فهرست مطالب

بازیابی دانش و نظام های معنایی - پیاپی 29 (زمستان 1400)
 • پیاپی 29 (زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/10/04
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مهدی اجلی*، محمد جدیدی صفحات 1-40

  هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر، ارزیابی عوامل کلیدی موفقیت سیستم مدیریت استراتژیک دانش در بانک سپه منطقه همدان با رویکرد تحلیل مسیر و تکنیک نوین سوارا می باشد. بدین منظور در این پژوهش، ابتدا با مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان، متخصصان و مدیران بانک، 9 عامل کلیدی و بحرانی در موفقیت سیستم شناسایی و نه فرضیه مرتبط پیشنهاد شد. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها از نوع توصیفی- پیمایشی می باشد. جهت تحلیل داده های پژوهش از رویکرد تحلیل مسیر و تکنیک تصمیم گیری نوین سوارا با نرم افزارهایSPLS وExcel بهره گرفته شد. جامعه آماری این پژوهش در دو بخش درنظر گرفته می شود؛ در خصوص بررسی و استخرج عوامل نهایی تاثیرگذار بر اجرای سیستم مدیریت استراتژیک دانش در بانک سپه با رویکرد تحلیل مسیر، نظرات کلیه کارکنان به تعداد تقریبی 330 نفر درنظرگرفته شد. روش نمونه گیری این پژوهش، روش تصادفی ساده است و مطابق جدول دمورگان و فرمول ذکر شده اندازه نمونه آماری تقریبا برابر با 180 نفر می باشد که در این پژوهش، پرسشنامه طراحی شده در اختیار 200 نفر از مدیران، خبرگان و کارشناسان سازمان مذکور قرار گرفت تا دیدگاه ها و نظرات خود را در خصوص اهمیت و تاثیرگذاری این عوامل اعلام نمایند. خروجی این تحلیل، نشان داد که تمامی نه عامل در پیاده سازی سیستم مذکور موثر هستند. .

  کلیدواژگان: مدیریت استراتژیک دانش، تحلیل مسیر، تکنیک سوارا، رتبه بندی، بانک سپه منطقه همدان
 • مریم آدینه لو، بهزاد سهیلی*، غلامرضا فرجی صفحات 41-66

  متن مولفه های تاثیرگذار بر سازمان ها باید همیشه مورد ارزیابی و سنجش قرار بگیرند تا سازمان ها بتوانند الگوی توسعه خود را پیش ببرند، لذا هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی با مدیریت عملکرد کارآمد در اداره کل ورزش و جوانان استان البرز بود. روش این پژوهش کاربردی از نوع توصیفی- همبستگی است. بر اساس جدول تعیین حجم نمونه مورگان 127 نفر از کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان البرز پرسشنامه های استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون (2000)، مدیریت دانش لاوسون (2003) و مدیریت کارآمد مقیمی و رمضان (2011) را به صورت تصادفی تکمیل کردند. تجزیه وتحلیل داده ها با روش ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون انجام گردید. با محاسبه ضریب همبستگی پیرسون رابطه مثبت و معنی داری بین مدیریت و دانش فرهنگ سازمانی با مدیریت عملکرد کارآمد نشان داده شد و همچنین تحلیل رگرسیون نشان داد که مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی به ترتیب 47/0 و 28/0درصد مدیریت عملکرد کارآمد کارکنان را پیش بینی می کنند. با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت بکارگیری صحیح مولفه های مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی در مدیریت عملکرد کارآمد بسیار هوشمندانه است و راه پیشبرد اهداف را هموار می سازد و ابزار رشد، موفقیت و ارتقا سازمان را در اختیار مدیریت قرار می دهد.

  کلیدواژگان: فرهنگ سازمانی، مدیریت دانش، مدیریت عملکرد کارآمد، ورزش
 • ابوالفضل قاسم زاده، محمد رزاقی*، عزیز هدایتی خوشمهر صفحات 67-94

  پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش سرمایه اجتماعی در کارآفرینی سازمانی و اجتماعی کارکنان دانشگاه شیراز با تاکید بر نقش میانجی متغیر مدیریت دانش انجام شد. پژوهش حاضر از نظر هدف و ماهیت،کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها، توصیفی از نوع همبستگی مبتنی بر مدل یابی معادلات ساختاری می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان دانشگاه شیراز به تعداد 558 نفر بود. حجم نمونه با توجه به جامعه آماری و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده و جدول مورگان 200 نفر در نظر گرفته شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های استاندارد سرمایه اجتماعی، کارآفرینی سازمانی، کارآفرینی اجتماعی و مدیریت دانش استفاده شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها مورد تایید محققان و متخصصان قرار گرفت. پایایی پرسشنامه ها از طریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 94/0، 71/ . ، 94/0 و 87/0 برآورد گردید. داده های بدست آمده با استفاده از روش همبستگی و مدل معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای،SPSS و Lisrel مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که سرمایه اجتماعی بر کارآفرینی سازمانی و کارآفرینی اجتماعی، سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش، مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی و کارآفرینی اجتماعی، کارکنان دانشگاه شیراز تاثیر مستقیم، مثبت و معنی داری دارد. سرمایه اجتماعی با نقش میانجی مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی و کارآفرینی اجتماعی کارکنان دانشگاه شیراز تاثیر دارد. ذا برای دستیابی به کارآفرینی سازمانی و اجتماعی، توجه به سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، کارآفرینی سازمانی، کارآفرینی اجتماعی و مدیریت دانش
 • علی شرفی* صفحات 95-120
  هدف

  کاربردپذیری یکی از مهمترین شاخص‏های ارزیابی کیفیت نرم‏افزارها است که نقش مهمی را در بهبود عملکرد و کارایی آن‏ها ایفا می‏کند. لذا هدف این پژوهش ارزیابی وضعیت کاربردپذیری نرم‏افزار مدیریت دانش (MTAShare) از دیدگاه کارکنان بانک شهر و شرکت مشاوران توسعه آینده است.

  روش شناسی

  این پژوهش کاربردی و با روش پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 28 نفر از کاربران نرم افزار مدیریت دانش (MTAShare) در بانک شهر و شرکت مشاوران توسعه آینده است. برای ارزیابی کاربردپذری نرم‏افزار از مدل ISO/IEC 9126 و برای گردآوری داده‏ها از پرسشنامه استفاده شده است. همچنین برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS استفاده شده است.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که مقوله های قابلیت نگهداری، انتقال‏پذیری، کارایی، اطمینان، کارکردی بودن و قابلیت استفاده از نرم‏افزار (MTAShare) از دیدگاه کاربران شرکت مشاوران توسعه آینده و مقوله های قابلیت اطمینان، انتقال‏پذیری، استفاده، کارایی، قابلیت نگهداری و کارکردی بودن از دیدگاه کاربران بانک شهر به ترتیب بیشترین میزان کاربردپذیری را در مدیریت دانش سازمانی دارند. همچنین نتایج آزمون تی نشان داد که اختلاف میانگین مقوله های کاربردپذیری نرم افزار معنی دار هستند و میزان کاربردپذی آن از دیدگاه کاربران مطلوب است و این نرم‏افزار برای درونی سازی، بیرونی سازی، اجتماعی کردن و ترکیب دانش در سازمان ها مناسب است.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که کاربردپذیری و استفاده بیشتر از نرم‏افزار (MTAShare) در سازمان‏ها می‏تواند به تسهیل و تسریع فرایندهای مدیریت دانش در سازمان‏ها کمک کند.

  کلیدواژگان: دانش، مدیریت دانش، نرم افزار مدیریت دانش (MTAShare)، کاربردپذیری
 • محمدحسن مرشدی تنکابنی* صفحات 121-136
  هدف

  این پژوهش با هدف تعیین رابطه رهبری تحول آفرین با فرهنگ یادگیری سازمانی و تسهیم دانش انجام شد.

  روش

  جامعه آماری شامل 380 نفر از کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن بودند که با استفاده از جدول کرجسی و مورگان 191 نفر به عنوان نمونه آماری به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی بود. گردآوری داده های پژوهش از طریق سه پرسشنامه رهبری تحول آفرین، فرهنگ یادگیری سازمانی و تسهیم دانش انجام شد. جهت تعیین روایی پرسشنامه ها، از روایی صوری و محتوایی استفاده شد و برای سنجش پایایی، از طریق روش آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفتند. برای تحلیل داده های به دست آمده نیز از نرم افزار آماری SPSS-22 به کار گرفته شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که همبستگی مثبت و معنی داری بین رهبری تحول آفرین و تسهیم دانش (469/0r=) در سطح 99 درصد وجود دارد. هم چنین بررسی ها نشان داد همبستگی مثبت و معنی داری بین رهبری تحول آفرین و فرهنگ یادگیری سازمانی (573/0r=) در سطح 99 درصد وجود دارد.

