فهرست مطالب

مطالعات انقلاب اسلامی - پیاپی 64 (بهار 1400)

فصلنامه مطالعات انقلاب اسلامی
پیاپی 64 (بهار 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/10/11
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمد شاه سنایی*، محمدجواد نوروزی، حسین ارجینی، علیرضا نائیج صفحات 7-28

  پژوهش پیش رو با طرح این پرسش اساسی که الگوی مدیریتی امام خمینی+ در حل بحران چیست این فرضیه را مطرح نموده که الگوی مدیریتی ایشان ، از یک چرخه فکری، نشیت گرفته و بر پایه مبانی معرفت شناختی، هستی شناختی و انسان شناختی و تبعیت از اصولی چون خدامحوری، مردم محوری، قانون مداری، توجه به اصول اخلاقی و رعایت مصالح نظام اسلامی بنا شده است و اهدافی چون رشد و تعالی جامعه، حفظ نظام اسلامی و تامین امنیت را تعقیب می نماید. مقاله با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی و با تامل در آثاری که سیره امام خمینی در مواجهه با بحران در آنها مندرج است؛ کوشیده است با تحلیل اطلاعات، فرضیه تحقیق را اثبات نماید. با توجه به اینکه انقلاب اسلامی بر پایه ایدیولوژی خاصی متمایز از الگوی لیبرالیسم و مارکسیسم سامان یافته است ازاین رو شیوه ارایه الگوی مدیریت بحران نیز منبعث از همان ایدیولوژی خواهد بود.

  کلیدواژگان: امام خمینی+، الگو، مدیریت بحران، جمهوری اسلامی
 • نفیسه سادات قادری*، علیرضا گلشنی، مسعود همت صفحات 29-46

  پس از پیروزی انقلاب اسلامی اداره حکومت در چهارچوب احکام اولیه شریعت در عمل با بن بست هایی روبرو گردید که خروج از آنها جز با عبور از ظاهر شریعت میسر نبود. این مسیله، اجتهادات نوینی را می طلبید که توسط امام خمینی+ صورت پذیرفت. بدین ترتیب صورت بندی خاصی از نسبت میان قانون و شریعت موجب شکل گیری نظام سیاسی در وجهی متفاوت گردید. در این مقاله با محوریت قرار دادن اندیشه سیاسی امام خمینی+ و با روش توصیفی تحلیلی، به دنبال پاسخ به این سوال هستیم که سازوکارهای نظری پیرامون چالش میان شریعت و قانون در اندیشه سیاسی امام خمینی+ چیست؟ واکاوی اندیشه سیاسی امام خمینی+، این پاسخ را به همراه داشت که امام خمینی+ با قرایت فقهی خاصی به واسطه مفاهیمی چون حکم حکومتی و اصل مصلحت، احکام ثانویه، و ولایت «مطلقه» فقیه سازوکاری برای حل چالش میان شریعت و قانون ارایه داده اند.

  کلیدواژگان: شریعت، قانون، جمهوری اسلامی، حکم حکومتی، ولایت مطلقه فقیه
 • هادی اولاد*، محمدحسن الهی منش، رضا پریزاد صفحات 47-66

  با پیروزی انقلاب اسلامی کنش دشمنان در قالب جنگ تحمیلی و واکنش عناصر درونی اجتماع با رویکرد اندیشه سیاسی تشیع، دفاع مقدس را شکل داد. همگرایی یا واگرایی اجتماعی متاثر از شرایط به وجود آمده، موضوعی است که به آن توجه عمیقی صورت نگرفته است. بحرانی مانند جنگ تحمیلی، کنش واکنش های جمعی را نسبت به همبستگی اجتماعی دچار تحول بنیادینی نمود. بنابراین مسئله تحقیق حاضر آن است که دفاع مقدس چگونه بر همبستگی اجتماعی تاثیر داشته است؟ این پژوهش با شیوه توصیفی تحلیلی درصدد بررسی مولفه های تاثیرگذار و ریشه های فکری تقویت مفهوم همبستگی اجتماعی در شرایط جنگ تحمیلی برآمده است. بدین خاطر با شکل گیری هویت، وفاداری و تقسیم کار اجتماعی، دفاع مقدس ارزش ها و کنش های مشترک اجتماعی را تقویت نموده و با ارتقاء انگیزه های دینی و مذهبی، روح عصبیت ملی و یاری گری همگانی، مشی مشترک و وفاق دسته جمعی سبب تقویت همبستگی اجتماعی گردید.

