فهرست مطالب

مطالعات فرهنگ - ارتباطات - پیاپی 56 (زمستان 1400)
 • پیاپی 56 (زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/10/13
 • تعداد عناوین: 12
|
 • عصمت مومنی* صفحات 7-28
  پژوهش پیش رو تلاش دارد چرخه زیست نظام ارتباطات را با رویکردهای مدل های ذهنی بر اساس نظریه های معنا ارایه کند. روش پژوهش از نوع هدف بنیادی و به روش تحلیل محتوای کیفی به شیوه قیاسی است. گردآوری اطلاعات از طریق مرور پژوهش ها و تحلیل ادبیات مرتبط بوده و نیز یکپارچه سازی پژوهش های انجام شده مبنای ارایه یافته ها و تبیین نتایج است. جامعه پژوهش شامل مفاهیم اولیه از مطالعه متون بر اساس ماتریس ساخت نیافته است. در فرایند پژوهش، با مطالعه مفاهیم اولیه در 6 مرحله، نسبت به اضافه کردن مفاهیم جدید اقدام شده است. روایی و پایایی پژوهش بر قابلیت اعتماد و اطمینان به متون موردپژوهش مبتنی است. واکاوی پژوهش های پیشین نشان می دهد ارزش یابی نظام ارتباطات با رویکرد عینی و ذهنی در حل مسایل چهارگانه ارتباطات موجب شکل گیری اشکال ارتباطات در فرایند عناصر ارتباطات شده است و از طرفی 8 نظریه معنا با رویکردهای مدل های ذهنی که می توانند بخشی از تفکر، تجربه، فرض های ذهنی، محسوسات و سازوکار پردازش اطلاعات باشند چرخه زیست نظام ارتباطات را با دخالت افراد و متخصصان ایجاد می کنند. چرخه زیست نظام ارتباطات با تاکید بر «وجود معنا در ذهن نه در پیام» در ذهن ارتباط گر و ارتباط گیر موجب حیات و پویایی خواهد شد. پیشنهاد می شود چرخه زیست نظام ارتباطات با تبیین فلسفی نظریه های معنا بر اساس بازنمود شناختی ذهن مورد بررسی قرار گیرد و به نظر می رسد به تحلیل گفتمان و شبکه ارتباطی جدیدی منجر شود.
  کلیدواژگان: ارزش یابی نظام، نظام ارتباطات، مدل های ذهنی، عناصر ارتباطات، نظریه های معنا
 • نسرین آقاملا*، لیلا نیرومند، نازنین ملکیان، سمیه تاجیک اسماعیلی صفحات 29-56
  پژوهش پیش رو با هدف بررسی تاثیر مهارت های زندگی بر سواد رسانه ای شهروندان تهرانی با تاکید بر ویژگی های جمعیت شناختی طراحی و اجرا شده است. این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن پیمایش است. جامعه آماری پژوهش عبارت است از تمامی شهروندان ساکن شهر تهران که، طبق آمار اسناد ملی، 8 میلیون و 963 هزار نفر اعلام شده است. حجم نمونه، با استفاده از فرمول کوکران، 385 نفر برآورد شد. نمونه موردنظر به روش خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شد. ابزار اندازه گیری این پژوهش پرسش نامه محقق ساخته است که روایی آن به شیوه روایی صوری مورد سنجش قرار گرفت و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. به منظور تحلیل داده ها از آزمون تی مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که ویژگی های جمعیت شناختی بر مهارت های زندگی و سواد رسانه ای تاثیر دارند. همچنین بر اساس یافته ها، جنسیت بر سواد رسانه ای و مهارت های زندگی و مولفه های آن ها تاثیری ندارد؛ اما، گروه های سنی بر سواد رسانه ای و مهارت های زندگی و مولفه های آن ها تاثیر دارند. در تبیین یافته ها می توان گفت که جنسیت افراد نمی تواند متغیرهای موثر بر سواد رسانه ای و مهارت های زندگی را تحت تاثیر قرار دهد؛ اما، گروه سنی (جوان، میان سال و سالمند) بر سواد رسانه ای و مهارت های زندگی تاثیر دارند. علت آن را شاید بتوان در تفاوت در سبک زندگی، میزان دسترسی به رسانه ها، و محدودیت زمانی مواجهه با رسانه دانست. همچنین سطح معناداری به دست آمده (001/0) نشان می دهد که مولفه های مهارت های زندگی بر سواد رسانه ای تاثیرگذارند.
  کلیدواژگان: ویژگی های جمعیتشناختی (جنسیت و سن)، شهروندان تهرانی، مهارت های زندگی، سواد رسانه ای، سبک زندگی
 • حمیده خالقی محمدی*، صدیقه ببران صفحات 57-74

