فهرست مطالب

 • سال نوزدهم شماره 4 (پیاپی 58، زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/11/01
 • تعداد عناوین: 9
|
 • اطهر راسخ جهرمی*، زهرا تشکر، فاطمه احمدی، طناز ترابی، نوید کلانی صفحات 1-5
  مقدمه

    مطالعه حاضر گزارش یک مورد دکلمان جفت با کووید 19 مثبت است که چند روز بعد از سزارین اورژانس، دچار عفونت محل انسزیون سزراین می شود.

  معرفی بیمار

  بیمار خانم 34 ساله که بارداری چهارم خود را تجربه میکند؛ در سن حاملگی 34هفته دچار خون ریزی واژینال شدید و درد شکمی  شده و با تشخیص دکلمان جفت تحت عمل سزارین اورژانس قرار گرفت. 5 روز بعد از عمل، تست کوید 19 مثبت اعلام شد. چون بیمار فاقد علایم بالینی بود و از نظر  متخصص زنان نیز مشکلی نداشت، مرخص گردید و به وی توصیه شد که به صورت سرپایی به کلینیک زنان مراجعه کند. 5 روز بعد از ترخیص با علایم درد و حساسیت شکمی و تب و لرز و ترشحات چرکی از محل انسزیون سزارین و واژن مجددا به بیمارستان مراجعه نمود که با اقدامات مناسب شامل شستشوی زخم و واژن و آنتی بیوتیک تراپی و لاپاراتومی به علت شک به وجود آبسه در محل انسزیون سزارین در نهایت ترمیم جدارشکم ،با حال عمومی خوب و علایم حیاتی پایدارمرخص گردید.

  نتیجه گیری

  به علت فراگیر شدن اخیر پاندمی کرونا هنوز تحقیقات زیادی مبنی بر اثرات آن بر بارداری و جنین و جفت و نحوه ی زایمان و عفونت پس از سزارین صورت نگرفته است. اما برای اثبات این موضوع و با توجه به جدید بودن پاندمی کرونا نیاز به تحقیقات بیشتری است و شاید ارتباط موثری بین کوید 19 و دکلمان جفت و افزایش ریسک عفونت محل جراحی وجود داشته باشد.

  کلیدواژگان: کووید 19، دکلمان جفت، عفونت محل زخم
 • ابراهیم نصیری فرمی، نفیسه محمدی فارسانی*، زهره خدادادی جهرمی صفحات 6-12
  مقدمه

  رعایت اصول آسپتیک در اتاق عمل نقش مهمی در جلوگیری از عفونت های محل عمل  و کاهش هزینه ها دارد ولی ممکن است گاهی مورد بی توجهی قرار گیرد. .  استفاده ازتجربیات ارزشمند پرسنل اتاق عمل کمک کننده است. هدف مطالعه تعیین  تجربیات پرسنل اتاق عمل در عوامل موثر بر رعایت اصول آسپتیک در اتاق عمل بود.

  مواد و روش ها

   این یک مطالعه ی کیفی پدیدارشناسی است که در اتاق عمل بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی مازندران انجام  شد. پرسنل اتاق عمل و بیهوشی با مدرک کاردانی و بیشتر و سابقه حداقل یک سال فعالیت در اتاق عمل در صورت رضایت وارد مطالعه شدند. مصاحبه مستقیم به صورت سوالات نیمه ساختار یافته بود  تا  اشباع اطلاعات ادامه یافت. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش 7 مرحله ای Colaizzi استفاده شد.

  یافته ها

  در مجموع از تحلیل تجارب شرکت کنندگان  در ارتباط با رعایت نکات آسپتیک، 220 گویه شناسایی شد که به 10 زیرطبقه ی تقسیم بندی شد و نهایتا 2 درون مایه ی اصلی پدیدار گشت که شامل:نکات مربوط به اصول و فنون اتاق عمل و نکات مربوط به حفظ سلامت بیمار بود.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به زیر طبقات و طبقات اصلی این تحقیق، در موارد زیادی  رعایت موارد آسپتیک به صورت تجربی است و ضرورت دارد برای اجرای کامل اصول در رده های مختلف پرسنل دستورالعمل های استانداردو  بروز شده جهت پیشگیری از عفونت به روش مناسبی به آگاهی برسد.

