فهرست مطالب

اسلام و سلامت - سال ششم شماره 1 (پیاپی 13، بهار و تابستان 1400)

نشریه اسلام و سلامت
سال ششم شماره 1 (پیاپی 13، بهار و تابستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/10/04
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محسن عارفیان*، محمدباقر کجباف صفحات 7-17
  سابقه و هدف

  در دو دهه اخیر، رفتارهای مذهبی به عنوان مولفه های ارتقاء دهنده سلامت روان مورد مطالعه قرار گرفته و پژوهشگران مختلف به دنبال شناسایی رفتارهایی که بیشترین تاثیر با مولفه های سلامت و بهزیستی روانی داشته اند، برآمده اند. یکی از این رفتارهای مذهبی که در دین اسلام مورد توجه بوده، مطالعه و حفظ قرآن کریم است. هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر حفظ قرآن کریم در مدت زمان 1 سال، بر سلامت روان، کیفیت زندگی و عاطفه مثبت و منفی بود.

  مواد و روش ها

  از میان قرآن پژوهان موسسه حفظ الهادی (ع) و دانشجویان دانشگاه جهرم در سال تحصیلی 97-1396، 60 نفر در دو گروه 30 نفره (هر گروه شامل 10 مرد و 20 زن) به صورت تصادفی انتخاب و در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون، مورد ارزیابی قرار گرفتند. به منظور ارزیابی گروه نمونه، از سه پرسشنامه سلامت عمومی (G.H.Q)، عاطفه مثبت و منفی (PANAS) و کیفیت زندگی استفاده شد. اطلاعات گردآوری شده توسط آزمون آماری t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  یافته ها بیانگر وجود تفاوت معنی دار در پس آزمون میان دو گروه حافظ و غیرحافظ قرآن کریم بود، بدین صورت که گروه حافظ قرآن در مقایسه با گروه کنترل از سلامت روان بیشتر (0/01p<)، کیفیت زندگی بهتر (0/05p<) و همچنین عاطفه مثبت بیشتر و عاطفه منفی کمتر برخوردار بود (0/01p<).

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج به دست آمده، حفظ قرآن کریم بر جنبه های مختلفی از سلامتی، از جمله سلامت روان، کیفیت زندگی و عواطف تاثیر مثبت گذاشته و موجب ارتقاء آن خواهد شد.

  کلیدواژگان: حفظ قرآن کریم، سلامت روان، کیفیت زندگی، عاطفه مثبت و منفی
 • علیرضا شیرزاد*، سید مهدی خطیب صفحات 18-28
  سابقه و هدف

  مفهوم شرح صدر از مفاهیم قرآنی است که با توجه به اثرات متعدد روان شناختی آن در زندگی، همواره مورد توجه اندیشمندان و پژوهشگران اسلامی بوده است. به همین جهت پژوهش حاضر با هدف استخراج مولفه های «شرح صدر» و نیز تبیین روان شناختی آن مولفه ها صورت پذیرفته است.

  مواد و روش ها

  به منظور رسیدن به این هدف، با روش تحلیل محتوای کیفی، کتب لغت، اصطلاح و متون اسلامی اعم از قرآن و کتب احادیث مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد که مولفه های شرح صدر به دو دسته مولفه های سببی و مسببی تقسیم می گردند که مولفه های «معرفت الهی»، «یاد خداوند» و «یقین» به عنوان مولفه های سببی و مولفه های «صبر»، «تسلیم (پذیرش)»، «آرامش»، «اعتماد به خداوند» و «توجه کامل به آخرت» به عنوان مولفه های مسببی شناخته می گردند. همچنین مولفه های ذکر شده، به منظور بررسی شاخص روایی محتوا (CVI) به هشت نفر از روان شناسان حوزوی عرضه گردیده و در نهایت روایی تمامی مولفه ها مورد تایید واقع شده است.

  نتیجه گیری

  شرح صدر به عنوان یک ابرصفتی است که صفات متعدد روان شناختی همچون صبر، آرامش، پذیرش و اعتماد را در خود جای داده که وجود مجموع این صفات می تواند نشان از وجود شرح صدر در یک انسان باشد. این صفات از بررسی مجموعی متون اسلامی و لغوی یافت شده است.

  کلیدواژگان: شرح صدر، مولفه، روان شناختی، مفهوم شناسی، سعه صدر، ضیق صدر
 • راضیه نیازمند*، بی بی مرضیه رضوی زاده، منیر سادات شاکری، مجتبی جوکار صفحات 29-40
  سابقه و هدف

  اسلام در زمینه بهداشت و ایمنی مواد غذایی عالی ترین استانداردها را تحت عنوان حلال و طیب ارایه نموده است که همه ی جنبه های کیفی را از لحاظ پاکی، بهداشتی، ایمنی، و تغذیه ای تامین نماید. هدف از این پژوهش تعیین الگوی ارزیابی و رتبه بندی نخلستان و محصول خرمای تولیدی از طریق تعیین شاخص های طیب و بازبینه ی عملیات تولید خرما از مرحله احداث نخلستان تا برداشت است.

  مواد و روش ها

  بدین منظور ابتدا تمام مراحل، قوانین و استانداردهای لازم برای احداث نخلستان، کاشت و داشت نخل و برداشت خرما و همین طور شرایط فردی و کاری نیروی انسانی مورد بررسی قرار گرفت و بازبینه ای از این مراحل تهیه و الزامات لازم تعریف شد.

