فهرست مطالب

مجله فرهنگ و ارتقای سلامت (فرهنگستان علوم پزشکی جمهوری اسلامی ایران)
سال پنجم شماره 3 (پیاپی 15، پاییز 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/09/22
 • تعداد عناوین: 28
|
 • صفحات 262-264
 • نرگس تبریزچی* صفحات 271-276
  زمینه و هدف

  باتوجه به مفهوم بین رشته ای سبک زندگی، به منظور ارایه چارچوب مطالعاتی موضوعات سبک زندگی اسلامی ایرانی در حوزه سلامت این مقاله تدوین شد.

  روش

  روش پژوهش اسنادی تحلیلی است. مستندات موجود درباره سبک زندگی سالم اسلامی ایرانی، استخراج و تحلیل شد. سپس چارچوب پیشنهادی ارایه شد.

  یافته ها

  چارچوب پیشنهادی در برگیرنده پنج بخش با عناوین، موضوعات و مباحث، مخاطبان، روش شناسی، مداخلات اصلاح کننده و انجام مداخله پایلوت است.

  نتیجه گیری

  به منظور اتخاذ دیدگاه های مشترک در مطالعات سبک زندگی، چارچوب مفهومی پیشنهاد شد.

  کلیدواژگان: اسلام، ایران، سبک زندگی سالم، کیفیت زندگی
 • یاسر اصلانی، علیرضا محمودنیا*، اکبر صالحی، محسن ایمانی نائینی صفحات 277-285
  زمینه و هدف

  تبیین الگوی بهزیستی روان شناختی به عنوان حیات تعادلی در بستر سبک زندگی فلسفی است.

  روش

  تحلیلی - استنباطی است که به روش تحلیل محتوا، تفسیری نوین از الگوی بهزیستی ارایه می دهد این با فرض تحقیقی که براساس استنباط، مشخصه های خاصی از این تفسیر با مشخصه هایی از مضمون حیات تعادلی در سبک زندگی فلسفی ارتباط دارد.

  یافته ها

  عقل رکنی برای توجه دادن آدمی به غیب و رشد قطب جنینی معنویت به همراه علم در حیات تعادلی است که به کارگیری شان انسان را از زندگی ساقط نمی کند. لکن تربیت انسان عاقل و عالم معنوی، در بستر سبک زندگی فلسفی که از به کارگیری ذهن پرسشگر شاخصه اصلی آن است، ضرورتی برای الگوی بهزیستی روان شناختی محسوب می شود تا حال قلب معنوی رحمت، و حال قلب جسمانی رافت شود.

  نتیجه گیری

  ایشان می تواند با تفکر فلسفی و مراقبه به سرمایه ی معنوی برسد و با تفکر درختی و قضاوت شناختی، خودکارآمدی را جایگزین درماندگی کند تا بر محیط و خویشتن خویش فرمانروا شود یعنی کسی که اعتماد به خدا و اخلاص در رابطه با خلق دارد. بنابراین الگوی بهزیستی روان شناختی در خاصیت تربیتی خود مزین به احکام معنوی است و در جنبه دیگرش، تصمیم گیری ها با تحلیل مفاهیم به شناخت های آرمانی مبدل می شوند تا با درک عالم پس از مرگ، استرس ها و اضطراب ها کاهش یابند.

  کلیدواژگان: آموزش، سبک زندگی، سلامت روان، معنویت، نگرش به مرگ
 • فاطمه مدیری* صفحات 286-293
  زمینه و هدف

  اهمیت روابط مثبت خانوادگی و تاثیر آن بر ابعاد مختلف زندگی فردی و اجتماعی از جمله حوزه سلامت در مطالعات متعدد تایید شده است. آموزه های دینی نیز همواره به حسن معاشرت و روابط بهینه میان زوجین تاکید داشته اند. از سوی دیگر برخی معتقدند تغییرات دهه های اخیر از جمله افزایش استفاده از رسانه، تغییرات دینداری، اشتغال زنان و نگرش های برابرطلبانه، گسست در روابط میان همسران را به دنبال داشته است. بر این اساس، این مقاله به شناسایی سبک زندگی انتخابی متاهلین پرداخته و تلاش دارد به این سوال پاسخ دهد که سبک زندگی زوجین که با پایداری زندگی زناشویی رابطه معنادار دارد، متاثر از چه عواملی است؟

  روش

  جامعه آماری این پیمایش مقطعی، زنان و مردان متاهل شهر تهران بوده و با استفاده از فرمول کوکران و اندازه اثر طرح مطلوب،1736 نمونه در تجزیه و تحلیل نهایی به کار گرفته شده است. نمونه گیری به شیوه خوشه ای چند مرحله ای از 50 حوزه شهر تهران انجام شده است.

  یافته ها

  فردگرایی افراطی در میان همسران یافته غالبی نبوده و سبک زندگی انتخابی متاثر از استفاده از رسانه، دینداری، نگرش های جنسیتی، همگونی با همسر و تضاد میان کار و خانواده بوده است.

  نتیجه گیری

  یافته های تحقیق، رابطه میان تغییرات معاصر با سبک زندگی متمایز را به چالش کشیده است. در راستای افزایش پایداری زندگی زناشویی، لازم است خواست زوجین و نتایج تحقیقات حوزه خانواده لحاظ شود.

  کلیدواژگان: روابط خانوادگی، سبک زندگی، کیفیت زندگی، مطالعات مقطعی، همسران
 • بهروز ابراهیمی*، فروغ الفتی صفحات 294-300
  زمینه و هدف

  ورزش و فعالیت بدنی به عنوان یک فعالیت تفریحی و به عنوان یک ابزار آموزشی تربیتی، اهداف روانی اجتماعی گسترده ای را به دنبال دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر 8 هفته تمرین هوازی به صورت مجازی بر شادکامی، ارتباطات اجتماعی و پیشرفت تحصیلی در دختران غیرفعال مدارس متوسطه شهر کرمانشاه در دوران کرونا بود.

  روش

  تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل و تجربی است و به لحاظ هدف،کاربردی است. جامعه آماری پژوهش شامل دانش آموزان همه مدارس متوسطه دخترانه شهر کرمانشاه می باشند که تعداد 140 دانش آموز دختر غیرفعال بر مبنای پرسشنامه بین المللی فعالیت بدنی و به صورت تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب و در دو گروه 70 نفری کنترل و تجربی قرار گرفتند. در مرحله پیش آزمون، پرسشنامه های عملکرد تحصیلی تیلور و همکاران، پرسشنامه شادکامی آکسفورد و آزمون مهارت های اجتماعی ریجیو بین دانش آموزان مورد مطالعه توزیع شد و سپس آزمودنی های گروه آزمایش به مدت 8 هفته و در هر هفته سه جلسه تمرینات ورزشی را انجام دادند. یافته های پژوهش با استفاده از کوواریانس چند متغیره و نرم افزار 20spss پردازش شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که مداخله مبتنی بر 8 هفته تمرین هوازی به صورت مجازی، منجر به تفاوت معنی داری بین گروه های تجربی و کنترل در میزان شادکامی و بین دو گروه تجربی و کنترل در میزان شادکامی (66/11=F و 030/0= (p و عملکرد تحصیلی (201/4=F و 042/0= (p شد؛ اما بین دو گروه تجربی و کنترل در ارتباط اجتماعی (05/0 > P) تفاوت معناداری وجود نداشت.

  نتیجه گیری

  شرکت در تمرینات ورزشی به صورت مجازی نیز می تواند در شرایط های سخت مانند کرونا، باعث ایجاد حس وابستگی و تعلق در دانش آموزان شود که این حس باعث می شود فرد احساس ذهنی شادی داشته باشد و بر عملکرد تحصیلی او نیز تاثیر مثبت بگذارد.