  کلیدواژگان: اصول آسپتیک، اتاق عمل، مطالعه کیفی
 • برآورد درصد بیماران مبتلا به سرطان پستان مراجعه کننده به مرکز تحقیقات سرطان شهرستان جهرم از سال 1395 تا 1398
  راضیه زاهدی*، معصومه قنبرنیا، مریم تدین، مرضیه حق بین صفحه 8
  مقدمه

  مرکز تحقیقات سرطان جهرم مرکز نوپایی است که از سال 1395 شروع به کار کرده و تا کنون بررسی جهت تعیین پوشش بیماران مراجعه کننده به این مرکز انجام نگرفته است. هدف از مطالعه حاضر برآورد درصد مراجعه بیماران به مرکز تحقیقات سرطان و علاوه بر آن تعیین حساسیت سیستم ثبت سرطان معاونت بهداشتی طی سال های مطالعه بوده است.

  روش کار

  در این مطالعه اطلاعات ثبت شده بیماران مبتلا به سرطان پستان از سه منبع ثبت داده (مرگ، سیستم ثبت معاونت بهداشتی و مرکز تحقیقات سرطان) استخراج شده است. با استفاده از روش مدل سازی log linear تعداد موارد صحیح سرطان پستان طی سال های مطالعه برآورد شد. درصد مراجعه بیماران به مرکز تحقیقات سرطان و حساسیت سیستم ثبت بر اساس تعداد موارد برآورد شده محاسبه شد.

  نتایج

  در بررسی انجام گرفته 205 بیمار مبتلا به سرطان پستان طی سال های 1395 تا 1398 به مرکز تحقیقات سرطان مراجعه کردند و  62% از بیماران مبتلا به سرطان پستان ساکن شهرستان جهرم تحت پوشش این مرکز درمانی بوده اند. حساسیت سیستم ثبت سرطان پستان در دانشگاه علوم پزشکی جهرم 9/53%  برآورد شد.  

  نتیجه گیری

  بررسی حاضر نشان داد درصد نسبتا قابل قبولی از بیماران مبتلا به سرطان پستان تحث پوشش این مرکز بوده. اما حساسیت سیستم ثبت سرطان پستان علی رغم ثبت سرطان جمعیتی پایین می باشد. افزایش تعامل و همکاری بین بخشی معاونت بهداشتی و مرکز تحقیقات سرطان می تواند تاثیر قابل توجهی بر افزایش پوشش ثبت سرطان داشته باشد.

  کلیدواژگان: سیستم ثبت سرطان، سرطان پستان، حساسیت، جهرم
 • مسیح الله شاکری، اردوان مجملی، کرامت الله رحمانیان، فاطمه ستوده جهرمی، آیدا رحمانیان، عبدالرضا ستوده جهرمی* صفحات 13-18
  مقدمه

  بیماران همودیالیزی بخاطر روش کارهای تهاجمی و تماس مکرر با خون و مایعات بدن در خطر ابتلا به عفونت های ویروسی می باشند و همین موضوع اهمیت هپاتیت ویروسی در بیماران تحت درمان همودیالیز را بیشتر می کند. این مطالعه با هدف تعیین شیوع سرولوژیک ویروس هپاتیت جی و عوامل همراه با آن در بیماران همودیالیزی شهرستان جهرم انجام شد.

  روش کار

  این مطالعه مقطعی-توصیفی در سال 1400 بر روی 91 بیمار همودیالیزی جهرم انجام شد. وجود آنتی بادی ضد ویروس هپاتیت جی در سرم بیماران به روش الایزا بررسی شد. اطلاعات دموگرافی، میانگین سابقه درمان همودیالیز و مقادیر سرمی آنزیم های کبدی از پرونده بیماران استخراج شد. داده های حاصل با نرم آفزار آماری نرم آفزار آماری SPSS-16 و با استفاده از آمار توصیفی،  T - test و مربع کای مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند.

  یافته ها

  شیوع IgG و IgMعلیه ویروس هپاتیت جی به ترتیب برابر 46/5% و 0% بود. شیوع IgG علیه ویروس هپاتیت جی با سابقه تزریق خون و میانگین سطح سرمی ALT, AST, ALP ارتباط آماری معنی داری داشت (P<0.05) ولی با میانگین سن و جنس بیماران ارتباط آماری معنی داری نداشت  (P>0.05).

