموزشی  121.5 (9.45) بود که اختلاف مشاهده شده میان آنها از نظر آماری معنی دار گردید (P< 0.001) همچنین میانگین جمع نمرات  همه پنج حیطه  مهارت های ارتباطی نیز بعد از مداخله آموزشی نسبت به قبل از مداخله آموزشی افزایش یافت.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش نشان داد مداخله آموزشی بر بهبود مهارت های ارتباطی کارکنان بیمارستان تاثیرگذار می باشد.

  کلیدواژگان: مهارت ارتباطی، آموزش، کارکنان بیمارستان
|
 • Nahid Zerafati Shoae, Leila Azadbakht, Farzaneh Asgari Taee, MohammadHosein Taghdisi, Naheed Ariyaeian* Pages 327-349
  Background and Objective

   Identification of obesity-related dietary patterns in any culture can affect policymaking. The purpose of the study was to summarize obesity-related dietary patterns and their food groups in Tehranian adults.

  Materials and Methods

  The study followed the five stages in the methodological framework proposed by Arksey and O'Malley. We searched international databases (PubMed, Web of Science), national databases (SID, Iran Doc) and Google Scholar search engine with the keywords obesity, overweight, dietary patterns, eating patterns, food patterns, diet and Iran for finding related studies that have been published in the last two decades (2000-2020) along with the manual search of the list of selected study sources and gray literature (dissertations and final research report).

  Results

  A total of 12 studies were included in the review study. 17 out of 33 dietary patterns were associated with obesity. Eight diets were undesirable, eight diets were desirable, and one was inconsistently associated with obesity. Food groups common in undesirable diets include sugar-sweetened beverages, sweets, desserts, industrial juices, sugar, red meat, processed meats, solid fats, refined grains, snacks. Food groups common in desirable diets include vegetables, fruits, poultry and fish, legumes, whole grains, olive or olive oil.

  Conclusion

  Obesity-related dietary patterns are common in adults in Tehran. This study provided information on food groups that guide targeted policymaking to improve the food groups in food store supply, household consumption, and food industry and agricultural products.

  Keywords: food patterns, diet, healthy diet, unhealthy diet, overweight
 • Saeed Yarahmadi, Sara Kazemi, Nasrin Rozbahani, Fatemeh Zarei* Pages 350-359
  Background and Objective

  Couples' communication interactions in the context of social networks have been challenged. The aim of this study was to evaluate the validity and reliability of a tool for measuring the consequences of virtual social media on marital life by factor analysis.

  Materials and Methods

  This tool is a qualitative methodology based on the exploration of views and perceptions of married men and women about the consequences of virtual social networks on married life. The validity of the questionnaire was assessed through face validity (qualitative and quantitative), content validity (qualitative and quantitative) and construct validity (exploratory and confirmatory factor analysis) in 700 married individuals. The reliability of the questionnaire was determined by the test-retest method (calculation of intra-class correlation coefficient) and internal correlation (calculation of Cronbach-alpha coefficient). Statistical analysis was performed by SPSS24 and AMOS24 software.

  Result

  The initial instrument consisted of 20 items from a qualitative study, which after psychometrics, 4 items were removed and 12 items remained. The range of values calculated for the ratio and content validity index of the items were (0.83-1) and (0.66-1), respectively, and the impact score of all of them was higher than 1.5. The Intra-class correlation coefficient and Cronbach's alpha coefficient of the questionnaire were obtained at 0.864 and 785, respectively. The results of exploratory factor analysis were four factors: "Threat of marital commitment", “individualization of cohabitation”,” Threat to privacy” and “Faded intimacy”. In confirmatory factor analysis the fitted model based on these four factors explained 43.75% of the consequences of social media presence on couples' lifestyle.

  Conclusion

  Psychometric results in this study showed that a tool with 20- iteme and 4 domains for measuring the consequences of social media presence on couples' lifestyles has good validity and reliability and it can be used as a suitable tool in this field.

  Keywords: Psychometrics, Tool, Social Networking, Couples, Factor Analysis
 • Hosein Jajarmi, Mahdi Gholian-Aval, Asma Pourtaheri, Habibollah Esmaily, Hamid Hosseini, Rezvan Rajabzadeh, Hadi Tehrani* Pages 360-371
  Background and Objective

  Cutaneous leishmaniasis is one of the endemic diseases in Iran and every year a large number of children under10years of age are infected with it. Therefore, the aim of this study was to investigate the preventive behavior of leishmaniasis based on the PRECEDE model in families with children under 10 years.

