فهرست مطالب

فصلنامه جغرافیا (برنامه ریزی منطقه ای)
سال یازدهم شماره 4 (پیاپی 45، زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/10/05
 • تعداد عناوین: 45
|
 • سید عباس احمدی، نرجس سادات حسینی* صفحات 1-17
  منطقه خلیج فارس جایگاه بالایی از دید ژیوپلیتیکی و ژیواستراتژیکی دارد. کشور ایران بعنوان مهمترین کشور منطقه، از نظر جغرافیایی و فرهنگی در طول تاریخ تکاملی خود همواره بر منطقه تاثیر گذار بوده و از موقعیت ژیوپلیتیکی خاصی برخوردار است. از جمله اقدامات بایسته ای که ایران در منطقه ی خلیج فارس برای انجام آنها بازیگری اصلی را برعهده دارد؛ تامین انرژی جهان و همکاری اقتصادی زیر بنایی، همکاری های امنیتی اتحاد چند جانبه گرایی در سطح منطقه ای و بین المللی، اطمینان به مشارکت منصفانه در نظام تصمیم گیری است که بدون مشارکت و حضور مستقیم ایران در این منطقه همواره دچار چالش جدی خواهند بود. بدون حضور ایران در خلیج فارس به دلیل عدم وجود نیروی مخالف در مقابل نیروهای فرامنطقه ای، خلیج فارس ماهیت خود را در زمینه تسلط بر دنیای صنعتی از دست خواهد داد و استعمار کامل آن میسر خواهد بود. بنابراین، نقش وحضور ایران برای تثبیت هویت و ماهیت منطقه ژیوپلیتیک خلیج فارس و سرزمین های پیرامون آن امری لازم و ضروری به نظر می رسد.تحقیق حاضر با روش توصیفی_تحلیلی درصدد بیان نقش و جایگاه ایران در منطقه خلیج فارس با رویکردی ژیوپلیتیکی است. به طور کلی ایران، در منطقه دارای نقش اساسی است که در ابعاد اقتصادی، سیاسی و امنیتی خود را نشان می دهد و در حال حاضر می توان گفت: حضور ایران در منطقه دو جانبه- اقتصادی و متحدکننده-است. یعنی ایران در جهت ایجاد اتحاد کشورهای منطقه و مبارزه با چالش ها باید تلاشی گسترده داشته باشد.
  کلیدواژگان: ژئوپلیتیک، ایران، منطقه، خلیج فارس
 • علی خسروی مقدم، سید احمد شایان نیا*، محمدمهدی موحدی، خسرو عزیزی صفحات 19-30

  یکی از مهم ترین راهکارهای مدیریت مناسب پسماند که در حال حاضر به عنوان اولویت اول در مدیریت پسماند شهری در بسیاری از کشورها در کانون توجه قرار گرفته است، مدیریت هزینه ها و تفکیک و جدا سازی پسماند در جهت ایجاد درآمد است. تحقیق پیش رو با استفاده از آمار مربوط به جمعیت ساکن، تولید و تفکیک پسماند و به کمک الگوریتم کوانتومی، به ارایه الگویی برای مدیریت پسماند نواحی مختلف منطقه 4 تهران طی ماه های مختلف سال های 96 پرداخته است. ناحیه 7 با بیش از 182 هزار نفر و ناحیه 8 با بیش از 52 هزار نفر، به ترتیب پر جمعیت و کم جمعیت ترین ناحیه منطقه 4 به حساب می آیند. ناحیه 7 در سال 96 با تولید پسماند بیش از 4 تن بیشترین میزان تولید پسماند را در بین نواحی نه گانه منطقه 4 داشته است، به گونه ای که به تنهایی بیش از 3 برابر ناحیه 9 پسماند تولید کرده است. به طور میانگین می توان گفت در سال های 96 تقریبا 15/23% از کل پسماند منطقه 4 شهر تهران به صورت تفکیک جمع آوری شده است. در همین سال ناحیه 7 با 73/23% بهترین ناحیه و ناحیه 6 با 34/15 درصد کم کارترین ناحیه در این زمینه بوده است.

  کلیدواژگان: مدیریت پسماند، تولید پسماند، الگوریتم کوانتومی
 • اسماعیل نصیری هنده خاله* صفحات 31-50

  این پژوهش با هدف طیف بندی آسیب پذیری اجتماعی محله کرج کهن در قالب روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از مدل VIKOR انجام یافته است.در این پژوهش ابتدا به صورت نمونه گیری هفت محله از کرج کهن از بافت فرسوده کرج براساس طرح تفضیلی انتخاب و براساس فرمول کوکران حجم جامعه نمونه مشخص شد.بر این اساس در این پژوهش ضمن سنجش آسیب پذیری اجتماعی در محلات مورد هدف بدین منظور ابتدا شاخصهای موثر در آسیب پذیری محلات شهری شناسایی و تعریف عملیاتی شدند سپس با استفاده از روش پیمایشی و ابزار پرسشنامه اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شدند و در مراحل بعد با استفاده از روش VIKOR محلات مورد هدف مورد اولویت بندی و در نهایت با استفاده از آمار ناپارامتری مورد تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش ضمن سنجش آسیب پذیری اجتماعی در نتایج تحقیق نشان داد قلمستان و کلاک در دامنه آسیب پذیری اجتماعی خیلی کم و محله ترک آباد در دامنه آسیب پذیری متوسط و دامنه آسیب پذیری اجتماعی محله شیخ سعدی و کرج کهن خیلی زیاد است و محلات اصفهانی ها و قلمستان به ترتیب با 0=QI و 883=QI به گزینه ایده ال مدل ویکور نزدیک می باشند و از نظر شاخص های آسیب پذیری اجتماعی کمتر در معرض خطر قرار دارند.متغیرهای ظرفیتهای انسانی و اجتماعی 37/0 میزان طیف آسیب پذیری اجتماعی را در محلات مورد مطالعه پیش بینی می کند.بنابراین در تمام محلات مورد هدف شاخص های مذکور (43/0=p)

  کلیدواژگان: آسیب پذیری اجتماعی، بافت فرسوده، مدل ویکور، کلان شهر کرج
 • نبی امیدی*، حمیدرضا سعیدی نژاد، علی اکبر امیدی، مالک ملکشاهی صفحات 51-62

  در این تحقیق با استفاده از ماتریس های سه گانه (IFE،EFE,IE) هریک از ابعاد مدل مورد ارزیابی و اندازه گیری قرار می گیرد ، و سپس باتوجه به نتایج ماتریس ها ، راهبردهای مختلف در چهار وضعیت WO,SO,WTوST تعیین و با تشکیل ماتریس اندازه گیری کمی QSPM جذابیت هریک از راهبردها و عوامل اصلی تعیین و نسبت به اولیت بندی و تعیین میزان جذابیت راهبردها اقدام می شود.این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی و توسعه ای می باشدکه به منظور ارزیابی و تخصیص وزن به متغیرهای ماتریس ها و مدل های تحقیق ، جامعه آماری تعیین گردیده است. یافته های به دست آمده از ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی نشان می دهد از بین راهبردهای تدوین شده بر اساس مدل SWOT ، راهبرد گسترش مراکز تجاری و اقتصادی و توسعه زیرساخت های گردشگری (ST4) و مناسب سازی خط ساحلی بر اساس استانداردهای جهانی (ST5) با داشتن بالاترین نمره (به ترتیب 2.15و 1.98) دارای بیشترین جذابیت و راهبرد برگزاری نمایشگاه و جشنواره های مختلف در سطوح گوناگون (ST9) با نمره 1.92 در مقایسه با سایر راهبرد های تحلیل شده ، دارای کمترین جذابیت می باشد.

  کلیدواژگان: توسعه، گردشگری، خلیج فارس، سوات، ماتریس اندازه گیری کمی
 • محمدرضا تقی زاده جورشری، نرگس دل افروز*، سید محمود شبگو منصف، سعید باقرسلیمی صفحات 63-82
  ادراک گردشگران از ویژگی های شخصیتی یک مقصد، از جمله مهمترین عواملی است که بر انتخاب مقصد از سوی آنان تاثیرگذار است. اما علیرغم اهمیت این موضوع، شناسایی صفات شخصیتی مقاصد گردشگری کشور و ایجاد هویتی منحصربه فرد برای آنان بندرت در کانون توجه مطالعات گردشگری قرار گرفته است. بنابراین، هدف این پژوهش، شناسایی مهمترین ویژگی های شخصیتی استان گیلان به عنوان یکی از پربازدیدترین مقاصد گردشگری کشور با استفاده از روش تحقیق کیفی و تحلیل محتوا است. در بخش نخست، از طریق انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 11 خبره در حوزه های گردشگری و بازاریابی و تحلیل محتوای داده های متنی و کدگذاری آن ها، 55 ویژگی شخصیتی شناسایی و سپس 65 ویژگی از مطالعه معتبرترین تحقیقات انجام پذیرفته در خصوص مقاصد گردشگری نیز به آن ها اضافه شد. پس از حذف موارد تکراری یا غیرمرتبط، لیستی نهایی از 102 صفت شخصیتی تنظیم شد. در بخش دوم و آخر تحقیق، این مجموعه از صفات شخصیتی در اختیار گروه دیگری از خبرگان گردشگری، بازاریابی و روانشناسی قرار گرفت تا نزدیک ترین ویژگی های شخصیتی را برای توصیف استان انتخاب کنند. در این مرحله، آن دسته از ویژگی هایی که امتیاز 4 و بالاتر را کسب نمودند در لیست باقی ماندند و مابقی از لیست حذف شدند. در انتهای این مرحله، 16 ویژگی شخصیتی برای توصیف استان گیلان در لیست باقی ماند که بر اساس شباهت ها و روابط موجود میان این ویژگی ها، در قالب سه بعد بی نظیر، خونگرم و صاحب سبک دسته بندی شدند.
  کلیدواژگان: مقصد گردشگری، شخصیت، شخصیت مقصد گردشگری، استان گیلان
 • محمد باسط قریشی، اعظم تهمتن*، تیمور آمار، نصراله مولائی هشجین صفحات 83-95

  هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان تغییرات کاربری اراضی دهستان پیربازار در دو دهه اخیر می باشد. روش تحقیق پژوهش بر اساس هدف کاربردی و بر اساس ماهیت توصیفی- تحلیلی می باشد و به دو روش کتابخانه ای و میدانی مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش مطالعات کتابخانه ای اطلاعات سرشماری کشاورزی دهستان پیربازار از توابع بخش مرکزی شهرستان رشت از سازمان برنامه و بودجه استان اخذ گردید.در راستای اهداف تحقیق با استفاده از ابزار پرسشنامه از مدیران محلی دهستان پیربازار اطلاعات مورد نظر گردآوری شد و در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. روش نمونه گیری در پژوهش حاضر به روش تمام سرشماری و حجم نمونه 18 نفر می باشد. همچنین از اطلاعات تصاویر ماهواره ای لندست 7 و 8 در سالهای 2000 ،2010 ،2017 در نرم افزار GIS استفاده شده است. طبق یافته ها در دهستان پیربازار 1127 هکتار زمین کشاورزی تغییر کاربری یافته است در نتیجه بالاتر بودن ضریب همبستگی عامل های فاصله و دسترسی به شهر و درهم تنیدگی و ادغام شدگی روستاها (69/0=r، 000/0= P) را می توان مهمترین عامل تاثیرگذار و به نوعی الگوی تغییرات کاربری اراضی دهستان پیربازار دانست. همچنین نتایج بدست آمده از تصاویر ماهواره ای دو دهه اخیر نشان داد که کاربری مسکونی-تجاری-صنعتی جمعا 7/15 درصد و زمین های بایر 9/9 درصد تغییر کاربری داشته و افزایش یافته است از سوی دیگر پوشش گیاهی کم تراکم محدوده مورد مطالعه 6/4 درصد و کاربری زمین های زراعی 9/20 درصد کاهش مساحت داشته است.

  کلیدواژگان: تحولات کاربری اراضی، بخش مرکزی، شهرستان رشت، دهستان پیربازار
 • ماندانا امانی، رضا برنا*، منیژه ظهوریان صفحات 97-109
  در پژوهش حاضر به منظور تعیین روند خشکسالی و محاسبه میزان بارش قابل اعتماد در خوزستان داده های بارش سالانه 11 ایستگاه استان طی دوره زمانی 25 ساله (2017-1993) انتخاب گردید. در ادامه به کمک نرم افزار SPSS ابتدا مشخصات آماری بارش ایستگاه ها (میانگین، میانگین هندسی، انحراف معیار، ضریب تغییرات خشکسالی و ترسالی شاخصهای سه گانه (DRI,PNPI, ZSIAP) برای تمامی ایستگاه ها تعیین گردید. سپس براساس آستانه های بارشی حاصل، سالهای رخداد خشکسالی، نرمال و ترسالی ایستگاه ها برای هر یک از شاخصها محاسبه گردید. نتایج نشان داد که ضمن مقایسه مقادیر محاسباتی متناظر شاخصهای یاد شده، شاخص بارش استاندارد شده (ZSIAP) با اطمینان و قابلیت بیشتر، مناسبتر تشخیص داده شد. بررسیها آشکار نمود که با گذر از سال 2007 و ورود به دهه پایانی دوره آماری نه تنها شدت و تکرار خشکسالی ها افزایش یافته است بلکه تعدد و تنوع ایستگاه های دارای خشکسالی نیز بیشتر شده است به گونه ای که اکثر ایستگاه ها بویژه جنوب غربی خشکسالی های بیشتری را تجربه کرده اند. روندیابی خشکسالی با بهره گیری از آزمون من-کندال نشان داد که در بازه زمانی مطالعاتی، ایستگاه های بستان، بهبهان، شوشتر و دزفول فاقد روند بوده اند. ایستگاه های امیدیه، ایذه، مسجد سلیمان، ماهشهر، آبادان، رامهرمز، اهواز روند منفی داشته اند یعنی شدت خشکسالی در این مناطق افزایش یافته است.
  کلیدواژگان: استان خوزستان، خشکسالی، شاخص های خشکسالی، من کندال
 • مهدی جعفری، کوروش افضلی*، مصطفی ظهیری نیا صفحات 111-122

  سرزندگی، رونق کالبدی و فعالیت در یک بافت شهری، زمانی صورت می پذیرد که ساکنین اصیل آن بافت به همراه سرمایه گذاران خصوصی، علاقمند به حضور، زندگی و فعالیت در آن بافت باشند و این موضوع را برای خود ارزش بدانند؛ هرگونه اقدام مداخله در بافت شهری از قبیل نوسازی، بهسازی، بازسازی و بازآفرینی، زمانی اثربخش است که مشارکت حداکثری اهالی یک بافت به همراه سرمایه گذاران وجود داشته باشد و اگر این مشارکت به صورت اجتماعی باشد اثر گذاری آن، دو چندان خواهد شد؛ لذا برای تحقق بازآفرینی شهری، لازم است عوامل تاثیرگذار در مشارکت اجتماعی شناخته شوند. این پژوهش جهت یافتن عوامل مذکور ابتدا از روش تحلیل محتوای متن و استدلال بهره خواهد جست و در ادامه تعداد 82 مولفه تاثیر گذار بر مشارکت اجتماعی در بازآفرینی شهری استخراج می گردد و سپس با استفاده از نرم افزار spss و با روش تحلیل عاملی در جامعه آماری نخبگان و متخصصین حوزه شهری و علوم اجتماعی ، مولفه های تاثیر گذار به چهار دسته در یک طیف از عوامل (عوامل درونی تا عوامل بیرونی)،تقسیم بندی گردید و بالتبع نوع عوامل، نحوه مشارکت اجتماعی در بازآفرینی شهری و هریک از ابعاد آن را مشخص نمود که عامل اجتماعی با 32 درصد بیشترین فراوانی را دارد و پس از آن عامل فرهنگی 26 درصد و عامل کالبدی 14 درصد به ترتیب بیشترین فراوانی ها را دارند.

  کلیدواژگان: مشارکت اجتماعی، بازآفرینی شهری، تحلیل عاملی
 • مسعود صفری علی اکبری* صفحات 123-135

  گردشگری روستایی به عنوان یکی از اشکال گردشگری، خصوصا در کشورهای در حال توسعه درای ظرفیت زیادی است و باید آن را به عنوان ابزار بالقوه مهمی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی به حساب آورد. بنابراین گردشگری می تواند جهت توسعه برخی شاخص ها موثر باشد. شاخص های سرمایه اجتماعی نمونه بارز این موضوع هستند. هدف این تحقیق بررسی نقش گردشگری در بهبود شاخص های سرمایه اجتماعی سکونتگاه های روستایی است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر مطالعات میدانی با استفاده از ابزار پرسش نامه است. حجم نمونه 384 نفر محاسبه و پرسشگری در سطح سه روستای هدف گردشگری شهرستان پاوه (روستاهای حجیج، خانقاه و شمشیر) انجام شد. نتایج نشان داد که گردشگری در بهبود سرمایه اجتماعی نقش داشته است و شاخص ها در سطح معناداری کمتر از 05/0 قرار دارد. مقدار میانگین کل شاخص ها (56/3) نشانگر میزان این تاثیر است. تنها شاخص تشکیل انجمن و نهادهای حمایتی با میانگین 55/2، نقش بسیار کمی از گردشگری پذیرفته است. آزمون آنووا نشان داد که بین روستاها از نظر شاخص های سرمایه اجتماعی با توجه به نقش گردشگری تفاوت وجود دارد. بیشترین تفاوت مربوط به روستای شمشیر با میانگین 60/3 است. میانگین شاخص تمایل مردم به ورود گردشگر برابر با 89/3 است که نشانگر نگرش مثبت مردم به گردشگران است. آزمون هبستگی نیز نشان می دهد با افزایش تمایل مردم به ورود گردشگر به روستا، شاخص های سرمایه اجتماعی نیز بهبود پیدا می کند.