  بنابر آمار سازمان ملل متحد، تعداد سالمندان تا سال 2050 بیش از دو برابر می شود و از 841 میلیون نفر به 2 میلیارد نفر می رسد. ازجمله مسایل مهمی که در دوره سالمندی نیز مطرح است سبک زندگی است. محققان در این پژوهش از مدل بومی استاندارد داخلی موجود در خصوص سبک زندگی سالمندان استفاده کردند که دارای 5 بعد پیش گیری؛ فعالیت های جسمی، تفریحی، سرگرمی و ورزشی؛ تغذیه سالم؛ مدیریت تنش و روابط اجتماعی و بین فردی است. در این پژوهش، از دو راهکار هم بستگی و توصیفی از نوع پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری تمام شهروندان تهرانی با حداقل 60 سال سن هستند. نتایج نشان داد که رسانه ها در ابعاد پیش گیری، تغذیه سالم و روابط اجتماعی و بین فردی نقش دارند؛ درحالی که بر ابعاد فعالیت های جسمی، تفریحی، سرگرمی و ورزشی و مدیریت تنش تاثیر معناداری ندارند.

  کلیدواژگان: رسانه، سالمندان، سبک زندگی، کیفیت زندگی
 • داود پاک طینت مهدی آبادی، فائزه تقی پور*، حسن درزبان رستمی صفحات 75-102
  پژوهش پیش رو با هدف طراحی الگوی نقش سواد رسانه ای در ارتقای سرمایه اجتماعی در شهر یزد و با بهره گیری از روش گراندد تیوری انجام شد و از نوع کیفی و بنیادی است. داده ها با مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با 19 نفر از متخصصان استخراج شدند و برای انتخاب افراد از روش نمونه گیری نظری تا رسیدن به اشباع نظری استفاده شد. در ادامه، مصاحبه ها به متن تبدیل شدند و فرایند تحلیل داده ها آغاز شد. برای کدگذاری باز، تحلیل خط به خط به کار رفته است و همراه با بسط مفاهیم و مقوله ها، کدگذاری محوری و گزینشی انجام شد. برای اعتبارسنجی یافته ها، چهار راهبرد از هشت راهبرد کرسول و میلر (بررسی همکاران، تشریح کلیشه های ذهنی و پیش داوری های محقق، تایید مشارکت کنندگان، توصیف غنی) مورد استفاده قرار گرفته اند. یافته ها نشان می دهند درصورتی که شرایط زمینه ای (ویژگی های پیام، شرایط مخاطب، جوامع رسانه ای، دسترسی، رسانه، شناخت هنجارها) ایجاد شوند و عوامل مداخله گر (مرتبط با مخاطب، رسانه ای، محیطی) کنترل شوند و راهبرد مناسب (بومی سازی سواد رسانه، کاربری هوشمندانه، نقد آگاهانه و...) به کار رود، می توان به پیامد نهایی موردنظر (ارتقای سرمایه اجتماعی) دست یافت.
  کلیدواژگان: اضافه بار اطلاعاتی، تفکر انتقادی، رژیم مصرف رسانه ای، سرمایه اجتماعی، سواد رسانه ای
 • زهرا دستغیب شیرازی، سید محمد دادگران*، نسیم مجیدی، ندا سلیمانی صفحات 103-134

  پژوهش کیفی کمی (آمیخته) پیش ‎رو به منظور تحلیل نگرش صاحب نظران علوم ارتباطات اجتماعی درباره عوامل موثر بر بی موبایل هراسی در میان دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی انجام شد. ابتدا، با رویکرد کیفی و روش تحلیل داده بنیان، ویژگی ها و مولفه ها را استخراج کردیم. بر این اساس، با 22 نفر از استادان و نخبگان دارای سابقه تدریس و پژوهش در حوزه رسانه، علوم ارتباطات اجتماعی و جامعه شناسی ارتباطات مصاحبه عمیق انجام شد. تحلیل داده بنیان داده های بخش کیفی به استخراج 72 مفهوم، 6 مقوله اصلی و 19 مقوله فرعی منجر شد که بیشترین تاکید بر چهار مولفه اصلی (عوامل فردی و خانوادگی؛ عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی؛ عوامل مداخله گر و نقش رسانه ها) در بروز پدیده بی موبایل هراسی بود. در مرحله دوم، برای سنجش یافته های بخش کیفی (چهار عامل بروز پدیده بی موبایل هراسی)، از رویکرد کمی و روش پیمایش استفاده شد. ابزار جمع آوری داده ها در بخش کمی پرسش نامه استاندارد، محقق ساخته و موردتایید خبرگان با 40 سوال بود که پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ تایید شد. واحد تحلیل در بخش کمی دانشجویان هستند. پس از آزمون فرضیات، وجود رابطه میان عوامل عدم خودآگاهی و اضطراب، عدم اعتماد به نفس، خودنمایی، سواد رسانه‎ای، وابستگی به تلفن همراه هوشمند و فضای مجازی، کتاب خوانی، مهارت و خودکنترلی با بروز پدیده بی موبایل هراسی تایید شد.

