فهرست مطالب

مطالعات امنیت اقتصادی - پیاپی 4 (تابستان 1400)

نشریه مطالعات امنیت اقتصادی
پیاپی 4 (تابستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/10/14
 • تعداد عناوین: 6
|
 • حسین قدیری* صفحات 1-39

  «امنیت ملی» از موضوعاتی است که اسلام اهمیت ویژه ای برای آن قایل است. تا آنجا که پیامبر اکرم () می فرماید: «در گفتار بی‏کردار، و دیدن بی‏آزمودن... و زندگی بدون سلامت و وطن بدون امنیت و شادمانی، خیری نیست.» (شیخ صدوق، 1413ق، ج4، ص. 369) می توان مدعی بود اموری که امنیت مردم و حاکمیت، به آن ها وابسته است، الزاماتی مشخص و مورد قبول همه عقلاست که عبارتند از: «قدرت اقتصادی، نظامی، سیاسی و فرهنگی». آنچه ما در پی آن هستیم ارتباط امنیت ملی با «وجوب مبارزه با مستکبرین» در مکتب سیاسی تشیع است که یک حکم فقهی محسوب می شود. چگونگی امکان وصول به امنیتی فراگیر در حوزه های مذکور به خصوص حوزه اقتصادی، با وجود چنین حکمی در حاکمیت اسلامی از موضوعاتی است که نیازمند تحقیق است. به خصوص آن که مبارزه با سلطه گران، هزینه های زیادی را بر پیکره ملت و حاکمیت، تحمیل می کند، به علاوه وجوب مقابله با آنان، چنانچه بررسی خواهد شد از نظر فقهی، مطلق است و مقتضیات زمان و مکان نمی تواند این حکم را مقید سازد. بنابراین در این مقاله در پی پاسخ به سه سوال هستیم. اولا امنیت ملی چیست؟ ثانیا مبانی فقهی استکبارستیزی و اطلاق آن، کدام اند؟ ثالثا با توجه به هزینه هایی که ایستادگی در برابر زیاده خواهان، بر مسلمین تحمیل می کند، چگونه از طریق عمل به این تکلیف از یک سو به امنیت ملی همه جانبه و از سوی دیگر منافع اقتصادی، دست پیدا خواهیم کرد؟ این مقاله به روش اجتهادی و استنباطی و بر اساس تجزیه و تحلیل از منابع موجود، انجام گرفته و نتایج به دست آمده نشان می دهد که چگونه ظلم ستیزی به ایجاد امنیت ملی فراگیر و تامین منافع اقتصادی منجر خواهد شد.

  کلیدواژگان: استکبارستیزی، امنیت ملی، اطلاق و تقیید، مقتضیات زمان، نفی سبیل.
 • مرضیه ابراهیمی شقاقی*، حسین اسلامی مفیدآبادی صفحات 41-66

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کارایی سرمایه گذاری بیشتر از حد و کمتر از حد بر ریسک ویژه است. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. داده ها و اطلاعات نمونه آماری پژوهش طی دوره زمانی 1392 تا 1398 جمع آوری شده است و برای بررسی و برازش داده های اولیه مدل از آزمون های آماری نظیر دوربین واتسون، کولموگروف اسمیرنوف، دیکی فولر، دیکی فولرتعمیم یافته و فیلیپس پرون، استفاده شده است. همچنین برای بررسی فرضیه های پژوهش نیز از روش داده های تابلویی، اثرات ثابت و نرم افزار اقتصادسنجی ایویوز و درنهایت برای بررسی معنی داری معادله خط رگرسیون از آزمون فیشر (F-test) و برای معنادار بودن ضرایب مدل نیز از آزمون آماری (T-test) استفاده شده است. نتایج فرضیه اول پژوهش نشان داد کارایی سرمایه گذاری بیشتر از حد تاثیر مثبت معنی داری بر ریسک ویژه دارد، درنتیجه فرضیه اول پژوهش مورد تایید واقع شد؛ همچنین، نتایج فرضیه دوم نشان داد کارایی سرمایه گذاری کمتر از حد تاثیر منفی معنی داری بر ریسک ویژه دارد، درنتیجه فرضیه دوم پژوهش نیز مورد تایید واقع شده است.

