فهرست مطالب

پژوهش های روان شناسی اجتماعی - پیاپی 43 (پاییز 1400)
 • پیاپی 43 (پاییز 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/10/12
 • تعداد عناوین: 11
|
 • علی یزدان پناه دولت آبادی، افسانه توحیدی*، عباس رحمتی صفحات 1-18
  مقدمه

  تضادهای بین سنت و خاص سنت های قومی و مدرنیته برخی از مشکلات برگرفته از خشونت خانگی را تشدید می کنند و تبعات منفی آن متوجه زنان و فرزندانشان می شود. با توجه به این مساله، هدف پژوهش، طراحی بسته آموزشی چگونگی مقابله با خشونت همسران و بررسی اثربخشی آموزش آن بر خشونت همسران و اشتیاق تحصیلی فرزندان بود.

  روش

  روش پژوهش شبه آزمایشی از نوع پیش آزمون-پس آزمون با دو گروه آزمایش و دو گروه کنترل بود. از بین 53 زن خشونت دیده که به یکی از مراکز مشاوره شهرستان رفسنجان مراجعه کرده بودند، به روش نمونه گیری در دسترس، 30 نفر انتخاب و به روش تصادفی ساده در دو گروه 15 نفری آزمایش و کنترل جایگزین شدند و پرسشنامه مقابله با خشونت خانگی علیه زنان و فرزندانشان پرسشنامه درگیری تحصیلی را به عنوان پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند. برای مداخله، بسته آموزشی پژوهشگر ساخته مقابله با خشونت همسران در 10 جلسه فقط روی زنان گروه آزمایش اجرا شد. داده ها توسط تحلیل کوواریانس تک متغیری (ANCOVA) مورد تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  یافته ها نشان می د هند که آموزش مقابله با خشونت خانگی با استفاده از بسته آموزشی بر کاهش خشونت مردان و افزایش اشتیاق تحصیلی فرزندان اثربخشی معناداری دارد.

  نتیجه گیری

  نتیجه گرفته می شود که بسته آموزشی قابلیت استفاده به عنوان یک پروتکل آموزشی را دارد و از آن می-توان به عنوان یک ابزار در جهت کاهش خشونت خانگی مردان و بهبود اشتیاق تحصیلی فرزندان بهره برد.

  کلیدواژگان: اشتیاق تحصیلی، درگیری تحصیلی، خشونت خانگی، خشونت همسر
 • حسین زارع، سارا قربانی* صفحات 19-34

  هدف تعیین بررسی تاثیر ادراک خطر، خودکارآمدی و حل مسئله اجتماعی بر رفتارهای یاری رسان با توجه به نقش میانجی گر هوش اجتماعی انجام شد. طرح پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل کلیه ی افراد کمک رسان در سیل سال 1398 خوزستان بود. به منظور تعیین حجم نمونه، از فرمول کوکران بر مبنای جامعه غیر تعریف شده استفاده شد و 387 نفر به روش نمونه گیری خوشه-ای انتخاب شدند. براین مبنا شهر خوزستان به 5 منطقه جغرافیایی شامل شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز تقسیم شد. سپس از هر منطقه یک منطقه سیل زده به صورت تصادفی انتخاب شدند و در هر منطقه، دو کمپ اسکان سیل-زدگان انتخاب و به آن مراجعه شد و به صورت تصادفی آزمودنی های غیر آسیب دیده که به منظور کمک رسانی به این مراکز مراجعه نموده اند، انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه های رفتار یاریرسانی درخشنده -نیا و نوری (1384)، ادراک خطر بین تین ، خودکارآمدی شرر ، حل مساله اجتماعی دزوریلا و همکاران (2002) و هوش اجتماعی ترمسو (2001) بود. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش از روش آماری تحلیل مسیر به کمک دو نرم افزارSPSS وAMOS 22 استفاده شد. نتایج حاصل از ضرایب غیر مستقیم در تحلیل مسیر نشان داد که هوش اجتماعی نمی تواند نقش میانجی گر را در رابطه بین سه متغیر ادراک خطر، خودکارآمدی و حل مسئله اجتماعی با رفتارهای یاری رسانی ایفا نماید (05/0 p>) و تنها ضرایب مستقیم ادراک خطر، خودکارآمدی و حل مسئله اجتماعی با رفتارهای یاری رسانی مورد تایید قرار گرفت (05/0<P).

  کلیدواژگان: رفتار یاری رسان، ادراک خطر، خودکارآمدی، حل مساله اجتماعی، هوش اجتماعی
 • میلاد صالحی، سید علی موسوی اصل* صفحات 35-52
  مقدمه

  برای موفقیت در روابط بین فردی به مهارت های اجتماعی نیازمندیم. احساسات مثبت و رضایت از خود حاصل موفقیت در این روابط است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی یادگیری مغزمحور و تفکر خلاق در ارتقاء مهارت های اجتماعی دانش-آموزان پسر پایه نهم متوسطه شهرستان بناب انجام گردیده است.