  کلیدواژگان: گردشگری، سرمایه اجتماعی، روستاهای هدف گردشگری
 • محمدرضا شامی، وحید بیگدلی راد*، مریم معینی فر صفحات 137-151

  در قرن حاضر توسعه و پیشرفت علم در عرصه های مختلف بر مبنای ارتباطات وسیع با شتاب بسیاری در حال انجام است. پیشرفتی که در حقیقت بر اساس پاسخ به نیاز انسان قرن 21 صورت می گیرد. با رویکرد تلفیق کاربرد فناوری اطلاعات با زندگی انسان شهرنشین و همچنین مشکلات و چالش هایی چون افزایش جمعیت، میزان شهرنشینی و سطح نیازها، استفاده ی بیش از حد منابع و بحران های اقتصادی، تفکرات گوناگونی در باب حل این مشکلات با استفاده از فن آوری هوشمند مطرح می شود. احتمالا هوشمندسازی یک جامعه ی شهری تاثیر قابل توجهی بر کیفیت زندگی شهروندان خواهد گذاشت که اندیشمندان بر مبنای آن اصطلاح زندگی هوشمند را ارایه داده اند. با توجه به جستجوهای صورت گرفته ابعاد و شاخص های متفاوتی در زمینه ی زندگی هوشمند و سنجش کیفیت آن ارایه شده است. در این پژوهش با رویکرد توصیفی تحلیلی می خواهیم تا علاوه بر تبیین ابعاد یک شهر هوشمند، ابعاد و شاخص های زندگی هوشمند را از طریق مطالعه و تحلیل پژوهش های معتبر مشخص کنیم، سپس با هدف تاثیرگذاری هریک از آنها در مسیر هوشمندسازی زندگی شهروندان و ارتقاء کیفیت آن با استفاده از تکنولوژی های هوشمند در کلانشهر تهران با بهره گیری از مقایسه ی زوجی شاخص ها در تکنیک AHP بر اساس نظر متخصصین با ارایه ی پرسشنامه بعنوان ابزار تحقیق، اولویت ابعاد و شاخص ها را تعیین کنیم. بررسی ها نشان می دهد توسعه ی کاربرد تکنولوژی های هوشمند در زمینه ی فن آوری اطلاعات و ارتباطات در کلانشهر تهران به ترتیب در حوزهای سلامت، امنیت و ایمنی، آموزش، فرهنگ، مسکن و ابنیه بیشترین تاثیر را در ایجاد یک زندگی هوشمند شهری و ارتقاء کیفیت زندگی دارد.

  کلیدواژگان: شهر هوشمند، زندگی هوشمند، کیفیت زندگی، تحلیل AHP
 • عباس معروف نژاد* صفحات 153-167

  امروزه با افزایش استفاده از وسایط نقلیه در سطح شهرها، افزایش و ارتقاء جایگاه های سوخت رسانی (پمپ بنزین) بیشتر مورد توجه قرار می گیرد.توزیع نامناسب مکانی این جایگاه ها و پایین بودن کیفیت آنها از نظر خدمات رسانی و همچنین تعدادکم آنها در شهرها از جمله مشکلاتی است که ذهن بسیاری از محققان مسایل شهری را به خود جلب نموده است.کمیت (تعداد و نحوه توزیع و..) و کیفیت (ایمنی و خدمات رسانی) جایگاه های پمپ بنزین از مهم ترین عوامل موثر در جذب شهروندان برای تامین سوخت وسایط نقلیه آنها محسوب می شود و منجر به کسب درآمد بیشتر برای جایگاه داران و ارایه ی خدمات مناسب تر برای استفاده کنندگان می گردد. پژوهش حاضر بر اساس هدف کاربردی است. روش به کار رفته در آن توصیفی- تحلیلی است. همچنین از منابع اسنادی و برداشت میدانی- پرسشنامه ای استفاده شده است. با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون، هفت شاخص از جایگاه های پمپ بنزین واقع درمناطق 1 و 7 کلان شهر ارزیابی ورتبه بندی شده است. نتایج نشان داد در رتبه بندی جایگاه های پمپ بنزین از بین هفت شاخص مورد بررسی براساس مدل آنتروپی شانون، جایگاه های پمپ بنزین؛ فتوحی،سه شرکتی، سپیدار، قایم، پل پنجم، دوشرکتی و پنج شرکتی به ترتیب در رتبه های اول تا هفتم، با درجه اولویت، 0709/23، 0755/22، 134/20، 3703/15، 5983/12، 4321/11و 1331/11 قرار گرفته اند.

  کلیدواژگان: آنتروپی شانون، ارزیابی، پمپ بنزین، مناطق شهری، کلانشهر اهواز
 • پریسا بیکی، آزیتا رجبی*، ژیلا سجادی صفحات 169-182

  امروزه به تبع گسترش روز افزون شهرنشینی ؛ مسایل متعددی ظهور پیدا کرده است . برهمین اساس بیش از پیش تمرکز در سطح جهانی به سمت توسعه همه جانبه شهرها،و بهبود وضعیت کشورها سوق پیدا کرده است . از مهم ترین رویکردهای توسعه شهری ؛ توجه به خردترین واحد یعنی محله در چارچوب برنامه ریزی محله ای با تاکید بر افزایش کیفیت زندگی و ایجاد بستری مناسب برای شکل گیری فضاهای جمعی در جهت آگاهی از نیازها و به دنبال آن هماهنگی در طرح های ارایه شده با نیازهای جامعه محلی می باشد . زنان به عنوان تاثیرگذارترین گروه های اجتماعی، دارای نقش کلیدی و موثری در توسعه کشورها هستند . برهمین اساس پژوهش حاضر به دنبال ارایه مدلی نو در رابطه با توانمندسازی زنان به منظور توسعه محله با کاربرد رویکرد آمیخته (کمی و کیفی) و روش اکتشافی-توصیفی می باشد . در ابتدا در قالب پرسشنامه باز اقدام به مصاحبه عمیق با خبرگان امر جهت شناسایی ابعاد ، مولفه ها و شاخص های تحقیق شد و توسط نرم افزار Maxqda12 مورد تحلیل قرار گرفت ؛ سپس در مرحله بعد نرم افزار Smart pls جهت تحلیل کمی استفاده گردید . نتایج نشان می دهد که توانمندسازی زنان و حضور در جامعه محلی باعث تسریع در امر توسعه محله می شود . همچنین عوامل ساختارهای سیاسی و نهادی ، حق زنان به شهر ، آموزش و آگاهی و درنهایت باورها و نگرش های فرهنگی از مهم ترین عوامل موثر بر نقش زنان در توسعه محله طرشت می باشند .

  کلیدواژگان: توانمندسازی زنان، توسعه محله ای، محله طرشت، MAXQDA، Smart-pls
 • الهام امان زادگان، منوچهر طبیبیان* صفحات 183-197

  در این مقاله، با استفاده از تکنیک راهبردی سوات (SWOT) و با توجه به نقاط ضعف، قوت، فرصت و تهدید بافت تاریخی شیراز، مناسب ترین راهبرد جهت بازآفرینی بافت معرفی می گردد. برای تعیین اولویت راهبردها از ماتریس کمی برنامه ریزی راهبردی (QSPM) استفاده شد. پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و توصیفی-تحلیلی است، جمع آوری اطلاعات و داده ها از بررسی های اسنادی و مطالعات میدانی پرسشنامه و مصاحبه با کارشناسان مربوطه بدست آمده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که وضعیت بافت تاریخی شیراز در میان چهار حالت تهاجمی، تدافعی، محافظه کارانه و رقابتی مدل SWOT در حالت رقابتی است، یعنی ارایه راهبرد از طریق نقاط قوت،برای دوری ازتهدیدهای پیش رو. بنابراین، راهبرد رقابتی، استراتژی پیشنهادی جهت بازآفرینی بافت تاریخی شیراز می باشد. بعلاوه، در اولویت بندی با استفاده ماتریس برنامه ریزی کمی (QSPM)، از بین راهبردهای تدوین شده، بالاترین جذابیت مربوط به «توجه بیشتر به ارزش های عملکردی بافت و استحکام بخشیدن ابنیه در مقابل سوانح طبیعی» و «ارتقاء نقش عناصر ارزشمندتاریخی- فرهنگی و مذهبی» است. همچنین، پایین ترین جذابیت مربوط به راهبرد «افزایش توجه مدیریت شهری به جنبه های زیست محیطی و تاریخی-فرهنگی و بازسازی بافت های تاریخی و مرمت آن» می باشد.

  کلیدواژگان: تحلیل راهبردی، QSPM، بازآفرینی، بافت تاریخی، شیراز
 • فاطمه علیزاده، علی محتشمی*، رضا احتشام راثی صفحات 199-217
  هدف از تحقیق حاضر طراحی زنجیره تامین چند دوره ای سرد مبتنی بر بارانداز متقاطع چند گانه در حمل ونقل منطقه ای و نقش آن در توسعه و آمایش سرزمین می باشد. در مرحله اول ابتدا به شناسایی عوامل و متغیرهای مدل پرداختیم . در مرحله دوم با انتخاب دوره زمانی مورد بررسی با طراحی فرم های جمع آوری داده ها و با استفاده از روش های بررسی اسناد و مدارک داده های خام موردنیاز جهت اندازه گیری شاخص های نهایی گردآوری شده و در قالب مدل طرح، پردازش های لازم روی آن ها صورت گرفته است. سپس با توجه به موضوع تحقیق و با استفاده از دو تکنیک الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی ازدحام ذرات تجزیه و تحلیل می گردند در این تحقیق، مساله دارای سه تابع هدف مختلف و متضاد از یکدیگر بود . تابع هدف ابتدایی که با هدف کمینه کردن هزینه حمل و نقل و انبارداری در کل زنجیره تامین می باشد. تابع هدف دوم که هدف آن کمینه کردن زمان کل عملیات داخل زنجیره تامین و تعداد تردد ماشین ها می باشد و در آخر تابع هدف سوم که هدف آن بیشینه کردن زمان طراوت محصول می باشد . نشان داده شده است که صرفا صرفه جویی در تابع هزینه و صرفنظر از زمان تحویل محصولات ، در شرایط مطلوبی قرار دارد.
  کلیدواژگان: زنجیره تامین، چند دوره ای سرد، بارانداز متقاطع چند گانه، حمل ونقل منطقه ای، توسعه و آمایش سرزمین
 • ناجیه ابویسانی جغتائی، امیر فرج الهی راد*، منصور یگانه صفحات 219-229

  ارزیابی ساختمان پایدار چالش هایی را پیش روی صنعت ساخت و ساز قرارداده است که امروزه تمامی کشورهای جهان با آن روبرو هستند. ایران در ابتدای این راه قرارداشته و مطالعات و اقدامات صورت گرفته در این حوزه بسیار محدود می باشد. لذا این پژوهش با هدف تبیین معیارهای محیطی، جهت ارزیابی میزان پایداری در ساختمان های نوساز مسکونی در ایران، صورت پذیرفته است. در این پژوهش، روش تحقیق از منظر هدف، کاربردی و از منظر روش، توصیفی-تحلیلی بوده و گردآوری داده ها ابتدا از طریق مطالعات اسنادی و بررسی های تحلیلی-تطبیقی و سپس با روش تحلیل محتوای کیفی مصاحبه با صاحب نظران و تکمیل پرسشنامه، جمع آوری گردیده و در نهایت سرفصل ها و معیارهای محیطی استخراج شده به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) وزن دهی و اولویت گذاری گردید..در بخش مطالعات اسنادی پس از بررسی تعداد 116 سامانه ارزیابی پایدار،5 سامانه بعنوان برترین سامانه ها مورد سنجش و مقایسه قرار گرفتند که نتیجه ی آن انتخاب دو سامانه LEED و BREEAM به عنوان کامل ترین و به-روزترین سامانه در گروه موضوعات محیطی می باشد. سپس با بهره گیری از مطالعات فوق و تحلیل محتوای کیفی مصاحبه ها و تکمیل پرسشنامه توسط کارشناسان، تعداد 6 سرفصل محیطی و 51 معیار ارزیابی محیطی تبیین گردید که به ترتیب اولویت عبارتند از: انرژی، بارهای محیطی، مصالح و منابع، آب، پسماند و سایت پایدار.

  کلیدواژگان: ارزیابی پایدار، پایداری محیطی، تحلیل سلسله مراتبی، ساختمان مسکونی، معیارهای پایداری
 • اصغر نصیری، علی اصغر عباسی اسفجیر*، منوچهر پهلوان صفحات 231-253

  بحران اشتغال و بالا بودن آمار بیکاری و پیامدهای اجتماعی ،اقتصادی و سیاسی آن باعث شده سیاستمداران و سیاستگذاران همواره برای این موضوع اهمیت ویژه ایی قایل شوند به طوری که صرف نظر از تبعات و تاثیرات مخرب پدیده بیکاری گسترده در مسایل اقتصادی و اجتماعی ، باید به ابعاد سیاسی این پدیده نیز توجه کرد بررسی حاضر به مطالعه عوامل اجتماعی و اقتصادی موانع سرمایه گذاری در طرح های اشتغال زای پایدار و ایجاد جهش تولید می باشد . از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش، توصیفی تحلیلی بوده و شیوه گردآوری اطلاعات و داده ها از طریق پرسشنامه محقق ساخته با تکنیک مصاحبه حضوری و میدانی است. آزمون روایی که در این پژوهش به کار گرفته شده، روایی صوری و محتوایی می باشد. جهت حصول پایایی پرسشنامه تحقیق، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که با میزان آلفای 87 درصد، مقدار قابل قبولی را نشان داد. تعداد نمونه انتخابی از حجم جامعه آماری پژوهش 324 نفر بوده است با این شرط ورود در نمونه که از وام های اشتغال زا در بین سالهای 1376 - 1396 استفاده نموده اند و به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از آزمون های آماری مختلفی استفاده شد. نتایج تحلیل مسیر و تحلیل عاملی نشان داد که متغیرهای سرمایه اجتماعی ، دخالت دولت ، فساد و حقوق مالکیت تاثیر معنی داریدر اشتغال زایی و جهش تولید دارند.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، دخالت دولت، فساد، حقوق مالکیت
 • سعیده سلیمی راد، مریم کریمیان بستانی*، محمودرضا انوری صفحات 255-267

  شهر زاهدان بدلیل موقعیت نخست شهری، موقعیت ملی و منطقه ای و عملکرد اقتصادی، سیاسی زمینه مهاجرت و تمرکز جمعیت را سبب شده و پیشی گرفتن رشد جمعیتی - کالبدی نسبت به زیربناها در چند دهه اخیر، باعث نامعادلاتی که بخشی از تبعات آن را می توان در گسترش محلات حاشیه نشین، توزیع نامتوازن امکانات، بروز معضلات زیست محیطی و نارضایتی شهروندان و بالاخره، تقلیل کیفیت زندگی ملاحظه کرد. هدف این مقاله، ارزیابی و تحلیل مولفه های کیفیت زندگی در مناطق شهری زاهدان می باشد. ماهیت تحقیق از نوع کاربردی و از نظر روش توصیفی - تحلیلی است که داده ها به روش های اسنادی و پیمایشی جمع آوری شده است. جامعه ی آماری شامل 592968 نفر از شهروندان شهر زاهدان که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 400 نفر به صورت تصادفی ساده مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار پژوهش، پرسشنامه است که پایایی آن از طریق تکمیل30 پرسشنامه و ضریب آلفای کرونباخ (بالاتر از 7/.) بدست آمده است. داده های جمع آوری شده در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل و برای مقایسه و سنجش متغیرهای اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی، از آزمون های تی تک نمونه ای، تحلیل واریانس یک طرفه (Anova) و آزمون های Post hoc و بهره گیری از روش توکی (Tukey) استفاده شد. میانگین متغیر کیفیت زندگی در حالت کلی برابر 48/2 بدست آمد. بر اساس نتایج مشخص شد که کیفیت زندگی در مناطق پنج گانه شهر زاهدان در وضعیت نامطلوبی قرار دارد. در این زمینه، منطقه یک در وضعیت مطلوب تری نسبت به مناطق دیگر قرار داشت و منطقه چهار دارای پایین ترین سطح از کیفیت زندگی در مناطق پنج گانه مورد مطالعه بود

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، مناطق شهری، مولفه های کیفیت زندگی، شهر زاهدان
 • نیلوفر لک، باقر کریمی*، خسرو موحد صفحات 269-280

  یکی از اصلی ترین مسایل در خصوص طراحی مجتمع های مسکونی اقشار کم درآمد این است که الگویی جامع وجود ندارد که بتواند با استفاده از آن الگو در طراحی، آسیب های اجتماعی را در این مجتمع ها کاهش داد. در همین راستا در این مقاله هدف اصلی آسیب شناسی اجتماعی مجتمع های مسکونی اقشار کم درآمد بر اساس شاخص های کالبدی معماری است.این مقاله با توجه به ماهیت و نوع پژوهش که به صورت توسعه ای-کاربردی می باشد و روش انجام آن که توصیفی-تحلیلی است. قابل ذکر است که برای گردآوری داده ها از پرسشنامه و مصاحبه به عنوان ابزارهای اصلی بهره برده شده است. در این پژوهش پرسشنامه ها توسط افراد جامعه آماری و به صورت نمونه گیری تصادفی توزیع و تکمیل شدند.جامعه آماری ساکنین مجتمع های مسکونی اقشار کم درآمد در شهرجدید صدرا می باشد که معادل 35318نفر است. برای محاسبه حجم نمونه تحقیق از فرمول کوکران استفاده شده است که معادل 380 نفر محاسبه گردیده است. هم چنین، برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزار تحلیل آماری آموس به کمک مدل معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مبلمان و زیرساخت ها ، نظام عملکردی ، دسترسی ، نور و روشنایی ، نظام فعالیتی- کاربری و کالبدی فضایی به ترتیب بیشترین اثر گذاری را در آسیب اجتماعی دارا می باشند و این اثرگذاری در مولفه های آسیب اجتماعی برای امنیت1.01 و برای روابط اجتماعی، شناخت و مشارکت ساکنین0.66 محاسبه شده است

  کلیدواژگان: آسیب شناسی اجتماعی، مجتمع های مسکونی اقشار کم درآمد، شاخص های کالبدی معماری، شهرجدید صدرا
 • مرتضی علی مهدوی، کریم حسین زاده دلیر*، بشیر بیگ بابایی صفحات 281-296

  با توجه به رشد جمعیت و افزایش مهاجرت به شهرهای بزرگتر، توسعه غیر قابل کنترل نواحی شهری، خلق سکونتگاه های جدید، کاهش سطح رفاه انسانی و بروز مشکلات فراوان شهری بویژه در کشورهای در حال توسعه، ضرورت توجه به تدوین الگوی بهینه طرح های توسعه شهری و تغییر آن از رویکرد ایستا و سنتی به رویکردی منعطف، مشارکتی و استراتژیکی و راهبردی احساس می شود. از این رو در این تحقیق به دنبال امکان سنجی طرح های راهبردی ساختاری در هدایت توسعه شهر میانه اندام مرند احساس می شود. داده های نظری با روش اسنادی و داده های تجربی با روش میدانی و پرسشگری از 383 نفر شهروندان با نمونه گیری کوکران تهیه شده است. در پردازش داده ها و سنجش شدت متغیر ها از نرم افزارهای اس پی اس اس و لیزرل و آزمون تی تک نمونه ای بهره گیری شده است. نتایج کلی تحقیق نشانگر وضعیت نامطلوب شهر مرند در چهار شاخص استراتژی توسعه شهری است. بانکی بودن و رقابت پذیری شهر به ترتیب با میانگین های 2.43 و 2.17 در وضعیت مطلوب تر و شاخص های حکمروایی خوب شهری و قابلیت زندگی داشتن با میانگین 1.84 و 1.86 در وضعیت بسیار نامطلوبی است. واضح است توزیع متعادل کانون شهری و نظام متوازن سلسه مراتب شهری رفت و همچنین قبل از توسعه شهر میانه اندام مرند باید موانع و محدودیت های حل نشده شهری را چاره کرد تا شهر بعد توسعه به مشکل بر نخورد و همچنین باید از امکانات موجود در محدوده جغرافیایی مناسب طرح های معقولی از فضاهای سکونتی بدست آورد.

