فهرست مطالب

نشریه مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان
سال دوم شماره 3 (پیاپی 7، پاییز 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/10/05
 • تعداد عناوین: 3
|
 • زیبا امیری امرایی، فرزاد ترکاشوند صفحات 1-10

  این پژوهش با هدف بررسی تاثیر مهارت ها بر کسب و کارهای آنلاین صورت گرفته است. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه‌ای شامل 23 پرسش با طیف لیکرت پنج درجه استفاده گردید. ابتدا پرسشنامه از دیدگاه خبرگان امر از نظر روایی محتوا تایید شد. سپس روایی سازه با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی تاییدی نیز انجام شد. برای سنجش پایایی نیز ضریب آلفای کرونباخ و پایایی مرکب محاسبه گردید. ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه 959/0 محاسبه گردید و مقدار CR تمامی متغیرها نیز بالای 7/0 بدست آمده است. تعداد نمونه با استفاده از فرمول کوکران 169 نفر تعیین گردید. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از تکنیک حداقل مربعات جزیی و نرم‌افزارSmart PLS  استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که مهارت های مدیریت بر مدیریت کسب و کارهای نوآورانه آنلاین تاثیر مثبت و معناداری دارند.

  کلیدواژگان: مهارت های مدیریت، کسب و کارها، بازی های دیجیتال
 • سمیه دویستی، دکتر سعید لندران اصفهانی صفحات 11-28

  چندسالی است فروشگاه‌های اینترنتی درکشورفعالیت می‌کنند، اما خرید اینترنتی قادربه یشتیبانی ازچرخه درست تجارت الکترونیک نیست. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیرصفحه‌آرایی، جو، انگیختگی عاطفی ونگرش نسبت به وب سایت برروی قصد خرید مشتریان درفروشگاه اینترنتی آدینه بوک درشهراصفهان می باشد.این پژوهش از نظر هدف کاربردی و ماهیت آن توصیفی_ پیمایشی از شاخه میدانی بوده است.جامعه آماری پژوهش افرادی هستندکه ازکتابفروشی اینترنتی آدینه بوک خریدکرده اند. روش جمع آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد است که روایی آن از دو لحاظ صوری و محتوایی(با مشورت متخصصان و اساتید)مشخص شد و برای سنجش پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده گردید. حجم نمونه 183نفروروش نمونه گیری خوشه ای ساده می باشد. بررسی فرضیه های پژوهش با استفاده از آزمون رگرسیون و اولویت بندی متغیر ها  با استفاده از آزمون فریدمن صورت گرفت. نتایج حاصل ازاین پژوهش نشان داده است که عواملی چون طراحی و صفحه آرایی،جووب سایت ،انگیختگی عاطفی،نگرش نسبت به وب سایت برروی قصدخرید مصرف کننده اثر دارد. تفاوت این پژوهش با پژوهش های پیشین این است که اثر چند متغیر روی قصد خرید را بررسی می‌کندو این پژوهش را می توان درسایر فروشگاه های اینترنتی با همین مدل پژوهشی اجراکرد.

  کلیدواژگان: قصدخرید، طراحی و صفحه آرایی، نگرش نسبت به وب سایت، انگیختگی عاطفی، جو وب سایت
 • آرزو بهمن پور خانی آبادی صفحات 29-47

  هدف تحقیق حاضر بررسی ارتباط بین توانمندسازی کارکنان و اقتصاد مقاومتی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد. بنابراین می توان اظهار نمود که این تحقیق از نوع کاربردی بوده و باتوجه به وجود متغیرهای مستقل و وابسته پژوهش و بررسی تاثیرات آنها بر هم، روش تحقیق توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. جامعه ی آماری این تحقیق شامل 11951نفر از کلیه کارکنان ادارات دولتی در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز می باشد. حجم نمونه در تحقیق حاضر بر اساس فرمول کوکران و در سطح خطای 0.05برابر 384نفر محاسبه گردیده است. به منظور گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه استفاده شده است. پرسشنامه توانمندسازی اسپریتزر در پنج بعد: احساس شایستگی در شغل، احساس داشتن حق انتخاب، احساس ارزشمندی، احساس معنی داری و احساس امنیت می باشد. همچنین سوالات پرسشنامه ی اقتصاد مقاومتی بر اساس مولفه های ذکرشده در بیانات مقام معظم رهبری تدوین شده است. با توجه به یافته های تحقیق مشاهده شده که بین توانمندسازی منابع انسانی و تحقق اقتصاد مقاومتی رابطه ای معنی دار و مستقیم به میزان 0.583وجود دارد.

  کلیدواژگان: اقتصاد مقاومتی، توانمندسازی، احساس شایستگی، حق انتخاب، احساس موثربودن، احساس ارزشمندی، احساس امنیت