  کلیدواژگان: ارتباط، پیشرفت تحصیلی، خوشبختی، ورزش های هوازی
 • مصباح شمس، حسن هاشمی*، محمود نجابت صفحات 301-308
  زمینه و هدف

  از چالش های مهم حیطه های مختلف علوم پزشکی، برقراری رابطه منطقی بین مفاهیمی نظیر «قلب»، «روح»، «ذهن»، «نفس» و جسم فیزیکی انسان است. شناخت ویژگی های نفس و قلب و هدایت صحیح آنها در جهت سلامت، لازمه زندگی آگاهانه بوده و باعث بهبود سبک زندگی فردی و اجتماعی می شود. هدف از انجام این مطالعه، بررسی تنوع تعابیر در ارتباط با نفس در قرآن کریم و نسبت معنایی آنها با یکدیگر و تاثیر آن بر سلامت انسان می باشد.

  روش

  این مطالعه با روش کتابخانه ای و جستجوی کلمات کلیدی در پایگاه های علمی معتبر انجام شده است که در دو بخش «تنوع تعابیر نفس» و «تاثیر نفس بر سلامتی» تحلیل شده است.

  یافته ها

  در نظام معنایی قرآن، نفس هم معنی مرء، قلب و ید است. قلب ابزار نفس برای ادراک و فهم است. می توان قلب را همانند جسم به سالم، مریض و مرده تقسیم بندی کرد. بدترین بیماری در انسان، بیماری قلب است. زیرا باعث درک وارونه حقایق، مانع دستیابی به سعادت واقعی اخروی و نوعی مرگ می شود. قلب های مومن و هدایت پذیر و قلب های کافر و هدایت ناپذیر با صفاتی مشخص در سایه رفتار آدمی شکل می گیرد. مثبت اندیشی، واقع نگری و مراقبت از نفس باعث بهبود عملکرد هورمون های بدن و سلامت جسم خواهد شد.

  نتیجه گیری

  با سلامت پایدار نفس، تمام ابعاد سلامتی انسان تامین خواهد شد. هدف رسالت انبیا نیز در جهت آگاه ساختن این موضوع است که رفتار و اعتقادات ما بر روشنی و تیرگی قلب تاثیر دارد که خود باعث سعادت و شقاوت می شود. داشتن نفس سالم با تاثیر بر سلامت هورمون ها، باعث سلامت جسمی فرد و روابط بهتر با همنوعان و سایر اجزای حیات و محیط زیست می شود.

  کلیدواژگان: سلامت، قرآن، معنوی
 • صفحات 309-310

  همه گیری کووید-19، علاوه بر سلامت جسمی، سلامت روانی افراد را تحت تاثیر قرار داده است. در این خلاصه سیاستی راهبردها و راهکارهای ارتقا سلامت روان پس از همه گیری کووید-19 ارایه می شود.

  کلیدواژگان: ارتقاء سلامت، سلامت روان، سیاست بهداشت، کووید-19
 • نورا رفیعی*، بهزاد دماری، احمد حاجبی، محمدرضا امیراسماعیلی صفحات 311-315
  زمینه و هدف

  در نظر گرفتن سلامت روان در دستور کار سیاسی کشور و مشارکت تمامی دستگاه هایی که مستقیم یا غیرمستقیم بر سلامت روانی اجتماعی جامعه اثرگذار است، ضروری بوده و این امر نیاز به یک بسیج ملی و نهادی دارد؛ بنابراین این نوشتار با هدف آگاهی از قوانین و مستندات ملی در این حوزه انجام شد.

  روش

  تحلیل محتوای اسناد و قوانین بالادستی با استفاده از سایت مجلس شورای اسلامی، وزارت بهداشت و سایر دستگاه های موثر بر سلامت روانی با رویکرد SDH، انجام شد.

  یافته ها

  یافته های مطالعه در قالب بررسی قوانین مصوب و اسناد و مستندات ملی در حوزه ارتقای سلامت روانی اجتماعی انجام شد.

  نتیجه گیری

  نقاط قابل بهبود برای رسیدن به جایگاهی برتر در حوزه سلامت روانی با رویکرد تعیین گرهای موثر بر سلامت روان، پیشنهاد شد.

  کلیدواژگان: آرشیوها، ارتقا سلامت، سلامت روان، شاخص های بهداشت و تندرستی
 • سلام ستوده*، ادریس قادرپور، شورش اک صفحات 316-325
  زمینه و هدف

  هدف از این تحقیق شناسایی آسیب های جامعه شناختی بیماری کووید-19 در ایران بود.

  روش

  جامعه آماری شامل استادان و صاحب نظران حوزه های مختلف (جامعه شناسی، روان شناسی، پزشکی، ورزشی، اقتصادی، مدیریت آموزشی و...) بود. نمونه گیری به صورت هدفمند و از طریق تکنیک گلوله برفی و بر اساس معیار اشباع نظری انجام شد. ابزار گردآوری داده ها 24 مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه ماتریس خودتعاملی ساختاری بود. داده ها در بخش اول با استفاده از روش تحلیل مضمون و در قالب مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر دسته بندی شدند. همچنین با استفاده از مدل ساختاری تفسیری اقدام به سطح بندی آسیب های جامعه شناختی شناسایی شده، شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که آسیب های جامعه شناختی بیماری کووید-19 در ایران به عنوان مضمون فراگیر شامل 95 مضمون پایه و 8 مضمون سازمان دهنده است که در 3 سطح طبقه بندی شدند و مشخص شد آسیب های شغلی یا اقتصادی، آسیب به نظام سلامت، ناهنجاری های اجتماعی، آسیب های عمران و آبادانی، آسیب های عاطفی - ارتباطی، آسیب های جسمانی، آسیب های آموزشی - تربیتی و آسیب های روانی هستند.

  نتیجه گیری

  با توجه به شیوع بیماری کووید-19 و تاثیرات و آسیب های همه جانبه آن بر جامعه باید تدابیری موثر برای جلوگیری از این آسیب ها اتخاذ شود.

  کلیدواژگان: آسیب های اجتماعی، تحلیل مضامین، کووید-19، مدل ساختاری تفسیری
 • ابوالقاسم پوررضا* صفحات 326-333
  زمینه و هدف

  توسعه به مثابه عرصه ای برای رقابت بین کشورها و رتبه بندی آنها و تکامل به معنی حرکت به سوی کمال است. از منظر بعضی دیدگاه ها، مهم ترین مبانی الگوی پیشرفت در دنیای مدرن در سه مولفه انسان محوری، دنیامحوری، و علم محوری خلاصه می شود. نگاهی اجمالی به تحولات مفهومی و مبانی توسعه و پیشرفت، شاید بتواند در شفاف تر شدن مسیری که جامعه ما می خواهد در آن گام بگذارد و نیز در فراهم آوردن تسهیلاتی برای ساختار تصمیم گیری کلان کشوری، کمک کند.

  روش

  در این مقاله، با استفاده از مرور متون گسترده و منابع کتابخانه ای، به تحلیل مفاهیمی ازجمله تعاریف و نشانه های توسعه، الگوهای پیشرفت و توسعه و ارزش های حاکم بر الگوهای کلان توسعه و نیز پیامدهای بالقوه و بالفعل آنها پرداخته شده است.

  یافته ها

  از توسعه به لحاظ نظری و عملی تعاریف متعددی ارایه می شود. گاهی آن را در کاهش شکاف یا تضاد در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی، و زمانی در تبدیل قوه به فعل، و یا گسترش نظم و قاعده مندی و یا... تعریف می کنند. سه الگوی کلان توسعه عبارتند از الگوی توسعه سرمایه داری، الگوی توسعه سوسیالیستی و الگوی توسعه ایرانی اسلامی پیشرفت. الگوی توسعه پیشرفت سرمایه داری از زمان انقلاب صنعتی شکل می گیرد و پیامد آن، مصرف گرایی افراطی و ولخرجی متظاهرانه و آغاز سلطه بر طبیعت و انسان ها و تخریب محیط زیست است. الگوی توسعه سوسیالیستی، با انقلاب اکتبر 1917 شکل گرفت و استبداد اولین و مستقیم ترین پیامد حاکمیت این الگوی توسعه بود. الگوی توسعه ایرانی اسلامی پیشرفت، از دهه 1390 هجری خورشیدی مطرح شد و پیامدهای بالقوه منظور شده برای آن، «پیشرفت در عرصه های تفکر، علم، زندگی، و معنویت» است.