  کلیدواژگان: دفاع مقدس، همبستگی اجتماعی، وفاق جمعی، پایداری
 • سید محمد حسینی، محسن توکلی، احسان جعفری فر* صفحات 67-88

  پیروزی انقلاب اسلامی مهم ترین تحول منطقه خاورمیانه است؛ چراکه با جایگزینی نظام جمهوری اسلامی به جای نظامی سلطنتی، احیا و گسترش ارزش های اسلامی درکشورهایی چون بحرین و سوریه را فزونی بخشید. انقلاب اسلامی به عنوان کانون پخش ارزش های دینی و وقوع خیزش های مردمی بعد از سال 2011 رقبای منطقه ای چون عربستان سعودی را به سبب نگرانی از نفوذ گفتمان انقلاب اسلامی به مقابله با ایران برانگیخت. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی، درصدد پاسخ به این پرسش است که سیاست خارجی عربستان سعودی در قبال کشورهای بحرین و سوریه با هدف مقابله با نفوذ انقلاب اسلامی ایران چیست؟ در چارچوب نظریه پخش، انقلاب اسلامی ایران به عنوان کانون پخش ارزش های اسلامی و مردم سالاری دینی به شمار می رود که وجود اشتراکات مذهبی و تاریخی با بحرین و نفوذ ایدیولوژیکی در نظام سوریه به عنوان مقاصد پخش آن در نظر گرفته می شود. در این راستا، عربستان سعودی با ادعای رهبری جهان اسلام تلاش دارد با استفاده از ابزارها و روش هایی ازجمله ترویج ایران هراسی، سرکوب معترضان بحرینی و تلاش برای ساقط کردن بشار اسد به مقابله با نفوذ انقلاب اسلامی مبادرت ورزد.

  کلیدواژگان: انقلاب اسلامی، عربستان سعودی، سوریه، بحرین، سیاست خارجی
 • مجید روحی دهبنه*، نادر یعقوبی صفحات 89-110

  ایران و عربستان پس از انقلاب اسلامی تاکنون درگیر رقابت در حوزه منطقه خاورمیانه هستند. این رقابت در یمن شکل منازعه گرفته و به ویژه پس از تهاجم عربستان و متحدینش به یمن از سال 2015 افزایش داشته است. منازعه ایران و عربستان در یمن اغلب در چارچوب رویکرد واقع گرا و یا سازه انگاری بررسی شده و کمتر در قالب های دیگر مطالعه شده است. این پژوهش با به کارگیری روش توصیفی تحلیلی، به دنبال تبیین این پرسش است که منازعه ایران و عربستان در یمن از منظر رویکرد روانشناختی رابرت جرویس چگونه تحلیل می گردد؟ با توجه به اینکه رفتار کشورها براساس باورهای آنها انتظام می یابد؛ یافته های تحقیق نشان می دهد برداشت و سوءبرداشت حکام عربستان نسبت به افزایش نفوذ و قدرت منطقه ای ایران و همچنین تمایل حکام این کشور در باور و تصویر قبلی از ایران که با اطلاعات جدید از قدرت ایران درک و پردازش می شود، آنها را درگیر یک معمای امنیت ساخته و از این منظر موجب تشدید منارعه میان دو کشور در بحران یمن شده است.

  کلیدواژگان: ایران، عربستان، یمن، رابرت جرویس، خاورمیانه
 • نصرالله داودوندی*، افشین زرگر، رضا شیرزادی صفحات 111-140

  تنش های طولانی مدت در خاورمیانه و تقارن آن با تحولات نوین جهانی، این منطقه را با موج جدیدی از دولت ملت سازی بر گسلی از منازعات مواجه کرده است. منازعاتی که با روند ناقص دولت ملت سازی در سده اخیر در خاورمیانه آغاز و در سطوح ملی منطقه ای در اشکال مختلف نمایان و فراگیر شد و با انقلاب ایران به اوج منازعه ملت در تقابل با دولت رسید و با جنبش های مردمی در آغاز هزاره سوم تداوم یافت. این مقاله به روش توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که؛ منازعات ملی و منطقه ای و روند دولت ملت سازی در خاورمیانه چه ارتباطی با یکدیگر دارند؟ نتایج مطالعات نشان می‎دهد رابطه ای دوسویه و معکوس بین این دو برقرار است. بدین مفهوم که روند ناقص دولت ملت سازی منازعات متعددی را ایجاد کرده که به تداوم این روند معیوب و نهایتا به تشدید و گسترش منازعات ملی و منطقه‎ای منجر شده است.

