فهرست مطالب

رسوب شناسی کاربردی - پیاپی 18 (پاییز و زمستان 1400)

نشریه رسوب شناسی کاربردی
پیاپی 18 (پاییز و زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/10/19
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمود جمیل پور، اسدالله محبوبی*، سید رضا موسوی حرمی، محمد خانه باد، حامد هوشمند کوچی صفحات 1-20

  سازند کربناته آسماری در میدان نفتی قلعه نار یکی از مهمترین مخازن نفتی فروافتادگی دزفول است. این مخزن به دلیل تغییرات شدید محیط رسوبی و فرایندهای دیاژنزی دارای ناهمگونی بسیار زیادی است که پیش بینی پارامترهای پتروفیزیکی سنگ را در گستره مخزن بسیار مشکل می سازد. با ایجاد ارتباطی منطقی بین رخساره های رسوبی و الکتریکی می توان در شناخت بهتر مخزن و کاهش عدم قطعیت ها موثر واقع شد. در این مطالعه با استفاده از داده های پتروگرافی و توصیف مغزه در شش چاه، تعداد 7 مجموعه رخساره ای سنگ آهک و یک رخساره دولومیت درشت بلور شناسایی شده است. بر اساس نمودارهای پتروفیزیکی گاما، نوترون، چگالی، صوتی و فوتوالکتریک و با بکارگیری نرم افزار ژیولاگ و الگوریتم MRGC، تعداد 5 الکتروفاسیس (از 1 تا 5) مخزنی تعیین شدند که الکتروفاسیس 1 بهترین و الکتروفاسیس 5 بدترین کیفیت مخزنی را دارا هستند. بررسی فراوانی الکتروفاسیس ها نشان می دهد که 30 درصد از الکتروفاسیس های سازند آسماری میدان نفتی قلعه نار دارای کیفیت مخزنی خوب و خیلی خوب هستند.

  کلیدواژگان: نمودارهای پتروفیزیکی، نرم افزار ژئولاگ، الگوریتم MRGC، خوشه بندی، پتروگرافی
 • ایرج مغفوری مقدم*، حمیدرضا جعفری زاده، محسن آل علی، زهرا ملکی صفحات 21-33

  در مطالعه حاضر، واحد سنگ آهکی سازند پابده در برش بانکول واقع در شمال خاوری ایلام بررسی شده و با دیگر رخنمون های این واحد مقایسه گردید. واحد سنگ آهکی مطالعه شده 77 متر ضخامت داشته و متشکل از سنگ آهک های نازک تا متوسط لایه می باشد. بر اساس محتوای فسیلی، چهار زون زیستی در این زبانه معرفی گردید که عبارتند از: 1-  جمع زیستی شماره 1 که معادل بخش های فوقانیZone Acarinina topilensis Partial می باشد. 2- Morozovelloides lehneri Partial Range Zone و3-Orbulinoides beckmanni Taxon Range Zone.  بر مبنای روزنبران شناور، سن لوتتین تا بارتونین برای بخش سنگ آهکی سازند پابده پیشنهاد می گردد که معادل سازند شهبازان می باشد.  ته نشینی این واحد سنگ آهکی معاصر با کاهش جهانی  دما و کاهش جهانی سطح آب دریاها بوده است. این در حالی است که  زبانه سنگ آهکی در قاعده سازند پابده  به سن ایوسن پیشین در جنوب پهنه های  لرستان و ایذه دارای رخساره کم عمق بوده و معادل گرم شدگی جهانی و بالا رفتن سطح جهانی آب دربا می باشد. اما در شمال فرو افتادگی دزفول  واحد سنگ آهکی سازند پابده درایوسن میانی دارای رخساره کم عمق بوده است. این اختلاف رخساره احتمالا متاثر از جنبش های تکتو نیکی مختلف در زون های پیش بوم لرستان  و فرو بار دزفول بوده است.

  کلیدواژگان: لوتتین، بارتونین، چینه نگاری زیستی، لرستان، سازند پابده
 • محمد آفرین*، محمدعلی حمزه صفحات 34-50

  هدف اصلی از این پژوهش، تعیین اثرات امواج حاصل از بادهای موسمی بر ویژگی های رسوب شناسی و نیمرخ های ساحلی خلیج چابهار است. بر اساس مطالعه بافت رسوبی و اندازه ذرات، محیط رسوبی خلیج چابهار در زمان مونسون به سه بخش تیس و آب شیرین کن (عمدتا ماسه ای)، کنارک (عمدتا رسی) و دهانه خلیج (عمدتا ماسه گلی) و پس از مونسون به سواحل تیس (ماسه نسبتا زیاد)، کنارک و دهانه خلیج (سیلت نسبتا زیاد) و آب شیرین کن (با نسبت مساوی ماسه و سیلت) تفکیک گردید. نتایج نشان داد امواج پرانرژی مونسون تابستانه با جهت جنوب-جنوب شرقی موجب فرسایش و جابجابی ذرات دانه ریزتر و در نتیجه افزایش نسبی سهم ذرات دانه درشت تر ماسه ای در بخش های شرقی و میانی خلیج (ایستگاه های تیس ساحلی و عمقی و آب شیرین کن) می گردد. بخش غربی خلیج چابهار (ایستگاه های کنارک ساحلی و عمقی)، به دلیل قرارگیری در پشت دماغه کنارک، کمتر تحت تاثیر امواج مونسون تابستانه (جنوب غربی) قرار گرفته و رسوبات آن در زمان مونسون دانه ریز تر می گردند (اغلب رسی). این حالت به دلیل تامین رسوبات توسط جریانات موازی ساحل نیز روی می دهد. پس از مونسون، کاهش انرژی امواج موجب رسوب گذاری ذرات دانه ریزتر سیلتی و ایجاد پشته های ما سه ای در نواحی ساحلی خلیج چابهار می گردد. این امر موجب می شود رسوب گذاری در اطراف اسکله های بخش شرقی خلیج (اسکله شهید بهشتی، شهیدکلانتری، هفت تیر و تیس) به ندرت صورت گیرد، در حالی که اسکله کنارک در بخش غربی با رسوب گذاری زیادی مواجه شود.

