فهرست مطالب

تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی - پیاپی 106 (پاییز 1400)
 • پیاپی 106 (پاییز 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/09/22
 • تعداد عناوین: 6
|
 • سیده زینب صفوی، امیر غائبی*، رویا برادر صفحات 403-438
  هدف

  هدف از انجام پژوهش حاضر شناسایی ویژگی های برنامه های کتابخوان الکترونیکی از طریق مرور نظام مند متون و ارزیابی چهار برنامه کتابخوان الکترونیکی پرکاربرد ایرانی (فیدیبو، طاقچه، کتاب راه، و کتاب سبز) از نظر ویژگی های شناسایی شده است.

  روش

  مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی، و مبتنی بر چهارچوب مرور نظام مند انجام شده است. برای جمع آوری متون پژوهشی مرتبط، در پایگاه های اطلاعاتی داخلی و خارجی جست وجو و 247 اثر شناسایی شد. پس از بررسی اولیه (بررسی کلیدواژه ها، عنوان، و مرور چکیده ها)، در نهایت 46 اثر مرتبط استخراج شد و مورد بررسی قرار گرفت. در ادامه، به منظور تعیین میزان برخورداری هریک از چهار برنامه کتابخوان الکترونیکی ایرانی موردبررسی، از ویژگی های استخراج شده با استفاده از این سیاهه و از طریق ابزار مشاهده، مطالعه ای پیمایشی انجام شد.

  یافته ها

  از 46 اثر موردبررسی، در نهایت سیاهه ای از متداول ترین ویژگی های برنامه های کتابخوان الکترونیکی، شامل 132 مولفه، تهیه و در قالب 16 معیار دسته بندی شد. در بخش مطالعه پیمایشی، نتایج نشان داد از چهار برنامه کتابخوان الکترونیکی پرکاربرد ایرانی، دو برنامه «طاقچه» و «فیدیبو» از نظر ارایه خدمات و برخورداری از ویژگی های موردتوجه در ارزیابی برنامه های کتابخوان الکترونیکی با اختلاف اندکی از یکدیگر در وضعیت مطلوب تری نسبت به سایر برنامه های کتا بخوان الکترونیکی ایرانی قرار دارند و به نظر می ر سد درگیر رقابتی تنگاتنگ در بازار مشتریان هستند. همچنین، یافته ها نشان داد با اینکه «کتاب سبز» جزء برنامه های کتابخوان پرکاربرد ایرانی است، اما کمتر از نیمی (24/49 درصد) از ویژگی ها را داشته و در شرایط مناسبی قرار ندارد.

  اصالت/ارزش

  در این پژوهش، مرور نظام مند متون به شناسایی ویژگی های جامع برای برنامه های کتابخوان الکترونیکی منجر شده است. همچنین، ارزیابی و مقایسه برنامه های کتابخوان ایرانی به طراحان و تولیدکنندگان آن ها کمک می کند به ایرادها و کاستی های محصول خود پی ببرند و برای رسیدن به وضعیت مطلوب و موردپسند کاربر تلاش بیشتری کنند.

  کلیدواژگان: برنامه های کتابخوان الکترونیکی، فیدیبو، طاقچه، کتاب راه، کتاب سبز
 • کیومرث تقی پور*، هاشم عطاپور صفحات 439-465
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف نیازسنجی آموزشی کاربران کتابخانه های عمومی ایران انجام گرفت.

  روش

  برای اجرای نیازسنجی آموزشی از الگوی نیازسنجی توافق محور و روش پیمایش اینترنتی استفاده شده است و داده های لازم از طریق پرسش نامه الکترونیکی از کاربران کتابخانه های عمومی در سطح کشور در ارتباط با نیازهای آموزشی آنان جمع آوری شد تا عناوین نیازهای آموزشی مهم و با اولویت بالا شناسایی و اولویت بندی شود. جامعه پژوهش شامل همه کاربران کتابخانه های عمومی در سطح کشور بود و تعداد 775 نفر نمونه با استفاده از روش نمونه گیری طبقه ای نسبتی انتخاب شدند. از پرسش نامه بسته پاسخ محقق ساخته برای گردآوری داده ها استفاده شد. سپس، روایی محتوایی پرسش نامه به تایید 5 نفر از متخصصان رسید و پایایی ابزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که برابر با 92/0 است.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد که از میان 75 دوره آموزشی، 38 دوره آموزشی مورد نیاز کاربران کتابخانه های عمومی ایران هستند و به ویژه دوره های مهارت های زندگی، ارتقای سلامت روان، مهارت های یادگیری و مطالعه، مهارت های ارتباطی زوجین، سواد رسانه ای، ارتقای سلامت جسمانی، مهارت استفاده از اینترنت، سواد اطلاعاتی، عکاسی با دوربین و موبایل، کسب وکار اینترنتی، فرزندپروری، تایپ با نرم افزار ورد، مهارت های کارآفرینی و کسب وکار، ارایه از طریق پاورپوینت، رزومه نویسی شغلی، و نصب سیستم عامل ویندوز به ترتیب 16 عنوان دوره آموزشی اولویت دار و مهم ترین عناوین دوره های آموزشی مورد نیاز برای کاربران کتابخانه های عمومی ایران هستند.

