فهرست مطالب

 • سال سی و یکم شماره 4 (زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/10/15
 • تعداد عناوین: 22
|
 • مه بانو خسروی، ابوالفضل توسلی*، عیسی پیری، مهدی بابائیان صفحات 1-16
  اهداف

  این مطالعه با هدف بررسی کشت مخلوط کنجد و لوبیا و پیدا کردن بهترین آرایش که بالاترین توانایی برای رقابت با علف هرز، حداکثر عملکرد و بیشترین محتوی عناصر غذایی بافت گیاهان را داشته باشد، اجرا گردید. 

  مواد و روش ها

  آزمایش به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار اجراء گردید. تیمارهای آزمایشی عبارت از رقابت با علف هرز شامل بدون وجین و وجین به عنوان کرت اصلی؛ و نسبت های کاشت شامل کشت خالص کنجد، کشت خالص لوبیا، 50 درصد کنجد + 50 درصد لوبیا، 50 درصد کنجد + 100 درصد لوبیا، 100 درصد کنجد + 50 درصد لوبیا و 100 درصد کنجد + 100 درصد لوبیا به عنوان کرت فرعی بودند. 

  یافته ها

  بالاترین عملکرد دانه و بیولوژیک کنجد و لوبیا از کشت خالص آن ها بدست آمد. میزان LER برای عملکرد دانه و بیولوژیک در همه تیمارهای کشت مخلوط در حالت وجین و بدون وجین بزرگتر از یک بود. در بین تیمارهای کشت مخلوط نیز، بیشترین میزان LER از کشت مخلوط 100 درصد کنجد + 100 درصد لوبیا بدست آمد. همین تیمار منجر به حصول کمترین میزان وزن خشک علف هرز شد. در بین عناصر غذایی اندازه گیری شده بافت گیاهان نیز تنها نیتروژن و فسفر تحت تاثیر معنی دار تیمار کنترل علف هرز و نسبت های کاشت قرار گرفت. 

  نتیجه گیری

  برای حصول عملکرد بهینه دو گونه، کنترل موثر علف های هرز و جذب عناصر غذایی کشت مخلوط 100 درصد کنجد + 100 درصد لوبیا در مقایسه با سایر نسبت های کاشت بهتر است.

  کلیدواژگان: عناصر غذایی، کنجد، لوبیا، نسبت های کاشت، وجین
 • صادق بیک نژاد درونکلایی، محمدرضا عامریان*، همت الله پیردشتی، اسماعیل بخشنده، احمد غلامی صفحات 17-33
  اهداف

  بررسی تاثیر باکتری های حل کننده پتاسیم بر ویژگی های کمی و آنزیمی کلزا (Brassica napus L.) رقم هایولا 50 در خاک شور از اهداف این پژوهش بود. 

  مواد و روش ها

  آزمایش به صورت کرت های خردشده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در خاک شور منطقه گهرباران میاندورود در سال زراعی98-1397 انجام گردید. تیمارهای مورد مطالعه شامل کود شیمیایی سولفات پتاسیم در هفت سطح شاهد، 25، 50، 75، 100، 125 و 150 کیلوگرم در هکتار به عنوان کرت اصلی و جدایه های باکتری در پنج سطح شاهد (بدون استفاده از باکتری)، باکتری Pantoea agglomerans، باکتری Rahnella aquatilis، ترکیب همزمان دو باکتری Pantoea agglomerans و Rahnella aquatilis و کود زیستی تجاری حل کننده پتاسیم بارور 2 (شامل باکتری هایPseudomonas koreensis  وPseudomonas vancouverensis) به عنوان کرت فرعی بودند. در پایان فصل زراعی، صفاتی نظیر عملکرد دانه، بیولوژیک و روغن دانه، میزان جذب عنصر سدیم و پتاسیم در اندام های هوایی و دانه کلزا و میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدان نظیر کاتالاز، گلوتامین پراکسیداز و سوپراکسید دیسموتاز اندازه گیری شد. 

  یافته ها

  نتایج تجزیه واریانس حاکی از تاثیر معنی دار سطوح مختلف کود و تلقیح بر صفات عملکرد دانه، روغن،  سوپراکسیداز دیسموتاز (SOD) و سدیم ساقه بود. علاوه بر این، اثرات متقابل برای صفات عملکرد دانه و روغن دانه، آنزیم SOD و سدیم ساقه معنی دار بود. ترکیب همزمان دو باکتری P. agglomerans و R. aquatilis به عنوان بهترین تیمار، موجب افزایش معنی دار صفات عملکرد دانه، بیولوژیک و روغن دانه، پتاسیم و سدیم دانه و ساقه و کاهش معنی دار آنزیم های CAT، GPX و SOD نسبت به تیمار شاهد شد. طبق نتایج تجزیه رگرسیون، بیشترین مقدار عملکرد بیولوژیک و دانه در تیمار تلقیح ترکیبی دو باکتری مشاهده گردید که به ترتیب باعث افزایش 39 و 06/51 درصدی این صفات نسبت به تیمار شاهد شد. علاوه بر این، بالاترین عملکرد روغن (9/73 درصد بیشتر در مقایسه با تیمار شاهد) نیز با کاربرد همزمان دو باکتری به همراه مصرف 100 کیلوگرم در هکتار کود پتاسیم مشاهده گردید. 

  نتیجه گیری

  به طور کلی با کاربرد همزمان دو باکتری P. agglomerans و R. aquatilis امکان افزایش عملکرد دانه و روغن و بهبود شرایط رشدی کلزا در شرایط خاک شور وجود داشته که از آن می توان در زراعت پایدار کلزا استفاده نمود.

  کلیدواژگان: باکتری، P. agglomerans، R. aquatilis، باکتری های حل کننده پتاسیم، کلزا
 • ندا زندی، شیوا خالص رو*، هدیه بدخشان، غلامرضا حیدری صفحات 35-48
  اهداف

  پژوهش حاضر به منظور ارزیابی صفات مورفولوژیک، عملکرد و میزان روغن برخی ارقام گلرنگ تحت تاثیر اسید هیومیک انجام گردید. 

  مواد و روش ها

  آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با دو فاکتور در سه تکرار در سال زراعی 96-1395 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کردستان انجام شد. فاکتور اول شامل سه غلظت محلول پاشی اسید هیومیک (0، 2 و 4 در هزار) و فاکتور دوم شامل پنج رقم گلرنگ (محلی اصفهان، سینا، فرامان، گلدشت و صفه) بود. 

  یافته ها

  نتایج نشان داد رقم فرامان نسبت به سایر ارقام از ارتفاع بوته، تعداد طبق در بوته، تعداد دانه در طبق و وزن هزار دانه بیشتری برخوردار بود. بالاترین غلظت اسید هیومیک موجب افزایش معنی دار صفات مورفولوژیک، اجزاء عملکرد، عملکرد و میزان روغن گلرنگ گردید. بیشترین عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و عملکرد روغن با کاربرد غلظت 4 در هزار اسید هیومیک در رقم فرامان حاصل شد و پایین ترین مقادیر صفات مذکور به رقم صفه تعلق داشت. 

  نتیجه گیری

  رقم فرامان نه تنها بالاترین عملکرد دانه و عملکرد روغن را تحت تاثیر غلظت 4 در هزاراسید هیومیک تولید کرد، بلکه نسبت به سطح پایین تر اسید هیومیک نیز افزایش معنی داری نشان داد.

  کلیدواژگان: تعداد طبق در بوته، دانه های روغنی، عملکرد روغن، صفه، فرامان
 • بیتا کاظمی اسکوئی، علی بنده حق*، محمدرضا ساریخانی، توراج قاسم زاده صفحات 49-66
  اهداف

  بررسی کار آمدی تلقیح باکتریEnterobacter S16-3 در تعدیل تنش خشکی از طریق بررسی برخی خصوصیات رشدی در ارقام کلزا در شرایط تنش خشکی انجام گردید.

  مواد و روش ها

  آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل با سه تکرار در سیستم کشت هیدروپونیک دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز اجرا گردید. فاکتور ها شامل شش رقم کلزا به صورت تلقیح شده و تلقیح نشده با باکتری Enterobacter S16-3 در دو سطح تنش خشکی 6/. و 2/1 مگا پاسکال به همراه شاهد (فاقد تنش) بودند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که اعمال تنش فزآینده خشکی کاهش معنی داری را در پارامترهای رشدی کلزا نظیر ارتفاع بوته، طول ریشه، محتوای آب نسبی، وزن تر کل، وزن خشک ریشه، وزن خشک اندام های هوایی و همچنین عملکرد بیولوژیک گیاه سبب شد. محتوای کلروفیل و پرولین برگ و ریشه تحت تنش ثابت ماند. تلقیح با باکتری محرک رشد علاوه بر افزایش طول ریشه ها و ارتفاع، عملکرد بیولوژیک کلزا را تا 57.5 درصد در شرایط تنش متوسط افزایش داد. همچنین تلقیح باکتری باعث افزایش محتوای کلروفیل و غلظت پرولین در سطوح مختلف تنش شد. ارقام کلزای تلقیح شده با باکتری خصوصیات رشدی و عملکرد بیولوژیک بهتری در مقایسه با گیاهان تلقیح نشده تحت سطوح مختلف تنش خشکی نشان دادند، در میان ارقام کلزا رقم Hyola308تلقیح شده با باکتری در کلیه پارامتر ها از سایر ارقام تحت تنش خشکی پیشی گرفت و فقدان پاسخ منفی به تنش فزآینده خشکی نشان دهنده افزایش تحمل به تنش در این رقم بود.

  کلیدواژگان: باکتری محرک رشد، پرولین، تنش خشکی، کلزا، عملکرد بیولوژیک
 • بهمن پاسبان اسلام* صفحات 67-77
  اهداف

  مطالعه به منظور بررسی اثرات تنش کمبود آب در مراحل روزت پاییزه و پرشدن دانه روی عملکرد و اجزای عملکرد دانه و روغن ژنوتیپ های زمستانه برتر گلرنگ و شناسایی ارقام متحمل به خشکی جهت کشت در اراضی کم-بازده دشت تبریز اجرا گردید.

  مواد و روش ها

  آزمایش به صورت کرت های خرد شده بر پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی آذربایجان شرقی طی سال زراعی 99-1398 پیاده شد. فاکتور اصلی تنش خشکی با سه سطح بدون تنش و خشکی در دوره های روزت و پرشدن دانه و فاکتور فرعی پنج ژنوتیپ گلرنگ شامل: پدیده، گل مهر، پرنیان، مکزیک14 و مکزیک248 بودند.

  یافته ها

  اثر کمبود آب در مرحله روزت پاییزه روی عملکرد دانه و روغن و اجزای آن غیر معنی دار بود ولی در مرحله پرشدن دانه باعث کاهش معنی دار صفات مذکور گردید. همبستگی بین قطر طبق با شاخص برداشت، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و روغن معنی دار شد. اجزای عملکرد با یکدیگر و عملکرد دانه و روغن همبستگی معنی داری داشتند. بین ژنوتیپ های مورد مطالعه بیشترین مقادیر عملکرد دانه و روغن به پدیده، گل مهر و مکزیک 248 تعلق داشت.

  نتیجه گیری

  مرحله روزت پاییزه در گلرنگ از نظر کمبود آب بحرانی نبود ولی خشکی در دوره پرشدن دانه ها باعث کاهش معنی دار قطر طبق، تعداد دانه در طبق، وزن هزار دانه، عملکرد دانه و روغن گردید. به نظر می رسد ژنوتیپ های پدیده، گل مهر و مکزیک 248 در اراضی کم بازده و دچار کمبود آب دشت تبریز قابل کشت بوده و مکزیک 248 می تواند در برنامه های اصلاحی گلرنگ به کار رود.