  کلیدواژگان: امکان سنجی، طرح های شهری، برنامه ریزی راهبردی ساختاری، CDS، مرند
 • جلال کامران، کرامت الله زیاری*، کیانوش ذاکرحقیقی صفحات 297-321

  در جهان با توجه به فرایند صنعتی شدن، شهرها با موج جدیدی از مهاجرت روبرو شدند که این عامل موجب بروز تغییراتی در ساختارهای مختلف شهر از جمله ساختار اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و کالبدی فضایی شده است.ساختار شهر ها پس از خیل عظیم مهاجرت، تغییر و تحولات فراوانی را تجربه کرده اند و تنوع قومیت جمعیتی در شهر ها باعث بروز ناهمگونی در ساختار شهرها شده اند؛ از این رو به منظور مطالعات ساختاری شهرها، بخصوص ساختار فضایی کالبدی باید موانع طبیعی و انسانی بررسی و هم چنین، ارتباط و تاثیر متقابل این پدیده ها بر یکدیگر و بر توسعه شهر بررسی شود. در این مقاله که به صورت توصیفی-تحلیلی انجام شده است به تبیین عوامل تاثیرگذار در پیدایش و تکوین محلات شهر دوگنبدان که شهری چندقویتی است با روش دیمتل پرداخته شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که عوامل تاثیرگذار در پیداش و تکوین محلات شهر دوگنبدان تفاوت های مکانی منابع اقتصادی و ثروتی در کشور، موجب اختلاف در چشم انداز های شهری شده و هر یک از شهرها مثل بافت اقتصادی خاص شهر دوگنبدان را گرفته و عملکرد خود را نیز از همان شرایط بازیافته است.

  کلیدواژگان: پیداش محلات شهری، تکوین محلات شهری، شهر چندقویتی
 • زهرا محمودی، فریبا محمدیان*، زهرا نوبخت رمضانی صفحات 323-335
  پژوهش حاضر با هدف تدوین مدل ساختاری تفسیری عوامل موثر بر بهبود نقش گردشگری ورزشی در توسعه روابط صلح آمیز طراحی و اجرا گردید. پژوهش حاضر از نوع، تحقیقات کاربردی می باشد که به صورت میدانی انجام گردید. روش پژوهش حاضر از نظر روش گرد آوری داده ها آمیخته بود که به صورت کیفی-کمی اجرایی گردید. جامعه آماری در بخش کیفی شامل نخبگان و صاحب نظران در حوزه گردشگری ورزشی می باشد. روش نمونه گیری در بخش کیفی به صورت هدفمند بود. همچنین در بخش کمی جامعه آماری، علاوه بر این افراد، برخی مدیران و کارشناسان سازمان های متولی در امور گردشگری ورزشی و افراد آگاه به حوزه گردشگری ورزشی از جمله سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، وزارت ورزش و جوانان و همچنین برخی اساتید دانشگاهی رشته های گردشگری بودند. ابزار پژوهش شامل مصاحبه های نیمه ساختارمند و پرسشنامه محقق ساخته بود. جهت تجزیه و تحلیل داده های پژوهش حاضر از روش مدل سازی ساختاری تفسیری و معادلات ساختاری استفاده گردید. تمامی روند تجزیه و تحلیل داده های پژوهش حاضر در نرم-افزارهای اس پی اس اس و پی ال اس انجام گرفت. نتایج پژوهش بخش کیفی نشان داد که 28 عوامل شناسایی شده در قالب 6 عامل شامل فرهنگ نوع دوستی، امنیت و ایمنی کافی، رویه های مدیریتی، جنبه های انسانی، بسترهای بین المللی و فعالیت های مشترک دسته-بندی گردیدند. نتایج تحقیق همچنین نشان داد که امنیت و ایمنی کافی به عنوان عامل زیربنایی در مدل تحقیق خود سبب شکل گیری سایر عوامل می گردد.
  کلیدواژگان: گردشگری ورزشی، روابط صلح آمیز، صلح جهانی
 • سید محمدرضا موسوی فرد*، حیدر لطفی، محسن جمشیدی صفحات 337-353

  پژوهش فوق با روش کیفی و رویکرد توصیفی، تحلیلی در پی پاسخ گفتن به این سوال است: استراتژی ایالات متحده در حوزه سیاست گذاری خارجی برای تثبیت موقعیت هژمونی جهانی خود در سطح سیستم بین الملل با گریزی به مسئولیت های حقوق بین المللی آن بعد از طرح بین الملل گرایی تهاجمی تاکنون متاثر از چه برنامه هایی بوده است؟ به نظر می رسد استراتژی ایالات متحده در حوزه سیاست گذاری خارجی بعد از طرح بین الملل گرایی تهاجمی با تاسی از راهبرد کلان، هدف نهایی و غایی خود را تثبیت موقعیت و هژمونی جهانی تدوین نموده است. اما برنامه ریزی و سیاست روسای جمهور (بوش، اوباما، ترامپ) برای تثبیت این موقعیت و هژمونی بکار گرفتن ایده های مختلف از یکدیگر بوده است (یک جانبه گرایی، چندجانبه گرایی، عمل گرایی). یعنی در واقع هدف یکی است اما راه های رسیدن به آن متفاوت خواهد بود. اهمیت و ضرورت انجام پژوهش نیز واکاوی برنامه های سیاست خارجی ایالات متحده در سه دوره ی ریاست جمهوری جرج بوش، باراک اوباما و دونالد ترامپ برای تثبیت موقعیت هژمونی جهانی خود در سطح نظام بین الملل به عنوان هژمون برتر می باشد.

  کلیدواژگان: بین الملل گرایی تهاجمی، هژمونی جهانی، یک جانبه گرایی، چندجانبه گرایی، عمل گرایی
 • حسن اسماعیلی، محمد نبی پور* صفحات 355-381

  استحاله های زیست محیطی در منابع طبیعی یک روند یکنواخت و عادی در طبیعت است،لیکن با گسترش فرآیندهای مخرب انسانی و استفاده بی رویه از مواهب جنگل ها و مراتع در دهه های اخیر در سطح استان و مجاورت و گذار جریانهای طبیعی از این عوامل آسیب زا،موجبات بر هم خوردن تعادل محیط و دگرگونی های اقلیمی و زیان های جبران ناپذیری را بر منابع سبز فراهم نموده که منتج به بروز مخاطرات طبیعی همچون فرسایش خاک،کم شدن پوشش گیاهی، بلایای طبیعی و در نهایت پدیده بیابان زایی می گردد. لیکن حراست از این منابع بیش از گذشته در کانون توجه سیاست گذاران و تصمیم گیران کشور در راستای نیل به توسعه پایدار قرار گرفته است اما تصمیمات سلیقه ای و منفعت طلبانه با نگرش های متفاوت از جانب سیاست گذاران، راه را برای بزهکاران هموار نموده است. رویکرد جرم شناسی سبز تحت تاثیر گفتمان جرم شناسان رادیکال، به تحلیل وضعیتهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور که منجر به جرایم علیه جنگل ها و مراتع می گردد،می پردازد.حال مسئله مهم چرایی وقوع جرایم و شناسایی بزهکاران آن در پرتو این رویکرد است که غالبا بازیگران آن را اشخاص حقوقی دولتی و غیردولتی و بزه دیدگان آن را عموم جامعه می داند که می بایست با اعمال سیاست گذاری ها و تصویب قوانینی صحیح توسط قوای مقننه و اجرایی و حتی قضایی کشور با حساسیت بیشتر به یکپارچه سازی قوانین و پیشگیری از جرایم زییست محیطی و رفع تشتت قوانین و آرا و حراست از منابع سبز استان قدم بردارد.

  کلیدواژگان: آمایش سرزمین، بزهکاری، جرم شناسی رادیکال، جرم شناسی سبز
 • شهرزاد باطبی، انوش جعفری* صفحات 383-402
  مقاله مقابل می کوشد بر پایه سناریو پردازی که یکی از مهمترین روش های تحلیلی آینده پژوهشی است به این پرسش اصلی پاسخ دهد که علل اختلاف داعش و جبهه النصره چه بوده و به چه سمت سویی خواهد رفت؟ به عبارت دیگر جریان های تکفیری چکونه پیش خواهد رفت؟به عبارت دقیق تر جریان های تکفیری چکونه پیش خواهد رفت و کدام تمایلات مردمی وضعیت این نظام ها را در آینده رقم خواهد زد؟داعش که گروهی برآمده از القاعده با خط مشی سلفی - تکفیری می باشد، با شروع قیامهای عربی به رغم خوشبینی ها، جریانات دموکراتیک اسلامگرا در کوران حوادث و تحولات جا ماندند و در عوض گروه های تکفیری موفق به گسترش و بسط حوزه نفوذ خود شدند به گونهای که در کمتر از چهار سال، ده ها گروه نظامی و شبه نظامی تکفیری شکل گرفتند طوری که اکنون بخشهای وسیعی از سوریه و عراق در دست جریاناتی مانند داعش و النصره و یا گروه های تکفیری همسو قرار داردیافته های پژوهش حاکی از آن است که فرقه گرایی و بحران دموکراسی در سطح ملی، رقابتهای ژیوپولیتیکی و هویتی در سطح منطقه ای و انفعلال نسبی قدرتهای بزرگ به ویژه آمریکا در سطح بین المللی زمینه گسترش یافتن جریانات تکفیری در عراق و سوریه را فراهم نموده است. گسترش یافتن جریانات فوق نیز عملا باعث گسترش بحرانها و منازعات در خاورمیانه و تسری پیامدهای آن به جهان غرب شده و لذا زمینه نقش آفرینی و تحرک بیشتر بازیگران بین المللی را فراهم میآورد.
  کلیدواژگان: داعش، جبهه االنصره، افراط گرایی، جریان های تکفیری
 • سید محمدصادق موسوی، علیرضا صالحی فر، سید مجتی سجادی جزی* صفحات 403-425

  مقاله حاضر به دنبال توضیح چگونگی اثرگذاری قوانین و مقررات ملی استاندارد کالا و خدمات ایران در توسعه تجارت بین الملل است. از این رو نگارندگان سعی در استخراج و تحلیل شاخص های اثرگذاری قوانین و مقررات ملی در زمینه استاندارد کالا و خدمات در توسعه تجارت بین الملل داشته اند. در این پژوهش از روش تحلیلی-توصیفی برای بررسی موضوع و تحلیل شاخص ها و پاسخ به سوالات بهره گرفته شده است و داده ها به شیوه ای کتابخانه ای، اسنادی و بهره گیری از پایگاه های اینترنتی علمی معتبر، گردآوری شده است. نتیجه این مقاله ناظر بر تاثیر اقوانین و مقرارت ملی استاندارد بر توسعه تجارت بین الملل از طریق بهره وری ، توسعه پایدار، ایجاد موانع ورود یا تامین کیفیت، حکمرانی تنظیمی، آزادسازی تجاری و پیوستن به تجارت جهانی، توجه به استانداردهای منطقه ای کشورهای هدف صادرات، تامین امنیت ملی، حفظ پرستیژ و جایگاه تجاری کشور، نظام های طبقه بندی استاندارد و زنجیره تامین، است.

  کلیدواژگان: استاندردسازی، توسعه تجارت بین الملل، خدمات، قوانین و مقررات ملی استاندارد، کالا
 • مریم کلهر، ابراهیم رومینا*، مهتاب جعفری صفحات 427-446

  شهر بنیادی ترین پایگاه اجتماع بشری است که اهداف آدمی بواسطه حضور در آن تکامل و توسعه می یابد.شهر ها دارای کارکرد های متنوع و متعددی هستند، این کارکرد ها بر مبنای تاریخ و موقعیت شهر بروز پیدا می کند.کارکرد های شهری متاثر از دو عنصر قدرت و رقابت است، که به طبع میزان و مقدار میتواند در سطوح ملی، محلی، منطقه ای و فرامنطقه ای گسترش یابد.کارکرد های شهر میتواند در ابعاد مهم سیاسی، اقتصادی، مذهبی و فرهنگی ظهور یافته و در مناسبات قدرتی در فضای شهر مورد استفاده قرار گیرد، که از آن تحت عنوان ژیوپلیتیک شهری یاد میشود.شهر هایی که دارای کارکرد ویژه مذهبی هستند، در طول تاریخ به ایفای نقش مهم خود پرداخته اند و شهر مقدس مشهد دارای چنین نقش پر اهمیتی است. از این رو این پژوهش « تبیین شاخصه های ژیوپلتیکی است که در محاسبات قدرت مورد بهره برداری قرار میگیرد، بررسی ما به عنوان مورد تجربی شهر مشهد انتخاب شده است. هدف از این پژوهش تحلیل و تبیین این کارکرد ها و میزان توامندی های یک شهر مذهبی، با مورد مطالعه مشهد می باشد.این پژوهش با دو روش توصیفی تحلیلی انجام شده است. منابع مورد استفاده ارجاع به کتابخانه، اسناد، مقالات و وبسایت های مربوطه می باشد که جمع آوری شده است.همچنین پرسشنامه ای تنظیم شده تا نظرات متخصصین جهت تبیین شاخص های ژیوپلیتیکی شهر های مذهبی اخذ گردد. در نهایت این داده ها با استفاده از نرم افزار spss فریدمن مورد تحلیل قرارگرفته است.نتایج این پژوهش نشان میدهد شاخص های ژیوپلیتیکی شهر های مذهبی و بویژه شهر مقدس مشهد دارای چه ظرفیت ها، کارکرد ها و توانمندی ها در جهت ارتقاء مدیریت سیاسی شهر و به ارتباط آن در مقیاس محلی، ملی، فراملی و منطقه ای است.

  کلیدواژگان: شهر، شهر مذهبی، ژئوپلیتیک شهری، قدرت و رقابت
 • فرشته کوشا، کاظم شعبانی گورجی*، جعفر رهنما راد، امیر حمزه کیخا صفحات 447-461
  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر الیاف نی در ویژگی های مهندسی بتن ساخته شده از رسوبات رودخانه حرمک (شمال زاهدان) و استفاده از آن در مقاوم سازی سازه ها در برابر زلزله می باشد. در این پژوهش جهت بررسی تاثیر الیاف نی در ویژگی های مهندسی بتن نسبت آب به سیمان در همه طرح ها ثابت و برابر 195 به 410 است و آزمایشات بر روی 5 نمونه حاوی الیاف و بدون الیاف انجام شده است که پیش از تعیین میزان بهینه هر کدام از الیاف مذکور جهت تقویت بتن، نتیجه آزمایش های لازم بر روی بتن تازه و سخت شده مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق علاوه بر طرح اختلاط الیاف نی با بتن از روش های آزمایشگاهی همچون مقاومت فشاری و کششی نیز برای تایید صحت نتایج و اهمیت انتخاب مصالح مناسب با صرف هزینه های اندک در مدت زمان کوتاه قبل از اجرای طرح اختلاط بتن بهره گرفته شد. نتایج نشان می دهد افزودن الیاف نی به بتن سبب افزایش مقاومت فشاری در نمونه های بتنی شده است. با مقایسه نتایج این آزمایش در بتن معمولی و بتن های تقویت شده با الیاف، نشان داد که این افزایش مقاومت در سنین 7 تا 28 روز تنها در نمونه های S2 و S3 افزایش نشان داده و مشابه نمونه بتن معمولی S1 است، در حالیکه در نمونه های S4 و S5 که نمونه های الیاف سه ردیفه بودند کاهش زیادی در مقاومت فشاری دیده می شود. افزودن الیاف نی در ابتدا سبب افزایش مقاومت های فشاری و کششی می شود ولی پس از گذشت مدت زمان باعث کاهش این مقاومت ها می شود.
  کلیدواژگان: الیاف نی، بتن، زلزله، مقاومت فشاری و کششی، رسوبات رودخانه حرمک
 • سارا محمدشفیعی، سید جمال الدین دریاباری* صفحات 463-473