  اصالت/ارزش

  پژوهش حاضر از این جنبه که نیازهای آموزشی کاربران کتابخانه های عمومی ایران را شناسایی کرده دارای نوآوری است. نتایج حاصل از اجرای این پژوهش به مسیولان آموزش نهاد کتابخانه های عمومی ایران کمک می کند تا دوره های آموزشی مناسب با نیازهای آموزشی کاربران هدف را طراحی کنند و به طور موثر در راستای تحقق هدف راهبردی آموزش گام بردارند.

  کلیدواژگان: کتابخانه های عمومی، کاربران، نیازسنجی آموزشی
 • حمیدرضا تمدن، میترا قیاسی*، سید علی اصغر رضوی صفحات 467-491
  هدف

  این مطالعه با مرور نظام مند متون پژوهشی در حوزه مکان یابی کتابخانه های عمومی ایران با استفاده از نظام اطلاعات جغرافیایی به تحلیل وضعیت آن پژوهش ها از جنبه های گوناگون می پردازد. بر این اساس، مشکلات و مولفه های موردتوجه در مکان یابی کتابخانه های عمومی ایران بر اساس متون پژوهشی بررسی شده است.

  روش

  مطالعه حاضر از نظر هدف کاربردی و مبتنی بر مطالعه نظام مند با مدل پریسما است. برای جمع آوری داده ها، کلید واژه های مرتبط با موضوع پژوهش در پایگاه های اطلاعاتی معتبر جست وجو و 372 مقاله پژوهشی بازیابی شد. با مطالعه و بررسی چکیده مقاله ها و در صورت لزوم، نتایج، مقالات تکراری و غیرمرتبط حذف شدند. در نهایت، با اعمال پیمایش اولیه و متناسب با معیارهای ورودی و خروجی، مطالعات توسط پژوهشگران کنترل شد و 29 مقاله باقی ماند. ابزار پژوهش از نوع سیاهه وارسی بود. اطلاعات به دست آمده با تلخیص مطالب در قالب جدول ارایه شده است.

  یافته ها

  یافته های مرور نظام مند نشان می دهد توزیع کتابخانه های عمومی در ایران نامتوازن و از نظر دسترسی نامناسب هستند. مولفه های موردتوجه، آسایش (81/32 درصد)، سازگاری (25/31 درصد) و کارایی (18/17 درصد) بودند. همچنین یافته ها نشان داد در پژوهش های انجام شده در این حوزه کمتر به نقشه و رویکرد مهندسی ساختمان توجه شده است.

  اصالت/ارزش

  با مرور پژوهش های حوزه مکان یابی کتابخانه های عمومی، یافته های این حوزه از نظر وضعیت توزیع کتابخانه ها، مطلوبیت دسترسی به آن ها و مولفه های موثر در مکان یابی مشخص شد. این پژوهش تصویری کلی نسبت به آنچه انجام شده و آنچه بهتر است در تعیین مکان کتابخانه های عمومی رعایت شود برای پژوهشگران آینده ارایه می کند.

  کلیدواژگان: نظام اطلاعات جغرافیایی، کتابخانه عمومی، مکان یابی
 • رضا عبدالرحمانی، مسعود شکری* صفحات 493-520
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف سنجش وضعیت سواد رسانه ای شهروندان مرزنشین استان آذربایجان غربی انجام شد.