  روش

  نوع پژوهش، نیمه آزمایشی با پیش آزمون -پس آزمون بود و جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان پسر پایه نهم متوسطه اول سال تحصیلی 1400-1399 شهرستان بناب تشکیل داده بودند. از بین این دانش آموزان 45 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. دانش آموزان به طور تصادفی در سه گروه 15 نفر به صورت دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل قرار گرفتند. تعداد جلسات آموزشی، 15 جلسه ی 45 دقیقه ای برای هر کدام از گروه های آزمایش بود. جمع آوری اطلاعات به وسیله پرسشنامه رشد مهارت های اجتماعی کرامتی (1386) صورت گرفت. اطلاعات به دست آمده توسط تحلیل کوواریانس و با نرم افزار SPSS-26 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  یافته های به دست آمده از تحلیل کوواریانس نشان داد، کلاس های آموزشی در افزایش مهارت های اجتماعی گروه های آزمایش موثر بوده است. همچنین تفکر خلاق 2/39 درصد و آموزش مبتنی بر مغز 9/37 درصد واریانس نمرات مهارت های اجتماعی را تبیین کردند.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که، آموزش یادگیری مغزمحور و تفکر خلاق تاثیر معنی داری (05/0>p) بر روی مهارت های اجتماعی گذاشته و موجب ارتقاء آن در گروه های آزمایش گردیده است. همچنین تاثیر تفکر خلاق در ارتقاء مهارت های اجتماعی بیشتر از یادگیری مغز محور بوده است.

  کلیدواژگان: یادگیری مغز محور، آموزش تفکر خلاق، مهارت های اجتماعی، دانش آموزان
 • مریم شاهنده*، حمیدرضا نوذرزاده آرانی صفحات 53-66
  مقدمه

  این پژوهش با هدف تعیین اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی ارتباطی بر باورهای فراشناختی و ترس از ارزیابی مثبت و منفی دانش آموزان متوسطه اول انجام شد.

  روش

  روش پژوهش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه پژوهش را دانش آموزان پسر دوره متوسطه اول شهرستان آران و بیدگل تشکیل دادند که به روش نمونه گیری هدفمند تعداد 30 دانش آموز پسر انتخاب و به صورت گمارش تصادفی در دو گروه  15 نفری آزمایش و گواه قرار گرفتند و به پرسشنامه های باورهای فراشناختی ولز و کاترایت - هاتن (2004)، پرسشنامه ترس از ارزیابی مثبت ویکز (2010) و پرسشنامه ترس از ارزیابی منفی لیری (1983) پاسخ دادند. گروه گواه در انتظار ماند و آموزش گروهی مهارت های اجتماعی ارتباطی برای گروه آزمایش در 8 جلسه یک ساعتی به اجرا گذاشته شد. پس از پایان مداخله، هر دو گروه مجددا با پرسشنامه های پژوهش مورد ارزیابی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که آموزش مهارت اجتماعی- ارتباطی بر کاهش باور های فراشناختی  (05/0p<)، کاهش ترس از ارزیابی منفی  (05/0p<) و کاهش ترس از ارزیابی مثبت (05/0p<) موثر بوده است.

  نتیجه گیری

  نتایج پژوهش اثربخشی کاربست آموزش گروهی مهارت های اجتماعی ارتباطی را بر کاهش باورهای فراشناختی و ترس از ارزیابی مثبت و منفی دانش آموزان تایید کرد.

  کلیدواژگان: مهارت های اجتماعی ارتباطی، باورهای فراشناختی، ترس از ارزیابی منفی، ترس از ارزیابی مثبت
 • مریم افسیه زاده، آزاده فرقدانی*، فاطمه شاطریان محمدی صفحات 67-88
  مقدمه

  هدف پژوهش، مدل یابی احقاق جنسی در زنان متاهل بر اساس سیستم های رفتاری و با نقش واسطه ای سبک های تبادل اجتماعی بود.

  روش

  این مطالعه از نوع  همبستگی بوده است. جامعه آماری شامل دانشجویان زن متاهل دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج بود که تعداد 300 نفر بر اساس روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. آزمودنی ها به پرسشنامه های احقاق جنسی هالبرت (1992)، سیستم های رفتاری کارور و وایت (1994) و سبک های تبادل اجتماعی لیبمن و همکاران (2011) پاسخ دادند. داده ها بر اساس معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها 

  نتایج نشان داد، بازداری رفتاری (01/0p<) اثر منفی و معناداری بر احقاق جنسی دارد. همچنین در بررسی اثرات غیرمستقیم سیستم فعال سازی رفتاری از طریق سبک های تبادل انصاف (01/0p<) و پیگیری (01/0p<) و فردگرایی (05/0p<)  اثر مثبت بر احقاق جنسی دارد و سیستم بازداری رفتاری از طریق سبک های تبادل سرمایه گذاری افراطی، منفعت طلبی، انصاف و فردگرایی (05/0p<) اثر منفی بر احقاق جنسی در زنان دارد.

