فهرست مطالب

 • سال چهارم شماره 2 (پاییز و زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/10/30
 • تعداد عناوین: 12
|
 • اکبر نجم*، علیرضا ابراهیمی صفحات 1-22

  نظریه مشهور بین فقهای امامیه، اشتراط پرداخت تمامی ثمن در مجلس عقد معامله سلم و قبل از افتراق متعاملین است و در صورت تخطی از این شرط حکم به فساد معامله مذکور نموده اند، اما از سویی نوع معاملاتی که در قالب قرارداد سلف انجام می شود به شرط مذکور عمل نمی شود و اساسا فلسفه این نوع از قرارداد ها (قرارداد پیش فروش/ پیش خرید) در عصر حاضر، عدم توان مشتری در پرداخت تمامی ثمن و انجام معامله به صورت تقسیطی به سب مذکور است، این مقاله که به روش توصیفی- تحلیلی نگارش شده، به دنبال اثبات این فرضیه است که پرداخت تمامی ثمن در مجلس عقد لازم نبوده و مشتری می تواند بعض یا تمامی ثمن را بعد از مجلس عقد پرداخت نماید و و هر گونه توافق مالی نسبت به پرداخت ثمن به صورت تقسیطی منافاتی با صدق بیع سلم بر این معامله نداشته و به نظر نگارندگان، استدلال فقها برای اثبات این شرط؛ مخدوش است.

  کلیدواژگان: بیع، سلم، قبض ثمن، اجماع، غرر
 • فهیمه کلباسی اصفهانی* صفحات 23-65

  قضاوت از حرف خاص جامعه بوده، که برای حضور زن در این شغل میان فقهای اسلامی اختلاف می باشد و هر گروه به قرآن ، سنت، اجماع و عقل استناد می نمایند. شرط ذکورت قاضی اولین بار در فقه اهل تسنن مطرح گردید و در بین شیعیان شیخ طوسی نخستین فردی بود که این شرط را پذیرفت و قبل از او اثری از این شرط در فقه شیعه نبود. علامه حلی اولین شخصی است که اجماع درباره شرط ذکورت قاضی، به وی منتسب شد و قضاوت زن را عامل مشکلات اجتماعی و فتنه انگیزی دانست. بسیاری از فقهاء در شرط مذکور از شیخ الطایفه پیروی نموده و حتی فقهای متاخرادعای اجماع کردند. شهید اول در لمعه، صاحب مفتاح الکرامه، صاحب جواهر و شیخ انصاری و... مسند قاضی تحکیم و داوری را برای زن امکان پذیر دانسته اند. این تحقیق با روش توصیفی-تحلیلی به واکاوی مستندات اسلامی پرداخته و به نظر می رسد ممنوعیت قضاوت زن در فقه اسلام، به صورت قطعی و مسلم نبوده و از احکام ضروری و قطعی اسلام نیست، بلکه اکثر فقهای اسلامی تصدی منصب قضاوت زن را از روی اجتهاد نپذیرفته و تنها برخی زن را در مسند قاضی تحکیم و داوری که شرط مرد بودن ندارند، پذیرفته اند و لذا اینگونه نیست که زن حق قضاوت نداشته باشد. مبحث احتمال فتنه، امری دوسویه میان زن و مرد بوده که خاص حرفه قضاوت هم نیست و تفاوت های ذاتی و طبیعی زن و مرد در امور قضایی، همچون سایر مشاغل اجتماعی کمترین نقش را داراست.

  کلیدواژگان: زن، منصب قضاوت، اجتهاد، منابع فقه، قاضی تحکیم
 • عبدالجبار زرگوش نسب*، محدثه آبیار صفحات 66-87
  زمینه وهدف

  صغیرومجنون،به علت ناتوانی دراداره اموالشان از راه هایی موردحمایت قرار گرفته اند،آنها ازتصرف دراموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند،افرادی چون پدر،جد پدری، وصی آن دو،وحاکم شرع بعنوان قیم بر آنها ولایت داشته و در امور مالی آنان حق تصرف دارند. حاکم شرع قیم است و شرعا نیزمی تواند، شخصی را به عنوان قیم برای این کارمنصوب کند. در فقه مذاهب اسلامی توجه خاصی به امور صغیر ومجنون و در برخی از آیات قران کریم و روایات سرپرستی و امور مالی کودک ومجنون تبیین گردیده است. هدف از این نوشتارشناخت موارد اشتراک واختلاف مذاهب پنجگانه اسلامی درنحوه وچگونگی ولایت قیم بر اموال صغیر ومجنون است وشرایط تصرفات او.