  نتیجه گیری

  شیوع ویروس هپاتیت جی در بیماران همودیالیزی جهرم با میانگین شیوع بدست آمده در بیماران همودیالیزی مناطق دیگر کشور برابر است. تحقیقات بیشتر به منظور تعیین نقش این ویروس در ایجاد هپاتیت در بیماران همودیالیزی پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: ویروس هپاتیت جی، سرواپیدمیولوژی، همودیالیز، ایران
 • اطهر راسخ جهرمی، علیرضا درودچی، غلامرضا معتضدیان، محمد زارع نژاد، فاطمه احمدی، نوید کلانی، مجتبی قائدی* صفحات 19-25
  مقدمه

  امروزه افزایش تلاش افراد برای زیبایی و جوان سازی، منجر به ترویج اعمال جراحی پلاستیک گردیده که همین امر زمینه را برای تشدید احتمال بروز خطا و نیز افزایش نارضایتی بیماران از نتایج بدست آمده فراهم کرده است.

  روش کار

  مطالعه حاضر از نوع توصیفی و بر اساس تحلیل دوباره داده ها انجام گرفت. با بررسی پرونده های موجود در پزشکی قانونی استان فارس، در مجموع 132 پرونده ارجاع شده به این سازمان در کمسیون جراحی پلاستیک قرار داشت که 58 مورد مربوط به شکایت از جراحان پلاستیک بود. از بین 58 متشاکی 24 مورد (41.4%) تبریه و 34 مورد 58.6% محکوم به قصور شدند و نیز 55 مورد (94.8%) از متشاکیان مرد و 3 مورد (5.2%) زن بودند. بیشترین علت قصور عدم مهارت بود که شامل 16 پرونده (%6/66) شد و پس از آن بی احتیاطی با %8/20 وقصور مرکب (%3/8) قرار گرفت؛ همچنین بیشترین علت شکایت نقص زیبایی با %6/58 بود.

  نتیجه گیری

  به طور کلی این مطالعه نشان داد که بیشترین علت شکایت از جراحان پلاستیک نقص زیبایی و عدم رضایت از نتایج عمل بوده و این امر جراحان پلاستیک را ملزم به تفهیم بهتر نتایج عمل برای بیمار می کند؛  همچنین بیشترین علت قصور عدم مهارت بود که نشان دهنده اهمیت کسب مهارت توسط جراحان است.

  کلیدواژگان: جراحی پلاستیک، پزشکی قانونی، قصور پزشکی، شکایت
 • فاطمه افتخاریان، مهدی صنعت کار، زهرا اسلامی، علی فدایی، محمدصادق صنیع جهرمی*، نوید کلانی صفحات 26-35
  مقدمه

  یکی از پاسخ های متابولیک به استرس های جراحی، ایجاد تغییرات در سطح سرمی قند بیماران تحت عمل جراحی است. لذا این مطالعه با هدف بررسی مقایسه میزان نوسانات قند خون بیماران غیردیابتیک حین عمل جراحی ارتوپدی در دو روش بیهوشی عمومی و بی حسی نخاعی صورت گرفت.

  روش کار

    در این مطالعه تحلیلی- مقطعی، 60 بیمار با کلاس بیهوشی 1و 2 تحت عمل جراحی ارتوپدی با روش بیهوشی عمومی و بی حسی اسپاینال قرار گرفتند. بیماران به دو گروه، بیهوشی عمومی و بی حسی اسپاینال تقسیم شدند. جهت اندازه گیری قند خون بیماران از گلوکومتر استفاده شد. علایم همودینامیک و میزان لرز بیماران  نیز مورد بررسی قرار گرفت.

  نتایج

  میانگین قند خون بین گروه های بی حسی نخاعی و بیهوشی عمومی در زمان های  قبل از عمل، بعد از بی حسی اسپاینال یا بیهوشی عمومی، در زمان 30 دقیقه و در زمان 60 دقیقه بعد از عمل و در ریکاوری تفاوت معنی دار را نشان نداد (P>0.05). مقایسات درون گروهی با آزمون آنالیز واریانس با اندازه های تکراری نشان داد که روند میانگین قند خون در زمان های مطالعه، تنها در گروه بی حسی نخاعی معنی دار شده است (P=0.006).