  کلیدواژگان: اراضی کم بازده، تنش خشکی، درصد روغن، شاخص برداشت، عملکرد دانه
 • سعید سیف زاده*، اشکان اشکیانی، امیرحسین شیرانی راد، سید علیرضا ولدآبادی، اسماعیل حدیدی ماسوله صفحات 79-93
  اهداف

  این پژوهش به منظور بررسی برخی صفات کیفی (اسیدهای چرب، دمای تاج پوشش برگ و مقاومت روزنه ای) ژنوتیپهای جدید کلزا در واکنش به قطع آبیاری و کاربرد روی، در کرج اجرا گردید.

  مواد و روش ها

  آزمایش به صورت فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار به مدت دو سال زراعی 94-1393 و 95-1394 در کرج اجرا گردید. آبیاری در سه سطح آبیاری نرمال، عدم ادامه آبیاری از مرحله گلدهی تا پایان دوره رشد و عدم ادامه آبیاری از مرحله میوه دهی تا پایان دوره رشد، روی در دو سطح عدم کاربردو محلول پاشی به میزان 30 گرم در لیتر و ژنوتیپ های کلزا شاملDanob ,HW113 ,KR2 L155 ,HL2012  در کرتهای فرعی قرار گرفتند. 

  یافته ها

  نتایج نشان داد که اثر متقابل آبیاری×ژنوتیپ بر وزن هزار دانه، عملکرد دانه، درصد روغن دانه، مقاومت روزنه ای، لینولییک اسید، لینولنیک اسید، اروسیک اسید در سطح یک درصد معنی دار بود. اثر متقابل آبیاری×روی×ژنوتیپ بر صفات عملکرد دانه، اولییک اسید و لینولییک اسید در سطح یک درصد و بر دمای تاج پوشش برگی، پالمتیک اسید و لینولنیک اسید در سطح پنج درصد معنی دار شد. روی سبب کاهش تاثیر سوء تنش کم آبی بر ژنوتیپ های در صفات مورد بررسی (عملکرد دانه 10%، دمای تاج پوشش برگی 3%، پالمتیک اسید 4%، اولییک اسید 5/0 %، لینولییک اسید 2% و لینولنیک اسید 4%) گردید، به طوری که در شرایط کاربرد روی و آبیاری معمول، ژنوتیپ L155 با عملکرد دانه 6310 کیلوگرم در هکتار و بیشترین درصد اولییک اسید به میزان 3/67 درصد را به خود اختصاص داد. به علاوه در شرایط کاربرد روی و قطع آبیاری از مرحله میوه دهی به بعد، ژنوتیپ های HL2012 و L155 به ترتیب با عملکرد دانه 5032  و 4826 کیلوگرم در هکتار و بالاترین درصد اولییک اسید به ترتیب 8/65 و 7/65 درصد را تولید نمودند. همچنین در شرایط قطع آبیاری از مرحله گلدهی به بعد، ژنوتیپ های HL2012 و L155 به ترتیب با عملکرد دانه 3679 و 3606 کیلوگرم در هکتار، بالاترین درصد اولییک اسید به ترتیب 3/64 و 2/64 درصد را به خود اختصاص دادند.

  نتیجه گیری کلی

  به طور کلی تاثیر مثبت کاربرد روی بر صفاتی نظیر درصد روغن دانه (9/0 درصد) با افزایش شدت تنش خشکی بیشتر شد، بخش بزرگی از تغییرات ایجاد شده با تغییرات شرایط محیطی حادث شده در مرحله رشد زایشی به خصوص در دوره پرشدن دانه مرتبط بود. با قرار گرفتن گیاه در معرض تنش خشکی شدید، میزان روغن دانه روند کاهشی از خود نشان داد و ژنوتیپ L155 برای کلیه شرایط آبی و ژنوتیپ HL2012 برای شرایط تنش خشکی آخر فصل جهت کاشت در مناطق معتدل سرد با اقلیم نیمه خشک قابل توصیه می باشند.

  کلیدواژگان: اسیدهای چرب، تش خشکی، تاریخ کاشت، دانه روغنی، محلول پاشی
 • مریم دهستانی اردکانی*، پریسا قاطعی، جلال غلام نژاد، علی مومن پور، زهرا فخاری پور چرخابی صفحات 95-115
  اهداف

  تنش شوری یکی از عوامل محیطی محدودکننده تولیدات کشاورزی است. کاربرد خارجی اسید سالیسیلیک (SA) می تواند تنش شوری را تخفیف دهد. هدف از پژوهش حاضر بهبود خصوصیات رشدی و فیزیولوژیک شاه پسند درختچه ای (Lantana camara Linn.) تحت تنش شوری با کاربرد خارجی اسید سالیسیلیک بود. 

  مواد و روش ها

  آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی، شامل سه سطح اسید سالیسیلیک (0، 5/0 و 1 میلی مولار) و پنج سطح شوری آب آبیاری (5/0، 3، 5، 7 و 9 دسی زیمنس بر متر)، در سه تکرار به اجرا درآمد. 

  یافته ها

  نتایج به دست آمده نشان داد که با افزایش سطح شوری، خصوصیات رشدی، میزان کلروفیل a و b و غلظت پتاسیم به طور معنی داری کاهش، در حالی که تعداد برگ های نکروزه، غلظت سدیم و نسبت سدیم به پتاسیم افزایش یافت. در سطوح بالای شوری استفاده از اسید سالیسیلیک موجب بهبود خصوصیات رشدی گیاه مانند ارتفاع، قطر نهایی شاخه اصلی، وزن خشک شاخساره و محتوای نسبی آب برگ و کاهش سدیم نسبت به شاهد شد. بیشترین تعداد انشعابات گیاه (66/4 عدد)، قطر نهایی شاخه اصلی (11/6 میلی متر)، قطر نهایی قلمه (92/9 میلی متر)، تعداد برگ (66/28 عدد) و وزن تر و خشک شاخساره (80/14 و 46/7 گرم) در گیاهان تیمارشده با اسید سالیسیلیک 5/0 میلی مولار و در شوری 5/0 دسی زیمنس بر متر به دست آمد. 

  نتیجه گیری

  استفاده از غلظت 5/0 میلی مولار اسید سالیسیلیک در سطوح بالای شوری به طور معناداری موجب بهبود خصوصیات رشدی و گلدهی گیاه شد. بنابراین کاربرد 5/0 میلی مولار اسید سالیسیلیک می تواند موجب کاهش قابل ملاحظه آسیب های ناشی از اثرات منفی تنش شوری گردد.

  کلیدواژگان: ارتفاع، سدیم، کلروفیل، نکروزگی، وزن خشک
 • صادق افضلی نیا*، سید منصور علوی منش، ماشاء الله زارع صفحات 117-132
  اهداف

  روش های خاک ورزی و آبیاری مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای در تولید محصولات کشاورزی را تحت تاثیر قرار می دهند. در این پژوهش اثر روش های خاک ورزی و آبیاری بر شاخص های انرژی، مقدار و شدت انتشار گازهای گلخانه ای در تولید گندم آبی در استان فارس بررسی شد. 

  مواد و روش ها

  پژوهش در قالب آزمایش کرت های خرد شده با نه تیمار و سه تکرار انجام شد. روش های آبیاری قطره ای نواری، سطحی و بارانی عامل اصلی و روش های خاک ورزی مرسوم، کم خاک ورزی و بی خاک ورزی عامل فرعی بودند. شاخص های انرژی، گازهای گلخانه ای و شدت آنها در تولید گندم آبی تعیین شدند. 

  یافته ها

  اثر روش آبیاری و خاک ورزی بر عملکرد گندم معنی دار بود به گونه ای که آبیاری سطحی و خاک ورزی مرسوم بیشترین عملکرد را داشتند. روش آبیاری بر تمام شاخص های انرژی اثر معنی دار داشت، اما روش خاک ورزی فقط بر انرژی مصرفی و تولیدی  اثر معنی دار داشت. آبیاری قطره ای و بارانی انرژی مصرفی را نسبت به سطحی 4/29 و 3/14 درصد کاهش دادند و آبیاری قطره ای بیشترین بهره وری مصرف انرژی (231/0 کیلوگرم بر مگاژول) را داشت. خاک ورزی مرسوم بیشترین انرژی مصرفی و تولیدی را داشت و کمترین انرژی مصرفی و تولیدی مربوط به بی خاک ورزی بود. آبیاری قطره ای و بارانی نسبت به سطحی، گازهای گلخانه ای را کاهش دادند (3/21 و 3/34 درصد)، اما روش های خاک ورزی حفاظتی کاهش معنی داری در گازهای گلخانه ای ایجاد نکردند. الکتریسته بیشترین سهم را از انرژی مصرفی و گازهای گلخانه ای داشت. 

  نتیجه گیری

  استفاده از روش های آبیاری تحت فشار به ویژه آبیاری قطره ای در کاهش انرژی مصرفی و گازهای گلخانه ای در تولید گندم، بسیار موثر است.

  کلیدواژگان: خاکورزی، شاخص های، انرژی، گرمایش، زمین، گندم
 • جواد سرحدی، صابر حیدری*، مهری شریف صفحات 133-146
  اهداف

  پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کاربرد تلفیقی محرک های رشد و کود شیمیایی در عملکرد پرتقال والنسیا در جنوب استان کرمان انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  آزمایش بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 21 تیمار در سه تکرار انجام گرفت. فاکتور اول کود شیمیایی در سه سطح و فاکتور دوم محرک های رشد در 7 سطح بودند. در پایان آزمایش، عملکرد، وزن و قطر متوسط میوه، مجموع املاح محلول، اسیدیته کل، پی اچ و ویتامین ث میوه اندازه گیری شد.

  یافته ها

  در تیمار کود شیمیایی بر اساس آزمون خاک، جلبک دریایی بیشترین تاثیر را در افزایش قطر میوه و عملکرد از خود نشان داد که نسبت به شاهد، به ترتیب 9/2 و 3/53 درصد بهتر بود. در تیمار کود شیمیایی بر اساس 75% آزمون خاک، اسید هیومیک بیشترین تاثیر را در افزایش عملکرد (6/22% نسبت یه تیمار شاهد) داشت. در تیمار بدون کود شیمیایی، کاربرد جلبک دریایی بیشترین تاثیر را در افزایش عملکرد از خود نشان داد که نسبت به تیمار شاهد 3/24 درصد عملکرد بهتری داشت. همچنین صرفنظر از نوع تیمار کود شیمیایی، بیشترین میزان نیتروژن، فسفر و پتاسیم در تیمار جلبک دریایی مشاهد شد.

  نتیجه گیری

  اسید هیومیک و جلبک دریایی بهترین محرک رشد در افزایش علمکرد در حضور یا بدون حضور کود شیمیایی بودند. تیمار کود شیمیایی بر اساس آزمون خاک و محلول پاشی جلبک دریایی با غلظت 5 در هزار پس از ریزش گل و فندقی شدن میوه بیشترین تاثیر را در عملکرد و میزان جذب عناصر در برگ نسبت به بقیه تیمارها نشان داد.

  کلیدواژگان: آزمون خاک، اسید هیومیک، پرتقال والنسیا، جلبک دریایی، کود شیمیایی، محرک های رشد
 • فاطمه دلاورنیا، فائزه زعفریان*، رقیه حسن پور، همت الله پیردشتی صفحات 147-162
  اهداف

  پژوهش حاضر به‏منظور ارزیابی اثرگذاری اصلاح‏کننده آلی و باکتری محرک رشد در گیاه‎پالایی گیاه ذرت تحت تنش کادمیم (Cd) انجام شد. 