  کلیدواژگان: سرمایه گذاری، کارایی سرمایه گذاری، کارایی سرمایه گذاری بیشتر از حد، کارایی سرمایه گذاری کمتر از حد، ریسک ویژه.
 • طاهر شریف پور*، صفر محمدی صفحات 67-98

  رشد و توسعه اقتصادی پایدار از اصلی ترین اهداف اقتصادی کشورها به شمار می آید، که تامین آن مستلزم برنامه ریزی جامع، به کارگیری ابزارهای مناسب و اتخاذ سیاست های هماهنگ و سازگار در بخش های مختلف اقتصادی است. هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی بر رشد تولید ناخالص داخلی جمهوری اسلامی ایران طی برنامه پنجم توسعه (1395-1390) است. مدل تحقیق با استفاده از تکنیک داده های تابلویی تخمین زده شده است و برای سهم استان ها در تولید ناخالص داخلی از روش توصیفی و تحلیلی استفاده شده است. نتایج حاصل از به کار گیری الگوهای اقتصاد سنجی با استفاده از داده های تابلویی نشان دهنده آن است که رشد بخش ها در دوره مورد نظر تاثیر مثبت و معناداری بر رشد تولید ناخالص داخلی داشته است. همچنین میزان تاثیر ارزش افزوده بخش خدمات بیشترین سهم را در رشد تولید ناخالص داخلی داشته است. اکثر فرصت های شغلی در بخش خدمات بیشتر بر پایه سرمایه انسانی و نیروی کار استوار هستند تا سرمایه فیزیکی، بهره وری در این بخش به نسبت دو بخش دیگر با سرعت بسیار پایینی افزایش پیدا می کند و این سبب خواهد شد تا بهای تمام شده خدمات نسبت به کشاورزی و صنعت بالاتر باشد و همچنین سهم آن بخش نسبت به سایر بخش ها از تولید ناخالص داخلی افزایش یابد. بنابراین لازم است برای افزایش اشتغال به این بخش توجه ویژه ای شود.

  کلیدواژگان: ارزش افزوده، رشد اقتصادی، پانل دیتا، برنامه پنجم توسعه، سهم استان ها
 • عباس گوهری*، مصطفی محمدی رمضانی صفحات 99-120
  انقلاب اسلامی ایران پایه گذار تحولی بنیادین در زندگی مادی و معنوی انسان ها در عصر مدرن بود. انقلاب مردمی سال 1357 افزون بر دگرگونی نظام سیاسی در ایران، مبانی، اصول و آرمان های رایج در جهان را به چالش کشید و مدعی الگویی متمایز از حکومت داری و زیست اجتماعی بود. تا چند سال گذشته، الگوی مدون و منسجمی برای تبیین و ارایه ایده ها و افق های جدید انقلاب اسلامی وجود نداشت. تدوین سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت حرکتی در جهت جبران این خلاء بود. با این حال، این سند فاصله معناداری با یک طرح جامع، کارآمد، تحقق پذیر و برخاسته از علوم انسانی اسلامی دارد. مسئله اصلی این پژوهش، بررسی، نقد و ارایه پیشنهادهایی برای رفع کاستی ها و کمبودهای سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت در محور سیاست خارجی و نهایتا بازبینی و پیشنهادات جایگزین با رویکرد مصون سازی راهبردی است. اهمیت این موضوع از آنجایی است که تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و دستیابی به تدابیر آن در افق 50 ساله در گرو حفظ موجودیت و بقای جمهوری اسلامی و تاب آوری آن در برابر تهدیدها و اقدامات دشمنان خارجی است. پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از این که کاستی های سند الگوی پایه اسلامی ایرانی پیشرفت در حوزه سیاست با رویکرد مصون سازی راهبردی چیست؟ روش گردآوری و تحلیل داده ها در این پژوهش به ترتیب کتابخانه ای و توصیفی تحلیلی است. نتیجه گیری نهایی این پژوهش آن است که جامعیت و کارآمدی سند الگوی پایه پیشرفت در محور سیاست خارجی نیازمند توجه ویژه به سه مقوله «پایش و ارزیابی پیوسته انگیزه ها، توانمندی ها و تهدید ناشی از فعالیت ها و اقدامات دشمن»، «آمادگی در برابر دشمن از طریق ایجاد بازدارندگی در برابر اقدامات احتمالی دشمن» و «طرح ریزی برای نقش آفرینی موثر در نظام بین الملل و تغییر نظم جهانی» است.
  کلیدواژگان: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، سیاست خارجی، مصون سازی، راهبرد، نظم بین المللی، پدافند غیرعامل
 • علیرضا عسگری، سید رضا معینی*، شهلا کاظمی پور صفحات 121-154