  روش

  این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی صورت پذیرفته، ادله، مبانی وشرایط ولایت قیم وقیمومت صغیر ومجنون از دیدگاه امامیه واهل سنت مورد بررسی قرار گرفته است.

  نتیجه گیری

  به اتفاق تمام مذاهب پنج گانه قیم بر شخص صغیر، سفیه ومجنون ولایت دارد. اما در زمان ولایت داشتن وی بر آنان اختلاف نظر وجود دارد. از نظر امامیه، ولایت قیم وحاکم به عنوان قیم بر صغیر ومجنون زمانی است که آنان، پدر، جد پدری و وصی نداشته باشند و شخصی که بعد از بلوغ دچار جنون شده باشد، ولایت بر او با قیم است.

  کلیدواژگان: اموال، حاکم، صغیر، قیم، مجنون
 • جلیل امیدی* صفحات 88-114

  رواداری یا تالرنس عبارت است از پذیرفتن و احترام گذاشتن به نژادها، فرهنگ ها و شیوه های متنوع زیستن، اندیشیدن و اظهارنظر کردن؛ پذیرش و احترامی از روی آگاهی و صداقت و از موضع قدرت. رواداری که در آغاز فضیلتی اخلاقی به شمار می آمده به اقتضای ضررورت های تاریخی و اجتماعی وارد حوزه فلسفه سیاست شده و در نهایت به یک هنجار فرهنگی و حقوقی جهانی تبدیل شده است. در حدی که امروزه پیش شرط صلح و توسعه محسوب می شود و از بایسته های سیاست گذاری های کلان تلقی می گردد. بانیان و نظریه پردازان مذهب شافعی تحت تاثیر آموزه های قرآن کریم و سنت شریف نبوی، وسعت نظر شخص امام شافعی و بنیادهای مکتب اعتدالگرای اشعری به نحو درخور تحسینی روادار بوده اند و از موضع اقتدار علمی و موقعیت ممتاز اجتماعی، آگاهانه و صادقانه به ایمه و اتباع سایر مذاهب احترام می گذاشته اند و مبانی اجتهادی و فتاوای فقهی آنان را محتمل الصواب می شمرده اند. شافعیه علاوه بر رواداری های نظری در مقام عمل هم همواره بر مبنای حسن تفاهم و تعامل مثبت، با دیگران رو به رو می شده اند. در میراث مکتوب و سیره عملی آنان شواهد زیادی در تصدیق این ادعا وجود دارد.

  کلیدواژگان: رواداری، تالرنس، فضیلت اخلاقی، هنجار فرهنگی، مذهب شافعی
 • رمضانعلی شعبانی*، عابدین مومنی، علی اکبر ایزدی فرد صفحات 115-138

  در فقه اسلامی آمده است که زوجین از حریم خصوصی و منافع مستقلی نسبت به یکدیگر برخوردارند و هیچ یک از آن دو حق ورود به حریم دیگری را ندارند. ولی در رویه عرفی زندگی مشاهده می گردد که زوجین امنیت، آسایش و استحکام خانواده را جز با همکاری و تعامل زوجین امکان پذیر نمی دانند و بر همین اساس خود را دارای منافع و مضار مشترک می دانند لذا ضرورت پیدا می کند که از مسایل و امورات خصوصی مربوط به هم مطلع شوند. که به نظر می رسد بین توصیه های شریعت و رویه عرفی جامعه تعارض وجود دارد. لذا با بررسی و تحقیق در آیات و روایات و کلام فقهاء، با ذکر مستنداتی اثبات گردید برخی از رفتارهای مردم در زندگی بر مبناء اقتضایات شرعی است و برخی نیز اقتضاء عرفی دارد. بنابراین در این تحقیق آمده است که از صدر اسلام، در شریعت نشانه هایی از تایید عرف مشاهده می شود که آن عرف چنان برجسته گردیده است که تصور می شود عرف بر شرع ترجیح داده شده است در حالی که آن عرف رایج به جهت تقویت خانواده از طرف شریعت اعتبار یافته است. لذا زوجین ضمن پذیرش مرزهای استقلال یکدیگر، با تعامل و همکاری فیمابین در منافع مستقل و مشترک، امنیت و آسایش خانواده را تقویت و از ورود آسیب به آن جلوگیری می کنند.