  کلیدواژگان: مونسون تابستانه، دریای عمان، بافت رسوبات، مقطع عمود بر ساحل
 • جواد سبحانی فروشانی، حمزه مهرابی*، حسین رحیم پور بناب صفحات 51-75

  توالی های کربناته بخش بالایی سازند سروک به سن سنومانین - تورونین که در بخش های مختلف جنوب غرب ایران و خلیج فارس نهشته شده اند، یکی از مهم ترین مخازن هیدروکربنی در جهان به شمار می روند. به منظور بررسی تاریخچه رسوب گذاری و دیاژنزی سازند سروک در میدان های هیدروکربوری واقع در بخش مرکزی و جنوبی فروافتادگی دزفول، مطالعه پتروگرافی بر روی مغزه های حفاری و مقاطع نازک میکروسکوپی تهیه شده از این سازند در 6 چاه از 5 میدان انجام گردید. مطالعات رخساره ای منجر به شناسایی 14 ریزرخساره رسوبی گردید. این ریزرخساره ها در شش مجموعه رخساره ای شامل حوضه، رمپ بیرونی، رمپ میانی، لاگون دریای باز، پشته های زیرآبی و لاگون محصورشده دسته بندی شدند. بر این اساس، محیط رسوب گذاری سازند سروک در میدان های مطالعه شده، رمپ کربناته هم شیب پیشنهاد شده است. مهم ترین فرآیندهای دیاژنزی شناسایی شده در این پژوهش شامل انحلال، سیمانی شدن، دولومیتی شدن، دولومیت زدایی، سیلیسی شدن، نوشکلی، تراکم و شکستگی بوده که طی مراحل مختلف دیاژنز دریایی، جوی (ایوژنتیک و تلوژنتیک) و دفنی کم عمق تا عمیق ایجاد شده اند. بررسی های چینه نگاری سکانسی منجر به شناسایی دو سکانس رسوبی رده سوم در بخش مورد مطالعه از سازند سروک (سنومانین -تورونین) گردید و ارتباط رخساره ها و فرآیندهای دیاژنزی با جایگاه های سکانسی مورد بررسی قرار گرفت.

  کلیدواژگان: سازند سروک، ریزرخساره، مدل رسوبی، دیاژنز، فروافتادگی دزفول
 • اردشیر پورشعبان لیاولی، محمد یزدی*، محمدحسین آدابی، منوچهر دریاینده صفحات 76-96

  تاقدیس قالی کوه در 35 کیلومتری شهرستان الیگودرز، استان لرستان، غرب ایران و در زون زمین ساختاری زاگرس مرتفع قرار دارد. شیل های نفتی قالی کوه در دو سازند سرگلو و گرو با سن ژوراسیک میانی و کرتاسه زیرین قرار گرفته اند. سازند سر گلو شامل مجموعه ای از رسوبات شیلی و سنگ آهک های رس دار است که در بخش انتهای این سازند شیل نفتی تشکیل شده است. سازند گرو متشکل از افق شیل نفتی با ضخامت های متفاوتی از نهشته های آهک نازک تا متوسط لایه و شیل های آمونیت دار و گرهک های لایه ای چرتی سیاه رنگ است. شیل های این دو سازند در ناحیه زاگرس مرتفع به دلیل غنی بودن از اجزای حیاتی (Organic Mater) ، کروژن نوع I و II ماده آلی و بلوغ حرارتی نسبتا پایین که در ابتدای پنجره نفتی قرار دارند، تشکیل ذخایر شیل نفتی را داده اند. این پژوهش به بررسی تاثیر فرایند های ژیوشیمیایی بر غنی شدگی عناصر کمیاب و برهمکنش آن با ماده آلی در شیل های نفتی قالیکوه می پردازد. نمونه های شیل نفتی با استفاده از روش های XRF، XRD،ICP-Ms و Rock-Eval تجزیه شدند و نتایج آن ها با روش های آماری مورد بررسی قرار گرفت که نتایج بدست آمده بیانگر غنی شدگی بالایی عناصر Cd,Mo,Ag,U,Csمی باشد. همچنین با بررسی همبستگی اکسیدهای اصلی ، ماده آلی، کانی های تشکیل شده و عناصر غنی شده مشخص گردید که غنی شدگی عناصر کمیاب U، V،Cd مرتبط با ماده آلی و اتوژنیک می باشند، عناصر Ca،Si،P منشاء زیستی دارند و عناصر Ag،Ti منشاء آواری دارند.

  کلیدواژگان: ژئوشیمی، عناصر کمیاب، شیل نفتی، قالیکوه، غنی شدگی
 • محمود شرفی*، نسیم موسوی، بیژن بیرانوند، ئارام بایت گل، مهران مراد پور، مهاجر سلطانی صفحات 97-112

