فهرست مطالب

رسانه - سال سی و دوم شماره 3 (پیاپی 124، پاییز 1400)
 • سال سی و دوم شماره 3 (پیاپی 124، پاییز 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/10/08
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمدرضا عباس زاده، حسین وظیفه دوست*، محمدعلی نسیمی، حسین دیده خانی صفحات 5-28

  ظهور و تحول رسانه های اجتماعی، باعث افزایش پیشرفت و اهمیت ارتباطات د هان به د هان و ظهور پد ید ه جد ید ی به نام تبلیغات د هان به د هان الکترونیکی شد . طوری که امروزه تبلیغات د هان به د هان الکترونیکی، یکی از تاثیرگذارترین و متقاعد کنند ه ترین منابع، بین کاربران رسانه های اجتماعی محسوب می شود . هد ف از انجام این پژوهش، طراحی مد ل تبلیغات د هان به د هان الکترونیکی د ر روابط بین فرد ی کاربران رسانه های اجتماعی بود ه است. به منظور اجرای پژوهش از رویکرد پژوهش کیفی، بر مبنای روش د اد ه بنیاد و با استفاد ه از مصاحبه های نیمه ساختاری از متخصصان حوزه تبلیغات و رسانه استفاد ه شد ه است. حجم نمونه با منطق نمونه گیری نظری و تا حصول اشباع نظری د ر مجموع 12 نفر را د ر برگرفت. کد گذاری د اد ه ها با استفاد ه از نرم افزارMAXQDA  انجام شد . یافته های پژوهش تبلیغات د هان به د هان الکترونیک با 9 عامل (عوامل مربوط به محرک، رسانه تبلیغ د هان به د هان الکترونیک، ارایه نظرها، منبع تبلیغ د هان به د هان الکترونیک، عوامل مربوط به بازار، جست وجوی نظرها، عوامل موقعیتی، تاثیر تبلیغ د هان به د هان الکترونیکی و گیرند ه تبلیغ د هان به د هان الکترونیک) و45 مولفه تبیین شد . نتایج این پژوهش می تواند برای مد یران کسب و کار جهت مد یریت تبلیغات د هان به د هان الکترونیک د ر رسانه های اجتماعی، مفید واقع شود .

  کلیدواژگان: روابط بین فردی برخط، تئوری داده بنیاد، تبلیغات دهان به دهان، تبلیغات دهان به دهان الکترونیکی، رسانه های اجتماعی
 • علی ثنائی مهر، علی گرانمایه پور*، علی جعفری، شهناز هاشمی صفحات 29-53

  اعتماد ، یکی از مهم ترین د غد غه های فعالیت د ر عرصه تبلیغات است. این مفهوم با توسعه رسانه های تحت وب و اشکال جد ید تبلیغات، به مفهومی مهم تر از قبل به خصوص د ر شبکه بانکی کشور تبد یل شد ه است. هد ف از این پژوهش، بررسی نقش الگوهای تبلیغاتی د ر فضای وب و رسانه های سنتی د ر اعتماد بخشی به مشتریان شبکه بانکی است. بد ین منظور، الگوی مفهومی برگرفته از مد ل آید ا استخراج و مورد استفاد ه قرار گرفته است. روش تحقیق این پژوهش از نوع کمی و مبتنی بر شیوه پیمایش است. جامعه آماری پژوهش حاضر را، مشتریان بانک ها د ر سطح شهر تهران تشکیل می د هند که با استفاد ه از فرمول کوکران و روش نمونه گیری ترکیبی، د رنهایت 384 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد ند . یافته های آماری نشان می د هد که با افزایش میزان جلب توجه، ایجاد علاقه، تحریک تمایل و سوق د اد ن مشتریان به د ریافت خد مات ناشی از تبلیغات شبکه بانکی د ر فضای وب و رسانه های سنتی، اعتماد مشتریان نیز افزایش خواهد یافت و بالعکس. بر اساس نتایج این پژوهش که از طریق آزمون همبستگی پیرسون (67/0 =r  و 33/0 = r) حاصل شد ه، تبلیغات بانکی د ر رسانه های سنتی تاثیر بیشتری بر اعتماد مشتریان، د ر مقایسه با تبلیغات د ر فضای وب د ارد .