  تحولات کالبدی - فضایی در دو دهه اخیر در بسیاری از روستاهادر حال گسترش است.این روند در سکونتگاه هایی که جاذبه های طبیعی به ویژه ای از قبیل کوهستان وآبشار و باغات میوه و مخصوصا زیارتگاه دارند با رواج پدیده خانه دوم توسعه یافته است .منافع چشمگیر تبدیل اراضی زراعی و باغ به قطعات مسکونی کشاورزان را از ادامه فعالیت زراعی رویگردان نموده است .یکی از مهمترین حوزه های روستایی تهران که متاثر از این پدیده می باشد.جهت بررسی روند تحولات کاربری اراضی از اطلاعات تصاویر ماهواره ای لندست 5 و 7 در سالهای 1991 تا 2016 در نرم افزار GIS استفاده شده است.روش تحقیق بستگی به هدف و ماهیت بررسی پژوهش وامکانات اجرایی آن دارد بنا براین با توجه به ماهیت موضوع پژوهش حاضر روش تحقیق انجام شده از نوع توصیفی است که وضع موجود تحولات را بررسی می کنیم و نتیجه های بدست آمده راعمل می کنیم کاربردی عملی می باشد که نتیجه آن گرایش روز افزون ساکنین روستا به تغییر کاربری اراضی زراعی وتبدیل آنها به قطعات قابل فروش زمین برای احداث خانه های دوم بود.این فرایند ضمن تغییر بافت اجتماعی -فرهنگی روستایی ناحیه به تغییر چشم انداز روستایی ، تحول بافت ،کالبدی ، تغییر ساختاری -کارکردی روستاها انجامیده است. در نتیجه با توجه به این که آگاهی از الگوهای کاربری اراضی و تغییرات آن در طول زمان پیش-نیازی برای استفاده مطلوب از سرمایه ملی است،از این رو استخراج نقشه های کاربری اراضی به عنوان مهم ترین هدف در مدیریت پایگاه منابع طبیعی می تواند مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تحولات، کالبدی فضایی، آینده نگری، بخش کن دهستان سولقان
 • آرش هجرتی لاهیجانی، محسن وفامهر*، امیر فرج الهی راد، وحید احمدی، سید مجید مفیدی شمیرانی صفحات 475-496

  ساخت و ساز های ناهمگون و بی ضابطه تا حدود زیادی منابع و ثروت ملی را از بین برده و سبب هدر رفت مصالح شده اند؛ و این خود سبب گشته که صنعت ساختمان سازی مسکونی امروزه درایران با بحران مدیریت بهره وری و به گزینی مصالح مواجه شود. این آشفتگی درهمه فازهای اجرایی پروژه ها (طراحی ، محاسبات، اجراء و بهره برداری) دیده می شوند.لذا مساله تحقیق چگونگی فایق آمدن برمشکلات مذکور به شیوه ای علمی و مدبرانه وهدف آن نیل به الگوی موثر به منظور بهره وری مطلوب و مداوم از فناوری ها و مصالح نوین در راستای جلوگیری از هدر رفت مصالح در ساختمان های مسکونی ایران می باشد.در مورد روش تحقیق می توان گفت که ابتدا به روش تحلیل محتوای کیفی و دلفی ، به جمعآوری نظریه های حلقه دوازده نفرهای از متخصصان در حوزه ساخت و ساز ساختمان های مسکونی به صورت مصاحبه و پرسشنامه پرداخته و داده های به دست آمده، به مدد تکنیک شانون، مورد تحلیل قرار گرفته است. پرسشهای این مقاله بر مبنای هدف آن عبارتند از: شاخصهای موثر بر جلوگیری از تولید ضایعات در ساختمان های مسکونی کدامند؟ چگونه میتوان به کمک شاخص های مذکور به تببین وتدوینالگویی مبتنی برهدف این تحقیق دست یافت؟ نتایج تحقیق نشان داده است که دو شاخص " هماهنگی در ابعاد ساختمان" و "بهره وری اندیشیده شده از فناوری و مصالح نوین" بیشترین میزان تاثیر بر جلوگیری از تولید ضایعات ساختمانی را داراست.

  کلیدواژگان: الگوسازی، بهره وری، فناوری ساختمان، مصالح نوین، هدر رفت مصالح
 • مهدی وفایی فرد* صفحات 497-510

  شهرهای کهن ایرانی - اسلامی با برقراری پیوند کالبدی و فضایی میان مولفه های اقتصادی، اجتماعی، اداری، فرهنگی و زیست محیطی، نظامی یکپارچه و پایدار را تشکیل داده اند. از جمله این ویژگیها می توان به انسجام شهری، رعایت سلسله مراتب، تقسیم بندی فضاها، ساختار گروهی و اجتماعی محله ها ، انسجام کالبدی و فضایی بازار و مسجد جامع بایکدیگر اشاره کرد. بافت تاریخی بیرجند با قدمت طولانی به عنوان نمادی از شهری ایرانی- اسلامی نیز ازاین قاعده مستثنی نیست. از همین رو تحقیق حاضر باهدف بررسی ارتباط عناصر شهر ایرانی - اسلامی مانند انسان محوری، امنیت، اصل سلسله مراتب، طبیعت گرایی و حد و حریم با ساختار کالبدی بافت های تاریخی به مطالعه این ارتباط در بافت تاریخی بیرجند پرداخته است. نوع تحقیق حاضر از نوع تحلیلی - تفسیری و داده های مورد استفاده اطاعات موجوددر زمینه ویژگیهای شهر ایرانی- اسلامی مستخرج در کتب و نوشتارهای تاریخی و نقشه وضع موجود بافت تاریخی بیرجند است که در نرم افزارGIS ARC ترسیم شده و نتایج حاصل از این مقایسه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج حاصله نشان داد که براساس ارتباط بین ویژگیهای تاریخی و فرهنگی بافت با عنصر محله محوری، ارتباط عناصر جغرافیایی بافت با عنصر طبیعت گرایی، کارکرد مذهبی بافت با عنصر انسان محوری هم راستا و منطبق بر الگوی ایرانی- اسلامی بوده است. اما بر مبنای اصل سلسله مراتب و پیوستگی محلی به جهت احداث خیابانهای جدید و از بین رفتن ارتباط بین کوچه ها و همچنین تغییرات در نوع ساختمان بافت دچار تغییرات شده و از الگوی شهر ایرانی- اسلامی فاصله گرفته است.

  کلیدواژگان: شهر ایرانی- اسلامی، ساختار کالبدی، بافت تاریخی بیرجند، ARC GIS
 • پرویز یزدان پناه، بختیار عزت پناه*، بشیر بیگ بابایی صفحات 511-534

  شواهد موجود نشان می دهد که نابرابرهای درون منطقه ای نتیجه بخشی نگری برنامه های توسعه و فرآیند سیاست گزاری بالا به پایین است که از تبعات فضایی آن افزایش تمرکزگرایی در کانون های شهری عمده و محدود است. بر این مبنا یکی از سیاست های تعدیلی با هدف کاهش نابرابری و تقویت توان موجودیت شهرها، تاکید بر جریان رقابت پذیری مبتنی بر ویژگی های خاص قانونی، سیاسی، بوم شناختی، اجتماعی و اقتصادی بین کانون های شهری است. هدف این پژوهش ارزیابی عوامل اثرگذار بر جریان رقابت پذیری کانون های شهری استان اذربایجان غربی است. برای انجام این مقاله از رویکردی کیفی کمی بهره گرفته شده است. در بخش نخست پیشران های کلیدی توسط کارشناسان حوزه (دلفی) به وسیله نرم افزار وزن دهی، اوزان استخراج و ابعاد شناسایی و سپس به کمک نرم افزار Meta-SWOT، 15 عامل اثرگذار بر جریان رقابت پذیری توسعه شهری در افق زمانی 1410 تعیین و مجددا به روش دلفی در اختیار صاحب نظران قرار گرفت. نتایج گویای این واقعیت است که کلانشهر ارومیه با دارا بودن جایگاه نخست رقابت پذیری همچنان کانون جریان های فضایی استان است. این در حالی است که راهبردهای سرمایه گذاری دولتی، توجه سیاست گذاران، برنامه ریزان و مسیولان، علاقه مندی بخش خصوصی به سرمایه گذاری در استان و فقدان زیرساخت های توسعه در مقیاس کلان از مهمترین عوامل تعیین کننده جریان رقابت پذیری توسعه شهری هستند. در بخش نهایی با رتبه بندی و استخراج ماتریس تاثیرگذاری از نرم افزار Micmac استفاده شده و حالت های باورکردنی در رقابت پذیری توسعه شهری استان با رویکرد آینده نگاری مشخص و راهبردهای پیشنهادی معرفی شدند.

  کلیدواژگان: رقابت پذیری، توسعه شهری، برنامه ریزی راهبردی، سناریو، آذربایجان غربی
 • ویدا شعاریان ستاری، محمدرضا پاکدل فرد*، سیروس جمالی، مهسا فرامرزی اصل صفحات 535-551
  با ورود معماری مدرن به ایران، ساختمان های عمومی بیش از هر نوع ابنیه دیگر تحت تاثیر این گرایش قرار گرفته و شکل خاصی، عملکردگرا و ساده به خود گرفتند. با روی کار آمدن پهلوی، رضاشاه که سعی در زدودن خاطره قاجار و ایجاد ذهنیت و هویت جدید بود، شهر تبریز را نیز با ساخت و سازهای مدرن بسیاری مواجه نمود. در دوره پهلوی اول، آمیختگی سبکی حاصل از تاثیرپذیری و یا تلفیق، خود منجر به نوعی معماری با سبک شاخص شد. در این پژوهش، تلاش شده میزان تاثیرپذیری بناهای عمومی دوره پهلوی اول (1300-1318) تبریز از سنت و مدرنیته، بر اساس نظر متخصصین و خبرگان معماری بررسی و تحلیل شود. روش تحقیق بصورت توصیفی- تحلیلی با روش پیمایشی می باشد. برای جمع آوری داده ها از مطالعات کتابخانه ای و پرسشنامه با روش طیف لیکرت استفاده شده، جامعه آماری 102 نفر متخصص معماری که حجم نمونه برابر 50 نفر شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از تکنیک تاپسیس با نرم افزار SPSS استفاده شد. یافته ها نشان داد که کارخانه ی چرم بر مبنای نظر پاسخ گویان از سایر بناها بر مبنای هر یک از مولفه های پلان ، تزیینات داخلی ، فرم ، هندسه نما ، مصالح با درجه نزدیکی 737/0 نسبت به سایر بناها مدرن تر است و عمارت شهرداری تبریز با درجه نزدیکی 0916/0، نسبت به سایر بناها سنتی تر می باشد. نتیجه گرفته می شود که در اکثر این ساختمان ها تلفیقی از عناصر سنتی و مدرن به کار رفته که با توجه به نتایج تحقیقات مشابه، نشانگر ماهیت منحصر بفرد معماری آن دوره می باشد.
  کلیدواژگان: _ سنت، _ مدرنیته، بناهای دوره پهلوی اول، بناهای عمومی، _ شهر تبریز
 • مصطفی تقوایی، صدرالدین متولی*، غلامرضا جانبازقبادی صفحات 553-570

  شهرهای واقع در کنار دریا از موقعیت ویژه ای برخوردار هستند. آن ها در خط ساحلی، یعنی خط برخورد و محل طلاقی دو محیط جغرافیایی متفاوت (خشکی و آب) استقرار پافته اند و لذا از هر نقطه متاثر از شرایط محیطی این دو فضای جفرافیایی هستند. شهرهای ساحلی از بعضی جهات مشابه شهرهای پایکوهی و پا شهرهای جلگه ای باریک می باشند. از جمله پراکنش طولی یا خطی این شهرها و تبعات آن، یکی از این وجوه تشابه به شمار می روند.سکونتگاه های شهری سواحل را با توجه به شرایط توپوگراقی و ژیومورفیک ساحلی (نوع ساحلی) می توان در دو گروه قرار داده دسته اول شهرهای مستقر در سواحل جوان و کوهستاتی را شامل می شود. گروه دوم شهرهای استقرار یافته در سواحل پست و پلاژدار (سواحل شنی و ماسه ای) می باشد. به طور کلی سمت توسعه شهرهای ساحلی از شرایط توپوگرافیک و ژیومورفیک خط ساحلی و بخش پس کرانه ای تبعیت می کندپژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و توسعه ای وبر حسب نحوه گردآوری داده ها، توصیفی تحلیلی و به صورت پیمایشی یا میدانی می باشد که در آن از ابزار پرسشنامه محقق ساخته است. ارزیابی و تحلیل سنجه های ناهمواری برنامه ریزی شهری با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبیAHP می باشد که اما علاوه بر هدف اصلی، اهداف فرعی نیز مدنظر محقق بوده که نتایج آن موجب، جوگیری از خسارت زیست محیطی و توسعه شهری می شود.

  کلیدواژگان: شاخص های ناهمواری، برنامه ریزی، شهر نور، روش تحلیل سلسله مراتبی
 • شیما شاهرخی، کمال الدین نیکنامی*، محمدسعید ایزدی صفحات 571-587

  توجه به تاثیرگذاری جغرافیای طبیعی بر اندیشه انسان برای خلق کالبد معماری،که ارزش های مکانی را شکل می دهند، در عرصه حفاظت از میراث معماری شهر ضروری است و باید در برنامه ریزی های شهری نیز به آن توجه شود. ضعف در شناخت و تبیین این ارزش ها، سبب از دست رفتن محیط طبیعی اثرگذار و یک پارچگی میراث معماری با زمینه اش می شود. از سوی دیگر، برای حفاظت از میراث معماری شهر، علاوه بر شناسایی تمامی ارزش های مرتبط، تداوم این ارزش ها در بستر زمان نیز ضروری است که تاکنون علی رغم تاکید پژوهش گران حفاظت بر اهمیت آن، به شناخت و چگونگی آن پرداخته نشده است. این پژوهش با هدف ارتقاء دانش ارزش گذاری و توسعه نگاه ارزش محور در عرصه حفاظت از میراث معماری، به دنبال احصاء ارزش های مکانی برای تکمیل طبقه بندی موجود و شناسایی مولفه های مفهوم «تداوم» برای دست یافتن به چگونگی استمرار این ارزش ها است. پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و راهبرد استدلال منطقی و به روش موردپژوهی، ابتدا با بازخوانی متون و نظریه های مرتبط، به تدقیق مفاهیم «ارزش های مکانی» و «تداوم» در میراث معماری پرداخته است و سپس با تحلیل داده ها، مولفه های «تداوم»، «شاخص های ارزش مکانی» و ابعاد احصاء آن ها را به عنوان یافته های پژوهش استخراج و برای تدوین چارچوب مفهومی به کار گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد که ارتباط میان سه شاخص «جغرافیای طبیعی»، «اندیشه ساخت» و «کالبد ساخته شده»، ارزش های مکانی را شکل می دهد که می توان آن ها را در چهار بعد منظر، ساختار، عملکرد و معنا شناسایی نمود.

  کلیدواژگان: ارزش های مکانی، جغرافیای طبیعی، میراث شهری، شهر دوراونتاش
 • کاظم محسنی، منصور نیک پور*، سیاوش رشیدی شریف آباد صفحات 589-608

  بافت کهن کرمان را نمی توان بافتی فرسوده در نظر گرفت که در طراحی جامع شهری آن را برچیده دانست و همچنین نمی توان آن را با نیازهای روز شهری نیز مطابق دانست که عملکرد متناسبی از آن انتظار داشت. این موضوع که نحوه حفظ کردن آن از شرایط کنونی به چه صورت مدبرانه ای باید از طرف متخصصان و مدیران شهری انجام گیرد مساله اساسی تحقیق است. بر این اساس در نگارش پژوهشی حاضر در قسمت روش تحقیق از روش ترکیبی استفاده شده است و مبانی کیفی و اطلاعات کمی در این خصوص مورد بررسی و تحلیل و در نهایت استدلال قرار گرفته اند. در قسمت کمی تحقیق از عملیات میدانی علمی براساس جامعه آماری و تحلیل های موردی باتوجه به نمونه برداری گلوله برفی و دیگر موارد آماری و اطلاعاتی براساس نرم افزار Spss، موارد مصاحبات میدانی و پرسش نامه عملیاتی انجام یافته است. براساس برخورد با موضوعات تاریخی و سرزمینی موجود در پژوهش از رویکرد زمینه گرایی تاریخی نیز بهره گرفته شده است که در خصوص به دست آوردن اطلاعات کمی دقیق، راهکاری بهتر را ایجاد نماید. براساس یافته های تحقیق مولفه های معماری را تحت کدهای معماری در ساختار فضایی به صورت فرم معماری همخوان، تناسبات مقیاس انسانی، فرم و ساختار عملکردی بنای معماری، استفاده از مصالح خوانا و بادوام و پرداخت به نمای ساده و دارای هماهنگی با بافت، می توان در فرآیند انطباق پذیری معماری بافت مورد کاربرد قرار داد. موضوعی که بتوان ارزش های بافت را حفظ نمود.

  کلیدواژگان: بافت کهن، انطباق پذیری، باز زنده سازی، ویژگی کالبدی بافت تاریخی، کرمان
 • امیر سیف لو*، رسول قربانی، محمدرضا پورمحمدی صفحات 609-623

  تغییرات سریع پوشش زمین در حومه شهرهای ایران، در دهه های اخیر مشکلات فراوانی از جمله تخریب منابع طبیعی، آلودگیهای زیستمحیطی و رشد نامناسب شهرها را در برداشته است. که اغلب موارد، این عوارض ناشی از تغییر غیر اصولی کاربری اراضی بوده است. مطالعه میزان تغییرات و تخریب منابع در سالهای گذشته و امکان سنجی و پیش بینی این تغییرات و الگوی رشد شهردر سالهای آینده میتواند گام مهمی در راستای برنامه ریزی و استفاده بهینه از منابع در آینده باشد. در این تحقیق، با استفاده از تصاویر ماهواره ای چندزمانه لندست مربوط به سالهای 1986، 2002 و 2019 اطلاعات جانبی و مدل زنجیرهای مارکوف تغییرات کاربری اراضی و پوشش زمین به وقوع پیوسته، طی 33 سال، در شهر خوی مدل شده تا با آشکارسازی تغییرات، میزان تبدیل برای هر دوره و پیش بیتی کاربری ها مورد نظر بدست آید. جهت انجام تحقیق ابتدا تصاویر مورد استفاده از نظر بهترین باندها جهت ترکیب باندی بررسی و انتخاب گردید. در ادامه با روش شبکه عصبی طبقه بندی انجام وارزیابی صحت و دقت طبقه بندی با ضریب کاپا و دقت کلی صورت گرفت. در پایان با بکارگیری مدل پیش بینی مارکوف تغییرات کاربری اراضی برای سال 2036 پیش بینی شد. نتایج بدست آمده حاکی از گسترش بی رویه مناطق ساخته شده و تخریب شدید اراضی کشاورزی طی دوره 2002 تا 2019 و کاهش شدید اراضی بایر و تبدیل آنها به اراضی ساخته شده در درون محدوده و حاشیه شهر میباشد. مدل سازی تغییرات نشان می دهد در دوره 2019 تا 2036 جهت رشد شهر به سمت اراضی کوهستانی و باغی تغییر خواهد یافت.