  یافته ها

  برای شاخص های طیب که شامل حلیت، جذابیت، سلامت، اصالت و برکت می باشند نیز مولفه هایی تعریف شده و به آن ها وزن داده شد. با اطلاعات به دست آمده، الگوهای ارزیابی کیفیت و رتبه بندی با معیارهای مشخص طراحی شدند. معیارها بر اساس مولفه های اصول طیب کدگذاری و بر اساس ضرورت و بهینه ترین حالت امتیازدهی شدند. سپس به منظور رتبه بندی نخلستان، امتیاز کسب شده هر معیار در ضریب مولفه مربوط به آن معیار ضرب شده و مجموع امتیاز معیارها در هر نخلستان مورد بررسی به دست آمد.

  نتیجه گیری

  بدین ترتیب بر اساس امتیاز کسب شده رتبه نخلستان های مورد ارزیابی در سه سطح متوسط (طیب درجه سه)، خوب (طیب درجه دو) و عالی (طیب درجه یک) و یا هیچکدام مشخص شد.

  کلیدواژگان: نخلستان، ارزیابی کیفی، خرما، طیب، الگوی رتبه بندی
 • فاطمه عباسی واسکسی* صفحات 41-47
  سابقه و هدف

  هوش معنوی به عنوان زیر بنای باورهای فرد نقش اساسی در زمینه های گوناگون به ویژه ارتقاء و کیفیت زندگی زناشویی وی دارد. با این وجود نقش هوش معنوی در پیش بینی کیفیت و رضایت زناشویی در جامعه ایرانی مورد توجه قرار نگرفته است. مطالعه حاضر با هدف بررسی نقش هوش معنوی و متغیرهای جمعیت شناختی در پیش بینی رضایت زناشویی دانشجویان متاهل انجام شد.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر یک طرح مقطعی بود که در قالب طرحی مبتنی بر همبستگی انجام شد. جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری در سال تحصیلی 98-1397 بود که 384 نفر طبق فرمول کوکران و به روش نمونه گیری خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند و پس از احراز ملاک های لازم وارد فرایند مطالعه شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های هوش معنوی کینگ (2008) و پرسشنامه ی رضایت زناشویی انریچ (1989) استفاده شد. داده ها توسط آزمون های پارامتریک همبستگی پیرسون و رگرسیون در محیط نرم افزاری SPSS 26 تحلیل شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که، هوش معنوی (0/96 =β)، و سن (0/12- =β)، مدت تاهل (0/15- =β) نقش بسزایی در پیش بینی رضایت زناشویی دانشجویان متاهل دارند (0/05>p).

  نتیجه گیری

  یافته های مطالعه حاضر گویای نقش مثبت هوش معنوی در پیش بینی رضایت زناشویی دانشجویان متاهل می باشد. این یافته می تواند در تدوین مداخلات پیشگیرانه و درمانی با کاربست های بالینی همراه باشد. انجام یک کارآزمایی بالینی در راستای بهره مندی از مداخلات مبتنی بر آموزش هوش معنوی می تواند مسیر مناسبی برای مطالعات آتی باشد.

  کلیدواژگان: هوش معنوی، جمعیت شناختی، رضایت زناشویی، دانشجویان
 • روح الله محمدی*، مهدی یوسفی صفحات 48-56
  سابقه و هدف

  طرح تحول نظام سلامت یک انقلاب در حوزه سلامت کشور است که دارای هشت بسته خدماتی از قبیل عدالت اجتماعی، برابری انسان ها، مبارزه با فساد اداری و دفاع از محرومان است که نشان می دهد سعی در حل مشکلات مردم، تسهیل فرزندآوری، مبارزه با اعمال قبیح، توجه به علم و آموزش و خدمت رسانی دارد. از آن جا که قرآن کریم کتاب مقدس دین اسلام و اسلام کامل ترین دین و دین رسمی کشور ایران است؛ مطالعه حاضر در صدد بررسی تطبیقی اهداف طرح تحول نظام سلامت با قرآن کریم و تاکیدی بر کارآمدی آن می باشد.

  مواد و روش ها

  این پژوهش یک مطالعه کتابخانه ای به روش توصیفی- تحلیلی است که با مطالعه طرح تحول سلامت به استخراج مولفه های آن و تطبیق هر یک از این مولفه ها با قرآن کریم، آیات مرتبط با اهداف دستور العمل ها استخراج گردیده است و مبانی قرآنی آن نشان داده شده است. در این پژوهش همه موارد اخلاقی رعایت شده است؛ علاوه بر این نویسندگان مقاله هیچ گونه تضاد منافعی گزارش نکرده اند.

  یافته ها

  پس از بررسی متون مورد استفاده، یافته ها نشان داد؛ موضوعاتی از قبیل عدالت اجتماعی، برابری انسان ها، مبارزه با فساد اداری و رشوه، دفاع از محرومان و نیازمندان، تاکید بر محوریت اقشار آسیب پذیر، سعی در حل مشکلات مردم و افزایش رضایتمندی آن ها، تسهیل فرزند آوری، مبارزه با اعمال قبیح و توجه به آموزش و تربیت و علم در کشور از مهم ترین مولفه های قرآنی طرح تحول نظام سلامت به شمار می رود.

  نتیجه گیری

  بررسی بندهای این طرح نشان از هماهنگی بین این طرح و آموزه های قرآنی است. امید است تحقق این طرح نقطه عطفی در اجرای نظام سلامت پایدار مبتنی بر آموزه های وحیانی باشد.

  کلیدواژگان: نظام سلامت، طرح تحول، قرآن کریم
 • عیسی محمدی زیدی*، بنفشه محمدی زیدی صفحات 57-66
  سابقه و هدف

  ترس و اضطراب ناشی از ابتلا به کووید-19 منجر به تضعیف باورهای مذهبی و بهزیستی معنوی در جوامع شده است. هدف مطالعه کنونی تعیین ارتباط محور کنترل سلامت خدا و عقاید مذهبی با رعایت دستورالعمل های بهداشتی مرتبط با کووید-19 بود.

