فهرست مطالب

علوم و فناوری پسته - پیاپی 11 (بهار و تابستان 1400)

نشریه علوم و فناوری پسته
پیاپی 11 (بهار و تابستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1401/01/14
 • تعداد عناوین: 8
|
 • محمد کاراموزیان، مریم پهلوان یلی*، کمال احمدی صفحات 1-22

  پسته با نام علمی .Pistacia vera L به عنوان یکی از مهم ترین محصولات باغی و سومین کالای صادراتی ایران از اهمیت اقتصادی ویژه ای در بین محصولات کشاورزی برخوردار است. در این پژوهش تاثیر محلول پاشی پنج تیمار اسپیروتترامات Movento، اسید سالیسیلیک، عصاره متانولی بذر شوید، اسپیروتترامات+ اسید سالسیلیک، اسپیروتترامات+ عصاره متانولی بذر شوید و آب مقطر به عنوان شاهد روی ترکیبات ثانویه برگ درختان پسته در منطقه ماهان بررسی شد. نوع متابولیت های ثانویه برگ پسته با استفاده از روش کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC-MASS) تعیین شد. بر اساس نتایج به دست آمده از آنالیز، بیشترین درصد متابولیت های ثانویه فعال و مهم در عصاره متانولی بذر شوید برگ گیاه پسته مشاهده شد. از ترکیبات مهم آن دی لاپی ال، Dillapiole، (14/34 درصد)، دی ال لیمونن، dl-Limonene، (55/24 درصد) و کاروون، Carvone، (13/35 درصد) بودند. دی لاپی ال، از سری ترکیبات دی ال و از مشتقات آلکالوییدها بوده که به شدت خصوصیت ضد قارچی و ضد لارو حشرات دارد. دی ال- لیمونن از سری ترکیبات مونوترپن حلقوی است که دارای خاصیت حشره کشی می باشد و ترکیب کاروون به دو صورت سیس دهیدرو کاروون، CIS-Dihydrocarvone، و دی هیدرو کاروون، Dihydrocarvone، می باشد. کاروون هم از سری ترکیبات ترپنویید می باشد و به شدت خصوصیت آفت کشی دارد. با توجه به این که متابولیت های ثانویه گیاهی نقش دفاعی مهمی در برابر تنش های زیستی دارند و به عنوان یک منبع آنتی بیوتیکی عمل می کنند؛ بر اساس نتاج پژوهشی حاضر، ترکیبات گیاهی مانند عصاره بذر شوید همراه با آفتکش های مصنوعی و یا به تنهایی می توانند به عنوان یک راه کار بالقوه، درکنترل آفات مورد توجه قرار گیرند.

  کلیدواژگان: آلکالویید، پسته، سم، متابولیت ثانویه
 • مهدی محمدی مقدم*، مهدی بصیرت، احمد دزیانیان، علیرضا برجسته صفحات 23-33

  پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer (Hemiptera: Aphalaridae) از آفات کلیدی باغ های پسته می باشد که سالانه خسارت قابل توجهی به محصول و درخت وارد می کند. استفاده از ارقام مقاوم یکی از روش های کنترل این آفت در قالب برنامه در مدیریت تلفیقی آفات است. پژوهش حاضر با هدف تعیین و مقایسه تراکم جمعیت پسیل پسته روی سه رقم بومی پسته (عباسعلی، شاهپسند و خنجری) و دو رقم غیربومی (احمدآقایی و اکبری) در استان سمنان انجام شد. بدین منظور باغ آلوده به پسیل در پنج منطقه پسته کاری شهرستان دامغان انتخاب شد. از هر درخت به عنوان تکرار 20 برگچه هر 30 روز یک بار نمونه برداری گردید. در آزمایشگاه تعداد تخم و پوره های پسیل روی برگچه ها شمارش شد و در نهایت با تجزیه و تحلیل آماری داده ها، آلودگی هر رقم به پسیل پسته مشخص شد. نتایج این پژوهش نشان داد که تراکم جمعیت پسیل پسته در ارقام بومی و غیربومی پسته در استان سمنان از نظر آماری متفاوت است. در بین ارقام مورد آزمایش ارقام اکبری و احمدآقایی به ترتیب با میانگین های 67/0±48/11 و 73/0±50/14 کمترین تراکم جمعیت را داشتند. بیشترین تراکم پوره و تخم روی رقم عباسعلی به ترتیب با میانگین های 99/3±06/52 و 46/5±01/34 مشاهده شد که اختلاف معنی داری با سایر ارقام داشت. این اطلاعات می‎تواند در مدیریت تلفیقی پسیل معمولی پسته کاربرد داشته باشد.