  کلیدواژگان: شهر فشرده، رشد پراکنده، شهر خوی، مدل مارکوف
 • رسول تاجری، بشیر بیگ بابایی*، علی آذر صفحات 625-637

  رشد و توسعه شهر و به دنبال آن افزایش جمعیت شهری در چند دهه گذشته مسایل چون استفاده نابجا از زمین، گسترش زاغه و رشد قارچ گونه شهر، پراکنده روی، عدم تخصیص صحیح زمین شهری، از بین رفتن زمین های کشاورزی حومه شهر، ضعف خدمات رسانی در داخل شهر را در پی داشته است. این مسایل باعث توجه جدی به حل مشکلات شهری در داخل شهر به جای جستجوی راهکار در زمین های حومه شهر شد. هدف از این مقاله تبیین شاخص های رشد هوشمند در شهر ارومیه با رویکرد آینده نگاری بوده است. بر این مبنا جهت جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل، 37 شاخص در محیط میک مک رابطه سنجی شده اند و اثرات مستقیم، غیر مستقیم و عملکرد هرکدام مشخص گردیده و در نهایت پیشرانهای کلیدی در این محیط نرم افزار استخراج و برای تحلیل و استخراج سناریو وارد محیط سناریو ویزارد شده اند.نتایج تحقیق نشان دهند دو نوع سناریو (قوی و محتمل) برای رشد هوشمند شهر ارومیه بوده است. در این میان 12سناریومحتمل بوده اند. که 8 سناریو با وضعیت مطلوب و ارزش کلی 76 تا 63 ، دو سناریو ایستا با ارزش کلی پایین (19 و 52) و در نهایت دو سناریو بحرانی که دارای ارزش های 17 و 80 بوده اند. در این میان احتمال تحقق سناریو بحرانی 12 بیشتر از دیگر سناریوها بوده است و در مرتبه دوم سناریوهای 1 تا 8 قرار گرفته اند. در نهایت جهت جلوگیری از تحقق سناریو 12 و گرایش به سوی سناریوهای 1-8 پیشنهادهای ارایه شده اند.

  کلیدواژگان: رشد هوشمند، توسعه پایدار، ارومیه، آینده نگاری
 • حبیب قاسمی، غلامرضا میری*، معصومه حافظ رضازاده صفحات 639-652

  بافت فرسوده شهری از نقاط مسئله دار شهری شناخته می شود، حل این چالش نیازمند الگوی جدیدی است که بتوان از همه ظرفیت های حامعه با تاکید بر توانمندی های آن ها و نقش مستقیم و فعال آنها در فرایند توسعه پایدار با همکاری بخش های دولتی، خصوصی و مدنی استفاده کند. یکی از شیوه های کارآمد مدیریت در شهرهای امروزه، حکمروایی خوب شهری می باشد، حکمروایی شهری بر اساس، کنش متقابل میان سازمانها و نهادهای رسمی اداره یک شهر از یک طرف و سازمان های غیر دولتی و تشکل های جامعه مدنی از طرف دیگر شکل می گیرد. در این راستا هدف پژوهش حاضر واسنجی تاثیر حکمروایی خوب شهری بر بازآفرینی بافت فرسوده در مناطق شهر رضا می باشد. پژوهش حاضر، از نظر هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و دارای ماهیتی توصیفی- تحلیلی و از نظر روش، در گروه پژوهش های کمی قرار می گیرد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از نرم افزار SPSS (آزمون های تی و کندال) استفاده شد. نتایج آزمون تی نشان داد میانگین اکثر شاخص های حکمروایی خوب شهری پایین-تر از سطح متوسط طیف لیکرت (عدد 3) است، لذا می توان گفت، شهر شهرضا از لحاظ شاخص های حکمروایی خوب شهری در سطح نامطلوب قرار دارد. همچنین نتایج آزمون کندال نشان داد بین شاخص های بازآفرینی بافت فرسوده و حکمروایی خوب شهری در شهررضا ارتباط معناداری وجود دارد.

  کلیدواژگان: حکمروایی خوب شهری، بافت فرسوده، بازآفرینی، شهررضا
 • سید محمود پهلوان هاشمی، کاظم شعبانی گورجی*، جعفر رهنما راد صفحات 653-667
  رسوبات رودخانه ای از اصلی ترین اجزای اکوسیستم های آبی هستند که نقش اساسی در چرخه عناصر غذایی و همچنین انتقال آلاینده ها در سیستم های آبی یر عهده دارند. لذا در این پژوهش، ویژگی های بافتی رسوبات رودخانه سرباز و برآورد بار رسوبی رودخانه در حوضه آبخیر سد پیشین، شرق استان سیستان و بلوچستان، مورد مطالعه قرار گرفته است. جهت رسوب سنجی، در این تحقیق از روش برون یابی یا منحنی سنجه رسوب استفاده گردیده است. بر اساس داده های مربوط به دبی جریان و دبی رسوب رابطه بین آنها برای رودخانه سرباز به صورت (Qs=22/89 * QW 1/939) محاسبه گردیده است. میانگین سالانه بار رسوبی در محل بالغ بر 425021 تن بار معلق و بین 42500 تا 85000 تن بار بستر در سال به دست آمده است. همچنین سایر نتایج نشان داد تغییر میانگین اندازه ذرات و جورشدگی رسوبات به صورت افزایش نمایی غیر پیوسته از محل ورود شاخه های فرعی تا مصب رودخانه، به خوبی نقش شاخه های فرعی تغذیه کننده را در وضعیت رسوب شناسی شاخه اصلی نشان می دهد.
  کلیدواژگان: رودخانه سرباز، بار رسوبی، رسوبات رودخانه ای، حوزه آبخیز سد پیشین، سیستان و بلوچستان
 • عزیزالله مرادقلی، محمودرضا انوری*، غلامرضا میری صفحات 669-684

  توجه مدیران و مسیولان هر جامعه ای به طرح های پدافند غیرعامل زمینه های لازم را برای پیشبرد این رویکرد نوین در جهت ارتقای مفهوم ایمنی و امنیت شهری فراهم می کند. در این راستا در پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد پدافند غیرعامل سعی شد تا امنیت شهری را از دیدگاه شهروندان و متخصصان در مناطق پنجگانه شهر زاهدان در زمان بحران مورد ارزیابی قرار دهد. تحقیق حاضر بر اساس هدف، یک تحقیق توسعه ای، بر حسب ماهیت، از روش کمی و بر حسب روش از نوع پیمایشی و نحوه اجراء توصیفی-تحلیلی می باشد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارهای SPSS و ARC GIS و مدل VIKOR استفاده شد. نتایج آزمون (T) جهت سنجش ابعاد امنیت (احساس امنیت در زمان بحران، توانمندی شناختی و توانمندی نهادی) از دیدگاه شهروندان در زمان بحران با رویکرد پدافند غیرعامل، نشان داد با توجه به میانگین های بدست آمده برای ابعاد مورد بررسی پایین تر از حد متوسط میانگین (3) می باشد که این نشانگر رضایت بخش نبودن ابعاد امنیت در میان شهروندان در زمان بحران می باشد. نتایج سطح بندی مناطق پنجگانه شهر زاهدان از نظر شاخص های ارزیابی کلی امنیت در زمان بحران با استفاده از مدل VIKOR نشان داد، در بین مناطق شهر زاهدان از لحاظ برخورداری از شاخص های امنیت تفاوت و نابرابری وجود دارد، به طور کلی منطقه 1 با امتیاز (548/0) در ارتبه اول و منطقه 3 با امتیاز (439/0)، در رتبه اخر قرار می گیرد.

  کلیدواژگان: احساس امنیت، بحران، پدافند غیرعامل، شهر زاهدان
 • سید نورالدین واحدپور، محسن دیانت*، حامد روشن چشم صفحات 685-722
  خاورمیانه به علت داشتن مرزهای نامتجانس سیاسی، نگرش های بعثی، ملی گرایانه، عروبت و جنبش های اسلامی و تضادهای انسانی از یک سو، و حضور کنشگران فرا منطقه ای از سوی دیگر، از ابتدای قرن بیستم تاکنون محل نضج و سازماندهی گروه های بنیادگرای اسلامی بوده است. در این منطقه ژیوپلیتیکی و حساس تاثیرگذاری دین به طور اعم و بنیادگرایی دینی به طور اخص در آن به صورتی کاملا آشکار نمایان شده و مصادیق بارز آن حوادث سال های اخیر در کشورهای عراق، سوریه، یمن و... است. با توجه به این مقدمه سوال اصلی مقاله این است که راهبرد سیاست خارجی روسیه در خاورمیانه در پرتو گسترش افراط گرایی دینی با تاکید بر چهار بازیگر اصلی ایران، ترکیه، عربستان و سوریه از ابتدای قرن حاضر و به ویژه سالیان متاخر چگونه بوده است؟ روش انجام مقاله توصیفی- تحلیلی است. در 10 سال اخیر، تمام حملات تروریستی صورت گرفته در قلمرو شوروی، از سوی سلفی های تکفیری بوده کرملین نگران است موفقیت هر چند نسبی افراط گرایی دینی در خاورمیانه، باعث تشویق جمعیت بزرگ مسلمان منطقه ی آسیای مرکزی شود و در نتیجه، احتمال مداخله ی بین المللی را فراهم سازد. علاوه بر این، احتمال می رود که بنیادگرایان مسلمان در چچن بار دیگر خواهان جدایی از فدراسیون روسیه شوند. بدون تردید افزایش نفوذ اسلام رادیکال در میان نیروهای شورشی سوریه، عزم روسیه برای حمایت از رژیم اسد را تقویت کرده است.
  کلیدواژگان: روسیه، افراط گرایی دینی، بازدارندگی، منطقه خاورمیانه
 • سمانه دوستی، زهره داودپور*، لیلا زارع صفحات 723-741
  محله های شهری از عناصر حیات بخش هر شهر محسوب می شوند و فرهنگ ساکنان در تارو پود محله ها نهفته است. بافت تاریخی نیز به عنوان میراث ارزشمند انتقال دهنده فرهنگ و هویت شهر به نسل بعد است. به همین خاطر روزگاری که محله های تاریخی به عنوان نماد امنیت، آسایش و اصالت ساکنان بودند، به علت ناکارآمدی ساختارشان، دچار ناپایداری و از هم گسیختگی ساختار اجتماعی و در نهایت از بین رفتن اصالت محله های بافت تاریخی شده است. بدین ترتیب شناسایی مولفه های اصالت در محله های بافت تاریخی شهر تهران که منبعث از مکاتب فلسفی و اعتقادی ساکنین محله است، به عنوان هدف این مقاله لحاظ گشته است. لذا از طریق مطالعه اسنادی به روش مشاهده به کمک مصاحبه های عمیق، تجارب زیستی ده نفر از ساکنین محله شیخ هادی در منطقه 11 شهرداری تهران به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب و به روش هفت گانه کلایزری مورد ارزیابی و تحلیل قرار گرفت. در نهایت خوانش پدیدارشناسانه اصالت محله های بافت تاریخی شهر تهران، از مولفه های زیبایی شناختی، ادراکی - رفتاری و عملکردی - فعالیتی نشات گرفته است به طوریکه اعتقادات و باورهای شخصی، ادراک و دریافت های فردی، مدت زمان سکونت، عناصر زیبایی شناختی، عوامل خوانایی مکان و عناصر عملکردی و فعالیتی به عنوان بنیاد اصلی اصالت محله های بافت تاریخی شهر تهران در تعامل با هویت مکان و افزایش حس تعلق شناخته شده است.
  کلیدواژگان: اصالت، بافت تاریخی، محله
 • منیژه قلی زاده، معصومه حافظ رضازاده *، محمودرضا انوری صفحات 742-760

  برنامه‌ریزی معماری سبز یکی از گرایش‌ها و رویکردهای نوین معماری است و مساله‌ای حایز اهمیت برای برنامه‌ریزی بحساب می‌آید. معماری سبز و توسعه فضای سبز مسکونی با محافظت و گسترش زیستگاه‌های طبیعی و مصنوعی در شهرها تلطیف محیط را به همراه دارد. ازین منظر در پژوهش حاضر برای دستیابی به یک چشم‌انداز و تامین هدف‌های بلندمدت از برنامه‌ریزی راهبردی معماری سبز شهری شده است. در این روش، اقدام‌هایی در چارچوب امکانات محدودیت‌های درونی و بیرونی برای بهبود روش‌ها و ارتقای بازده فعالیت‌ها صورت پذیرفت. چنین رویکردی تاکنون در حوزه مدیریت معماری شهری استفاده نشده و این مطالعه تلاشی است تا با تکیه بر روش‌شناسی مربوطه، اقدام‌هایی مدیریتی درخور را برای فعالیت‌های توسعه‌ای معماری سبز شهر رشت ارایه دهد. تحقیق حاضر، یک تحقیق کاربردی و دارای ماهیتی توصیفی- تحلیلی و بر حسب نحوه اجرا از نوع پیمایشی می‌باشد؛ جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از نرم افزار‌ SPSS و مدل QSPM SWOT استفاده شده است. طبق نتایج به‌دست‌آمده، نقاط ضعف با ضریب وزنی 303/1، نقاط قوت با ضریب وزنی 885/1، فرصت‌ها با امتیاز 2/145 و تهدیدها 17/1 نشان‌دهنده بالا بودن میزان قوت و وجود فرصت های مناسب برای بهبود بخشیدن به وضع موجود معماری سبز معماری سبز شهر می باشند ازین رو راهبردهای رشت به راهبرد تهاجمی نزدیک می‌باشد و مسیولین باید سعی کنند از نقاط فرصت در جهت بهبود بخشیدن و رفع نقاط ضعف بهره گیرند.

  کلیدواژگان: معماری سبز، مدیریت شهری، مدل QSPM SWOT، شهر رشت
 • زهرا عباسی * صفحات 761-773

  امروزه گردشگری یکی از مهم‌ترین فعالیت های اقتصادی در نقاط مختلف جهان به شمار می‌رود و ارزش آن در حال افزایش است. کشورهای مختلف با سرمایه گذاری بر این امر به ویژه گردشگری مذهبی از ابعاد اقتصادی آن بهره‌مند شده‌اند؛ ایران نیز به واسطه حضورفضاهای مذهبی، دارای پتانسیل بالایی در جذب گردشگر مذهبی می‌باشد‌. در این پژوهش به بررسی مزار امام زاده‌آقا‌علی‌عباس و سید‌محمد‌(ع)، به عنوان یکی از مهم ترین اماکن مذهبی ایران پرداخته خواهد شد تا با بررسی فرصت‌ها و تهدیدهای توسعه گردشگری به تدوین استراتژی های مناسب جهت دستیابی به بهره وری اقتصادی رسید. برای این منظور با ارایه پرسشنامه به متخصصین و افراد خبره و نیز با استفاده از تکنیک SWOTدر منطقه مورد مطالعه، تعداد 16 نقاط ضعف و قوت در برابر 19 تهدید و فرصت شناسایی گردید. سپس جدول QSPMبرای 9 استراتژی مهم تهیه شد که با نظر کارشناسی ضرایب جدول SWOT در نمرات 1الی4 برای هر استراتژی محاسبه گردید. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد با وجود اهمیت فرهنگی، مذهبی، تاریخی و قابلیت‌های بالای اکوتوریسمی این منطقه، متاسفانه بهره‌برداری‌اقتصادی افراد‌بومی بسیار‌کم و ناچیز می‌باشد. بررسی ها نشان می دهد تنوع بخشی به ارایه خدمات و امکانات توریستی به منظور جلب رضایت گردشگران بالاترین و همکاری بهتر مسیولان بومی با مدیران آستان و سرمایه گذاران در منطقه کمترین میزان را به خود اختصاص داد. جلب رضایت گردشگران و نیز تنوع بخشی به فعالیت های تبلیغاتی جهت معرفی جاذبه‌های منطقه و تشکیل تعاونی های گردشگری توسط بخش خصوصی، بیشترین تاثیر بر معیشت افراد بومی از طرف

  کلیدواژگان: گردشگری مذهبی، اقاعلی عباس، معیشت افراد بومی، SWOT، QSPM
 • دریا نصرت پور، مجتبی انصاری *، حسنعلی پورمند صفحات 774-793

  نگرش کیفی به معماری و فضاهای کالبدی شهر به‌عنوان یک مقوله میان‌رشته‌ای عمدتا محصول کار فکری خلاقانه و دانش یک فرد یا یک گروه با تخصص یکسان همچون طراحی نیست. با توجه به این‌که معماری و شهرسازی معاصر، با نتایج ناامیدکننده و غیر صمیمانه‌ای از حس زدایی ارتباط انسان با واقعیت پیش می‌رود، تاکید بیش‌ازاندازه بر ابعاد ذهنی و مفهومی، به نابودی ماهیت فیزیکی و حسی معماری می‌انجامد. گفتمان پدیدارشناسانه برآمده از یک تجربه معمارانه است که به پتانسیل‌های مکان در توجه هم‌زمان به ذهن و بدن مخاطب بستگی دارد که به تجربه آگاهانه معنا بخش منجر خواهد شد. این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که اندیشه‌های پالاسما در تجربه مکان که از طریق مشارکت همه‌ی حواس در فرآیند ادراک، مرکزیت تن در دریافت محیط حاصل می شود،.بر اساس چه مولفه‌هایی شکل می‌گیرد؟ و آیا خوانش این مولفه‌ها در تجربه حضور در یک میدان شهری(حسن‌آباد) قابل روایت است؟ برای پاسخ به این سوال از روش پدیدارشناسی و بر اساس الگوی ماکس ون منن و همچنین با روش کدگذاری آزاد، محوری و گزینشی استفاده‌شده است که بر اساس آن از طریق مشاهده و مصاحبه نیمه ساختاریافته و باز با 30 نفر از مشارکت‌کننده‌ها انجام‌شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اولویت ادراک حسی، هسته مرکزی تجربه ما و فهم ما از جهان است تا تجربه‌ای ژرف از فضا و زمان و معنای معمارانه را کسب کند تا گسترش معماری ابژه گرا به معماری حاصل از کیفیات تجربی حاصل از بدن و سیستم های حسی‌اش تبدیل شود.