  مواد و روش ها

  با روش نمونه گیری چندمرحله ای 264 نفر از زنان تحت پوشش مراکز بهداشتی شهر قزوین در یک پژوهش توصیفی مقطعی در سال 1399 شرکت کردند. داده ها با استفاده از سوالات دموگرافیک، مقیاس های نظریه رفتار برنامه ریزی شده، مقیاس بیماری به عنوان تنبیه برای گناهان، مقیاس درک اثرات مذهب بر رفتار بهداشتی، مقیاس های محور کنترل سلامت خدا و سلامت معنوی آلیسون گردآوری شدند. داده ها با نرم افزار LISREL 8.80 و ضریب همبستگی پیرسون و آنالیز مسیری تحلیل شدند.

  یافته ها

  سلامت معنوی با قصد و عملکرد پیشگیرانه، همبستگی معنی داری داشت و بین محور کنترل سلامت خدا با تمام سازه های نظریه رفتار برنامه ریزی شده همبستگی معنی دار مشاهده شد. به استثنای ضریب مسیری منفی بین محور کنترل سلامت خدا و قصد، ضرایب مسیری بین سایر متغیرها با قصد معنی دار و مثبت بود. علاوه بر این، سلامت معنوی تاثیر مثبت معنی داری بر قصد و عملکرد پیشگیرانه اعمال کرد. اصلی ترین پیش بینی کننده های عملکرد پیشگیرانه به ترتیب کنترل رفتاری درک شده، قصد و سلامت معنوی بودند.

  نتیجه گیری

  سلامت معنوی و باورهای مذهبی بر عملکرد زنان در پیشگیری از کووید-19 موثر بودند. باید به نقش عقاید مذهبی و سلامت معنوی در طراحی مداخلات با هدف پیشگیری از کووید-19 تاکید شود.

  کلیدواژگان: نگرش، سلامت معنوی، محور کنترل سلامت، عقاید مذهبی، کووید-19، پیشگیری
 • لیلا صادق مقدم*، معصومه امیری دلویی، نجمه ابراهیمی، حسن صادقی نسب، محمدجواد فانی، علی اکبر یعقوبی صفحات 67-75
  سابقه و هدف

  مساجد یکی از اماکن مذهبی است که حضور در این مکان از نظر معنوی و مذهبی می تواند پاسخگوی نیازهای روانشناختی سالمندان باشد. همچنین مشارکت اجتماعی از جمله اموری است که می تواند در بهبود کیفیت زندگی و رضایتمندی آنان موثر باشد. این مطالعه با هدف ارتقاء حمایت معنوی و بهبود ایمنی ساختار مساجد متناسب با شرایط سالمندان به عنوان یک مطالعه اقدام پژوهی انجام شد.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر گزارش دو چرخه از یک مطالعه اقدام پژوهی به روش کوگلان و کوگلان (2002) با همکاری متقابل ذینفعان صورت گرفت. برای رسیدن به داده های اولیه و لیست مشکلات از چک لیست بررسی ساختار فیزیکی مسجد و تکمیل اطلاعات با مصاحبه از سالمندان نمازگزار در مسجد (مصلی) گناباد انجام شد. در مراحل مختلف چرخه ها که شامل برنامه ریزی، اجرا و ارزشیابی و تکرار مراحل در دو چرخه بود، با مشارکت همگی اعضای درگیر در پروژه انجام شد.

  یافته ها

  یافته های مطالعه نشان داد که ساختمان مسجد در قسمت های ورودی، پله ها، رمپ، وضوخانه، توالت ها و سایر قسمت ها نیاز به تعمیر و بازسازی متناسب با شرایط سالمندان و افراد توان خواه دارد که در طی دو چرخه اقدام پژوهی، موفق به انجام اصلاحات مربوط به قسمت های ورودی و درب ها و پله ها شده و در خصوص اصلاحات مربوط به سایر قسمت ها از جمله توالت ها، بجز اصلاحات بهداشتی، اقدامات ساختاری انجام نشد. دو چرخه اقدام پژوهی بطور کامل اجرا گردید و ارزشیابی پس از انجام اصلاحات صورت گرفت.

  نتیجه گیری

  اصلاحات انجام شده بر اساس روش اقدام پژوهی توانست باعث بهبود وضعیت ایمنی ساختار مسجد (مصلی) و در نتیجه رضایت بیشتر سالمندان نمازگزار شود.

  کلیدواژگان: معنویت، حمایت، آسایش، عبادتگاه، سالمند
 • علی بدری*، مهدی عبدی صفحات 76-82
  سابقه و هدف

  تغذیه سالم یکی از دغدغه های دین اسلام است؛ چرا که با تغذیه سالم بهتر می توان بدن را به خدمت اطاعت و عبادت خداوند گرفت. هدف از این پژوهش ارایه الگویی مناسب در تغذیه سالم بر اساس روایات کتاب الاطعمه کافی جهت بهره مندی جامعه هدف است. در خصوص مطالعه موردی در تغذیه مورد مشابهی که در کتاب کافی کار شده باشد یافت نشد.

  مواد و روش ها

  مواد این پژوهش روایات فقهی کتاب الکافی کلینی بخش الاطعمه بوده و روش مروری است. در این پژوهش به تبیین نقش هر یک از احکام مذکور در الگوسازی و جهت دهی تغذیه سالم با مطالعه موردی در «کتاب الاطعمه» کافی و مطالعه مصداقی نقش هر یک از احکام مذکور پرداخته شده است.