  سازند های کربناته و سیلیسی-آواری آقچاگیل و آپشرون در یک برش زیرسطحی در ناحیه دشت گرگان مورد مطالعه قرار گرفته است. سازند آقچاگیل در این ناحیه متشکل از واحد های ماسه سنگ زیرین و کربناته بالایی است. پتروفاسیس ماسه-سنگ شامل لیت آرنایت، ساب لیت آرنایت و لیت آرنایت فلدسپات دار است. رخساره های دانه پشتیبان در این سازند غالب بوده و به ویژه رسوبات کربناته دارای مقادیر قابل توجه تخلخل به فرم های قالبی، حفره ای و فنسترال بوده که بیانگر تفاوت آشکار رسوبات این سازند در ایران با کشور های همجوار از جمله آذربایجان و ترکمنستان است. این ویژگی ها، رسوبات سازند آقچاگیل را به عنوان توالی مستعد مخزن مطرح می نماید و ضرورت انجام مطالعات جامع زمین شناسی و اکتشافی در این ناحیه را تاکید می کند. نهشته های سازند آپشرون شامل واحد ماسه سنگ زیرین و مادستون بالایی و متشکل از ماسه سنگ لیت آرنایت و ساب لیت آرنایت، سنگ آهک اایید دار بایوکلاستیک و مادستون/ رس سنگ خاکستری تا قهوه ای رنگ است. بر اساس جوان ترین نانوفسیل های یافت شده در سازند های آقچاگیل و آپشرون، سن نسبی این سازند ها به ترتیب پلیوسن بالایی- پلییستوسن پایینی و پلییستوسن میانی تعیین شده است. الگوی گسترش نانوفسیل های آهکی نشان دهنده وجود ارتباط بین حوضه خزر جنوبی با دریای سیاه و حوضه مدیترانه در پلییستوسن پایینی و میانی و عدم ارتباط در انتهای پلیوسن- ابتدای پلییستوسن است که برای اولین بار در این مطالعه مطرح می شود.

  کلیدواژگان: آقچاگیل، آپشرون، حوضه خزر جنوبی، سنگ شناسی، نانوپلانکتون های آهکی
 • ابراهیم محمدی* صفحات 113-132

  چینه نگاری سکانسی نهشته های الیگو-میوسن سازند قم (در دو برش چینه شناختی) در منطقه نطنز- قم موردمطالعه قرار گرفته است. سازند قم در برش نطنز (با سن روپلین؟-شاتین-اکیتانین و 330 متر ضخامت)، عمدتا شامل سنگ آهک های متوسط، ضخیم لایه و توده ای، سنگ آهک های ریفی، شیل و مارن می باشد که روی ولکانیک های ایوسن قرار گرفته و در انتها توسط آبرفت پوشیده شده اند. برونزدهای این سازند در ناحیه ی قم (برش خورآباد؛ با سن روپلین- بوردیگالین و 260 متر ضخامت)، عمدتا شامل سنگ آهک های متوسط تا ضخیم لایه و توده ای، سنگ آهک های مارنی، مارن، نهشته های تبخیری و نهشته های آواری می باشد که با بر روی سنگ های ولکانیکی ایوسن قرار گرفته و با ناپیوستگی هم شیب توسط سازند قرمز بالایی پوشیده شده است. 14 رخساره مختلف، مربوط به محیط های دریای باز (رمپ میانی)، لاگون (رمپ داخلی) و پری تایدال شناسایی شده است. بر اساس مشاهدات صحرایی، الگوهای عمیق و کم عمق شدگی رخساره ها، الگوهای انباشتگی و پراکندگی فرامینیفرها، سه سکانس درجه سوم در برش نطنز و پنج سکانس رسوبی درجه سوم در برش خورآباد شناسایی گردید. که توسط مرزهای سکانسی نوع 1 و 2 محصور شده اند. مرزهای سکانسی عمدتا توسط تغییر ناگهانی لیتولوژی و تشکیل دهندگان زیستی مشخص می گردند. در برش نطنز فقط دسته رخساره های پیشرونده (TST) و ترازبالا (HST) شناسایی شده اند ولی در برش خورآباد دسته رخساره ترازپایین سطح آب (LST) نیز (در 2 سکانس) شناسایی شده است. دسته رخساره های پیشرونده (TST) سکانس ها روند رخساره ای عمیق شونده به سمت بالا را از خود نشان می دهند؛ درحالی که دسته رخساره های ترازبالا (HST) یک روند کم عمق شونده به سمت بالا را از خود نشان می دهند.

  کلیدواژگان: سازند قم، الیگو-میوسن، چینه نگاری سکانسی، مرزهای سکانسی
 • سعید چوپانی، پیمان رضایی*، محمدرضا غریب رضا صفحات 133-151

  رودخانه ها به عنوان شریان حیاتی حوزه های آبخیز نقش تعیین کننده ای در استقرار تمدن ها داشته اند. اما امروزه افزایش بی رویه جمعیت و گسترش فعالیت های صنعتی و کشاورزی، سبب شده تا مقادیر بسیار زیادی از آلاینده ها از طرق مختلف وارد زیست بوم های آبی شوند. از میان مواد آلاینده وارد شده به محیط های آبی، عناصر سنگین به علت پایداری، غیر قابل تجزیه بودن، سمیت و پتانسیل تجمع زیستی، از اهمیت ویژه ای برخوردارند. لذا در این تحقیق عناصر بالقوه سمناک آرسنیک، کادمیوم، کروم، مس، نیکل، سرب و روی در رسوبات سطحی رودخانه کارون در بازه پل پنجم تا فارسیت به منظور تعیین غلظت، فاکتور و درجه آلودگی، شاخص انباشتگی، ارزیابی خطرات زیست محیطی و بوم شناسی و آشکارسازی سطح آلودگی ناشی از آن ها مورد بررسی قرار گرفتند. بدین منظور تعداد 21 نمونه رسوبات سطحی در طول رودخانه کارون، در بازه پل پنجم (جمهوری) تا فارسیت بر اساس پراکنش کانون-های نقطه ای و غیر نقطه ای آلودگی و ریخت شناسی رودخانه ای جمع آوری شد. پس از آماده سازی نمونه ها، غلظت عناصر سنگین و سولفور با استفاده از دستگاه ICP-MS در وزن خشک با دقت mg/kg و درصد کربن آلی کل به دست آمد. با استفاده از فاکتور غنی شدگی و استانداردهای کیفیت رسوب (ISQGs, PEL, SEL)، سطح آلودگی ناشی از عناصر سمی آشکارسازی شد. برای شناسایی دسته عناصر فلزی دارای رفتار ژیوشیمیایی مشابه در محیط رسوبی رودخانه ای و نیز یافتن مهمترین جاذب کاتیونی مانند مواد آلی و ذرات رسی در بازه های مورد بررسی از تحلیل خوشه بندی سلسله مراتبی (AHC) با ضریب تشابه پیرسون در نرم افزار XLSTAT2018 بهره گیری شده است