  کلیدواژگان: شبکه های اجتماعی، تلفن هوشمند، نوموفوبیا، بی موبایل هراسی، تحلیل نگرش
 • حسین کرمانی*، زهرا مجدی زاده، مرضیه ادهم صفحات 135-162
  توییتر در سال های اخیر به رسانه محبوب در بین کاربران خصوصا در جریان رویدادهای سیاسی و اجتماعی تبدیل شده است. با توجه به تاثیرگذاری کنشگری در توییتر بر رویدادهای سیاسی در ایران، این پژوهش به دنبال شناسایی و تحلیل این مسئله است که همگان های شبکه ای در توییتر فارسی چگونه انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 را به عنوان رویدادی سیاسی قالب بندی کرده اند تا از این رهگذر چگونگی برساخت واقعیت در بین آن ها مشخص شود. برای انجام پژوهش، از مفهوم همگان شبکه ای و قالب بندی شبکه ای استفاده شده است. داده های پژوهش (2,596,284 توییت) در دوران انتخابات با روش گلوله برفی و با استفاده از 94 کلیدواژه و هشتگ از API توییتر گردآوری شدند و با انتخاب 10,416 توییت از 50 کاربر موثر در هر همگان شبکه ای، قالب های شبکه ای شکل گرفته در توییتر فارسی شناسایی شدند. رویکرد تحلیلی پژوهش ترکیبی از روش تحلیل محتوای مردم نگارانه و تحلیل گفتمان انتقادی رسانه های اجتماعی بود. نتایج پژوهش نشان داد که تبلیغات انتخاباتی، ویژگی های اخلاق مداری نامزدهای انتخاباتی و حامیانشان، فساد، و مسایل مرتبط با کارآمدی یا شایستگی نامزدها قالب های مسلط در کل شبکه بوده اند. همچنین، سه همگان اصلی در توییتر فارسی شکل گرفته بود (همگان های اصلاح طلبان، اصول گرایان و مهاجران). یافته های پژوهش نشان داد که کاربران عادی در هر سه همگان نقش موثری در تولید این قالب ها داشته اند.
  کلیدواژگان: توئیتر، رسانه های اجتماعی، انتخابات، قالب بندی شبکه ای، کنش وصلی
 • فرود هاشمی*، لیلا عظیمی، علی روشنایی، محمدحسین اسدی داودآبادی صفحات 163-194

  با فرارسیدن عصر فناوری های نوین ارتباطی و گسترش فراگیر آن که به دنبال خود مفاهیم جدیدی چون واقعیت مجازی، فضای سایبری و... را به همراه آورد تغییر و تحولات گسترده ای در روابط زوجین ایجاد شد. رسانه های جمعی، با ایجاد تغییرات فرهنگی، دگرگونی های عمده ای در نگرش های زوجین به عواطف و احساسات نسبت به یکدیگر در زندگی مشترک رقم زده اند. هدف پژوهش پیش رو بررسی تاثیر گرایش به برنامه های ماهواره و شبکه های اجتماعی مجازی بر منابع احساسی زنان است. چارچوب و مدل نظری پژوهش بر اساس نظریه «خویشتن و تجربه در جهان رسانه ای» تامپسون تدوین شده است؛ اما، برای افزایش غنای آن از نظریه گربنر، کمپر و کالینز نیز استفاده شده است. روش پژوهش علی تبیینی است و جامعه آماری زنان متاهل 20 55 ساله شهر بروجرد است. نمونه گیری به روش طبقه ای نامتناسب و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 400 محاسبه شد. از طریق پرسش نامه هدایت شده اطلاعات موردنیاز جمع آوری و به کمک نرم افزار spss پردازش شد. یافته ها نشان می دهد که برنامه های ماهواره، شامل میزان و نوع استفاده، رابطه مستقیم و مثبتی با تغییرات منابع احساسی زنان داشته اند. رگرسیون چندمتغیره نشان داد که درمجموع عوامل مربوط به ماهواره توانسته اند 37 درصد واریانس مربوط به منابع احساسی زنان را تبیین کنند. درمورد شبکه های اجتماعی مجازی، عضویت در شبکه و میزان استفاده، به جز جذابیت استفاده، نیز رابطه مستقیم و مثبتی با منابع احساسی زنان نشان داده است. رگرسیون چندمتغیره توانسته درمجموع 44 درصد واریانس مربوط به منابع احساسی زنان را تبیین کند. بنابراین، یافته های پژوهش چارچوب نظری را تایید کردند و نشان می دهند که با آن متناسب هستند.