  کلیدواژگان: پدیدارشناسی، ادراک چند حسی، یوهانی پالاسما، میدان شهری، میدان حسن آباد
|
 • Abbas Ahmadi, Narjessadat Hosainy * Pages 1-17
  Geopolitical and geostrategic position in the Persian Gulf region has high visibility. Iran as an important country in the region, geographically and culturally in their evolutionary history has been effecting the region and the particular geopolitical situation. Among the measures taken by Iran in the Persian Gulf region necessities of the main actors responsible for them: world energy supply infrastructure and economic cooperation, security cooperation and the International Union of multilateralism at the regional level to ensure fair participation in the decision-making without the direct participation of Iran in the region has become a serious challenge. Without the participation of Iran in the Persian Gulf due to lack of opposition against extra-regional forces in the Persian Gulf to the nature of the industrial world will lose control and complete colonization will be possible. So establishing the identity and nature of Iran's Persian Gulf geopolitical region and its surrounding lands, it seems necessary. Iran as a regional power to establish the convergence to the importance of relations with members of the region to be able to eventually raise the height of the convergence in the region. Research that is fundamental and descriptive methods and data were collected through library and computer is done, attempts to show the role of Iran in the Persian Gulf is geopolitical.
  Keywords: Geopolitic, Iran, Persian Gulf, Region
 • Ali Khosravi Moghaddam, Seyed Ahmad Shayannia *, MohammadMehdi Movahedi, Khosrow Azizi Pages 19-30

  One of the most important strategies for proper waste management, which is currently the first priority in urban waste management in many countries, is cost management and waste segregation to generate revenue. The present study, using statistics related to resident population, waste generation and segregation and with the help of quantum algorithm, has provided a model for waste management in different areas of Tehran Region 4 during different months of 1996. District 7 with more than 182,000 people and District 8 with more than 52,000 people are the most populous and least populated areas in Region 4, respectively. District 7 in 1996, with a waste production of more than 4 tons, had the highest amount of waste production among the nine districts of Region 4, so that it alone has produced more than 3 times more waste than District 9. On average, it can be said that in 1996, approximately 23.15% of the total waste in District 4 of Tehran was collected separately. In the same year, District 7 with 23.73% was the best district and District 6 with 15.34% was the least efficient district in this field.

  Keywords: Waste Management, Waste Generation, Quantum Algorithm
 • Esmael Nasiri Hendeh Khaleh * Pages 31-50

   This research was conducted with the aim of analyzing the social vulnerability of the Karaj district in the descriptive analytical method using the VIKOR model. In this research, sampling of seven neighborhoods of Karaj from the old texture of Karaj was selected on the basis of a detailed design. Based on the Cochran formula, the population size of the sample was determined. Accordingly, in this research, while measuring social vulnerability in targeted areas, firstly, identifying and defining operational indicators that affect the vulnerability of urban neighborhoods. Subsequently, using the survey method and the questionnaire, the required information was collected and then, by using the VIKOR method, the target areas were prioritized and finally analyzed using non-parametric statistics. Accordingly, in this study, while measuring social vulnerability in the results of the research, it showed that the time and place in the area of social vulnerability is very low and the area of Turkabad is in the range of medium vulnerability and the social vulnerability of Sheikh Saadi and Karaj is very high. And Isfahani and Qalamstan neighborhoods with QI = 0 and QI = 883 respectively are close to the ideal model of the VIKOR model, are less vulnerable to social vulnerability indicators. The variables of human and social capacities predict 0.37 the rate of social vulnerability in the studied areas. Therefore, in all targeted neighborhoods, the mentioned indices (P

  Keywords: social vulnerability, wear texture, Vikor model, Karaj Metropolis
 • Nabi Omidi *, HamidReza Saedy Nejad, AliAkbar Omidi, Malak Malakshahi Pages 51-62

  In this study, the matrix triple Internal Factors, External factors & combinatorial, each aspect of the model is assessed and measured. According to the matrix product strategies in the four conditions (WT, SO, WO and ST) determine, and formed Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM), Attractiveness of various strategies are determined, and then they will be prioritized. This is an applied research and developmental. For evaluating and assigning weights to the variables, a questionnaire was designed and the group was targeted. Study Examples was randomly selected and the Cochrane formula is used to determine the number of Examples.The findings obtained from the Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM) showed that Among the strategies developed based on SWOT, commercial and economic development strategies and development of tourism infrastructure (ST4) and coastline improvement based on international standards (ST5) having the highest score (2.15 and 1.98, respectively) had the highest interest, and Exhibiting and festivals of different strategies at different levels (ST9) with a score of 1.92 is the least attractive. showed that the strategies developed strategies, focusing on the needs and strategies to achieve the main precondition for development, Spread roads, rail network (ST7) and emphasize the main advantages of the introduction of boundary conditions (ST1) having the highest score (2.3 and 1.66, respectively) had the highest interest, and strategy coordination among executive agencies (ST4) with a score of 0.81 is the least attractive.

  Keywords: Development, Tourism, Persian Gulf, QSPM, SWOT
 • Mohamadreza Taghizadeh Joorshari, Narges Delafrooz *, Mahmoud Shabgu Monsef, Saeed Baghersalimi Pages 63-82
  Tourists' perception of the personality characteristics of a destination is one of the most important factors that influence their choice of destination. But despite the importance of this issue, identifying the personality traits of the country's tourism destinations and creating a unique identity for them has rarely been the focus of tourism studies. Therefore, the purpose of this research is to identify the most important personality traits of Guilan province as one of the most popular tourism destinations in the country, using qualitative research and content analysis method. In the first part, through conducting semi-structured interviews with 11 experts in the fields of tourism and marketing and analyzing the content of interview data and encoding them, 55 personality traits were identified and then 65 personality traits from the most researches done for tourism purposes were also added to these. After removing duplicates or unrelated, the list consisting of 102 personality traits was set. Then in the second part of the study, this comprehensive collection of personality traits was provided to another group of tourism, marketing, and psychology experts to select the closest personality traits to describe the province. At this point, those features that earned score 4 and above remained on the list and the rest of the list was removed. At the end of this stage, 16 personality traits remained in the list for describing the Guilan province as a tourist destination, classified according to the similarities and relationships between these features, in three dimensions: unique, warm, and stylish.
  Keywords: Tourism Destination, personality, Tourism Destination Personality, Guilan province
 • Mohammad Baset Ghoreishi, Azam Tahamtan *, Teimur Amar, Nasrollah Molaei Hashjin Pages 83-95

  The purpose of this study was to evaluate the land use changes in Pirbazar village during the last two decades. The research method is based on applied purpose and on the basis of descriptive-analytical nature and has been studied in both library and field methods. In library studies section of agricultural census information of Pirbazar district was obtained from functions of central part of Rasht city from provincial planning and budget organization. For the purpose of research, questionnaires were collected from local managers of Pirbazar district and analyzed by SPSS software. it placed. The sampling method in the present study was all census and sample size was 18 people. Landsat 7 and 8 satellite imagery data for 2000, 2010, 2017 were also used in GIS software. According to the findings,1127 hectares of agricultural land have been changed in Pirbazar district. Therefore, correlation coefficients of distance and accessibility to the city are higher and rural integration and integration (r = 0/69, P = 0.000) can be the most important. An influential factor was the pattern of land use changes in Pirbazar village. Also the results of satellite images of the last two decades showed that residential-commercial-industrial land use has changed by %7/15 and wasteland by %9/9 Land use decreased by %6/4 and land use by %9/20 reduction in area.

  Keywords: Land use developments, Central Part, Rasht city, Pirbazar rural distric
 • Mandana Amani, Reza Borna *, Manijeh Zouhorian Pages 97-109
  In this study, in order to determine the drought trend and calculate the reliable precipitation in Khuzestan, the data of annual precipitation of 11 stations in the province during the period of 25 years (2017-1993) was selected. In the next step, SPSS software was used to determine the statistical characteristics of precipitation stations (mean, geometric mean, standard deviation, coefficient of drought and drought variation of triple indices (DRI, PNPI, ZSIAP) for all stations. Then, based on the rainfall thresholds, the yearly, dry, normal, and wetting periods of the stations were calculated for each of the indices. The results showed that, comparing the corresponding computational values of the mentioned indices, the standardized precipitation index (ZSIAP) was more appropriately identified with greater reliability and reliability. Studies have revealed that, since 2007 and the entry into the final decade of the statistical period, not only the severity and frequency of droughts has increased, but also the multiplicity and diversity of drought stations have increased, so that most stations, especially the southwest, have more droughts have experienced. Drought regression using the Man-Kendall test showed that during the study period, Bostan, Behbahan, Shooshtar and Dezful stations have not been trendy. Omidieh, Izeh, Masjed Soleiman, Mahshahr, Abadan, Ramhormoz, Ahwaz have had a negative trend - the severity of droughts in these areas has increased.
  Keywords: Khuzestan Province, Drought, Indicators Drought, Man- Kendal
 • Mehdi Jafari, Koorosh Afzali *, Mostafa Zahir Nia Pages 111-122

  The vitality, physical excitement, and activity in a city context occurs when the original inhabitants of that context, together with private investors, are interested in the presence, life and activity of the subject, and it is worth considering for themselves; therefore, any intervention In urban context, such as upgrading, rehabilitation, reconstruction and rehabilitation, it is effective when it comes to maximizing the participation of people living together with investors and, if this partnership is social, its impact will double, so to realize this, Factors influencing social participation must be recognized. This research will exploit the content and argumentative content analysis methods first and then the components that affect social participation in urban regeneration are extracted. Then, using the spss software and factor analysis, the components affecting The four categories will be divided into a range of factors (from internal factors to external factors), and, moreover, the types of factors will determine the way social participation in regenation be. The social factor has the highest frequencywith 32%, after that, the cultural factoris 26% and the physical factors had14% highest frequency.

  Keywords: Social participation, Urban regeneration, Factor analysis
 • Mashood Safari Ali Akbari * Pages 123-135

  Rural tourism is one of the most important forms of tourism, especially in developing countries and It should be considered as a potentially important tool for economic and social development. Therefore, tourism can be effective in developing some indicators. Social capital indicators are a clear sample of this subject. The purpose of this study is to examine the role of tourism in improving the social capital indicators of rural settlements. The research method is descriptive-analytical and based on field studies using a questionnaire tool. The research method is descriptive-analytical and based on field studies using a questionnaire tool. The sample size of 384 people was calculated and questionable at the level of three villages of tourism destination of Paveh County (villages of Hajij, Khanqah and Shamshir). The results showed that tourism has contributed to the improvement of social capital and Indicators are at a significant level below 0.05. The average of total indicators (3.68) indicates the extent of this effect. The only indicator of formation of associations and support institutions with an average of 2.55, has taken a very small role in tourism. Anova's test showed that there is a difference between villages in terms of social capital indicators according to the role of tourism. The largest difference is in the village of Swords with an average of 3.60. The average index of people's tend to enter the tourist is equal to 3.89, which reflects the positive attitude of the people towards tourists.

  Keywords: Tourism, Social Capital, tourist destination villages
 • MohammadReza Shami, Vahid Bigdeli Rad *, Maryam Moeinifar Pages 137-151

  In the present century, the development and advancement of science in various fields on the basis of extensive communications is under way, advancement that is actually based on responding to 21st century human needs. With the approach of integrating the use of information technology with urban living as well as the challenges such as population growth, urbanization and level of needs, overuse of resources and economic crises, various ideas have been put forward to solve these problems by using smart technology. It is likely that the smartening of an urban community will have a significant impact on the quality of life of citizens, according to which scholars have introduced the term intelligent life. According to the searches, different dimensions and indicators in the field of smart living and its quality assessment have been presented. In this study, at the first step we want to determine the dimensions and indicators of smart city and smart living by analyzing valid research. In the next step we want to determine the importance of dimensions and indicators based on pairwise comparison according to the experts. For this purpose, we used AHP analysis in software Expert Choice. Analyzes show that the development of the use of smart technologies in information and communication technology in the metropolis of Tehran, respectively, in the areas of health, security and safety, education and culture, housing and buildings, respectively, have the greatest impact on creating a smart urban living and improve the quality of life.

  Keywords: Smart city, smart living, Quality of Life, AHP analysis method
 • Abbas Maroofnezhad * Pages 153-167

  Today, with the increasing use of vehicles in cities, Increasing the fueling stations (Gaz stations)it gets more attention. Improper spatial distribution of these locations and low quality of service and also a small number of them in cities including problems that will bring the minds of many researchers to urban issues. Quantity (number and mode of distribution, etc.)and quality (safety and service) as station sites of the most important factors In attracting citizens to supply fuel their vehicles are considered and leading to earn more money for station owners and provide more convenient service to users. This study is based on practical purpose. The method used is descriptive-analytical. As well as the relevant documents and questionnaires and field resources have been used. Using the shannon entropy technique has been, seven indicators of the status of the gas station in regions 1 and 7 metropolitan ahwaz the evaluation and ranking. the results showed that the ranking position of the gas station of the seven indices studied based on the shannon entropy model,gas stations;respectively ranked first and seventh,with the degree of priority,are located.Fotouhi, 3shercati, sepidar ,ghaem ,pol-e-panjom ,2shercati ,5shercati, 23/0709-22/0755-20/134-15/3703- 12/5983- 11/4321- 11/1331.

  Keywords: Shannon antropy, evaluation, Gas Station, Urban Regions, Ahvaz Metropolis
 • Parisa Beiki, Azita Rajabi *, Jilla Sajadi Pages 169-182

  Nowadays , numerous challenges have emerged cause of increasing expansion of urbanization. Accordingly, global focus has shifted towards the comprehensive development of cities, and also improvement of countries. One of the most important urban development’s approaches is to focus on the smallest unit, in fact the neighborhoods within the framework of neighborhood planning , with an emphasis on enhancing the quality of life and providing an appropriate context for the formation of community spaces in order to be aware of the requirements and coordinate the projects are presented with the necessity of the local community. Women, as the most influential social groups, play a key role in development of countries. Therefore, the present study seeks to explore the role of women in the local community for the development of the neighborhood. This research is a developmental research with a mixed approach (qualitative and quantitative). Initially, in the form of an open questionnaire, in-depth interviews were conducted with experts to identify the dimensions, components and indicators of the research and were analyzed by Maxqda12 software. Next, the newborn model was entered into Smart pls software for analysis. It was a little bit. The results show that women in the local community play a moderating role in development, which in turn accelerates neighborhood development. Also, factors of political and institutional structures, women's right to the city, education and awareness and finally cultural beliefs and attitudes are the most important factors affecting the role of women in the development of Tarasht neighborhood.

  Keywords: Women Empowerment, Neighborhood development, Tarasht Neighborhood, MAXQDA, Smart-pls
 • Elham Amanzadegan, Manouchehr Tabibian * Pages 183-197

  In the city of Shiraz, there has been a lot of research on the historical pattern, but the key point has been the lack of strategic and clear vision for the continuation of historical pattern sustainable regeneration. Accordingly, in this paper, using the SWOT Strategic Technique, it has been attempted to answer the key question that considering the weaknesses, strengths, opportunities, and threats of Shiraz historical pattern, what is the most appropriate strategy to regenerate this pattern? Strategic Quantitative Matrix (QSPM) was used to prioritize strategies. This research is applied research in terms of purpose and its methodology is descriptive-analytic. Documentary surveys, as well as field studies of questionnaires and interviews with relevant experts, were used to collect the required data. The findings show that the status of Shiraz's historical pattern is in a competitive state among the four aggressive, defensive, conservative and competitive states of the SWOT model, which means, strategies must be formulated to avoid the upcoming threats through the strengths. Therefore,the competitive strategy is a suggested strategy for regenerating the historical pattern of Shiraz. In addition, in the prioritization using Quantitative Planning Matrix (QSPM), among the formulated strategies, the highest attractiveness was related to “paying more attention to the functional values of the pattern as an important part of the main city center of Shiraz and strengthening the buildings against natural disasters” and “Promoting the Role of Historic-Cultural and Religious Valuable Elements and Transparency and Sustainability of Urban Management Policies and Programs and reconstruction of the Region”

  Keywords: Strategic Analysis, QSPM, Regeneration, Historical pattern, Shiraz
 • Fatemeh Alizadeh, Ali Mohtashami *, Reza Ehtesham Rasi Pages 199-217
  The purpose of the present study is to design a multi-cycle cold supply chain based on multiple cross-ports in regional transportation and its role in land development and planning. In the first step, we first identified the factors and variables of the model. In the second stage, by selecting the study period by designing data collection forms and using the methods of document review, the raw data required to measure the final indicators were collected and in the form of a design model, the necessary processing was performed on them. Then, according to the research topic and using two techniques of genetic algorithm and particle swarm optimization are analyzed. In this research, the problem had three different and opposite objective functions. The primary objective function is to minimize the cost of transportation and warehousing throughout the supply chain. The second objective function, which aims to minimize the total time of operations within the supply chain and the number of vehicles, and finally the third objective function, which aims to maximize the product freshness time. It has been shown that simply saving on the cost function, regardless of the delivery time of the products, is in good condition. Then, using simulated examples, it is shown that the L 1 metric method can make a good agreement between cost and time objective function. In the next step,
  Keywords: Supply chain, Cold Multi-Cycle, Multiple Crossing, Regional Transport, Land Use Planning
 • Najiyeh Abavisani Joghataee, Farajollahi Rad *, Mansour Yeganeh Pages 219-229

  Evaluating sustainable buildings makes different challenges for construction industry which all the countries in the world face with. Iran is in the beginning of this path and the researches and actions done in this field are limited. Accordingly, this study focuses on determining the environmental criteria in order to assess the level of sustainability in newly built residential constructions in Iran. In this study, the research method from the perspective of study's aim is practical and from the method's own view, is descriptive – analytical. Collecting data, initially, is done through studying documents along with analytical – comparative assessment and then via Fuzzy Delphi technique and questionnaire survey. Finally, the headlines and achieved environmental criteria are ranked based on AHP technique. In the part of documentary study, after reviewing 116 systems of sustainability, the 5 top systems as the best systems, are analyzed and compared with each other. As a result, 2 systems as LEED and BREEAM are selected to be modified as the most comprehensive and updated systems in the field of environmental subjects. For the next step, according to mentioned studies and analyzing the qualitative content of the interviews done along with Delphi techniques, 6 environmental headlines and 51 criteria of environmental assessment are modified as: energy, environmental pollutions, materials and resources, water, waste, sustainable site.