  مواد و روش‎ها

  این آزمایش به‏صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار صورت گرفت. فاکتورهای آزمایشی عبارت بود از: 1- بیوچار به‏عنوان اصلاح‏کننده آلی خاک در دو سطح (عدم مصرف و مصرف 20 گرم به ازای هر کیلوگرم خاک)، 2- باکتری سودوموناس پوتیدا در دو سطح عدم تلقیح و تلقیح باکتری و 3- سطوح فلز سنگین (0، 25، 50، 75 و 100 میلی‏گرم کادمیم در کیلوگرم خاک). 

  یافته ‏ها

  کادمیم در همه غلظت‏ ها موجب کاهش وزن خشک ریشه و شاخساره شد؛ در حالی‏که مصرف بیوچار و تلقیح باکتری موجب افزایش این صفات گردید. بیشترین مقدار وزن خشک شاخساره (43/9 گرم در بوته)، با مصرف بیوچار و تلقیح سودوموناس پوتیدا و عدم آلودگی کادمیم به ‏دست آمد که نسبت ‏به شاهد خود 30/45 درصد افزایش نشان داد. بیشترین میزان کادمیم قابل استفاده در خاک، ریشه و شاخساره به ‏ترتیب 29/23، 90/33 و 25/36 میلی‏گرم در کیلوگرم بود که هر سه مربوط به غلظت 100 میلی‏گرم کادمیم در کیلوگرم خاک بودند. کمینه مقدار فاکتور تجمع زیستی ریشه (75/0) و فاکتور تجمع زیستی شاخساره (03/1) مربوط به تیمار هم‏افزایی بیوچار و باکتری سودوموناس پوتیدا در غلظت 25 میلی‏گرم کادمیم در کیلوگرم خاک بود که به ‏ترتیب 90/17 و 62/10 درصد نسبت ‏به شاهد خود کاهش یافتند.

  کلیدواژگان: بیوچار، ذرت، سودوموناس پوتیدا، کادمیم، هم افزایی
 • قربان دیده باز مغانلو*، احمد توبه، حمیدرضا محمددوست چمن آباد، سجاد محرم نژاد صفحات 163-176

  این پژوهش با اهداف بررسی اثر تداخل علف های هرز بر برخی شاخص های رشدی و عملکرد دانه ذرت، آزمایشی بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی 1398 در شرایط آب و هوایی منطقه مغان اجرا شد. این آزمایش شامل 14 تیمار که هفت تیمار کنترل علف های هرز، از شروع دوره رشد تا صفر، 10، 20، 30، 40 ، 50 و 60 روز پس از سبز شدن ذرت، که سپس به آنها تا زمان برداشت محصول اجازه رشد داده شد و سری دوم تیماری شامل هفت تیمار عدم کنترل علف های هرز، از شروع دوره رشد تا صفر، 10، 20، 30، 40 ، 50 و 60 روز پس از سبز شدن ذرت بود که به علف های هرز اجازه رشد داده شد و سپس تا زمان برداشت، کنترل صورت گرفت. صفات شامل وزن خشک کل علف-های هرز، ماده خشک کل، شاخص سطح یرگ، سرعت رشد محصول و عملکرد دانه ذرت اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد که تمامی صفات مورد بررسی تحت تاثیر طول دوره تداخل و طول دوره کنترل علف های هرز قرار گرفتند. به طوری که طول دوره تداخل موجب افزایش وزن خشک کل علف های هرز و طول دوره کنترل سبب کاهش وزن خشک کل علف های هرز شد. همچنین در اثر افزایش طول دوره تداخل علف های هرز، ماده خشک کل ذرت، شاخص سطح یرگ، سرعت رشد محصول و عملکرد دانه ذرت کاهش یافت. ماده خشک کل ذرت، شاخص سطح یرگ، سرعت رشد محصول و عملکرد دانه ذرت در اثر طول دوره کنترل علف های هرز افزایش یافت.

  کلیدواژگان: رقابت، ذرت، سرعت رشد محصول، شاخص سطح برگ، وزن خشک
 • عزیزالله قاسمی*، سلیم فرزانه، سجاد محرم نژاد صفحات 177-188

  این آزمایش به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه ی بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در ایستگاه تحقیقاتی دانشکده ی کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه محقق اردبیل روی رقم Chase ذرت شیرین انجام گرفت. عامل اصلی چهار سطح تنش کم آبی شامل 70، 100، 130 و 160 میلی متر تبخیر از سطح تشتک کلاس A و عامل فرعی چهار سطح محلول پاشی آسکوربیک اسید شامل شاهد،150،200 و 250 پی پی ام (ppm) بودند. یافته ها: محلول پاشی آسکوربیک اسید اثر معنی دار روی عملکرد دانه و صفات مورفوفیزیولوژیکی داشت. تنش کم آبی باعث کاهش عملکرد دانه، خصوصیات بذر، ارتفاع بوته، بیوماسف رنگدانه کلروفیل و سطح برگ گیاه ذرت شد. نتایج نشان داد که بیشترین عملکرد دانه مربوط به آبیاری70 میلی متر تبخیر از سطح تشتک تبخیر کلاس A با محلول پاشی 150 و 250 ppm آسکوربیک اسید بود. بیشترین میزان رنگدانه کلروفیل مربوط به محلول پاشی 150 ppm آسکوربیک اسید در شرایط آبیاری 100 میلی متر تبخیر از سطح تشتک تبخیر کلاس A بود. همچنین بیشترین سطح برگ گیاه ذرت مربوط به محلول پاشی 250 ppm در شرایط آبیاری 100 میلی متر تبخیر از سطح تشتک تبخیر کلاس A بود. تجزیه همبستگی صفات مورد بررسی نشان داد که بیشترین همبستگی مثبت معنی دار بین عملکرد دانه با قطر بلال، عمق دانه، طول و عرض دانه، ارتفاع بوته، سطح برگ و وزن خشک بیوماس بود.نتیجه گیری: به طور کلی نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که استفاده از محلول پاشی آسکوربیک اسید موجب کاهش اثرات منفی تنش کم آبی و همچنین بهبود عملکرد دانه ی گیاه ذرت شد.

  کلیدواژگان: آسکوربیک اسید، بیوماس، تنش کم آبی، رنگدانه کلروفیل، عملکرد دانه
 • علیرضا گیلانی*، حمید عباس دخت، احمد غلامی صفحات 189-206
  اهداف

  مطالعه به منظور بررسی اثرات تغذیه ای گوگرد عنصری همراه با باکتری Halothiobacillus بر پاسخ های مورفوفیزیولوژیک و زراعی گیاه ماش انجام گردید.

  مواد و روش ها

  آزمایش در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در دو مزرعه آزمایشی در شهرستان کرج (استان البرز) و شهرستان شهریار (استان تهران) در سال زراعی 97-1396 انجام شد. این آزمایش شامل سه تیمار کود گوگردی (شاهد (S0)، گوگرد به میزان 100 کیلوگرم در هکتار همراه با دو کیلوگرم Halothiobacillus (S1) و گوگرد به میزان 300 کیلوگرم در هکتار همراه با شش کیلوگرم Halothiobacillus (S2))، در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که همه ی صفات مورد بررسی به طور معنی داری تحت تاثیر کود گوگرد قرار گرفتند به طوری که بیشترین میزان همه ی صفات مورد آزمایش در تیمار S2 در ماش بدست آمد. هم چنین نتایج نشان داد که همه ی صفات مورد بررسی به جز تعداد دانه در غلاف، وزن هزار دانه و درصد پروتئین به طور معنی داری تحت تاثیر اثر اصلی مکان قرار گرفتند به طوری که بیشترین میزان همه ی صفات مورد آزمایش در منطقه شهریار بدست آمد. برهمکنش اثر کود گوگرد و مکان نیز بر صفات تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت، ارتفاع بوته و کلروفیل کل به طور معنی داری تاثیرگذار بود.

  نتیجه گیری

  بنابراین می توان نتیجه گیری کرد اثر تغذیه ای کاربرد تلفیقی گوگرد و Halothiobacillus موجب بهبود ویژگی های مورفوفیزیولوژیک و زراعی گیاه ماش شده است.

  کلیدواژگان: ماش، گوگرد، تیوباسیلوس، عملکرد، اجزای عملکرد، کلروفیل، پروتئین
 • رسول علی*، سعید سیف زاده، علیرضا ولدآبادی، ناصر شهسواری، محسن یوسفی صفحات 207-220
  اهداف

  بررسی تاثیر کشت تاخیری، کودهای زیستی و سطوح نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی ذرت شیرین (هیبرید Ksc403su) هدف این تحقیق می باشد.
   

  مواد و روش ها

  این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در شهرستان تاکستان طی دو سال زراعی 96-1395 و 97-1396 انجام شد. عامل اول تاریخ کاشت در دو سطح: d1: تاریخ کاشت معمول منطقه (15 خرداد) ، d2: تاریخ کشت تاخیری (15 تیر)، عامل دوم استفاده از کود نیتروژن در دو سطح: n1: مقدار نیتروژن توصیه شده (300 کیلوگرم در هکتار) و n2: 20 درصد کمتر از میزان توصیه شده (240 کیلوگرم در هکتار)، و عامل سوم استفاده از کود زیستی در چهار سطح: b1: عدم مصرف باکتری (شاهد)، b2: بیوسوپر فسفات، b3: ازتوباکتر + آزوسپریلیوم + سودوموناس و b4: ازتوباکتر + بیوسوپرفسفات در نظر گرفته شدند.
   

  یافته ها

  نتایج نشان داد که تیمار ازتوباکتر + آزوسپریلیوم + سودوموناس با میانگین 8/2219 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه را دارا بود که نسبت به تیمار شاهد (عدم مصرف) حدود 19 درصد افزایش عملکرد داشت. همچنین تیمار ازتوباکتر + آزوسپریلیوم + سودوموناس و تیمار ازتوباکتر + بیوسوپرفسفات در شرایط مصرف 300 کیلوگرم در هکتار نیتروژن به ترتیب با میانگین 2377 و 2279 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه را نشان دادند. در شرایط مصرف 240 کیلوگرم در هکتار نیتروژن نیز همین ترکیب تیمارها بیشترین عملکرد دانه را دارا بودند که نسبت به عدم مصرف کود زیستی حتی در شرایط کاربرد 300 کیلوگرم در هکتار نیتروژن از برتری نسبی برخوردار بودند.  تاریخ کاشت اول جهت تولید دانه مناسب است.
   

  نتیجه گیری

  استفاده تلفیقی از کودهای زیستی تثبیت کننده نیتروژن و فسفات می تواند تا 20 درصد سبب کاهش مصرف کود شیمیایی نیتروژنه برای رسیدن به حداکثر عملکرد گردد.
  واژه های کلیدی: ازتوباکتر، بیوسوپرفسفات، ذرت شیرین، کلروفیل، کربوهیدرات خام

  کلیدواژگان: ازتوباکتر، بیوسوپرفسفات، ذرت شیرین، کلروفیل، کربوهیدرات خام
 • رحمت الله غلامی*، عیسی ارجی، ابوالمحسن حاجی امیری صفحات 221-233
  اهداف

   به منظور بررسی اثرات محلول پاشی سالیسلیک اسید تحت تنش آبی بر پایداری عملکرد و ویژگی پومولوژیکی برخی ارقام زیتون در ایستگاه تحقیقات زیتون دالاهو استان کرمانشاه، پژوهشی به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و سه فاکتور (غلظت های سالیسلیک اسید، رژیم های آبیاری و ارقام زیتون) در سال باغی 1397 اجرا گردید. 

