فهرست مطالب

فقه و مبانی حقوق اسلامی - سال پنجاه و چهارم شماره 1 (بهار و تابستان 1400)

نشریه فقه و مبانی حقوق اسلامی
سال پنجاه و چهارم شماره 1 (بهار و تابستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/06/08
 • تعداد عناوین: 12
|
 • اردوان ارژنگ* صفحات 7-27

  سوگند غیرقضایی (سوگند عهدی)، نوعی قسم بر تعهد به انجام یا ترک اعمال (انجام ماموریت و وظیفه با شرایط مشخص و به گونه بایسته و شایسته) است. برای ورود به مسئولیت های مهمی مانند ریاست جمهوری و نمایندگی مجلس، این سوگند بایسته است. اهمیت این مشاغل از یک سو و جایگاه سوگند (به دلیل حاکمیت و محوریت ارزش های دینی اسلامی) از دیگر سو، برجستگی این نوع قسم را بیشتر می کند. آن توجه و این جایگاه، ناقض این سوگند را در نگاه شرع مقدس، مستوجب کفاره می کند. اما افزون بر کفاره شرعی، برای جایگاه و ضمانت اجرای آن، رویکرد و نهاد خاصی در قانون به چشم نمی خورد. این جستار با ابتنای بر برخی مبانی از قبیل وجوب موکد شرعی وفای به عهد و عقد (مستند به آیات و روایات)، قواعد فقهی، ناروایی و عدم جواز سلب اعتماد عمومی، قاعده حفظ نظام و نیز اقتضای آمره بودن وفای به عهد و عقد، بر این باور است که لزوم جرم انگاری حنث و نقض سوگند غیرقضایی (سوگند عهدی)، بسیار مدلل و موجه است.

  کلیدواژگان: جرم انگاری، سوگند غیرقضایی، نقض، عهد، مشاغل خاص
 • جلیل امیدی* صفحات 29-52

  آزادی بیان به معنای حق اظهار عقاید و افکار، و ابراز عواطف و احساسات به روش های گوناگون، از حقوق بنیادین بشر محسوب می شود؛ حقی مبتنی بر کرامت ذاتی بشر که همه اولاد آدم به گونه ای برابر از آن برخوردارند. حق آزادی بیان همچون سایر حقوق و آزادی های فردی، در توازن با مسوولیت اجتماعی افراد قرار می گیرد. موازنه حق و مسوولیت خود به خود موجب محدودیت حقوق افراد از جمله حق آزادی بیان آنان می گردد. الزامات زیست جمعی، حفظ کرامت بشر و اصل منع ایراد ضرر به دیگران، مبانی مسوولیت اجتماعی افراد و محدودیت آزادی های آنان هستند. این مبانی موجب شده اند تا اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر، موازین اسلامی و قوانین موضوعه ملی، آزادی بیان را به نفع ارزش هایی دیگر مثل حقوق و آزادی های دیگران، مقتضیات صحیح اخلاقی، نظم اجتماعی و مصلحت عمومی محدود کنند. این مقاله به روش کتابخانه ای و از طریق تحلیل محتوای اسناد به بررسی محدودیت های آزادی بیان می پردازد و به سوالی که در این زمینه مطرح است پاسخ مستدل و مستند می دهد.

  کلیدواژگان: آزادی بیان، محدودیت های آزادی بیان، اسناد بین المللی حقوق بشر، اسناد منطقه ای حقوق بشر
 • احسان آذری*، سید علی علوی قزوینی صفحات 53-71

  مطابق با نصوص شرعی چنانچه مشتری، بعد از انشاء عقد بیع، مبیع را با رضایت فروشنده قبض نماید و قبل از پرداخت ثمن فوت کند، فروشنده می تواند مبیع را مسترد سازد. نظر به اینکه به مجرد انعقاد عقد بیع، مالکیت مورد قرارداد، به مشتری منتقل می شود، اخذ مبیع از سوی فروشنده، ظاهرا با تملیکی بودن عقد بیع سازگار نیست. لذا دیدگاه های مختلفی در باب ماهیت عمل بایع در مراجعه به کالای فروخته شده مطرح شده است؛ اختیار فسخ، رجوع انحلالی، رجوع وثیقه ای و رجوع اجرایی ازجمله نظریات ارایه شده در فرض مسئله است. هدف از پژوهش حاضر تحلیل و نقد اقوال مطروحه در این باب و نهایتا ارایه نظر برگزیده در بستر فقه امامیه است. در این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی، مشروعیت استرجاع فروشنده، به اثبات رسیده و نتیجه گیری شده است که این عمل، ماهیتا حق تملک قهری قلمداد می شود.