  نتیجه گیری

  سازوکارهای متعددی برای ارتقا بهروزی جوامع طراحی شده است؛ اما یکی از مهم ترین آنها دموکراتیزه کردن محیط کار و ایحاد فضایی است که ضرورت احساس با ارزش بودن و مشارکت داشتن در محیط کار را القا کند. اما مهم تر و گسترده تر از این، توجه جدی به نظام توزیع عادلانه موهبت های اقتصادی و اجتماعی است که علاوه بر افزایش سطح بهروزی انسان ها، به کاهش جدی آسیب های اجتماعی نیز کمک می کند. گفتنی است که مطابق برخی مطالعات عمیق و گسترده، روان شناسی تکاملی انسان نیز نشان از تمایل کم وبیش ذاتی انسان به برابری و تعادل دارد.

  کلیدواژگان: پیشرفت جنبه های اجتماعی، توسعه اجتماعی
 • ابوالقاسم عیسی مراد، حوریه باقری*، عاطفه مازوساز صفحات 334-343
  زمینه و هدف

  معنویت اسلامی، از جمله دغدغه های خبرگان فعال در این امر محسوب می شود. هدف این مجموعه شناسایی، تحقیق و تعیین اولویت های پژوهشی در حوره سلامت معنوی است.

  روش

  برای انجام این پژوهش از روش دلفی استفاده شد. در این روش سعی شد براساس مصاحبه های نخبگان که شامل متخصصان حوزه سلامت معنوی از استادان دانشگاه ها و حوزه های علمیه بود، اولویت های پژوهشی در حوزه سلامت معنوی اسلامی مورد شناسایی، توصیف و تحلیل قرار بگیرد که پس از جمع آوری داده ها از طریق روش تحلیل محتوا، برای تجزیه و تحلیل درصد فراوانی از نرم افزار spss و در خصوص تفکیک شاخص ها و تبیین روابط میان دیدگاه متخصصان از نرم افزار maxquda استفاده شد.

  یافته ها

  براساس نتایج به دست آمده، 15روش‎ موردنیاز برای انجام پژوهش، 18 عنوان حمایت های موردنیاز برای انجام آموزش و پژوهش، 15 مبنای نظری مهم و اساسی در مطالعه سلامت معنوی، 15 خلا تحقیقاتی و آموزشی درباره موضوع سلامت معنوی در جامعه اسلامی، 15خلا موجود در عرصه آموزش سلامت معنوی (مدارس و دانشگاه‎ها)، 12 روش‎ اصلی تطبیق فرهنگ های مختلف و دیدگاه های مختلف و 12 آسیب اساسی فقدان سلامت معنوی در حوزه فردی، خانوادگی و اجتماعی از سوی صاحب نظران و نخبگان عرصه سلامت معنوی اسلامی مطرح شد.

  نتیجه گیری

  نتایج مصاحبه های انجام شده بیانگر این موضوع بود که در ارتباط با وجوه گوناگون سلامت معنوی در حوزه های مختلف، 7 سرفصل اساسی از دید صاحبنظران سلامت معنوی وجود دارد که شایسته است پژوهشگران فعال در این حوزه، توجهی به این اولویت ها و خلاهای پژوهشی مطرح شده داشته باشند.

  کلیدواژگان: اسلام، اول‍وی‍ت ه‍ای آم‍وزش‍ی، پژوهش، سلامت معنوی، مربیان
 • کیومرث ناصری* صفحات 344-349
  زمینه و هدف

  تحلیل مرگ افزوده یکی از روش های مورد قبول و جاری در برآورد مرگباری همه گیری ها، بخصوص در مورد بیماری های ناشناخته یا کم شناخته می باشد که درحال حاضر در بسیاری از کشورهای جهان در مواجهه با همه گیری بیماری کرونا (کووید-19) انجام گرفته و کمک موثری به شناخت روند گسترش و گزارش دهی این بیماری کرده است. در این مقاله مقدار مرگ افزده به عنوان نشانه ای از پیامد همه گیری ارایه می شود.

  روش

  داده های مرگ منتشر شده به وسیله دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت وزارت کشور در دو قالب فصلی و هفتگی و داده های مربوط به موارد فوت از بیماری کرونا از گزارش های روزانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و یا از یکی از سامانه های جهانی جمع آوری و به صورت هفتگی پردازش شد.

  یافته ها

  نتیجه تحلیل مرگ افزوده در دوران همه گیری کرونا در ایران ارایه شده و نشان می دهد که در طول هجده ماه از اسفند 1398 تا پایان مرداد 1400، در مجموع 482,200 مورد مرگ افزوده نسبت به دوران پیش از همه گیری گزارش شده که تنها 038,102 مورد (50.90 درصد) آن به صورت مستقیم در بیماران مبتلا به تشخیص قطعی بیماری کرونا بستری در بیمارستان ثبت شده است.

  نتیجه گیری

  تنها نیمی از موارد مرگ افزوده  در دوران همه گیری کرونا در ایران با تشخیص قطعی بیماری کرونا ثبت شده است و روشن نیست که نیمه دیگر موارد مرگ افزوده به کدام علل منتسب شده اند.

  کلیدواژگان: آمار حیاتی، کووید-19، مرگ ومیر
 • صفحات 350-352

  برنامه پزشکی خانواده باهدف  بهره مندی آحاد جامعه ازمراقبت ها و خدمات بهداشتی درمانی جامع و عادلانه طراحی شد. در این بیانیه الزامات و راهبردهای مورد نیاز برنامه ارایه شده است.

  کلیدواژگان: پزشک خانواده، خدمات سلامت، عدالت در سلامت
 • محمدجواد کبیر، حسین ملک افضلی، محمدعلی محققی، علیرضا حیدری*، ناهید جعفری بیدهندی، نرگس تبریزچی، سجاد معینی صفحات 353-360
  زمینه و هدف

  توسعه مراقبت های اولیه سلامت با بهره گیری از برنامه پزشکی خانواده و زنجیره ارجاع، استراتژی اثربخشی است که در آن شاخص های دسترسی و بهره مندی به صورت جامع و عادلانه، بهبود می یابد. با توجه به وجود شکاف بین قوانین و سیاست های برنامه پزشک خانواده و نحوه پیاده سازی این برنامه و همچنین ضرورت اجرای اثربخش برنامه پزشکی خانواده در ایران، مطالعه حاضر با هدف شناسایی الزامات و راهبردهای مورد نیاز انجام شد.

  روش

  یک مطالعه کیفی در سال 1400 انجام شد. مشارکت کنندگان در پژوهش را سیاست گذاران و مدیران وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان های بیمه گر و اعضای هییت علمی دانشگاه های علوم پزشکی بودند. داده ها براساس راهنمای مصاحبه و طی 10 جلسه بحث گروهی متمرکز جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل محتوا تحلیل شد.

  یافته ها

  الزامات مورد نیاز برای پیاده سازی برنامه پزشکی خانواده در 6 عنوان اصلی (سیاسی، فرهنگی - اجتماعی، اقتصادی، آموزشی، مدیریتی و اجرایی) و 27 عنوان فرعی طبقه بندی شد. راهبردهای مورد نیاز نیز در 3 عنوان اصلی (مدیریت شبکه های بهداشتی، درمانی شهرستان و استان، اجرای برنامه های سلامت و آموزش پزشکان خانواده، مدیران و جامعه) و 28 عنوان فرعی استخراج شد.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد که باید با ایجاد عزم و اراده مناسب استراتژی های اجرایی در مدیریت برنامه و پایش و ارزشیابی مورد توجه قرار گیرد. همچنین توجه به بهره گیری از ظرفیت بخش غیردولتی و جانمایی آن در ساختار شبکه های بهداشتی درمانی و تقویت همکاری های درون بخشی و بین بخشی می تواند راهکارهای اجرایی مناسب باشد.