   نتیجه گیری 

  فعال سازی و بازداری رفتاری، می توانند کارکرد متفاوت سبک های تبادل اجتماعی را در احقاق جنسی در زنان نشان دهند. بنابراین بررسی نقش میانجی سبک های تبادل اجتماعی اطلاعات دقیق تری را در خصوص تاثیرگذاری این سبک ها بر ابعاد مختلف روابط زناشویی، فراهم می کند.

  کلیدواژگان: احقاق جنسی، سیستم های رفتاری، سبک تبادل اجتماعی
 • محسن گل محمدیان*، ایوب سقزی صفحات 89-104
  مقدمه

  اختلال در روابط بین فردی چالش اصلی در ازدواج و فعالیت گروهی است. پژوهش حاضر با هدف مقایسه احساس تنهایی عاطفی- اجتماعی و بدرفتاری روانشناختی در دختران مجرد با و بدون علایم اختلال در روابط بین فردی انجام شد.

  روش

  پژوهش حاضر از لحاظ هدف بنیادی و از نظر روش توصیفی از نوع علی مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه های شهر سنندج در نیمسال اول تحصیلی 98-1399 بود. ابتدا  به روش نمونه گیری در دسترس 300 نفر انتخاب  در مرحله بعد بر اساس نقطه برش پرسش نامه مشکلات بین فردی (بارخام و همکاران، 1962) 114 نفر در گروه بدون علایم  اختلال در روابط بین فردی و 186 نفر در گروه با علایم  اختلال در روابط بین فردی جایگزین گردید. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسش نامه مشکلات بین فردی (بارخام و همکاران، 1962)، پرسش نامه احساس تنهایی اجتماعی- عاطفی (دیتوماسو و همکاران، 2004) و مقیاس بدرفتاری روان شناختی (کواتس و مسمن مور، 2014) بود. اطلاعات به دست آمده با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک راهه با رعایت پیش فرض های توزیع نرمال و همگنی واریانس ها تحلیل شدند.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که میانگین احساس تنهایی عاطفی- اجتماعی، مشکلات بین فردی و ابعادشان بین دو گروه با و بدون علایم  اختلال در روابط بین فردی تفاوت معنی دار دارد (05/0>p).

  نتیجه گیری

  یافته های پژوهش بر اهمیت توجه به احساس تنهایی عاطفی- اجتماعی و بدرفتاری روانشناختی در دختران مجرد دارای علایم اختلال در روابط بین فردی تاکید دارد؛ بنابراین انتظار می رود، مشاوران و روان درمانگران مرتفع نمودن احساس تنهایی عاطفی- اجتماعی و بدرفتاری روانشناختی دختران مجرد دارای علایم اختلال در روابط بین فردی گام بردارند.

  کلیدواژگان: احساس تنهایی عاطفی - اجتماعی، بدرفتاری روانشناختی، دختران مجرد، اختلال در روابط بین فردی
 • مجید برادران*، فرزانه رنجبر نوشری صفحات 105-122
  مقدمه

  جامعه پسندی با انواع شاخص های روانشناختی مثبت در ارتباط است. هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی نقش ابعاد سرشت و منش و حمایت اجتماعی ادراک شده در جامعه پسندی دانشجویان بود.

  روش

    پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز رشت در سال تحصیلی 99-1398 بودند. 220 دانشجو با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. داده ها به وسیله شاخص های ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون تجزیه و تحلیل شدند. شرکت کنندگان مقیاس شخصیت جامعه پسند پنر  (2002)، پرسشنامه سرشت و منش (آدان سرا-گرابولسا، ساسی و ناتاله (2009) و مقیاس چند بعدی حمایت اجتماعی ادراک شده (زیمت، دالم، زیمت و فارلی، 1988) را تکمیل نمودند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد، جامعه پسندی با پاداش وابستگی، خودراهبری، همکاری، خودفراروی و حمایت اجتماعی ادراک شده همبستگی مثبت معنادار و با آسیب پرهیزی و نوجویی همبستگی منفی معنادار دارد (01/0.(p< همچنین تحلیل رگرسیون گام به گام نشان داد که همکاری 33/0، حمایت اجتماعی ادراک شده 11/0 و خودراهبری 02/0 از واریانس جامعه پسندی دانشجویان را به طور معناداری پیش بینی نمودند (01/0<p)

  نتیجه گیری

  با توجه به نقش ابعاد سرشت و منش و حمایت اجتماعی ادراک شده در جامعه پسندی دانشجویان، یافته های این مطالعه تلویحات مهمی در این افراد دارد.