  کلیدواژگان: رسوبات سطحی، فلزات سنگین، رودخانه کارون، ژئوشیمی، خوشه بندی
 • حسینعلی بگی*، کوروش رشیدی صفحات 152-163

  یکی از عمده ترین فسیل های بنتیک سازند اسفندیار در منطقه دیهوک (بلوک طبس) ، شته تیت های هیپرکلسیفای می باشند که از نظر ساختاری شباهت هایی هم با گروه های مرجانی ،بریوزوا و استروماتولیت دارند. این گروه از اسفنج های هیپرکلسیفای با اشکال متنوعی همانند لامینار، گنبدی، پیازی شکل ، ستونی، شاخه ای پیچیده و با اندازه های متفاوت (با حداکثر قطری 60 سانتی متر) در برش دیهوک مشاهده گردیدند، به طوری که این تنوع فرم ها نشانگر میزان و نوسانات انرژی محیطی میباشد. این گروه از فسیل های بنتیک برای اتصال اولیه نیاز به بستری سخت دارند و در محیط های نورانی یا فوتیک زندگی می کرده اند. به طور معمول عوامل رسوبگذاری و نوسانات انرژی در محیط به طور موثری در تکوین فرم این گروه از اسفنج ها موثر بوده اند. بررسی انرژی محیط دیرینه نشان می دهد که شته تیت های شاخه ای و ستونی در محیط های کاملا آرام رشد کرده اند، در حالی که سایر فرم ها با شکل صفحه ای و گنبدی، خود را با محیط های پر انرژی تر، سازش داده اند. بررسی و تفسیر این نوع رشد در شته تیت ها همزمان با مطالعه رخساره ها در پلاتفرم سازند اسفندیار درک بهتری از محیط دیرینه فراهم نموده است، از نظر زمانی پیدایش و گسترش این گروه از اسفنج ها با اسکلت شته تیتی در سازند اسفندیاردر محدوده زمانی کیمیریجین پیشین در بخشی از تتیس مرکزی (بلوک طبس) قابل توجه می باشد، اگر چه این گروه در کربونیفر بالایی- پرمین، تریاس میانی تا کرتاسه در سراسر تتیس گسترش داشته اند.

  کلیدواژگان: لغات کلیدی : اسفنج های شته تیتی، نحوه رشد، سازند اسفندیار، پالئواکولوژی
 • رضا موسوی هاشمی، بهمن سلیمانی، فاطمه صابری*، پوریا آسوده صفحات 164-185

  مخازن آسماری-جهرم یکی از اصلی ترین مخازن شکسته جنوب غربی ایران و دنیا می باشند که امروزه بررسی نقش این شکستگی ها در افزایش تراوایی و حرکت هیدروکربن در طول این مخازن از اهمیت بسیاری برخوردار شده است. در این مطالعه نمودارهای پتروفیزیک (NPHI، RHOB، DT، GR) و تصویرگر (FMI) در نرم افزارهای GEOLOG 7.0 و CIFLOG بررسی شدند که با محاسبه مقادیر تخلخل شکستگی و حفره ای و تطابق آن با لاگ انحراف سرعت و پارامترهای شکستگی (VAH,VDC) نشان داده شد که مقدار تخلخل شکستگی با لاگ دهانه ی شکستگی (VAH) رابطه ی مستقیم دارد و در مناطقی که مقدار لاگ انحراف سرعت منفی و پایین باشد پارامترهای شکستگی بخصوص نمودار VAH، پیک های بالایی را نشان می دهند. همچنین نوع تخلخل غالب موجود در مخزن بر اساس لاگ انحراف سرعت، تخلخل زمینه (اولیه) است که در بعضی فاصله ها تخلخل شکستگی و حفره ای هم در مخزن دیده می شود. در آخر بر اساس شواهد غیر مستقیم (هرزروی گل حفاری)، نوع تخلخل (زمینه، شکستگی و حفره ای)، مقدار تخلخل و کیفیت اشباع نفت در چاه مورد نظر 18 واحد جریانی تشخیص داده شد که بر همین اساس به تعیین واحدهای جریانی با کیفیت مخزنی مناسب پرداخته شد. در سازند آسماری چاه مورد مطالعه در بازه عمقی 2225 تا 2250 بیشترین تراکم شکستگی مشاهده می شود که بر این اساس می توان واحد جریانی شماره 4 را به عنوان منطقه با بیشترین تراوایی نسبی برای این سازند معرفی کرد، همچنین بیشترین میزان تراکم شکستگی ها در سازند جهرم بین بازه ی عمقی 2475 تا 2569 قرار دارد که می توان بیان کرد واحد جریانی شماره 16، بیشترین تراوایی نسبی را در سازند جهرم فراهم کرده است.