  کلیدواژگان: زنان، شبکه های اجتماعی مجازی، ماهواره، منابع احساسی
 • صدرالدین طاهری*، احمد مصطفوی صفحات 195-218

  وابستگی کامل به تعامل انسانی، بازی ویدیویی را از سایر رسانه های روایتگر متفاوت ساخته است. دو نظرگاه اصلی درباره ی روایت شناسی بازی ویدیویی، دیدگاه روایت گرایانه و دیدگاه بازی گرایانه هستند که اولی بر وجود روایت و لزوم وجود آن در بازی های ویدیویی تاکید دارد و دومی بین بازی و روایت ادبی تمایز بنیادینی می نهد. هدف اصلی این پژوهش بررسی مهم ترین دیدگاه ها و چالش های رایج در باب روایت شناسی بازی های ویدیویی و همچنین تشریح روایت بازی خدای جنگ 2018 بر اساس دیدگاه های مورد بررسی است. تالیف این مقاله در حوزه ی روایت شناسی با رویکرد تحلیلی تطبیقی و با هدف توسعه ای صورت پذیرفته و یافته های کیفی آن به شیوه اسنادی داده اندوزی شده اند و در مورد بازی مذکور به کار گرفته شده اند. در راستای تحقق هدف پژوهش دو نظرگاه اصلی درباره ی روایت شناسی بازی ویدیویی نقد و بررسی شده اند؛ و پس از آن سه تقسیم بندی از انواع روایت در بازی ها وارسی شده، و روایت بازی خدای جنگ براساس هر کدام تشریح شده است. در نهایت با جمع بندی ملاحظات مذکور در این مقاله شمایی کلی از روایت شناسی بازی های ویدیویی ترسیم گردیده است.

  کلیدواژگان: روایت شناسی، بازی ویدئویی، روایت گرایی، بازی گرایی، خدای جنگ
 • هادی غیاثی*، محمدرضا برزویی، امید نصیری صفحات 219-240

  زیارت یکی از کهن ترین مناسک دینی و آیین های مذهبی محسوب می شود که ارتباط نزدیکی با خانواده دارد. خانواده از مهم ترین نهادهای اجتماعی در هر جامعه محسوب می شود. اجتماعی شدن در فرهنگ اسلامی همراه با الگوسازی و الگوبرداری از اجتماع کوچک و گرم و پرمحبت خانواده صورت می گیرد. خانواده امروزه در یک دگردیسی تاریخی در حال از دست دادن کارکردهای اجتماعی خود است و واقعیت بیانگر این است که در رویارویی با مشکلات و خطرها، چندان که باید و شاید، توانمند نیست. به نظر می رسد از میان عوامل کمک کننده به حفظ بنیان و کارکرد خانواده، در مقابل امواجی که کانون این نهاد انسان ساز را مورد تهاجم قرار داده است، استمدادجستن از الگوهای زیست دین مدارانه یکی از موثرترین گزینه ها باشد. یکی از الگوهای زیست خانوادگی مومنانه در جریان زیارت شکل می گیرد که خصوصا در چند سال اخیر در ایام اربعین حسینی با حضور خانوادگی زایران و میزبانان در پیاده روی زیارت اربعین بهتر خود را نشان داده است. نوشتار پیش رو، با استفاده از روش کیفی «پدیدارشناسی»، به دنبال پاسخ به این پرسش است که «مناسک دینی و آیین های مذهبی، همچون آیین پیاده روی زیارت اربعین حسینی، چه اثراتی در زیست خانوادگی دین داران می تواند بر جای بگذارد؟». یافته های این پژوهش به تاثیرات پنج گانه 1. عقلانیت تمدن ساز؛ 2. ظرفیت کارآمدی قابل توجه در عرصه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی؛ 3. ایجاد پویایی و حیات مبتنی بر محبت؛ 4. تثبیت و تقویت هویت الهی؛ و 5. هماهنگی عناصر مختلف خانواده رسیده است و به تبیین و تشریح آن ها می پردازد.