  کلیدواژگان: سرشت و منش، حمایت اجتماعی ادراک شده، جامعه پسندی
 • سعید رضایی*، علی وثوقی صفحات 123-140
  مقدمه

  رفتارهای جامعه پسند، اعمال هدفمندی هستند که به منظور رفاه دیگران انجام شده و بدون توجه به انگیزه فرد، تعریف می شوند؛ فلذا این پژوهش با هدف طراحی برنامه آموزشی کفایت اجتماعی بر بهبود رفتارهای جامعه پسند دانش آموزان تیزهوش کم پیشرفت انجام شده است.

  روش

  روش گردآوری داده ها، از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون و پیگیری همراه با گروه کنترل بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان تیزهوش کم پیشرفت دوره متوسطه دوم در سال 99-98 بود. ازبین کل جامعه، تعداد ‎28 دانش آموز تیزهوش کم پیشرفت بصورت نمونه گیری هدفمند انتخاب و در دو گروه آزمایش(14 نفر) و کنترل(14 نفر)  به طور تصادفی جایگزین شدند. سپس گروه آزمایش طی ده جلسه متوالی برنامه مداخله ای کفایت اجتماعی را دریافت کردند. از پرسشنامه شخصیت جامعه پسند  PSB(صفاری نیا و همکاران،1390) برای گردآوری داده ها استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج حاصل از تحلیل کواریانس چندمتغیره و اندازه گیری های مکرر نشان داد که برنامه مداخله ای کفایت اجتماعی بطور معناداری(05/0= α) موجب افزایش رفتارهای جامعه پسند گروه آزمایش شد.
   

  نتیجه گیری

  باتوجه به یافته های حاصل، برنامه مداخله ای کفایت اجتماعی، می تواند به عنوان یک راهبرد آموزشی اثربخش برای بهبود رفتارهای جامعه پسند دانش آموزان تیزهوش کم پیشرفت، به کار برده شود.

  کلیدواژگان: کفایت اجتماعی، رفتارهای جامعه پسند، تیزهوش کم پیشرفت
 • سحر خوش سرور، نیلوفر میکائیلی* صفحات 141-166
  مقدمه

  سرعت تغییرات اجتماعی بین فرهنگی در دهه های اخیر، لزوم توجه به نقش عوامل روانی- اجتماعی را در نگرش های خوردن و رفتارهای غذایی نسل جدید، برجسته می سازد. هدف از پژوهش حاضر، پیش بینی نگرش های خوردن آشفته بر اساس مقایسه اجتماعی، حساسیت بین فردی و انعطاف پذیری شناختی در دانشجویان زن بود.

  روش

  این پژوهش به روش توصیفی و در چارچوب مطالعات همبستگی انجام شد. جامعه آماری، کلیه دانشجویان زن مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در سال تحصیلی 99-98 بودند (9944 نفر)، که از بین آنها 200 نفر به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند و پرسشنامه های نگرش خوردن (گارنر و همکاران، 1982)، جهت گیری مقایسه ای آیوا- نترلندز)گیبونز و بانک، 1999)، حساسیت بین فردی (بویس و پارکر، 1989) و انعطاف پذیری شناختی (دنیس و وندروال، 2010) را تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از روش همبستگی پیرسون و آزمون تحلیل رگرسیون گام به گام، تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که مقایسه اجتماعی (432/0= β، 01/0>p) و حساسیت بین فردی (305/0= β، 01/0>p) به طور مثبت و معنادار و انعطاف پذیری شناختی (143/0-= β، 05/0>p) به طور منفی و معناداری قادر به پیش بینی نگرش های خوردن آشفته در دانشجویان بودند.

  نتیجه گیری

  با افزایش تبلیغات و تاکید جوامع غربی بر لاغری، آسیب پذیری جوانان در برابر اختلالات خوردن افزایش یافته است. بنا به نتایج پژوهش حاضر، عواملی همچون مقایسه اجتماعی، حساسیت بین فردی و انعطاف پذیری شناختی در نگرش های خوردن و متعاقبا سلامت روانی و جسمانی دانشجویان نقش موثری ایفا می کنند. از آنجاکه درمان های صرفا پزشکی، آثار موقت دارند، توجه به عوامل روانی- اجتماعی جهت پیشگیری و درمان اختلالات خوردن پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: نگرش های خوردن آشفته، مقایسه اجتماعی، حساسیت بین فردی، انعطاف پذیری شناختی
 • شهرام باسیتی، محمدهادی محتشمی* صفحات 167-186
  مقدمه

  این پژوهش به منظور بررسی رابطه بین ابعاد اضطراب اجتماعی و استفاده آسیب زا از اینترنت با میانجیگری نقش های جنسیتی صورت گرفت.
   