  مواد و روش ها

   پژوهش حاضر در ایستگاه تحقیقات زیتون دالاهو شهرستان سرپل ذهاب انجام گرفت. این منطقه دارای طول جغرافیایی 45 درجه و 51 دقیقه شرقی و عرض جغرافیایی 34 درجه و 30 دقیقه شمالی است. ارتفاع آن از سطح دریا 571 متر می باشد. مواد آزمایشی این تحقیق درختان 17 ساله سه رقم از ارقام زیتون شامل ارقام کنسروالیا، زرد وآمفی سیس بودند. دو مرحله محلول پاشی کامل درختان زیتون با اسید سالیسلیک در غلظت های صفر به عنوان شاهد (محلول پاشی با آب)، 5/1 و 3 میلی مولار، در قبل از گلدهی و قبل از شروع رشد سریع میوه، انجام گردید. تیمارهای آبیاری شامل آبیاری به میزان 100 درصد نیاز آبی درختان زیتون (شاهد)، آبیاری به میزان 75 درصد نیاز آبی درختان زیتون و آبیاری به میزان50 درصد نیاز آبی درختان زیتون در طول فصل، با سیستم آبیاری قطره ای اعمال گردید. هر واحد آزمایشی شامل دو درخت بود. عملیات مراقبت و نگهداری از درختان به طور یکسان در همه تیمارها اعمال شد. یاداشت برداری های عملکرد میوه و صفات پومولوژیکی شامل وزن میوه، ابعاد میوه (طول و قطر میوه)، وزن تر و خشک گوشت، درصد ماده خشک، درصد رطوبت میوه، نسبت وزن خشک گوشت به هسته و درصد گوشت در تیمارهای مختلف و ارقام مختلف ثبت گردید. 

  یافته ها

  نتایج این پژوهش نشان داد که محلول پاشی سالیسیلیک اسید در غلظت 3 میلی مولار در دو مرحله رشدی قبل از گلدهی و قبل از شروع رشد سریع میوه ارقام زیتون باعث تعدیل اثرات تنش آبی در ارقام زیتون مورد مطالعه گردید. بیش ترین میزان وزن میوه با 25/3 گرم و بیش ترین میزان عملکرد میوه در هکتار به میزان90/13890 کیلوگرم در هکتار  در غلظت 3 میلی مولار حاصل گردید.  بیش ترین وزن و ابعاد میوه، وزن تر و خشک گوشت، درصد رطوبت میوه، نسبت وزن خشک گوشت به هسته، درصد گوشت و عملکرد میوه در هکتار در رقم کنسروالیا و کم ترین مقدار این صفات در رقم آمفی سیس مشاهده شد. با مصرف سالیسیلیک اسید بر میزان وزن و ابعاد میوه، وزن تر و خشک گوشت، درصد رطوبت میوه و عملکرد میوه در هکتار افزوده شد و تنش خشکی از میزان این صفات کاست. تنها درصد ماده خشک در شرایط کاربرد سالیسیلیک اسید کاهش و در تنش خشکی افزایش یافت. رقم آمفی سیس دارای بیش ترین و رقم کنسرالیا دارای کم ترین مقدار ماده خشک بودند. با توجه به نتایج بدست آمده صفات زایشی اندازه گیری شده در سه رقم زیتون با میزان آب آبیاری ارتباط داشتند. 

  نتیجه گیری

  در این پژوهش، واکنش ارقام به تنش آبیاری پایین متفاوت بوده به طوری که رقم کنسروالیا با کاهش میزان آب آبیاری، پایداری عملکرد بالایی داشت.

  کلیدواژگان: زیتون، ارقام، پایداری عملکرد، محلول پاشی، آبیاری
 • عزیز مجیدی*، غلامرضا خلیل زاده، فرهاد رجالی صفحات 235-253
  اهداف

  بررسی تاثیر اسید هیومیک و گلایسین بتایین بر عملکرد دانه و برخی صفات زراعی گندم دیم، از اهداف مهم این پژوهش بودند.

  مواد و روش ها

  آزمایش به صورت طرح اسپلیت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار طی دو سال زراعی (98-1396) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دیم آذربایجان غربی اجرا شد. عامل اصلی شامل ارقام باران و آذر2، عامل فرعی اول اسید هیومیک در دو سطح پیش تیمار با محلول پنج درصد اسید هیومیک و عدم پیش تیمار و عامل فرعی دوم گلایسین بتایین در دو سطح محلول 100 میلی مولار و شاهد در مراحل اولین گره ساقه و نمو آبستنی بودند.

  یافته ها

  نتایج نشانگر تفاوت معنی دار بین دو رقم باران و آذر2 ازنظر غلظت فسفر دانه بوده و مقدار آن در رقم باران 35/5 درصد بیشتر از رقم آذر2 بود. اسید هیومیک بطور معنی داری صفات وزن هزار دانه (94/2 درصد)، عملکرد دانه (76/5 درصد) و غلظت فسفر دانه (64/2 درصد) را افزایش داد. محلول پاشی گلایسین بتایین باعث افزایش صفات وزن هزار دانه (83/3 درصد)، تعداد دانه در سنبله (28/5 درصد)، تعداد سنبله در مترمربع (03/13 درصد)، عملکرد دانه (49/8 درصد) و محتوی پروتئین دانه (54/4 درصد) شد. در رقم باران، برهم کنش اسید هیومیک و گلایسین بتایین تاثیری بر شاخص برداشت نداشتند ولی، در رقم آذر2 گلایسین بتایین بدون اسید هیومیک شاخص برداشت را 91/6 درصد افزایش داد.

  نتیجه گیری

  بطورکلی، چنین نتیجه گیری می شود که کاربرد پیش تیمار اسید هیومیک و محلول پاشی گلایسین بتایین، باعث افزایش عملکرد و پروتئین دانه گندم دیم شده و به عنوان یک روش موثر برای بهبود تولید گندم دیم می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: آذر 2، باران، پیش تیمار، عملکرد دانه، محلول پاشی
 • ناهید معرف زاده*، روح الله شریفی، هادی خاطری، سعید عباسی صفحات 255-270
  اهداف

  قارچ Fusarium redolens از عوامل مهم بروز عارضه زردی و پژمردگی فوزاریومی نخود است. هدف از این پژوهش، بررسی اثر کاربرد جداگانه و ترکیبی چند پروبیوتیک درکنترل زیستی این بیمارگر و تحریک رشد نخود بود.

  مواد و روش ها

  اثر تیمارهای جداگانه و ترکیبی قارچ Trichoderma asperellum RUT1 (Ta)، باکتری های Alcaligenes faecalis (Af) و Delftia tsuruhatensis PIIR (Dt) و میکوریز Rhizophagus intraradices (Ri) بر شدت علایم بیماری و پارامترهای رشدی نخود با حضور F. redolens در گلخانه و در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار و 17 تیمار ارزیابی شد.

  یافته ها

  کاربرد منفرد کلیه انواع پروبیوتیک ها سبب افزایش رشد نخود و کاهش بروز علایم بیماری شد اما ترکیب های آن ها، اثرات متفاوتی داشت؛ برخی ترکیب ها (Af+Dt، Af+Ta، Dt+Ta، Af+Dt+Ta ، Dt+Ri و Af+Ri) با هم سازگار بوده و سبب تحریک رشد و کاهش شدت بیماری شدند. تیمارهای Ta+Ri (به جز وزن تر اندام هوایی)، Dt+Ri+Ta (به استثنای طول ریشه و وزن تر اندام هوایی)، Af+Dt+Ri+Ta و Af+Dt+Ri سبب بهبود رشد نشدند و فقط باعث کاهش علایم بیماری گردیدند. تیمار Af+Ri+Ta اثری بر افزایش رشد یا کاهش بیماری نداشت. تیمارهای Af و Dt نیز بهترین تیمارهای محرک رشد و کاهنده بیماری بودند.

  نتیجه گیری

  ترکیب عوامل پروبیوتیک همواره در افزایش رشد گیاه و یا کاهش بروز بیماری موثر نبود و هیچ کدام از ترکیب ها نسبت به کاربرد جداگانه، اثر هم افزایی بر این شاخص ها نداشتند. توصیه می شود با یافتن میکروارگانیسم های دارای اثر هم افزا در ترکیب با پروبیوتیک های این تحقیق، گامی مهم جهت کاهش مصرف ترکیبات شیمیایی و دستیابی به کشاورزی پایدار برداشته شود.

  کلیدواژگان: اثر هم افزا، بیوکنترل، تحریک رشد، ترکیب های میکروبی، کشاورزی پایدار
 • اصغر ابراهیم زاده*، شاهرخ داوودی، محمدباقر حسن پور اقدم، فرزاد رسولی صفحات 271-287
  اهداف

  کاربرد کودهای زیستی (Biofertilizers) یکی از مهمترین ابزارها جهت افزایش تولید و بهبود کیفیت محصولات باغبانی است. هدف پژوهش حاضر، مطالعه کاربرد کودهای زیستی و آلی به عنوان جایگزین کودهای شیمیایی، بویژه در کشت های گلخانه ای با سمت و سوی کشاورزی پایدار و حفظ سلامت مصرف کننده، بود. بررسی اثرات کودهای زیستی و آلی روی عملکرد و کیفیت خیار گلخانه ای بعنوان یک محصول پر رشد با عملکرد قابل توجه از اهداف فرعی پژوهش حاضر بود. 

  مواد و روش ها

  به منظور بررسی اثر کودهای زیستی و آلی روی کیفیت و کمیت میوه خیار رقم ناگین در شرایط گلخانه ای، آزمایشی به صورت طرح کاملا تصادفی با سه نوع کود Essential plus، Fertigofol و Stimplex در سه سطح شاهد (محلول پاشی آب)، 2 در هزار و 4 در هزار) در چهار تکرار انجام گرفت. 

  یافته ها

  کود های بکار رفته روی تمامی شاخص های رشدی مثل وزن تر و خشک هر سه بخش میوه، برگ و ریشه اثر معنی داری داشتند. تیمار های کودی مورد آزمایش توانستند بطور معنی داری (در سطح احتمال 1%) تمام پارامتر های پس از برداشت مورد مطالعه از جمله TA،TSS ، میزان ویتامین ث میوه خیار و همین طور میزان کلروفیل a، b برگ را در مقایسه با شاهد بهبود ببخشند. میزان عناصر پتاسیم و آهن نیز تحت تاثیر مثبت کودهای بکار رفته بود. 

  نتیجه گیری

  به طورخلاصه، هر سه تیمار کودی دارای اثر مثبت روی صفات کمی و کیفی اندازه گیری شده بودند اما می توان ادعا نمود که در مجموع کارایی و اثرات مثبت کود زیستی Stimplex و کود کامل Fertifogol بیشتر از کود آلی Essential plus بود.

  کلیدواژگان: اسیدیته قابل تیتراسیون، کدوئیان، کود زیستی، کیفیت، ویتامین ث، محرک رشد
 • حسین پورهادیان* صفحات 287-302
  اهداف

  این پژوهش برای شناخت توانایی اراضی استان لرستان برای کشت دوم ارزن علوفه ای به کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی(GIS)، فرآیند تحلیل شبکه ای(ANP) و منطق فازی انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  به منظور شناخت توانایی اراضی ابتدا لایه رستری عوامل محیطی موثر بر کشت ارزن علوفه ای شامل دمای کمینه، بیشینه و متوسط، ارتفاع از سطح دریا، شیب، pH، بافت، ماده آلی، نیتروژن کل، پتاسیم و فسفر قابل دسترس در محیط GIS تهیه گردید. سپس به کمک توابع فازی نقشه هر عامل استانداردسازی شد و وزن هر عامل به کمک ANP مشخص شد. با تلفیق لایه های وزن دار شده لایه های نهایی تولید و براساس منطق فازی به چهار طبقه خیلی مناسب، مناسب، ضعیف و نامناسب پهنه بندی شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد ارزش فازی اراضی زراعی برای کشت ارزن علوفه ای بین 35/0 تا 88/0 بود. بیشترین سطح محدوده مورد مطالعه به طبقه مناسب(42/60 درصد) و کمترین سطح به طبقه خیلی مناسب(35/16 درصد) تعلق داشت. بررسی نقشه های تناسب بندی اقلیمی، توپوگرافی و حاصل خیری خاک نشان داد این عوامل به ترتیب باعث محدود شدید در 27/38، 15/38 و 44/7 درصد اراضی شدند. ارزیابی نقشه های عوامل اقلیمی، توپوگرافی و خاکی نشان داد به جزء pH خاک بقیه عوامل هر کدام در بخشی از محدوده مورد مطالعه موجب محدودیت برای کشت ارزن علوفه ای شدند.