  کلیدواژگان: تعارض، حریم خصوصی، استقلال زوجین، عرف و شرع، استحکام خانواده
 • علی تولائی*، لیلا مهرابی راد، سید محمدمهدی صابر صفحات 139-154

  یکی از احکام قضایی پیامبر (صلی الله علیه و آله) که در دوره ای متاخر به عنوان قاعده ای فقهی مطرح گشت، قضاء پیامبر به روایت عایشه با عنوان «الخراج بالضمان» است. گرچه این حدیث نبوی، از طریق اهل بیت (علیهم السلام) گزارش نشده است، اما مضمون پاره ای از احادیث منقول از ایمه (علیهم السلام) در ابواب بیع شرط و رهن با آن هماهنگ است و فقهای امامیه در برخی از فروع فقهی در ابواب معاملات به آن استناد کرده اند. عدم توجه به زمینه تاریخی صدور حدیث و کاربردهای آن از فقه دوره متقدم سبب شده که برخی از فقهای معاصر، تحلیل جدید از این حدیث ارایه کرده و آن را مباحث حکومتی پیوند دهند. مقاله حاضر با رویکرد تاریخی به بررسی این حدیث و کاربردهای آن در فقه مدنی از منظر فقهای امامیه از زمان شیخ طوسی تا شیخ انصاری می پردازد. نتیجه این بررسی تاریخی، عدم پذیرش این تحلیل جدید است.

  کلیدواژگان: الخراج بالضمان، فقه امامیه، معاملات
 • سمیه آهنگران* صفحات 155-172

  خمس از جمله واجباتی است که به صورت اجماعی مورد اتفاق نظر امامیه و عامه قرار گرفته است. لیکن در مفهوم غنیمت دیدگاه های متفاوتی اتخاذ شده است برخی قایل به تفسیر مضییق از واژه غنیمت بوده و تنها غنایم جنگی را ملاک قرار می دهند که از آن جمله ،آیت الله خویی دارای این دیدگاه هستند و برخی قایل به تفسیر موسع در معنای واژه مذکور شده ازجمله صاحب جواهر و محمدکاظم طباطبایی در مستمسک العروه و آیت الله همدانی(ره) همه، غنایم را اعم از منافع حاصل از جنگ و غیر آن می دانند و تفسیر جدیدی که صبغه معرفتی در آن غالب است از جنگ شده است که مطلق جنگ خارجی و درونی را شامل می شود که در این پژوهشی مبانی استدلالی و مستندات هر دو گروه بر مبنای فهم و تفسیر آیات و روایات مورد بررسی قرارگرفته و تحلیل می گردد و سبب اختلاف و چالش پیرامون مفهوم غنیمت موردنقد و واکاوی قرار خواهد گرفت.

  کلیدواژگان: خمس، غنیمه، ارباح، مطلق فائده
 • محمدرضا حق شناس* صفحات 173-193

  در فقه عبادات، احکام طهارات ثلاث به دلیل ابتلاء عمومی مکلفین و نقش آن در حکم وضعی سایر عبادات همچون نماز و روزه و حج اهمیت ویژه ای دارد و فقها در کتب خویش به بحث از آن پرداخته اند. در این میان احکام باب غسل حساسیت بیشتری دارد زیرا به دلیل وجود حدث اکبر، خلل در غسل مانع از صحت وضو (رافع حدث اصغر) نیز می باشد. پژوهش حاضر به دنبال این پرسش است که براساس ادله فقهی معتبر، کیفیت انجام غسل ترتیبی از لحاظ ترتیب شستن اعضاء بدن چگونه است؟ و آیا فتوای مشهور در این باب با مفاد ادله سازگارتر است یا فتوای غیرمشهور؟ روش پژوهش، تحلیلی انتقادی است. پس از طرح فتوای مشهور و غیرمشهور درباره شرط ترتیب شستن اعضاء بدن در غسل، به بررسی ادله فقهی و مفاد آنها پرداخته می شود. طبق فتوای مشهور فقها لازم است غسل ترتیبی در سه مرحله انجام شود. بایستی ابتدا تمام سر، سپس سمت راست بدن بطور کامل و سپس سمت چپ بدن بطور کامل شسته شود و خلل به این ترتیب مخل صحت غسل می باشد. ادله ایشان اجماع منقول، شهرت فتوایی، دو روایت و اصل احتیاط می باشد. بر اساس مباحث ارایه شده، این ادله از جهات مختلف قابل نقد می باشد. براساس اطلاق در مقام بیان چندین روایت و خدشه در استناد به روایات اجماع و شهرت و اصل برایت در مقام شرطیت امر زاید، فتوای غیر مشهور یعنی عدم لزوم تفکیک بین شستن سمت راست و سمت چپ بدن قوی تر می باشد.