  کلیدواژگان: حساسیت، مقاومت، مدیریت تلفیقی آفت
 • سهیلا بی ریا* صفحات 34-51

  پسته بخش مهمی از صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می دهد. شهرستان دامغان از امکانات ویژه ای برای تولید پسته برخوردار است. از این رو در این پژوهش، مزیت نسبی تولید و صادرات پسته شهرستان دامغان از دو جنبه 1- تولید و تخصیص منابع و 2- صادرات بررسی می شود. به منظور محاسبه مزیت نسبی در تولید شاخص هایی مانند هزینه منابع داخلی و سودآوری خالص اجتماعی و همچنین شاخص های مزیت نسبی منطقه ای محاسبه شده است. به منظور تعیین مزیت نسبی در صادرات شاخص های مزیت نسبی آشکارشده و مزیت نسبی آشکارشده متقارن محاسبه گردیده است. با توجه به انجام این تحقیق در اردیبهشت ماه 1400، آمارهای شهرستان دامغان در زمینه سطح زیر کشت پسته، میزان تولید و عملکرد پسته، قیمت پسته، میزان و مبلغ صادرات پسته و غیره در سال زراعی 99-1398مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور جمع آوری آمار، از اطلاعات مراکز آماری معتبر مانند وزارت جهادکشاورزی، بانک مرکزی ایران، فایو، انجمن پسته ایران، گمرک جمهوری اسلامی ایران و مرکز تحقیقات پسته شهرستان دامغان استفاده شد. همچنین برای محاسبه هزینه تولید، از پرسش نامه که از طریق مصاحبه با 10 نفر از پسته کاران عمده و تنها صادرکنندگان شهرستان دامغان تکمیل شده، نیز استفاده گردید. نتایج بررسی نشان می دهد تولید و صادرات محصول پسته در شهرستان دامغان دارای مزیت نسبی است. لیکن پیشنهاد می شود برای افزایش میزان تولید و صادرات پسته دامغان، سیاست هایی در جهت مکانیزاسیون بیشتر، تغییر و اصلاح ساختار باغ های پسته موجود مانند استفاده از پایه های مناسب در باغات، تعیین پیوند نر و ماده متناسب با شرایط محلی، یک پارچه سازی باغ های پسته اتخاذ گردد.نتایج بررسی نشان می دهد تولید و صادرات محصول پسته در شهرستان دامغان دارای مزیت نسبی است. لیکن پیشنهاد می شود برای افزایش میزان تولید و صادرات پسته دامغان، سیاست هایی در جهت مکانیزاسیون بیشتر، تغییر و اصلاح ساختار باغ های پسته موجود مانند استفاده از پایه های مناسب در باغات، تعیین پیوند نر و ماده متناسب با شرایط محلی، یکپارچه سازی باغ های پسته اتخاذ گردد.

