فهرست مطالب

مدیریت کسب و کار - پیاپی 52 (زمستان 1400)

مجله مدیریت کسب و کار
پیاپی 52 (زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/10/19
 • تعداد عناوین: 21
|
 • محمدعلی حسنی، قاسم علی بازایی*، اشرف شاه منصوری صفحات 1-22
  این پژوهش، به منظور ارایه مدلی مفهومی با رویکرد کیفی و با تاکید بر اکوسیستم زنجیره بلوکی، به شناسایی عوامل تاثیرگذار بر مدل بلوغ زنجیره بلوکی در چارچوب گراندد تیوری می پردازد. عوامل اولیه با مرور پیشینه پژوهش استخراج گردیده، درادامه، مصاحبه های نیمه ساختاریافته با 12 نفر از خبرگان فناوری زنجیره بلوکی داده ها گردآوری شده اند. پایایی و قابلیت اعتماد مصاحبه ها از روش های پایایی بازآزمایی و توافق درون موضوعی تایید شده است. دستاورد تحلیل داده های حاصل از مصاحبه با خبرگان، نشان می دهد که عوامل تاثیر گذار بر مدل بلوغ زنجیره بلوکی در گروه ذی اثران سازمانی، عواملی از جمله حمایت مدیران، فرهنگ سازمانی، آموزش و وجود نیروی ماهر در سازمان، نسبت به عوامل دیگر از اولویت بالاتری برخوردار بوده و در گروه ذی اثران غیر سازمانی، تاثیر ذی نفعان، نقش دولت، حاکمیت و دستگاه های بالادستی در ایجاد رگولاتوری و قوانین و مقررات، تشکیل کنسرسیوم و نیز وجود استارت آپ های تخصصی، نقش رسانه ها به منظور تبلیغ دستاوردهای سازمان های بالغ و همچنین استفاده از تجربیات سازمان های پیشرو از جمله عوامل حایز اهمیت مطرح شده اند.
  کلیدواژگان: اکو سیستم، عوامل موثر، ذی اثران سازمانی، ذی اثران غیر سازمانی
 • مهدیه اخباری*، مرضیه مظفری، زهرا عبداللهی صفحات 23-44

  مدل های کلاسیک تحلیل پوششی داده ها کارایی واحدهای تصمیم گیرنده را بر اساس یک مرز کارای مشترک محاسبه می کنند و تفاوتی بین واحدهای کارا قایل نیستند. در این پژوهش، روش ابرکارایی وکارایی متقاطع به منظور رتبه بندی شعب کارآمد بانکها قبل از فاز همکاری مورد استفاده قرار می گیرد. سپس در فاز همکاری، هر شعبه کارآمد به عنوان بازیکن و زیرمجموعه های شعب کارآمد به عنوان ایتلاف در نظر گرفته می شوند و با استفاده از روش نظریه بازی های همکارانه و ارزش شیپلی مسئله مورد بررسی قرار می گیرد. در این مطالعه، متغیر تغییر کارایی، تاثیر هر شعبه کارآمد را در ایتلافهای مختلف نشان می دهد. از مجموع متغیر تغییر کارایی شعب کارآمد در هر ایتلاف، یک تابع مشخصه با عنوان سود حاصل از ایتلاف معرفی می گردد. مقدار این تابع مشخصه برای تمام ایتلافهای ممکن تعیین می گردد و ارزش شیپلی به عنوان راه حل این بازی همکارانه معرفی و رتبه بندی شعب کارا در شرایط همکاری ارایه می گردد. مدل حاصل بر روی یک مطالعه موردی پیاده سازی شده و رتبه شعب کارا در روش ابر کارایی و کارایی متقاطع (قبل از همکاری) و روش ارزش شیپلی (بعد از همکاری) با یکدیگر مقایسه می شوند.