  در جوامع مختلف ویژگی های جمعیت در اقتدار و امنیت اثر گذار بوده و به عنوان یک عامل مهم در نظر گرفته می شود. همان گونه که اندازه جمعیت جوان در سن کار می تواند تامین کننده نیروی کار کشور باشد و یا اندازه جمعیت سالخورده می تواند بار مالی زیادی برای نگهداری از آنان را داشته باشد، ویژگی های جمعیتی همچون سطح تحصیلات و مهارت ها و نظایر آن، به عنوان چهارچوب سرمایه انسانی می تواند آثار مثبت و منفی برای جامعه داشته باشد. از آنجا که جمعیت یکی از عناصر مهم در اقتدار و امنیت ملی محسوب می شود، پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و مروری بر تحولات و تغییرات جمعیتی ایران، رابطه میان جمعیت و اقتدار ملی را بررسی می کند. مطابق با یافته ها، در حال حاضر کشور ایران با داشتن جمعیتی بالغ بر 87 میلیون نفر و ارتقای سرمایه انسانی، از جمله داشتن جوانان انبوه و با تحصیلات بالا، یک قدرت منطقه ای و قدرت متوسط جهانی تلقی می شود. اما با توجه به کاهش تدریجی و مداوم میزان باروری کل، این نگرانی وجود دارد که ایران طی سال های نه چندان دور دچار رشد منفی جمعیتی شود که نتیجه آن مواجهه با جمعیتی سالخورده است که مسلما زنگ خطری برای قدرت و امنیت اقتصادی ایران در سطح منطقه محسوب می شود.

  کلیدواژگان: جمعیت، امنیت اقتصادی، قدرت، سالخوردگی، سرمایه انسانی
 • محمدصادق خیاطیان یزدی*، زهره رحیمی راد، کیارش فرتاش، علی سعدآباد صفحات 155-182

  با توجه به رشد سریع حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، این بخش به یکی از بسترهای بالقوه آسیب پذیر و خطرناک مبدل شده است که این امر بر اهمیت روزافزون توجه به پدافند غیرعامل در این حوزه صحه می گذارد. در این راستا، سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت به عنوان نقشه راه 50 سال آینده کشورمان، باید بتواند تصویری واضح از آینده مطلوب ایران در این حوزه به عنوان یکی از بخش های کلیدی خود ارایه دهد. فلذا مطالعه حاضر در پی آن است که با روش اسنادی، موضوعات مرتبط با فناوری اطلاعات مطرح در این سند را با رویکرد مصون سازی راهبردی و برش پدافند غیرعاملی مورد ارزیابی قرار دهد تا بتواند راهگشای مسیر سیاست گذاران قرار گیرد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد این سند اصلا نتوانسته است با توجه به اهمیت و چالش های پیش روی این حوزه، به آن بپردازد، به گونه ای که تنها در تدبیر شماره 19 خود اشاره ای مبهم به این بخش داشته است. این امر با توجه به تهدیدات سایبری که به جد تمدن اسلامی ایرانی را به خطر خواهد انداخت، بسیار جای تامل دارد. در انتها نیز با توجه به تحلیل صورت گرفته سه تدبیر برای رفع خلاهای ارایه شده، پیشنهاد شده است.