  نتیجه گیری

  بطور کلی نتایج پژوهش حاضر با تحقیقات انجام گرفته همسو می باشد و می توان چنین برداشت کرد که در جامعه و نمونه تحت بررسی، بین رهبری تحول آفرین با فرهنگ یادگیری سازمانی و تسهیم دانش رابطه معنی داری وجود دارد. لذا مدیران سازمان ها باید برای این موضوع در دنیای رقابتی امروز، اهمیت بسزایی قایل شوند

  کلیدواژگان: رهبری تحول آفرین، فرهنگ یادگیری سازمانی، تسهیم دانش
 • اعظم نجفقلی نژاد*، فرناز محمدی صفحات 137-157
  هدف

  هدف این پژوهش پایش دیدگاه مراجعان درباره خدمات کتابخانه ملی ایران و استفاده از آن در برنامه ریزی خدمات است.

  روش پژوهش

  روش این پژوهش کیفی است و از گروه کانونی و طوفان فکری و تصمیم گیری گروهی برای جمع آوری داده استفاده شد. گروه های کانونی با مشارکت 29 نفر از اعضا (در دو گروه 11 و 18 نفر) تا اشباع داده ها ادامه داشت . نرم افزار Maxqda برای تحلیل داده ها استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد عوامل خدمات رسانی اداره کل اطلاع رسانی کتابخانه ملی ایران از دیدگاه مراجعین مراجعان در 4 درون مایه می گنجد. تحلیل کیفی داده های مراجعه کنندگانمراجعان منجر به استخراج 546 کد اولیه شد که به گزارش عوامل خدمات رسانی پرداخته بودند. بازبینی متعدد و ادغام کدها بر اساس تشابه در طی چندین مرحله، در نهایت 14 زیردرون مایه حاصل گردید.

  نتیجه گیری

  یافته های این پژوهش بیانگر وجود برخی مسایل و مشکلات موجود در میزهای خدمت کتابخانه ملی ایران را از دید مراجعان روشن ساخت و 4 درون مایه اصلی کتابدارن، مراجعان، خدمات و میزهای خدمت رسانی به تفکیک زیردرون مایه های آن مورد مطالعه قرار گرفت.

  کلیدواژگان: مشتری مداری، خدمات اطلاع رسانی، کتابخانه ملی ایران، برنامه ریزی اطلاع رسانی
 • صغری درزی خلردی، سید علی اصغر رضوی*، میترا قیاسی صفحات 159-178

  مدل های بلوغ با پیشرفت ، توسعه و کاربرد فناوری ها مطرح شدند و از مباحث مدیریتی محسوب می شوند. مدل های بلوغ دارای سطوحی هستند که هر سطح شامل ویژگی های مربوط به آن سطح است.با استفاده از مدل های بلوغ می توان اثر بخشی و عملکرد سازمان را مورد ارزیابی قرار داد.در پژوهش حاضر به بررسی نوشتارهایی در زمینه مدل های بلوغ و مدل بلوغ قابلیت با رویکرد کیفی و روش فراترکیب پرداخته می شود. تا ضمن بررسی مدل های بلوغ در زمینه ها و حوزه های مختلف و بررسی ابعاد آن مدل بلوغ قابلیت برای ارزیابی عملکرد و اثر بخشی کتابخانه های دانشگاهی مورد بررسی قرار گیرد.نوشتارهای موجود در زمینه مدل های بلوغ بر پایه ترجمه و تفسیر آنها است. برا این اساس 93 منبع معتبر در حوزه مدل های بلوغ و 37 منبع درحوزه مدل بلوغ قابلیت و کتابخانه های دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفت.با تحلیل منابع3 مقوله 9 شاخص و 21 کد برای ویژگی های هر سطح برای مدل بلوغ کتابخانه های دانشگاهی بدست آمد.بر اساس نتایج مقوله فنی و مفهوم سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری از میان سایر مفاهیم دارای رتبه اول است و از اهمیت بالاتری برخوردارند. مدل بلوغ کتابخانه های دانشگاهی به مدیران کتابخانه ها و دانشگاه ها کمک می کند تا با تعیین و بررسی ویژگی های هر سطح و ارزیابی آنها درجهت ارتقا هر سطح و رسیدن به سطح ایده آل برنامه ریزی کنند.

  کلیدواژگان: مدل بلوغ قابلیت، کتابخانه های دانشگاهی، فراترکیب
|
 • Mehdi Ajalli *, Mohammad Jadidi Pages 1-40
  Purpose

  The main purpose of this study is to evaluate the key factors for the success of the strategic knowledge management system in Sepah Bank in Hamadan region with the approach of path analysis and modern SWARA (Stepwise Weight Assessment Ratio Analysis) technique. For this purpose, in this study, first, by reviewing the literature and interviewing experts, specialists and bank managers, 9 key and critical factors in the success of the identification system and 9 related hypotheses were proposed.
   