  نتیجه گیری

  با توجه به اهمیت تنظیم قند خون در حوالی عمل جراحی، مطالعه حاضر بی حسی اسپاینال را در کنتر قند خون بیمار را تا حدودی بر بیهوشی عمومی ارجح  دانست، اما تایید این یافته نیازمند مطالعات دقیق تری می باشد.

  کلیدواژگان: قند خون، بیهوشی عمومی، بی حسی اسپاینال، بیماران غیر دیابتی، ارتوپدی
 • مریم بان، محمدحسین عصاره زادگان دزفولی، سارا مبارک، ناصر کامیاری، عاطفه زاهدی، علیرضا حزبه نژاد، خدیجه کنعانی، سعید جلوای، عصمت رادمنش* صفحات 36-44
  مقدمه

  آسم شایع ترین بیماری مزمن تنفسی و از علل مهم ناتوانی بوده و هزینه های بالای اقتصادی را به دنبال دارد. لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی فاکتورهای تشخیصی آزمایشگاهی در بیماران مبتلا به آسم انجام شد.

  روش کار

  مطالعه حاضر یک مطالعه تحلیلی مقطعی می باشد که با مراجعه به بخش مدارک پزشکی در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی آبادان اطلاعات مربوط به سن ، جنس و فاکتورهای تشخیصی آزمایشگاهی بیماران مبتلا به آسم بستری شده در سال 1398 دریافت شد.

  یافته ها

  نتایج این مطالعه نشان داد که جامعه آماری  بیماران مبتلا به آسم شامل 636 نفر که 344 نفر (1/54%) زن و 292 نفر (9/45%) مرد بودند و این تفاوت معنی دار بود. میانگین فاکتورهای تشخیصی بیوشیمیایی  شامل قند خون، تری گلیسیرید، فاکتورهای تشخیصی کبدی مانند SGOT ، بیلی روبین های توتال و مستقیم، فاکتورهای تشخیصی هماتولوژیک مانند میانگین ESR  وINR  بالاتر از محدوده ی نرمال  بود و  فاکتور تشخیصی قلبی  CK کمتر از نرمال مشاهده شد.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که در افراد مبتلا به آسم بستری شده در بیمارستان، اختلالات کبدی (درزنان بیشتر از مردان)، هایپر بیلی روبینی، هایپر گلیسمی، هایپر لیپدمی و اختلال در فاکتورهای تشخیصی قلبی، انعقادی و التهاب مشاهده می شود که باید با بررسی بیشتر این اختلالات و پیشگیری از آنها و با درمان به موقع آنها از عوارض بیشتر بیماری جلوگیری کرد.

  کلیدواژگان: آسم، فاکتورهای تشخیصی کبدی، فاکتورهای تشخیصی کلیوی، فاکتورهای تشخیصی هماتولوژیک
 • یاسر ساریخانی*، محمد رفیعی، طاهره استوار صفحات 45-52
  مقدمه

  ارزیابی تجربیات عینی دریافت کنندگان خدمات سلامت به منظور سیاستگذاری و برنامه ریزی سلامت مبتنی بر شواهد ضروری می نماید. بر این اساس، تحقیقات مرتبط با کیفیت زندگی پس از زایمان روند فزاینده ای به خود گرفته اند. مطالعه حاضر با هدف تعیین عوامل موثر بر کیفیت زندگی پس از زایمان زنان شهر شیراز انجام گرفته است.

  روش کار

  این مطالعه مقطعی در بین 1050 مادر شهر شیراز در سال 1400 انجام پذیرفت. جهت انتخاب شرکت کنندگان از روش نمونه گیری طبقه ای چند مرحله ای تناسبی استفاده شد. داده ها با استفاده از دو مقیاس استاندارد عمومی و اختصاصی سنجش کیفیت زندگی پس از زایمان جمع آوری گردیدند. جهت تحلیل داده ها از  آزمون آنالیز واریانس و رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد.

  یافته‌ ها

   نتایج رگرسیون خطی چندگانه نشان داد که زایمان در آب (β=0.83, P=0.001)، زایمان طبیعی  (β=0.70, P=0.002)، خانه دار بودن (β=0.71, P=0.011)، تحصیلات دانشگاهی (β=0.68, P=0.028)، تحصیلات پایه (β=0.23, P=0.043)  و شهر نشینی (β=0.21, P=0.041) به ترتیب بیشترین تاثیر را در کیفیت زندگی زنان پس از زایمان داشته اند (R2=0.861, df=7).