  روش

  پژوهش حاضر توصیفی از نوع مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان پسر مشغول به تحصیل در نیمسال دوم تحصیلی 1399-1400 ساکن شهر دامغان بود که از این میان  250 نفر از طریق فراخوان اینترنتی در پژوهش شرکت کردند. در پژوهش حاضر از مقیاس اضطراب اجتماعی (پاپلک و ویدک، 2008)، نقش های جنسیتی (بولدیزار، 1999) و پرسشنامه استفاده آسیب زا از اینترنت (کالوو- فرانسس، 2016) به عنوان ابزار استفاده گردید. ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق الگویابی معادلات ساختاری (SEM) و با استفاده از نرم افزار لیزرل انجام شد. روابط واسطه ای در الگوی پیشنهادی نیز با استفاده از روش بوت استرپ آزموده شدند.

   یافته ها

  نتایج حاکی از برازش مناسب مدل بود و نشان داد که بعد رفتاری اضطراب اجتماعی با میانجیگری نقش جنسیتی مردانگی اثر غیرمستقیم بر استفاده آسیب زا از اینترنت دارد (05/0 > p).

   نتیجه گیری

  یافته های پژوهش حاضر چهارچوب مفیدی را در شناسایی مولفه های تاثیرگذار در حوزه روانشناسی اجتماعی-فرهنگی در استفاده آسیب زا از اینترنت فراهم می کند. نتایج حاصل از این یافته ها به ضرورت توجه به نقش جنسیتی مردانگی در کاهش اضطراب اجتماعی و استفاده آسیب زا از اینترنت در دانش آموزان تاکید ویژه می کند.

  کلیدواژگان: ابعاد شناختی و رفتاری اضطراب اجتماعی، نقش های جنسیتی، استفاده آسیب زا از اینترنت
 • مجید صفاری نیا*، شیلر کیخاونی، ارمغان دماوندیان، سبا صفاری نیا، طیبه محتشمی صفحات 187-205
  مقدمه

  طبق یافته های پژوهشی واکسیناسیون همگانی راهکار مقابله با اپیدمی کووید- 19 است با این حال، عده ای از افراد جامعه تمایل به تزریق واکسن ندارند . پژوهش حاضر با هدف ساخت، اعتباریابی و رواسازی مقیاس نگرش به واکسن و رابطه آن با اضطراب سلامت طراحی شد.

  روش

  مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی بود و بر روی 320 نفر از ساکنین شهر تهران با نمونه گیری داوطلبانه اجرا شد. داده ها با استفاده از آلفای کرونباخ و تحلیل عامل اکتشافی با استفاده از نرم افزار 24 Spss- تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

   نشان داد که نتایج تحلیل عاملی اکتشافی بیانگر وجود 5 عامل مسئولیت اجتماعی، اعتماد، موانع و محدودیت ، سود و زیان و خطر پذیری بود که درمجموع 9/60 درصد واریانس کل را تبیین می کنند. همچنین ضریب پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ حاکی از پایایی مطلوب برای کل مقیاس (  871/0α=)، ، عوامل مسئولیت اجتماعی (  832/0α=)، عامل اعتماد (697/0α=)، عامل موانع و محدودیت (  861/0α=)، عامل سود و زیان (  687/0α=) و عامل خطر پذیری (  593/0α=) بود. نمرات استاندارد محاسبه و دامنه نمرات عامل ها و کل پرسشنامه بر اساس نمرات استاندارد به سه دامنه ضعیف، متوسط و قوی تقسیم شد. همچنین نگرش به واکسن با اضطراب سلامت رابطه مستقیم معنادار دارد.

  نتیجه گیری

  پژوهش حاضر نشان داد که ابزار طراحی شده از کفایت لازم برخوردار است و می تواند در پژوهش های آینده مورد استفاده قرار گیرد و این مقیاس برای سنجش این سازه در نمونه های ایرانی از پایایی و روایی کافی برخوردار است.

  کلیدواژگان: نگرش، واکسن هراسی، کووید 19، اضطراب سلامت
|
 • Ali Yazdanpanah Dolatabadi, Afsaneh Towhidi *, Abbas Rahmati Pages 1-18
  Introduction

  The conflicts between tradition and specifically ethnic traditions and modernization enhance some obstacles derived from domestic violence and its consequence is directed towards wives and children. Regarding this matter, the purpose of the research was to design an instructional package for coping with spousal domestic violence and to investigate its effectiveness of instruction on spousal violence and children’s academic enthusiam.

  Method

  The research method is semi-experimental of the pre-test and post-test kind with two experimental groups plus two control groups. Among the 53 women who experienced violence and referred to one of the counselling centers in the city of Rafsanjan, using convenience sampling method, 30 of them were selected. Using the simple random sampling method, they were placed into two experimental and control groups, with 15 subjects in each group; as the pre-test and the post-test, they completed the domestic violence against women questionnaire and their children completed the academic engagement questionnaire. For the intervention, for 10 sessions, only the experimental women group was exposed to the researcher made instructional package of coping with spousal violence. The data were analyzed using the Analysis of Covariance (ANCOVA).

  Findings

  Findings show that the instruction of coping with domestic violence has a significant effect on males’ violence and on enhancing children’s academic enthusiam.