  کلیدواژگان: اعتماد، تبلیغات، رسانه سنتی، فضای وب، مشتری
 • فاطمه تاجیک، سید علی رحمانزاده*، سید وحید عقیلی، داود نعمتی انارکی صفحات 55-80
  امروزه شناخت نقش، ماهیت، جایگاه و ظرفیت های رسانه ای و بهره برد اری آگاهانه و صحیح از رسانه ها، برای مواجهه مناسب با بحران، یکی از ضرورت های اساسی است. لذا پژوهش حاضر، به تحلیل محتوای خبرهای مرتبط با بحران سیل، با هد ف تحلیل نقش شبکه های اجتماعی (پیام رسان تلگرام) د ر مد یریت این بحران اختصاص یافته است. جامعه مورد مطالعه، تمام اخبار پخش شد ه د ر کانال ها و گروه های تلگرامی از جمله کانال مد یریت بحران گلستان، کانال اتاق خبر،کانال رسمی خبرآنلاین، گروه پوشش خبری، گروه روید اد های خبری و اخبار بحران د ر خصوص سیل بهار 98 است که از اول فرورد ین تا 14 فرورد ین 1398پخش شد . بنابراین، روش د ر این پژوهش تحلیل محتوا،  واحد تحلیل و روش نمونه گیری، هد فمند است. یافته های پژوهش نشان می د هد که د ر مجموع 26 مضمون پایه و 9 مضمون سازمان د هند ه، ذیل سه مضمون قبل از بحران، حین بحران و پس از بحران استخراج شد . د ر مرحله قبل از بحران، سه نقش آگاه سازی و هشد ارد هی، د ید ه بانی، آموزش مصون یافته؛ د ر مرحله حین بحران سه نقش خبررسانی، همراه سازی، د روازه بانی اطلاعات و د ر مرحله پس از بحران سه نقش تحلیل گری، پاسخ طلبی وآرامش بخشی شبکه های اجتماعی (پیام رسان تلگرام)  شناسایی شد . د ر تحلیل خبرهای مرتبط با سیل، شبکه های اجتماعی با رویکرد تعاملی، همزمان با بهره گرفتن از رویکرد کیفی به تحلیل خبرهای منتشره پرد اخته است. راهبرد رسانه ای مورد استفاد ه د ر مواجهه با بحران د ر شبکه های اجتماعی، راهبرد غیر فعال است. د روازه بانی اطلاعات د ر شبکه های اجتماعی کمتر اعمال می شود و این بر صحت و د قت خبری آن ها تاثیر د ارد . حجم و جامعیت خبری د ر شبکه های اجتماعی بر اساس مد ل آیینه ای است
  کلیدواژگان: نقش، شبکه های اجتماعی، مدیریت بحران، سیل، بهار 98
 • محمدمهدی ارشادی*، محبوبه اقدامی، سید محمد قلمکاریان صفحات 81-106