  کلیدواژگان: غسل ترتیبی، طهارت، اصاله اطلاق، اصل برائت، فقه عبادات
 • رویا محمودزاده * صفحات 194-208

  مهر به عنوان یکی از حقوق اسلامی در عقد نکاح واجب بوده و بر لزوم پرداخت آن از سوی زوج تاکید شده است. به‌مجرد وقوع عقد نکاح ملکیت مهر برای زوجه ثابت می‌گردد و بنا بر نظر جمهور فقها زوجه در تمامی مهر می‌تواند تصرف کند؛ اما مطابق رای غیر مشهور زوجه نمی‌تواند قبل از نزدیکی و یا دیگر اسباب استقرار مهر در تمامی آن تصرف کند. با توجه به ملکیت زوجه بر مهر زوج ضامن است آن‌را بدون عیب و سالم به زوجه تحویل نماید و چنان‌چه عین مهر قبل از عقد معیوب بوده یا پس از آن معیوب شود، زوج ملزم به پرداخت خسارت است. بنا بر قول مشهور فقها ضمان مزبور از نوع ضمان ید بوده و در صورت تلف یا معیوب شدن عین مهر، زوج ضامن مثل یا قیمت مهر می‌باشد؛ در عین حال برخی قایل به ضمان معاوضی بوده و زوج را ضامن مهرالمثل می‌دانند.

  کلیدواژگان: مهر، ملکیت، زوج، زوجه، عقد نکاح
 • بلال شاکری *، محمدتقی فخلعی، محمدحسن حائری صفحات 209-226

  انقلاب نسبت به عنوان یکی از مباحث مطرح در باب تعارض ادله علم اصول، روشی برای جریان قواعد باب تعارض، در موارد تعارض بیش از دو دلیل است؛ که بر اساس این روش به تمام رابطه‌ها و نسبت‌های موجود بین ادله متعارض توجه شده و بر اساس ضوابط و قراین مشخص، قواعد باب تعارض میان ادله جاری می‌شود. نوشتار پیش‌رو با استفاده از روش توصیفی تحلیلی منابع مکتوب اصولی در پی بررسی این نکته است که، آیا انقلاب نسبت به عنوان یک نظریه علمی می‌تواند شناسایی شده و به مجامع علمی عرضه شود؟ فرضیه تحقیق بر این استوار است که این روش حل تعارض را می‌توان به عنوان نظریه‌ای علمی تحت عنوان نظریه انقلاب نسبت در علم اصول شناخت. برای رسیدن به هدف مذکور و اثبات فرضیه تحقیق پس از توصیف نظریه علمی (بیان تعاریف و ویژگی‌ها) با تحلیل تعریف‌های ارایه شده برای نظریه علمی و تاکید بر تعریف نظریه‌های فقهی و اصولی، و همچنین تحلیل و استخراج ویژگی‌های مورد پذیرش در نظریه‌های علمی، به تطبیق تعاریف ارایه شده و ویژگی‌های مطرح شده بر انقلاب نسبت پرداخته و این نتیجه حاصل شده است که انقلاب نسبت به عنوان یک نظریه علمی در اصول فقه قابل عرضه به جامعه علمی است. لذا در تبیین آن نباید به عنوان یک دیدگاه صرف بدان توجه کرد، بلکه باید همچون یک نظریه به تمام جوانب و جزییات دخیل در آن توجه داشته و با نگاهی کلان به تحلیل و بررسی آن پرداخت.