  روش

  نوع پژوهش صورت گرفته از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل همه مرزنشیان استان آذربایجان غربی است که از این میان، 384 نفر با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای و سپس تصادفی ساده به عنوان حجم نمونه انتخاب شد. ابزار پژوهش پرسش نامه محقق ساخته ای بود که بر اساس مولفه های سواد رسانه ای سازمان جهانی یونسکو و متون علمی معتبر بومی سازی شد. داده ها با استفاده از نسخه 26 نرم افزار اس پی اس اس پردازش شد.

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد وضعیت کلی سواد رسانه ای شهروندان مرزنشین استان آذربایجان غربی در سطح ضعیف است. سطح سواد رسانه ای مردان بیشتر از زنان است، اما سواد رسانه ای افراد متاهل و مجرد یکسان است؛ سطح سواد رسانه ای افراد ساکن در شهر بیشتر از روستاییان است. همچنین، با افزایش سطح تحصیلات و میزان درآمد ماهانه شهروندان، سطح سواد رسانه ای آنان نیز افزایش می یابد.

  اصالت/ارزش

  با توجه به نتایج به دست آمده از این پژوهش، کتابخانه های عمومی به عنوان نهادهایی آموزشی و اجتماعی می توانند با ارایه خدمات کتابخانه ای مرتبط و آموزش های لازم در راستای افزایش سطح سواد رسانه ای شهروندان مرزنشین استان آذربایجان غربی قدم بردارند.

  کلیدواژگان: سواد رسانه ای، مرزنشینان، تحلیل پیام، سبک مصرف رسانه ای، آذربایجان غربی
 • زینب همتی، احمد شعبانی، سعید رجایی پور، مریم کشوری* صفحات 521-544
  هدف

  این پژوهش به دنبال کشف رابطه به زیستی روان شناختی و گران باری شغلی با نقش تعدیل کننده حمایت سازمانی ادراک شده در کتابداران کتابخانه های عمومی استان اصفهان در سال 1399-1400 انجام شده است.

  روش

  پژوهش حاضر در قالب یک مطالعه توصیفی از نوع هم بستگی با نمونه ای به تعداد 202 نفر از کتابداران کتابخانه های عمومی استان اصفهان به روش تصادفی ساده انجام پذیرفت. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه های به زیستی روان شناختی ریف (1995)، گران باری شغلی اسپکتور و جکس (1998) و حمایت سازمانی ادراک شده آیزنبرگر (1986) استفاده شد. ضریب پایایی این پرسش نامه ها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب 92/0، 94/0، و 95/0 به دست آمد. برای تحلیل یافته ها، از آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش با نرم افزارهای Smart-PLS3 و SPSS ویرایش 22 انجام شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد متغیر تعدیل کننده حمایت سازمانی ادراک شده تاثیری معنادار در شدت ارتباط بین به زیستی روان شناختی و گران باری شغلی دارد، به طوری که با افزایش حمایت سازمانی ادراک شده کتابداران، به زیستی روان شناختی افزایش و گران باری شغلی آن ها کاهش یافت. همچنین، نتایج حاصل از ضریب هم بستگی مولفه های به زیستی روان شناختی با گران باری شغلی حاکی از رابطه ای منفی و معنادار بین این مولفه ها بود (05/0 > p).

  اصالت/ارزش

  بررسی رابطه به زیستی روان شناختی وگران باری شغلی در کتابداران کتابخانه های عمومی کشور و خارج از کشور کاری بسیار بدیع بوده است و تاکنون پژوهش های اندکی به این مسئله پرداخته اند، ضمن اینکه در پژوهش حاضر، نقش تعدیل کننده حمایت سازمانی ادراک شده نیز مورد توجه واقع شده است. یافته های این پژوهش می تواند راهگشای کتابداران و مدیران کتابخانه ها به منظور بهبود وضعیت محیط کاری باشد.

  کلیدواژگان: به زیستی روان شناختی، گران باری شغلی، حمایت سازمانی ادراک شده، کتابخانه های عمومی، استان اصفهان
 • نصرت جعفری، علی بیرانوند، ساره رحمانیان*، زینب غیوری صفحات 545-571
  هدف

  هدف پژوهش حاضر تعیین تاثیر رهبری تحول آفرین با میانجیگری انگیزه فردی و تسهیم دانش بر رفتار کار نوآورانه کارکنان کتابخانه های عمومی استان فارس است.