  کلیدواژگان: امنیت ملی، منازعه منطقه ای، دولت ملت سازی، همبستگی ملی، ثبات سیاسی
 • امین فرخان*، مصطفی ملکوتیان صفحات 141-162

  ایدیولوژی در فرآیند جنبش ها و نهضت ها نقش مهمی دارد و در دنیا موتور محرک بسیاری از تحولات فکری و سیاسی بوده است. در جهان اسلام و ایران نیز ایدیولوژی اسلامی نقش مهمی در تحولات سیاسی دوران معاصر داشته است. اما این ایدیولوژی چرا و چگونه شکل گرفت؟ به نظر می رسد مهم ترین معیارها در شکل گیری این ایدیولوژی متاثر از اندیشه های سیدجمال الدین اسدآبادی بوده است. وی دوری از اسلام را سبب انحطاط مسلمین دانست و برای اولین بار سعی نمود ایمان دینی و اسلام را تبدیل به ایدیولوژی نموده و آن را وارد زندگی مردم نماید. او معیارهایی را برای این ایدیولوژی تبیین و ارایه داد که دیری نپایید منجر به رنسانسی در ایران و جهان اسلام گردید و تقریبا عمده قیامها و نهضتهای اصلاحی و اسلامی را تا انقلاب اسلامی تحت تاثیر خود قرارداد. در این مقاله از روش «تحلیل محتوا» و تجزیه و تحلیل داده ها براساس آن، استفاده شده است.

  کلیدواژگان: سیدجمال الدین اسدآبادی، ایدئولوژی اسلامی، هویت اسلامی، عقلانیت، علم گرایی، عمل گرایی، انقلاب اسلامی
 • حسن خدادی، محمد ربیعی کهندانی * صفحات 163-182

  مقاله حاضر به مطالعه کارویژه توزیعی نظام سیاسی پهلوی در ایجاد نارضایتی عمومی و شکل گیری وضعیت انقلابی در ایران اختصاص دارد. کارویژه ای که با توزیع ارزش ها و منابع کمیاب در سطح جامعه مرتبط است. در این مقاله برای گردآوری داده ها از روش اسنادی و منابع کتابخانه ای استفاده شده است و برای تحلیل آنها، روش تحلیل کیفی به کار رفته است. از نظر ماهیت، این پژوهش از نوع توصیفی تاریخی است. فرضیه و یافته های پژوهش مقاله عبارت است از: «الگوی توزیع منابع و ارزش ها رژیم در سه حوزه اقتصادی، سیاسی و منزلت اجتماعی، سبب توزیع نامتوازن، نابرابر و ناعادلانه منابع و ارزش ها در سطح جامعه ایران شده و بالتبع آن تاثیری عظیم بر ایجاد شکاف بهره مندی و نارضایتی و درنهایت منجر به خیزش گروه ها، اقشار و طبقات محروم، حاشیه ای و سرکوب شده علیه الگوی توزیعی نظام سیاسی پهلوی و وقوع انقلاب اسلامی ایران شد.

  کلیدواژگان: انقلاب اسلامی، نظام سیاسی پهلوی، سیاست های توزیعی، شکاف بهره مندی، محرومیت نسبی
 • مسعود اخوان کاظمی*، امید شکرانه صفحات 183-204