  کلیدواژگان: انقلاب نسبت، نظریه علمی، نظریه اصولی
 • اقبال علی میرزائی *، آزیتا امینی صفحات 227-248

  درباره «عسر و حرج» در اجرای قراردادها و آثار آن در اندیشه‏ های حقوقی بسیار سخن رفته اما نتیجه بحث ها تاثیر چشم‏گیری در رویه قضایی نداشته و نیز وارد قانون مدنی نشده است. این فاصله میان نظریه و عمل بی‏ جهت نیست: نویسندگان حقوق عمدتا به تحلیل مفهوم دشوار شدن اجرای قرارداد و تبیین قواعد مناسب پرداخته‏اند ولی از اعتبار قواعد مزبور در نظام حقوقی و امکان استناد به آنها در دادگاه‏ها کمتر بحث شده است. بی‏ گمان، حکم دادگاه‏ باید مستدل و مستند به قانون باشد و در موضع سکوت قوانین با استناد به سایر منابع حقوق صادر ‏شود. اصول حقوقی یکی از این منابع است. به استناد اصول متعددی از قبیل لاضرر، نفی حرج، لزوم رعایت حسن نیت، ممنوعیت سوء استفاده از حق و منع سودجویی در وضعیت‏های اضطراری، توقف اجرای قرارداد حرجی موجه می نماید و به دنبال آن، اعمال ضمانت اجرا های مناسب مانند فسخ یا تعدیل قرارداد به یاری استدلال‏های حقوقی میسر می ‏شود.

  کلیدواژگان: عسر و حرج، اصول، قرارداد، تعدیل، فسخ
 • مریم سادات محقق داماد *، عطیه سادات صفوی سهی صفحات 249-274

  یکی از سازوکارهای حمایتی از فرزندان در نظام حقوقی ایران حضانت است. این تکلیف از ابتدای تولد بر دوش والدین است، اما در خصوص پایان و موعد آن ابهاماتی وجود دارد. علت این ابهام عدم صراحت قانونگذار در این خصوص است. باتوجه‌به اینکه موضوع حضانت «کودک» است، حقوق‌دانان پایان کودکی (یعنی بلوغ) را برابر با پایان حضانت می‌دانند، اما ازآنجاکه شناسایی خود مفهوم «کودک» محل اختلاف است، لذا این استدلال راه‌گشا نخواهد بود. طبق نظر مشهور فقهای امامیه، رسیدن توامان به سن «بلوغ و رشد» به معنای پایان حضانت است. اما به‌دلیل مشخص نبودن مفهوم رشد، این نظر نیز موجب ابهام است. مقاله حاضر به شیوه تحلیلی‌توصیفی و با مراجعه به اسناد کتابخانه-ای در پی آن است که این اختلاف‌ها را شناسایی و معیار مشخصی را برای پایان تکلیف حضانت مطرح کند. با عنایت به نظر مشهور فقها در خصوص شرط دانستن «بلوغ و رشد» برای پایان حضانت، بررسی مفاهیم مختلف رشد (اعم از مالی و غیرمالی)، توجه به مصالح فرزندان در جامعه کنونی و عرفی بودن شناسایی رشد، می‌توان به این نتیجه رسید که سن پایان حضانت تا زمانی قابل توسعه است که متخصصان و کارشناسان فرزندان را برای ادامه زندگی مستقل رشید تشخیص ‌دهند. پژوهش‌های موجود در این زمینه بسیار اندک و تنها ناظر به طرح بحث کلی سن حضانت است، اما این مقاله با بیان فروض مختلف رشد و توجه ویژه به منابع فقهی، راهکار اصلی را ارایه می‌کند.

  کلیدواژگان: حضانت، بلوغ، رشد مالی، رشد غیرمالی، رشد خاص
|
 • Akbar Najm *, Alireza Ebrahimi Pages 1-22

  A popular theory of Imami jurists is the condition of paying all prices at the assembly of the short sale contract before the parties to the contract are divided. If this condition is violated, they have ruled that the transaction is corrupt, but on the other hand, this condition does not apply Forward contract. Basically, the idea of ​​this type of contract (pre-sale / pre-purchase contract) today is that customers cannot pay full price and negotiate in installments. This research is written with a descriptive analysis method to test the hypothesis that it is not necessary to pay the entire price at the contract meeting, the client can pay part or all of the price after the contract meeting and any financial agreement on paying feesin installmentsdoes not violate the short sale nature of the transaction, in the author's opinion, the lawyer argued that the situation was distorted.