  کلیدواژگان: نهاد خانواده، کارکردهای زیارت، آیین مذهبی، مناسک دینی، پیاده روی اربعین
 • سکینه عالیخانی*، سعید حبیبا، حسن عالی پور، محمدرضا الهی منش صفحات 241-264
  آفریده های فکری مد یا عنصر حیاتی صنعت مد از ارزش اقتصادی هنگفتی برخوردارند. چون رویکرد اصلی حمایت کیفری ارزش گرایی است، تلقی مد به عنوان ارزش موضوع حمایت کیفری در نظام کیفری ایران با چالش هایی در زمینه جرم انگاری و تعیین ضمانت اجرا روبه روست که این پرسش را طرح کرده: موازین جرم انگاری، مبانی، معیارها و مصادیق و تناسب ضمانت اجراها چقدر مورد توجه قانون گذار بوده است؟ این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و با بررسی منابع کتابخانه ای، و در بخش تطبیقی با استفاده از منابع اینترنتی معتبر در قالب کتب، مقالات و متون قانونی حقوق مالکیت فکری مرتبط با حمایت از آثار فکری هنری مد به ارزیابی میزان رعایت موازین جرم انگاری، مبانی و معیارها و مصادیق در نظام های حقوقی ایران، فرانسه و امریکا پرداخته است. مطالعه حمایت های حقوق مالکیت فکری متناظر با آفریده های فکری یا طرح های مد در نظام حقوقی ایران، فرانسه و امریکا نشان می دهد اگرچه، برای مد، نظام حمایتی کلی زیر عنوان هایی که مستقیما درباره مد نیستند وجود دارد، اما تصریح جایگاه این آثار در قانون، جرم انگاری رفتارهای ضرری اصلی، بازتولید و صور پخش مغفول مانده است. نتیجه پژوهش نشان می دهد حمایت کیفری از آثار فکری هنری مد در نظام های فرانسه و بعضا آمریکا بر موازین جرم انگاری مبتنی بوده و در تعیین ضمانت اجراها به ماهیت نوآورانه، هنری و اقتصادی آفریده های فکری مد توجه شده؛ اما، در ایران، نابسندگی رعایت موازین جرم انگاری رفتارهای نقض حق و عدم تناسب و نابسندگی ضمانت اجراهای موجود از چالش های عمده حمایت کیفری به شمار می آیند.
  کلیدواژگان: آفریده های فکری مد، مالکیت فکری، بازتولید، ضمانت اجرا، جرم انگاری
 • سیده مریم معصوم زاده*، سعید سرابی، مجید رضائیان صفحات 265-288
  استفاده بهینه از ظرفیت های سینما، به عنوان رسانه ای که در زمینه های اجتماعی و به ویژه فرهنگی تاثیرگذار است، نیازمند داشتن هدف، راهبرد و برنامه ریزی است. پژوهش پیش رو، با هدف دست یابی به راهبردهایی برای سینمای ایران، با رویکرد معرفی فرهنگ ایرانی در عرصه بین الملل صورت گرفت. این پژوهش کیفی به روش پیمایشی و با نمونه گیری به شیوه گلوله برفی و هدفمند انجام شد. پس از مطالعات اسنادی، با بهره گیری از مصاحبه عمیق با استادان، منتقدان، کارگردانان، مدیران حوزه پخش بین المللی فیلم و خبرگان، محیط و عوامل درونی و بیرونی سینما در عرصه بین الملل بررسی شد و گردآوری اطلاعات با استفاده از پرسش نامه صورت گرفت. روایی پرسش نامه به شیوه صوری و پایایی آن با آلفای کرونباخ تایید شد. با تعیین نقاط قوت، ضعف و فرصت ها و تهدیدها، تحلیل داده ها و تدوین راهبردها برای هریک از مناطق چهارگانه با ماتریس SWOT انجام شد. بر اساس نتایج پژوهش، موقعیت راهبردی سینمای ایران در سطح بین الملل رقابتی نشان داده شد؛ اما ازآنجاکه نقطه به دست آمده بسیار به بخش محافظه کارانه نزدیک است، راهبردهای این بخش نیز مورد توجه اند. ساخت و حمایت از فیلم هایی با شاخصه های فرهنگ ملی ایران و ساخت فیلم هایی با تاکید بر مولفه های عشق، انسانیت، صلح جویی و اخلاق؛ سرمایه گذاری و حمایت از فیلم های مستند باکیفیت با موضوع ایران و مردم ایران؛ فراهم آوردن امکان نمایش آن ها در خارج از کشور؛ استفاده از افراد آشنا به پخش بین المللی فیلم در نمایش فیلم در خارج از کشور و نظارت بر شاخص های کیفی محتوایی و تکنیکی ازجمله راهبردهای مناسب در این زمینه هستند.
  کلیدواژگان: راهبرد، تحلیل SWOT، سینمای ایران، دیپلماسی فرهنگی، بازنمایی
 • احمد رضایی جمکرانی*، علی چراغی صفحات 289-310
  «وجه غالب» یا «عنصر غالب» یکی از مفاهیم اساسی در نظریه فرمالیسم و مولفه برجسته هر اثر هنری است که بر دیگر اجزا و عناصر آن اثرگذار است و موجب تحول و دگرگونی آن ها و مرکزیت معنایی در اثر و انسجام ساختاری آن است. هدف پژوهش پیش رو بررسی عنصر غالب در آثار محمود دولت آبادی، با تاکید بر جای خالی سلوچ، است. آثار او از جنبه های گوناگون روان شناختی و جامعه شناختی شایسته تامل اند؛ اما، به نظر می رسد وجه غالب این آثار «جدال سنت و مدرنیته» باشد که در سایه آن، سایر موضوعات ازجمله خشونت علیه زنان و بحران هویت و فقر معنادارتر می شوند. بر اساس نتایج پژوهش، این عنصر غالب (جدال سنت و مدرنیته) به صورت های مختلف انزوا، طردشدگی، نفی اراده، بحران هویت و... متجلی شده است.
  کلیدواژگان: عنصر غالب، سنت، مدرنیته، جای خالی سلوچ، دولت آبادی
|
 • Esmat Momeni * Pages 7-28
  The present study tries to present the cycle of communication biosystem with approaches of mental models based on theories of meaning. The research method is of the basic purpose type and the qualitative content analysis method is deductive. Gathering information through review of research and analysis of related literature, as well as integration of research conducted is the basis for presenting the findings and explaining the results. The research community includes the basic concepts of studying texts based on unstructured matrices. In the research process, by studying the initial concepts in 6 stages, new concepts have been added. The validity and reliability of the research is based on the reliability of the researched texts. The analysis of previous researches shows that evaluating the communication system with an objective and subjective approach in solving the four communication problems has led to the formation of communication forms in the process of communication elements. Feelings and information processing mechanisms - create the communication cycle of the communication system with the involvement of individuals and professionals. The life cycle of communication will bring life and dynamism to the mind of the communicator and the communicator by emphasizing the "existence of meaning in the mind, not in the message." It is suggested that the life cycle of communication be examined by philosophical explanation of theories of meaning based on the cognitive representation of the mind and seems to lead to the analysis of a new discourse and communication network.
  Keywords: System evaluation, Communication System, Mental models, Communication Elements, Meaning Theories
 • Nasrin Aghamolla *, Leila Niroomand, Nazanin Malekian, Somayeh Tajik Esmaeili Pages 29-56
  The study aims to investigate the effect of life skills on Tehran citizen’s media literacy by emphasizing on demographic characteristics. The results were obtained through applied research and survey method. The statistical population of the study according to national documents is 8,963million people living in Tehran city. The sample size was estimated 385 person by Cochran's formula. The sample was selected by multi-stage clustering method. The measuring instrument in the present study was a researcher-made questionnaire which its validity was measured by formal validity and its reliability was calculated by Cronbach's alpha coefficient. Independent T-test and one-way analysis of variance were used to analyze the data.The research findings indicated that demographic characteristics affect life skills and media literacy. The findings also represented that gender does not affect media literacy and life skills and their components, but age groups affect media literacy and life skills and their components. In the findings, it can be represented that gender cannot affect the variables affecting media literacy and life skills, but the age group, including young, middle-aged and elderly, affects media literacy and life skills. This may be due to differences in lifestyle, access to the media, time constraints in dealing with the media. Also, the significant level obtained (0.001) shows that the components of life skills affect media literacy.
  Keywords: Demographic Characteristics (Gender, Age) of Tehran’s Citizens, life skills, Media Literacy, Life style
 • Hamideh Khaleghi Mohammadi *, Sedigheh Babran Pages 57-74