  این مقاله، به ارزیابی طرح ها د ر رسانه های ایران، با توجه به ابعاد سلامت معنوی از د ید گاه بینند گان و خبرگان می پرد ازد تا برمبنای آن ها، بهترین طرح برای بهبود وضعیت فعلی یکی از شبکه های تلویزیونی مشخص شود . با توجه به تاثیر قابل توجه رسانه ها بر بعد اطلاعاتی سلامت معنوی د ر بینند گان، کارشناسان رسانه، بعد سلامت معنوی را انتخاب کرد ند . از این رو، پرسشنامه هایی بر مبنای تحقیقات مید انی، نظر خبرگان و مد ل سروکوال، برای بررسی سلامت معنوی رسانه با توجه به ابعاد پاسخگویی به نیازهای بینند گان مختلف، اطمینان از صحت و تناسب اطلاعات ارایه شد ه، متناسب بود ن زمان ارایه اطلاعات، قابلیت جلب رضایت و اعتماد بینند گان طراحی شد . روایی پرسشنامه ها، با روش لاوشه و پایایی آن ها بر اساس آلفای کرونباخ مورد بررسی قرار گرفت. سپس تعد اد ی از مخاطبان تلویزیونی، بر اساس نظریه کلاین و فرمول کوکران انتخاب شد ند و نتایج حاصل از پاسخ های آنها بررسی شد . نتایج نشان د اد ند که پراهمیت ترین موضوع مورد انتظار، اطمینان از صحت اطلاعات ارایه شد ه است. همچنین تناسب اطلاعات ارایه شد ه، بیشترین امتیاز (378/0) و پاسخگویی به نیازهای بینند گان مختلف کمترین امتیاز (054/0) را د ر وضعیت موجود د ارند . سپس همبستگی متغیر های پژوهشی با آزمون فرضیه پیرسون بررسی شد و نتایج نشان د اد ند که زیرمعیارهای انتخاب شد ه بر ارزیابی سلامت معنوی رسانه موثر هستند . د رنهایت نتایج گرد آوری شد ه د ر اختیار مد یران شبکه اصفهان قرار گرفت تا اولویت طرح های پیشنهاد ی برای ارتقاء سلامت معنوی د ر شبکه تلویزیونی استان اصفهان، بر اساس نتایج گرد آوری شد ه و نظرهای آنها و با استفاد ه از روش تصمیم گیری چند معیاره فرایند تحلیل شبکه مشخص شود . همچنین سوپرماتریس ارزیابی طرح ها محاسبه و بهترین طرح برای بهبود وضعیت فعلی انتخاب شد .

  کلیدواژگان: سلامت معنوی، رسانه، ایران، تصمیم گیری، اولویت بندی
 • زهره جوادیه، نسیم مجیدی قهرودی*، بیتا شاه منصوری صفحات 107-124

  صنعت گرد شگری از صنایع پرد رآمد و اشتغال‎زای د نیاست که د ر چند د هه اخیر، بیش از گذشته مورد توجه کشورهای مختلف قرار گرفته است. بسیاری از کشورها، بخش مهمی از د رآمد ملی خود را از راه صنعت گرد شگری تامین می‎کنند و د رآمد های ارزی حاصل از آن، یکی از منابع عمد ه تقویت اقتصاد ملی و توسعه روزافزون کشورها محسوب می شود . هد ف اساسی تحقیق حاضر، رتبه بند ی جایگاه عوامل فضای مجازی موثر بر توسعه گرد شگری د فاع مقد س است. این پژوهش، به روش تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) اجرا شد ه است. اطلاعات تحقیق حاضر، با استفاد ه از پرسشنامه محقق ساخته، بر اساس مقایسات زوجی از نمونه ای متشکل از د ه کارشناس د ر حوزه مد یریت رسانه و گرد شگری (بخش کیفی) و 66 نفر از کارشناسان مد یریت رسانه (بخش کمی) د ر سال 1399 جمع آوری شد ه است. نتایج این تحقیق، نشان د اد ه که د ر حوزه فضای مجازی، بیشترین تاثیر مربوط به تقویت زیرساخت‎های فناورانه، تاکید بر مولفه های جنگ نرم د ر حوزه گرد شگری د فاع مقد س، ایجاد زیرساخت های گرد شگری الکترونیک د ر حوزه د فاع مقد س، آرشیوسازی مجازی آثار مرتبط با اد بیات پاید اری و د فاع مقد س و استفاد ه از بستر فضای مجازی برای معرفی و تبلیغ گرد شگری د فاع مقد س د ر رتبه بعد ی عوامل موثر بر توسعه گرد شگری د فاع مقد س قرار د ارند .