  کلیدواژگان: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، علوم و فناوری، مصون سازی، راهبردی، پدافند غیرعامل
|
 • Hosein Ghadiri * Pages 1-39

  "National security" is one of the issues that have received special significance in Islam. As the Holy Prophet (PBUH) says: "there is no goodness in idle speech, vision without experiment, unhealthy life, and the home country without security and happiness" (Sheikh Saduq, 1413 AH: vol. 4, p. 369). It can be asserted that affairs, on which the security of the people and the government depend, are specific requirements and accepted by all rationales, which are "economic, military, political and cultural power." What we are seeking for is the connection between national security and the "obligation to fight the arrogant" in the Shiite political school, which is a religious jurisprudence ruling. How to achieve comprehensive security in these areas considering such a ruling in Islamic governance is one of the issues that need to be investigated. Especially since the fighting against the hegemons imposes great costs on the nation and the government. In addition, the obligation to stand against with them, as will be examined, is absolute from the jurisprudence point of view, and the requirements of time and place cannot bind this ruling. Therefore, in this article, we seek to answer three questions. First, what is national security? Second, what are the jurisprudential bases of fighting with arrogance and its application? Third, given the costs that resistance to extravagance imposes on Muslims, through performing this duty how can we achieve to economic security on the one hand, and economic interests on the other hand. This article is based on inferential method and analysis of available resources. The results show that de arrogance will ultimately lead to comprehensive national security.

  Keywords: De-Arrogance, National Security, application, restriction, time requirements, the Rule of the Negation of the Way
 • Marzieh Ebrahimi Shaghaghi *, Hossein Eslami Mofid Abadi Pages 41-66

  Sustainable economic growth and development is one of the main economic goals of countries. Achieving this basic goal requires comprehensive planning, the use of appropriate tools and the adoption of coordinated and adaptive policies in various economic sectors. The main purpose of this study is to investigate the impact of value added of various economic sectors on the growth of GDP during the Fifth Development Plan (2011-2016). The research model has been estimated using the panel data technique and a descriptive and analytical method has been used for the share of provinces in GDP. The results of applying econometric models using panel data show that the growth of sectors in the period has a positive and significant effect on GDP growth. As can be seen, the service sector has the largest share in GDP growth. Since most job opportunities in the service sector are based more on human capital and labor force than physical capital, the productivity in this sector increases at a very low rate compared to the other two sectors, and this will cause the cost price of services to increase higher than agriculture and industry, and this increases the share of that sector compared to other sectors of GDP. Therefore, it is necessary to pay special attention to this sector to increase employment.

  Keywords: Value Added, economic growth, data panel, fifth development program, share of provinces
 • Taher Sharifpoor *, Safar Mohammadi Pages 67-98

  Sustainable economic growth and development is one of the main economic goals of countries. Achieving this basic goal requires comprehensive planning, the use of appropriate tools and the adoption of coordinated and adaptive policies in various economic sectors. The main purpose of this study is to investigate the impact of value added of various economic sectors on the growth of GDP during the Fifth Development Plan (2011-2016). The research model has been estimated using the panel data technique and a descriptive and analytical method has been used for the share of provinces in GDP. The results of applying econometric models using panel data show that the growth of sectors in the period has a positive and significant effect on GDP growth. The value added impact of economic sectors of agriculture, industry, services and oil was 0.08, 0.26, 0.51 and 0.17, respectively. As can be seen, the service sector has the largest share in GDP growth. The share of provinces in GDP shows that 5 provinces of Tehran (22.3%), Khuzestan (15.9%), Isfahan (5.5%), Bushehr (5.4) Percent) and Khorasan Razavi (5 percent) account for about 54 percent of GDP. Also, the share of provinces in GDP without oil shows that 5 provinces of Tehran (27%), Isfahan (7%), Khorasan Razavi (6.1%), Fars (5.5%) and Khuzestan (5.3%) about 51% of They account for non-oil GDP.