  کلیدواژگان: میدان نفتی نرگسی، مخزن آسماری-جهرم، تخلخل و تراوایی، نمودار تصویرگر(FMI)، تعیین واحد جریانی مخازن نفتی
 • رضا میرزایی محمودآبادی* صفحات 186-210

  میدان یادآوران یکی از میادین نفتی ایران است که در فاصله 130 کیلومتری باختر اهواز در نقطه صفر مرزی با عراق و درمجاورت تالاب هورالهویزه قرار گرفته و با میدان مجنون عراق، در مخزن نفتی مشترک است. مهمترین مخزن این میدان، سازند سروک (آلبین بالایی-تورونین) به همراه سازند ایلام از گروه بنگستان دومین مخزن نفتی مهم حوضه زاگرس را پس از سازندآهکی آسماری تشکیل می دهند. به منظور ارزیابی ویژگی های مخزنی سازند سروک بر اساس داده های پتروفیزیکی و پتروگرافیکی در میدان نفتی یادآوران تعداد 1 حلقه چاه انتخاب و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر اساس بررسی کراس پلات های انتخابی سنگ شناسی غالب سازند سروک ربا ضخامت 640 متر در چاه مورد مطالعه سنگ آهک تعیین شد. بر اساس مطالعه 500 مقاطع نازک تهیه شده از خرده های حفاری و مغزه ها تعداد 10 ریز رخساره کربناته شناسایی گردید که در یک رمپ کربناته هم شیب رسوبگذاری شده اند. فرایندهای دیاژنزی عمده که بر روی سازند سروک تاثیرگذار بوده اند شامل نوشکلی، زیستآشفتگی، میکرایتی شدن، دولومیتی شدن، انحلال، سیمانی شدن، فشردگی، پیریتی شدن، هماتیتی شدن و شکستگی هستند. انواع اصلی تخلخل های شناسایی شده در سازند سروک به ترتیب شامل تخلخل حفره ای، درون دانه ای، بین دانه ای، قالبی و شکستگی های میکروسکوپی است که درصد تخلخل حفره ای از سایر تخلخل های شناسایی شده بیشتر است. مجموع مطالعات پتروگرافیکی و پتروفیزیکی نشان داد که می توان مخزن سروک را در ناحیه مورد مطالعه به تعداد 5 زون مخزنی اصلی و 4 زیر زون مخزنی فرعی (در مجموع 9) زون ..

  کلیدواژگان: میدان نفتی یادآوران، خواص مخزنی، پتروفیزیک، سازند سروک
 • سعیده سنماری*، فرح جلیلی، مرضیه نطقی مقدم صفحات 211-224

  به منظور انجام مطالعات چینه نگاری و دیرینه محیطی برروی سازند گورپی، رسوبات این سازند در چاهی در میدان نفتی مارون واقع در جنوب غرب ایران بر اساس نانوفسیل های آهکی مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه سازند گورپی از 10 واحد سنگی متشکل از مارن، مارن آهکی، آهک و آهک شیلی تشکیل شده است. همچنین مطالعه چینه نگاری زیستی بر مبنای نانوفسیلهای آهکی منجر به تشخیص 22 جنس و 43 گونه شد. براساس گونه های شاخص شناسایی شده ، زیست زون های Calculites obscurus Zone (CC17/ UC13), Aspidolithus parcus Zone (CC18/ UC14), Calculites ovalis Zone (CC19/ UC15aTP),Ceratolithoides aculeus Zone (CC20/ UC15bTP), Quadrum sissinghii Zone (CC21/ UC15cTP), Quadrum trifidum Zone (CC22/ UC15dTP - UC15eTP), Tranolithus phacelosus Zone (CC23/ UC16-UC17), Reinhardtites levis Zone (CC24/ UC18), Arkhangelsiella cymbiformis Zone (CC25/ UC19- UC20aTP- UC20bTP), Nephrolithus frequens Zone (CC26/ UC20c, dTP) تشخیص داده شد. بر اساس زیست زون های به دست آمده، بازه زمانی سازند گورپی در چاه مورد مطالعه از سانتونین پسین/کامپانین پیشین تا اواخر ماستریشتین پسین پیشنهاد می شود. مطالعه دیرینه محیطی بیانگر آن است که عمق حوضه برای رسوب گذاری سازند گورپی در سانتونین پسین افزایش یافت. بدنبال آن رسوب گذاری سازند گورپی تا ماستریشتین پسین ادامه داشته، طوری که آخرین رویداد زیستی مربوط به سازند گورپی حادثه زیستی Micula prinsii در این سازند است. سپس در اواخر ماستریشن پسین با پایین آمدن سطح دریا، رسوب گذاری این سازند در این میدان نفتی به اتمام رسید که بدنبال آن سازند پابده با یک وقفه رسوبی بر روی سازند گورپی قرار گرفت.

  کلیدواژگان: چینه نگاری، زون زیستی، گورپی، میدان نفتی مارون، نانوفسیل آهکی
|
 • Mahmood Jamilpour, Asadollah Mahboubi *, Reza Moussavi Harami, Mohammad Khanehbad, Hamed Hooshmand Koochi Pages 1-20

  Asmari carbonate formation in Qale Nar oil field is one of the most important oil reservoirs in Dezful embayment. This reservoir has a lot of heterogeneity due to intensive changes in the sedimentary environment and diagenetic processes, which makes it very difficult to predict the petrophysical properties of the rock in reservoir. Creating a logical connection between sedimentary and electrical facieses, it can be effective in better understanding the reservoir and reducing uncertainties. In this study, using petrographic data and core description in six wells, 7 limy facies associations and one coarse crystalline dolomite were identified. Based on the petrophysical well logs of gamma, neutron, density, acoustic and photoelectric, and using Geolog software by MRGC algorithm, 5 electrofacieses (from 1 to 5) of the reservoir were determined. Electrofacies 1 has the best and electrofacies 5 has the worst reservoir quality. Examination of the frequency of electrofacies shows that good and very good electrofacieses make 30% of the Asmari reservoir of Qale Nar oilfield.