  کلیدواژگان: حق، حق تملک قهری، خیار فسخ، رجوع، ملک
 • محمدرسول آهنگران*، لقمان رضانژاد صفحات 73-92

  قاعده احسان، مسقط ضمان است؛ به همین جهت شناخت ماهیت آن، برای انطباق مصادیق و موضوعات فقهی و حقوقی از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ تا زیان دیده به صرف صدور عمل نیکو از سوی عامل، غیر محق محسوب نشود و حقی از وی پایمال نشود.این پژوهش با روش تحلیلی توصیفی و مطالعه کتابخانه ای، ارکان ماهوی احسان را بررسی کرده است و در نهایت ارکان شش گانه ای را برای آن شناسایی کرده است که عبارتند از: 1. احسان به غیر؛ 2. جلب منفعت یا دفع ضرر؛ 3. قصد احسان در اقدام به عمل؛ 4. عدم استحقاق احسان شونده به احسان؛ 5. عدم تعیین اجرت و اخذ آن؛ 6. دور بودن عمل از هرگونه قبح و سوء. بنابراین اگر عمل انجام شده دارای ارکان مذکور نباشد یا پس از تحقق عمل، خللی به ارکان مذکور وارد آید، مشمول قاعده مذکور نخواهد بود و واضح است که اثر اسقاط ضمان در فرض بروز خسارت را نیز در بر نخواهد داشت.

  کلیدواژگان: ارکان ماهوی احسان، اسقاط ضمان، قاعده احسان
 • مرتضی چیت سازیان* صفحات 93-112
  وکلای دادگستری، به عنوان سربازان عدالت، نقشی حیاتی در صیانت از قانون در جامعه ایفا می کنند. وکیل با وجدان خود تعهد می بندد که از مسیر فطرت خارج نشود و با موکل میثاق می بندد که از او دفاع کند و نسبت به جماعت حقوقدان ها و وکلا متعهد می شود که قانون را رعایت نماید و رفتار منصفانه را مدنظر قرار دهد. میثاق حرفه ای وکالت در واقع مجموعه بایدها و نبایدهایی است که وکیل نسبت به آن سوگند یاد کرده است و باید در صحنه عمل به کار ببندد تا از آسیب رساندن به حرفه وکالت جلوگیری شود. میثاق حرفه ای وکلاء، دامنه وسیعی از گزاره های اخلاقی خاص حرفه وکالت را در کنار اخلاق فردی شامل می شود. برخی از این گزاره ها مثل استقلال وکیل، ضمانت اجرای قانونی ندارد؛ اما برخی از گزاره ها دارای ضمانت اجرای قانونی هستند که از آن تعبیر به تخلفات انتظامی می کنند.
  کلیدواژگان: اخلاق، تخلفات، حق، وکلاء
 • حامد خوبیاری، سید محمدصادق طباطبایی* صفحات 113-130