  کلیدواژگان: ارزیابی کارایی، تحلیل پوششی داده ها، نظریه بازی های همکارانه، ارزش شیپلی. طبقه بندی
 • فرشته افتخارنژاد، مجید جهانگیرفرد*، علی مهدی زاده اشرفی، تورج مجیبی صفحات 45-64

  پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تبیین مولفه ها و شاخص های تامین نیرو مبتنی بر دانش در صنعت بانکداری در بخش دولتی انجام شده است. در ابتدا با استفاده از ادبیات نظری موضوع مولفه های استراتژی تامین نیرو و مدیریت دانش استخراج گردید و در بخش بعد از طریق روش دلفی و مصاحبه با 15 نفر از خبرگان مدیریت منابع انسانی در بانک ملت و با استفاده از پرسشنامه نیمه ساختار یافته مولفه ها و شاخص های استراتژی تامین نیرو مبتنی بر دانش تعیین گردید. پس از طراحی پرسشنامه مقایسات زوجی ، نظرات خبرگان منابع انسانی جمع آوری و مولفه ها و شاخص ها وزن دهی و رتبه بندی شدند. یافته های پژوهش نشان داد برای طراحی الگوی استراتژی تامین نیرو مبتنی بر دانش مجموعا 3 مولفه کلیدی در حوزه مدیریت دانش که به ترتیب عبارتند از :زمینه ساختاری،زمینه ارزشی و زمینه رفتاری را با در نظر گرفتن 15 شاخص می بایست مورد توجه قرار داد.

  کلیدواژگان: تامین نیرو، استراتژی، مدیریت دانش، برنامه ریزی نیروی انسانی، بانکداری
 • صهبا بان پرور، زهره موسوی کاشی* صفحات 65-85
  هدف شرکتهای صادراتی از عرضه کالاها به بازارهای خارجی، علاوه بر کسب سود، افزایش رقابت پذیری در طول زمان است. مقاله حاضر با هدف بررسی تاثیر سازگاری، ارتباطات و همکاری بر تعهد و اعتماد و نقش آنها بر عملکرد صادرات با نقش تعدیلگر رقابت ناکارآمد صورت گرفته است. این پژوهش کاربردی و به لحاظ روش، توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش شامل 600 نفر از مدیران و کارشناسان شرکت های صادرکننده فرآورده های نفتی و پتروشیمی در شهر تهران است. حجم نمونه پژوهش بر اساس فرمول کوکران، به تعداد 234 نفر تعیین شد و از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است. گردآوری داده ها بوسیله پرسشنامه حسب اله و همکاران (2019)، لی و ژانگ (2007) و بوسو و همکاران (2019) انجام شد. روایی پرسشنامه با استفاده از روش دلفی و نظرات خبرگان و پایایی آن، توسط آلفای کرونباخ تایید شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده نرم افزار Amos اانجام شد. یافته ها نشان داد سازگاری، ارتباطات و همکاری بر اعتماد و تعهد در شرکت های صادرکننده فرآورده های نفتی و پتروشیمی تاثیر مثبت و معنادار دارند. همچنین، تعهد و اعتماد بر عملکرد صادرات این شرکت ها تاثیر مثبت و معنادار دارند. علاوه بر این، نقش تعدیلگر رقابت ناکارآمد در روابط میان اعتماد و تعهد بر عملکرد صادرات مورد تایید قرار گرفت.
  کلیدواژگان: سازگاری، اعتماد، تعهد، رقابت ناکارآمد، عملکرد صادرات
 • سید ناصر مقدس نیکو، هادی ثنایی پور*، روح الله سمیعی، عبدالحسین کرمپور صفحات 86-103

  هدف پژوهش توسعه ای-کاربردی، از نظر نوع روابط موجود در مدل، از نوع تحقیقات علی- همبستگی است. در مرحله کیفی 1 نفر از خبرگان صنعت ساختمان بر اساس روش نمونه‎گیری گلوله برفی انتخاب و به منظور شناسایی مولفه های اصلی و شاخص ها، طراحی پرسشنامه و طراحی مدل مصاحبه نیمه ساختار یافته و بحث گروه‎های کانونی انجام شد.‎ در ادامه در نرم‎افزار MAXQDA پیاده‎سازی و با انجام کدگذاری باز و محوری شاخص ها، شناسایی و تلخیص گردید و سپس با استفاده از روش دلفی، شاخص ها به تایید نهایی خبرگان رسیده و در مرحله بعد با استفاده از کدگذاری گزینشی، چارچوب نهایی مدل شکل گرفت. در بخش کمی به منظور اعتبار سنجی مدل، پرسشنامه‎ای با استفاده از نتایج روش کیفی تنظیم شد که شامل؛ 64شاخص و 11 مولفه بود و بین70 نفر از سازندگان در استان تهران و انبوه‎سازان صنعت ساختمان که دارای کسب وکارهای خانوادگی فعال در سطح بین المللی هستند و کارآفرینی داشته‎اند، توزیع شد. داده‎ها با روش حداقل مربعات جزیی (PLS) تجزیه و تحلیل شد. از اهم نتایج تحقیق این بود که؛ ضرایب مسیر بین متغیرهای؛ حمایت دولت (0/242)، استراتژی موثر (0/223)، مزیت رقابتی (0/256) و شناسایی بازار (0/497) با متغیر بین المللی‎سازی در سطح معناداری بالاتر از 1/96تایید شد.

