فهرست مطالب

پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار - سال دوم شماره 3 (پیاپی 7، پاییز 1400)

نشریه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار
سال دوم شماره 3 (پیاپی 7، پاییز 1400)

  • تاریخ انتشار: 1400/10/05
  • تعداد عناوین: 20
|