  Conclusion

  It is concluded that the instructional package has the capability of being used as an instructional protocole and it can be beneficial as a tool in order to reduce males’ domestic violence and promoting children’s academic enthusiam.

  Keywords: academic enthusiasm, academic engagement, Domestic Violence, Spousal Violence
 • Hosein Zare, Sara Ghorbani * Pages 19-34

  The aim of this study was Investigating the effect of risk perception, self-efficacy and social problem solving on helpful behaviors according to the mediating role of social intelligence. The design of the present study was a descriptive correlational study and the statistical population of the study included all helping people in the flood of 1398 in Khuzestan. In order to determine the sample size, Cochran's formula based on undefined population was used and 387 people were selected by cluster sampling. Based on this, the city of Khuzestan was divided into 5 geographical regions including north, south, east, west and center. Then, a flooded area was randomly selected from each area, and in each area, two flood camps were selected and referred to it, and non-damaged subjects were randomly referred to these centers for assistance,were selected. Data collection tools included the Derakhshande Nia and Nouri Aid Behavior Questionnaire (1384), Bintin Risk Perception (1993), Scherer Self-Efficacy (1982), Dezorella et al.'s (2002) Social Problem Solving, and Termiso social intelligence (2001). In order to test the research hypotheses, the statistical method of path analysis was used with the help of SPSS and AMOS software version 22. The results of indirect coefficients in path analysis showed that social intelligence cannot play a mediating role in the relationship between the three variables of risk perception, self-efficacy and social problem solving with helping behaviors (p> 0.05) and only direct coefficients Perception of risk, self-efficacy and social problem solving were confirmed by helping behaviors (P <0.05).

  Keywords: Helping Behavior, risk perception, self-efficacy, social problem solving, Social intelligence
 • MILAD SALEHI, SEYED ALI MUSAVI ASL * Pages 35-52
  Introduction

  We need social skills to succeed in interpersonal relationships. Positive emotions and self-satisfaction are the results of success in these relationships. This study aimed to Compare the Effectiveness of Brain-Based Learning and Creative Thinking in Improving Students' Social Skills of ninth grade high school male students in Bonab city.

  Method

  The type of quasi-experimental research was pre-test -post-test and the statistical population of this study was ninth-grade male students in the academic year 1399-1400 in Bonab city. Among these students, 45 were selected by cluster random sampling. Students were randomly divided into three groups of 15 in two experimental groups and one control group. The number of training sessions was 15 sessions of 45 minutes for each experimental group. Data were collected using the Keramati Social Skills Development Questionnaire (2007). The obtained data were analyzed by analysis of covariance and SPSS-26 software.

  Results

  Findings obtained from analysis of covariance showed that training classes are effective in increasing the social skills of experimental groups. Also Creative thinking 39.2% and brain-based education 37.9%   explained the variance of social skills scores.

  Conclusion

  Based on the findings of this study, it can be concluded that the training of brain-based learning and creative thinking has a significant effect (p<0.05) on social skills and has promoted it in experimental groups. Also, the effect of creative thinking in promoting social skills has been more than brain-based learning.

  Keywords: brain-based learning, Creative Thinking, social skills, Students
 • Maryam Shahandeh *, Hamid Reza Nozarzadeh Arani Pages 53-66
  Introduction

  This study was conducted to determine the effectiveness of social communication skills training on metacognitive beliefs and fear of positive and negative evaluation of junior high school students.

  Method

  The research method was quasi-experimental with a pretest-posttest design with a control group. The study population consisted of male high school students in Aran and Bidgol that 30 male students were selected by purposive sampling method and randomly assigned to two groups of 15 experimental and control and answered to metacognitive belief Wells and Katright-Hutton (2004) questionnaires, Weeks (2010) Fear of Positive Evaluation Questionnaire, and Leary (1983) Fear of Negative Evaluation Questionnaire. The control group waited and the social communication skills group training for the experimental group was performed in 8 one-hour sessions. At the end of the intervention, both groups were re-evaluated with research questionnaires. Data were analyzed using the analysis of covariance.

  Results

  The results showed that social-communication skills training was effective in reducing metacognitive beliefs (p <0.05), reducing fear of negative evaluation (p <0.05), and reducing fear of positive evaluation (p <0.05). 

  Conclusion

  The results of the study confirmed the effectiveness of the use of group communication social skills training on reducing metacognitive beliefs and fear of positive and negative evaluation of students.

  Keywords: social-communication skills, Meta cognitive beliefs, fear of negative evaluation, fear of positive evaluation
 • Maryam Ofsieh Zadeh, Azadeh Farghadani *, Fatemeh Shaterian Mohammadi Pages 67-88
  Introduction

  This study aimed at modeling sexual assertiveness in married women based on behavioral systems with the mediating role of social exchange styles.