  کلیدواژگان: بین المللی سازی، کسب و کار خانوادگی، کارآفرینانه، صنعت ساختمان
 • زهرا ولی پوری، سید مهدی جلالی*، بیتا تبریزیان صفحات 104-122

  هدف پژوهش تدوین و طراحی مدل پیشایندها و مداخله گرهای بازاریابی تعاملی دوسویه حس محور است. روش این پژوهش آمیخته اکتشافی است که از طریق راهبردهای کیفی مدل مفهومی به دست آمده و سپس از طریق راهبردهای کمی برازش مدل و تحلیل ها صورت گرفته است. در مرحله کیفی با بهره گیری از نظرات 14 نفر از خبرگان و کارشناسان و تکیه بر منابع مطالعاتی، چارچوب الگو ارایه و اعتبارسنجی شد و سپس در مرحله کمی با استفاده از پرسشنامه توزیع شده میان 384 نفر از مشتریان محصولات لبنی در تهران اجرا شده است. تحلیل اطلاعات شامل سه عملیات اصلی می باشد: ابتدا شرح و آماده سازی داده های لازم برای آزمون فرضیه ها، سپس تحلیل روابط میان متغیرها و نهایتا به مقایسه نتایج مشاهده شده با نتایجی که فرضیه ها انتظار داشتند پرداخته شده است. مدل نهایی پژوهش در سه مقوله اصلی؛ شرایط مداخله گر (عوامل سازمانی و برند)، شرایط علی (عوامل سازمانی، مشتری و محیط رقابتی)، پدیده محوری (حس چشایی، بویایی، بینایی، لامسه و شنوایی)، متشکل و بین تمامی ابعاد پیشایندها و مداخله گرها با بازاریابی تعاملی دوسویه حس محور (بازاریابی حسی) رابطه معناداری و مثبتی در صنعت لبنی وجود داشته است.

  کلیدواژگان: بازاریابی، تعامل دوسویه، بازاریابی حسی، روش ترکیبی
 • فاطمه مصطفی زاده، جلال حقیقت منفرد*، محمدعلی کرامتی صفحات 123-141

  کارآفرینی آموزش عالی بستری برای ارتقا عملکرد و توسعه مشارکت کارکنان و دانشجویان به شمار میآید. هدف پژوهش توسعه کارآفرینی در دانشگاه با رویکرد فراترکیب می باشد. روش پژوهش، آمیخته است، بخش کیفی از رویکرد فراترکیب سندلوسکی و باروسو و بخش کمی از آزمون t-test بهره گرفته شد. جامعه آماری بخش کیفی 50 مقاله فارسی و 50 مقاله انگلیسی و در بخش کمی ، 37 نفر از دانشجویان رشته کارآفرینی برای گروه آزمایش و 30 نفر از دانشجویان رشته غیرکارآفرینی برای گروه کنترل در مقطع دکتری است ایزارگردآوری داده در مرحله کیفی، مقالات و مستندات (تحقیقات گذشته) در مرحله کمی پرسشنامه است که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفت که پایایی آن (89/0) است طی مراحل فراترکیب در بخش کیفی 3 تم اصلی (محرک های توسعه کارآفرینی، ویژگیهای توسعه کارآفرینی، اقدامات توسعه کارآفرینی) و 11 تم فرعی (پیش نیازهای دانشجویان، فرهنگ کارآفرینی، زیرساختهای دانشگاه، سرمایه انسانی دانشگاه ها، استقلال در تصمیم گیری، ساختار سازمانی متناسب، یادگیری مشارکتی، محتوای آموزشی مناسب، هدف گذاری در پژوهش، آشنایی میدانی با کارآفرینی، مهارت افزایی) شناسایی و در بخش کمی نیز تمامی فرضیه ها تایید شد. نتایج نشان داد که، محرکهای توسعه کارآفرینی، ویژگیهای توسعه کارآفرینی، اقدامات توسعه کارآفرینی سبب توسعه کارآفرینی میشوندباید درصدد تقویت هرچه بیشتر این عوامل برآید