  کلیدواژگان: دامغان، سودآوری خالص اجتماعی، شاخص های نسبی منطقه ای، ماتریس تحلیل سیاستی، هزینه منابع داخلی
 • ثمانه آریابد، اعظم رضوی نسب*، فرهاد نداف فیض آبادی صفحات 52-68
  اعتماد به محصولات با کیفیت داخلی نقش مهمی در شکوفایی اقتصاد دارد. به همین منظور اثر انواع اسید هیومیک (خارجی و داخلی) بر غلظت عناصر کم مصرف و برخی اجزای عملکرد پسته آزمایشی در قالب طرح بلوک‏های خرد شده و در سه تکرار انجام شد که کرت اصلی شامل چهار نوع اسید هیومیک (جامد معمولی، جامد فرتی پلاس، مایع ایرانی (هر سه از شرکت شیمی گل فیض) و مایع آمریکایی (هیوماکس، HUMAX)) و کرت فرعی شامل سطوح (صفر، سطح اول برای کودهای جامد 600 کیلو و کودهای مایع 40 لیتر در هکتار و سطح دوم برای کودهای جامد 800 کیلو و کودهای مایع 60 لیتر در هکتار) و درمجموع 36 درخت ده ساله پسته رقم بادامی در شهرستان مه ولات استان خراسان رضوی انجام شد. نتایج نشان داد بیشترین غلظت آهن خاک از کاربرد 60 لیتر در هکتار هیوماکس (3/77%) و 60 لیتر در هکتار مایع ایرانی (5/75%) و بیشترین غلظت روی (3/82%)، مس (4/15%) و منگنز (5/46%) خاک از کاربرد 60 لیتر در هکتار هیوماکس حاصل شد. در گیاه، بیشترین عملکرد (3/74%)، کلروفیل (7/17%) و غلظت روی (9/73%) و منگنز (5/54%) برگ از مصرف 60 لیتر در هکتار هیوماکس و بیشترین غلظت مس از کاربرد 60 لیتر در هکتار هیوماکس (9/58%) و 800 کیلوگرم در هکتار جامد فرتی پلاس (5/55%) مشاهده شد. طبق یافته‎های این پژوهش اسیدهای هیومیک داخلی (غیر از جامد معمولی) تقریبا به خوبی هیوماکس بوده و با تکیه بر دانش داخلی می‎توان از خروج بی مورد ارز جلوگیری و به عملکرد بالا دست پیدا نمود.
  کلیدواژگان: شیمی گل فیض، کلروفیل، مس، منگنز، مه ولات، هیوماکس
 • مصطفی میراب زاده اردکانی، اعظم جعفری*، امان الله جوانشاه، مصطفی شیرمردی صفحات 69-84
  به منظور بررسی تاثیر کاربرد اسیدهای آلی بر عملکرد درختان پسته، این پژوهش در شهرستان اردکان در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تیمار و چهار تکرار انجام گرفت. تیمارها شامل تیمار 1 (شاهد)، تیمار 2 (70% اسید سیتریک + 20% کلسیم + 10% اسید فولویک)، تیمار 3 (70% اسید سیتریک + 10% کلسیم + 10% اسید فولویک + 10% پلی ساکارید) و تیمار 4 (100% اسید سیتریک) بود، که همراه با آب آبیاری از اسفند تا شهریور در 4 نوبت (هر نوبت 5/2 کیلوگرم در هکتار) مصرف شد. در زمان برداشت محصول صفات تعداد خوشه، وزن تر پسته، وزن خشک پسته، وزن مغز پسته، تعداد پسته در خوشه، تعداد پسته خندان، تعداد پسته دهان بسته و پوک و سطح برگ در چهار شاخه درخت، مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تیمار 100 درصد اسید سیتریک، نسبت به بقیه تیمارها باعث بهبود صفات وزن تر پسته با پوست (79/283 درصد)، وزن خشک پسته (74/265 درصد)، وزن خشک مغز پسته (43/296 درصد) و تعداد دانه در خوشه (98/220 درصد) نسبت به شاهد شد و درصد پسته خندان نیز نسبت به شاهد در تیمار دوم، 16/42درصد افزایش یافت. بنابراین با توجه به تاثیر بالای این کودها بر عملکرد پسته در خاک شور توصیه می شود که استفاده از کودهای حاوی اسیدهای آلی در مناطقی با خاک و آب شور افزایش یابد.
  کلیدواژگان: اسید سیتریک، اسید فولویک، وزن تر، وزن خشک، Pistacia vera L
 • محمد مومنی، بهرام عابدی*، حامد کاوه صفحات 85-101