  یافته ها

  الگوی تغذیه سالم در روایات در چارچوب احکام شرعی به ویژه حرام، مستحب و مکروه، الگویی مناسب و دقیق در جهت سالم سازی تغذیه است؛ چرا که احکام اسلام از روی مصالح و مفاسدی است که به نظر می رسد در بحث احکام تغذیه مهم ترین مصلحت حفظ سلامتی بدن و پرهیز از به خطر انداختن سلامت آن است.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های پژوهش الزام به رعایت احکام شرعی در قالب حرام، مستحب و مکروه در خصوص بحث تغذیه منجر به شکل دهی و تنظیم الگوی صحیح تعذیه سالم خواهد شد. استفاده از مواد غذایی که حلال یا مستحب دانسته شده و پرهیز از مواد غذایی که مکروه یا حرام دانسته شده در صحت و سلامت بدن تاثیر به سزایی خواهد داشت.

  کلیدواژگان: مستحب، مکروه، حرام، الگوی تغذیه سالم، کتاب الاطعمه کافی
 • نرگس قلی زاده پاشا*، عین الله زاهد پاشا، صدیقه اسماعیل زاده، ثریا خفری، فرزاد محمدپور، زهرا باقری خلیلی صفحات 83-90
  سابقه و هدف

  با توجه به اهمیت معنویت در زندگی شخصی و حرفه‌ ای و نیز لزوم وجود تعهد سازمانی و تمایل به بقا در سازمان و تبعات ناشی از آن، در این مطالعه رابطه میان دو مقوله (سلامت معنوی و تعهد سازمانی) میان کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی بابل مورد بررسی قرار گرفت.

  مواد و روش‌ها

   پژوهش حاضر مطالعه توصیفی- تحلیلی است. جامعه آماری به صورت نمونه ‌گیری سهمیه ‌ای به نسبت جمعیت کارکنان هر واحد و با فرمول مورگان 218 نفر و بر اساس تعداد کل کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی بابل انتخاب شدند. ابزار تحقیق، دو پرسشنامه استاندارد سلامت معنوی الیسون- پالوتزیان و تعهد سازمانی آلن- مایر با روایی تاییدشده از سوی متخصصین و پایایی ضریب آلفای کرونباخ 0/84 و 0/73 می‌ باشد. در تجزیه و تحلیل داده ‌ها از روش آمار توصیفی- تحلیلی از نرم‌ افزار آماری SPSS 25 استفاده گردید.

  یافته‌ ها

   ارتباط معنی‌ داری بین مولفه ‌های دموگرافیک با سلامت معنوی و تعهد سازمانی مشاهده نشد (0/05>p). میانگین نمره سلامت معنوی (13/56±92/43) در حد متوسط مشاهده شد. میانگین نمره تعهد سازمانی (16/63±109/88) نیز سطح متوسط بوده است. رابطه میان سلامت معنوی و وجوه آن با تعهد سازمانی و ابعاد آن رابطه مثبت، معنی ‌دار و مستقیمی بوده است (0/000<p، همبستگی 0/01) و سلامت معنوی با تعهد مستمر معنی ‌دار نبود (0/05>p). در سطوح بالاتر سلامت معنوی، تعهد سازمانی افزایش می‌ یابد و با بالارفتن سلامت معنوی، بعدهای تعهد عاطفی و هنجاری نیز افزایش می‌ یابند. بیش از نیمی از کارکنان تمایل به ترک سازمان در صورت پیشنهاد بهتر داشتند.

  نتیجه‌ گیری

  بر اساس این مطالعه با بالاتر رفتن سطح سلامت معنوی، تعهد سازمانی نیز افزایش می ‌یابد. لذا با بهره ‌گیری از آموزه ‌های دینی و مذهبی می ‌توان حس تعهد و دلبستگی، میزان ماندگاری را افزایش و در نهایت باعث بالا بردن بهره‌ وری سازمان شد.

  کلیدواژگان: سلامت معنوی، تعهد سازمانی، کارکنان ستادی
 • طاهره امامی*، فاطمه عباسی واسکسی صفحات 91-98
  سابقه و هدف

  اختلال اضطراب فراگیر از شایع‌ ترین اختلالات اضطرابی مشاهده ‌شده در مراکز بالینی و جمعیت عمومی است. با این وجود اثربخشی مداخله مبتنی بر مراقبت معنوی در درمان مشکلات ناشی از این بیماری مورد توجه قرار نگرفته است. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثربخشی مداخله مبتنی بر مراقبت معنوی بر کاهش اضطراب و کاهش نشخوار فکری بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر انجام شد.

  مواد و روش‌ ها

   مطالعه حاضر یک پژوهش نیمه‌ آزمایشی و با طرح پیش‌ آزمون– پس ‌آزمون با گروه کنترل بود. از جامعه آماری، 30 نفر به صورت در دسترس انتخاب و پس از احراز ملاک ‌های لازم وارد فرایند مطالعه شده و به طور تصادفی به دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش تحت مداخله مبتنی بر مراقبت معنوی قرار گرفتند که طی 4 جلسه ‌ی گروهی به صورت یک بار در هفته ارایه شد. هر دو گروه پرسشنامه ‌های اضطراب بک و نشخوار فکری (RRS) را در دو مرحله پیش و پس از اجرای آموزش تکمیل کردند. داده ‌ها با استفاده از نرم‌ افزار SPSS نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته‌ ها

  یافته ‌های حاصل از تحلیل کواریانس نشان داد که مداخله مبتنی بر مراقبت معنوی به صورت معناداری موجب کاهش اضطراب و کاهش نشخوار فکری در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل شده است (0/05≥ P).

  نتیجه‌ گیری

  مداخله مبتنی بر مراقبت معنوی می‌تواند یکی از گزینه‌های موثر در کاهش اضطراب و کاهش نشخوار فکری در بیماران مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر در کنار سایر مداخلات دارویی باشد. یافته‌های این مطالعه، موید قابل ‌قبول بودن مباحث نظری ارایه ‌شده در این حوزه می‌باشد.