  کلیدواژگان: گردشگری دفاع مقدس، فضای مجازی، تقویت زیرساخت های فناورانه فضای مجازی، مولفه های جنگ نرم، ایجاد زیرساخت های گردشگری الکترونیک در حوزه دفاع مقدس
 • فاطمه دوزنده ضیابری*، مهدی باصولی، اصغر نبیل صفحات 125-146

  گردشگری روستایی راهبرد ی، جهت تقویت جوامع محلی د ر مناطق روستایی بسیار حایز اهمیت است. بر این اساس، برنامه ریزان توسعه روستایی و گرد شگری، برای د ستیابی به این مزایا، بر ابزارهای جد ید ی د ر راهبرد های برنامه ریزی روستایی تاکید د اشته و به سمت استفاد ه از مفاهیم جد ید ی چون نام برند سازی مقصد گام برد اشته اند . پژوهش حاضر، به اهمیت و بررسی تاثیر نام برند سازی مقصد بر توسعه گرد شگری روستایی می پرد ازد . در این زمینه، شکاف مطالعه هایی د ر ایران و به خصوص د ر مناطق شمالی ایران احساس می شود ، که قابلیت های فراوانی جهت توسعه گرد شگری روستایی د ارند ، روستاهای د هستان سراوان د ر استان گیلان، به عنوان یکی از مطلوب ترین مقاصد گرد شگران د اخلی و بین المللی، نیاز به گسترش فعالیت های گرد شگری و شناسایی مولفه های برند سازی گرد شگری د ارد . مطالعه حاضر، با استفاد ه از روش های کیفی و تجزیه و تحلیل محتوا، قصد د ارد تاثیر برند سازی مقصد را، بر توسعه گرد شگری، د ر روستاهای د هستان سراوان د ر استان گیلان، بررسی کند . روش پژوهش به صورت کیفی و جامعه آماری پژوهش را کارشناسان گرد شگری، متخصصان و استاد ان د انشگاهی و گردشگران، (مصرف کنند گان اصلی محصولات و خد مات ارایه شده) تشکیل د اد ند . جهت تجزیه و تحلیل د اد ه نیز از نرم افزار MAXQDA استفاد ه شد . با توجه به خروجی نرم افزار و نتایج پژوهش، معیارها د ر سه بخش شامل پاید اری اجتماعی و فرهنگی، توسعه و پایداری اقتصاد ی و عوامل زیست محیطی شناسایی شدند . بر اساس تجزیه و تحلیل کیفی، این مطالعه د ر مورد مسیر تحقیق و پیشنهاد های پژوهش های آیند ه  بیشتر بحث می کند .

  کلیدواژگان: ی مقصد، توسعه گردشگری پایدار، گردشگری روستایی، روستاهای دهستان سراوان
 • یوسف مظفری، امیرسعید مولودی*، علیرضا خرمایی صفحات 147-173

  اگر برحسب نظریه استعاره مفهومی، شالود ه تفکر بشری را استعاری د انسته و زبان را تنها یکی از بازنمایی های استعاره های مفهومی به حساب آوریم، باید بتوانیم استعاره های مفهومی را د ر بازنمایی های دیگری همچون تصاویر ثابت و متحرک، صد اها، موسیقی و... نیز ملاحظه کنیم. بر همین اساس، در  اثر حاضر، مفهوم سازی های استعاری فیلم فروشند ه بر اساس نظریه استعاره مفهومی لیکاف و جانسون (1980 , 2003) و نظریه استعاره چند وجهی فورسویل (2006, 2008) مورد بررسی قرار می گیرد . به همین منظور، بازنمایی های زبانی و غیر زبانی استعاره های مفهومی در سکانس های مختلف این اثر تحلیل می شوند . با بررسی د اد ه ها مشخص می شود که استعاره های مفهومی، به طور گسترد ه د ر این فیلم به کار گرفته شد ه اند . برخی از این استعاره ها مانند فیلم فروشنده به مثابه نمایشنامه مرگ فروشند ه یا تهران به مثابه نیویورک دهه چهل، کل روایت فیلم را در بر گرفته اند و تشابه شرایط اجتماعی د و جامعه را مفهوم سازی می کنند . برخی نیز همچون عماد به مثابه مش حسن، یا عماد به مثابه حیوان، برای شخصیت پرد ازی نقش ها مورد استفاد ه قرار گرفته اند .