  جهت بررسی اثر متیل سیکلوپروپان (methyl cyclopropane, 1-MCP) و نیتریک اکسید (nitric oxide, NO)  بر ماندگاری پسته، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با دو فاکتور و چهار تکرار انجام گرفت. فاکتور اول شامل زمان اعمال تیمار در سه سطح (بیست روز قبل از برداشت، بلافاصله بعد از برداشت، قبل و پس از برداشت) و فاکتور دوم شامل تیمار متیل سیکلوپروپان و نیتریک اکسید (به ترتیب یک و پنج میکرومول بر لیتر) بود. نتایج نشان داد که با کاربرد متیل سیکلوپروپان در زمان قبل و پس از برداشت، وزن میوه نسبت به شاهد 20 درصد کاهش کمتری را نشان داد. اعمال تیمار متیل سیکلوپروپان باعث افزایش سفتی میوه نسبت به تیمار شاهد و همچنین تیمار نیتریک اکسید گردید. به طوری که تیمار متیل سیکلوپروپان موجب افزایش 48 درصدی نسبت به شاهد و 12 درصدی در مقایسه با نیتریک اکسید شد. نتایج نشان داد درصد سفتی میوه در تیمار قبل و پس از برداشت، 14 درصد نسبت به تیمار قبل از برداشت بیشتر بود. همچنین در میوه های تیمار شده، میزان کربوهیدرات محلول در تیمار متیل سیکلوپروپان و نیتریک اکسید نسبت به شاهد به ترتیب افزایش 20 و 16 درصدی را نشان داد. میزان فنل کل در کاربرد قبل و پس از برداشت تیمار نیتریک اکسید در انتهای مدت انبارداری، 30 درصد نسبت به شاهد بیشتر بود. نتایج نشان داد کاربرد متیل سیکلوپروپان قبل و پس از برداشت باعث حفظ سفتی میوه، کربوهیدرات محلول و همچنین موجب جلوگیری از افزایش عدد اسیدی و کاهش وزن میوه می گردد.

  کلیدواژگان: پراکسید، پس از برداشت، عدد اسیدی، نیتریک اکسید
 • مصطفی قاسمی*، حجت هاشمی نسب، شیوا قاسمی، سعید کاشانی زاده صفحات 102-122
  در این تحقیق 10 ژنوتیپ انتخابی پسته، تحت تاثیر تیمارهای آبیاری قرار گرفتند. تیمارهای آبیاری شامل دو سطح آبیاری کامل و قطع آبیاری به مدت دو هفته بودند که روی دانهال های سه ماهه اعمال شدند. بعد از دوره تنش، همه گیاهان (شاهد و تحت تنش) مجددا تا حد ظرفیت مزرعه آبیاری شدند و رطوبت آن ها برای دو هفته در حد ظرفیت زراعی حفظ شد و اندازه گیری پارامترهای مختلف انجام شد. در شرایط تنش آبی، بیشترین مقدار آب نسبی برگ (29/60 درصد) متعلق به ژنوتیپ P9 بود. همچنین ژنوتیپ P3 دارای کمترین نشت یونی (8/41 درصد)، کمترین غلظت مالون دی آلدیید (73/18 میکرومول بر گرم وزن تر)، بیشترین غلظت پرولین (8683/0 میکرومول بر گرم وزن تر) و بیشترین غلظت قندهای محلول (03/12 میلی گرم در گرم وزن تر) بود. در شرایط تنش آبی، کمترین مقدار آب نسبی برگ (32/54 درصد)، بیشترین نشت یونی (84/58 درصد)، بیشترین غلظت مالون دی آلدیید (19/27 میکرومول بر گرم وزن تر)، کمترین مقدار پرولین (53/0 میکرومول بر گرم وزن تر) و کمترین مقدار قندهای محلول (697/6 میلی گرم در گرم وزن تر) نیز متعلق به ژنوتیپ P8 بود. از نظر پارامترهای رشدی نیز نتایج نشان داد ژنوتیپ های P1، P3 و P9 در تیمارهای تنش آبی، کاهش کمتری نسبت به شاهد در مقایسه با سایر ژنوتیپ ها نشان دادند. به طور کلی نتایج نشان داد که ژنوتیپ های P3 وP9 نسبت به سایر ژنوتیپ ها خشکی را بهتر تحمل کردند و ژنوتیپ P8 حساسیت بیشتری را نسبت به خشکی نشان داد.
  کلیدواژگان: رشد رویشی، مالون دی آلدئید، محتوای آب نسبی برگ، نشت یونی
 • افسانه شول، مجید اسماعیلی زاده، حمیدرضا روستا، حسین دشتی صفحات 123-150