  نتیجه گیری

  یافته ها حاکی از آنند که روش زایمان، سطح تحصیلات، وضعیت اشتغال و محل زندگی از جمله مهمترین عوامل تاثیر گذار بر کیفیت زندگی بعد از زایمان بوده اند. شناخت دقیق مولفه های موثر بر کیفیت زندگی پس از زایمان با در نظر گرفتن توجیهات بالینی و تحلیل های اقتصادی می تواند شواهد ضروری جهت انتخاب روش های صحیح زایمان را فراهم آورد.

  کلیدواژگان: کیفیت زندگی، پس از زایمان، زایمان طبیعی، زایمان در آب، سزارین
 • مهری رضایی، مریم باعزم، علی خسروبیگی، فاطمه صمیمی، فریده جلالی مشایخی* صفحات 53-62
  زمینه و هدف

  استرس اکسیداتیو ، از طریق تولید گونه های اکسیژن واکنش پذیر، به عنوان عامل اصلی درتوسعه دیابت و عوارض مربوط به آن مانند آسیب بافت بیضه پیشنهاد شده است. گزارش شده است که مکمل های آنتی اکسیدانی به بهبود عملکرد بیضه و استرس اکسیداتیو القا شده در دیابت کمک می کنند. این مطالعه با هدف تعیین اثرات کوآنزیمQ10 بر وضعیت اکسیداتیو در بافت بیضه موش‌های صحرایی دیابتی انجام شد.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه تجربی، 30 موش صحرایی نر نژاد ویستار مورد مطالعه قرار گرفت. موش ها به طور تصادفی به پنج گروه شامل: نرمال سالین، روغن کنجد)به عنوان حلال(، گروه سالم درمان شده با کوآنزیم Q10 (10 میلی گرم بر کیلوگرم)، دیابتی (55 میلی گرم بر کیلوگرم STZ) و دیابتی درمان شده با کوآنزیم Q10 (10 میلی گرم بر کیلوگرم) تقسیم شدند. سپس، سطح مالون دی آلدیید (MDA)، وضعیت اکسیدان تام(TOS) ، ظرفیت آنتی اکسیدانی تام(TAC) و شاخص استرس اکسیداتیو ((OSIدر هموژنیزه بافت بیضه اندازه گیری شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد کاهش قابل توجهی در سطح MDA بیضه (P = 0.001)، TAC (P=0.029) و OSI (P=0.033) درگروه دیابتی تحت درمان با CoQ10 در مقایسه با موش های دیابتی وجود دارد. هیچ تغییر معنی داری در سطح(P=0/529) TOS در بیضه موشهای دیابتی تحت درمان با CoQ10 در مقایسه با موش های دیابتی مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  . بصورت کلی نتایج ما، اثرات احتمالی مکمل CoQ10 را در کاهش آسیب اکسیداتیو القا شده در دیابت را در بافت بیضه نشان میدهد .

  کلیدواژگان: کوآنزیم Q10، دیابت ملیتوس، مالون دی آلدئید، شاخص استرس اکسیداتیو
|
 • Athar Rasekh Jahromi*, Zahra Tashakor, Fatemeh Ahmadi, Tannaz Torabi, Navid Kalani Pages 1-5
  Introduction

  Prevalence of pacemaker 0.4-1 Percentage of surgical site infections is reported in 14-16% of all nosocomial infections and is a common complication after cesarean section. The present study reports a case of covid-positive placenta abruption that develops a cesarean section infection a few days after emergency cesarean section.

  Case Report

   The patient, a 34-year-old woman experiencing her fourth pregnancy, suffered severe vaginal bleeding and abdominal pain at 34 weeks of gestation and underwent emergency cesarean section at the diagnosis of placental abruption. 5 days after the operation, the patient was checked for Covid-19 PCR, which was positive. Because the patient had no clinical symptoms and was not a problem for women, he was discharged and was advised to visit on an outpatient basis. 5 days after discharge, the patient returned to the hospital with symptoms of abdominal pain and tenderness, fever, chills, and purulent discharge from the cesarean section and vaginal incision. The abscess at the site of the cesarean section was finally discharged with repair of the abdominal wall, in good general condition and with stable vital signs.