  نتیجه گیری

  بررسی نقشه نهایی استعدادسنجی نشان داد حدود 77 درصد منطقه مورد مطالعه دارای توانایی خیلی مناسب و مناسب می باشد و مناطق سردسیر به خصوص شرق و شمال شرق استان دارای توانایی ضعیف برای کشت ارزن علوفه ای با دو چین بودند.

  کلیدواژگان: تناسب بندی، کشت دوم، لرستان، منطق فازی، ANP، GIS
 • خسرو عزیزی*، محمدرضا اصغری پور، زهرا امیری، دنیل کمپل، ابراهیم کاکلوند صفحات 303-323
  اهداف

  افزایش درک وضعیت پایداری بوم نظام های تولید در تصمیم گیری صحیح و مدیریت آنها از اهمیت خاصی برخوردار است. در راستای جلوگیری از انقراض گیاه موسیر و از سوی دیگر ضرورت تامین نیاز بازار به این محصول دارویی-صنعتی، پارادایم ضرورت تولید این گیاه در نظام های زراعی ایجاد شده است. این مطالعه با هدف تبیین وضعیت پایداری بوم نظام رویشگاه طبیعی گیاه موسیر و نظام زراعی به شیوه کشاورزی حفاظتی اجرا شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه در سال 1399-1398 در یک نظام حفاظتی تولید موسیر و یک رویشگاه طبیعی گیاهان موسیر وحشی در شهرستان الشتر، استان لرستان، بر اساس تحلیل ساختار و بررسی نه شاخص امرژی انجام شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد علیرغم بالا بودن شاخص های ارزش واحد امرژی (UEV) ، امرژی ویژه (SE) و نسبت امرژی به پول (EMR) در نظام زراعی نسبت به رویشگاه طبیعی، مقدار شاخص نسبت بار محیط زیستی (ELR) حاکی از پایداری بیشتر نظام زراعی مورد مطالعه در مقایسه با رویشگاه طبیعی بود. از دیگر نتایج به دست آمده، برابری کیفیت موسیر تولیدی در نظام زراعی مورد مطالعه با کیفیت محصول رویشگاه طبیعی بر مبنای شاخص شاخص امرژی سلامت تولید (EIPS) بود.

  نتیجه گیری

  با توجه به اهمیت حفاظت خاک در پایداری نظام های زراعی و نتایج مثبت ارزیابی ساختار ورودی های امرژی نظام زراعی حفاظتی، مبنی بر پایداری خاک در این نظام، شیوه نظام زراعی حفاظتی در تولید گیاه موسیر و ضرورت اعمال سیاست های کارآمد در کنترل و مدیریت صحیح بهره برداری از رویشگاه طبیعی جهت جلوگیری از انقراض گیاه موسیر توصیه می گردد.

  کلیدواژگان: بار زیست محیطی، بوم نظام زراعی، تحلیل ترمودینامیکی، تئوری سیستم های انرژی، خدمات زیست محیطی
 • مهدی بابائیان*، محمد خیرخواه، محمد قربانزاده، مصطفی جعفریان صفحات 325-339
  اهداف

  بررسی پتانسیل گرمایش جهانی، میزان تولید گاز های گلخانه ای و جریان انرژی یکی از روش های مقایسه بوم نظام های زراعی از نظر مخاطرات زیست محیطی است. این تحقیق الگوهای مصرف انرژی و انتشار گازهای گلخانه ای (CO2 ، N2O و CH4) و پتانسیل گرمایش جهانی تولید کلزا (Brassica napus L.) در استان خراسان شمالی را مورد مطالعه قرار می دهد.

  مواد و روش ها

  این تحقیق در استان خراسان شمالی در سه ناحیه شرقی، غربی و جنوبی به صورت مجزا مورد برسی قرار گرفت. مقادیر ورودی انرژی مزارع کلزا با استفاده از پرسشنامه چهره به چهره در سال زراعی 98-97 جمع آوری شد.

  یافته ها

  نتایج بدست آمده نشان داد کل انرژی ورودی MJ ha-1 62/33178 و کل انرژی خروجی MJ ha-1 05/128545 محاسبه شد. راندمان مصرف انرژی 87/3 و میزان بهره وری انرژی 06/0 کیلوگرم بر مگاژول در هکتار بدست آمد. انرژی های ورودی مستقیم و غیرمستقیم به ترتیب 77/61٪ و 23/38٪ و انرژی های تجدیدپذیر 02/11 و انرژی های تجدیدنا پذیر 98/88 درصد از کل انرژی ورودی را به خود اختصاص دادند.میزان انتشار CO2، N2O و CH4 به ترتیب 04/1417، 09/3 و 90/1 کیلوگرم در هکتار برآورد گردید. پتانسیل گرمایش جهانی برابر 38/2413 کیلوگرم معادل دی اکسیدکربن در هکتار محاسبه شد..

  نتیجه گیری

  بهترین منطقه جهت تولید کلزا در این استان ناحیه غربی می باشد و ناحیه جنوبی منطقه مناسبی برای توسعه کشت این محصول نیست. البته با مدیریت مصرف انرژی، تاریخ کاشت و مدیریت مصرف کود های شیمیایی می توان بهره وری انرژی در تولید کلزا در ناحیه جنوبی استان خراسان شمالی را بهبود ببخشد.

  کلیدواژگان: انرژی، بهره وری، پتانسیل گرمایش جهانی، کلزا، گازهای گلخانه ای
 • نسترن تدین پور، غلامرضا سبزقبائی*، سیده سولماز دشتی صفحات 341-354
  اهداف

  ارزیابی چرخه حیات روشی برای ارزیابی اثرات زیست محیطی تولید محصول است که به وسیله محاسبه و ارزیابی مصرف منابع و انتشار آلاینده ها به محیط زیست تعیین می شود. این مطالعه به هدف بررسی اثرات زیست محیطی تولید انواع کلم در شهرستان دزفول با استفاده از ارزیابی چرخه حیات طی سال های زراعی 90تا 96 انجام شد.

  موادوروش ها

  به این منظور از بین 260 نفر جامعه آماری، حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 152 نفر تعیین گردید. اطلاعات مربوطه از طریق مراجعه حضوری و ارایه پرسشنامه از وزارت جهادکشاورزی و کشاورزان شهرستان دزفول جمع آوری شد. بر اساس روش ارایه شده در ISO14040، LCA در چهار گام تعریف اهداف و حوزه عمل مطالعه، ممیزی چرخه حیات، ارزیابی تاثیر و تلفیق و تفسیر نتایج محاسبه شد.واحد کارکردی معادل یک تن کلم بوده وگروه های تاثیر شامل گرمایش جهانی،اسیدی شدن، تخلیه منابع آبی،منابع فسیلی، منابع فسفات ومنابع پتاس بودند. پس از نرمال سازی و وزن دهی شاخص زیست محیطی و شاخص تخلیه منابع محاسبه شد.

  نتایج

  شاخص نهایی گروه های تاثیر گرمایش جهانی،اسیدیته، تخلیه منابع آبی ، فسیلی، فسفات و پتاس بترتیب معادل 0011/0، 010/0، 0021/0، 002/0، 1175/0 و 0093/0 محاسبه شدند. شاخص زیست محیطی(Eco-Index) و تخلیه منابع (RDI) بترتیب 0111/0 و 1309/0 بودند. گروه های تاثیراسیدیته و منابع تخلیه فسفات بترتیب بیشترین پتانسیل آسیب به محیط زیست را درقالب گروه های تاثیر زیست محیطی به تخلیه منابع داشتند.

  نتیجه گیری

  بنابراین مدیریت مصرف بهینه کودهای شیمیایی بویژه کود نیتروژن و فسفات و جایگزینی آن با انواع کودهای آلی وهمچنین کاربرد کودهای زیستی می تواند به کاهش اثرات منفی زیست محیطی تولید انواع کلم در شهرستان دزفول کمک کند.

  کلیدواژگان: آلاینده، اسیدی شدن، تخلیه منابع، کود شیمیایی، گرمایش جهانی
|
 • Mahbanoo Khosravi, Abolfazl Tavassoli *, Issa Piri, Mahdi Babaeian Pages 1-16
  Background & Objective

  The aim of this study was to investigate the intercropping of sesame and bean in order to find the best arrangement that has the highest ability to compete with weeds, maximum yield and the highest content of nutrients in plant tissue.  

  Materials & Methods

  This experiment was carried out as split plot in randomized complete block design with three replications. Experimental treatments were weed competition including without weeding and weeding as main plots; and planting ratios including sesame monoculture, bean monoculture, 50% sesame + 50% beans, 50% sesame + 100% beans, 100% sesame + 50% beans and 100% sesame + 100% beans as sub plots. 

  Results

  The highest seed and biological yield of sesame and beans were obtained from their monoculture. The LER value for seed and biological yield was greater than one in all intercropping treatments, both with and without weeding. Among the intercropping treatments, the highest amount of LER was obtained from the intercropping of 100% sesame + 100% beans. Also, the lowest weed dry weight obtained from this treatment. Among the measured nutrients of plant tissue, only nitrogen and phosphorus were significantly affected by weed control treatment and planting ratios. 

  Conclusion

  To get the optimal yield of both species, nutrient uptake and effective weed control intercropping of 100% sesame + 100% bean is better than other planting ratios.

  Keywords: Nutrient, Sesame, Bean, Planting ratios, Weeding
 • Sadegh Beaicknejad, Mohammad Reza Amerian *, Hemmatollah Pirdashti, Esmaeil Bakhshandeh, Ahmad Gholami Pages 17-33
  Background and Objective

  This study aimed to investigate the effect of potassium solubilizing bacteria on quantitative and enzymatic characteristics of canola (Brassica napus L.) cultivar ‘Hayola 50’ under saline soil. 

  Materials and Methods

  The experiment was carried out based on a split-plot arrangement in a randomized complete block design with three replications. The studied treatments were included potassium sulfate fertilizer at seven levels control, 25, 50, 75, 100, 125 and 150 kg.ha-1 PSF as the main plot and the bacterial inoculations at five levels (control or non-bacterial inoculation, Pantoea agglomerans, Rahnella aquatilis, a combination of two bacteria Pantoea agglomerans and Rahnella aquatilis and a commercial potassium biofertilizer (containing Pseudomonas koreensis and Pseudomonas vancouverensis) as the sub-plots. At the end of the growing season, traits such as grain yield, biological yield, grain oil yield, the amount of sodium and potassium uptake in the canola shoot and grain and the activity of antioxidant enzymes such as catalase, peroxidase and superoxide dismutase were measured. 