  کلیدواژگان: ارجاع و مشاوره، ارائه مراقبت های بهداشتی، پزشکی خانواده، مراقبت بهداشتی اولیه
 • محمد ساسانی پور، مهیار محبی میمندی، اردشیر خسروی* صفحات 361-368
  زمینه و هدف

  طی حداقل نیم قرن اخیر، امیدزندگی در بدو تولد در ایران به طور قابل توجهی افزایش یافته است، بااین وجود، هنوز اختلاف اساسی بین امیدزندگی در ایران با کشورهای توسعه یافته از جمله ژاپن باقی است. به همین منظور، این مطالعه در تلاش است تا پتانسیل های افزایش امیدزندگی در ایران را شناسایی کند.

  روش

  تعداد موارد مرگ ومیر ثبت شده در ایران بر حسب سن- جنس و علت مرگ برای سال 1394 از نظام ثبت مرگ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران و اطلاعات فوت مربوط به کشور ژاپن برای سال 2015 نیز از وزارت بهداشت، کار و رفاه آن کشور اخذ شد. پس از ارزیابی و تصحیح داده ها، با کاربرد روش تجزیه آریاگا، سهم گروه های سنی و علل مرگ در تفاوت امیدزندگی در بدو تولد دو کشور محاسبه شد.

  یافته ها

  فزونی امیدزندگی در بدو تولد برای مردان و زنان ژاپن در مقایسه با ایران به ترتیب 2/7 سال و 10 سال بوده است. تفاوت دو کشور در مرگ و میرهای کمتر از یک سال در هر دو جنس و همچنین مرگ های سنین سالمندی به ویژه برای زنان، سهم عمده ای در تفاوت امیدزندگی دو کشور دارند. به علاوه، بیماری های قلبی عروقی، علت اصلی بالاتر بودن امیدزندگی مردان (7/3 سال) و زنان (5/5 سال) ژاپن نسبت به ایرانی ها بوده است.

  نتیجه گیری

  لازم است سیاست گذاران و برنامه ریزان برای بهبود امیدزندگی و سطح سلامت جامعه به کاهش مرگ ومیر نوزادان و کودکان، کاهش حوادث غیرعمدی به ویژه در سنین جوانی و کنترل و بهبود وضعیت بیماری های قلبی عروقی در سنین سالمندی توجه کنند.

  کلیدواژگان: بیماری های قلبی و عروق، گروه های سنی، متوسط طول عمر، مرگ ومیر نوزادان
 • احسان رجبی*، رویا اخوان خرازیان صفحات 369-374
  زمینه و هدف

  رابطه بین انتشار دی اکسیدکربن، مخارج سلامت و تولید ناخالص داخلی، از مسایلی است که در دهه های اخیر مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفته است. بررسی عوامل موثر بر مخارج سلامت با توجه به افزایش چشم گیر آن در دهه گذشته و همچنین عوامل موثر بر آلودگی محیط زیست و رابطه متقابل این دو متغیر بر رشد اقتصادی نیز از عواملی است که در دنیا از اهمیت شایانی برخوردار است. بدین منظور این مطالعه به بررسی روابط بین سه متغیر مذکور برای کشورهای منتخب در حال توسعه اسلامی می پردازد.

  روش

  به منظور بررسی روابط بین متغیرهای مذکور از روش گشتاورهای تعمیم یافته برای داده های تابلویی 11 کشورهای منتخب در‏حال توسعه اسلامی شامل: کشورهای ایران، کویت، ترکیه، مالزی، اردن، عمان، لیبی، نیجریه، قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی، برای دوره زمانی برای دوره 2000 تا 2014 استفاده شده است.

  یافته ها

  نتایج برآورد الگو نشان داد که رابطه‏ی دو طرفه بین تولید ناخالص داخلی و انتشار گاز دی اکسید کربن و تولید ناخالص داخلی و مخارج سلامت وجود دارد. همچنین رابطه دو طرفه بین مخارج سلامت و تولید ناخالص داخلی تایید شد. از طرفی رابطه بین مخارج سلامت و انتشار گاز دی اکسید کربن تایید شد.

  نتیجه گیری

  با توجه به رابطه دو طرفه بین مخارج سلامت و رشد اقتصادی این استدلال را روشن می کند که افزایش مخارج دولت می تواند باعث بهبود سلامت و در نتیجه افزایش بهره وری نیروی کار و در نتیجه افزایش رشد اقتصادی شود. همچنین از آنجایی که که افزایش انتشار گاز دی‎اکسیدکربن باعث افزایش مخارج سلامت و کاهش رشد اقتصادی شده است، باید توجه سیاست مداران به محیط زیست افزایش یابد تا از افزایش بیش از حد مخارج سلامت همراه با کاهش رشد اقتصادی جلوگیری شود.

  کلیدواژگان: توسعه پایدار، رشد اقتصادی، کاهش دی اکسید کربن، هزینه های مراقبت های بهداشتی، محیط زیست
 • مازیار کلاشی، حسین عیدی*، همایون عباسی، بهزاد فروغی صفحات 375-382
  زمینه و هدف

  اتخاذ رویکردهای نوین، برای مقابله با کم تحرکی و ترویج فعالیت های بدنی یکی از اقدامات به کار گرفته شده توسط سیاست گذاران و تدوین گران برنامه های توسعه و ترویج فعالیت های بدنی و ورزش در جوامع مختلف می باشد. یکی از این رویکردها استفاده از ابزارهای اقتصاد رفتار می باشد. از این رو هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر مداخلات رفتاری و مولفه های اقتصادی بر مشارکت در فعالیت های بدنی بود.

  روش

  روش پژوهش، از نوع همبستگی بوده و اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته جمع آوری شد، که روایی محتوایی آن را 9 تن از صاحب نظران تایید کردند. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ در بخش افراد فعال 78/0 و در بخش افراد غیرفعال 74/0 به دست آمد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل همه افرادی بوده است که از لحاظ جسمانی و پزشکی محدودیتی برای مشارکت در فعالیت های بدنی نداشته اند. تعداد 1659 نفر به پرسشنامه ها پاسخ داده اند و در نهایت تعداد 1401 پرسشنامه به وسیله نرم افزار استتا، مبنای تجزیه و تحلیل های آماری قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج در بخش افراد غیرفعال نشان داد، تجویز پزشک به تنهایی و همچنین تجویز پزشک به همراه افزایش هزینه های ورزشی و افزایش زمان کاری تاثیر مثبت و معنادار بر تصمیم به مشارکت در فعالیت های بدنی داشت. در بخش افراد فعال نیز، تجویز پزشک به همراه افزایش هزینه های ورزشی و کاهش درآمد تاثیر منفی و معنادار بر تصمیم به مشارکت در فعالیت های بدنی داشت.

  نتیجه گیری

  به طورکلی به متولیان توسعه ورزش و فعالیت های بدنی پیشنهاد می شود در تدوین برنامه های اجرایی خود به تفاوت های فردی افراد توجه کنند.

  کلیدواژگان: اقتصاد رفتاری، اقتصاد ورزش، آموزش بهداشت، ورزش
 • علی اکبر رشاد، مهدی عباس زاده*، محمدهادی رشاد صفحات 383-390
  زمینه و هدف

  جهان آفرینش و هرچه در آن است، دارای دو ساحت وجودی است: «ساحت ملکوتی» و «ساحت ملکی». ملکوت وجود، باطن و معنای آن است، و ملک وجود، ظاهر و ماده آن است. انسان نیز دارای همین دو ساحت است. دست یابی انسان به ملکوت و باطن هستی (وجود) و هستومندان (موجودات)، موجب «سلامت معنوی» او می شود. نوشتار حاضر، درصدد تبیین مفاهیم و تعاریف، پیشینه، اهمیت و ضرورت، و مبانی سلامت معنوی و مسایل مربوط به آنها است.