  Conclusion

  Due to the recent spread of the corona pandemic, not much research has been done on its effects on pregnancy, fetus and placenta, and the manner of delivery and infection after cesarean section. But more research is needed to prove this, given the newness of the Corona pandemic, and there may be an effective link between covid 19 and placental abruption and an increased risk of surgical site infection.

  Keywords: Covid 19, Placental abruption, Wound infection
 • Ebrahim Nasiri Formi, Nafise Mohamadi Farsani*, Zohre Khodadadi Jahromi Pages 6-12
  Introduction

  Following aseptic principles plays an important role in preventing surgical site infections and reducing costs, but may sometimes be neglected.Utilizing valuable experiences of operating room staff is helpful. The aim of this study was to determine the experiences of operating room personnel in the factors affecting the observance of aseptic principles in the operating room.

  Materials and methods

  This is a qualitative phenomenological study that was performed in the operating room of hospitals of Mazandaran University of Medical Sciences. The operating room and anesthesia staff with an associate degree and more and at least one year of experience in the operating room were included in the study if satisfied. The direct interview was in the form of semi-structured questions until information saturation continued. Colaizzi 7-step method was used to analyze the data.

  Findings

  In total, from the analysis of participants' experiences related to aseptic points, 220 items were identified, which were divided into 10 subcategories, and finally 2 main themes emerged, including: tips on operating room principles and techniques and tips on Maintaining the patient's health.

  Discussion and Conclusion

  Considering the sub-classes and main classes of this research, in many cases, aseptic principles are observed experimentally and it is necessary to be aware of the updated standard instructions to prevent infection in order to fully implement the principles in different categories of personnel.

  Keywords: Aseptic principles, operating room, qualitative study
 • Estimate the Percentage of Breast Cancer Patients Referred to Cancer Research Center in Jahrom city from 2016 to 2019
  Razieh Zahedi *, Masomeh Ghanbarnia, Maryam Tadayon, Marzieh Haghbeen Page 8
  Introduction 

  Jahrom Cancer Research Center is a neo-center that has been get started since 2016 and so far no study has been done to determine the coverage of patients referred to this center. The aim of this study was to estimate the percentage of patients referred to the Cancer Research Center and in addition to determine the sensitivity of the cancer registration system during the study years.

  Methods 

  In this study, the information of breast cancer patients has been extracted from three data sources (death, cancer registration system and cancer research center). The corrected number of cases of breast cancer was estimated using log linear method, during the study years. The percentage of patients referred to the Cancer Research Center and the sensitivity of the registration system were calculated based on the estimated number of cases.

  Results

  In the study, 205 patients with breast cancer referred to the Cancer Research Center between 2016 and 2019, and the coverage of breast cancer patients by this center were 62%. The sensitivity of the breast cancer registration system was estimated to be 53.9% in Jahrom University of Medical Sciences.

  Conclusion

  The present study showed that a relatively acceptable percentage of breast cancer patients referred to this center. But the sensitivity of the breast cancer registration system is low despite the population base cancer registry system. Increasing interaction and cooperation between the cancer registry system and the Cancer Research Center could have a significant impact on increasing the sensitivity of cancer registry system.

  Keywords: Cancer registration system, Breast cancer, Sensitivity, Jahrom
 • Masihollah Shakeri, Ardavan Mojmeli, Karamatollah Rahmanian, Fatemeh Sotoodeh Jahromi, Aida Rahmanian, Abdolreza Sotoodeh Jahromi* Pages 13-18
  Introduction

  Hemodialysis patients are at risk for viral hepatitis due to invasive procedures and frequent contact with blood and body fluids, this increases the importance of viral hepatitis in patients undergoing hemodialysis. The aim of this study was to determine the serological prevalence of hepatitis G virus (HGV) and its associated factors in hemodialysis patients in Jahrom-Iran.

  Material and Methods

  This cross-sectional descriptive study was performed on 91 hemodialysis patients in Jahrom-Iran, 1400. The presence of anti-HGV antibodies in the serum of patients was evaluated by ELISA method. Demographic information, mean history of hemodialysis treatment and serum levels of liver enzymes were extracted from patients' records. The obtained data were statistically analyzed by SPSS-16 statistical software using descriptive statistics, T test and chi-square.