  کلیدواژگان: استعاره مفهومی، فرهادی، فروشنده، سینما، استعاره چندوجهی
 • مرتضی چیت سازیان، میثم عباسی لاهرودی*، محمد رسایی صفحات 175-192

  گستردگی فضای سایبر، تمام ابعاد زند گی بشر را به خود معطوف کرد ه است، به نحوی که، جد ایی از این فضا برای برخی قابل تصور نیست. علیرغم مزایای غیر قابل انکار فضای سایبر، متاسفانه با گذشت هرچه بیشتر از عمر آن، بهره برد اری سوء از این فضا زمینه ساز مخاطرات بالقوه و بالفعل بسیاری شده است. این پژوهش، با روش توصیفی و تحلیلی، بر اساس منابع کتابخانه ای موجود ، صورت گرفته و با تتبع در منابع، مبانی فقهی آن بیان شد ه؛ سپس ماهیت و شرایط حقوقی آن مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه این پژوهش، نشان می د هد معاونت در جرایم سایبری از مصاد یق اعانه بر اثم است، لذا حرمت آن با استناد به ادله قرآنی، روایی و حکم مستقل عقل بر قبح کمک بر گناه اثبات می شود . همچنین مقد مه حرام و قاعد ه لاضرر نیز، به عنوان سایر مبانی فقهی مورد بررسی قرار گرفته است. مصاد یق رفتار معاون د ر فضای سایبر، د ر صورت اجتماع عناصر قانونی، ماد ی و معنوی، واجد مسئولیت کیفری است. البته معاونت د ر جرایم سایبری، گاهی مستقل از فعل اصلی است؛ مانند پورنوگرافی، که مقنن ضمن اهمیت به حفظ عفت عمومی و صیانت از حریم جامعه طی د و ماد ه، معاونت در پورنوگرافی را جرمی مستقل برشمرد ه است و گاهی تابع فعل اصلی است، مانند جرایم علیه محرمانگی، صحت و تمامیت داد ه ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی و... که طبق شرایط مندرج د ر ماد ه 127 قانون مجازات اسلامی قابل مجازات است

  کلیدواژگان: اعانه بر اثم، جرایم سایبری، مسئولیت کیفری معاون، قانون جرایم رایانه ای، فقه و حقوق ایران
|
 • MohammadReza Abbaszadeh, Hossein Vazifehdoost *, MohammadAli Nasimi, Hossein Dideh Khani Pages 5-28

  The advent of social media has led to the development and importance of word of mouth (verbal) communication and the emergence of a new phenomenon called electronic word of mouth marketing and advertising. Today, electronic word of mouth is one of the most influential and persuasive means among social media users today. The purpose of this study is to design a model of electronic word of mouth advertising in interpersonal relationships of social media users. In order to conduct the research, the qualitative research approach, based on the data-based method and using semi-structured interviews with experts in the field of advertising and media has been used. The sample size with the logic of theoretical sampling and until the achievement of theoretical saturation included a total of 12 people. Data coding was carried out by using MAXQDA software. Findings of Electronic Mouth Advertising Research with 9 Factors (Stimulus Factors, Electronic Word of Mouth Advertising Media, Expressing of Opinion, Source of Electronic Word of Mouth Advertising, Market related Factors, Searching of Opinion, Situational Factors, Effect of Electronic Word of Mouth Advertising and Electronic Word of Mouth Advertising Recipient) and 45 components were elaborated. The results of this study can be useful for business managers to manage electronic word of mouth advertisings on social media.