  روش

  این مطالعه به روش کتابخانه ای و اجتهادی و با بهره گیری از کتب مذهبی و مقالات انجام شده است.

  یافته ها

  دست یابی انسان به وجه ملکوتی و باطن هستی از رهگذر فراروی او از «ظواهرعالم» و تحصیل «شهود بواطن» آن ممکن می شود؛ تحصیل «شهود بواطن» عالم نیز با «ذکر الاهی»، یعنی عدم نسیان حق تعالی و پیوسته به یاد او بودن و دایما به اسماء حسنای او و جلو های آنها توجه داشتن و ایمان آگاهانه و یقین به «غیب عالم» و «عالم غیب» داشتن و انجام اعمال صالح، فراچنگ می افتد. به تعبیر دیگر: «شهود معرفتی» و «سلوک عملی» در فرآیندی تعاملی و دادوستدی، موجب تعالی و صعود یا تنازل و سقوط یکدیگر می شوند.

  نتیجه گیری

  هرچند «معنویت»یکی از ابعاد پنجگانه هندسه معرفتی دین (عقاید، احکام، اخلاق،علم دینی، و معنویت) است؛ اما تحقق این بعد از تعالیم دین، غایت قصوا و هدف نهایی دین به شمار می آید. لذا سلامت معنوی، خصوصا بر مبانی و پیش انگاره های «دین شناختی»، «انسان شناختی»، «هستی شناختی»، و «معرفت شناختی» مشخصی استوار است.

  کلیدواژگان: اسلام، دین، سلامت، سلامت معنوی، معنویت
 • صفحات 391-394

  طب سنتی در نظام سلامت یکپارچه توسط تولیت واحد تدبیر می شود. سوء استفاده از طب سنتی و تشخیص و درمان غلط بیماری ها به طور جدی تهدیدکننده سلامت جامعه است. این موضوع در مکاتبات فرهنگستان علوم پزشکی به اطلاع سیاست گذاران ارشد رسیده است ولی جلوگیری از اشاعه این خطر نیازمند عزم جدی است. در این گزارش ابتدا به منتخبی از مستندات مرتبط قانونی و اسناد فرادست اشاره و سپس در مورد طرح های تشکیل سازمان طب اسلامی ایرانی و یا نظام سلامت موازی، به تفکیک مطالبی ارایه خواهد شد.

  کلیدواژگان: سیاست گذاری، طب سنتی، نظام سلامت
 • صفحات 395-396

  دانشگاه ها سیاست های جدید ستاد ملی کرونا درجهت آماده سازی شرایط برای آموزش حضوری در مدارس و دانشگاه ها است. به منظور رعایت همه جانبه الزامات این امر، کارگروه کووید-19فرهنگستان علوم پزشکی توصیه های عملیاتی در سطح مدارس و دانشگاه ها پیشنهاد کرده است.

  کلیدواژگان: آموزش، دانشگاه ها، کووید-19، مدرسه ها، ارائه مراقبت های بهداشتی
 • سارا امامقلی پور*، سید جعفر حسینی صفحات 397-405
  زمینه و هدف

  سیاست های کلی سلامت بستر مناسبی برای تحقق اقتصاد مقاومتی در بخش سلامت است. در این چارچوب، این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال است که حسب مبانی نظری دانش اقتصاد و تجربیات کشورهای مختلف، اجرای اقتصاد مقاومتی در بخش سلامت، نیازمند چه نوع تحولی در سیاست گذاری های ما در حوزه سلامت است؟

  روش

  با ارزیابی تطبیقی مکاتب مختلف اقتصادی و مقایسه آن با سیاست های سلامت کشور، چالش ها احصا شد.

  یافته ها

  سیاست های سلامت کشور با درنظر گرفتن اهداف سیاست های کلی سلامت و اقتصاد مقاومتی باید بیشتر به رویکردهای دولت رفاه در عرصه نظر و تجربیات کشورهای اروپای شمالی در عرصه عمل شباهت داشته باشد؛ که در ذیل آن مباحث اجتماعی سلامت و یا اولویت بهداشت بر درمان به شدت مورد توجه است. این در حالی است که در سالیان گذشته به جهت توجه به رویکردهای مشابه رویکردهای انتخاب عمومی، با وجود رشد قابل توجه سهم مخارج سلامت در هزینه های ناخالص داخلی در سال های اخیر به واسطه طرح های نظیر طرح تحول سلامت، اما همچنان در شاخص هایی نظیر پرداخت از جیب، پرداخت مطلق هزینه های سلامت توسط خانوارها و... وضعیت کشور ما از کشورهای مورد اشاره بدتر است و فشار هزینه های سلامت بر دوش خانوارهای ایرانی بیش از استانداردهای بین المللی است.

  نتیجه گیری

  مجموعه ای از پیشنهادها در خصوص اصلاح جهت گیری سیاست گذاری سلامت کشور متناسب با اهداف سیاست های کلی سلامت و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی پیشنهاد شده است.

  کلیدواژگان: اقتصاد، رفاه اجتماعی، سیاست های سلامت، هزینه های مراقبت های بهداشتی
 • عبدالرحمان رستمیان، محمدحسین نیکنام، سید حسن امامی رضوی، علی رمضانخانی، مریم خیام زاده* صفحات 406-412
  زمینه و هدف

  استعمال دخانیات یک چالش عمده سلامت عمومی است که علاوه بر اثرات مضر سلامتی، موجب آسیب های اقتصادی به علت از دست دادن بهره وری و افزایش هزینه های مراقبت های سلامتی می شود. در این نوشتار، چالش ها و پیشنهادهایی برای کنترل این معضل سلامتی و اجتماعی ارایه می شود.

  روش

  برای نگارش این مقاله، از منابع ملی و بین المللی استفاده شده است.

  یافته ها

  سازمان بهداشت جهانی، توسعه کنوانسیون چارچوب کنترل دخانیات (FCTC) را که اولین معاهده سلامت جهانی با هدف تقویت تلاش برای کاهش مصرف دخانیات در میان کشورهای عضو امضاکننده بود، رهبری کرد. این سازمان، برای کمک به اجرای سیاست های کنترل دخانیات توسط کشورها، بسته MPOWER را معرفی کرد که مخفف شش اقدام کنترل مبتنی بر شواهد است. در سراسر جهان، کاهش مصرف سیگار می تواند با دو برابر کردن قیمت تورم تعدیل شده و یا سه برابر کردن مالیات غیرمستقیم بر تنباکو حاصل شود. سایر مداخلات توصیه شده توسط کنوانسیون چارچوب سازمان جهانی بهداشت (WHO) در مورد کنترل دخانیات و ابتکار شش ماده ای MPOWER نیز می تواند به کاهش مصرف کمک کند . از زمان آخرین گزارش WHO در مورد همه گیری جهانی دخانیات در سال 2019، جهان به شدت تغییر کرده است.

  نتیجه گیری

  اقدامات متعددی می توانند در کنترل دخانیات کمک کننده باشند که می توان افزایش مالیات دخانیات، تامین و دسترسی به درمان ترک، افزایش هشدارهای بهداشتی در بسته بندی تنباکو، افزایش دقت داده های اپیدمیولوژیک دخانیات، کاهش قرار گرفتن در معرض دود دست دوم را نام برد.

  کلیدواژگان: دخانیات، سیاست گذاری، کنترل، مالیات
 • صفحات 413-417

  ادغام آموزش و پژوهش علوم پزشکی در عرصه ارایه مراقبت ها و خدمات سلامت از مهم ترین دستاوردهای افتخارآفرین نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است که موجبات ارتقای کمی و کیفی نیروی انسانی سلامت و تاسیس دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی در همه استان های کشور را فراهم ساخت. تعمیم و تعمیق ادغام و تسری آن به هر سه سطح شبکه بهداشتی درمانی کشور و اهتمام به تحقق سایر مفاد مرتبط سیاست های کلی سلامت ایلاغی مقام معظم رهبری در شرایط جاری و آتی مهم ترین راهبرد تحقق عدالت در سلامت و برخورداری آحاد مردم ایران از مراقبت ها و خدمات سلامت به شمار می رود. این بیانیه باتوجه به اهمیت این سیاست راهبردی و عادلانه ودستاوردهای کم نظیر آن و به منظور تحکیم و تاکید بر پایبندی عموم کنشگران سلامت نسبت به آن تدوین شده است.