  کلیدواژگان: مداخله مبتنی بر مراقبت معنوی، کاهش اضطراب، نشخوار فکری، اختلال اضطراب فراگیر
 • لیلا حسن نیا، آزاده فتحی دوکی، محمدکاظم فخری*، سیده علیا عمادیان صفحات 99-107
  سابقه و هدف

  بیماری دیابت از جمله بیماری‌های مزمن می‌باشد که ابعاد مختلف جسمی‌، روانی و اجتماعی زندگی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی درمان شناختی- رفتاری مذهب‌محور (RCBT) در ابرازگری هیجان و میزان قند خون بیماران دیابت نوع دو انجام شده است.

  مواد و روش‌ها

  این پژوهش از نوع نیمه‌ آزمایشی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون و گروه کنترل می‌باشد که از میان بیماران دیابت نوع دو مراجعه ‌کننده به مراکز خدمات جامع سلامت با روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد 30 نفر به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند و سپس به ‌طور تصادفی ساده در دو گروه 15 نفر شامل گروه آزمایش و گروه گواه گمارده شدند. گروه آزمایش 10 جلسه 60 دقیقه‌ای RCBT دریافت کردند ولی گروه گواه فقط مراقبت ‌های عادی دریافت کردند. داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیره با رعایت پیش‌ فرض‌ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته‌ ها

  بین گروه‌ آزمایش و گروه گواه در پس‌آزمون ابرازگری هیجان با کنترل پیش‌آزمون (0/03P=، 3/95 F=) در سطح اطمینان 95 درصد (0/05<p) در ابرازگری هیجان و در قند خون ناشتا (0/02P=، 5/93F=) تفاوت وجود دارد؛ ولی در میزان قند خون بعد از صبحانه (0/2P=، 1/71 F=) و هموگلوبین گلیکوزیله (0/65P=، 2/68F=) علی‌رغم تفاوت در میانگین، تفاوت به لحاظ آماری معنادار نیست.

  نتیجه‌ گیری

  نتایج نشان داد که درمان شناختی- رفتاری مذهب ‌محور در افزایش ابرازگری هیجان بیماران دیابتی موثر است و در کاهش قند خون ناشتا می‌تواند به عنوان یک درمان کمکی برای بیماران دیابتی مفید واقع شود.

  کلیدواژگان: دیابت نوع دو، درمان شناختی- رفتاری مذهب محور (RCBT)، ابرازگری هیجان، قند خون ناشتا، قند خون بعد از غذا، هموگلوبین گلیکوزیله
 • فرشته نقی پور، محمدهادی یدالله پور*، فاطمه باکویی، سید رضا حسینی، ثریا خفری صفحات 108-114
  سابقه و هدف

  فرزندآوری یکی از مولفه ‌های مهم دانش جمعیت است و دانشجویان پزشکی با توجه به طولانی بودن مدت تحصیل و شرایط نامساعد اقتصادی در طول تحصیل نیازمند بررسی دقیق‌ تر پیرامون مساله باروری و فرزندآوری می ‌باشند. مطالعه حاضر با هدف تعیین نگرش دانشجویان دوره کارورزی و دستیاری پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال تحصیلی 1398-1397 پیرامون مساله فرزندآوری در چهار محور اقتصادی، فرهنگی اجتماعی، اعتقادی و جسمانی هویتی انجام گردید.

  مواد و روش‌ها

  این مطالعه به صورت توصیفی تحلیلی بوده که به صورت تصادفی بر روی دانشجویان دوره‌ های تخصصی و کارورزی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل در سال 1398-1397 انجام شد و از پرسشنامه نگرش فرزندآوری موسوی حاوی 64 سوال استفاده شد. بر اساس مطالعات قبلی حجم نمونه 140 نفر در نظر گرفته شد. جهت تجزیه و تحلیل داده ‌ها از آزمون ‌های آماری ANOVA، T-test و آزمون تعقیبی توکی استفاده شد.

  یافته‌ها

   در بررسی متغیر فرزندآوری 79/9% از افراد نگرش مثبت و 20/1% از افراد نگرش منفی به فرزندآوری داشتند. شاخص اعتقادی در مردان 10/90±35/37 بطور معنی‌داری بیشتر از زنان 10/50±29/11 بود (0/001=P). در بررسی متغیرهای فرزندآوری بر اساس تاهل، با توجه به نتیجه آزمون تی تست مستقل شاخص‌ های اقتصادی در افراد مجرد 5/47±30/59 بطور معنی‌ داری بیشتر از افراد متاهل 6/48±26/10 (0/001>P)، اعتقادی در افراد متاهل 9/57±38/12 بطور معنی ‌داری بیشتر از افراد مجرد 10/30±28/59 (0/001>P) بود.

  نتیجه‌گیری

  مطالعه حاضر نشان داد که عامل اعتقادی می‌ تواند تمایل به فرزندآوری را در مقابل فشارهای اقتصادی افزایش دهد.

  کلیدواژگان: فرزندآوری، باروری، نگرش
|
 • Mohsen Arefian*, Mohammad Bagher Kajbaf Pages 7-17
  Introduction

  In the last two decades, religious behaviors have been studied as components of mental health promotion, and researchers have been looking for behaviors that have the greatest impact on mental health and well-being. Studying and reciting the Holy Qur'an are one of the religious behaviors considered in Islam. The purpose of the present study was to investigate the effect of reciting the Holy Qur'an during one year on mental health, quality of life as well as positive and negative affects.

  Methods

  For this purpose, 60 Qur'anic students of Imam Al Hadi Institute and Jahrom University were randomly selected in two groups of 30 (each group consisting of 10 men and 20 women) and were evaluated in pre- and post-tests. Data were collected through three questionnaires including general health questioner (GHQ), positive and negative affects (PANAS) and quality of life were used. The data were analyzed using independent t-test.