  کلیدواژگان: کارآفرینی، توسعه کارآفرینی، دانشگاه کارآفرین
 • دل ناز حلواچی زاده، غلامرضا معمازاده طهران*، نبی الله محمدی، هما درودی صفحات 142-155

  مفهوم ناب، پیامدهای قابل اندازه گیری در فرآیند و زمان کار را از طریق کاهش یا حذف فعالیت های بی ارزش قابل دستیابی می نماید. از این رو، هدف تحقیق حاضر ارایه مدل مدیریت منابع انسانی ناب برای شورای اسلامی شهر تهران می باشد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی-توسعه ای است و جزء تحقیقات کیفی به حساب می آید. ابتدا با استفاده از تجزیه وتحلیل و تفسیر 5 مصاحبه انجام شده با 5 نفر از خبرگان شورای اسلامی شهر تهران و بررسی سطر به سطر مصاحبه ها و ادغام مدل به دست آمده از مصاحبه و مرور ادبیات با استفاده از روش تحلیل تم، فرآیند دلفی در چهار دور به انجام رسید و پس از دور چهارم توافق حاصل گردید. در این پژوهش برای مدل مدیریت منابع انسانی ناب، پس از بررسی ادبیات نظری پژوهش و مدل های موجود، مصاحبه با خبرگان شورای اسلامی شهر تهران و انجام روش دلفی، 24 شاخص در قالب 9 بعد اصلی شناسایی شدند. نتایج پژوهش مدلی جامع برای مدیریت منابع انسانی ناب در شورای اسلامی شهر تهران ارایه نمود که می تواند مورداستفاده مدیران و پژوهشگران قرار گیرد.

  کلیدواژگان: مدیریت منابع انسانی، تفکر ناب، مدیریت منابع انسانی ناب، اتلاف، ارزش
 • داود مصطفی زاده، محسن حمیدیان*، فاطمه صراف صفحات 156-173
  یکی از مهمترین اهداف مدیران مالی به حداکثر رساندن سود سهامداران می باشد. مدیریت سرمایه در گردش با استفاده از ترکیب بهینه اقلام سرمایه در گردش، یعنی داراییها و بدهی های جاری، و کوتاه کردن دوره تبدیل وجه نقد که بیانگر دوره یا روزهای چرخه وجه نقد در مسیر تولید از طریق خرید موجودی ها، فروش نسیه و تبدیل وجه نقد به حسابهای دریافتنی و وصول مطالبات در جهت تحقق اهداف از پیش تعیین شده کمک شایانی به مدیران مالی می نماید. هدف این پژوهش بررسی تاثیر چرخه تجاری و کارایی عملیاتی چرخه تبدیل وجه نقد بر معیارهای ارزیابی عملکرد در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. بنابراین نمونه ای شامل 120 شرکت از شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1392 تا 1397 انتخاب و با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره و داده های تابلویی با روش الگوی اثرات ثابت بررسی شد. یافته های پژوهش نشان داد که رابطه بین چرخه تبدیل وجه نقد و چرخه تجاری با بازده حقوق صاحبان سهام مثبت و معنی دار و رابطه بین چرخه تبدیل وجه نقد و چرخه خالص تجاری با بازده دارایی ها و ارزش افزوده اقتصادی، منفی و معنی دار بوده است.
  کلیدواژگان: چرخه تبدیل وجه نقد، چرخه خالص تجاری، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده دارایی ها، ارزش افزوده اقتصادی
 • حسینعلی رضایی منش، علی رضاییان*، علیرضا امیرکبیری، حمیدرضا فرتوک زاده صفحات 174-193

  هدف از انجام این پژوهش تعیین مولفه های دستیابی به مزیت رقابتی پایدار از طریق هوشمندی کسب و کار می باشد. روش انجام این پژوهش به صورت کیفی و روش گردآوری اطلاعات از طریق مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه از بین خبرگان هوشمندی کسب و کار و ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختار یافته و اکتشافی می باشد. روش نمونه گیری به صورت هدفمند و از بین 14 نفر از کارشناسان، خبرگان و مدیران مرتبط با موضوع پژوهش در شرکت پالایش نفت تهران انتخاب شده اند. از روش دلقی فازی برای تجزیه و تحلیل دادها استفاده شده است. در این مقاله عوامل و مولفه های موثر بر دستیابی به مزیت رقابتی پایدار از طریق هوشمندی کسب و کار در قالب مدل مفهومی پژوهش تدوین شده است. مهم ترین محدودیتی که در شناسایی هرچه بیشتر متغیرهایی که می تواند، در شکل گیری مزیت رقابتی با توجه به هوشمندی کسب و کار کمک شایانی به این تحقیق کند، به عدم کفایت مطالعات انجام گرفته در شکل گیری مزیت رقابتی با توجه به هوشمندی کسب و کار برمی گردد.