  هرچند در منابع فقهی، موضوع تکلیفی یا وضعی بودن تعهدات با جدیت بسیار طرح و بررسی شده؛ اما در آثار اغلب حقوق دانان به این جنبه از تعهدات توجه نشده است. آثار حقوقی مهمی از قبیل عدم توارث متعلق احکام تکلیفی، مالیت نداشتن موضوع این احکام، عدم قابلیت نقل و یا اسقاط حقوق مربوط به احکام تکلیفی سبب شده است تا اخیرا برخی حقوقدانان به این حوزه ورود کرده و با تکیه بر آراء فقها، به وجود احکام تکلیفی محض در حقوق ایران قایل شوند. نگارندگان این مقاله با بررسی ماهیت و آثار حکم تکلیفی و تحلیل دلایل موافقان و مخالفان وجود حکم تکلیفی در حقوق تعهدات، به این نتیجه رسیده اند که در بسیاری از مصادیق مورد ادعا اعم از تعهدات قراردادی و الزامات خارج از قرارداد، حکم تکلیفی محض وجود نداشته و حداقل برای متعهدله می توان قایل به وجود حکم وضعی حق مطالبه شد. در این نوشتار سعی شده است تا با روشی توصیفی- تحلیلی، اقسام متعلق تعهد در تعهدات قراردادی شناسایی و جریان حکم تکلیفی محض، در هرکدام به صورت جداگانه بررسی شود. نتایج به دست آمده در حوزه تعهدات قراردادی، با توجه به مبنایی بودن مقدمات مطروحه، قابل تعمیم به الزامات خارج از قرارداد نیز می باشد. بدون تردید فهم نوع احکام تعهدات، در شناسایی آثار آن موثر بوده و در تنقیح مرز بین حقوق اموال و حقوق تعهدات مفید خواهد بود.

  کلیدواژگان: تعهد، حکم تکلیفی، حکم وضعی، حق مطالبه، قرارداد
 • محمدرضا رضوان طلب، محمدعلی افشاری*، مرضیه گنجعلی دارانی صفحات 131-145

  در صورتی که موصی له، موصی خود را بکشد و یا فردی حاجب خود را بکشد آیا می توان حکم قاتل ممنوع از ارث را به باب وصیت تسری داد یا خیر؟ فرض اول در صورتی است که موصی له، موصی خود را بکشد و از وراث نباشد و دو حالت برای آن متصور است. حالت اول در صورتی که به نیت تملک موصی به اقدام به قتل می کند و حالت دوم در صورتی است که نیتی برای تملک موصی به ندارد. فرض دوم موصی له از وراث باشد و همان دو حالت نیز برای فرض دوم متصور است. در صورتی که قاتل به نیت تملک موصی به و ارث، اقدام به قتل نماید عمل او تحت عنوان اکل مال به باطل قرار می گیرد و از تملک موصی به و ارث محروم می گردد. ادله مختار، آیه لاتاکلوا اموالکم بالباطل می باشد که عمل قتل موصی له در ذیل عموم این آیه قرار می گیرد.

  کلیدواژگان: حرمان ارث، قتل موصی، موصی له
 • محمد زروندی رحمانی* صفحات 147-165
  دعاوی مالی از جمله معضلات کشور است که حل و فصل آنها وقت زیادی از پرسنل قوه قضاییه را می گیرد. نبود مقرراتی که موجب حل و فصل اختلاف شود، مشکلی است که قضات از آن شکوه دارند. از باب نمونه شخصی جاهلانه در مال دیگری تصرف و هزینه های زیادی صرف کرده است. در این موارد مشهور فقها بر این باورند که متصرف، مکلف است در صورت مطالبه مالک، مال غیر را به او برگرداند، این فتوا محور بسیاری از احکام محاکم در حکم به تخریب بناها و اموال متصرف فیه است. نوشته حاضر پس از بررسی ادله موافق و مخالف به این نتیجه رسیده که در صورت تعذر عرفی، مالک حق مطالبه رد عین را ندارد و بین مطالبه بدل و یا صبر تا رفع تعذر و دریافت عین مخیر است و با دریافت بدل باعث معاوضه قهری بین مالکیت بدل و مبدل می شود.
  کلیدواژگان: بدل، تصرف، حیلوله، رد، غصب، مبدل، معاوضه قهری
 • زینب محمدزاده*، سعید نظری توکلی صفحات 167-182
  فقهای امامیه توافق زوجین بر برقراری زوجیت برای مدت محدود را با عنوان ازدواج موقت و یکی از گونه های عقد ازدواج بر شمرده اند که به واسطه جریان برخی احکام معاوضات، می توان آن را نوعی قرارداد مبنی بر معاوضه «مهر» در برابر «بهره وری جنسی» قلمداد کرد. رکن بودن «مهر» و «مدت» در ازدواج موقت، سبب شده تا گروهی از فقهای امامیه آن را از مصادیق «عقد اجاره» برشمارند. اجاره انگاری ازدواج موقت، این قرارداد را با چالش های مهم فقهی و اخلاقی مواجه کرده است که از جمله می توان به تنزل جایگاه زن اشاره کرد. یافته های این پژوهش که با روش تحلیلی و توصیفی و به استناد منابع کتابخانه ای انجام شده، نشان می دهد با وجود برخی شباهت های ظاهری میان ازدواج موقت و اجاره در برخی ارکان و احکام، ماهیت ازدواج موقت، توافق زوجین بر زندگی زناشویی در مدتی خاص است و معاوضه ای میان بهره وری جنسی از زوجه در برابر پراخت مهریه از سوی زوج برای مدت معین انجام نمی شود.
  کلیدواژگان: اجاره، ازدواج موقت، بهره وری جنسی، معاوضه، مهریه
 • حمید موذنی بیستگانی، محمدرضا کیخا* صفحات 183-203