  Research

  Method

  This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection method. To analyze the research data, the path analysis approach and SWARA’s new decision-making technique with SPLS and Excel software were used. The statistical population of this research is considered in two parts; regarding the final factors affecting the implementation of strategic knowledge management system in Sepah Bank with the path analysis approach, the opinions of all employees were considered to be 330 people. The sampling method of this research is simple random method and according to Morgan table and the mentioned formula, the size of the statistical sample is equal to 180 people. Declare themselves about the importance and impact of these factors. Also, in relation to evaluation, weighting, importance of factors and finally their ranking, riding technique and applying the opinions of managers and specialists with at least a bachelor's degree and 5 years of experience in Sepah Bank in Hamadan region were used, the total number of which is 93 people; Finally, using a sample of 61 people from this community, the factors were evaluated.
   

  Results

  The output of path analysis showed that all 9 factors are effective in the implementation of the system. Based on the final output of SWARA technique, the factor of "human resource strategy" in the highest priority and "spiral processes of the organization's knowledge" in the lowest priority were identified in terms of importance in implementing the strategic knowledge management system.

  Keywords: Strategic Knowledge Management, path analysis, SWARA Technique, Ranking, Sepah bank, Hamadan Region
 • Maryam Adinehlu, Behzad Soheili *, Gholamreza Faraji Pages 41-66

  Components affecting organizations should always be evaluated and measured so that organizations can advance their development model. The purpose of this study was to investigate the relationship between organizational culture and knowledge management with efficient performance management of the staff of the Administration of Sports and Youth of Alborz Province. The method of this applied research was descriptive-correlation. According to Morgan's sample size table, 127 employees of the general administration of sports and youth of Alborz province completed standard questionnaires of Denison Organizational Culture (2000), Lawson Knowledge Management (2004), Moghimi and Ramazan (2011) randomly. Data analysis was performed by Pearson correlation coefficient method and regression analysis. By calculating the Pearson correlation coefficient, a positive and significant relationship between organizational culture and knowledge management with efficient performance management was shown. Also, regression analysis showed that organizational culture and knowledge management predict 0.28 and 0.47% of effective performance management of staff, respectively. Based on the findings of the research, it can be said that the correct application of the components of knowledge management and organizational culture in efficient performance management is very smart and it paves the way for advancing goals and provides the tool of growth, success and promotion of the organization to the management.

  Keywords: Organizational Culture, Knowledge Management, Efficient Performance Management, Sport
 • Abolfazl Ghasemzadeh, Mohammad Razzaghi *, Aziz Hedayati Khoshemehr Pages 67-94

  The aim of this study was to investigate the role of social capital in organizational and social entrepreneurship of Shiraz University staff with emphasis on the mediating role of knowledge management in the second semester of 2019-2020. The present study is applied in terms of purpose and nature and in terms of data collection is a descriptive correlation based on structural equation modeling. The statistical population of the study included all employees of Shiraz University 558 people. The sample size was 200 according to the statistical population and using simple random sampling method and Morgan table. Standard questionnaires of social capital, organizational entrepreneurship, social entrepreneurship and knowledge management were used to collect data. The face and content validity of the questionnaires were confirmed by researchers and experts. The reliability of the questionnaires was calculated by calculating Cronbach's alpha coefficient of 0.94 and / 71, respectively, Were estimated to be 0.94 and 0.87. The obtained data were analyzed using correlation method and structural equation modeling. The results showed that social capital has a direct, positive and significant effect on organizational entrepreneurship and social entrepreneurship, social capital on knowledge management, knowledge management on organizational entrepreneurship and social entrepreneurship, Shiraz University staff. Social capital with the mediating role of knowledge management has an impact on organizational entrepreneurship and social entrepreneurship of Shiraz University staff. Thereforein order to achieve organizational and social entrepreneurship it seems necessary pay attention to social capital and knowledge management.

  Keywords: Social Capital, organizational entrepreneurship, social entrepreneurship, knowledge management
 • Ali Sharafi * Pages 95-120
  Purpose

  Usability is one of the most important indicators of software quality assessment that plays an important role in improving their performance and efficiency. Therefore, the purpose of this study is to evaluate the usability of (MTAShare) knowledge management software from the perspective of Bank Shahr and the Company of Future Development Consultant’s employees.