  روش

  پژوهش حاضر به لحاظ هدف پژوهشی کاربردی است که به روش توصیفی-پیمایشی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان کتابخانه های عمومی استان فارس است که در زمان انجام تحقیق 350 نفر بوده اند. جامعه نمونه با روش نمونه گیری تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران به تعداد 184 نفر تعیین شده است. به منظور گردآوری داده ها، از پرسش نامه های افسر، مسعود و عمرانی (2019) استفاده شد. برای تحلیل داده ها، از روش حداقل مربعات جزیی و مدل یابی معادلات ساختاری در نرم افزار اسمارت پی ال اس استفاده شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد رهبری تحول آفرین به صورت مستقیم بر رفتار کار نوآورانه تاثیری مثبت و معنادار (450/3=t) و به صورت مستقیم بر انگیزه فردی تاثیری مثبت و معنادار دارد (201/7=t). همچنین، انگیزه فردی به صورت مستقیم بر رفتار کار نوآورانه تاثیری مثبت و معنادار دارد (847/3=t). به علاوه، رهبری تحول آفرین به واسطه انگیزه فردی تاثیری غیرمستقیم و معنادار بر رفتار کار نوآورانه دارد (775/3=t). همچنین، رهبری تحول آفرین با توجه به نقش تعدیل گر تسهیم دانش، تاثیری مثبت و معنادار بر رفتار کار نوآورانه دارد (703/7=t). تسهیم دانش رفتار نیز کار نوآورانه را تقویت می کند.

  اصالت/ارزش

   رهبری تحول آفرین با تاثیر بر انگیزه فردی موجب بهبود رفتار کار نوآورانه در کارکنان کتابخانه های عمومی می شود. همچنین، تسهیم دانش موجب تقویت تاثیرگذاری رهبری تحول آفرین بر رفتار کار نوآورانه می شود. پژوهش حاضر از این نظر دارای نوآوری است که برای اولین بار نقش رهبری تحول آفرین در رفتار کار نوآورانه در محیط کتابخانه های عمومی استان فارس برای اولین بار بررسی کرده است.

  کلیدواژگان: رهبری تحول آفرین، تسهیم دانش، رفتار کار نوآورانه، انگیزه فردی، کتابخانه های عمومی، استان فارس
|
 • Zeinab Safavi, Amir Ghaebi*, Roya Baradar Pages 403-438
  Purpose

  The purpose of this study is to identify the features of e-reader applications through a systematic review of texts, and also to evaluate four widely used Iranian e-reader applications (Fidibo, Taghche, Ketabrah, ketab sabz) in terms of identified features.

  Method

  The present redearch is an applied study in terms of purpose that was conducted on the basis of a systematic review framework. To collect related research texts, 247 works were identified in national and foreign databases. After the initial review (review of keywords, titles, and review of the abstracts), finally 46 related works were extracted and reviewed. Then, in order to determine the extent to which each of the four Iranian e-reader applications had the extracted features, a survey study was carried out using this list and through the observation tool.

  Findings

  Among 46 works studied, first 139 components were identified, which were then classified into 18 criteria. Attempts were made to use specialized thesaurus, subject dictionaries, or the views of experts to label each category. The list was evaluated by five experts, including designers and managers of e-reader applications, as well as researchers, experts and professionals in the field to remove or add items if necessary. By announcing the opinion of the board of experts, 7 components and 2 criteria were removed, and thus, a list of the most common features of e-reader applications was prepared, which included 132 components and was classified into 16 criteria. In the survey study section, the results showed that out of four widely used Iranian e-reader applications, ‘Taghche’ and ‘Fidibo’, with a slight difference from each other, have a higher status than other Iranian e-reader applications in terms of service provision and features considered in the evaluation of e-reader applications, and seem to be in an intense competition in the customer market. Furthermore, although ‘ketab sabz’ is one of the most widely used Iranian reading applications, it has less than half (49.24%) of the features and is not in a good state.

  Originality/value

  In this research, a systematic review of texts has led to the identification of comprehensive features for e-reader applications. Moreover, evaluating and comparing Iranian reading applications help the designers and producers of them to realize the shortcomings of their products, thus make more efforts to achieve the status desired by the user.

  Keywords: E-reader applications, Fidibo, Taghche, Ketabrah, ketab sabz
 • Kiumars Taghipour*, Hashem Atapour Pages 439-465
  Purpose

  The purpose of this study is to assess the instructional needs of Iranian public libraries’ users.