  به منظور بررسی نقش پتاسیم در ویژگی های کمی و کیفی پسته رقم احمدآقایی و کله قوچی، آزمایش باغی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و سه فاکتور رقم (احمدآقایی و کله قوچی)، سطوح مختلف کود پتاسیم (0، 200، 300 و 400 میلی گرم پتاسیم در هر لیتر آب آبیاری) و سال (1396 و 1397) انجام شد. نتایج نشان داد که پتاسیم خشک میوه و وزن تر میوه با پوست در سال دوم افزایش یافت. وزن تر میوه با پوست، طول خشک میوه و طول مغز در رقم کله قوچی نسبت به رقم احمدآقایی بیشتر بود. در حالی که درصد نیم مغزی و عرض خشک میوه در رقم احمدآقایی بیشتر بود. با کاربرد پتاسیم وزن تر میوه با پوست و بدون پوست، وزن تر مغز، طول و عرض خشک میوه، عرض و ضخامت مغز و پتاسیم برگ افزایش یافت. در رقم کله قوچی نسبت به رقم احمدآقایی وزن تر میوه بدون پوست و وزن تر مغز، ضخامت خشک میوه و عرض و ضخامت مغز در هر دو سال افزایش بیشتری نشان داد. کاربرد پتاسیم در هر دو سال سبب افزایش ضخامت خشک میوه و طول مغز و کاهش معنی دار درصد نیم مغزی و بدشکلی شد. میزان پتاسیم خشک میوه در هر دو رقم با کاربرد پتاسیم افزایش یافت. در سال اول و در هر دو رقم احمدآقایی و کله قوچی کاربرد پتاسیم تاثیر معنی داری بر کاهش زودخندانی منظم و نامنظم داشت.

  کلیدواژگان: بدشکلی، زودخندانی، سولوپتاس، کودآبیاری، نیم مغزی
|
 • Mohammad Karamozian, Maryam Pahlavan Yali *, Kamal Ahmadi Pages 1-22

  Pistachio, Pistacia vera L., as one of the most important horticultural products and the third export commodity of Iran has special economic importance among agricultural products. In this study, the foliar application effect of five treatments: Spirotratram (Movento®), salicylic acid, Dill seed methanolic extract, spirotetramate + salicylic acid, spirotetramate + Dill seed methanolic extract, and distilled water as a control on was investigated on the pistachio leaf secondary compounds in Mahan region. The type of pistachio leaves secondary metabolites was determined using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MASS). Based on the results of the analysis, the highest percentage of active and important secondary metabolites was observed in Dill seed methanolic extract. Its important constituents were Dillapiole, Dl-Limonene and carvone. Dillapiole (34.14%) was one of the compounds of diol and belongs to derivatives of alkaloids, which has strong antifungal, antimicrobial and antilarval properties. Dl-limonene (24.55%) was a series of cyclic monoterpene compounds that have insecticidal properties and the combination of carvone is composed of cis-dihydrocarvone and d-carvone (35.13%). Carvone was also one of the terpenoid compounds and has a strong pesticidal characteristic. Considering that plant secondary metabolites play an important defense role against biological stresses and act as a source of antibiotics; According to the present research results, plant compounds such as dill seed extract with synthetic pesticides or alone can be considered as a potential solution in pest control.