  According to UN statistics, it is estimated that the number of elderly people will be more than double by the year 2050 and it would increase from 841 million to 2 billion. One of the most important issues, like other periods of life in old age, is lifestyle. In this period of life people would use media content like other ages and even more as they have more free time. Using media could help them to find and choose better lifestyle and information . In aging time the changes in media coverage could open new window for elderly, and help them to achieve their goals. The researcher used the existing internal standard model for the elderly lifestyle that includes 5 dimensions of prevention, physical activity, recreation, entertainment and sports, healthy eating, stress management and social and interpersonal relationships. In this study, a descriptive correlational and descriptive survey strategy was used. The statistical population is all citizens of Tehran who are at least 60 years old. The results showed that the media play a role in the dimensions of prevention, healthy nutrition, and social and interpersonal relationships. However, they did not have a significant effect on physical activity, recreational, entertainment, sport and stress management.

  Keywords: Media, Elderly, Lifestyle, Quality of Life
 • Davoud Paktinat Mehdi Abadi, Faezeh Taghipour *, Hasan Darzban Rostami Pages 75-102
  A pattern for the role of media literacy in development of social capital in Yazd is the ultimate goal of research, which, due to its novelty, is part of the basic research and is a qualitative research with Grand Theory method. Data were obtained using in-depth semi-structured interviews with 19 experts in communication science, media and sociology, and individuals were selected by theoretical sampling method to achieve theoretical saturation. Interviews became the text and process of data analysis. For open coding, line-by-line analysis was used and along with the development of concepts and categories, central and selective coding was performed. To validate the findings, four strategies from eight Cresol strategies And Miller (review of colleagues, description of researcher's stereotypes and prejudices, participant approval, rich description) were used. The findings show that if contextual conditions (message characteristics, audience conditions, media communities , Access, media, knowledge of norms) to be created and controlled by the intervenor (related to the audience, media, environment) and appropriate strategy (localization of literacy, smart use, conscious criticism, etc.). The desired end result (promotion of social capital) can be achieved.
  Keywords: information overload, critical thinking, media consumption regime, Social Capital, Media Literacy
 • Zahra Dastgheyb Shirazi, Mohammad Dadgaran *, Nasim Majidi, Neda Soleimani Pages 103-134