  اکثر فقهاء ابراز می دارند قوانینی که در جامعه اجرا می شود، اعم از کیفری، قوانین تجاری، بانکداری و... باید عینا مطابق قوانینی باشد که در کتب فقهی آمده یا تحت یکی از آن عناوین بگنجد تا مشروعیت داشته باشد. طبق یافته های این تحقیق - که به روش توصیفی تحلیلی به نگارش در آمده است- نه تنها مشروعیت معاملات، صرفا در گرو معاصرت آنها با شارع و امضای شارع نسبت به آنها نیست تا از این رهگذر، اعتبار معاملات مستحدثه، نفی گردد؛ بلکه حتی نمی توان پذیرفت هر معامله و قانونی که در عصر نزول، مشروع و مورد امضای شارع بوده الزاما امروزه هم مشروع باشد. به عبارت دیگر، دلالت سنت و اخبار بر امضای یک معامله، ملاک مشروعیت و اعتبار سنجی آن در اعصار و امصار دیگر نیست. بلکه قوانین - اعم از امضا شده و یا مستحدثه - با دو شرط، مشروع خواهند بود یکی آنکه متناسب با شرایط و اقتضایات موجود باشند و دیگری آنکه با مقاصد و کلیات شرعی در تعارض نباشد در این صورت در همان زمان و برای همان جامعه، مشروع خواهد بود.

  کلیدواژگان: : ابدی بودن احکام، احکام ثابت و متغیر، فقه معاملات، منطقه الفراغ
 • زهرا میرزازاده*، سید محمدصادق موسوی صفحات 205-220

  مقنن در توضیح «عنوان جرم مشهود» موضوع ماده 45 قانون آ.د.ک، به ذکر مصادیق آن پرداخته و ضابطه تعریف شده دقیقی معین ننموده تا در بر خورد ضابط با موارد مشکوک بر اساس آن به «اصل اولیه» عمل شود؛ لذا به طریق استدلالی با تکیه بر اطلاق ادله لفظی حریم خصوصی، فتوای امام خمینی در فرمان هشت ماده ای ایشان و با مداقه در مواد 56 و 57 ، اصل اولیه در برخورد ضابط با جرایم مشهودی که خلاف امنیت و آسایش عمومی بودن آنها مورد تردید است، عدم پیگیری و گزارش آن خواهد بود و چنین جرایمی حسب ضابطه «لزوم در علن بودن جرم»، یا مشهود محسوب نمی شوند و یا با معیار «مورد رویت بودن» در هر مکانی، مشهودند، اما قوانین جرم مشهود بر آنها جاری نمی شود و اثر اعمال ضابطین در آنها غیر شرعی و مشمول تحصیل دلیل از طریق نامشروع می باشد .