  Keywords: Sustainable Evaluation, Environmental Sustainability, hierarchical analysis, Residential construction, Criteria of Sustainability
 • Asghar Nasiri, AliAsghar Abbasi Asfajir *, Manoucher Pahlavan Pages 231-253

  The employment crisis and the high unemployment rate and its social, economic and political consequences have made politicians and policymakers always pay special attention to this issue, so that regardless of the consequences and destructive effects of widespread unemployment in economic and social issues, The political aspects of this phenomenon also pointed out that the present study is a study of social and economic factors, barriers to investment in sustainable employment projects and creating a leap in production. In terms of practical purpose and in terms of method, it is descriptive-analytical and the method of collecting information and data is through a researcher-made questionnaire with face-to-face and field interview technique. The validity test used in this study is face and content validity. To obtain the reliability of the research questionnaire, Cronbach's alpha method was used, which showed an acceptable value with 87% alpha. The number of selected samples from the statistical population of the study was 324 people with the condition of entering the sample who used employment loans between 1997 and 2017 and were selected by simple random sampling. Various statistical tests were used to analyze the data. The results of path analysis and factor analysis showed that the variables of social capital, government intervention, and corruption and property rights have a significant impact on job creation and production jumps.

  Keywords: Social Capital, government interference, Corruption, Property Rights
 • Saeede Salimi Rad, Maryam Karimiyan Bostany *, MahmoodReza Anvari Pages 255-267

  The city of Zahedan, due to its first urban location, national and regional location, and economic and political performance, has caused migration and population concentration. It can be seen in the expansion of suburban areas, the unbalanced distribution of facilities, the emergence of environmental problems and citizens' dissatisfaction, and finally, the reduction of quality of life. The purpose of this article is to evaluate and analyze the components of quality of life in urban areas of Zahedan. The nature of the research is applied and in terms of descriptive-analytical method, the data are collected by documentary and survey methods. The statistical population included 592968 citizens of Zahedan who were randomly analyzed using Cochran's formula of 400 people. The research tool is a questionnaire whose reliability has been obtained by completing the ‌30 questionnaire and Cronbach's alpha coefficient (above 0.7). The collected data were analyzed in SPSS software and to compare and measure economic, social, physical and environmental variables, one-sample t-test, one-way analysis of variance (Anova) and post hoc and interest tests. ‌ Taking the Tukey method was used. The mean of quality of life variable in general was 2.48. Based on the results, it was found that the quality of life in the five districts of Zahedan is in an unfavorable situation. In this regard, region one was in a better situation than other regions and region four had the lowest level of quality of life in the five regions studied.

  Keywords: Quality of Life, urban region, Zimension of Quality of life, Zahedan City
 • Niloofar Lak, Bagher Karimi *, Khosro Movahed Pages 269-280

  One of the main issues regarding the design of low-income housing complexes is that there is no comprehensive model that can be used to reduce social harm in these complexes. In this regard, in this article, the main purpose of social pathology of low-income residential complexes is based on the physical characteristics of architecture. This article was descriptive-analytical according to the nature and type of research which is developmental-applied and the method of doing it. It was noteworthy that questionnaires and interviews were used as the main tools for data collection. In this dissertation, the questionnaires were distributed and completed by the statistical community through random sampling. The statistical population was the residents of low-income residential complexes in the new city of Sadra, which was equivalent to 35,318 people. Also, Amos statistical analysis software using structural equation modeling was used to analyze the data. The results indicated that furniture and infrastructure, functional system, access, light and lighting, activity-user system and spatial physicality have the greatest impact on social harm, respectively, and this effect on the components of social harm for security 1. 01 and for social relations, cognition and participation of residents is calculated 0.66.

  Keywords: Social Pathology, Low Income Residential Complexes, Physical Indices of Architecture, Sadra New City
 • Mortezaali Mahdavi, Bashir Beygbabaye Pages 281-296

  Due to population growth and increasing migration to larger cities, uncontrollable development of urban areas, creation of new settlements, declining levels of human welfare and the emergence of many urban problems, especially in developing countries, the need to develop an optimal model of urban development plans and change It is felt from a static and traditional approach to a flexible, participatory, strategic and strategic approach. Therefore, in this research, following the feasibility study of strategic-structural plans in guiding the development of the middle city of Marand, it is felt. Theoretical data by documentary method and experimental data by field and questionnaire method were prepared from 383 citizens by Cochran sampling. In data processing and measuring the intensity of variables, SPS and LISREL software and one-sample test have been used. The general results of the research indicate the unfavorable situation of Marand city in four indicators of urban development strategy. Banking, competitiveness and competitiveness of the city with averages of 2.38 and 2.12 are in a more favorable situation, respectively, and indicators of good urban governance and viability with an average of 1.71 and 1.72 are in a very unfavorable situation. It is clear that the balanced distribution of the urban center and the balanced system of the urban hierarchy went away, and also before the development of the middle city of Marand, unresolved urban barriers and constraints must be overcome so that the city does not face problems after development. Obtained reasonable from residential spaces.

  Keywords: Feasibility study, Tuition Plans, Strategic-Structural Planning, CDS, Marand
 • Jalal Kamran, Keramatollah Ziyari *, Kianoosh Zakerhaghighi Pages 297-321

  In the world, due to the process of industrialization, cities faced a new wave of migration, which has caused changes in various structures of the city, including economic, social, cultural and physical spatial structure. The structure of cities after a huge migration, They have undergone many changes and the diversity of demographic ethnicity in cities has caused heterogeneity in the structure of cities; Therefore, in order to study the structure of cities, especially the physical spatial structure, natural and human barriers should be examined, as well as the relationship and interaction of these phenomena with each other and on the development of the city. In this descriptive-analytical article, the influential factors in the emergence and development of the neighborhoods of Dogonbadan, which is a multi-faceted city, have been explained by the Demitel method. The results indicate that the factors influencing the emergence and development of Dogonbadan neighborhoods, spatial differences in economic resources and wealth in the country, have caused differences in urban landscapes and each city, like the specific economic context of Dogonbadan city and its performance Also recovered from the same conditions.

  Keywords: Origin of urban neighborhoods, development of urban neighborhoods, multi-ethnic city
 • Zahra Mahmoudi, Fariba Mohamadian *, Zahra Nobakht Ramazani Pages 323-335
  The present study was designed and implemented to a model of factors affecting the improvement of the role of sport tourism in the development of peaceful relations. The present study is a type of applied research that was conducted in the field. The method of this study was mixed in terms of data collection method which was applied qualitatively-quantitatively. The statistical population of the present study in the qualitative sector includes elites and experts in the field of sport tourism. The sampling method in the qualitative section was purposive. Also in the quantitative part of the statistical community, in addition to individuals, some managers and experts of sport tourism organizations and persons familiar with the field of sport tourism, including the Cultural Heritage, Crafts and Tourism Organization, the Ministry of Sport and Youth, as well as some academic professors there were tourism fields. The research tool consisted of semi-structured interviews and a researcher-made questionnaire. Interpretive structural modeling and structural equations were used to analyze the data of the present study. The whole process of data analysis was done in SPSS and PLS software. Qualitative research results showed that 28 identified factors were categorized into 6 factors including altruistic culture, adequate security and safety, management practices, human aspects, international contexts and collaborative activities. The results also showed that the results of the present study showed that sufficient safety and security as the underlying factor in the model of the research causes other factors.
  Keywords: Sports Tourism, Peaceful Relations, World Peace
 • Seyed Mohammadreza Mousavifard *, Heidare Lotfi, Mohsen Jamshidi Pages 337-353

  The above research is of a fundamental type, with a qualitative-interpretive method and inference of information through existing documents with a descriptive-analytical approach, data collection and data The library has also sought to answer this question by taking notes from available and available sources: US foreign policy strategy to consolidate its position of global hegemony at the international system level after the aggressive internationalism plan has so far been affected. What programs has it been from? it seems that the US strategy in the field of foreign policy, after the offensive internationalism plan, based on its grand strategy, has set its ultimate goal of consolidating its position and global hegemony. But the plans and policies of the presidents (Bush-Obama-Trump) to consolidate this position and hegemony have been to use different ideas from each other (unilateralism, multilateralism, pragmatism). That is, the goal is the same, but the ways to achieve it will be different. The importance and necessity of conducting research is also an analysis of US foreign policy plans during the three presidencies of George W. Bush, Barack Obama, and Donald Trump to consolidate its position of global hegemony at the level of the international system.

  Keywords: Aggressive internationalism, global hegemony, Unilateralism, Multilateralism, Pragmatism
 • Hasan Esmaili, Mohammad Nabipour * Pages 355-381

  Environmental transformation in natural resources is a uniform and normal process in nature, but with the spread of destructive human processes and the indiscriminate use of forests and pastures in recent decades in the province and the proximity and transition of natural currents from these damage factors. It has caused environmental imbalances and climate change and irreparable damage to green resources, which leads to natural hazards such as soil erosion, declining vegetation, natural disasters and ultimately desertification. However, the protection of these resources has become more in the focus of policy makers and decision makers in the country in order to achieve sustainable development, but tasteful and utilitarian decisions with different attitudes from policy makers have paved the way for criminals. Influenced by the discourse of radical criminologists, the approach of green criminology analyzes the political, economic, cultural and social situations of the country that lead to crimes against forests and pastures. Now, the important issue of why crimes occur and the identification of its perpetrators is in the light of this approach, which often considers the actors as governmental and non-governmental legal entities and its victims as the general public. The executive and even the judiciary of the country should take more sensitive steps towards the integration of laws and the prevention of environmental crimes, and the elimination of fragmentation of laws and votes, and the protection of the province's green resources.

  Keywords: Land Management, crime, Radical Criminology, Green Criminology
 • Shahrzad Batebi, Anosh Jafari * Pages 383-402
  The opposite article tries to answer the main question based on scenario planning, which is one of the most important analytical methods of future research, what are the causes of the difference between ISIL and Jabhat al-Nusra and where will it go? In other words, how will the takfiri currents go? In other words, how will the takfiri currents go, and what popular tendencies will determine the status of these systems in the future? With the start of the Arab uprisings, despite the optimism, the Islamist democratic currents remained in the throes of events and developments, and instead the Takfiri groups managed to expand their sphere of influence so that in less than four years, dozens of military and paramilitary groups Takfiris were formed in such a way that large parts of Syria and Iraq are now in the hands of currents such as ISIS and Al-Nusra or aligned Takfiri groups. And the relative passivity of the great powers, especially the United States, at the international level has paved the way for the spread of takfiri movements in Iraq and Syria. The spread of the above currents has practically caused the spread of crises and conflicts in the Middle East and its consequences to the Western world, and therefore provides the ground for more role and mobility of international actors.
  Keywords: ISIL, al-Nusra Front, Extremism, Takfiri movements
 • Seyed MohammadSadegh Mousavi, Alireza Salehifar, Seyed Sajad Sajadi Jazi * Pages 403-425

  The trade is an ancient human activity dating back to well-known human history.The present article seeks to explain how national rules and regulations for the standardization of goods and services affect the development of international trade. Therefore, the authors tried to extract and analyze the indicators of the effectiveness of national laws and regulations in the field of standards of goods and services in the development of international trade. A descriptive-analytic method was employed to analyze the indicators and answer the research questions. The data were collected through library and documentary search and validated scientific databases. Results show that national standard rules and regulations affect the development of international trade through productivity, sustainable development, barriers to import and quality assurance, Regulatory governance, trade Liberalization, Joining Global Trade, considering the regional standards of exporting countries national security, maintaining the prestige, commercial position of the country, standard classification systems and supply chain.

  Keywords: National Standard Laws, standardization, goods, services, International Trade Development
 • Maryam Kalhor, EBRAHIM ROMINA *, Mahtab Jafari Pages 427-446

  The city is the most fundamental base of human society, through which human goals evolve and develop.Cities have a variety of functions, these functions are based on the history and location of the city.Urban functions are influenced by two elements of power and competition, which by nature can be expanded at the national, local, regional and supra-regional levels.The purpose of this study is to analyze and explain these functions and the degree of association of a religious city with the case of Mashhad.This research has been done with two descriptive-analytical methods. The resources used are references to the relevant library, documents, articles and websites that have been collected.Also, a questionnaire was prepared to obtain the opinions of experts to explain the geopolitical indicators of religious cities. Finally, this data was analyzed using Friedman SPSS software.The results of this study show the geopolitical indicators of religious cities, especially the holy city of Mashhad, what capacities, functions and capabilities have in order to promote the political management of the city and its relationship at the local, national, transnational and regional scales.

  Keywords: City, religious city, Urban Geopolitics, power, competition
 • Fershteh Koosha, Kazem Shabani Gorji *, Jafar Rahnama Rad, Amir Hamzeh Kikha Pages 447-461
  The purpose of this study is to investigating the effect of reed fibers on concrete engineering characteristics made of sediments of Hormak River(North of Zahedan)and its use in Reinforcement of structures against earthquakes.In this study, in order to investigate the effect of reed fibers on the engineering properties of concrete, the ratio of water to cement in all designs is constant and equal to 195 to 410 and experiments have been performed on 5 samples containing fibers and without fibers, before determining the optimal amount of each From the mentioned fibers to strengthen the concrete, the results of the necessary tests on fresh and hardened concrete were examined. In this study, in addition to mixing straw fibers with concrete,laboratory methods such as Compressive and tensile strength were used to confirm the accuracy of the results and the importance of selecting suitable materials at low cost in a short time before the concrete mixing project. The results show that the addition of straw fibers to concrete has increased the compressive strength in concrete samplesComparing the results of this test in ordinary concrete and fiber reinforced concrete, showed that this increase in strength at the ages of 7 to 28 days has increased only in samples S2 and S3 and is Similar to the typical concrete example isS1, While in S4 and S5 samples, which were samples of three-row fibers,there is a large decrease in compressive strength.Adding straw fibers initially increases the compressive and tensile strengths, but over time reduces these resistances.
  Keywords: Reed fibers, Concrete, earthquake, Compressive, Tensile Strength, Hormak river sediments
 • Sara Mohammadshafee, Sayed Jamaluddin Daryabari * Pages 463-473

  Physical-spatial developments have been expanding in many villages over the last two decades. This trend has developed in habitats with natural attractions, such as the mountains, waterfalls and fruit gardens, and especially the shrine. Lands and gardens to residential areas have turned farmers away from continuing farming activities. One of the most important rural areas of Tehran affected by this phenomenon. Since Solghan and Bakhshand have undergone many changes, also to Investigate Land Use Transformations from Landsat 5 and 7 Satellite Images Information 1991 to 2016 is used in GIS software. The research method depends on the purpose and nature of the research and its feasibility, so according to the nature of the present study, the research method is descriptive in which we examine the status of developments and make the results practical, resulting in a day-to-day approach. In addition to rural residents changing land use and converting them into marketable pieces of land to build second homes, this process has changed the rural socio-cultural context of the area to change the rural landscape, texture, physical, structural and functional change of the villages. . Consequently, as awareness of land use patterns and changes over time is a prerequisite for optimal use of national capital, therefore, land use mapping as the most important goal in natural resource base management can be the case Notice.

  Keywords: developments, Spatial Physics, futures, Ken Soleghan District
 • Arash Hejrati Lahiji, Mohsen Vafamehr *, Amir Faraj Olahi, Vahid Ahmadi, Seyed Majid Mofidi Shemirani Pages 475-496

  Irregular and unregulated constructions have to a large extent destroyed national resources and wealth and caused the waste of materials; And this has caused the residential construction industry in Iran today to face a crisis of productivity management and choice of materials. This confusion is seen in all phases of project implementation (design, calculation, implementation and operation). And new materials in order to prevent the loss of materials in residential buildings in Iran. Residential buildings were interviewed and questionnaires and the obtained data were analyzed using Shannon technique. The questions of this article are based on its purpose What are the effective indicators to prevent the production of waste in residential buildings? How can the purpose of this research be explained and developed based on the indicators mentioned? The results show that the two indicators of "harmony in the dimensions of the building" and "thoughtful productivity of technology and new materials" have the greatest impact on preventing the production of construction waste.

  Keywords: Modeling, Productivity, Building Technology, New materials, Waste materials
 • MAHDI Vafaei Fard * Pages 497-510

  The ancient Iranian-Islamic cities have formed an integrated and stable system by establishing a physical and spatial connection between the economic, social, administrative, cultural and environmental components. Among these features, division of spaces, group and social structure of neighborhoods, physical and spatial cohesion of the bazaar and the Grand Mosque with each other. Therefore, the present study aims to investigate the relationship between the elements of the Iranian-Islamic city such as human-centeredness, security, the principle of hierarchy, naturalism and boundary with the physical structure of historical contexts to study this relationship in the historical context of Birjand. The type of the present study is analytical-interpretive and the data used is the information on the characteristics of the Iranian-Islamic city extracted in historical books and writings and the current map of the historical context of Birjand, which is drawn in GIS ARC software and the results of this comparison. Has been analyzed. The results showed that based on the relationship between the historical and cultural characteristics of the texture with the neighborhood-centered element, the relationship between the geographical elements of the texture and the element of naturalism, the religious function of the texture with the human-centered element was in line with the Iranian-Islamic model. However, based on the principle of local hierarchy and continuity, due to the construction of new streets and the loss of communication between alleys, as well as changes in the type of building, the texture has changed and has moved away from the Iranian-Islamic city model.