  Methods

  This study was conducted using a correlational design. The statistical population was all married female students of Islamic Azad University, Karaj Branch. A total of 300 students were selected using purposive sampling. The participants completed the Hulbert Sexual Assertiveness Questionnaire (1992), the Carver and White's BIS/BAS scales (1994), and the Leybman's Social Exchange Styles Questionnaire (2011). Data were analyzed based on structural equations.

  Results

  Results showed that behavioral inhibition has a significant negative effect on sexual assertiveness (p<0.01). In addition, in the analysis of indirect effects, the behavioral activation system had a positive effect on sexual assertiveness through fairness (p<0.01), tracking (p<0.01), and individualism (p<0.05) and the behavioral inhibition system hurt sexual assertiveness of women through overinvestment, benefit-seeking, fairness and Individualism (p<0.05).

  Conclusion

  Behavioral activation and inhibition can point to the different functions of social exchange styles in sexual assertiveness in women. Therefore examining the mediating role of social exchange Styles provides more detailed information about the impact of this variable on different dimensions of sexual relations in women.

  Keywords: Sexual Assertiveness, Behavioral systems, Exchange Social Style
 • Mohsen Golmohammadian *, Ayyob Saqqezi Pages 89-104
  Introduction

  Interpersonal disorder is a major challenge in marriage and group activity. This study aimed to compare emotional and social loneliness and psychological Maltreatment in single girls with and without symptoms of interpersonal relationships.

  Method

  The present study was comparative in terms of fundamental purpose and descriptive method. The statistical population included all students of Sanandaj universities in the academic year 2019. First, by the available sampling method, 300 people were selected. In the next stage, based on the cut-off point of the Interpersonal Problems Questionnaire (Barkham et al., 1962), 114 people in the group without symptoms of interpersonal problems and. 186 people in the group with symptoms of interpersonal relationships were replaced. The instruments used in this study were the Interpersonal Problems Questionnaire (Barkham et al,1996), the Social and Emotional Loneliness (Ditommaso et al,2004), and assisted maltreatment inventory (Coates & Messman-Moore,2014). The obtained data were analyzed using a one-way analysis of variance test by observing the assumptions of normal distribution and homogeneity of variance.

  Results

  The results showed that the mean of emotional and social loneliness, interpersonal problems, and their dimensions were significantly different between the two groups with and without symptoms of interpersonal disorders (p <0.05).

  Conclusion

  Findings emphasize the importance of paying attention to feelings of loneliness and psychological maltreatment in single girls with symptoms of impaired interpersonal relationships. Therefore, counselors and psychotherapists are expected to take steps to alleviate the feeling of emotional-social loneliness and psychological maltreatment of single girls with symptoms of interpersonal disorders.

  Keywords: Emotional - social loneliness, Psychological maltreatment, Single Girls, Interpersonal disorders
 • Majid Baradaran *, Farzaneh Ranjbar Noushari Pages 105-122
  Introduction

  Prosociality has been linked with a variety of positive psychosocial indices. The purpose of this study was to investigate the role of temperament and character dimensions and perceived social support in the prosociality of college students.

  Method

  The present research was a descriptive correlational study. The statistical population of the study consisted of all students of Payame Noor University of Rasht city in the academic year of 2019-2020. 220 students were selected by using a random sampling method. Data were analyzed by correlation coefficient and regression analysis. The participants completed the items of Prosocial Personality Scale (Penner, 2002), Temperament and Character Inventory (Adan, Serra-Grabulosa, Caci, &  Natale, 2009) and Multidimensional Scale of Perceived Social Support (Zimet, Dahlem, Zimet & Farley, 1988).

  Results

  Results showed that prosociality has a significant positive correlation with reward dependence, self-directiveness, co-operativeness, self-transcendence and perceived social support and it has a significant negative correlation with harm avoidance and novelty seeking (p<0.01).  Also, stepwise regression analysis showed that co-operativeness 0.33, perceived social support 0.11 and self-directiveness 0.02 significantly predict variance of prosociality in college students (p<0.01).

  Conclusion

  Considering the role of temperament and character dimensions and perceived social support on Prosociality in College Students, the results of this study have important implications for these individuals.

  Keywords: temperament, character, perceived social support, prosociality
 • Saeed Rezayi *, Ali Vosough Kalantari Pages 123-140
  Introduction

  prosocial- behaviors are purposeful actions that are defined for the well-being of others, regardless of one's motivation, So this study aimed to design a social competence intervention program on the social behavior of gifted students.

  Method

  The present study is quasi-experimental with pre-test-post-test design and follow-up with a control group. The statistical population includes all gifted low-achieving students in 2019. From the whole population, 28 students were randomly selected and randomly assigned to two experimental (14) and control (14) groups. Then, the experimental group was trained in 10 consecutive sessions of the social adequacy intervention program. To comply with the research ethics after the end of the research, a training program was implemented for the control group. A community-based personality questionnaire (saffarinia,2012) was used to collect data.

  Results

  The results of multivariate analysis of covariance and repeated measurements showed that the social competence intervention program significantly (α = 0.05) increased the prosocial behavior of the experimental group.