  کلیدواژگان: آسایش عمومی، امنیت عمومی، جرم مشهود، حریم خصوصی، فرمان هشت ماده ای امام خمینی
 • سید مسعود نوربخش* صفحات 221-240
  بخشی از مشکلات خانوادگی، خشونت جنسی است که اکثرا زنان قربانی می شوند. در مقام مقایسه و تطبیق نوع آزار مبتنی بر جنسیت با فقه، بیشتر آنها بر اساس قاعده عام «نفی ایذاء» یا دلیل اختصاصی ممنوع شده اند؛ ولی همه آنچه امروزه به عنوان «آزار جنسی» شناخته می شود، در منابع فقهی مطرح نشده و برخی از آنها مثل تجاوز زناشویی، ازدواج اجباری و برخی ممنوعیت ها برای ازدواج، از طریق قواعد دیگری جایز شده است؛ چه آنکه در زمان صدور منابع دینی و شکل گیری فقه، برخی از این رفتارها «آزار» شمرده نمی شد یا «آزار ممنوع» به حساب نمی آمد. در ریشه یابی و توجیه نظری این رفتارها به جهان بینی، نگرش به زنان، فرهنگ و اقتصاد مردسالار می رسیم. البته در فقه ظرفیت هایی وجود دارد که با اجتهادی که به سیره عقلا، عرف و قاعده عدالت اعتبار بیشتری بدهد، می توان تعارض بین برخی احکام فقهی را با دست آوردهای فرهنگ و تمدن بشری، برطرف نمود.
  کلیدواژگان: آزار جنسیتی، تجاوز زناشویی، خانواده، فقه، قاعده نفی ایذاء، مردسالاری
|
 • Ardavan Arzhang * Pages 7-27

  To enter important responsibilities, such as the presidency, the parliament, an oath is referred to as a non-judicial oath. The importance of these occupations, as well as the status of the oath (due attention to religious-Islamic values), increase the prominence of this category. That consideration and this position, deems the violator of this oath as deserving atonement. But in addition to the religious atonement, for the guarantee of its implementation, there is silence that reveals the importance of research thereby. This inquiry is based on some principles such as the obligation of religious emphasis on fulfilling the covenant (based on Qur’anic verses and hadiths), jurisprudential rules (such as la zarar), inadmissibility of deprivation of public trust, the rule of maintaining order and the necessity of being a dictator. Faithfulness in the covenant and contract, maintains that the need for criminalization and violation of the judicial oath, is very justified and well-reasoned.

  Keywords: Non-judicial oath, breach, covenant, criminalization, special occupations
 • Jalil Omidi * Pages 29-52

  Freedom of expression, i.e., the permission to express thoughts, ideas, emotions and sensibility in various ways, is a fundamental human right; a right based on the inherent dignity of human beings. The right to freedom of expression, like other individual rights and freedoms, is balanced with the social responsibility. This balance of rights and responsibilities automatically restricts the rights of individuals, including their right to freedom of speech. The requirements of collective life, the preservation of human dignity and the principle of non-harm to others are the foundations of individuals' social responsibility and the restriction of their freedoms. These principles have led to international and regional human rights instruments, Islamic norms and national laws restricting freedom of expression in favor of other values such as the rights and freedoms of others, the just requirements of morality, social order and the public interest. This library research examines the restrictions on freedom of speech by analyzing document contents.

  Keywords: freedom of expression, restrictions on freedom of expression, international human rights instruments, regional human rights instruments
 • Ehsan Azari *, Sayyed Ali Alavi Ghazvini Pages 53-71

  According to the Islamic sources, if the customer, after concluding the sale, receives the object of sale of the contract with the consent of the seller and dies before paying the price, the seller can return the object of sale. Since the ownership of the goods is transferred to the customer as soon as the contract is concluded, this situation does not seem to be compatible with the consequence of the sale. Therefore, different views have been expressed about the nature of the seller's action regarding the return of the sold goods; option of cancelation, revocation, mortgage revocation and performing revocation are some of these theories offered. The purpose of the present study is to analyze and critique the views expressed in this regard and finally to present a selected opinion in the context of the principles accepted in Imāmī jurisprudence. In this research, with the analytical method, the legitimacy of the seller's recourse has been proved and it has been concluded that this act is considered as a right of compulsory acquisition.

  Keywords: right of compulsory acquisition, revocation, option of cancellation, Ownership, right
 • Mohammad Rasool Ahangarar *, Loghman Rezanezhad Pages 73-92

  The rule of iḥsān (benevolence)’ is the waiver of surety; therefore, knowing its nature is of special importance for the application of jurisprudential and legal examples and issues; However, the essentials of this rule have not been enumerated in the works of Imāmī jurists and legalists.This research has been conducted by descriptive analysis and library stud and has examined the essentials of the rule of iḥsān and finally numerated the six pillars of the rule as follows: 1. Benevolence to others; 2. Gaining profit or repelling loss, 3. Intention of benevolence in taking action, 4. Lack of entitlement to benevolence by the receiver of benevolence, 5. Failure to determine the reward and receiving it, 6. Avoidance of any decency and abuse in action. Therefore if the above-mentioned elements are violated, the action will not be subject to the mentioned rule and it is clear that it will not have the effect of waiving the surety in case of damage.