  Keywords: alkaloid, Pistachio, secondary metabolite, Toxin
 • Mahdi Mohammadi Moghadam *, Mehdi Basirat, Ahmad Dezyanian, AliReza Barjasteh Pages 23-33

  The common pistachio psylla, Agonoscena pistaciae Burckhardt & Lauterer (Hemiptera: Aphalaridae) is known as the key pest of pistachio trees in orchards of Semnan province, that annually caused considerable damage to pistachio yield and tree. The use of resistant cultivars is one of the methods of integrated pest management. Therefore, this research was carried out to determine and compare the population density of the common pistachio psylla on three native and two none native pistachio cultivars. For this purpose, psylla-infected orchards were selected in five pistachio plantation areas of Damghan. Samples were taken from each tree as a replication of 20 leaflets every 30 days. In the laboratory, the number of psylla eggs and nymphs on the leaflets was counted, and finally, by statistical analysis of the data, the contamination of each cultivar was determined. The results of this study showed that the population density of the common pistachio psylla in native and non-native cultivars of pistachio is statistically different. Among the cultivars tested, Akbari and Ahmadaghaii cultivars had the lowest population densities with averages of 11.48 ± 0.67 and 14.50 ± 0.73, respectively. The highest density of nymphs and eggs was observed on the Abbasali cultivar with an average of 52.06 ± 3.99 and 34.01 ± 5.46, respectively, which were significantly different from other cultivars. This information can be used in the integrated management of the common pistachio psylla.

  Keywords: Integrated Pest Management, Resistance, Sensitivity
 • Soheila Biria * Pages 34-51

  Pistachio is an important part of Iran’s non-petroleum exports. Damghan city has special facilities for pistachio production. Therefore, in this research, the relative advantage of pistachio production and export in Damghan city was investigated from two aspects: production and export. In order to calculate the relative advantage in production, indexes such as Domestic resource cost, Net social profit and Regional Relative Advantage were calculated. In order to determine the relative advantage in export, the indexes of Revealed Relative Advantage and the Revealed Symmetric Relative Advantage were calculated.  According to the time of the research project in May 1399, the statistics of Damghan city in the field of pistachio cultivation area, yield of pistachios, pistachios price, amount of pistachio exports and etc. in the year 1398-99 has been used. In order to collect statistics, the information of reputable statistical centers such as the Ministry of Jihad-e-Agriculture, FAO, Pistachio Association of Iran, Customs of Iran and Damghan Pistachio Research Center were used. Also, to calculate the production costs, the questionnaire was completed through interviews with 10 major pistachio growers and only exporter of Damghan city. The result show that the production and export of pistachio in Damghan city has a relative advantage. However, in order to increase production and export of the pistachio crop, policies are proposed to increase mechanization,modify the structure of existing pistachio garden such as the using of appropriate rootstocks in garden, determination of male and female transplant in accordance with local conditions and the creation of large pistachio gardens.The result show that the production and export of pistachio in Damghan city has a relative advantage.However, in order to increase production and export of the pistachio crop, policies are proposed to increase mechanization, modify the structure of existing pistachio garden such as the using of appropriate rootstocks in garden, determination of male and female transplant in accordance with local conditions and The creation of large pistachio gardens.