  پژوهش حاضر، به بررسی و تحلیل تاثیر بحران توزیع در سقوط رژیم پهلوی دوم از منظر تیوری بحران لوسین پای می پردازد. پرسش اصلی تحقیق حاضر این است که نقش بحران توزیع در سقوط رژیم پهلوی چه بوده است. یافته های این پژوهش نشان دهنده این واقعیت است که رژیم پهلوی به دلایلی از قبیل وجود استبداد، عدم توزیع مناسب قدرت، نبود مشارکت سیاسی، و تخصیص نامتوازن و ناعادلانه درآمدهای نفتی، دچار بحران توزیع شده بود. مقابله رژیم پهلوی با مطالبات مشارکت جویانه شهروندان در سیاست، تمرکز بیش از حد ثروت در بین سران رژیم پهلوی، و ترویج و توزیع ارزش هایی مغایر با باورهای دینی و سنتی جامعه ایران، نهایتا به تشدید بحران توزیع انجامید و موجبات سقوط رژیم پهلوی را فراهم نمود. روش این پژوهش، به صورت توصیفی تحلیلی و از نوع پژوهش علی می باشد. جمع آوری داده ها در این پژوهش از طریق استفاده از منابع کتابخانه ای و تحلیل اسنادی صورت گرفته است.

  کلیدواژگان: بحران، توسعه، بحران توزیع، پهلوی، لوسین پای
 • محمد شهبازی*، محمدحسین دانشکیا، سید محمود سامانی صفحات 205-224

  رنسانس و انقلاب صنعتی، جهان معاصر خود را تحت تاثیر قرارداد، پیشرفت های مادی چشمگیر غرب، ممالک دیگر را ترغیب به ایجاد تحولاتی نمود تا خود را به کاروان غرب برسانند. برخی از کشورها تحول در نظام آموزش را راهکاری موثر برای این تحول دانستند. دولت قاجار نیز همین مسیر را در پیش گرفت. اما استقرار نظام آموزش نوین با آسیب هایی روبرو بود. این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی پی جوی بررسی این آسیب ها در دو بعد مبانی و روش های انتقال و استقرار نظام آموزش نوین است. یافته ها حاکی از آن دارد اموری مانند: سطحی نگری به فرهنگ غرب، بی توجهی به روح استعمارگرایانه غربیان، وابستگی فکری و عقیدتی، دور شدن از هویت ملی و دینی فراگیران، در زمره آسیب های مبنایی و اعزام محصلین به خارج از کشور، تاسیس مدارس نوین، نهضت ترجمه، مطبوعات از آسیب هایی است که می توان آنها را ذیل آسیب های ناشی از روش انتقال نظام آموزش نوین برشمرد.

  کلیدواژگان: ابزار و مبانی آموزش عصرقاجار، آموزش نوین، آسیب شناسی، فرهنگ غرب
|
 • Mohammad Shahsanaei*, MohammadJavad Norouzi, Hossein Arjini, Alireza Naeej Pages 7-28

  Proposing the basic question: what is Imam Khomeinichr('39')s managerial model in crisis resolution?, the present study has hypothesized that his managerial model originated from an intellectual system based on epistemological, ontological and anthropological principles and following such principles as theism, democracy, law-basedness, attention to moral principles and observance of the interests of the Islamic system have been established and pursue goals such as the growth and excellence of society, maintaining the Islamic system and providing security. The article uses a descriptive-analytical method and reflects on the works in which Imam Khomeinichr('39')s biography in the face of crisis is contained; it tried to prove the research hypothesis by analyzing information. Given that the Islamic Revolution is organized on the basis of a particular ideology distinct from the model of liberalism and Marxism, so the method of presenting the model of crisis management will be derived from the same ideology.

  Keywords: Imam Khomeini, Model, Crisis Management, Islamic Republic
 • Nafiseh Sadat Ghaderi*, Alireza Golshani, Massoud Hemmat Pages 29-46

  After the victory of the Islamic Revolution, the administration of the government, within the framework of the basic rules of Sharia, in practice, faced deadlocks that could not be overcome except by going beyond the appearance of Sharia. This issue required new ijtihads that were carried out by Imam Khomeini. Thus, a special formulation of the relationship between laws and sharia led to the formation of a political system in a different way. In this article, focusing on Imam Khomeinichr('39')s political thought and using descriptive-analytical method, we seek to answer the question: what are the theoretical mechanisms for the challenge between Sharia and laws in Imam Khomeinichr('39')s political thought? An analysis of Imam Khomeinichr('39')s political thought led to the answer that Imam Khomeini (ra) with a special jurisprudential reading through concepts such as government rule and the principle of expediency, secondary rules, and the "absolute" rule of the jurist presented a mechanism to resolve the challenge between Sharia and law.