  Keywords: Iranian-Islamic City, Physical structure, historical context of Birjand, ARC GIS
 • Parviz Yazdan Panah, Bakhtyar Ezatpanah *, Bashir Beygbabaye Pages 511-534

  Evidence suggests that inequalities within regions are the result of top-down development programs and the policy-making process, with spatial consequences of increasing centralization in major and limited urban centers. Accordingly, one of the adjustment policies aimed at reducing inequality and strengthening the existence of cities is to emphasize the flow of competitiveness based on specific legal, political, ecological, social and economic characteristics between urban centers. The purpose of this study is to evaluate the factors affecting the competitiveness of urban centers in West Azerbaijan province. A qualitative-quantitative approach has been used to do this article. In the first part, drivers are identified by experts in the field (Delphi) by weighting software, extraction weights and dimensions, and then by Meta-SWOT software, 15 effective factors. The competitiveness of urban development in the time horizon of 1410 was determined and again provided to experts by Delphi method. The results show the fact that the metropolis of Urmia, with its first position of competitiveness, is still the center of space currents in the province. Meanwhile, public investment strategies, the attention of policy makers, planners and officials, the interest of the private sector in investing in the province and the lack of large-scale development infrastructure are the most important factors determining the competitiveness of urban development. In the final part, Micmac software was used by ranking and extracting the impact matrix and believable situations in the competitiveness of urban development of the province were identified with a specific futuristic approach and proposed strategies.

  Keywords: Competitiveness, Urban Development, Strategic Planning, Scenario, West Azerbaijan
 • Vida Shoarian Sattari, Mohammadreza Pakdelfard *, Siroos Jamali, Mahsa Faramarzi Asl Pages 535-551
  With the arrival of modern architecture in Iran, public buildings were influenced by this trend more than any other type of building and took on a functional and simple form. With the coming to power of Pahlavi, Reza Shah, who was trying to erase the memory of Qajar and create a new mentality and identity, also faced the city of Tabriz with many modern constructions and instruments. In the first Pahlavi period, the fusion of style resulting from influence or combination, itself led to a kind of architecture with a prominent style. In this research, an attempt has been made to investigate the impact of public buildings of the first Pahlavi period (1940-1922) of Tabriz on tradition and modernity, based on the opinion of architectural experts. The research method is descriptive-analytical with survey method. The statistical population was 102 architects who had a sample size of 50 people. TOPSIS technique with SPSS software was used to analyze the data. Findings showed that the leather factory is more modern than other buildings according to the respondents' opinion based on each of the components of plan, interior decoration, form, geometry, materials with a degree of proximity of 0.737. The building of Tabriz Municipality, with a degree of closeness of 0.0916, is more traditional than other buildings. It is concluded that in most these buildings, a combination of traditional and modern elements has been used, which according to the results of similar research, indicates the unique nature of the architecture of that period.
  Keywords: _ Comparative comparison, tradition, modernity, buildings of the first Pahlavi period, _ public building
 • Mostafa Taghvaei, Sadroddin Motevalli *, Gholamreza Janbazghobadi Pages 553-570

  Cities by the sea have a special position. They are located on the coastline, ie the line of collision and the place of divorce of two different geographical environments (land and water) and therefore are affected by the environmental conditions of these two geographical spaces from any point. Coastal cities are in some ways similar to mountain towns and narrow plain towns. Among the longitudinal or linear distribution of these cities and its consequences, are one of these similarities. And includes mountains. The second group is cities located on low and beach beaches (sandy and sandy beaches). In general, the development direction of coastal cities follows the topographic and geomorphic conditions of the coastline and the hinterland. Evaluation and analysis of measures of roughness is urban planning using AHP hierarchical analysis process, but in addition to the main purpose, sub-objectives are also considered by the researcher, the results of which lead to environmental damage and urban development.

  Keywords: Rugged Indices, planning, City of Light, AHP Hierarchical Analysis Method
 • Shima Shahrokhi, Kamaleddin Niknami *, MohammadSaeed Izadi Pages 571-587

  Architectural heritage with its natural foundations is the bedrock of its establishment in complete continuity, and this connection creates values that have been neglected in the evolution of recognizing the values of architectural heritage, and the emphasis on identifying and explaining them will ensure the integration of the work with its context. The present study aims to enhance valuation knowledge and develop a value-oriented perspective in the field of architectural heritage conservation by seeking to calculate place values to complete the existing classification. On the other hand, in order to protect the architectural heritage, in addition to identifying all the values related to the work, the continuity of these values in the context of time is also an undeniable necessity. The present study with a qualitative approach and logical reasoning strategy and case study method, first by reading and analyzing related texts and theories, refines the concepts of "place values" and "continuity" in architectural heritage and then by analyzing data, components of "continuity”, "Place value indices" and the dimensions of their occurrence have been extracted as research findings and used to formulate the conceptual framework of the research. Finally, a set of data obtained from theoretical foundations and field studies in order to . The findings of this study show that "dynamics of elements" and "permanence of relationships" are components of continuity and the relationship between "natural foundations", "human presence" and "architecture" as indicators of place value in landscape, structural, functional and semantic dimensions.

  Keywords: Place, values, natural geography, Durontash city
 • KAZEM MOHSENI, Mansour Nikpour *, SIYAVASH Rashidi Sharif Abad Pages 589-608

  The old texture of Kerman can not be considered a worn texture that can be considered in the comprehensive urban design, and also it can not be considered in accordance with the needs of the urban day, which was expected to have a proper performance. The issue of how to carefully maintain it from the current situation should be done by experts and city managers is the core of the research. Accordingly, in the present research, in the research method section, the combined method has been used and qualitative principles and quantitative information in this regard have been studied and analyzed and finally argued. In a small part of the research of scientific field operations based on the statistical population and case analyzes according to snowball sampling and other statistical and informational cases based on Spss software, field interviews and operational questionnaires have been done. Based on dealing with historical and territorial issues in the research, the historical contextualism approach has been used to create a better solution for obtaining quantitatively accurate information. Based on the research findings, the architectural components under the architectural codes in the spatial structure in the form of consistent architectural form, human scale proportions, form and functional structure of the architectural building, use of readable and durable materials and payment to a simple and textured view, can be adapted The plasticity of texture architecture was used. An issue that can preserve texture values.

  Keywords: Ancient texture, Adaptability, revitalization, physical characteristics of historical texture, Kerman
 • Amir Saiflu *, Rasoul Ghorbani, Mohammadreza Pourmohamadi Pages 609-623

  Speedy land-use changes in the suburbs of Iran, in present decades, have posed many problems, including the destruction of natural resources, environmental pollution, and inadequate urban growth. In most cases, these effects were due to unprincipled land-use change. Considering the rate of change and destruction of resources in previous years and feasibility, forecasting of these changes, and the growth pattern of the city in the coming years can be a significant step towards planning and optimal use of resources in the future. In this research, using Landsat multi-time satellite images related to 1986, 2002, and 2019, side information and Markov chain model of land-use and land cover changes that have occurred during 33 years in Khoy city to expose the extent of the changes. Convert for each period and forecast the desired uses. To conduct research, first, the images used in terms of the best bands for band composition were reviewed and selected. Then, the neural network method was used to classify and evaluate the accuracy of classification with the kappa coefficient and overall accuracy. Finally, land-use changes for 2036 were predicted using the Markov forecast model. The results show the uncontrolled expansion of built-up areas and severe destruction of agricultural lands from 2002 to 2019 and the sharp decline of barren lands and their conversion into built-up lands within the city limits and suburbs. Modeling the changes also shows that from 2019 to 2036, the city will change to a Mountainous area and gardens for growth.

  Keywords: compact city, scattered growth, Khoy city, Markov model
 • Rasul Tajeri, Bashir Beygbabye *, Ali Azar Pages 625-637

  Growth and development of the city, followed by an increase in urban population over the past few decades, such as misuse of land, slum spread and urban fungus growth, dispersed zinc, inadequate urban land allocation, loss of suburban farmland, weakness Provides in-town services. These issues gave serious consideration to solving urban problems within the city rather than seeking solutions in the suburbs. The purpose of this paper is to explain the smart growth indicators in Urmia city with a foresight approach. Accordingly, two methods of library and field research have been used to collect information. For analysis, 37 indices have been evaluated in the MIMC environment and the direct, indirect and performance effects of each have been identified and finally key proponents have been extracted in this software environment and entered into the Wizard Scenario for scenario analysis and extraction.The results show that there are two types of scenarios (strong and probable) for smart growth in Urmia. There have been 12 possible scenarios. There are 8 scenarios with optimal status and 76 to 63 overall value, two static scenarios with low overall value (19 and 52) and finally two critical scenarios that have values of 17 and 80. In this case, the critical scenario is 12 more likely to be realized than the other scenarios and is ranked second to scenarios 1-8. Finally, suggestions are made to prevent the realization of scenario 12 and the tendency towards scenarios 1-8.

  Keywords: Smart Growth, sustainable development, Urmia, Foresight
 • Habib Ghasemi, Gholamreza Miri *, Masoumeh Hafez Rezazadeh Pages 639-652

  Urban worn texture is known as a problematic urban area, solving this challenge requires a new model that can use all the capacities of society by emphasizing their capabilities and their direct and active role in the process of sustainable development with the cooperation of public, private and civil sectors. One of the efficient management methods in today's cities is good urban governance. Urban governance is based on the interaction between the official organizations and institutions of governing a city on the one hand and non-governmental organizations and civil society organizations on the other. In this regard, the purpose of this study is to Measurement the impact of good urban governance on the recreating of urban worn texture in urban areas Shahreza. The present research, in terms of purpose, is part of applied research and has a descriptive-analytical nature and in terms of method, is in the group of quantitative research. SPSS software (t-test and Kendall tests) were used to analyze the data. The results of t-test showed that the average of most indicators of good urban governance is lower than the average level of the Likert scale (number 3), so it can be said that Shahreza city is at an unfavorable level in terms of indicators of good urban governance. Also, the results of Kendall test showed that there is a significant relationship between the indicators of recreating of urban worn texture and good urban governance in Shahreza.

  Keywords: Good Urban Governance, Worn Texture, Recreating, Shahreza
 • Seyyed Mahmoud Pahlevan Hashemi, Kazem Shabani Gorji *, Jafar Rahnama Rad Pages 653-667
  River sediments are the major component of the aquatic ecosystems and play an important role in the nutrients cycle and contaminants transformation in river systems. Therefore, in this study, Analysis of Histological features of Sarbaz River sediments and Estimation of river sediment load in Pishin dam Drainage basin, east of Sistan and Baluchestan province, has been studied. For sedimentation, in this study, extrapolation method or sediment measurement curve has been used. According to the relevant data to stream discharge and sediment discharge, their relationship is evaluated as (Qs=22/89 * QW 1/939). Annual average of sediment load in the river is obtained as 425021 ton of suspended load and 42500 to 85000 ton of bed load. Other results also showed that the change in mean particle size and sediment sorting in the form of a discontinuous exponential increase from the point of entry of tributaries to the estuary of the river, well shows the role of feeding tributaries in the sediment logical status of the main tributary.
  Keywords: Sarbaz River, Sediment load, River sediments, Pishin dam Drainage basin, Sistan, Baluchestan
 • Azizaleh Moradgholi, MahmoudReza Anvari *, Gholam Rezai Miri Pages 669-684

  the attention of managers and officials of any society to passive defense plans provides the necessary grounds for advancing this new approach in order to promote the concept of urban safety and security. In this regard, in the present study, using the passive defense approach, an attempt was made to evaluate urban security from the perspective of citizens and experts in the five regions of Zahedan in times of crisis. The present research is a developmental research based on its purpose, in terms of nature, a combination of qualitative and quantitative methods, and according to the method of survey type and descriptive-analytical implementation. SPSS and ARC GIS software and VIKOR model were used to analyze the data. The results of test (T) to measure the dimensions of security (Feeling safe in times of crisis, Cognitive Abilities and institutional capacity) from the perspective of citizens in times of crisis with a passive defense approach, showed that according to the averages obtained for the studied dimensions below The average is (3), which indicates the unsatisfactory level of security among citizens in times of crisis. The leveling results of the five regions of Zahedan in terms of general security assessment indicators in times of crisis using the VIKOR model showed that there are differences and inequalities between the regions of Zahedan in terms of security indicators. In general, Region 1 with a score (0.548) is in the first rank and Region 3 with a score (0.439) is in the last rank.

  Keywords: feeling of security, Crisis, Passive Defense, Zahedan City
 • Seyed Noureddin Vahedpour, Mohsen Diant *, Hamed Roshan Cheshm Pages 685-722
  The Middle East has been a place of maturation and organization of Islamic fundamentalist groups since the beginning of the twentieth century due to its heterogeneous political borders, Ba'athist, nationalist attitudes, affiliation and Islamic movements and human conflicts on the one hand, and the presence of trans-regional activists on the other. have been. In this geopolitical and sensitive region, the influence of religion in general and religious fundamentalism in particular is quite evident, and the obvious examples are the events of recent years in Iraq, Syria, Yemen, and so on. Given this introduction, the main question of the article is what has been Russia's foreign policy strategy in the Middle East in the light of the spread of religious extremism with emphasis on the four main actors in Iran, Turkey, Saudi Arabia and Syria since the beginning of this century and especially in recent years? The method of doing an article is descriptive-analytical. For the past 10 years, all terrorist attacks in Soviet territory have been carried out by Takfiri Salafis. To provide international. In addition, it is likely that Muslim fundamentalists in Chechnya will once again demand secession from the Russian Federation. Undoubtedly, the growing influence of radical Islam among the Syrian rebel forces has strengthened Russia's determination to support the Assad regime.
  Keywords: Russia, Religious extremism, Deterrence, Middle East
 • Doosti Samaneh, Zohreh Davoodpour *, Leila Zare Pages 723-741
  Urban neighborhoods are one of the life-giving elements of any city and the culture of the inhabitants lies in the fabric of the neighborhoods. The historical context as a valuable heritage transmits the culture and identity of the city to the next generation. For this reason, once the historic neighborhoods as a symbol of security, comfort and originality of residents, due to the inefficiency of their structure, the social structure has suffered from instability and disintegration, and finally the originality of neighborhoods of historical context has been lost. Thus, identifying the components of originality in the neighborhoods of the historical context of Tehran, which originates from the philosophical and doctrinal schools of the residents of the neighborhood, has been considered as the purpose of this article. Therefore, through in-depth observational documentary study with the help of in-depth interviews, the biological experiences of ten residents of Sheikh Hadi neighborhood in District 11 of Tehran Municipality were selected by purposive sampling and evaluated and analyzed by weekly clipping method. Finally, the phenomenological reading of the originality of the neighborhoods of the historical context of Tehran has originated from the aesthetic, perceptual-behavioral and functional-activity components, so that personal beliefs and beliefs, individual perceptions, duration of residence, aesthetic elements, readability factors and Functional and activity elements are recognized as the main foundation of the originality of the neighborhoods of the historical context of Tehran in interaction with the identity of the place and increase the sense of belonging.
  Keywords: Originality, Historical context, Neighborhood
 • Manijeh Gholizadeh, masoumeh hafez rezazadeh *, Mahmoud Reza Anvari Pages 742-760

  Green architectural planning is one of the new trends and approaches in architecture and is considered an important issue for planning. Green architecture and the development of residential green space with the protection and expansion of natural and artificial habitats in cities to soften the environment. From this perspective, in the present study, in order to achieve a vision and provide long-term goals, strategic planning of urban green architecture has been done. In this method, measures were taken within the possibilities of internal and external constraints to improve the methods and improve the efficiency of activities. Such an approach has not been used in the field of urban architecture management so far and this study is an attempt to provide appropriate management measures for green architecture development activities in Rasht based on the relevant methodology. The present research is an applied research with a descriptive-analytical nature and in terms of implementation is a survey type; SPSS software and QSPM SWOT model were used for data analysis. According to the obtained results, the weaknesses with a weight coefficient of 1.303, the strengths with a weight coefficient of 1.885, the opportunities with a score of 145.2 and the threats 1.17 indicate the high level of strength and the existence of suitable opportunities to improve the current state of architecture. Green is the green architecture of the city, so the strategies of Rasht are close to the offensive strategy, and officials should try to use the opportunities to improve and eliminate weaknesses.

  Keywords: Green architecture, urban management, QSPM SWOT model, Rasht
 • Zahra Abbasi Pages 761-773

  Today, tourism is one of the most important economic activities in different parts of the world and its value is increasing. Different countries have benefited from its economic dimensions by investing in this, especially religious tourism; Iran also has a high potential in attracting religious tourists due to the presence of religious spaces. In this study, the shrines of Imamzadeh, Agha Ali, Abbas and Seyyed Mohammad (AS) will be studied as one of the most important religious places in Iran to study the opportunities and threats of tourism development to develop appropriate strategies to achieve economic productivity. For this purpose, by presenting a questionnaire to experts and experts and also using the SWOT technique in the study area, 16 weaknesses and strengths against 19 threats and opportunities were identified. Then, the QSPM table was prepared for 9 important strategies, which were calculated by experts with the SWOT table coefficients in scores of 1 to 4 for each strategy. .Studies show that diversification of tourist services and facilities in order to satisfy tourists was the highest and better cooperation of local officials with Astan managers and investors in the region was the lowest. Satisfaction of tourists and also diversification of advertising activities to introduce the attractions of the region and the formation of tourism cooperatives by the private sector, the greatest impact on the livelihood of indigenous people by

  Keywords: religious tourism, Aqa Ali Abbas, livelihood of indigenous people, SWOT, QSPM
 • Darya Nosratpour, Mojtaba Ansari *, Hassan Ali Pourmand Pages 774-793

  A qualitative view of the architecture and physical spaces of the city as an interdisciplinary category is not only product of creative intellectual work and knowledge of one person. Or a group with the same specialization as design. Given that contemporary architecture and urban planning proceed with the disappointing and insincere results of the desensitization of human communication, the overemphasis on mental and conceptual dimensions leads to the destruction of the physical and sensory nature of architecture. Phenomenological discourse arises from an architectural experience that depends on the potential of the place in simultaneously paying attention to the mind and body of the audience, which will lead to a meaningful conscious experience. This research seeks to answer the question on what components are Plasma ideas formed in the experience of place? And can reading these components be narrated in the experience of being in an urban square (Hassanabad)? To answer this question, the phenomenological method based on the Max Van Mann model was used, as well as the free, axial and selective coding method, based on which it was done through semi-structured observation and interview with 30 participants. Research findings show that the priority of sensory perception is the core of our experience and our understanding of the world to gain deep experiences of space and time and architectural meaning to extend object-oriented architecture to architecture resulting from the experimental qualities of the body and sensory systems.

  Keywords: Phenomenology, Multisensory Perception, Juhani Palasmal, Urban Square, Hassanabad Square