  کلیدواژگان: مزیت رقابتی پایدار، هوشمندی کسب و کار، منابع استراتژیک، شرکت پالایش نفت تهران
 • امیر زندی، مهدی مران جوری*، مقصود امیری، یوسف تقی پوریان صفحات 194-219
  هدف از تحقیق حاضر ارایه مدلی از موثرترین عوامل بازدارنده بلاک چین در توسعه کسب کار وکارآفرینی در ایران است. در این تحقیق از طرح تحقیق آمیخته اکتشافی استفاده شده است. ابتدا از روش تحلیل محتوای کیفی و مصاحبه نیمه ساختار یافته به گردآوری داده های کیفی پرداخته و سپس با انجام تحقیق کمی (توصیفی - پیمایشی) از طریق ارایه پرسشنامه به جمع آوری داده پرداخته شد. گویه های شناسایی شده شامل 154 کد باز که در قالب 6 مقوله اصلی با استفاده از جدول لاوشه و نرم افزار MAXGDA و تحلیل عامل اکتشافی و تاییدی تحقیق انجام گرفته و شاخص های اقتصادی، تکنولوژیکی، سیاسی، قانونی، اجتماعی و محیطی از عوامل بازدارنده موثر بر توسعه بازار سرمایه نتیجه گردید. بالاترین عامل بازدارنده مربوط به عامل اجتماعی و سپس عوامل تکنوتوژیکی، سیاسی، اقتصادی، ، قانونی و محیطی به ترتیب در اولویت های بعدی قرار گرفتند. با توجه به نو بودن فناوری بلاک چین در کسب وکاردر ایران، لذا صاحبان بنگاه ها، صاحبان سرمایه، بانک ها، بیمه ها و... باید با استفاده از این فرصت حداکثر رشد و توسعه را در جهت افزایش بهره وری در کشور ایجاد نمایند.
  کلیدواژگان: بلاک چین، عوامل بازدارنده، کسب و کار
 • محمدجعفر چراغی، جمشید عدالتیان شهریاری*، محمدرضا کاباران زاده قدیم صفحات 220-245

  مقاله با هدف بررسی عوامل موثر و پیامدهای تبیین نقش سرمایه اجتماعی در موفقیت کارآفرینی بین المللی انجام شده روش تحقیق از نظر هدف، کاربردی وبالحاظ نحوه گردآوری اطلاعات جزء پژوهش های آمیخته (کمی و کیفی) است. جامعه آماری بخش کیفی : خبرگان دانشگاهی و سازمانی(مدیران اتاق بازرگانی تهران)و بخش کمی :تمامی اعضای اتاق بازرگانی تهران.حجم نمونه بخش کیفی با اشباع نظری (20 نفر) و کمی بر اساس فرمول کوکران 335 نفر. انتخاب نمونه بخش کیفی از نمونه گیری هدفمند و کمی از نمونه گیری تصادفی طبقه ای. ابزار گردآوری داده ها، بخش کیفی، مصاحبه و کمی، پرسشنامه محقق ساخته بر مبنای مقیاس 5 گزینه ای. روایی پرسشنامه بلحاظ صوری و محتوایی از طریق چند نفرخبرگان، روایی همگرا از طریق محاسبه میانگینواریانساستخراجشده،روایی واگرا از طریق محاسبه جذر AVEبه تایید رسید. پایایی از طریق آلفای کرونباخ،برای کل پرسشنامه 86/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل داده ها، آزمون های آلفای کرونباخ، میانگین واریانس استخراج شده (AVE)، ماتریس جذر AVE، کولموگروف اسمیرنف و تحلیل عاملی تاییدی با استفاده از نرم افزار Lisrel. نتایج بدست آمده به شناسایی 7 مولفه اثرگذار: شکوفایی اجتماعی، همبستگی اجتماعی، انسجام اجتماعی، پذیرش اجتماعی، مشارکت اجتماعی، اعتماد به سازمان،شبکه سازی و 3 بعداثرپذیر: فعالیت بین المللی، رقابت پذیری بین المللی و رشد اقتصادی منجر شد.