  Results

  The results indicated that most of the studied traits were affected by PSF and inoculation methods. Moreover, the interaction effects were statistically significant on grain yield, oil yield, SOD enzyme activity and sodium uptake in the stem. The co-inoculation with P. agglomerans and R. aquatilis as the best treatment caused a significant increase in the yield of grain, biological and oil, potassium and sodium uptake in grain and stem by 46.0, 33.9, 71.2, 21.0, 21.1, 16.1 and 18.9%, respectively, and also a significant decrease was observed in CAT, GPX and SOD enzymes activity by 26.7, 28.3 and 25.3%, respectively, compared to the control. According to the results of regression analysis, the highest biological yield was found when the co-inoculation with P. agglomerans and R. aquatilis was applied which was 39.0% higher than those obtained in the control condition. The maximum rate of increase in grain yield (8.38 kg) per kg increase in PSF belonged to the co-inoculation treatment which caused 51.06% higher grain yield in comparison with the control condition (3920 kg.ha-1). Besides, the highest oil grain yield was obtained when the co-inoculation treatment was used along with 100 kg.ha-1 PSF (73.9% more than the control condition). 

  Conclusion

  In general, a combination inoculation of these bacteria could increase the yield of grain and oil and also improve canola growth under saline soil conditions which can be considered as an appropriate method for reaching sustainable rapeseed cultivation.

  Keywords: Canola, Enzyme activity, Potassium sulfate fertilizer, Potassium Solubilizing Bacteria, Yield
 • Neda Zandi, Shiva Khalesro *, Hedieh Badakhshan, Gholamreza Heidari Pages 35-48
  Background & Objective

  The present study was conducted to investigate morphological traits, yield, and oil content of some safflower cultivars as affected by humic acid. 

  Materials & Methods

  Factorial experiment was conducted based on randomized complete block design with two factors and three replications at the research field of the University of Kurdistan during 2017 growing season. The first factor was three concentrations of humic acid (0, 2, and 4 per thousand), and the second factor was five safflower cultivars (Isfahan native, Sina, Faraman, Goldasht, and Sofeh). 

  Results

  The results showed that the highest plant height, capitol number per plant, seed number per capitol, and 1000 seed weight belonged to Faraman cultivar compared to the other cultivars. Humic acid significantly increased morphological attributes, yield components, yield, and oil content. The greatest biological yield, seed yield, and oil yield was obtained from Faraman and 4 per thousand of humic acid. The lowest values of mentioned traits belonged to the Sofeh cultivar. 

  Conclusion

  The Faraman cultivar as affected by 4 per thousand Soluble acid humic not only produced the greatest values of seed and oil yield but also showed a significant response to the second level of humic acid.

  Keywords: Capitol Number Per Plant, Faraman, Oil Seeds, Oil Yield, Sofeh
 • Bita Kazemi Oskuei, Ali Bandehagh *, Mohammad Reza Sarikhani, Touraj Ghasemzadeh Pages 49-66
  Background and Objective

  The goals of study were to investigate the inoculation effects of Enterobacter S16-3 on growth characteristics of canola cultivars under drought stress.

  Methods and Materials

  This experiment was conducted as factorial-experiment based on randomized complete block design with three replications at hydroponic system of greenhouse, College of Agriculture, University of Tabriz. Inoculated and non-inoculated six canola cultivars were evaluated under two levels of drought stress conditions (0.6 and 1.2 MPa) and control.

  Results

  Results showed drought stress caused a significant reduction in canola growth parameters such as fresh and dry weights of plant organs, height, root length, leaf relative water content and biological yield. Chlorophyll and proline content were suppressed under stress. Inoculation of canola cultivars with plant growth-promoting rhizobacteria not only improved height and root length, but also increased biological yield by 57.5 %. Bacterial inoculation also increased chlorophyll content and the concentration of proline under different stress conditions. Inoculated canola cultivars have better growth characteristics and biological yield than non-inoculated plants under drought stress conditions. Among canola cultivars inoculated Hyola308 surpassed other cultivars in all parameters under drought stress and the lack of a negative response to increasing drought stress indicated enhanced drought tolerance of Hyola308.

  Conclusion

  Taken together, these results demonstrated that Enterobacter S16-3bacteria probably has moderated the negative effects of drought stress and reduced the negative response of rapeseed cultivars to increasing drought stress by modifying the plant growth.

  Keywords: Biological Yield, Canola, Drought Stress, Plant growth-promoting rhizobacteria, Proline
 • Bahman Pasban Eslam * Pages 67-77
  Background and Objective

  The goals of study were to consider the effects of water deficit at fall rosette and seed filling stages on seed and oil yields and their component of superior safflower winter genotypes and to recognize drought tolerant genotypes to cultivate in marginal lands of Tabriz plain.

  Methods and Materials

  An experiment was conducted as split plot based on a randomized complete blocks design with three replications in the East Azarbaijan Agriculture and Natural Resources Research and Education Center during 2019-20 cropping season. The experimental factors included drought stress (non-stressed and stressed during rosette and seed filling stages and five safflower genotypes including: Padideh, Golemehr, Parnian, Mexico248 and, Mexico14.

  Results

  The effects of water deficit during fall rosette stage on seed and oil yields and their components were insignificant. Whereas drought at seed filling stage significantly decreased amounts of mentioned traits. Correlation of capitulum diameter with harvest index, thousand seeds weight, seed and oil yields were significant. The correlations among seed yield component with each other, seed and oil yields were significant. The highest amounts of seed and oil yields belonged to Padideh, Golemehr and Mexico248.

  Conclusion

  Fall rosette stage in safflower was not critical for water deficit. Whereas drought during the seed filling stage significantly decreased capitulum diameter, seeds in a capitulum, thousand seeds weight, seed and oil yields. It seems that Padideh, Golemehr and, Mexico248 are suitable to cultivate in dry and marginal lands of Tabriz plain and Mexico248 can be used for safflower breeding programs.

  Keywords: Drought Stress, Harvest Index, Marginal areas, Oil Percent, Seed Yield
 • Saeed Sayfzadeh *, Ashkan Ashkiani, Amir Hossein Shirani Rad, Seyed Alireza Valadabadi, Ismail Hadidi Masouleh Pages 79-93
  Background and Objective

  This study was conducted to evaluate some qualitative traits (fatty acids, canopy temperature and stomatal resistance) of new rapeseed genotypes in response to irrigation cut-off and zinc application in Karaj. 

  Materials and Methods

  This experiment was performed as a factorial split-plot in a randomized complete block design with three replications for two cropping years (2014-2015 and 2015-2016) in Karaj. In this study, irrigation at three levels including normal or controlled irrigation, cessation of irrigation from flowering stage onwards and cessation of irrigation from pod stage onwards, zinc in two levels including normal water (no zinc application), and foliar application with zinc 30 g.L-1 zinc and rapeseed cultivars including Danob, HW113, KR2, L155, HL2012 were placed in sub-plots. 

  Results

  The results of analysis of variance showed that the interaction effect of irrigation × genotype on 1000-seed weight, seed yield, seed oil percentage, stomata resistance, linoleic acid, linoleic acid, erotic acid was significant at the level of one percent. Also, the interaction effect of irrigation × on × genotype on grain yield, oleic acid, and linoleic acid at 1% level and canopy temperature, palmitic acid, and linoleic acid at 5% level were significant. Zinc reduced the adverse effects of dehydration stress on the tested genotypes so that under normal zinc application and irrigation conditions, L155 genotype with 6310 kg/ha grain yield and the highest percentage of oleic acid (67.3%). Besides, in terms of zinc application and irrigation interruption from the plowing stage onwards, HL2012 and L155 genotypes with grain yield of 5032 and 4826 kg.ha-1, respectively, and the highest percentage of oleic acid (65.8% and 65.7%, respectively) produced. Also, in case of cessation of irrigation from flowering stage onwards, HL2012 and L155 genotypes with 3679 and 3606 kg.ha-1 grain yield, respectively, had the highest percentage of oleic acid (64.3% and 64.2%, respectively). 

  Conclusion

  In general, the positive effect of zinc application on traits such as seed oil percentage (0.9 %) increased with increasing drought stress intensity and L155 genotype for all water conditions and HL2012 genotype for end-of-season drought stress conditions are recommended for planting in cold temperate regions with a semi-arid climate.

  Keywords: Fatty acids, Foliar Application, irrigation cut-off, Oilseed, Planting Date
 • Maryam Dehestani Ardakani *, Parisa Ghatei, Jalal Gholamnezhad, Ali Momenpour, Zahra Fakharipour Charkhabi Pages 95-115
  Background & Objective

  Salt stress is one of the main environmental factors restricting horticultural crop production. Exogenous salicylic acid (SA) can alleviate salt stress in plants. The objective of this study was to improving growth and physiological chracteristics in salt stressed Lantana camara Linn. by application of exogenous salicylic acid. 

  Material and Methods

  In a factorial experiment and completely randomized design (CRD), three levels of SA (0, 0.5 and 1 mM) and five levels of salinity (0.5, 3, 5, 7 and 9 dS.m-1) with three replications per treatments were applied. 

  Results

  The results showed that by increasing salinity levels, growth characteristics, chlorophyll a and b and potassium concentration significantly decreased, while the number of necrotic leaves, Sodium and the ratio of sodium to potassium increased. At high salinity levels, application of salicylic acid improved the growth characteristics of the plant such as height, final diameter of the main branch and shoot dry weight and relative water content of the leaves and reduced sodium content in compared to the control. Maximum number of plant branches (4.66), final diameter of main branch (6.11 mm), final diameter of cuttings (9.92 mm), number of leaves (28.66) and fresh and dry weight of shoots (14.80 and 7.46 g) were obtained in plants treated by 0.5 mM salicylic acid and in salinity of 0.5 dS. m-1. 

  Conclusion

  The use of 0.5 mM salicylic acid at high salinity levels significantly improved the growth and flowering characteristics of the lantana plant. Therefore, the use of 0.5 mM salicylic acid can significantly reduce the damage caused by the negative effects of salinity stress.

  Keywords: Height, Sodium, Chlorophyll, Necrosis, Dry weight
 • Sadegh Afzalinia *, Sayed Mansour Alavimanesh, Mashallah Zare Pages 117-132
  Background & Objective

  Tillage and irrigation methods may affect energy use and greenhouse gas (GHG) emissions in production process of agricultural products. Effect of tillage and irrigation methods on energy indices, GHG emissions, and GHG emissions intensity during irrigated wheat production in Fars province was evaluated in this research. 

  Materials and Methods

  This research was conducted in the form of a split plot experimental design with nine treatments and three replicates. Main plots were surface irrigation, tape drip irrigation, and sprinkler irrigation. No-till, reduced tillage, and conventional tillage were considered as sub plots.  Energy indices, GHG emissions, and GHG emissions intensity were determined. 

  Results

  All energy indices were significantly affected by irrigation methods, but tillage methods only had significant effect on input and output energies. Tape drip and sprinkler irrigation reduced input energy compared to the surface irrigation by 30.5 and 14.8%, respectively, and tape drip irrigation had the highest energy productivity (0.214 kg.Mj-1). Conventional tillage had the highest input and output energies, while the minimum input and output energies were related to the no-till. Tape drip and sprinkler irrigation methods reduced the total GHG emissions compared to the surface irrigation (21.3 and 34.3%, respectively), but conservation tillage did not significantly decrease the total GHG emissions compared to the conventional tillage. Electricity for pumping irrigation water had the highest share in total energy use and GHG emissions. 

  Conclusion

  Therefore, using pressurized irrigation methods especially tape drip irrigation in wheat production process would significantly reduce energy use and GHG emissions.

  Keywords: Energy, indices, global, warming, Tillage, Wheat
 • Javad Sarhadi, Saber Heidari *, Mehri Sharif Pages 133-146
  Background and Objective

  This study was conducted to evaluate the application of growth stimulants and chemical fertilizers on yield of Valencia oranges in the south of Kerman province. 