  Materials and Methods

  The present study is a cross sectional study that was performed on240Families with children under 10 years old in the Sankhast ward of North Khorasan province. The data collection tool was a researcher questionnaire that included demographic questions and structures of the questionnaire model (knowledge, attitude, reinforcing factor, and enabling factor). Sampling was performed in several steps. Data was entered into SPSS16 software using Kolmogorov-Smirnov test, one-way analysis of variance, independent t-test, correlation coefficient, multiple linear regressions.

  Results

  The highest mean a score was obtained by the reinforcing factor (24.3 ± 22.80) and the lowest mean a score was obtained in the performance section (48.46 ± 15.66). The results of the regression model showed that knowledge (0.28), attitude (0.16), and enabling factors (0.14) had the highest predictive power of mothers in controlling and preventing disease, respectively. Overall, the structures of the PRECEDE model predicted21%of the variance of the preventive behavior of cutaneous leishmaniasis.

  Conclusion

  The PRECEDE model is a good theoretical framework for the prevention of leishmaniasis. Designing and implementing an educational program based on the PRECEDE model in the population at risk will be an effective step in controlling leishmaniasis. Because the prevalence of leishmaniasis is higher in rural areas, it is more important to consider the conditions of the rural people in order to implement the educational program

  Keywords: Cutaneous leishmaniasis, PRECEDE model, prevention, behaviors
 • Fataneh Bakhshi*, Seyedeh Roghayeh Safavi, Parisa Kasmaei, Saeed Omidi Pages 372-382
  Background and Objective

  A healthy lifestyle is one of the major determinants of health. The phenomenon of aging is one of the major demographics, social, economic and medical issues. Awareness of the factors related to the lifestyle of the elderly can be effective in planning their health promotion. The aim was to determine the role of social factors affecting the health in lifestyle of the elderly.

  Materials and Methods

  In the present cross-sectional descriptive study, 455 elderly people referred to comprehensive health service centers in Rasht of 1399 were studied. Samples were selected by multi-stage random sampling from 38 health centers and bases. Social determinants of health and lifestyle information related to the elderly were collected by a valid and reliable questionnaire and after entering the SPSS software version 22 were analyzed using descriptive and inferential statistics.

  Results

  The mean score of lifestyles in the elderly was 105.66± 15.69. The highest mean score was related to the field of prevention 34.69±4.96 and the lowest score was in the field of physical activity 3.15 ±1.36. Among the social determinants of health examined, marital status, occupation, income and education were the most important factors affecting a healthy lifestyle. There was a correlation between the mean score of lifestyle and education (r = 0.223), income (r = 0.196) and job (r = -0.101).

  Conclusion

  To promote physical activity and stress management in the elderly, which will lead to a healthy lifestyle, paying attention to the social factors that determine health affecting the lifestyle obtained from this study can be a useful and effective solution.

  Keywords: Social determinants of health, Life style, Elderly
 • Hosein Ebrahimipour, Elahe Houshmand, Mehdi Varmaghani, Javad Javan Noughabi*, Seyyed Morteza Mojtabaeian Pages 383-397
  Background and Objective

  Due to the increasing pressure on hospitals to increase the quality of services, the need for physicians to participate in quality improvement programs, especially hospital accreditation, has become more important. Therefore, the present study was conducted to determine the challenges of physicians' participation in accreditation programs in Mashhad city, eastern Iran

  Materials and Methods

  This descriptive-analytical cross-sectional study was conducted in 1399 using a questionnaire in 12 hospitals in the east of the country that performed accreditation. This questionnaire examined the challenges of physicians' participation in accreditation programs in hospitals. Finally, 445 physicians participated in the study and the participation rate was reported to be about 24%. Data analysis was performed at two levels of descriptive and inferential statistics using STATA V.14.

  Results

  The findings of the present study showed that among the challenges of physicians' participation in accreditation programs in hospitals, the strongest challenge from the perspective of physicians is related to the dimensions of effective communication (4.05± 0.74) and the empowering physicians about accreditation and quality improvement (3.89±0.59). Also, the weakest of them was related to the dimension of ambiguity in role (0.96±2.86). Among the studied challenges, only the score of patient demand dimension showed a statistically significant difference between different medical specialties (p<0.05).

  Conclusion

  The implementation of this program can be improved through Culture building, proper accreditation training and quality improvement activities in the medical community helped to implements.