  Keywords: Damghan, Domestic resource cost, Net social profit, Policy analysis matrix, Regional relative advantage
 • Samaneh Aryabod, Azam Razavi Nasab *, Farhad Nadaf Feyzabadi Pages 52-68
  Confidence to internal quality products plays an important role in the prosperity of the economy. So, for the effect of humic acids (external and internal) on the concentration of micro elements and some components of pistachio yield, an experiment was conducted in a complete block design with three replications. The main plot consisted of four types of humic acid (ordinary solid, Ferty Plus solid, Iranian liquid and American liquid humic acid (Humax) and subplot different application levels (zero, first level for solid 600 kg and liquid 40 liters and second level for solid 800 kg and liquid 60 Lha-1. In total, 36 ten-year-old pistachio trees of almond cultivar were planted in Mehvalat. The results showed that the highest concentration of soil Fe was obtained from the application of 60 liters of Humax (77.3%) and 60 liters of Iranian liquid (75.5%) and the highest concentration of Zn (82.3%), Cu (15.4%) and Mn (46.5%) was obtained from the application of 60 liters per hectare of Humax. In the plant, the highest yield (74.3%), chlorophyll (17.7%), Zn (73.9%) and Mn (54.5%) concentration of leaves were observed from 60 liters per hectare of Humax and the highest concentration of Cu from 60 liters of Iranian liquid (58.9%) and 800 kg per hectare of solid Ferty Plus (55.5%). According to the findings of this study, internal humic acids are almost as good as external Humax, and by relying on internal knowledge, unnecessary currency outflow can be prevented and high performance can be achieved.
  Keywords: Chlorophyll, copper, HUMUX, MahVellat, manganese, ShimiGol Feyz
 • Mostafa Mirabzadeh Ardakani, Azam Jafari *, Amanollah Javanshah, Mostafa Shirmardi Pages 69-84
  In order to investigate the effect of organic acids application in saline soil on pistachio yield, this research was carried out in Ardakan city in Chah-Afzal area in a randomized complete block design with 4 treatments and 4 replications. Treatments included: treatment 1 (control), treatment 2 (70% citric acid + 20% calcium + 10%fulvic acid), treatment 3 (70% citric acid + 10% calcium + 10% fulvic acid + 10% polysaccharide), treatment 4 (100% citric acid). The amount of each treatment was 10 kg per hectare, which was used in irrigation water from March to September in four steps (2.5 kg per hectare, each step). At the harvest time, the number of cluster, fresh weight of pistachio, dry weight of pistachio, pistachio nut weight, number of nut per cluster, number of open shell pistachio, number of closed shell and blank nut and leaf area were evaluated in the four branches of each tree. Results showed that among treatments, 100% citric acid improved the fresh weight of pistachio with skin (283.79 %), pistachio dry weight (265.74%), pistachio nut weight (296.43 %), and number of nuts per cluster (220.98 %) compared to the control treatment. And the highest percentage of open shell pistachio (42.16 %) was observed in treatment 2 compared to the control treatment. Regarding the effect of these fertilizers on the pistachio yield in saline soils, increasing use of fertilizers containing organic acids is suggested in areas with saline soil and water.
  Keywords: Citric acid, Dry weight, Fresh weight, Fulvic Acid, Pistacia vera L
 • Mohammad Momeni, Bahram Abedi *, Hamed Kaveh Pages 85-101

  In order to investigate the effect of methyl cyclopropane (1-MCP) and nitric oxide (NO) on extending storability pistachio, an experiment was conducted as a factorial experiment in a completely randomized design with two factors and four replications. The first factor included treatment application time at three levels (twenty days before harvest, immediately after harvest, before and after harvest) and the second factor included methyl cyclopropane and nitric oxide treatment (1 and 5 (µmol/L), respectively). The results showed that application of methyl cyclopropane in before and after fruit harvesting time cause 20% decreases in fruit weight loss in compare to control. Also the results show that the treatment of methyl cyclopropane and nitric oxide prevents the increase of fruit acidity during storage time. The treatment of methyl cyclopropane increased fruit firmness in compare to control and NO, 48 and 12% respectively. However, experiment show that before and after harvest, the firmness of the fruit increased by 14% compared to the pre-harvest treatment. The results suggested that methyl cyclopropane treatment increased fruit firmness compared to control and nitric oxide treatment, so that methyl cyclopropane treatment increased fruit firmness 48% compared to control and 12% compared to nitric oxide. The results revealed that the amount of soluble carbohydrates in methyl cyclopropane treatment showed a 20% increase compared to the control. Also, carbohydrates in nitric oxide treatment showed a 16% increase compared to the control. The application of nitric oxide treatment before and after harvesting the total phenol at the end of storage was 30% higher than the control. In general, the results show that the application of 1-MCP before and after harvest maintains fruit firmness, soluble carbohydrates and also prevents the increase of acidity and weight loss of fruit.