  The present research is a qualitative quantitative (mixed) research which has been done in order to analyzing attitudes of social communication experts on the factors affecting Nomophobia among Islamic Azad University Students. We first extracted the features and components with a qualitative approach and data analysis method. Based on this, in-depth interviews were conducted with 22 professors and elites with teaching and research backgrounds in the fields of media, social communication sciences and communication sociology. Analysis of data base of qualitative sector data, lead to extraction; 72 concepts, six main categories and 19 sub-categories, with the greatest emphasis on the four main components; Individual and family factors, cultural, social, economic and political factors, intervening factors and the role of the media in the occurrence of the phenomenon of immobile phobia. In the second stage of the research to measure the findings of the quality sector (four factors in the occurrence of the phenomenon of non-mobile phobia); Quantitative approach and navigation method were used. The data collection tool in the quantitative section was a standard, researcher-made questionnaire approved by experts with 40 questions, the reliability of which was confirmed by Cronbach's alpha test. The unit of analysis in the quantitative section were the students. After testing the hypotheses, the relationship between the factors of lack of self-awareness and anxiety, lack of self-confidence, ostentation, media literacy, dependence on smart phones and cyberspace, reading, skills and self-control was confirmed with the occurrence of mobile phobia.

  Keywords: Social Networks, smartphone, Panic, NomoPhobia, Students
 • Hossein Kermani *, Zahra Majdi Zadeh, Marziyeh Adham Pages 135-162
  This paper identified and explored how Iranian Twitter users framed Iran 2017 presidential election in a networked practice. Employing networked framing theory, we tried to identify which subjects were framed by networked publics on Persian Twitter. Moreover, we analyzed the similarities and differentiates in framing the election by different networked publics. We combined social network analysis, ethnographic content analysis and social media critical discourse study approach. First, we collected 2596284 tweets during the election period. Then, we focused on retweet (RT) network as the information diffusion network, and discovered networked publics by applying cluster analysis on this corpus. Afterwards, we identified 50 top influential users in each cluster based on their Page Ranks. Finally, we collected all tweets of these users in the whole network and analyzed them. We used three coders to code the selected sample of 10416 tweets in three rounds. Results showed that ‘Election campaigns’, Candidates and their fans ethical practices’, ‘Corruption’, and ‘Candidates’ qualifications’ were the most dominant networked frames. Furthermore, ordinary users were mainly responsible in framing these subjects..
  Keywords: Twitter, Social Media, Networked framing, Iran, Election
 • Hashemi Foroud *, Layla Azimi, Ali Roshanaie, MohammadHossein Asadi Davoodabadi Pages 163-194

  Age of modern communication technologies and their expansion with its new conceptions such as virtual reality, cyberspace, etc., caused lots of changes in couples' relationships in Iranian families. By cultural changes, mass media made major changes in attitudes of couples towards emotions of each other in their married life. The present research aimed at studying the effects of virtual social networks and the foreign satellite TV channels on emotional sources of women. The framework and the theoretical model of this research is based on Thompson's "self-experience in a mediated world", but in order to enrich the research, theories by Gerbner, Campbell and Collins were also being used.  The method of the research is casual (explanatory). The statistical population is 20-55-year-old women of Borujerd city of Iran. The sample includes 400 individuals based on Cochran formula. Disproportionate stratified sampling was used. Through directed questionnaire the required data was gathered and processed by SPSS software. The results show that degree and kind of use of foreign satellite TV channels has direct and positive relation with changes of emotional sources of women. Multivariate regression showed that factors related to foreign satellite TV channels in general could explain 37 percent of variance related to emotional sources of women. Virtual social networks, memberships in the networks, using rate, with the exception of attraction of use have also a direct and positive relation with emotional sources of women. Multivariate regression could explain 44 percent of the variance related to the emotional sources of women. Thus, the results confirmed the theoretical framework and showed being proportional with it....

  Keywords: Women, virtual social networks, satellite, emotional sources
 • Sadreddin Taheri *, Ahmad Mostafavi Pages 195-218

  Full dependency on human interaction, has made video game different from other narrative media. Two major viewpoints on narratology of video game are: Narratological and Ludological; The first one emphasizes the importance of narration and the necessity of its existence in video games, and the latter puts a fundamental distinction between video game and the literary narrative. The main purpose of this research is to review and compare the most important challenges and perspectives on the issue of narratology in video games and also to dissect the narrative of the game “God of War 2018” based on the examined perspectives. The research was enforced by a comparative-analytical method, whose qualitative data were compiled in a documentary manner with theoretical framework of narratology as its basis. In order to achieve the goal of the research two main points of view on video game narrative were deliberated and thereafter three categorizations of video game narrative were scrutinized and God of War’s narrative was reconciled with each of them. With all that the article shows a holistic scheme of video game narrative, plus using it on a specific game..