  Keywords: Online Interpersonal Relationships, Data Based Theory, Word of Mouth advertising, Electronic Word of Mouth Advertising, Social Media
 • Ali Sanaei Mehr, Ali Geranmayehpoor *, Ali Jafari, Shahnaz Hashemi Pages 29-53

  Trust is one of the most important concerns in advertising. With the development of web-based media and new forms of advertising, this concept has become more important than before, especially in the country's banking network. The purpose of this study is to investigate the role of advertising patterns in the web and traditional media in the trust and confidence of the customers of banking network. For this purpose, a conceptual model based on the Aida Model has been used in this study. The research method of this research is quantitative and based on survey method. The statistical population of the present study consists of bank customers in Tehran. Using Cochran's Formula and Combined Sampling Method, 384 people were selected as a sample. Statistical findings show that by increasing the level of attracting attention, creating interest, stimulating the desire and directing customers to receive services resulting from banking network advertising on the web and traditional media, customer trust will increase and vice versa. According to the results of this study, which was obtained through Pearson Correlation Test (r = 0.67, r = 0.33), banking advertising in traditional media has a greater impact on customer trust than web advertising.

  Keywords: Ttrust, advertising, Traditional Media, Web Space, customer
 • Fatemeh Tajik, Seyed Ali Rahmanzadeh *, Seyed Vahid Aqili, Davood Nemati Anaraki Pages 55-80
  Understanding the role, nature, position and potentials of the media, conscious and correct use of the media, in order to properly deal with the crisis,is of essential importance. Therefore, the present study is dedicated to analyzing the content of news related to the flood crisis, with the aim of analyzing the role of social networks (Telegram) in the management of this crisis. The study population is all news broadcast in Telegram channels and groups, including Golestan Crisis Management Channel, News Room Channel, Official Online News Channel, News Coverage Group, News Events Group and Crisis News about the Spring 2019 flood, published from March 21to April 3 2019.Therefore, the method in this research is content analysis, analysis unit and sampling method. Findings show that a total of 26 basic subjects and 9 organizing subjects were extracted from the three subjects before the crisis, during the crisis and after the crisis. In the pre-crisis stage, the three roles of awareness and warning, surveillance, and safe training; during the crisis phase, three roles of informing, accompanying, information gatekeeping and in the post-crisis phase, the three roles of analytics, accountability and calming of social networks (Telegram messengers), were identified. In the analysis of flood-related news, social networks with an interactive approach, used qualitative approach to analyze the published news. The media strategy used in the face of crisis on social media is a passive strategy. Information gatekeeping is less used in social networks and this affects their accuracy and authenticity of their published news. The volume and comprehensiveness of news on social networks is based on a Mirror Model.
  Keywords: Role, Social Networks, crisis management, flood, Spring 2019
 • MohammadMahdi Ershadi *, Mahboubeh Eghdami, Seyyed Mohammad Ghalamkarian Pages 81-106