  کلیدواژگان: آموزش پزشکی، ایران، خدمات سلامت، مراکز بهداشت و درمان
|
 • Narges Tabrizchi* Pages 271-276
  Background

  Different fields of sciences relate to lifestyle due to the interdisciplinary nature of it. This article was compiled to provide a study framework for Iranian Islamic lifestyle issues in the field of health.

  Methods

  The research method is documentary and analytical. Existing documents on a healthy Iranian Islamic lifestyle were extracted and analyzed. Then the proposed framework was presented.

  Results

  The proposed framework consists of five sections: topics and subjects, audience, methodology, corrective interventions and pilot intervention.

  Conclusion

  A conceptual framework can help to share common understanding of issues and adopt co-directional perspectives in lifestyle studies.

  Keywords: Healthy Lifestyle, Iran, Islam, Quality of Life
 • Yaser Aslani, Alireza Mahmoudnia*, Akbar Salehi, Mohsen Imani Naeini Pages 277-285
  Background

  To assess the Pattern of psychological well-being in the context of a philosophical lifestyle.

  Methods

  The method of this study assessed a new interpretation of the welfare model by content analysis, and is inferred from the research hypothesis attributing certain features of the characteristics of a balanced life in a philosophical lifestyle.

  Results

  Intellect is an important element by which to regard the unseen world and it grows in equilibrium with science and knowledge. Applying spirituality with science  prevenrts man from deprivatiion decadence  in life. Accordingly, training of a wise and spiritual man, in the context of a philosophical lifestyle in which the   mind is the main feature, is an important necessity for the psychological well-being model.

  Conclusion

  One who has faith in God can reach spiritual health through philosophical thinking, meditation, and   cognitive judgment; self-efficacy preventing helplessness to dominate over one's own environment and self indulgence.

  Keywords: : Attitude to Death, Education, Life Style, Mental Health, Spirituality
 • Fatemeh Modiri* Pages 286-293
  Background

  The importance of positive family relationships and its impact on various aspects of social life, including health, have been stressed in several studies. Religious teachings have always emphasized companionship and optimal relations between couples. This study examines married lifestyles and its determinants and seek to determine the factors affecting their lifestyle.

  Methods

  A cross-sectional survey of married men and women in Tehran was done. We selected 1736 samples by multi-stage cluster sampling from 50 districts and the data were analyzed.

  Results

  Extreme individualism was not prevalent among spouses. Selective lifestyles were affected by mass media, religion, gender, and attitudes of the spouse leading to conflict between work and family.

  Conclusion

  Findings of this study, have challenged the relationship between contemporary changes and a separate lifestyles. In order to increase the stability of marital life, it is necessary to explain family policies and  consideration of individual intimate needs of married couples.

  Keywords: Cross-Sectional Studies, Family Relations, Life Style, Spouses, Policy, Quality of Life
 • Behroz Ebrahimi*, Forogh Olfati Pages 294-300
  Background

  Exercise and physical activity, recreational and educational, pursue broad psycho-social goals. The aim of this study was to investigate the effect of eight weeks of virtual aerobic exercise on happiness, social communication and academic achievement in high school girls in Kermanshah during the corona

  Methods

  The present study is a quasi-experimental study with a pre-test-post-test design with a control and experimental group, and is applied in terms of purpose. The statistical population of the study includes students of all girls' high schools in Kermanshah; 140 inactive female students were randomly selected based on the International Physical Activity Questionnaire and divided into two groups of 70 control and experimental. In the pre-test stage, Taylor et al.'s (2005) Academic Performance Questionnaire, Oxford Happiness Questionnaire (1989) and Reggio Social Skills Test (1989) were distributed among the students, followed by the experimental group for eight weeks and they did three sessions of exercise each week. Findings were processed using multivariate covariance and SPSS20 software.

  Results

  The results showed that intervention based on eight weeks of virtual aerobic training led to a significant difference between the experimental and control groups in the amount of happiness; between the two experimental and control groups the amount of happiness (F = 11.66 and 030 P = 0.05 and academic performance (F = 4.201 and
   p = 0.042) ]was significant but there was no significant difference between the experimental and control groups in social relationship (P <0.05).

  Conclusion

  Participating in virtual sports exercises can also create a sense of dependence and belonging in students in difficult situations such as corona pandemic, which makes a person feel mentally happy and also has an effect on academic performance.

  Keywords: Academic Success, Communication, Exercise, Happiness
 • Mesbah Shams, Hassan Hashemi*, Mahmood Nejabat Pages 301-308
  Background

  One of the important challenges in various fields of medical sciences is to establish a logical relationship between concepts such as "heart", "soul", "mind", "soul" and the physical body of man. Knowing the characteristics of the soul and heart and guiding them correctly towards health is a requirement of conscious living and improves individual and social lifestyle. The purpose of this study is to investigate the variety of interpretations related to the soul in the Holy Quran and their semantic relationship with each other and its impact on human health.

  Methods

  This study was conducted by library method and keyword search in international scientific databases. This study is analyzed in two sections: "Variety of self-interpretations" and "Impact of self-health".

  Results

   In the semantic system of the Qur'an, the soul also means death, heart and iodine. The heart is the instrument of the soul for perception and understanding. The heart, like the body, can be divided into healthy, sick, and dead. The worst disease in humans is heart disease. Because it causes the misunderstanding of the truths and the loss of the most perfect happiness in the Hereafter, and it is a kind of death. Believer and guided hearts and infidel and unguided hearts with certain attributes are formed in the shadow of human behavior. Positive thinking, realism and self-care will improve the performance of the body's hormones and the health of the body.

  Conclusion

  With sustainable soul health, all dimensions of human health will be provided
  The purpose of the mission of the prophets is to make them aware that our behavior and beliefs affect the lightness and darkness of the heart, which in itself leads to happiness and misery.
  Having a healthy breath, by affecting the health of hormones, causes a person's physical health and better relationships with fellow human beings and other components of life and the environment.

  Keywords: Health, Quran, Spiritual
 • Pages 309-310

  In addition to the Covid 19 pandemic has affected mental health.as well as physical health. This policy brief presents strategies and activities to promote mental health after the Covid 19 pandemic.

  Keywords: COVID-19, Health Policy, Health Promotion, Mental Health
 • Noora Rafiee*, Behzad Damari, Ahmad Hajebi, Mohammad Reza Amiresmaili Pages 311-315
  Background

  Given the importance of psychosocial health in the society there is a need for national and institutional plans for their implementation. This paper sought to assess  national laws and documents in this regard.

  Methods

  The contents of upstream documents and laws were done using websites of the Islamic Consultative Assembly, the Ministry of Health and other sites relating to mental health; assessment was done via the SDH approach.

  Results

  The findings of the study in the form of a review showed weaknesses in implementation of principles to promote mental health in the society.

  Conclusion

  Methods to achieve and promote mental health are suggested.

  Keywords: Archives, Health Promotion, Health Status Indicators, Mental Health
 • Salam Sotudeh*, Edris Ghaderpour, Shooresh Ak Pages 316-325
  Background

  The aim of this study was to identify the sociological damage of Covid 19 disease in Iran.

  Methods

  The statistical population included professors and experts in various fields (sociology, psychology, medicine, sports, economics, educational management, etc.). Sampling was done purposefully through snowball technique and based on theoretical saturation criteria. Data collection tools were 24 semi-structured interviews and a structural self-interaction matrix questionnaire. In the first part, the data were categorized using thematic analysis method and in the form of basic, organized and comprehensive themes. Also, using the interpretive structural model, the identified sociological damages were classified.