  Results

  The prevalence of anti-HGV IgG and IgM were 5.46% and 0%, respectively. The prevalence of anti-HGV IgG was statistically significantly related to the history of blood transfusion and mean serum levels of ALT, AST, ALP (P<0.05), but there was no statistically significant relationship with the mean age and sex of patients (P>0.05).

  Conclusions

  The prevalence of hepatitis G virus in hemodialysis patients in Jahrom is equal to the average prevalence obtained in hemodialysis patients in other parts of the country. Further research is recommended to determine the role of this virus in causing hepatitis in hemodialysis patients.

  Keywords: Hepatitis G virus (HGV), Sero-prevalence, Hemodialysis, Iran
 • Athar Rasekhjahromi, AliReza Doroudch, Gholamreza Motazedian, Mohammad Zarenezhad, Fatemeh Ahmadi, Navid Kalani, Mojtaba Ghaedi* Pages 19-25
  Introduction

  Today, increasing people's efforts for beauty and rejuvenation has led to the promotion of plastic surgeries, which has provided the basis for increasing malpractition and patients' dissatisfaction with the results.

  Methods

  The present study was a descriptive study based secondary data analysis. Examining the existing cases in the forensic medicine of Fars province, a total of 132 cases referred to this organization were in the Plastic Surgery Commission, of which 58 were related to complaints from plastic surgeons.Out of 58 suspects, 24 (41.4%) were acquitted and 34 (58.6%) were convicted, and 55 (94.8%) were man and 3 (5.2%) were woman. The highest cause of negligence was incompetence, which included 16 cases (66/6%). In addition there was carelessness with 20.8% and compound negligence (8.3%); also, the most common cause of complaints was cosmetic defects with 58.6%.

  Conclusion

  In general, this study showed that the most common reason for complaining to plastic surgeons is cosmetic defects and dissatisfaction with the results of the operation, and this requires plastic surgeons to explain the results of the operation for the patient better. ; Moreover, the most common cause of litigation was incompetence, which indicates the importance of skills acquisition by surgeons.

  Keywords: Plastic surgery, Forensic medicine, Medical malpractice, Litigation
 • Fatemeh Eftekharian, Mahdi Sanatkar, Zahra Eslami, Ali Fadaeai, MohammadSadegh Sanie Jahromi*, Navid Kalani Pages 26-35
  Introduction

  Surgical stress causes the transmission of a series of neurological and hormonal messages from the site of injury to the control centers, which causes physiological reactions. One of the metabolic responses to surgical stress is changes in serum glucose levels of patients undergoing surgery.

  Methods

  In this cohort study, 60 patients with anesthesia classes 1 and 2 underwent orthopedic surgery under general anesthesia and spinal anesthesia. Patients were divided into 2 groups: general anesthesia and spinal anesthesia. A glucometer was used to measure patients' blood sugar.

  Results

  A total of 60 patients underwent orthopedic surgery under general anesthesia and spinal anesthesia. The spinal anesthesia and general anesthesia groups were similar in terms of gender, age, weight, and fluid intake. Mean BS showed no significant difference between spinal anesthesia and general anesthesia groups in preoperative times, after spinal anesthesia or general anesthesia, at 30 minutes and 60 minutes postoperatively and in recovery (p> 0.05). . Intra-group comparisons with analysis of variance with repeated measures showed that the mean trend of BS at the time of the study was significant only in the spinal anesthesia group (p = 0.006). The mean trend of BS in the spinal anesthesia group was reduced in the postoperative period compared to the preoperative period.

  Conclusion

  Considering the importance of regulating blood sugar around surgery, the present study preferred spinal anesthesia to control the patient's blood sugar to some extent over general anesthesia; but confirmation of this finding requires more detailed studies.

  Keywords: Blood sugar, General anesthesia, Spinal anesthesia, Non-diabetic patients, Orthopedics
 • Maryam Ban, MohammadHosein Assareh Zadegan Dezfuli, Sara Mobarak, Naser Kamyari, Atefeh Zahedi, Alireza Hazbenejad, Khadijeh Kanani, Saeed Jelvay, Esmat Radmanesh* Pages 36-44
  Introduction

   Asthma is the most common chronic respiratory disease and is a major cause of disability and has high economic costs. Therefore, the aim of this study was to evaluate laboratory diagnostic factors in patients with asthma.