  Keywords: contract, pre-sale, pre-purchase contract, short sale contract, financial agreement, Detriment
 • Fahimeh Kalbasi Isfahani * Pages 23-65

  Judgment is one of the social special positions which Islamic jurists disagree about the issue of occupying it by women. Scholars rely on the Qur’an, Sunnah, consensus and intellectual evidences to prove their own idea. The condition of being a male for a judge was first raised by Sunni jurists. Sheikh Tūsī was the first Shiite scholar who accepted it, as such before him there was no trace of this condition in Shiite jurisprudence. Allameh Hillī firstly was attributed to the idea of consensus on the masculine condition for a judge, as he thought that the women’ judgment would result in social problems and sedition. Many jurists and scholars followed Sheikh al-Tā'ifa (Tūsī) in this issue, and even later jurists claimed consensus on it. Shahīd 'Awwal in Lum'ah, the author of Miftāh al-Kirāmah, the author of Jawāhir, Sheikh Ansārī, and others say that women may only arbitrate (tahkīm). This research analyzes Islamic documents, using the descriptive-analytical method. Findings show that the prohibition of female judging in Islamic jurisprudence is not definitive, nor an Islamic necessary and definite rule. Most Islamic jurists do not accept getting the judge position for women, regarding their ijtihad and inference. They only accept the position of tahkīm (arbitration) which does not conclude the condition of being a man. Therefore, it is not the case that a woman does not have the right to judge. The issue of the possibility of sedition is also a mutual affair for both men and women, which is not specific to the profession of judgment. The inherent and natural differences between men and women in judicial affairs, like other social occupations, play the least role.

  Keywords: woman, position of judge, ijtihad, sources of jurisprudence, judge of consolidation
 • Abdoljabbar Zargoshnasab *, Mohadeseh Abyar Pages 66-87
  Preparation and purpose

  Due to their inability to manage their property, insane minors are protected in some ways. They are prohibited from seizing their property and financial rights. . The ruler of Sharia is the guardian and the sharia can also appoint a person as a guardian for this work. In some cases, for reasons such as minor insanity, a person can not manage his or her affairs properly; Therefore, in order to protect the interests of such people and also to manage the affairs related to them, the Shari'a has set special rules and laws in order to manage the affairs of these people according to these limits and eliminate this shortcoming. In the jurisprudence of Islamic religions, special attention has been paid to minor and insane matters and in some verses of the Holy Quran and the narrations of guardianship and financial affairs of children and insane people have been explained. The purpose of this article is to identify the commonalities and differences between the five Islamic religions in the manner and manner of guardianship over minor and insane property and the conditions of his possessions.

  Method

  This research was conducted by descriptive-analytical method. Is located.

  Keywords: wealth, Governor, Minor, guardian, Insane
 • Jalil Omidi * Pages 88-114

  Tolerance is acceptance and respect for races, cultures, and diverse ways of living, thinking and expression; Acceptance and respect from awareness and honesty and power position. Tolerance, which was considered a moral virtue, has entered the field of political philosophy due to historical and social necessities and has finally become a universal cultural and legal norm. Today it is a precondition for peace and development and is considered a macro-policy requirement. The founders and theorists of the Shafi'i religion, under the influence of the theories of the Holy Qur'an and the Holy Prophetic tradition, the wide view of Imam Shafi'i', and the foundations of the Ash'ari school of moderation, have been admirably tolerant. And from the position of scientific authority and privileged social status, they have consciously and honestly respected the leaders and followers of other religions and have considered their ijtihad principles and jurisprudential fatwas to be correct. In addition to theoretical tolerances in practice, the Shafi'is has always faced others on the basis of good understanding and positive interaction. There is ample evidence to support this claim in their written heritage and practice.