  Findings

  Results indicated that there was a significant difference in post-test between the two groups of Qur'an reciters and non-reciters, in other words, the reciters' group had better mental health (p<0.01), more positive affect and less negative affect (p<0.01) and better quality of life (p<0.05).

  Conclusion

  According to the results, reciting the Holy Qur'an has positive effect on various aspects of health such as mental health, quality of life and emotions as well as promotes them.

  Keywords: Reciting Holy Qur'an, Mental health, Quality of life, Positive, negative affects
 • Alireza Shirzad*, Seyyed Mahdi Khatib Pages 18-28
  Introduction

  The concept of “Sharh-e-Sadr” is one of the Qur’anic concepts that due to its various psychological effects on life, has always been considered by Islamic thinkers and researchers. Therefore, the aim of the present study was to extract the components of “Sharh-e-Sadr” and explain the psychology of those components.

  Methods

  To do so, dictionaries, idioms, and Islamic texts including the Qur'an and books of Hadiths were examined through the qualitative content analysis.

  Findings

  The findings have shown that the components of “Sharh-e-Sadr” are divided into two categories of cause ("divine knowledge", "remembrance of God" and "certainty") and effect ("patience", "surrender", "peace", "trust in God" and "full attention to the Hereafter") components. Moreover, the mentioned components were presented to eight theological psychologists in order to examine the content validity index (CVI), and finally, the validity of all components was approved.

  Conclusion

  “Sharh-e-Sadr” is a meta-attribute that contains several psychological traits including patience, calmness, acceptance, and trust so that the existence of all these traits can indicate “Sharh-e-Sadr” in a human being. These traits have been found from a comprehensive study of Islamic and lexical texts.

  Keywords: Sharh-e-Sadr, Component, Psychology, Conceptology, See Sadr, Ziq-e-Sadr
 • Razieh Niazmand*, Bibi Marzieh Razavizadeh, Monir Alsadat Shakeri, Mojtaba Jokar Pages 29-40
  Introduction

  Islam has provided the highest standards in the field of food hygiene and safety under the title of halal and Tayyib, providing all qualitative aspects in terms of cleanliness, health, safety, and nutrition. The aim of this study was to determine the evaluation and ranking pattern of the palm grove and date fruit by deleaniatining the Tayyib indicators and preparing the checklist of date production from the construction stage of the grove to harvest.

  Methods

  For this purpose, first, all necessary steps, rules, and standards for the construction of groves, planting palm, harvesting the date fruit as well as individual and working conditions of human resources were reviewed, a checklist of these steps was prepared, and the necessary requirements were defined.

  Findings

  Components were also defined and weighed for the characteristics of Tayyib including being halal, attractiveness, health, originality and blessing. Using the obtained information, the patterns of evaluating the quality and ranking were designed based on specific criteria. The criteria were coded based on the components of Tayyib principles and most optimally scored according to the necessity. Then, in order to rank the grove, the score obtained for each criterion was multiplied by the component coefficient related to that criterion, and the total score of the criteria in each grove was calculated.

  Conclusion

  Thus, based on the obtained scores, the rank of the evaluated groves was determined in three levels: moderate (third degree), good (second degree), high (first degree) or none.

  Keywords: Palm-grove, Qualitative evaluation, Date fruit, Tayyib, Ranking pattern
 • Fateme Abbasi Vaskasi* Pages 41-47
  Introduction

  Spiritual intelligence as the foundation of a person's beliefs has a fundamental role in various fields, especially the promotion and quality of his married life. However, the role of spiritual intelligence in predicting the quality and marital satisfaction in Iranian society has not been considered. The aim of this study was to investigate the role of spiritual intelligence and demographic variables in predicting the marital satisfaction of married students.

  Methods

  The study population of this correlational cross-sectional study included all married students of the Islamic Azad University of Sari in the academic year of 2018-19 that 384 people were selected as a sample according to Cochran's formula and available sampling method and entered the study process after fulfilling the necessary criteria. King's (2008) Spiritual Intelligence and Enrich Marital Satisfaction Questionnaires (1989) were used to collect data. Data were analyzed using Pearson correlation and regression tests in SPSS 26.

  Findings

  Findings showed that spiritual intelligence (β= 0.96), age (β= -0.12) and duration of marriage (β= -0.15)) played an important role in predicting marital satisfaction (p<0.05).

  Conclusion

  The findings of the present study indicate the positive role of spiritual intelligence in predicting the marital satisfaction of married students. This finding can be associated with clinical applications in the development of preventive and therapeutic interventions. Conducting a clinical trial to benefit from interventions based on spiritual intelligence training can be a good path for future studies.

  Keywords: Spiritual intelligence, Characteristics, Marital satisfaction, Students
 • Rouhollah Mohammadi*, Mahdi Yousefi Pages 48-56
  Introduction

  The health system transformation plan is a revolution in the field of health in the country with eight services such as social justice, human equality, fight against corruption and defense of the deprived. This plan is trying to solve people's problems, facilitate childbearing, fight against immoral practices and pay attention to science, education and service provision. Since the Holy Qur'an is the holy book of Islam which is the most complete religion and the official religion of Iran, the aim of the present study was to investigate the comparative study of the goals of the health system transformation plan with the Holy Qur'an and an emphasis on its efficiency.

  Methods

  In this descriptive-analytical study, through studying the health transformation plan, its components, matching each of these components with the Holy Qur'an and the verses related to the objectives of the instructions were  extracted  using library studies and its Qur'anic principles were shown. In this research, all ethical issues have been considered. Meanwhile, the authors of the article have no conflict of interest.

  Findings

  After reviewing the texts used, the findings have indicated that issues such as social justice, equality of human beings, fight against corruption and bribery, defense of the deprived and needy, emphasis on the centrality of vulnerable groups, an attempt to solve people's problems and increase their satisfaction, childbearing facilitation, fight against immoral actions and attention to education and science in the country are of the most important Qur'anic components of the health system transformation plan.