  Keywords: Sharia, law, Islamic Republic, Government Decree, Absolute Guardianship of Faqih
 • Hadi Owlad*, MohammadHassan Elahi Manesh, Reza Parizad Pages 47-66

  With the victory of the Islamic Revolution, the action of the enemies in the form of imposed war and the reaction of the internal elements of the society with the approach of Shiite political thought, led to the holy defense. Social convergence or divergence due to the resulting conditions is an issue that has not received much attention. The Crisis of the imposed war fundamentally changed collective action-reactions to social solidarity. So the question of the present study may be taken as: how the holy defense of IRI against Iraq has affected social solidarity? This descriptive-analytical study seeks to investigate the influential components and intellectual roots of strengthening the concept of social solidarity in the conditions of imposed war. Therefore, by forming national and Islamic identity, loyalty and division of social work, the holy defense strengthens common social values and actions, and by promoting religious motivations, the spirit of national sensibility and public support, a common policy and national harmony strengthened social solidarity.

  Keywords: Holy Defense, Social Solidarity, Collective Harmony, Stability
 • Seyyed Mohammad Hosseini, Mohsen Tavakoli, Ehsan Jafarifar* Pages 67-88

  The victory of the Islamic Revolution is known as the most important development in the Middle East; because establishment of the Islamic Republic in place of a monarchy led to revival and expansion of Islamic values in such countries as Bahrain and Syria. The Islamic Revolution, as the center of the spread of religious values and the rise of popular uprisings after 2011, provoked regional rivals such as Saudi Arabia to confront Iran over concerns about the influence of the Islamic Revolutionchr('39')s discourse. This descriptive-analytical article seeks to answer the question: what is the foreign policy of Saudi Arabia towards Bahrain and Syria in order to counter the influence of the Islamic Revolution of Iran? In the framework of diffusion theory, the Islamic Revolution of Iran is considered as the center for expanding Islamic values and religious democracy, the existence of religious and historical commonalities with Bahrain and ideological influence in the Syrian system have been known as its aims of dissemination. In this regard, Saudi Arabia claims to be the leader of the Islamic world and tries to counter the influence of the Islamic Revolution by using tools and methods such as promoting Iranophobia, suppressing the Bahraini protesters and trying to overthrow Bashshar Assad.

  Keywords: Islamic Revolution, Saudi Arabia, Syria, Bahrain, Foreign Policy
 • Majid Rouhi Dehbaneh*, Nader Yaghoubi Pages 89-110

  Iran and Saudi Arabia have been competing in the Middle East since the Islamic Revolution. This rivalry has taken shape in Yemen and has increased since 2015, especially after the invasion of Yemen by Saudi Arabia and its allies. The Iran-Saudi conflict in Yemen has often been studied in the context of a realistic or structuralist approach and less studied in other formats. Using a descriptive-analytical method, this study seeks to explain the question of how the Iran-Saudi Arabia conflict in Yemen is analyzed from the perspective of Robert Jervischr('39')s psychological approach. Considering that the behavior of countries is regulated based on their beliefs; findings show that the misunderstanding of Saudi rulers about increasing the IRI`s regional influence, as well as the tendency of Saudi rulers in the previous belief and image of Iran, which is understood and processed with new information about Iranchr('39')s power, entangled them in a security dilemma. From this perspective, it has intensified the conflict between the two countries in the Yemeni crisis.

  Keywords: Iran, Saudi Arabia, Yemen, Robert Jervis, Middle East
 • Nasrollah Davoodvandi*, Afshin Zargar, Reza Shirzadi Pages 111-140

  Prolonged tensions in the Middle East and its symmetry with recent global developments have left the region with a new wave of nation-state-building over a rift of conflict. Conflicts that began with the incomplete process of state-nation-building in the last century in the Middle East and appeared and spread in national-regional levels in various forms, and reached the peak of the nation-state conflict with IRI and continued with the popular movements at the beginning of the third millennium. Continued. This article, as a descriptive and analytical research, seeks to answer the question: How do national and regional conflicts and the state-nation-building process in the Middle East relate to each other? The results of the studies show that there is a bilateral and inverse relationship between the two. In the sense that the incomplete process of state-nation-building has created numerous conflicts that have led to the continuation of this flawed process and ultimately to the intensification and expansion of national and regional conflicts.