  Materials and Methods

  The experiment was performed as a factorial experiment in a randomized complete block design with 21 treatments in three replications. The first factor was chemical fertilizer at three levels and the second factor was growth stimulants at 7 levels. At the end of the experiment, yield, weight and average diameter of fruit and total soluble solids, total acidity, pH and vitamin C in fruit were measured. 

  Results

  Seaweed showed the greatest effect on fruit diameter and yield, which were 2.9 and 53.3% better than the control, respectively. In chemical fertilizer treatment based on 75% of soil test, humic acid had increased yield (22.6% of a control treatment). Also, regardless of the type of chemical fertilizer treatment, the highest amount of nitrogen, phosphorus and potassium was observed in the seaweed treatment. 

  Conclusion

  Humic acid and seaweed were the best growth stimulants in increasing yield in the presence or absence of chemical fertilizers. The treatment of Chemical fertilizer based on soil test and foliar application of seaweed with a concentration of 5 per thousand after falling flowers and Hazelnut fruit showed the highest increase in the yield and nutrient uptake in leaves compared to other treatments.

  Keywords: Chemical fertilizer, Citrus sinensis var.Valencia, Growth stimulants, Humic acid, Seaweed, Soil test
 • Fatemeh Delavarnia, Faezeh Zaefarian *, Roghayeh Hasanpour, Hemmatollah Pirdashti Pages 147-162
  Objective & Background

  This experiment was performed to evaluate the effect of organic amendment and growth-promoting bacteria on phytoremediation of maize under cadmium (Cd) stress.

   Materials & Methods

  This experiment was performed in the form of factorial in a completely randomized design with 4 replications. Experimental factors were: 1- biochar as a soil organic amendment at two levels (non-application and application (20 g.kg-1 soil), 2- Pseudomonas putida at two levels (non-inoculation and inoculation of bacteria) and 3- heavy metal levels (0, 25, 50, 75 and 100 mg Cd. Kg-1 soil). 

  Results

  Cadmium in all concentrations had reduced the dry weight of roots and shoots, while biochar application and bacterial inoculation increased these traits; when the maximum shoot dry weight (9.43 g per plant) was observed by biochar application and inoculation of Pseudomonas putida and no cadmium contamination, which increased 45.30% compared to the control. The highest amount of available cadmium in soil, roots and shoots were 23.29, 33.90 and 36.25 mg/kg, respectively, which all three were obtained in the concentration of 100 mg Cd/kg soil. The lowest amount of bioconcentration factor (0.75) and bioaccumulation factor (1.03) were related to the synergistic treatment of biochar and Pseudomonas putida at the concentration of 25 mg Cd/kg soil, which decreased up to 17.90 and 10.62% compared to the control, respectively.

  Keywords: Biochar, Cadmium, Maize, Pseudomonas putida, Synergy
 • Ghorban Didehbaz Moghanlo *, Ahmad Tobeh, Hamid Reza Mohammaddoust, Sajjad Moharramnejad Pages 163-176
  Background and Objective

  The aim of this study was investigated the effect of weed interference on some growth indices and grain yield of corn (Zea mays L.), an experiment was carried out in a randomized complete block design with four replications during 2019 growing seasons at the Moghan region.

  Methods and Materials

  The experiment was included fourteen treatments; seven weed-infested and seven weed free treatments were applied at regular intervals (0, 10, 20, 30, 40, 50 and 60 days) after corn emergence in which weeds were allowed to grow until harvest and weeds were removed, respectively. Total dry weight of weeds, total dry matter (TDM), leaf area index (LAI), crop growth rate (CGR) and yield of corn were measured.

  Results

  The results showed that all measured traits were affected by weed interference duration and weedcontrol period. Weed interference duration increased total dry weight of weeds and weed-free duration reduced total dry weight of weeds. Also, increase in weeds interference duration significantly reduced TDM, LAI, and CGR and grain yield of corn. On the other hand, TDM, LAI CGR and grain of corn increased by rising weed-free duration.

  Conclusion

  Considering of 10% yield loss, the critical period of weed control was 3 and 52 days after corn emergence, respectively. The weed interference duration had a significant effect on grain yield of corn and weed interference at the whole season. Weed interference reduced grain yield of corn.

  Keywords: Corn, Competition, Crop Growth Rate, Dry weight, Leaf Area Index
 • Azizollah Ghassemi *, Salim Farzaneh, Sajjad Moharramnejad Pages 177-188
  Background and Objective

  The current research goal at understanding the impact of an ascorbic acid foliar application under water deficit stress on corn plants at the field conditions.

  Materials and Methods

  The experiment was carried out as a split-plot based on a randomized complete block design with three replications at the Agricultural Research Station of Ardabil in the sweet corn (Hybrid Chase; the Seminis Company). The main plots were four levels of water deficit stress including irrigation after 70 (as control), 100, 130, and 160 mm evaporation from the class A pan, and the sub-plots were four levels of ascorbic acid as 0, 150, 200, and 250 ppm.

  Results

  Foliar application of ascorbic acid had a significant effect on grain yield, seed attributes, plant height, biomass, pigment contents, and leaf area in corn plants under water deficit stress. Water deficit stress dressed grain yield, plant height, biomass, pigment contents, and leaf area. The heights grain yield was achieved at 70 mm evaporation from class A with foliar application of 150 and 250 ppm ascorbic acid. The heights of pigment contents were achieved at 100 mm evaporation from class A with foliar application of 150 ppm ascorbic acid, and also the heights leaf area of the corn plant was achieved at 100 mm evaporation from class A with foliar application of 250 ppm ascorbic acid. High significant correlations were observed between grain yield and seed attributes, plant height, biomass, and leaf area in the corn plant.

  Conclusion

  Although the foliar application of ascorbic acid reduced the water deficit stress effects, it also and improved the grain yield of the corn plant.

  Keywords: Ascorbic acid, Biomass, Chlorophyll Content, Grain Yield, Water deficit stress
 • Alireza Gilani *, Hamid Abbasdokht, Ahmad Gholami Pages 189-206
  Background & Objective

  The study was performed to investigate the nutritional effects of elemental sulfur with Thiobacillus on morphophysiological and agronomic responses of mung bean.

  Materials and methods

  The experiment was conducted in the form of a randomized complete block design with three replications in two experimental farms in Karaj city (Alborz province) and Shahriyar city (Tehran province) in the 2017 crop year. This experiment consisted of three treatments of sulfur fertilizer (control (S0), sulfur at 100 kg/ha with 2 kg of thiobacillus (S1), sulfur at 300 kg/ha with 6 kg of thiobacillus (S2)).

  Results

  The results showed that all studied traits were significantly affected by sulfur fertilizer so that the highest amount of all tested traits was obtained in (S2) treatment in mung bean. The results also showed that all the studied traits except the number of seeds per pod, 1000-seed weight, protein percentage were significantly affected by the main effect of location so that the highest amount of all traits the test was obtained in the Shahriar area. The interaction of sulfur fertilizer and location also had a significant effect on the number of pods per plant, number of seeds per pod, grain yield, biological yield, harvest index, plant height, and total chlorophyll.

  Conclusion

  Therefore, it can be concluded that the nutritional effect of the combined application of sulfur and thiobacillus has improved the morphophysiological and agronomic characteristics of mung bean.

  Keywords: Mung Bean, Sulfur, Halothiobacillus, Yield, Yield Component, Chlorophyll, Protein Content
 • Rasoul Ali *, Saeid Sayfzadeh, Alireza Valadabadi, Naser Shahsavari, Mohsen Yousefi Pages 207-220
  Background & Objective

  The aim of this study was to investigate the effect of planting date, biofertilizers and nitrogen levels on the quantitative and qualitative characteristics of sweet corn (Ksc403su hybride).

  Materials & Methods

  This experiment was conducted as a factorial in form of a randomized complete block design with three replications in Takestan during the two cropping years 2016-2017 and 2017-2017. Planting date as first factor in two levels: d1: usual planting date of the region (June 15), d2: delayed planting date (July 15), application of nitrogen fertilizer as second factor in two levels: n1: recommended amount of nitrogen (300 kg.ha-1) and n2: 20 percentage less than the recommended amount (240 kg.ha-1) and the use of bio-fertilizer as third factor at four levels: b1: no bacteria (control), b2: bio-super phosphate, b3: azotobacter + azospirillium + Pseudomonas and b4: azotobacter + bio-sporphosphate were considered.
   

  Results

  The results showed that the treatment of Azotobacter + Azospirillium + Pseudomonas with an average of 22219.8 kg.ha-1 had the highest grain yield, which had a 19% increase in yield compared to the control treatment (no use). Also, Azotobacter + Azospirillium + Pseudomonas and Azotobacter + biosphere phosphate treatment at 300 kg.ha-1 Nitrogen showed an average grain yield of 2377 and 2279 kg.ha-1, respectively. In terms of consumption of 240 kg.ha-1 nitrogen, the same combination of treatments had the highest grain yield, which was relatively superior to non-use of biofertilizer even in application of 300 kg.ha-1 nitrogen conditions. The first planting date is suitable for seed production. 

  Conclusion

  The combined use of nitrogen and phosphate stabilizing biofertilizers can reduce nitrogen fertilizer application by up to 20% to achieve maximum yield.

  Keywords: Azotobacter, Bio-sporphosphate, Sweet corn, Chlorophyll, Crude carbohydrate
 • Rahmatollah Gholami *, Isa Arji, Aboalmohsen Hajiamiri Pages 221-233
  Background and Objective

  In order to investigate the effects of salicylic acid foliar application under water stress on yield stability and pomological characteristics of some olive cultivars in Dalahoo research station in Kermanshah province, an factorial experiment based on randomized complete block design with three replications and three factors (salicylic acid concentrations, Irrigation regimes and olive cultivars) was carried out During the year 2018. 

  Materials and Methods

  This experiment was conducted in Dallaho Olive Research Station (Geographical characters was longitude of 45˚, 51΄ E and latitude of 34˚,30΄ N and the height of sea level 571m) located in Kermanshah province. Experimental material of this study was 17-year-old olive trees including Konservolia, Zard and Amphisis were studied in preset research. Salicylic acid were applied at 3 concentrations; 0 (water spraying) and 1.5 and 3 mmol, before flowering and before the rapid growth of fruit. Irrigation treatments, including irrigation of 100% of the water requirement of olive trees (control), irrigation of 75% of the water requirement of olive trees and irrigation of 50% of the water requirement of olive trees during the season, were applied with drip irrigation system.17-year-old olive trees of three cultivars; Konservolia, Zard and Amphisis were studied in preset research. The Each experimental unit consisted of two trees. The effects of salicylic acid and water stress on the yield stability and pomological characteristics of the olive cultivars were evaluated one year period. Fruit traits including yield, fruit weight, fruit length and diameter, pulp fresh and dry weight, fruit moisture percent, pulp/pit ratio and pulp percent were measured. 

  Results

  The results showed that the different cultivars, salicylic levels and irrigation regime had a significant effect (p <0.01) on the yield stability and pomological characteristics compared control. 50% irrigation treatment compared with other irrigation treatments reduced the fresh and dry weight of the fruit, length and diameter of the fruit. In general, the response tested of olive cultivars to the applied treatments was different. The highest fruit weight and dimensions, flesh fresh and dry weight, fruit water percent, ratio of flesh dry weight to seed, flesh percent and fruit yield per hectare were observed in Konservolia cultivar and the lowest amount of these traits was indicated in Amphisis cultivar. Foliar application of salicylic acid on fruit weight and dimensions, flesh fresh and dry weight, fruit water percent and fruit yield per hectare were increased and drought stress reduced the amount of these characteristics. Only the dry matter percent decreased under influence of salicylic acid application and elevated under drought stress. Amphisis cultivar had the highest and Konservolia cultivar had the lowest dry matter.  According to the obtained results, the reproductive traits measured in the three olive cultivars were associated to the amount of irrigation water.