  Conclusion

  Based on the findings, the social competence intervention program can be used as an effective educational strategy to improve the prosocial behaviors of low-achieving gifted students.

  Keywords: Social competence, Social Behavior, low-achieving, Intelligence
 • Sahar Khoshsorour, Niloufar Mikaeili * Pages 141-166
  Introduction

  Rapid cross-cultural social changes in recent decades highlight the necessity of considering the role of psychosocial factors in the eating attitudes and behaviors of the new generation. This study aimed to predict disordered eating attitudes based on social comparison, interpersonal sensitivity and cognitive flexibility in female students.

  Method

  This was descriptive research conducted in the framework of correlation studies. The statistical population consisted of all female undergraduate students of Islamic Azad University, Tehran Science and Research Branch in the academic year 98-99 (9944 people), out of whom 200 ones were selected through multistage random sampling method. They completed Eating Attitude Test (Gamer et al, 1982), Iowa-Netherlands Comparison Orientation Measure (Gibbons & Buunk, 1999), Interpersonal Sensitivity Measure (Boyce & Parker, 1989), and Cognitive flexibility Inventory (Dennis & Vander Wal, 2010). Data were analyzed using Pearson correlation coefficient and stepwise regression analysis.

  Results

  Findings showed that social comparison (p<0/01, β=0/432) and interpersonal sensitivity (p<0/01, β=0/305) were positively and significantly, and cognitive flexibility (p<0/05, β=-0/143) was negatively and significantly capable of predicting disordered eating attitudes in the students.

  Conclusion

  With the rising emphasis on fitness in a Western advertisement, the vulnerability of young people to eating disorders has increased. Results of the present study indicate factors such as social comparison, interpersonal sensitivity, and cognitive flexibility effectively influence students' disordered eating attitudes and their psychological and physical health. Since medical therapies alone have temporary effects, further attention to psychosocial factors is recommended in the prevention and treatment of eating disorders.

  Keywords: Disordered Eating Attitudes, Social Comparison, interpersonal sensitivity, cognitive flexibility
 • Shahram Basity, Mohammad Hadi Mohtashami * Pages 167-186
  Introduction

  The aim of this research was to investigate the relationship of cognitive and behavioral dimensions of social anxiety and internet abusive use by mediating gender roles.

  Method

  the research method was a descriptive correlational. The Statistical population was composed of all boy students in second semester 2020-2021, living in Damghan City, of which 250 individuals participated in the study through online recall. The research tool included Social Anxiety Scale (Puklek & Videc, 2008), the Gender Roles Scale (Boldizar, 1999) and internet abusive use Scale (Calvo-frances, 2016). Fitness of the proposed model was estimated through structural equation modeling (SEM) and using Lisrel software package. The mediating relationship in the proposed pattern was tested using the bootstrap procedure.

  Results

  The results of structural equation modeling indicating fitness of model and showed that the behavioral dimension of social anxiety mediated by the gender role of masculinity has an indirect effect on the internet abusive use (p<0.05).

  Conclusion

  The findings of the present study provide a useful framework for identifying the influential components in the field of socio-cultural psychology in the internet abusive use. The results of these findings emphasize the need to pay attention to the gender role of masculinity in reducing social anxiety and internet abusive use in students.

  Keywords: cognitive, behavioral dimensions of social anxiety, gender roles, internet abusive use
 • Majid Saffarinia *, Shiler Kaikhavani, Armaghan Damavandian, Saba Saffarinia, Tayebeh Mohtashami Pages 187-205
  Introduction

  According to research findings, universal vaccination is the way to fight the Covid-19 epidemic. However, many people in the community are reluctant to get vaccinated. The present study was designed to make and validate the vaccine attitude scale and its relationship with health anxiety.

  Method

  The present study was a descriptive correlational study design performed on 320 Tehran residents through online calling. Data were analyzed using Cronbach's alpha and exploratory factor analysis using 24Spss-software.

  Results

  The results of exploratory factor analysis indicated the existence of 5 factors as Social responsibility, Confidence, Constraints, Calculation and Risk-taking, which explain 60.9% of the total variance. Also, the reliability coefficient of the questionnaire using Cronbach's alpha indicates the optimal reliability for all reasons (α = 0.871), social responsibility factors (α = 0.832), Confidence factor (α = 0.697), Constraints factor (α =861/86), the profit and loss factor (α = 0.687) and the risk factor (α = 0.593). Standard scores were calculated, and the range of factor scores and the whole questionnaire was divided into medium, weak and strong domains based on standard scores.

  Conclusion

  The present study showed that the tools required for adequacy design are necessary and can be used in future researches, and this control is sufficient to measure this structure in Iranian samples of reliability and validity.The present study showed that the designed tool is adequate and can be used in future research and this scale has sufficient reliability and validity to measure this structure in Iranian samples.

  Keywords: Attitude, Vaccine hesitancy, COVID-19, Health Anxiety