  Keywords: National Security, Regional Conflict, Government - Nation - Building, National Solidarity, Political Stability
 • Amin Farrokhan*, Mostafa Malakootian Pages 141-162

  Ideology plays an important role in the process of movements and is the driving force of many intellectual and political changes in the world. In the Islamic world, too, Islamic ideology has played a major role in contemporary political developments. Given the dominance of the system of domination and isolation of political Islam, this study deals with the origins of the reproduction of this ideology in the present era. It seems that the most important criteria in reviving this political Islam are related to the political actions of Seyyed Jamaluddin Asadabadi. He considered the distance from Islam as the cause of the decline of Muslims and tried to present the religious faith and Islam in the form of ideology and bring it into peoplechr('39')s lives. He provided criteria for the revival of Islamic ideology, which paved the way for the renaissance in Iran and the Islamic world, and influenced the major Islamic uprisings and reform movements until the Islamic Revolution. This article uses content and data analysis.

  Keywords: Seyed Jamaluddin Asadabadi, Islamic Ideology, Islamic Identity, Islamic Revolution
 • Hassan Khodadi, Mohammad Rabiei KohandanI* Pages 163-182

  The present article is devoted to the study of the distributive special function of the Pahlavi political system in creating public dissatisfaction and shaping the revolutionary situation in Iran. A feature that is related to the distribution of values and scarce resources at the community level. In this article, documentary and library-based technique have been used to collect data and qualitative analysis method has been used to analyze them. In terms of nature, this research is descriptive-historical. The research hypothesis and findings of the article are as follows: the regime`s distribution model of sources and values in the fields of economy, policy and social dignity led to an unjust distribution of sources and values and following it caused a gap of exploitation and dissatisfaction and ultimately led to the rise of deprived, marginalized and oppressed groups and classes against the distributional pattern of the Pahlavi political system and, therefore, to the Islamic Revolution of Iran.

  Keywords: Islamic Revolution, Pahlavi Political System, Distribution Policies, Exploitation Gap, Relative Deprivation
 • Massoud Akhavan Kazemi*, Omid Shokraneh Pages 183-204

  The present study examines and analyzes the impact of the distribution crisis on the fall of the Second Pahlavi regime from the perspective of Lucien Pye Crisis Theory. The main question of the present study is what was the role of the distribution crisis in the fall of the Pahlavi regime. The findings of this study indicate the fact that the Pahlavi regime was in a distribution crisis for reasons such as authoritarianism, lack of proper distribution of power, lack of political participation, and unbalanced and unjust allocation of oil revenues. The Pahlavi regimechr('39')s confrontation with the citizenschr('39') participatory-based demands in politics, the excessive concentration of wealth among the Pahlavi regimechr('39')s leaders, and the promotion and distribution of values contrary to the religious and traditional beliefs of Iranian society eventually exacerbated the distribution crisis and led to the fall of the Pahlavi regime. The method of this research is descriptive-analytical and causal research. The technique of collecting data and the method of the study are library-based documentary analysis.

  Keywords: Crisis, Development, Distribution Crisis, Pahlavi, Leucine Pye
 • Mohammad Shahbazi*, MohammadHossein Daneshkia, Seyyed Mahmoud Samani Pages 205-224

  The Renaissance and the Industrial Revolution affected the contemporary world, the dramatic material advances of the West persuaded other countries to make changes to reach the caravan of the West. Some countries considered the change in the education system as an effective solution for this change. The Qajar government followed the same path. But the establishment of a new education system faced with damage. This article seeks to investigate these injuries with a descriptive-analytical method in two dimensions: the principles and methods of transference and establishment of a new education system. Findings indicate that issues such as: superficiality toward Western culture, disregarding the colonial spirit of Westerners, intellectual and ideological dependence, alienation from the national and religious identity of learners, among the basic injuries and sending students abroad, the establishment of new schools, the translation movement, and the press are some of the harms that can be considered as the ends of method of transference of the new education system.

  Keywords: Tools, Foundations of Qajar Education System, Modern Education, Pathology, Western Culture