  Methodology

  This research is applied that done survey method. The statistical population of this study consists of 28 users of (MTAShare) knowledge management software in the Bank Shahr and Company of Future Development Consultant’s employees. The ISO / IEC 9126 model was used to evaluate the usability of the software and a questionnaire was used to collect data. Also SPSS software was used for data analysis.

  Findings

  Findings showed that the categories of maintainability, portability, efficiency, reliability, functionality and usability of (MTAShare) software from the perspective of users of Future Development Consultants and the categories of reliability, portability, usability, efficiency, maintainability and functionality from the perspective of Bank Shahr users have the respectively highest usability in the organizational knowledge management. Also, the results of t-test showed that the average difference between usability categories of software is significant and the level of usability of (MTAShare) knowledge management software from the perspective of users is desirable and this software is appropriate for internalizing, externalizing, socializing and combining knowledge in organizations

  Conclusion

  The results showed that the usability and more use of (MTAShare) software in organizations can help facilitate and accelerate knowledge management processes in organizations.

  Keywords: Knowledge, Knowledge Management, (MTAShare) knowledge management software, Usability
 • Mohammad Hassan Morshedi Tonekaboni * Pages 121-136
  Purpose

  The purpose of this study was to determine the relationship between transformational leadership and organizational learning culture and knowledge sharing.

  Method

  The statistical population includes 380 employees of Islamic Azad University of Tonekabon. Using Kerjcie and Morgan table, 191 people were selected as the statistical sample. This research is applied in terms of purpose and descriptive-survey in terms of data collection. Data collection tools include three transformational leadership questionnaires, organizational learning culture, and knowledge sharing. Formal and content validity were used to determine the validity of the questionnaires and for reliability measurement, they were confirmed by Cronbach's alpha method. SPSS-22 statistical software was used to analyze the obtained data.

  Results

  The findings showed that there was a positive and significant correlation between transformational leadership and knowledge sharing (r = 0.469) at 99%. Also, studies have shown that there is a positive and significant correlation between transformational leadership and organizational learning culture (r = 0.573) at 99%.

  Conclusion

  In general, the results of the present study are consistent with the research conducted and it can be understood that in the society and the sample under study, there is a significant relationship between transformational leadership and organizational learning culture and knowledge sharing. Therefore, managers of organizations should pay close attention to this issue in today's competitive world.

  Keywords: Transformational Leadership, Organizational Learning Culture, Knowledge Sharing
 • Azam Najafqolinejad *, Farnaz Mohammadi Pages 137-157
  Objective

  The purpose of this study is Toto monitor the views of users about the services of the National Library of Iran and use them in service planningResearch

  Method

  The method of this research is qualitative and focus group and brainstorming and group decision making were used to collect data. Focus groups continued until data saturation with the participation of 29 members (in two groups of 11 and 18). Maxqda software was used for data analysis.

  Findings

  The results showed that the service factors of the Information department of the National Library of Iran from the perspective of users fall into 4 themes. Qualitative analysis of data led to the extraction of 546 initial codes that were reported as service factors. Multiple revisions and code integration based on similarity over several stages resulted in 14 sub-themes.

  Conclusion

  The findings of the study indicate the existence of some issues and problems in the service desks of the National Library of Iran from the perspective of users and the four main themes of librarians, users, services and service desks were studied separately under its sub-themes.

  Keywords: User-oriented, Information Services, National Library of Iran, Information Planning
 • Soghra Darzi Kholardi, Seyed Ali Asghar Razavi *, Mitra Ghiasi Pages 159-178

  Maturity models were introduced with the advancement, development and application of technologies and are considered as management topics. Maturity models have levels that each level includes the characteristics related to that level. Using maturity models, the effectiveness and performance of the organization can be evaluated. In the present study, we reviewed articles on maturity models and models. Capability maturity is addressed with a qualitative approach and a Meta-Synthesis Method. In addition to examining maturity models in different fields and examining the dimensions of that maturity model, the ability to evaluate the performance and effectiveness of university libraries should be examined. The existing literature on maturity models is based on their translation and interpretation. Based on this, 93 valid sources in the field of maturity models and 37 sources in the field of maturity models of capability and university libraries were examined. Based on the results, the technical category and the concept of hardware and software systems have the first rank and are of higher importance. The maturity model of university libraries helps library and university administrators to determine and review the characteristics of each level and Evaluate them to plan to upgrade each level and reach the ideal level.

  Keywords: Capability Maturity Model, university libraries, Meta-synthesis Method