  Keywords: Hospital, accreditation, quality improvement, Physicians
 • MohammadHani Mansori*, Elahe Pakar, Mohammad Karimizadeh Ardakani, Kamal Mohammadkhani Pages 398-408
  Background and Objective

  Aggression is one of the most common problems among children who struggle with this behavioral problem during COVID-19 quarantine and negatively affects their quality of life. The aim of this study was to determine the effect of regular exercise on aggression and quality of life of students during coronavirus quarantine.

  Materials and Methods

  The present study was a quasi-experimental study with a pretest-posttest design that was conducted in the academic year 2020-2021. The present study population consisted of girl students aged 10-12 years in Mahmoud Abad city of Mazandaran, of which 40 people were randomly divided into two groups of experimental (20 people) and control (20 people). Before and after the training sessions (12 sessions, three sessions per week for 45 minutes), the subjects completed the Aggression and Quality of Life Questionnaires. Independent-Samples T-Test and Paired-Samples T-Test statistical methods were used to analyze the data.

  Results

  The results showed that there was a significant difference in research variables between the two groups after four weeks of regular training (P<0.05). Regular exercise in children caused a significant decrease in aggression score and a significant increase in quality of life score after exercise in the experimental group (P<0.05), but no significant difference was observed in the control group (P>0.05).

  conclusion

  The results showed the positive effect of online regular sports activity during the coronavirus quarantine, on increasing the quality of life and reducing the level of aggression of girl students. It is suggested that appropriate and attractive sports activities in all schools of the country be performed virtually in all educational levels on a regular basis.

  Keywords: Aggression, Corona, Quality of life, Quarantine, Regular sports activity
 • Mohsen Taghadosi, Ameneh Fahimifar, Fatemeh Hajirezaee Kashan, Zoheh Sadat* Pages 409-422
  Background and Objective

  Although pregnancy is a pleasurable period for most women, but generally, it is a stressful period with physical and psychological changes. Mothers' worries during pregnancy are associated with more problems in pregnancy. Improving well-being is one of the important goals for pregnant women. The aim of this study was to explore the concerns of pregnancy in nulliparous women.

  Materials and Methods

  This qualitative study was performed through the conventional content analysis via using Granhiem and Landman method. Data were collected through semi-structured interviews with 24 primiparous mothers in Kashan and data saturation was obtained. Data analysis was performed using the MAXQDA 10 software.

  Results

  Data analysis led to two categories and subclasses. The first category was the mother's concerns about her health during pregnancy, which included the following categories: changes in physical and mental conditions during pregnancy and coping with its, healthy childbirth, family and social support, role playing as a spouse, and Parental role challenges. The second category was the mother's concerns about the health of fetus in pregnancy, which included the following categories: Unpleasant thoughts about fetal formation, responsibility for fetal health, and Fear of fetal injury during pregnancy and childbirth.

  Conclusion

  Pregnant women during pregnancy suffer from a number of concerns about their own health and their fetus, which can threaten the health of both. Therefore, it seems that mothers 'health care providers can help mothers to experience a safer pregnancy by reducing negative thoughts by holding training classes.

  Keywords: Mother's concern, Fetal health, Pregnancy, Childbirth
 • Mehdi Ebrahimnia, Hormoz Sanaeinasab*, Kazem Khalagi, Fateme Alian Nejad Pages 423-430
  Background

  Communication skills are important tools in providing health services. To providing the adequate services, effective communication between staff and clients is essential. The aim of this study was to evaluate the effect of educational intervention on communication skills of medical imaging staff of Najmieh Hospital in Tehran.

  Methods

  This quasi-experimental intervention study was performed in 2019 in Tehran. All staff of Najmia hospital imaging department (19 people) were enrolled. At first, the level of employeeschr('39') communication skills was measured by self-assessment using the standard Queen Dam communication skills questionnaire. In the next stage, the subjects were trained in communication.   After performing the educational intervention, a secondary test was performed again using a questionnaire. The Kolmogorov-Smirnov test was used to compare the mean scores of the questionnaire before and after the educational intervention by paired t-method. The results were analyzed by SPSS software.

  Results

  The mean score of communication skills before the educational intervention was 111.2 and after that were 21.5. Also, the mean scores of the five components of communication skills increased after the educational intervention compared to before that. There was a significant difference between employeeschr('39') communication skills scores before and after the educational intervention (p<0.05).

  Conclusions

  The results showed that educational intervention has led to improve employeeschr('39') communication skills.

  Keywords: Communication skills, Education, Hospital personnel