  Keywords: acidity, nitric oxide, Peroxide, postharvest
 • Mostafa Ghasemi *, Hojjat Hasheminasab, Shiva Ghasemi, Saeid Kashanizadeh Pages 102-122
  In this study, 10 selected pistachio genotypes were affected by irrigation treatments. Irrigation treatments included two levels of full irrigation and withholding of irrigation for two weeks, which were applied on three months seedlings. After the stress period, all plants (control and under stress) were irrigated again to the field capacity and their moisture was maintained at the field capacity for two weeks and different parameters were measured. Under water stress conditions, the highest relative water content of leaves (60.29%) belonged to P9 genotype. The P3 genotype also had the lowest ion leakage (41.8%), the lowest malondialdehyde concentration (18.73 μmol/g fresh weight), the highest proline concentration (0.8683 μmol/g fresh weight), and the highest concentration of soluble sugars (12.03 mg/g fresh weight). Under water stress conditions, the lowest relative water content of leaves (54.32%), the highest ion leakage (58.84%), the highest concentration of malondialdehyde (27.19 μmol/g fresh weight), the lowest amount of proline (0.53 μmol/g fresh weight) and the lowest amount of soluble sugars (6.697 mg/g fresh weight) also belonged to P8 genotype. In terms of growth parameters, the results showed that P1, P3 and P9 genotypes under water stress treatments showed less reduction than the control compared to other genotypes. In general, the results showed that P3, and P9 genotypes tolerated drought better than other genotypes and the P8 genotype showed more sensitivity to drought.
  Keywords: Ion leakage, leaf relative water content, Malondialdehyde, vegetative growth
 • Afsaneh Shool, Majid Esmaeilizadeh, HamidReza Roosta, Hossein Dashti Pages 123-150

  Inorder to investigate the role of potassium in quantitative and qualitative characteristics of pistachios cultivars "Ahmad Aghaei" and "Kaleghoochi", an orchard experiment in the form of a randomized complete block designwith three replications and three factors, cultivar (Ahmad Aghaei and Kaleghoochi), different levels of potassium fertilizer (0, 200, 300 and 400 mg of potassium per liter of irrigation water) and year (2017 and 2018) was done. The results showed that the nut potassium content and the fresh weight of the fruit with the hull increased in the second year of the experiment. Fresh weight of the fruit with the hull, nut length and kernel length were higher in Kaleghoochi cultivar than Ahmad Aghaei cultivar. While the percentage of half kernel and nut width was higher in Ahmad Aghaei cultivar. With the application of potassium, the fresh weight of fruit with hull and without hull, fresh weight of kernel, nut length and width and width, thickness of kernel and leaf potassium increased. In Kaleghoochi cultivar, compared to Ahmad Aghaei cultivar, fresh fruit without skin and kernel, nut thickness and width and thickness of kernel increased in both years. Potassium application in both years increased nut thickness and kernel length and significantly reduced half kernel percentage and deformity. The amount of nut potassium in both cultivars increased with the application of potassium.In the first year and in both cultivars Ahmad Aghaei and Kaleghoochi the use of potassium had a significant effect on reducing regular and irregular early splitting.

  Keywords: Deformity, Early splitting, Fertigation, Half kernel, Splitting