  Method

  In order to conduct the assessment of instructional needs, the agreement-based needs assessment model and Internet survey method were used, the data were collected through distribution of electronic questionnaires among public library users across the country. The research population consisted of all public libraries’ users in Iran in 1399 SH, whose number was 1842858 according to the staticstics of Iran Public Libraries Foundation. According to the Krejcie-Morgan table, 775 cases were selected as the research sample using the stratified sampling method. A researcher-made closed-ended questionnaire was used to collect data, and the content validity of the questionnaire was verified by 5 people including project supervisor, education and research experts of Iran Public Libraries Foundation, faculy members of education sciences and knowledge and information science, and the reliability of the questionnaire was equal to 0.92 according to Cronbach’s alpha coefficient. Collected data were analyzed using descriptive and inferential statistics, such as mean and standard deviation, and statistical tests including sample t-test and Friedman test.

  Findings

  The results showed that out of 75 instructional courses, 38 instructional courses are required by users of public libraries in Iran, and in particular life skills courses, mental health promotion, learning and study skills, couples communication skills, media literacy, physical health promotion, Internet skills, information literacy, camera and mobile photography, Internet-based business, parenting, Word processing, entrepreneurship and business skills, PowerPoint presentation, resume writing, and installing Windows, respectively, are 16 prioritized instructional courses and the most important training courses required by the users of public libraries in Iran. By implementing these nationwide instructional courses, Iranian public libraries will be able to obviate the personal and professional instructional needs of target users.

  Originality/value

   In spite of the emphasis on instruction as one of the main missions of the Iran Public Libraries Foundation, research evidences show that Iranian public libraries have not considered the instructional needs assessment of target users, which is necessary for designing and implementing nationwide instructional courses. dentification of the instructional needs of Iranian public library users is theis reseach contribution. The results of this study help the instructional officials of Iran Public Libraries Foundation to design instructional courses which fit the instructional needs of target users, and to take effective steps to achieve the strategic goal of instruction as well.

  Keywords: Public libraries, Users, Instructional needs assessment
 • Hamid Reza Tamadon, Mitra Ghiasi*, Seyed AliAsghar Razavi Pages 467-491
  Purpose

  The purpose of this study is to provide a systematic review of research texts in the field of locating Iranian public libraries using GIS. Accordingly, the considerable components in locating public libraries in Iran were examined based on the relevant research texts.

  Method

  The present research is an applied study in terms of purpose that was conducted based on a systematic analysis using Prisma model. To collect data, relevant keywords were searched in reliable databases and 372 research articles were retrieved. By studying and reviewing the abstracts of these articles and, if necessary, their results, duplicate and irrelevant articles were omitted. Finally, by conducting a preliminary survey in accordance with the input and output criteria, these studies were controlled by researchers, and 29 articles remained. The research tool was a checklist.

  Findings

  Findings show that most of the investigated studies were conducted in 2014 (17.24 percent). The survey-descriptive research method (27/48 percent) was applied more than other methods and using operational and cartographic-based research methods were neglected. In terms of geographical area, most of the studied were carried out in Tehran (17.24 percent) and then in Kerman (34/10 percent), and the geographical distribution of studies is not commensurate with the distribution of cities in Iran. Since the research tools of these studies were mostly questionnaires, it is made clear that the focus was on the response-based method, and testing the hypotheses has significantly helped to validate the results of studies. The main problems were: non-use of GIS in building libraries, lack of geographical distribution of libraries and weakness in the optimal use of components of compatibility, comfort and centrality in building libraries. The most frequent research topic in the studies was location in terms of geographical location (86.20 percent). The most frequent component in locating libraries using GIS system is comfort (32.81 percent), followed by compatibility (31.25 percent).

  Originality/value

   By reviewing the studies in the field of location of public libraries, the findings of this field were identified in terms of the distribution status of libraries, the desirability of accessing them and the influential components in location. This research provides an overview of what has been done and what should be considered in determining the location of public libraries for future researchers.

  Keywords: Geographic Information System, Library, Location
 • Reza Abdorahmany, Masoud Shokri* Pages 493-520

  The aim of this study is to assess the media literacy status of cross-border citizens of West Azerbaijan province in terms of the status of their media literacy, and their ability to receive, evaluate, influence, and analyze media messages (as one of the influential factors)

  Method

  This is an applied study in terms of purpose that was conducted using a descriptive-survey method. The research statistical population included all border residents of West Azerbaijan province, from whom 384 people were selected as the sample size using Cochran's formula and multi-stage cluster sampling and then simple random sampling. The research tool was a researcher-made questionnaire based on the index UNESCO World Literacy Media and localized scientific texts which were presented to 10 experts. Given that the minimum value required to achieve content validity based on the opinions of 10 experts is 0/62 according to the CVR index and 0/79 according to the CVI index, all items with a value lower than 0/62 and 0/79 were omitted from the questionnaire. The research data were processed using SPSS software version 26.