  Results

  The findings showed that the sociological injuries of Covid 19 disease in Iran as a comprehensive theme include 95 basic themes and 8 organizing themes which were classified into 3 levels and it was found that occupational or economic injuries, damage to health system, anomalies. Social harms are civil and developmental injuries, emotional-communication injuries, physical injuries, educational injuries and psychological injuries.

  Conclusion

  Considering the prevalence of Covid 19 disease and the comprehensive effects and harms it causes on society, effective measures should be taken to prevent these harms.

  Keywords: Content Analysis, Covid-19, Interpretive Structural Model, Social Harm
 • Abolghasem Pourreza* Pages 326-333
  Background

  Development is a tool for competition between countries and their ranking according to international criteria. Different perspectives exist in this area, which the most important models are: the Capitalist, Socialist, and Iranic-Islamic. An overview of the concepts and the foundations of development may help clarify the manner our society wants to obtain and provide needed facilities.

  Methods

  A comprehensive literature review with regard to basic concepts, definitions, values and socio-economic consequences of development models was conducted. National and international books and articles were reviewed analytically.

  Results

  There are several theoretical and practical definitions for development. It sometimes refers to reducing gaps, transforming potentials to reality, or enforcing regularities and expanding appropriate structures. The first model of development, Capitalist, was formed during the industrial revolution, and resulted in conspicuous consumerism, domination, destruction and abuse of natural environment, colonialism and slavery. The second model, socialist, was structured in Revolution of October 1917. Despotism was the immediate and most direct consequence. The Iranic-islamic development model was designed in early 2011. Supposedly the main expected consequences for this model are "improvement in the fields of thought, science, life, and spirituality."

  Conclusion

  There are several mechanisms designed for promoting the well-being of communities. One of the most important of them is democratization of the workplace and creation of an atmosphere in which everybody feels worthy, valuable and performs a participatory role in the workplace. More equitable distribution of socio-economic advantages not only increase the social trust and well-being indices, but also prevent many social pathologies.

  Keywords: Social Change, Social Planning
 • Abolghasem Isa Morad, Hourieh Bagheri*, Atefeh Mazousaz Pages 334-343
  Background

  Islamic spirituality is one of the concerns of experts active in this field. The purpose of this study was to identify, explore and determine research priorities in the field of Islamic spiritual health.

  Methods

  The Delphi method was used. In this method, based on the interviews of the elites, which included experts in the field of spiritual health from university professors, seminaries and the views of Islamic thinkers in this field. .After collecting data through content analysis , SPSS software was used to analyze the frequency obtained in the Delphi method. Maxquda software was used to separate the indicators and explain the relationships between the experts' views.

  Results

  Based on the obtained results, 15 methods required for conducting research, 18 titles of support needed for conducting education and research, 15 important theoretical bases in the study of spiritual health, 15 research and educational gaps on spiritual health in Islamic society, 15 gaps in the field of spiritual health education (schools and universities), 12 main methods of adapting different cultures and different perspectives and 12 fundamental perils of lack of spiritual health in individual, family and social spheres were noted.

  Conclusion

  The results of the interviews showed that in relation to the various aspects of spiritual health in various fields, there are several gaps that researchers in this field should pay attention to and seek to fulfill.

  Keywords: Health Priorities, Islam, Research, Spiritual Health
 • Kiumarss Nasseri* Pages 344-349
  Background

  Excess death analysis is one of the accepted and current methods used in estimating the mortality of epidemics, especially in the case of unknown or little-known diseases, and is currently performed in many countries of the world in the face of the Corona (Covid-19) pandemic. It has been effective in understanding the process and extent of spread and reporting of this pandemic. In this report, the increased death rate attributed to Covid-19 is identified and discussed.

  Methods

  Death data published by the Office of Statistics and Demographic Information and Migration of the Ministry of Interior in both quarterly and weekly formats, and data on Corona deaths obtained from daily reports of the Ministry of Health and Medical Education or from one of the global systems were collected and processed in a weekly format.

  Results

  Results of the analysis of excess deaths during the corona epidemic in Iran reveals that compared to the pre-epidemic period of the solar year 1397,(2018) a total of 200,482 excess death has been reported during the eighteen months from Esfand (early March 2019) 1398 to the end of Shahrivar (late September 2021) 1400, of which 102,038 (50.90%) were directly attributed and reported as Corona deaths, probably based on  hospitalized  cases and those in the intensive care units (ICU).

  Conclusion

  The assigned cause of death for the excess death not attributed directly to Covid-19 is not currently published or openly reported.

  Keywords: COVID-19, Mortality, Vital Statistics
 • Pages 350-352

  Aim of the family medicine program was achieving comprehensive and equitable health care and services for all individuals in the community. This statement outlines the requirements and strategies required by the program.

  Keywords: Family Physician, Health Care, Health Equity
 • Mohammad Javad Kabir, Hossein Malekafzali, Mohammad Ali Mohagheghi, Alireza Heidari*, Nahid jafari, Narges Tabrizchi, Sajad Moeini Pages 353-360
  Background

  Indicators such as access and benefit from the comprehensive and basic health services package are improved by primary health care development and using family medicine program and referral chain as an effective strategy. Due to the gap between the rules and policies of the family medicine program and its implementation, this study aims to identify the requirements and strategies for the implementation of the program in Iran.

  Methods

  A qualitative study was conducted in 1400. Participants in the study were policy makers and managers of the Ministry of Health and insurance organizations and faculty members of medical universities. Data were collected based on the interview guide during 10 sessions of focused group discussion and analyzed by using content analysis method.

  Result

  The implementing requirements for family medicine program were classified into 6 titles (political, cultural-social, economic, educational, managerial and executive) and 27 sub- titles. The required strategies were extracted in 3 titles (management of health care networks in the city and province, implementation of health programs and training of family physicians, managers and the community) and 28 sub-titles.

  Conclusion

  The results of the study show that executive strategies in program management, monitoring and evaluation should be considered by creating appropriate determination and will. And appropriate executive solutions could be using the capacity of the non-governmental sector in the structure of health care networks, intra-sectoral and inter-sectoral collaborations.

  Keywords: family medicine, health care, referral chain
 • Mohammad Sasanipour, Mahyar Moheby Meymandi, Ardeshir Khosravi* Pages 361-368
  Background

  Since at least half a century ago, life expectancy at birth in Iran has increased significantly, however, there is still a fundamental difference between life expectancy in Iran and developed countries, such as Japan. This study seeks to identify the potential for increasing life expectancy in Iran.

  Methods

  The number of registered deaths in Iran by age, sex and cause of death for 2015 was obtained from the death registration system of the Ministry of Health and Medical Education of the I. R. Iran and also Japans death information for 2015 was obtained from the Ministry of Health, Labor and Welfare of Japan. After evaluating and analyzing the data, using the Arriga analysis method, the share of age groups and causes of death in the difference in life expectancy at birth of the two countries was calculated.

  Results

  The increase in life expectancy at birth for Japanese men and women compared to Iran was 7.2 years and 10 years, respectively. The difference between the two countries in infant mortality in both sexes, as well as deaths of old age, especially for women, play a major role in the difference in life expectancy between the two countries. In addition, cardiovascular disease has been the main driver for the lower life expectancy of men (3.7 years) and women (5.5 years) in Japan/

  Conclusion

  It is essential that policymakers and planners increase life expectancy and community health, by reducing infant and child mortality, reducing unintentional accidents, especially at a young age, and control and improve the condition of cardiovascular disease in old age.

  Keywords: Age groups, Cardiovascular diseases, Life expectancy, Infant Mortality
 • Ehsan Rajabi*, Roya Akhavan Pages 369-374
  Background

  The relationship between carbon dioxide emissions, health spending and GDP growth is one of the issues that economists have been focusing on in recent decades. Investigating the factors affecting health spending due to its significant increase in the last decade, as well as the factors affecting environmental pollution and the relationship between these two variables on economic growth are also factors that are important in today's world. To this end, this study examines the relationships between the three mentioned variables for selected Islamic countries.