  Keywords: Petrophysical Logs, Geolog Software, MRGC Algorithm, Clustering, Petrography
 • I. Maghfouri Moghaddam *, H. R. Jafari Zadeh, M. Aleali, Z. Maleki Pages 21-33

  In the present study, the limestone unit of the Pabdeh Formation was investigated in Bankul  stratigraphic section in the northeast of Ilam and compared with other outcrops of this unit. The studied unit is 73m in thickness and formed by thin to medium -bedded limestone. According to the identified index microfossils, four biozones were recorded: 1) Assemblage Zone 1, which is equivalent to the upper part of Acarinina topilensis Partial Range Zone; 2) Morozovelloides lehneri Partial Range Zone; 3) Orbulinoides beckmanni Taxon Range Zone. As a result of this study and based on the identified planktonic foraminifera, the age of the middle part limestone of the Pabdeh Formation is Lutetian –Bartonian and correlated to the Shahbazan Formation. The sedimentation of this unit has been contemporary with global temperature decrease and eustatic sea level decrease. Meanwhile, the limestone unit at the base of the Pabdeh Formation in the Early Eocene age in the south of Lorestan has a shallow facies and is equivalent to global warming and rising eustatic water level. This was the same condition in Izeh zone. In the north of Dezful, there was the opposite of these conditions, so that in the Middle Eocene, the limestone unit of Pabdeh Formation had a shallow facies. This difference in facies has probably been influenced by various tectonic movements in the Lorestan foreland zone.

  Keywords: Lutetian, Bartonian, Biostratigraphy, Lorestan, Pabdeh Formation
 • Mohammad Afarin *, M.A. Hamzeh Pages 34-50

  The present study aims to evaluate the effect of monsoon seasonal variations on sedimentology and beach profile of the Chabahar Bay. Based on the above data, during the monsoon, Chabahar Bay sedimentary environment is categorized into Tis and desalination plant coasts (sand), Konarak (clay), and mouth of the Chabahar Bay (clayey sand). On the other hand, after monsoon the area is divided into Tis (high sand content), Konarak and mouth of the Bay (high silt content), and desalination plant (the same contents of sand and silt). Data revealed that the high-energy SSE monsoon waves carry small particles to offshore leading to increase the proportion of sand particles in the eastern and central parts of the bay (onshore and offshore Tis and desalination plant coast). However, as is sheltered by a headland, the western part of the bay (onshore and offshore Konarak) is lesser affected by monsoon waves and therefore is covered by finer sediment particles (mostly clay). Longshore currents are likely responsible for fine-grain sedimentation in Konarak as well. After the monsoon, however, wave energy weakening leads to deposition of finer grain sediments and formation of sand bars and berms along coasts Chabahar Bay. This sedimentation/erosion regime causes lack of considerable sedimentation around harbours located in the eastern part of the bay (Shahid Kalantari, Shahid Beheshti, Hafte Tir and Tis), while the Konarak harbor (west of the bay) is faced by a severe sedimentation.

  Keywords: Summer monsoon, Oman sea, sediment texture, Beach profile
 • Javad Sobhani, Hamzeh Mehrabi *, Hossain Rahimpour-Bonab Pages 51-75

  Cenomanian –Turonian carbonate sequences of the upper Sarvak Formation are among the most important hydrocarbon reservoirs of the Zagros area in SW Iran. Depositional and diagenesis histories were investigated using the petrographic studies of core samples and thin sections of this formation in 6 wells from 5 oilfields located in central and southern parts of the Dezful Embayment. Facies analysis has resulted in the recognition of 14 microfacies that are grouped into six facies associations (basin, outer ramp, middle ramp, open marine lagoon, shoal, and restricted lagoon), according to their facies characteristics and comparison to the standard microfacies models. A homoclinal ramp model was proposed as depositional setting of the Sarvak Formation. Important diagenetic alterations of this formation include dissolution, cementation, dolomitization, de-dolomitization, silicification, neomorphism, compaction, and fracturing. They represent a paragenetic sequence of marine, meteoric (eogenetic and telognetic), and shallow- to deep burial realms. Sequence stratigraphic interpretations resulted in the differentiation of two (third-order?) depositional sequences in the upper Sarvak Formation (mid Cenomanian – early Turonian). Finally, facies characteristics and diagenetic alterations are interpreted in a sequence stratigraphic framework.

  Keywords: Sarvak formation, microfacies, Depositional model, Diagenesis, Dezful embayment
 • A. Pourshaban, M. Yazdi *, M. H. Adabi, M. Daryabandeh Pages 76-96

  Qalikouh anticline is located 35 km southwest of Aligudarz city, Lorestan province, SW of Iran. The area is located in the high structural zone of Zagros. The oil shales of the areas are located in the Middle Jurassic and Lower Triassic of Sargelu and Garu Formations. The Sargelu Formation contains a series of shale, carbonate, oil shale, and clays. Garau Formation includes oil shale horizons with different thicknesses, ammonite shales, and black cherty layer. The shales of these two formations in the high Zagros region have formed oil shale reserves due to their richness in organic matter (OM), kerogen type is I and II, and relatively low thermal maturity at the beginning of the oil window. This study focuses on the effect of geochemical processes on the enrichment of trace elements and their interaction with organic matter in Qalikouh oil shale. analysis was performed by XRF, XRD, ICP-Ms, and Rock-Eval methods and Statistical significance were analyzed. The results of this study indicated the high enrichment of elements Cd, Mo, Ag, U, Cs. The correlation between immobilized and mobile oxides, organic matter, formed minerals, and other factors were tested. These tests revealed that the enrichment of trace elements is affected by classical, biological, and autogenic materials. Elements U, V, Cd are related to the organic and autogenic matter. Elements Ca, Si, P is of biological origin, and elements Ag, Ti are of classical origin.