  This article evaluates the plans in the Iranian media, considering the dimensions of spiritual health from the perspective of viewers and experts, so that to determine the best plan to improve the existing situation of one of the TV networks. Due to the significant impact of the media on the information dimension about spiritual health of viewers, the media experts chose this dimension of the spiritual health. Therefore, questionnaires based on field research, expert opinion and SERVQUAL Model were designed to assess the spiritual health programs of the media according to the dimensions of responding to the needs of different viewers, ensuring the accuracy and appropriateness of information provided, appropriateness of information, satisfaction and viewers trust Viewers. The validity of the questionnaires was assessed by the Leuche Method and their reliability was assessed based on Cronbach's Alpha. Then, a number of TV audiences were selected based on Klein's Theory and Cochran's Formula, and the results of their responces were examined. The results showed that the most important thing to expect is to ensure the accuracy of the information provided. Meanwhile, the appropriateness of the provided information has the highest score (0.0378) and meeting the needs of different viewers has the lowest score (0.054) in the current situation. Then, the correlation between research variables and Pearson Hypothesis was examined and the results showed that the selected sub-criteria are effective in assessing the spiritual health of the media. Finally, the collected results were submitted to the managers of Isfahan network to prioritize the proposed projects and programs for promoting spiritual health in Isfahan TV channel, based on the collected results and their opinions and using the multi-criteria decision-making method of network analysis process. Also, the design evaluation Super Matrix was calculated and the best design was selected to improve the existing situation.Keywords: Spiritual Health, Media, Iran, Decision-Making, Prioritization.Hierarchical Analysis of the Role of Cyberspace Factors on Development of Sacred Defense Tourism, by Employing the Fuzzy AHP ApproachZohre Javadieh, Nasim Majidi Ghahroudy & Bita Shahmansouri The tourism industry is one of the most lucrative and employment-generating industries in the world, which in recent decades has received more attention than any time before, by every country. Many countries earn a significant portion of their national income through the tourism industry, and the foreign exchange earnings are one of the major sources for boosting the national economy and development of countries. The main purpose of this study is to rank the position of cyberspace factors affecting the development of Sacred Defense tourism. This research has been carried out by using fuzzy Hierarchical Analysis (FAHP). The data of the present study, using a researcher-made questionnaire, were collected based on a pairwise comparison of a sample of 10 experts of media and tourism management (qualitative section) and 66 media management experts (quantitative section) in 2020. The results show that in cyberspace, the greatest impact is attributed to enhancing technological infrastructure, concentrating on the components of software in relations to Sacred Defense Tourism, creating E-tourism infrastructure in the said area, virtual archiving of works related to Resistance Literature and Sacred Defense and the use of cyberspace to introduce and promote Sacred Defense Tourism, are the next factors affecting the development of such particular type of tourism.Keywords: Holy Defense Tourism, Cyberspace, Strengthening Cyberspace Technological Infrastructure, Software Components, Creating Electronic Infrastructure for the Holy Defense Tourism.Investigating the impact of Destination Branding on Development of Rural Tourism (Saravan Village, Gilan)Fatemeh Dozandeh Zia abadi, Mehdi Basouli & Asghar Nabil Strategic rural tourism is very important to strengthen local communities in rural areas. therfore, rural development and tourism planners rely on new tools to achieve this objective.Rural planning strategies have emphasized and taken steps to use new concepts such as destination branding. The present study examines the importance and impact of destination branding on the development of rural tourism. Not mush studies has been conducted in Iran on the captined topic, especially in the northern regions of the country which have great potentials for rural tourism development. The village of Saravan in Gilan Province, as one of the most attractive destination for domestic and international tourism needs to expand tourism activities and identify the components of tourism branding. This study, using qualitative methods and content analysis, intends to investigate the effect of destination branding on tourism development in the village of Saravan. The research method was qualitative and the statistical population of the study consisted of tourism experts, specialists and university professors and tourists (as the main consumers of the products and provided services). MAXQDA software was used for data analysis. According to the software output and research results, the criteria were identified in three sections, including social and cultural sustainability, economic development and sustainability, and environmental factors. Based on the qualitative analysis, this study further discusses the research path and proposals for future research works.

  Keywords: destination branding, Sustainable tourism development, Rural tourism, Saravan Village
 • Zohreh Javadieh, Nasim Majidi Ghahroodi *, Bita Shahmansouri Pages 107-124

  The tourism industry is one of the most lucrative and employment-generating industries in the world, which in recent decades has received more attention than any time before, by every country. Many countries earn a significant portion of their national income through the tourism industry, and the foreign exchange earnings are one of the major sources for boosting the national economy and development of countries. The main purpose of this study is to rank the position of cyberspace factors affecting the development of Sacred Defense tourism. This research has been carried out by using fuzzy Hierarchical Analysis (FAHP). The data of the present study, using a researcher-made questionnaire, were collected based on a pairwise comparison of a sample of 10 experts of media and tourism management (qualitative section) and 66 media management experts (quantitative section) in 2020.The results show that in cyberspace, the greatest impact is attributed to enhancing technological infrastructure, concentrating on the components of software in relations to Sacred Defense Tourism, creating E-tourism infrastructure in the said area, virtual archiving of works related to Resistance Literature and Sacred Defense and the use of cyberspace to introduce and promote Sacred Defense Tourism, are the next factors affecting the development of such particular type of tourism.