  Keywords: value added, economic growth, data panel, fifth development program, share of provinces
 • Abbas Gohari *, Mustafa Mohammadi Ramezani Pages 99-120
  The Islamic Revolution of Iran was the founder of a fundamental change in the material and spiritual life of human beings in the modern era. The People's Revolution of 1978 in Iran, in addition to transform the political system, challenged the basics, principles, and ideals in the world and claimed a distinct model of governance and social life. Until a few years ago, there was no coherent model for explaining and presenting new ideas and horizons of the Islamic Revolution. The formulating of the Islamic - Iranian model of progress document was a progressive step towards filling this gap. However, this document has a significant distance from a comprehensive, efficient, achievable plan derived from the Islamic humanities. The main concern of this research is to review, critique and present suggestions to address the shortcomings of the basic Islamic-Iranian model of progress in the field of foreign policy from the perspective of passive defense. The significance of this issue is that the realization of the Iranian Islamic model of progress and achieving its measures in the 50-year horizon depends on maintaining the existence and survival of the Islamic Republic and its resistance to the threats and actions of foreign enemies. The main question of this research is what are the shortcomings of the Islamic - Iranian model of progress in the field of politics from the perspective of passive defense? The method of data collection and analysis in this research is library and descriptive-analytical, respectively. In this research, the clauses related to foreign policy in Islamic - Iranian Model of Progress are reviewed from the perspective of passive defense, and finally, alternative proposals for each clause are presented. The final conclusion of this study is that the comprehensiveness and effectiveness of the Islamic - Iranian Model of Progress in the field of foreign policy requires special attention to the three main categories of "continuous monitoring and evaluation of motives, capabilities and threats from enemy activities and actions." "Preparing for the enemy by deterring possible enemy actions" as well as "planning to play an effective role in the international system and change the world order."
  Keywords: Iranian Islamic Model of Progress, foreign policy, Immunity, Strategy, International Order
 • Ali Reza Asgari, Seyed Reza Moeini *, Shahla Kazemipoor Pages 121-154

  In different communities, the characteristics of population have influenced the sovereignty and security, and functions as an important factor. Just as the size of the young population in terms of age and type of activity can provide workforce for the country, or the size of the elderly population can have a large financial burden to maintain them, demographic characteristics such as level of education and skills and the like -which are mentioned in the context of human capital- can also have positive and negative effects on society. Since population is one of the important factors in national sovereignty and security, the present study examines the relationship between population and national sovereignty using descriptive and analytical methods in the context of demographic changes in Iran. According to the findings of the research, currently Iran with a population of 78 million people is considered a regional and a global middle power. However, due to the gradual decline in total fertility rate in Iran, there is concern that Iran will experience negative population growth, resulting to an elderly population, which is arguably a danger to Iran's power and security in the region.

  Keywords: population, economic security, power, Aging, human capital
 • Mohammad Sadegh Khayatian Yazdi *, Zohreh Rahimi Rad, Kiarash Fartash, Ali Saadabad Pages 155-182

  Due to the rapid growth of the field of information and communication technology, this sector has become one of the potentially vulnerable and dangerous platforms, which confirms the growing importance of passive defense in this field. In this regard, the document of the Islamic-Iranian model of progress as a roadmap for the next 50 years of our country, should be able to provide a clear picture of the desired future of Iran in this area as one of its key parts. Therefore, the present study seeks to document the issues related to information technology in this document by cutting the passive defense in order to pave the way for policy makers. The results of this study showed that this document has not been able to address it at all, considering the importance and challenges facing this field, so that only in its policy number 19 it has made a vague reference to this section, which is due to the cyber threats which will seriously endanger the Iranian Islamic civilization and requires a very serious consideration. Finally, according to the analysis, three measures to fill the gaps are proposed.

  Keywords: Iranian Islamic Model of Progress, Science & Technology, Hedging, Strategic