  Keywords: Geochemistry, Trace elements, Oil shale, Qalikouh, Enrichment
 • Mahmoud Sharafi *, Nasim Mousavi, Bijan Beiranvand, Aram Bayet Goll, Mehran Moradpour, Mohajer Soltani Pages 97-112

  Carbonate and siliciclastic Aghchagil and Apsheron Formations has been studied in a subsurface section in the Gorgan Plain. The Aghchagil Fm. consists of lower sandstone and upper carbonate units in the studied area. Sandstones petrofacies include litharenite, sublitharenite and feldspatic litharenite. The grain-supported facies is dominated in this Fm. and displays abundant porosity as moldic, vuggy and fenestral forms specially in the carbonate sediments, which indicates considerable lithological differences in Iran and the neighboring countries like Azerbaijan and Turkmenistan. These features candidate the Aghchagil sediments as prone reservoir succession, hence emphasizes a comprehensive geological and exploration study in the studied area. The Apsheron sediments can be sub-divided into lower sandstone and upper mudstone units and consist of sandstone with litharenite and sublitharenite petrofacies and ooidal/bioclastic limestone and gray/brown mudstone/claystone. Based on the youngest nannofossil species the late Pliocene-lower Pleistocene and middle Pleistocene ages are defined for the in the Aghchagil and Apsheron Fm., respectively. Nannofossils distribution of the studied succession displays the SCB was connected to the Black Sea and Mediterranean Basin in the lower Pleistocene and middle Pleistocene and was isolated in the late Pliocene-earliest Pleistocene.

  Keywords: Aghchagil, Apsheron, South Caspian Basin, lithology, calcareous nannoplankton
 • Ebrahim Mohammadi * Pages 113-132

  Sequence stratigraphy of the Qom Formation deposits (in two stratigraphic sections) in the Natanz-Qom region has been studied. The Qom Formation outcrops in the Natanz section (with Rupelian?-Chattian-Aquitanian age and 330 m thickness), consist mainly of medium to thick-bedded and massive limestones, reefal limestones, shale, and marl. They are underlain by the Eocene volcanic rocks and unconformably overlain by the quaternary alluvium. The Qom Formation deposits in southeastern Qom (Khurabad section; with Rupelian-Burdigalian age and 260-m thickness), consist mainly of medium to thick-bedded and massive limestones, marly limestones, marl, evaporate deposits and siliciclastic deposits. They are underlain by the Eocene volcanic rocks and disconformably overlain by the Upper Red Formation (URF). Fourteen different microfacies, belonging to open marine (middle ramp), lagoon (inner ramp) and peritidal zone were recognized. Based on the field investigations, deepening and shallowing patterns in microfacies, staking patterns and the distribution of foraminifers, three third-order sequences in the Natanz section and five third-order sequences in the Khurabad section have been identified. These depositional sequences are bounded by both type 1 and type 2 sequence boundaries. Sequence boundaries are mainly characterized by the abrupt change in lithology and biotic components. In the Natanz section, only the transgressive systems tracts (TST) and the highstand systems tracts (HST) were recognized; while in the Khurabad section, the lowstand systems tracts (LST) were also recognized (in two third-order sequences). The transgressive systems tracts (TST) of sequences show deepening-upward facies trend, whereas the highstand systems tracts (HST) have a shallowing-upward facies trend.

  Keywords: Qom Formation, Oligo-Miocene, Sequence Stratigraphy, Sequence boundaries
 • Saeed Choopani, Payman Rezaee *, Mohammadreza Gharibreza Pages 133-151

  Rivers, as the living artery of the watershed, have played a decisive establishment of civilizations. But today, large amounts of pollutants enter the aquatic ecosystems, due to overpopulation and the expansion of industrial and agricultural activities. Among these, heavy elements are of special importance due to their stability, non-degradability, toxicity and bioaccumulation potential. Therefore, in this study, potential toxic elements ( AS, Cd, Cr, Ni, Cu, Pb, Zn) were investigated in order to determine the concentration, contamination factor and degree of contamination, geo-accumulation index, Enrichment and to detect the level of pollution caused by them. For this purpose, 21 surface sediment samples were collected based on the distribution of point and non-point pollution sources and river morphology. Samples were conditioned and concentration of toxic elements and sulfur were measured using ICP-MS at dry weight with accuracy of mg/kg and percentage of total organic carbon. Using enrichment factor and sediment quality standards (ISQGs, PEL, SEL), the level of contamination caused by toxic elements was detected. Hierarchical clustering analysis (AHC) with pearson similarity coefficient was used to identify metal elements with similar behavior in river sedimentary environments and the most important cationic adsorbent such as organic matter and clay particles using XLSTAT2018 software

  Keywords: Surface Sediments, Heavy metals, Karoun River Geochmistry, Clustering Analysis
 • Hoseinali Bagi *, Koorosh Rashidi Pages 152-163

  This study shows that chaetetids display morphologies similar to such benthic organism as stromatoporoids, bryozoans and corals .Most of the chaetetids in the Esfandiar are tabular and bulbous forms. Chaetetid sponges occur mainly as hemispheroids up to a diameter of 60 cm, being more common towards the platform margin. Chaetetids clearly grew in shallow-water marine environments and they are usually inferred to indicate a shallow subtidal environment. Fossil chaetetids were a conspicuous component of reefal and associated environments during the late Paleozoic (late Carboniferous and Permian) and part of the Mesozoic (Middle Triassic into the Cretaceous) in the Tethys but were mainly dispersed in the Esfandiar platform. Hypercalcified sponges with a chaetetid skeleton are members of the marine sessile benthos. The skeleton of hypercalcified demosponges is a rigid a specular skeleton, or a combination of both .Growth forms of chaetetids in the Esfandiar Formation are: bulbous, domical, laminar and complex. At the base of the Esfandiar Formation, most of the chaetetids have ragged margins indicating episodic sedimentation and others that were reoriented during life show changes in growth directions.Bioclastic rudstones and bioconglomeratic layers indicate in situ reworking by storms of the platform sediments. The predominance of large chaetetids may reflect particularly strong storm events or proximity to the platform margin. At the high-energy platform margin, ooid shoals protected the platform interior from the open sea during the Middle Oxfordian to Lower Kimmeridgian,