  Methods

  In order to examine the relationships between these variables were done via the econometric method, generalized moment model for panel data of 11 selected Islamic countries including I.R of Iran, Kuwait, Turkey, Malaysia, Jordan, Oman, Libya, Nigeria, Qatar, UAE and Saudi Arabia, for the period from 2000 to 2014.

  Results

  The results of the pattern estimation showed that there is a two-way relationship between GDP and carbon dioxide emissions and GDP and health expenditures. The bilateral relationship between health spending and GDP was also confirmed. On the other hand, the relationship between health expenditure and carbon dioxide emissions was confirmed.

  Conclusion

  Considering the two-way relationship between health expenditures and economic growth, it can be concluded that increasing government spending can improve health and thus increase labor productivity and increase economic growth. Carbon dioxide emissions have increased health spending and have reduced economic growth, and politicians need to pay more attention to environmental pollution to prevent excessive health spending and reduced economic growth.

  Keywords: Carbon Dioxide Mitigation, Economic Development, Environment, Health Care Costs
 • Maziyar Kalashi, Hossein Eydi*, Homayon Abbasi, Behzad Foroughi Pages 375-382
  Background

  Adopting new measures taken by policy makers promoting physical activities and exercise in different societies prompted us to assess the effect of behavioral interventions and economics on participation in physical activities.

  Methods

  The present study was correlational. The required information was collected through a researcher-made questionnaire. Its content validity was confirmed by 9 experts. The reliability of the questionnaire was obtained using Cronbach's alpha coefficient in the active individuals’ section of 0.78 and in the inactive individuals’ section of 0.74. The statistical population of the present study included all individuals who were not physically or medically restricted from participating in physical activities; 1659 people answered the questionnaires and finally 1401 questionnaires were the basis of statistical analysis. STATA16 software was used for statistical analysis of variables and estimation of research model parameters.

  Results

  The results in the inactive section showed that physicians alone as well as physicians prescribing sports, expensive costs and increased working time had a positive and significant effect on the decision to participate in physical activities. In active people, doctor's advice along with increasing sports costs and reducing income had a significant negative effect on the decision to participate in physical activities.

  Conclusion

  In general, those advocating sports and physical activities for development are advised to pay attention and take into account individual differences in incomes when formulating executive plans.

  Keywords: Behavioral Economics, Health Education, Sports Economics, Sports
 • Ali Akbar Rashad, Mahdi Abbaszadeh*, Mohammad Hadi Rashad Pages 383-390
  Background

  The world of creation and everything in it,has two ontological areas: the "heavenly area" and the "worldly area". The heaven of being is its heart and meaning, and the world of Being is its appearance and matter. Man has these two areas too. Man's attainment of the heaven and heart of Being and beings, causes his spiritual health. The present article seeks to explain the concepts and definitions, background, importance and necessity, and the foundations of spiritual health and related issues.

  Methods

  This study was performed using religious books and articles.

  Results

  Man's attainment of the heavenly mode and heart of Being is possible through his transcendence of the "appearances of the universe" and the access to "intuition of its hearts"; the access to "intuition of the hearts" of universe obtains through "divine remembrance", that is, not forgetting the Almighty and constantly remembering him and constantly paying attention to his beautiful names and manifestations, and conscious belief and certainty in the "invisible universe" and the "universe of invisibility" and performing good acts. In other words: "epistemic intuition" and "practical behavior" in an interactive and reflective process, cause the transcendence and ascension or decline and fall of each other.

  Conclusion

  Although spirituality is one of the five dimensions of the epistemic geometry of religion (beliefs, precepts, ethics, religious science, and spirituality); But the realization of this dimension of the teachings of religion is the ultimate goal and final aim of religion. Hence, spiritual health is based specially on certain "religious", "anthropological", "ontological", and "epistemological" foundations and presuppositions.

  Keywords: Health, Islam, Religion, Spirituality, Spiritual Health
 • Pages 391-394

  Traditional medicine should be integrated in the health system by the unique stewardship. Abuse of traditional medicine and misdiagnosis and wrong treatment of diseases seriously threaten the health of society. Although this issue has been reported to senior policy makers in the correspondence of the Academy of Medical Sciences but preventing the spread of this danger requires serious determination. In the first section of  the report a selection of related legal and upstream documents are mentioned and then  plans to form a new Islamic-Iranian medicine organization or parallel health system are criticized separately.

  Keywords: Health System, Policymaking, Traditional Medicine
 • Pages 395-396

  Recent policies of the Corona National Headquarters regarding preparation of conditions for face-to-face education in schools and universities prompted the Covid-19 Workforce of the Academy of Medical Sciences to propose  recommendations for schools and universities in compliance with the requirements of this matter which are addressed herein.

  Keywords: COVID-19, Delivary of Health Care, Education, Schools, Universities
 • Sara Emamgholipour*, Seyed Jafar Hosseini Pages 397-405
  Background

  General health policies can provide a suitable platform to implement a resistance economy; in this context, this study sought to find the changes needed in health policies to build and implement a resilient economy.

  Methods

  Challenges were identified, and evaluated in different economic schools and compared with the country's health policies.

  Results

  Effective Health Policy and provision of a resilient economy requires attention to the welfare states theory and experience of Northern European countries with Social health issues and issues relevant to the prioritization of health over treatment. In recent years, attention to the provision of approaches like public choice has led to significant growth of domestic health expenditures; despite projects such as the Health Transformation Plan, out-of-pocket payments, and absolute payment of health expenses by households, etc., the burden in our country is worse than many other countries, and the pressure of health expenses on the Iranian households is more than current international standards.

  Conclusion

  Recommendations regarding reform of the country's current health policy in line with the objectives of the General Health Policies are proposed seeking a stable resilient economy.

  Keywords: Economics, Health Policy, Health Care Costs, Social Welfare
 • Abdolrahman Rostamian, Mohammad Hossein Nicknam, Seyed Hasan Emami-Razavi, Ali Ramezankhani, Maryam Khayamzadeh* Pages 406-412
  Background

  Smoking is a major public health challenge. In addition, it cause economic damage due to lost productivity and increased health care costs. In this article, challenges and suggestions for controlling this health and social problem are presented.

  Methods

  National and international referrences were used to prepare this article.

  Results

  The World Health Organization led the development of the Framework Convention on Tobacco Control, the first global health treaty to strengthen efforts in order to reduce using tobacco among signatory members. The organization introduced the MPOWER package, which contain six evidence-based control measures to help countries implement tobacco control policies,. Worldwide, reducing smoking can be achieved by doubling the adjusted inflation prices or tripling the indirect tobacco tax. Other interventions recommended by the World Health Organization (WHO) Framework Convention on Tobacco Control and the MPOWER six-point initiative can also help reduce tobacco consumption. The world has changed dramatically since the last reported of WHO on the global tobacco epidemic in 2019.

  Conclusion

  Several items can help tobacco controling program such as increase tobacco tax, supply and access to smoking cessation treatments, increase health warnings in tobacco packaging, increase the accuracy of tobacco epidemiological data and reduce exposure to second-hand smoke.

  Keywords: Control, Policy Making, Tax, Tobacco
 • Pages 413-417

  One of the most honorable achievements of the Islamic Republic of Iran is integration of medical science education and research in the field of health care. It led to the quantitative and qualitative improvement of manpower and the establishment of medical sciences universities and health services in all provinces of the country. The most important strategy for achieving health equity and access to health care services by all was integration and extension to all three levels of the country's health care network and efforts to fulfill other relevant provisions advocated by the Supreme Leader's general health policies for the future.. This statement has been formulated in view of the importance of this strategic and fair policy and its unparalleled achievements that seek to strengthen and emphasize the general adherence of health care policies.

  Keywords: Health Care, Health Centers, Iran, Medical Education