  Keywords: rule of iḥsān, waiver of surety, essentials of iḥsān
 • Morteza Chitsazian * Pages 93-112
  Lawyers, as executors of justice, have an important role to play in regard to the preservation of law in society. Therefore, the lawyer and the judge are famous for being the angel of justice. Advocacy is an art and a lawyer is an artist who defends his legal, moral and professional duties in the society and develops a culture of rights. The lawyer pledges with his conscience not to deviate from the path of nature and makes a pact with the client to defend him and to the community of jurists and lawyers they pledge to abide by the law and consider fair treatment.
  The Professional Covenant on Advocacy is in fact a set of do's and don'ts that a lawyer has sworn in and must use in practice to prevent the legal profession from harm. Some of these statements, such as the independence of a lawyer, are not legally enforceable, but some are legally enforceable, which interprets them as disciplinary violations.
  Keywords: lawyers, Ethics, violations, right
 • Hamed Khubyari, Mmohammad Sadeq Tabatabae * Pages 113-130

  Although the subject “commitments’ being injunctive or situational” has been posited and investigated in the jurisprudential resources with a lot of seriousness, this aspect of the commitments has been neglected in most of the works by jurists. Important legal effects such as non-inheritance in the injunctive rulings, lack of materiality of these rulings, impossibility of conveyance and/or abortion of the rights related to the injunctive rulings have caused some jurists to recently start dealing with this domain and, relying on the jurisprudents’ verdicts, conclude that injunctive rulings exist in the laws of Iran. The authors have investigated the nature and effects of the injunctive rulings and analyzed the reasons presented by the proponents and opponents of the existence of the injunctive rulings in the laws of commitments and concluded that there is no purely injunctive ruling in many questioned examples, including the contractual obligations and extra contractual requirements and one can believe in the existence of the situational ruling for demand right at least for the obligee. The present study uses a descriptive-analytical method to identify the various kinds of commitments in the contractual obligations and to investigate the course of purely injunctive ruling in each of them separately. Considering the fundamentality of the proposed introductions, the results obtained in the area of the contractual commitments can be also generalized to the extra contractual requirements, as well. Undoubtedly, the understanding of the type of the commitments’ rulings is effective in the identification of their effects and also useful in delimiting the laws of properties and laws of commitments.

  Keywords: injunctive ruling, situational ruling, Commitment, demand right
 • Mohammad Reza Rezvantalab, Mohammad Ali Afshari *, Marzieh Ganjeali Darani Pages 131-145

  There is a consensus among Muslims that murderers are forbidden from inheritance. The main question of this research is that if the legatee murders the testator or the chamberlain, is it possible to extend the sentence of a forbidden murderer of inheritance to a will? Three hypotheses were put forward. Each one of the hypothesis was analyzed. The first case is if he commits murder with the intention of acquiring inheritance, and the second case is if he has no intention of acquiring inheritance. The second hypothesis is that the testator is an heir, and the same two states are assumed for the second hypothesis.