  Keywords: Tolerance, moral virtue, cultural norm, Shafi'i religion
 • Ramzanali Shabani *, Abedin Moumeni, Aliakbar Ezadifard Pages 115-138

  In Islamic jurisprudence, it is stated that couples have privacy and independent interests towards each other, and neither of them has the right to enter the other's privacy. But in the customary way of life, it is observed that couples do not consider the security, comfort and strength of the family possible except with the cooperation and interaction of couples, and therefore consider themselves to have common benefits and harms, so it is necessary to deal with issues and affairs. Learn about each other privately. There seems to be a conflict between the recommendations of Shari'a and the customary practice of society. Therefore, by examining and researching the verses, hadiths and the words of the jurists, it was proved by mentioning some documents that some of the behaviors of people in life are based on religious requirements and some have customary requirements. Therefore, in this research, it has been stated that since the beginning of Islam, there are signs of customary approval in the Shari'a, which has become so prominent that it is thought that the custom is preferred to the Shari'a, while the common custom is used to strengthen the family. The sharia side is valid. Therefore, couples, while accepting the boundaries of each other's independence, strengthen the security and comfort of the family and prevent harm from it by interacting and cooperating between each other in independent and common interests.

  Keywords: conflict, privacy, independence of spouses, custom, sharia, family strength
 • Ali Tavallaei *, Leila Mehrabi Rad, Seyed Moahammad Mahdi Saber Pages 139-154

  one of the Judicial verdicts of the prophet (peace be upon him) which is presented currently as a jurisprudential rule, quoted by Ayesha as “Al-Kharaj Be-zaman (Profit against Compensation)”. Although this prophetic hadith has not been quoted through household, but the content of this concept is in harmony with the chapters of condition of sale and mortgage and Shiite scholars rely on it in transaction chapters. Not paying attention to the historical background of narrations and their implication in jurisprudence of the early period causes that some scholars present new analyses from this narration and relate it with governmental discussions. This article which is historical study, investigates this narration and its implication in civil jurisprudence from the point of view of the Shiite jurists Since Sheikh Tusi to Sheikh Ansari. The result of this historical survey is the rejection of this new analysis.Key words: Al-Kharaj Be-zaman (Profit against Compensation), Shiite jurisprudence, transactions.

  Keywords: Al-Kharaj Be-zaman (Profit against Compensation), Shiite jurisprudence, transactions
 • Somayeh Ahangaran* Pages 155-172

  Khums is one of the obligations that has been consensusly agreed by Imamiyah and the public. However, in the concept of booty, different views have been adopted, some believe in a pretentious interpretation of the word "booty" and only consider the trophies of war, including "Ayatollah Khoei" And some people believe in the interpretation of the word, including Sahib Javaher and Mohammad Kazem Tabataba'i in Mustamsk al-Arwah and Ayatollah Hamedani, all consider trophies, including the benefits of war and other than that, and the new interpretation in which the epistemological sabbagh is dominant has been from the war, which includes the absolute of foreign and internal warfare, which in this research includes the argumentative foundations and documents of both groups. The basis for understanding and interpreting verses and hadiths is examined and analyzed. And the cause of disagreement and challenges about the concept of booty will be Reviewed and explored.

  Keywords: Khums, sheep, profits, absoluteinterest
 • Mohammadreza Haghshenas * Pages 173-193

  the rules of ghusl are more sensitive because due to the existence of the major impurity, the interruption in the ghusl also prevents the correctness of ablution (removes the lesser impurity). What is the quality of performing sequential ghusl in terms of arranging the washing of body parts based on valid jurisprudential evidences? How is the quality of performing tartibi ghusl in terms of the order of washing body parts in terms of body washing based on valid jurisprudential reasons? Is the popular theory more consistent with the content of the evidence or the unpopular theory? The research method is critical analysis. Is the popular theory of jurists more consistent with the content of the sources or the unpopular theory? The research method is critical analysis. After explaining the popular and less popular fatwa on the condition of the order of washing the body in ghusl, Jurisprudential sources and their meanings are examined. According to the famous fatwa of the jurists, it is necessary to perform tartibi ghusl in three stages. The whole head should be washed first, then the right side of the body thoroughly and then the left side of the body thoroughly and disruption in this way is detrimental to the correctness of ghusl. Their reason is consensus is narrated fatwa reputation, some hadiths, and the principle is precaution. These reasons can be criticized from different angles based on the contents presented in this article. Based on the application of some hadiths and also with the impairment of citing narrations, consensus and fame and the principle of innocence as a condition of redundancy, the popular theory is that it is sufficient to wash the body after the head and the necessity of arranging between the right and left sides of the body is stronger.