  Keywords: Holy Defense Tourism, Cyberspace, Strengthening Cyberspace Technological Infrastructure, Software Components, Creating Electronic Infrastructure for the Holy Defense Tourism
 • Fateme Douzande Ziabari *, Mehdi Basouli, Asghar Nabil Pages 125-146

  Strategic rural tourism is very important to strengthen local communities in rural areas. therfore, rural development and tourism planners rely on new tools to achieve this objective.Rural planning strategies have emphasized and taken steps to use new concepts such as destination branding. The present study examines the importance and impact of destination branding on the development of rural tourism. Not mush studies has been conducted in Iran on the captined topic, especially in the northern regions of the country which have great potentials for rural tourism development. The village of Saravan in Gilan Province, as one of the most attractive destination for domestic and international tourism needs to expand tourism activities and identify the components of tourism branding.This study, using qualitative methods and content analysis, intends to investigate the effect of destination branding on tourism development in the village of Saravan. The research method was qualitative and the statistical population of the study consisted of tourism experts, specialists and university professors and tourists (as the main consumers of the products and provided services). MAXQDA software was used for data analysis. According to the software output and research results, the criteria were identified in three sections, including social and cultural sustainability, economic development and sustainability, and environmental factors. Based on the qualitative analysis, this study further discusses the research path and proposals for future research works.

  Keywords: destination branding, Sustainable tourism development, Rural tourism, Saravan Village
 • Yousef Mozafari, Amirsaeid Moloodi *, Alireza Khormaee Pages 147-173

  In case, based on the theory of conceptual metaphor, we consider the foundation of human thought as metaphorical and consider language as only one of the representations of conceptual metaphors, we should be able to consider conceptual metaphors in other representations such as still and moving images, sounds, music, etc.Accordingly, in this research work, the metaphorical conceptualizations of the Salesman film are examined based on the conceptual metaphorical theory of Likoff and Johnson (1980, 2003) and the theory of Forswell Multidimensional Mkkketaphor (2006, 2008). For this purpose, linguistic and non-linguistic representations of conceptual metaphors are analyzed in different sequences of this work. Examination of the data reveals that conceptual metaphors are widely used in this film. Some of these metaphors, such as the Iranian film “ Salesman” as a play about US made film “ The Death of a Salesman” or Tehran as New York in the 1940s, pervade the entire narrative of the film and conceptualize the similarity of the social conditions of the two societies.  And some, such as Emad as Mash Hassan or Emad as an animal, have been used to characterize the roles.

  Keywords: Conceptual Metaphor, Farhadi, Salesman, Cinema, Multidimensional Metaphor
 • Morteza Chitsazian, Meysam Abbasi Lahroudi *, Mohammad Rasaei Pages 175-192

  The vastness of cyberspace has taken up all aspects of human life, in a way that keeping aloof from this space is inconceivable for some people. Despite the undeniable benefits of cyberspace, unfortunately, since its advent, the misuse of this space has created many potential and actual risks. This research has been done by descriptive and analytical method, based on the available library resources, and its jurisprudential principles have been expressed by going through the releval sources and its nature and legal conditions are examined. The result of this research shows that assistance in cybercrime is one of the examples of involving in a sin or wrongdoing. So, its forbidness is proved by citing Quranic evidence, validity and the independent rule of reason on the ugliness of helping sin. Also, the introduction of religiously prohibited and the rule of harmlessness have been studied as other jurisprudential principles. Examples of the acompalice’s behavior in cyberspace, if a combination of legal, material and spiritual elements, is criminally liable. Of course, assisting in cybercrime is sometimes independent of the main act; such as pornography, in which the legislature, while emphasizing the importance of maintaining public decency and protecting the privacy of society in two articles of Penal Code, has considered pornography as an independent crime and is sometimes subject to the main act, such as crimes against privacy, accuracy and integrity of data and systems, computers and telecommunications, etc., which can be punished according to the conditions set forth in Article 127 of the Islamic Penal Code.

  Keywords: Contribution to Sin, Cybercrime, Deputy Criminal Liability, Computer Crimes Law, Jurisprudence, Iranian Laws