  Keywords: deprivation from inheritance, murdering the testator, legatee
 • Pages 147-165
  Financial disputes are among the problems of the country and it takes a lot of time for the judiciary to settle them. The lack of rules to resolve disputes is a problem that judges complain about. For example, a person has ignorantly seized another's property and spent a lot of money on it. In these cases, the renowned majority of the jurists believe that the possessor is obliged to return the other's property to the owner if requested. This fatwa is the focal point of many rulings of the Shari’a courts in order to destroy the appropriated buildings and properties. This study, after examining the reasons presented by the proponents and the opponents, came to the conclusion that if there is a customary excuse, the owner does not have the right to demand giving back the property. He can choose between demanding an exchange or waiting for the excuse to disappear and receiving the original property, and by receiving a substitute, he prompts the delictual exchange of property between the two parties.
  Keywords: intervening substitute, demand right, delictual exchange
 • Zeinab Mohammadzade *, Saeid Nazari Tavakkoli Pages 167-182
  Imāmī jurists have considered the agreement of the couple to establish a marriage bond for a limited period as a temporary marriage and one of the types of marriage, which can be considered as a kind of contract based on the exchange of "marriage portion" for "sexual exploitation", due to the trends in some exchange rulings. The fact that "marriage portion" and "duration" are essentials in temporary marriage has caused a group of Imāmī jurists to consider it as an example of a "lease contract". Assuming a temporary marriage as rental has caused this contract to face important jurisprudential and moral challenges, such as the degradation of the status of women. The findings of this study, which was performed by analytical and descriptive methods and based on library sources, show that despite some apparent similarities between temporary marriage and rent in some elements and rulings, the nature of temporary marriage is the couple's agreement on married life in a certain period and there is no exchange between the sexual productivity of the wife for the payment of the marriage portion by the husband for a certain period of time.
  Keywords: lease contract, Temporary Marriage, sexual productivity, Exchange, marriage portion
 • Hamid Moazzenibistgani, Mohammadreza Kaykha * Pages 183-203

  Most jurists believe that the rules that are implemented in society, including criminal law, commercial law, banking, etc., must be completely in accordance with the rules set forth in the books of jurisprudence or must be under one of those titles in order to be valid. Based on the findings of this research - which has been written in a descriptive-analytical method -, not only the validity of transactions does not depend solely on their concurrence with the Shāri‘ (the legislator) and the Shāri‘s approval of them so as, thereby, the validity of new transactions is denied; rather, it cannot even be accepted that every transaction and law that was valid and approved by the legislator in the era of Revelation is necessarily valid today. In other words, to imply tradition and hadith on the approval of a transaction is not a criterion for its validity in other times and places. Rather, laws - whether approved or newly raised - will be valid under two conditions: one that is in accordance with existing conditions and requirements, and the other that is not in conflict with the purposes and generalities of Shari’a. In this case, they will be valid for the same time and the same society.

  Keywords: : jurisprudence of transactions, permanence of rulings, permissible area (mantiqa al-firagh), fixed, variable rulings
 • Zahra Mirzazadeh *, Mohamad Sadegh Mousavi Pages 205-220


  Since “obvious crimes”, the subject of article 45 of the code of criminal procedure is just presented by examples and there is not any specific criterion for it, the officer cannot use that definition as a default principle in suspicious cases. Thus, on one hand, with reference to the application of privacy in verbal arguments, Imam Khomeini’s fatwa in his 8-article command, and by scrutinizing the content of articles 56 and 57, the default principle, in dealing with obvious crimes that are suspected to be contrary to the public safety and security, is not to be pursued and not to be reported. On the other hand, these crimes, either based on the criterion of “necessitating being public” are not considered obvious or based on the criterion of “visibility” in all places, are considered obvious but the law of obvious crimes will not apply to them. Therefore, the agents’ acts will be illegal and will be subject to acquiring evidence through illegal means.

  Keywords: obvious crime, Privacy, Imam Khomeini’s fatwa in his 8-Article Decree, Public safety, Public Security
 • Seyed Masoud Nourbakhsh * Pages 221-240
  Part of the family problems is sexual violence, which mostly victimizes women. In comparison with forty types of sexual harassment categorized in jurisprudence, most of them are prohibited under the general rule of "denial of persecution" or for a specific reason. But not everything that is known today as "sexual harassment" is discussed in jurisprudential sources. Some of them are allowed by other rules, such as marital rape, forced marriage, and some prohibitions on marriage. At the time of the issuance of religious sources and the formation of jurisprudence, some of these behaviors were not considered "harassment" or "prohibited harassment". In tracing and theoretically justifying these behaviors, we come to a worldview, a kind of attitude towards women, a patriarchal culture and economy. There are capacities in jurisprudence that can resolve the conflict between some jurisprudential rules and the achievements of human culture and civilization.
  Keywords: denial of persecution, family, jurisprudence, marital rape, patriarchy, Sexual harassment