  Keywords: tartibi ghusl, Purity, the principle of application, the principle of innocence, the jurisprudence of worship
 • roya mahmoodzadeh* Pages 194-208

  Al-Mahr (dower) is obligatory as one of the Islamic rights in marriage contract. As soon as the marriage takes place, the property of the dower is proved for the wife and the wife will have the right to take possession of it. According to the wife's property on the dower, the husband is the guarantor to deliver the dower to the wife without any defects, so If the dower is defective before marriage or becomes defective after marriage, the husband is required to pay recompense. According to the publicity saying of the jurists, this guarantee is a kind of warrantor hand, at the same time, some jurists believe in an exchange guarantee. According to popular belief, in case the dower is lost or damaged, the husband is the guarantor of the dower or the price of the dower. But according to the exchange guarantee, the husband is the guarantor of the pseudo-dowry.

  Keywords: property, warrantor (hand) Dhamaan al-yad, exchange guarantee, Replacement
 • belal` shakeri *, mohammadtaghi fakhlaei, mohammadhasan haeri Pages 209-226

  Transformation of relation as a discussed problem under the title of contradiction of arguments in usul al-fiqh, is a way to apply the rules of contradiction of arguments, when there are more than two contrary arguments. According to this way, all relations and connections between arguments are seen and based on specific criteria, rules of contradictions are applied. This article, through description and analyzing of usuli written texts tries to answer if transformation of relation can be recognized as a scientific theory and presented to academic forums. The hypothesis is that this way of solving contradiction can be introduced as the theory of transformation of relation to ‘ilm al-usul. To reach to the mentioned goal and to prove the theory of the article (being an usuli theory), the proposed definitions for a scientific theory, focusing on fiqhi and usuli theories, were analyzed; accepted characteristics of scientific theories were derived and analyzed; and lastly, the essential qualities of transformation of relation were applied on the definitions. The conclusion was that the transformation of relation could be presented as a scientific theory in usul al-fiqh to academic forums. So to explain it there need to see it as a theory with its all details and aspects not just a viewpoint.

  Keywords: transformation of relation, scientific theory, usuli theory
 • eghbal ali mirzaei *, azita amini Pages 227-248

  The difficulty of enforcing contracts and their effects have been much talked about in legal writings. Nevertheless, the theory of "Hardship" has not entered into our civil code. This gap between theory and pointless practice have many reasons. However, the legal validity of these rules and the possibility of invoking them in the courts has been less discussed. Of course, the court's ruling must be reasoned and documented by law, and other sources. Legal principles are one of these sources. Numerous principles such as loss, denial of embarrassment, observance of good faith, prohibition of encroachment on property, prohibition of abuse of right and prohibition of profiteering in emergency situations, can justify the cessation of the execution of the embarrassing contract and, consequently, the performance guarantee Appropriate such as termination of contract, modification of contract and suspension of performance of obligations is possible. Especially because due to the novelty of the subject, its ruling cannot be found in jurisprudence sources.

  Keywords: Hardship, Principles, contract, adjustment, Termination
 • Maryam ul Sadat Mohaghegh Damad *, Atie sadat Safavi Sohi Pages 249-274

  One of the mechanisms for supporting children in the Iran’s law is custody. This task is the responsibility of parents from birth, but there are ambiguities about the end of this task. Given that the issue of custody is "child", lawyers consider the end of childhood (puberty), to be the end of custody, but since identifying the concept of "child" is a point of contention, so this thought will not be helpful. However, according to the opinion of shia jurists, reaching the age of "maturity and growth" is the end of custody, which is also ambiguous due to the lack of clarity of the concept of growth. The present research has been compiled in an analytical-descriptive manner by referring to library documents and it is identifying the differences and planning a specific age for the end of custody. Considering the well-known opinion of jurists, examining the various concepts of growth (both financial and non-financial), paying attention to the current society and the customary nature of growth recognition we can say the end of custody can be extended until experts recognize children to continue independent life. There is very little research in this area and their general argument is the age of custody, but this article offers the main solution by stating different assumptions of growth and paying special attention to jurisprudential sources

  Keywords: Custody, maturity, financial growth, non-financial growth, special growth