  Conclusion

  According to the obtained results, Konservolia cultivar could be recommended as elite cultivars to use under deficit irrigation.

  Keywords: Cultivars, Foliar Application, irrigation, Olive (Olea europaea L.), Yield Stability
 • Aziz Majidi *, Gholamreza Khalilzadeh, Farhad Rejali Pages 235-253
  Background and Objective

  Evaluation of humic acid (HA) and glycinebetaine (GB) effects on grain yield and some agronomic traits of wheat (Triticum aestivum L.) under dryland farming condition were objectives of this study.

  Materials and Methods

  A field study was carried out as split factorial arrangement based on randomized complete block design with three replications during 2017-19 in Dryland Agriculture Research Station of West Azerbaijan province. The main plot included Baran and Azar2 cultivars, the first sub plot was seed treatment with and without 5% HA solution and the second sub plot was foliar application with 100 mM GB and control at the first stem node and pregnancy development stages.

  Results

  The results showed a significant difference between Baran and Azar2 cultivars in terms of grain phosphorus concentration and its amount in Baran cultivar was 5.35% higher than Azar2 cultivar. HA significantly increased 1000-grain weight (2.94%), grain yield (5.76%) and grain phosphorus concentration (2.64%) traits. GB foliar application increased traits of 1000-grain weight (3.83%), number of grains spike-1 (5.28%), number of spikes m-2 (13.03%), grain yield (8.49%) and grain protein content (4.54%). In Baran cultivar, the interaction of HA and GB had no effect on harvest index, but in Azar2 cultivar, GB without HA increased the harvest index by 6.91%.

  Conclusion

  It is generally concluded that HA seed treatment and GB foliar application increases grain yield and protein content of rainfed wheat and can be applied as an effective method to improve Wheat production in dryland farming conditions.

  Keywords: Azar2, Baran, Foliar Application, Grain Yield, Seed Treatment
 • Nahid Moarrefzadeh *, Rouhallah Sharifi, Hadi Khateri, Saeed Abbasi Pages 255-270
  Background & Objective

  Fusarium redolens is one of the most important pathogen in chickpea which causes yellowing and wilting. This study was conducted to investigate the biocontrol effects of individual and combined applications of several probiotics on the pathogen control and evaluate growth promoting effects on plant.

  Methods & Materials

  Effects of separate and combined treatments of the fungus Trichoderma asperellum (Ta), the bacteria Alcaligenes faecalis (Af) and Delftia tsuruhatensis PIIR (Dt) and the mycorrhizal fungus Rhizophagus intraradices (Ri) on disease severity and chickpea growth parameters in the presence of F. redolens was evaluated in a completely randomized design with four replications and 17 treatments and at greenhouse conditions.

  Results

  Applying probiotics individually increased the chickpeas growth and reduced the incidence of symptoms, but combined using of them had variable effects; Some combinations (Af+Dt, Af+Ta, Dt+Ta, Af+Dt+Ta, Dt+Ri and Af+Ri) were compatible, they stimulated the growth and reduced disease severity. Treatments Ta+Ri (except shoot fresh-weight), Dt+Ri+Ta (except root-length and shoot fresh-weight), Af+Dt+Ri+Ta and Af+Dt+Ri had no effect on growth stimulation and just reduced the disease symptoms. Af+Ri+Ta had no effect on growth-promoting or reducing the disease. Treatments of Af and Dt showed the best effect on promoting the growth- and disease-reducing.

  Conclusion

  The effects of probiotics combinations in promoting plant growth or reducing the disease were not always positive, meanwhile none of combinations had a synergism with these indices in comparition with single application.

  Keywords: Biocontrol, Growth stimulation, Microbial combinations, Sustainable Agriculture, Synergistic effect
 • Asghar Ebrahimzadeh *, Shahrokh Davoudi, Mohammad Bagher Hassanpouraghdam, Farzad Rasuli Pages 271-287
  Backgraound and objective

  Application of biofertilizers is one of the most important tools to increase yield and improving the quality of horticultural products. The aim of this study was to investigate the application of biofertilizers and organic fertilizers as alternatives to chemical fertilizers, especially in greenhouse cultivation with sustainable agriculture potential and maintaining the consumer health. The effects of biofertilizers and organic fertilizers on yield and quality of cucumber as a highly growing greenhouse crop with considerable performance were detailed objectives of present study. 

  Matherials and Methods

  In order to investigate the effect of biofertilizers and organic fertilizers on the quality and quantity of cucumber fruit in greenhouse conditions, an experiment was conducted in a completely randomized design with three types of fertilizers Essential plus, Fertigofol and Stimplex at three levels(Control. Foliar application of watrer, 2 and 4 g/litr ). 

  Results

  The results revealed that the used fertilizers could improved most of measured parameters including fresh and dry weight of leaf, root and fruit organs. Furthermore, tested fertilizers significantly (p≤0.01) improved all measured postharvest parameters such as TA, TSS and chlorophyll content ( a and b) and vitamin C of cucumber fruit compared to untreated plants. Potassium and iron levels were also positively affected by fertilizers. 

  Conclusion

  Overalls,  based on the results from the present study, using all three fertilizers were beneficial considering the yields and quality attributes. However, Fertigofol was even more noticeable taking into account the expand shelf life and postharvest quality of fruits comparing other two biofertilizers. All in all, biofertilizers of diverse source would be advisable to test and practice instead or integrated with other chemical compounds.

  Keywords: Biofertilizer, Cucurbitaceae, Growth stimulant, Quality, Titrable acidity, Vitamin C
 • Hossein Pourhadian * Pages 287-302

  This study was conducted aimed to identify the potential of lands in Lorestan Province for the second cultivation of forage millet using Geographic Information System(GIS), Network Analysis Process(ANP) and fuzzy logic.In order to identify the potential of lands, first the raster layer of environmental factors affecting forage millet cultivation including the minimum, maximum and mean temperature, elevation, slope, pH, texture, organic matter, total nitrogen, potassium and phosphorus available in GIS was prepared. Then, using fuzzy functions, the map of each factor was standardized. The weight of each factor was determined by ANP. By combining the weighted layers, the final layers were produced and zoned into four highly suitable, suitable, marginally suitable and unsuitable classes based on fuzzy logic.The results showed that fuzzy value of agricultural lands for forage millet was between 0.35 and 0.88. The highest study area level belonged to the suitable class(60.42%) and the lowest study area level belonged to the highly suitable class(16.35%). Investigation of climatic suitability, topography and soil fertility maps showed that these factors caused severe limitations in 38.27, 38.15 and 7.44% of lands, respectively. Evaluation of climatic maps, topographic and soil factors showed that except for soil pH, all other factors in a part of the study area caused limitations for forage millet cultivation.Investigation of the land suitability final map showed that about 77% of the study area are highly suitable and suitable and cold regions, especially the east. Northeast of the province, are marginally suitable for forage millet double cropping.

  Keywords: ANP, Fuzzy logic, GIS, land suitability, Lorestan, Second cultivation
 • Khosro Azizi *, Mohamamd Reza Asgharipour, Zahra Amiri, Daniel Campbell, Ebrahim Kakolvand Pages 303-323
  Background & Objective

  Better understanding the sustainability of production systems is of particular importance for making the right decisions and managing them. To avoid the extinction of plants in natural habitats and to meet the needs of the pharmaceutical-industrial market of these plants, the paradigm of their production in agricultural systems was created. The overarching goal of this research was to compare the ecological-economic sustainability of conservation agroecosystem and natural habitat of the shallot based analysis of the structure and the emergy-based indicators in Aleshtar, Iran.

  Methods & Materials

  This study was conducted in 2019-2020 in a conservation agroecosystem and a natural habitat of wild shallot plants in Aleshtar city, Lorestan province, based on structure analysis and review of nine emergy indices.

  Results

  The result of comparing the emergy input structure indicated that despite the fact that the Unit Emergy Value ( UEV), Specific Emergy ( SE), Emergy to Money Ratio (EMR) and Emergy Exchange Ratio of Yield (EER) are higher in the agroecosystem compared to the natural habitat, the value of the Environmental Loading Ratio (ELR) showed more sustainability of the agroecosystem compared to the natural habitat. Another result was the equality of quality of produced shallots in the agroecosystem and natural habitat based on the Emergy index of agricultural product safety(EIPS) index.

  Keywords: Agroecosystem, Ecosystem services, Energy System Theory, Environmental burden, Thermodynamic analysis
 • Mahdi Babaeian *, Mohammad Kheirkhah, Mohammad Ghorbanzadeh, Mostafa Jafarian Pages 325-339
  Introduction

  Investigating the potential global warming, greenhouse gas emissions and energy flow is one of the methods for comparing the agricultural systems in terms of environmental hazards. This research examines the energy flow and greenhouse gas emissions (CO2, N2O and CH4) in rapeseed in North khorasan province of Iran.

  Material and methods

  This research was studied separately in three regions of East, West and South in North Khorasan Province. Energy input values of rapeseed fields were collected using a face-to-face questionnaire in the 2020-2019 crop years.

  Results

  The results showed that the total input energy was 33.33178 MJ.ha-1 and the total output energy was 128545.05 MJ.ha-1. Energy use efficiency was 3.87 and energy productivity was 0.06 kg/MJ.ha-1. Direct and indirect input energies were 61.77% and 38.23%, respectively, and renewable energies was 11.02% and non-renewable energies accounted 88.98% of the total energy input. The study of greenhouse gas emissions showed that CO2, N2O and CH4 emissions were estimated to be 1417.04, 3.09 and 1.90 kg.ha-1, respectively. The global warming potential was calculated as 2413.38 kg equivalent of carbon dioxide per hectare, with the share of CH41%, CO2 58% and N2O 41%.

  Conclusion

  The best area for rapeseed production in this province is the western area and the southern area is not a suitable area for the development of this crop. However, by managing energy consumption, planting date and managing the use of chemical fertilizers, energy efficiency in canola production in the southern region of North Khorasan province can be improved.

  Keywords: Energy, Productivity, Global warming potential, Rapeseed, Greenhouse gases
 • Nastaran Tadayonpour, Gholam Reza Sabzghabaei *, Seyedeh Soolmaz Dashti Pages 341-354
  Background & Objective

  Life cycle assessment is a method for assessing the environmental impact of crop production. The aim of this study was to investigate the environmental effects of cabbage production in Dezful county using life cycle assessment during the 90-96 crop years.

  Methods & Materials 

  Out of 260 people in the statistical population the sample size was determined using Cochran's formula of 52 people. Relevant information was collected through face-to-face referral and presentation of a questionnaire from the Ministry of Jihad-e-Agriculture and Farmers of Dezful.Based on the method presented in ISO14040, the LCA was calculated in four steps: defining the objectives and scope of study, life cycle auditing, impact assessment and integration and interpretation of results.Depletion of water resources, fossil resources, phosphate resources and potash resources. After normalization and weighting, environmental index and resource depletion index were calculated.

  Results

  The final index of the groups of the effects of global warming, acidity, depletion of water resources, fossil, phosphate and potash were calculated as 0.0011, 0.1010, 0.0021, 0.002, 0.1175 and 0.0093, respectively. Environmental index (Eco-Index) and resource depletion (RDI) were 0.0111 and 0.1309,respectively. Acidity groups and sources of phosphate depletion had the highest potential for environmental damage in the form of environmental impact groups to depletion of resources, respectively.

  Conclusion

  Managing the optimal use of chemical fertilizers, especially nitrogen and phosphate fertilizers and replacing them with various organic fertilizers, as well as the use of biofertilizers can help reduce the negative environmental effects of cabbage production in Dezful county.

  Keywords: Acidification, depletion of resources, Fertilizer, Global Warming, Pollutants