  Keywords: Narratology, Video Game, Marie-Laure Ryan, Henry Jenkins, Jakub Majewski, God of war
 • Hadi Ghiasi *, Mohammadreza Borzooei, Omid Nasiri Pages 219-240

  Pilgrimage is one of the oldest religious rites and rituals that is closely related to the family. Socialization in Islamic culture is accompanied by modeling and modeling of a small, warm and loving family community. Today, in a historic transformation, the family is losing its social function, and the reality is that it is not as capable and perhaps capable of coping with problems and dangers. One of the most effective options seems to be among the factors that help maintain the foundation and function of the family in the face of the waves that have invaded the center of this humane institution. One of the models of faithful family life is formed during the pilgrimage, which has shown itself better in the last few years, especially during the Arbaeen Hosseini days, with the family presence of the pilgrims and the hosts on the Arbaeen pilgrimage. Using the qualitative method of "phenomenology", the present article seeks to answer the question: "What effects can religious rituals and religious rites such as the Arbaeen Hosseini pilgrimage ritual have on the family life of religious people?" The findings of this study eventually lead to five effects: 1. The rationality of civilization, 2- The capacity for significant efficiency in the economic, political, social and cultural spheres, 3- The creation of dynamism and a life based on love, 4- Stabilization and strengthening Divine identity and 5- Coordination of different elements of the family; reaches and explains them..

  Keywords: Family Institution, pilgrimage functions, religious rites, Arbaeen walk
 • Sakineh Alikhani *, Saeed Habiba, Hassan Alipour, Elahimanesh Elahimanesh Pages 241-264
  fashion Intellectual creation, the vital element of the fashion industry, is of great economic value. As the main approach of criminal support is value oriented, considering fashion to be a value in criminal support in the Iranian penal system is faced with challenges in some areas, such as criminalization and determining the sanction. This raises the following question: To what extent have the lawmakers focused on the standards of criminalization, basic principles, criteria, applicability, and the proportionality of sanction. Given the Iran and the French legal system as a relatively suitable criminal supporting system, as well as the United States, it seems that, although some support has been given to these intellectual creations under some headings in intellectual property law, major challenges still remain. The methods of interpretation and analysis of the Penal and Intellectual property law, and library resources have been used in the research to evaluate of conformity of standards of criminalization, and their applicability in the legal systems of Iran, France, and the United States. Findings demonstrates that criminal supporting in the fashion industry in the French and American systems is based on criminalization and attention has been paid to the economic nature and wealth creation of intellectual works, including intellectual creations in fashion, when determining the guarantee of execution. In Iran, however, inadequate standards of criminalization, copyright infringement, and determining the guarantee of appropriate execution have created challenges in the criminal supporting of fashion creations..
  Keywords: fashion intellectual creation, Intellectual Property, Reproduction, Sanction, Criminalization
 • Seyedeh Maryam Masoumzadeh *, Saeed Saraby, Majid Rezaeian Pages 265-288
  The optimal use of cinema, as a media influencing social and especially cultural domains, requires the establishment of goals, strategies and plans. This study aims to develop strategies for Iranian cinema to present Iranian culture to the international community. The qualitative research was carried out with a survey-type methodology with snowball and targeted sampling.After going over documents and records, in-depth interviews with professors, critics, directors, and international film distribution managers and experts were conducted. The environment and internal and external factors of cinema in the international arena were also examined, through the use of a semi-open questionnaire.Questionnaire validity was confirmed by a formal method and its reliability by Cronbach’s alpha. A SWOT matrix was employed to measure strengths, weaknesses, opportunities and threat, and to analyze data and formulate strategies in the four mentioned areas.The results of the research illustrate that the strategic position of Iranian cinema in the international arena is competitive, but since the point is close to the conservative sector, the strategies of this sector are also considered.Among strategies, the paper suggests films be made to support and display characteristics of Iranian culture emphasizing the components of love, humanity, peace and Ethics, not just nationally, but for a broad and diverse foreign audience while their quality is being monitored, Investing and supporting high quality documentary films with the subject of Iran and the people of Iran, employing people who are professional in international broadcasting film for playing film in foreign.
  Keywords: SWOT Analysis, Iranian cinema, Iranian Culture, cultural diplomacy, Representation
 • Ahmad Rezaei Jamkarani *, Ali Cheraghi Pages 289-310
  The "dominant aspect" or "dominant element" is one of the fundamental concepts in formalism. It can be said that the dominant element is the prominent component of any work of art which affects other components and elements of the work and changes them; as a result, it makes the semantic centrality of the work and its structural coherence. The present study examines the dominant element in Mahmoud Dolatabadi's Works, based on "Jay -e- Khali -e- Saluch”. His works are important in various psychological and sociological aspects, but it seems the dominant aspect of these works is the "controversy of tradition and modernity” so that other issues, including violence against women and the identity crisis and poverty, have been more meaningful in the shade of the controversy. Based on the results of the present study, it can be said that various manifestations of this element (controversy of tradition and modernity) have been manifested in different forms of isolation, rejection, denial of will, identity crisis, and so on.
  Keywords: Dominant Element, Formalism, Tradition, modernity, Mahmoud Dolatabadi, Jay -e- Khali -e- Saluch