  Conclusion

  Investigating the items of this plan represents the harmony between this plan and the Qur'anic instructions. It is hoped that the realization of this plan will be a turning point in the implementation of a sustainable health system based on Qur'anic teachings.

  Keywords: Health system, Transformation plan, Holy Qur'an
 • Isa Mohammadi Zeidi*, Banafsheh Mohammadi Zeidi Pages 57-66
  Introduction

  The fear and anxiety caused by COVID-19 have led to a weakening of religious beliefs and spiritual well-being in societies. The aim of the present study was to determine the relationship between the God locus of health control (GLHC), religious beliefs, and psychological variables on following the COVID-19 health guidelines.

  Methods

  Using a multi-stage sampling method, 264 women referred to health centers in Qazvin city participated in a cross-sectional study, in 2020. Data were collected using demographic Questions, Theory of Planned behavior related scales, Illness as punishment for sin scale, Perceived religious influence on health behavior scale, God locus of health control scale (GLHC), and Allison Spiritual Health Scale. Data were analyzed using LISRAL 8.80 and Pearson correlation coefficient, and path analysis.

  Findings

  Spiritual health had a significant correlation with intention and preventive behaviors and a significant correlation was observed between the GLHC and all TPB constructs. With the exception of the negative path coefficient between the GLHC and intention, the path coefficients between all variables with intention were significant and positive. In addition, spiritual health had a significant positive effect on intention and preventive behaviors. The main predictors of preventive behaviors were perceived behavioral control, intention, and spiritual health, respectively.

  Conclusion

  Spiritual health and religious beliefs were effective in COVID-19 preventive behavior in women. The role of religious beliefs and spiritual health in the design of interventions to prevent COVID-19 should be emphasized.

  Keywords: Attitude, Spiritual Health, God Locus of Health Control (GLHC), Religious Beliefs, COVID-19, Prevention
 • Leila Sadeghmoghadam*, Masoumeh Amiri Delui, Najmeh Ebrahimi, Hassan Sadeghi Nasab, Mohammad Javad Fani, Ali Akbar Yaghoubi Pages 67-75
  Introduction

  Mosques are one of the religious places that attend to this place can meet the psychological needs of the elderly spiritually and religiously. Moreover, social participation is one of the things that can be effective in improving their quality of life and satisfaction. The aim of this action research study was to promote spiritual support and improve the safety of the structure of mosques under the conditions of the elderly.

  Methods

  This two-cycle action research was conducted based on Coughlan and Coughlan’s (2002) method with the cooperation of stakeholders. To get the initial data and the list of problems from the checklist, the physical structure of the mosque was checked, and the information was completed by interviewing the elderly people praying in the mosque (Mosalla) of Gonabad. In different stages of the cycles, which included planning, implementing, evaluating and repeating the stages in two cycles, it was done with the participation of all members involved in the project.

  Findings

  The findings of the study showed that the mosque building in the entrances, stairs, ramps, ablutions, toilets and other parts needed to be repaired and rebuilt under the conditions of the elderly and able-bodied people. During two-cycle action research, the reconstructions related to the entrance parts, doors and stairs were made successfully, and no structural measures were taken for the reconstructions related to other parts including toilets, except for the sanitary reconstructions. The two-cycle action research was fully implemented, and evaluation was done after the corrections.

  Conclusion

  The reconstructions made based on the action research method could improve the safety condition of the structure of the mosque (Mosalla) and as a result increase the satisfaction of the elderly.

  Keywords: Spirituality, Support, Comfort, Place of worship, Elderly
 • Ali Badri*, Mahdi Abdi Pages 76-82
  Introduction

  Healthy diet is one of the concerns of Islam because the body can serve and obey God with better nutrition. The aim of this study was to provide an appropriate pattern in healthy diet based on the narrations of the Al-Kafi, Kitab Al-At'ima (the book of food) for the benefit of the target community. So far, no similar case study on nutrition has been found based on Al-Kafi.

  Methods

  The population of this review study was the Fiqh narrations of Al-Kulayni's Al-Kafi book, Chapter Al-At'ima. This case study investigated the role of all rules mentioned in Al-Kafi, Kitab Al-At'ima to provide the pattern and direction in a healthy diet.

  Findings

  The healthy diet pattern in the narrations within the framework of Shari'a laws, especially religiously unlawful (Haram), virtuous (Mustahab) and abominable (Makruh) actions, is a suitable and accurate pattern for improving nutrition since the Islamic laws are based on the interests and corruptions so that it seems that in these laws, nutrition is the most important interest in maintaining the health of the body and avoiding endangering its health.

  Conclusion

  According to the findings, the obligation to observe the Shari'a laws in the form of religiously unlawful, virtuous and abominable actions regarding nutrition will lead to forming and arranging the correct pattern of a healthy diet. The use of foods that are lawful (Halal) or virtuous and the avoidance of foods that are abominable or religiously unlawful will have a great influence on the health of the body.

  Keywords: Mustahab, Makruh, Haram, Healthy diet pattern, Kitab Al-At'ima of Al-Kafi
 • Nargess Gholizadeh Pasha *, Einallah Zahed Pasha, Seddigheh Esmaeilzadeh, Soraya Khafri, Farzad Mohammadpour, Zahra Bagheri Khalili Pages 83-90
  Introduction

  Due to the importance of spirituality in personal and professional life, the need for organizational commitment and the desire to stay in the organization and its consequences, the aim of this study was to investigate the relationship between spiritual health and organizational commitment of staff in Babol University of Medical Sciences.