  Material and Methods

   The present study is a cross-sectional analytical study that by referring to the medical records department in the educational hospitals of Abadan University of Medical Sciences, information about age, sex, and laboratory diagnostic factors of patients with asthma admitted from March 21, 2019, to March 19, 2020 was received.

  Results

   The results of this study showed that the statistical population of patients with asthma included 636 of which 344 (54.1%) were female and 292 (45.9%) were male and this difference was significant. Mean biochemical markers including blood sugar, triglycerides, liver markers such as SGOT, total and direct bilirubin, hematological factors such as mean ESR and INR were higher than normal and cardiac marker CK was lower than normal.

  Conclusions

   The results of this study showed that in patients with hospitalized asthma, liver disorders (more in women than men), hyperbilirubinemia, hyperglycemia, hyperlipidemia and impaired cardiac marker, coagulation and inflammation are observed. As a result, more research and timely treatment should be done to prevent further complications of the disease.

  Keywords: Asthma, hepatic diagnostic factors, renal diagnostic factors, hematological diagnostic factors
 • Yaser Sarikhani *, Mohammad Rafiee, Tahereh Ostovar Pages 45-52
  Introduction

  Evaluation of objective experiences of health services users is essential for evidence-based health policy-making and planning. Accordingly, research on postpartum quality of life has attracted increasing attention. The aim of this study was to determine factors affecting postpartum quality of life of women in Shiraz.

  Materials and Methods

  This cross-sectional study was performed among 1050 mothers in Shiraz in 1400. A proportional multi-stage stratified sampling method was used to select participants. Data were collected using two general and specific scales for measuring postpartum quality of life. Data were analyzed using analysis of variance and multiple linear regression.

  Results

  Multiple linear regression showed that water birth (β=0.83, P=0.001), natural vaginal delivery (β=0.70, P=0.002), housekeeping (β=0.71, P=0.011), university education (β=0.68, P=0.028), basic education (β=0.23, P=0.043), and living in the cities (β=0.21, P=0.041) had the greatest impact on the postpartum quality of life of women, respectively (R2=0.861, df=7).

  Conclusion

  Findings indicate that method of delivery, level of education, employment status and place of residence were among the most important factors affecting postpartum quality of life. Identification of determinants of postpartum quality of life considering clinical justifications and economic analysis can provide the necessary evidence for the selection of appropriate childbirth methods.

  Keywords: Quality of Life, Postpartum, Water Birth, Natural Childbirth
 • Mehri Rezaei, Maryam Baazm, Ali Khosrobeghi, Fatemeh Samimi, Farideh Jalali Mashayekhi * Pages 53-62
  Background and Aim

  Oxidative stress, through the production of reactive oxygen species (ROS), has been proposed as the root cause underlying the development of diabetes and its related complications such as testicular tissue damage. Antioxidants supplementation have been reported to improve testicular function and oxidative stress-induced in diabetes.The study aimed to determine the Coenzyme Q10 (CoQ10) effects on the oxidative status in the testicular tissue of streptozotocin-induced diabetic rats.

  Materials and Methods

  In the experimental study, 30 male Wistar rats were studied. The rats were randomly divided into four 5-rat groups including: saline, sesame oil (as a vehicle), healthy group treated with CoQ10 (10 mg/kg/day), diabetic (induced with streptozotocin: 55 mg/kg), and CoQ10-treated diabetic (10 mg/kg/d). Then, levels of Malondialdehyde (MDA), Total Oxidant Status (TOS), and Total Antioxidant Capacity (TAC) and Oxidative stress index) OSI were measured in the homogenized of testicular tissue.

  Results

  Analysis of data showed a significant decrease in the level of testis MDA (P=0.001), TAC (P=0.029) and OSI (P=0.033) in the CoQ10-treated diabetic group compared to the diabetic rats. No significant change was observed in the TOS (P=0.529) level in diabetic rats' testis treated with CoQ10 compared to diabetic rats.

  Conclusion

  Collectively, our results demonstrated the possible effects of CoQ10 in attenuating diabetes-induced oxidative damage, in testicular tissue.

  Keywords: Coenzyme Q10, Diabetes mellitus, Malondialdehyde, Oxidative stress index