  Findings

  The level of media literacy of men was higher than that of women. In the married and single groups, the difference between the two groups is not significant. The level of media literacy of people living in the city was higher than that of villagers. As citizens’ monthly incomes increased, their level of media literacy increased.

  Originality/value

  The results showed that the status of media literacy of the cross-border citizens of West Azerbaijan province is at a weak level. Considering the results of this research, public libraries can provide library services and training courses required to improve the level of media literacy of the cross-border citizens of West Azerbaijan province.

  Keywords: West Azerbaijan, Message analysis, Media consumption style, Media literacy, Border residents
 • Zeinab Hemati, Ahmad Shabani, Saeed Rajaeepour, Mariam Keshvari* Pages 521-544
  Purpose

  The purpose of this study is to investigate the relationship between psychological well-being and work overload with the moderating role of perceived organizational support among librarians of public libraries in Isfahan province during 2020-2021.

  Method

  This study is a descriptive correlational study with a sample of 202 librarians of public libraries in Isfahan province, who were selected by simple random sampling. In order to collect data, the questionnaires of Ryff’s Psychological Well-Being (1995), Spector & Jex Work Overload (1998), and Eisenberger and others’ Perceived Organizational Support (1986) were used. The reliability coefficients of these questionnaires through Cronbach's alpha were 0.92, 0.94 and 0.95, respectively. To analyze the findings, descriptive and inferential statistics, and Smart-PLS3 and SPSS software version 22 were used.

  Findings

  The results of correlation coefficient showed that the components of psychological well-being have a significant negative relationship with work overload (p < 0/05). The moderating role of perceived organizational support between these two variables was also confirmed. Findings also showed that the moderating variable of perceived organizational support has a significant effect on the intensity of the relationship between psychological well-being and work overload, as when there is high organizational support among librarians, their psychological well-being is higher and their work overload decreases.

  Originality/value

   Examining the relationship between psychological well-being and work overload with the moderating role of perceived organizational support among librarians in public libraries in Iran and abroad has been very innovative, and so far, little research has been done on this issue. In addition, in the present study, the moderating role of perceived organizational support has also been considered. On the other hand, addressing this issue in the population of public libraries in Isfahan province makes the subject of this research novel. The findings of this study can pave the way for librarians and library managers to improve the desired work environment.

  Keywords: Psychological well-being, Work overload, Perceived organizational support, Public libraries, Isfahan province
 • Nosrat Jafari, Ali Biranvand, Sareh Rahmaniyan*, Zeinab Ghayouri Pages 545-571
  Purpose

  The purpose of this study is to determine the effect of transformational leadership, with the mediating role of individual motivation and knowledge sharing, on the innovative work behavior of public library staff of Fars province.

  Method

  The present research is an applied study that was conducted using the descriptive-survey method. The statistical population of this study included the staff of public libraries in Fars province, whom at the time of the study numbered 350. 184 people were selected as the research sample using simple random sampling method using Cochran’s formula. In order to collect data, the questionnaire of the officer and others (2019) was used. For data analysis, partial least squares method and structural equation modeling in Smart PLS software were applied.

  Findings

  The results show that transformational leadership has a direct positive and significant effect on innovative work behavior (t = 3.450) transformational leadership directly has a significant positive effect on individual motivation (t = 7.201). Furthermore, individual motivation has a direct and significant positive effect on innovative work behavior (t = 3.847). Transformational leadership has an indirect and significant effect on innovative work behavior due to individual motivation (t = 3.775). Moreover, transformational leadership, considering the moderating role of knowledge sharing, has a significant positive effect on innovative work behavior (t = 7.703), and knowledge sharing reinforces innovative work behavior.

  Originality/value

  Transformational leadership improves the innovative work behavior of public library staff by influencing their individual motivation. Furthermore, knowledge sharing strengthens the impact of transformational leadership on innovative work behavior. The innovation of this research is in that it has studied the role of transformational leadership in innovative work behavior in the public libraries of Fars province for the first time.

  Keywords: Transformational leadership, Knowledge sharing, Innovative work behavior, Individual motivation, Public libraries, Fars province