  Methods

  The statistical population of this descriptive-analytical study was 218 staff members of Babol University of Medical Sciences, selected using Quota sampling method based on the staff members of each unit, Morgan Formula and the total population of the staff members. The Ellison-Paloutzian Spiritual Well-being and Alan-Meyer organizational commitment standard questionnaires were used, their validity was approved by specialists, and their reliability Cronbach's alpha coefficient was 0.84 and 0.73, respectively. The data were analyzed using descriptive-analytical statistics in SPSS 25.

  Findings

  There was no significant relationship between demographic components with spiritual health and organizational commitment (P>0.05). The mean score of spiritual health was 92.43±13.56, within the average range. The mean score of organizational commitment was 109.88±16.63, within the average range. The relationship between spiritual health and its aspects with organizational commitment and its dimensions was positive, significant and direct (P<0.001, correlation=0.01). Spiritual health had no significant relationship with continuous commitment (P>0.05). The higher the spiritual health, the greater the organizational commitment was, and the higher the spiritual health, the higher the dimensions of emotional and normative commitment was. More than half of the staff tended to quit the organization for a better offer.

  Conclusion

  Based on this study, the higher the spiritual health, the greater the organizational commitment was. Therefore, the commitment, attachment and retention rate should be increased by using religious teachings, and finally the productivity of the organization is enhanced.

  Keywords: Spiritual health, Organizational commitment, Staff
 • Tahereh Emami *, Fateme Abbasi Vaskasi Pages 91-98
  Introduction

  Generalized anxiety disorder is one of the most common anxiety disorders observed in clinical centers and the general population. However, the effectiveness of spiritual care-based intervention in treating the problems caused by this disease has not been considered. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of the spiritual care-based intervention on reducing anxiety and reducing rumination in patients with generalized anxiety disorder.

  Methods

  The present study was a quasi-experimental study with a pretest-posttest design with a control group. From the statistical population, 30 people were selected by convenience sampling, entered the study process after fulfilling the necessary criteria and randomly divided into two groups of 15 experimental and control. The experimental group underwent an intervention based on spiritual care, which was presented in 4 group sessions once a week. Both groups completed the Beck Anxiety and Ruminant Anxiety Inventory (RRS) in two stages before and after the training. Data were analyzed using SPSS 20.

  Findings

  Findings from analysis of covariance showed that the intervention based on spiritual care significantly reduced anxiety and rumination in patients with generalized anxiety disorder in the experimental group compared to the control group (≥P 0/05).

  Conclusion

  Spiritual care-based intervention can be one of the most effective options in reducing anxiety and rumination in patients with generalized anxiety disorder along with other medication interventions. The findings of this study confirm the acceptability of the theoretical arguments presented in this area.

  Keywords: Spiritual care-based intervention, Reduced anxiety, Rumination, Generalized anxiety disorder
 • Leila Hassannia, Azade Fathi Dooki, MohamadKazem Fakhri *, Seyedeh Olia Emadian Pages 99-107
  Introduction

  Diabetes is one of the chronic diseases that affect various physical, mental and social aspects of life. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of religion-based cognitive-behavioral therapy (RCBT) in expressing emotion and blood sugar in patients with type 2 diabetes (T2D).

  Methods

  In this quasi-experimental study with pre-test and post-test design as well as control group, 30 patients were selected as final sample among T2D patients, referred to Comprehensive Health Service Centers using a purposive sampling method. Then, they were randomly divided into two groups (experimental and control groups) of 15 persons. The experimental group received 10 60-minute sessions of RCBT, but the control group only received normal care. Data were analyzed using multivariate analysis of covariance (MANCOVA) observing the assumptions.

  Findings

  There was a difference between the experimental and control groups after the emotion expression test with pre-test control (P=0.03, F=3.95) at 95% confidence level (P<0.05) in emotion expression and in fasting-blood-sugar (P=0.02, F=5/93) There is a difference. But at 2-hour post-prandial blood sugar (P=0.2, F=1.71) and glycosylated hemoglobin (P=0.65, F=2.68), despite the difference in the mean, the difference is not statistically significant.

  Conclusion

  The results have indicated that RCBT is effective in increasing the emotional expression of diabetic patients and can be useful in reducing fasting blood sugar as an adjunct therapy for diabetic patients.

  Keywords: Diabetes Mellitus Type 2, Religious-based cognitive-behavioral therapy, Emotional expression, Fasting blood sugar, Two-hour post-prandial glucose, Glycosylated hemoglobin
 • Fereshteh Naghipour, MohammadHadi Yadollahpour *, Fatemeh Bakouei, Seyed Reza Hosseini, Soraya Khafri Pages 108-114
  Introduction

  Childbearing is one of the important components of population knowledge, and medical students due to the long period of study and unfavorable economic conditions during their studies need a more detailed study of fertility and childbearing. The aim of this study was to investigate the attitudes of interns and residents of Babol University of Medical Sciences in the academic year of 2018-2019 regarding the issue of childbearing in economic, cultural-social, religious and physical identity areas.

  Methods

  This descriptive-analytical study was randomly conducted on students of specialized and medical internship courses of Babol University of Medical Sciences in 2018-2019, and Mousavi's childbearing attitude questionnaire containing 64 questions was used. Based on previous studies, the sample size was 140 persons. The data were analyzed using ANOVA, T-test and Tukey Test.

  Findings

  In the study of childbearing variables, 79.9 and 20.1% of students had a positive and negative attitude towards childbearing, respectively. The belief index was significantly higher in men (35.37±10.90) than women (29.11±10.50) (P=0.001). In the study of childbearing variables based on marriage, according to the result of the independent t-test, the economic index was significantly higher in single (30.59 ±47.5) than married (26.10 ±6.48) students, (P<0.001), Belief index was significantly higher in married (38.12± 9.57) than single 28.59± 10.30 students (P<0.001).

  Conclusion

  The current study has shown that the belief factor can increase the tendency to childbearing encountering economic pressures.

  Keywords: Childbearing, Fertility, Attitude