  Keywords: Chaetetid sponges, Growth form, Esfandiar Formation, paleoecology
 • Reza Musavi Hashemi, Bahman Soleimani, Fatemeh Saberi *, Pourya Asoude Pages 164-185

  Asmari-Jahrom reservoirs are one of the main fractured reservoirs in the southwest of Iran and the world (Nelson, 2001). It is very important to study the role of these fractures in increasing the permeability and movement of hydrocarbons along these reservoirs (Alavi, 2004, 2007; McQuillan, 1986). In this study, petrophysical logs (NPHI, RHOB, DT, GR) and image logs (FMI) in GEOLOG 7.0 and CIFLOG software were investigated. Finally, by calculating the amount of fracture and vuggy porosity and correlating them with velocity deviation log (VDL) and fracture parameters (VAH, VDC), it was shown that the amount of fracture porosity is directly related to fracture aperture (VAH) and where the velocity deviation log is negative and low, fracture parameters especially the VAH diagrams show the high peaks. Also, the predominant type of porosity in the reservoir based on the velocity deviation log is the matrix (primary) porosity, which at some distances, fracture porosity and vuggy can be seen in the reservoir. Finally, based on indirect evidence (drilling mud wastage), type of the porosity (matrix, fracture and vuggy), the amount of porosity and the quality of oil saturation in the well, 18 zones were identified, which to determine the quality zone (s) with appropriate reservoir quality. In Asmari Formation of the studied well, in the depth range of 2225 to 2250, the highest fracture density is observed, based on which Zone No. 4 can be introduced as the region with the highest relative permeability for this formation. Also, the highest fracture density in Jahrom Formation is between 2475 to 2569 depth range, which can be said that Zone No. 16 has provided the highest permeability in the Jahrom Formation.

  Keywords: Nargesi oilfield, Asmari-Jahrom reservoir, Porosity, permeability, image log (FMI), Zoning oil fields
 • R. Mirzaee Mahmoodabadi * Pages 186-210

  Yadavaran oil field is one of the oil fields in Iran which located 130 km west of Ahwaz, at a zero point border with Iraq and in the vicinity of the Hural Hoveyzah wetland, and is located in the Iraqi Majnoon field in a joint oil reservoir. The most important reservoir of this field is the Sarvak Formation (Upper Albian- Turonian) from the Bangestan Group which, together with the Ilam Formation, forms the second major reservoir of Zagros Basin after the Asmari Formation. In order to evaluate the reservoir characteristics of the Sarvak Formation based on petrophysical and petrographical data in Yadavaran oilfield, one well was selected and analyzed. Based on the petrophysical cross plots, Sarvak Formation with the thickness of 640 meters is conformed of limestone. Based on the study of 500 thin sections of the cutting samples and cores, 10 carbonate microfacies were identified that were deposited in a carbonate ramp. Major diagenetic processes affecting the Sarvak Formation include neomorphism, bioturbation, micritization, dissolution, cementation, compaction, piritization, hematitization, and fractures. The main types of porosities identified in Sarvak Formation are vuggy porosity, intercrystaline, molding, and microscopic fractures, which have higher permeabilities than the other porosities detected. The sum of petrographic and petrophysical studies showed that the Sarvak reservoir can be divided into 5 main reservoir zones and 4 sub-reservoir zones (9 in total) in the study area. Zone number 2, sub-zone 4-1, 4-3, and some parts of sub-zone 5-2 have good reservoir quality. Studies also showed that ...

  Keywords: Yadavaran Oil Field, Reservoiers, Properties, Petrophysic, Sarvak Formation
 • S. Senemari *, F. Jalili, M. Notghimoghaddam Pages 211-224

  In order to conduct stratigraphic and paleoenvironmental studies in the Gurpi Formation, the sediments of this formation in a borehole in the Marun Oilfield located in southwestern Iran based on calcareous nannofossils were studied. In this study, Gurpi Formation consists of 10 rock units consisting of marl, marly limestone, limestone and shaly limestone. Also, the study of biostratigraphy based on calcareous nannofossils led to the identification of 22 genera and 43 species. Based on distribution of the index species have been recognized biozones, including Calculites obscurus Zone (CC17/ UC13), Aspidolithus parcus Zone (CC18/ UC14), Calculites ovalis Zone (CC19/ UC15aTP),Ceratolithoides aculeus (CC20/ UC15bTP), Quadrum sissinghii (CC21/ UC15cTP), Quadrum trifidum (CC22/ UC15dTP - UC15eTP), Tranolithus phacelosus (CC23/ ‌UC16-UC17), Reinhardtites levis (CC24/ UC18), Arkhangelsiella cymbiformis (CC25/ UC19- UC20aTP- UC20bTP), Nephrolithus frequens (CC26/ UC20c, dTP)‌, that corresponding to UC13- UC20dTP. According to the identified bio-zones, the age of the Gurpi Formation in this section is late Santonian/early Campanian to latest Maastrichtian. The paleoenvironmental study indicates that the basin depth has increased for the deposition of the Gurpi Formation in the Late Santonian. Following this, the deposition of the Gurpi Formation continued until the Late Maastrichtian, so that the last bio-event related to the Gurpi Formation is the first occurrence of Micula prinsii in this formation. Then, at the end of the Last Maastrichtian, with the drop of sea level, the deposition of this formation in this oil field was completed, which followed by the Pabdeh Formation with a sedimentary gap on the Gurpi Formation.

  Keywords: Stratigraphy, Biozone, Calcareous nannofossil, Gurpi, Marun Oilfield