  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، کارآفرینی بین المللی، فعالیت بین المللی
 • فائزه محمدی*، سینا نعمتی زاده، سید عباس حیدری، حسین صفرزاده صفحات 246-266
  این تحقیق با هدف بررسی تاثیر تجربه مشتری بر قصد مراجعه مجدد او با در نظر گرفتن نقش ارزش لذت گرا ، وفاداری و ارزش ویژه برند در صنایع تندمصرف غذایی انجام شده است . تحقیق حاضر از نظر رویکرد کمی، از نظر روش توصیفی و پیمایشی و از نظر هدف کاربردی می باشد، جامعه آماری این تحقیق شامل مشتریان مجموعه کافه و رستوران های میتزون، میت هاوس و استیک هاوس تهران می باشد که با توجه به حجم جامعه نامحدود، تعداد 384 نفر بر اساس فرمول کوکران از طریق روش نمونه گیری، تصادفی ساده انتخاب شد. جهت تجزیه و تحیل اطلاعات از روش معادلات ساختاری استفاده گردید. ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه استاندارد بوده که روایی آن توسط تعدادی از اساتید برجسته بازاریابی و پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ سنجیده شده است. نتایج تحقیق حاکی از آن است که تجربه خوشایند سبب افزایش قصد مراجعه مجدد مشتری می شود. همچنین، متغیرهای وفاداری، ارزش ویژه برند و ارزش لذت گرا نیز به عنوان متغیر میانجی رابطه تجربه مشتری و قصد مراجعه مجدد را تحت تاثیر قرار می دهند. با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت از طریق این سه متغیر، تجربه خوشایند فاکتور دقیق تری برای افزایش قصد مراجعه مجدد مشتریان به حساب می آید.
  کلیدواژگان: قصد مراجعه مجدد، تجربه مشتری، وفاداری، ارزش ویژه برند، صنایع تند مصرف
 • امیرعلی ستایش سرور، هادی همتیان*، سید محمد زرگر صفحات 267-287

  مربی گری یکی از روش های آموزش کارکنان است که برای بالندگی نیروی انسانی به کار گرفته می شود. بر این اساس در تحقیق حاضر اقدام به شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مربی گری در بهبود آموزش در سازمان تامین اجتماعی نمودیم. این تحقیق در دسته تحقیقات کاربردی می باشد. نمونه تحقیق 16 نفر از خبرگان مربی گری و آموزش است. در بعد فنی از روش فازی جهت لحاظ نمودن نااطمینانی و از مقایسه غیر رتبه ای الکتره سه جهت افزایش دقت در اولویت بندی بهره گرفته شد. نتایج تحقیق بیانگر این واقعیت است که از 31 متغیر موثر بر نقش مربی گری بر بهبود آموزش نیروی انسانی 16 شاخص برتر شناسایی و اولویت بندی شدند. بر اساس نتایج به ترتیب کاهش موانع اطلاعاتی و انگیزشی؛ کاهش موانع محتوایی و کاهش موانع ساختاری در رتبه های اول تا سوم قرار دارند. بر اساس نتایج PLS اگر شاخص فرآیند مربی گری یک واحد افزایش یابد فرآیند آموزش 849/0 واحد افزایش می یابد. بحث: با توجه به نتایج فرآیند اثرگذاری مربی گری بر آموزش فرآیندی چند بعدی است و هماهنگی میان فرآیندهای نیازسنجی نیروی انسانی (کاهش موانع اطلاعاتی و انگیزشی)، برنامه ریزی (کاهش موانع محتوایی) و اجرا و ارزیابی (کاهش موانع ساختاری)، اثربخشی دور ه های آموزشی را از کانال فرآیند مربی گری بیش تر می سازد.

  کلیدواژگان: مربی گری، آموزش، دلفی، منطق فازی، الکتره نوع 3
 • امیرشایان غضنفری، عباس سقایی*، کامبیز حیدرزاده صفحات 288-309

  پژوهش حاضر با هدف بررسی "تاثیر محتواهای تولیدی در شبکه های اجتماعی بر ارزش برند به تفکیک محتواهای تولیدی از سوی شرکت و محتواهای تولیدی از سوی کاربران" در هفت برند پوشاک ایرانی و هشت برند پوشاک خارجی که دارای نمایندگی فیزیکی هستند و حداقل 10.000 دنبال کننده در شبکه اجتماعی اینستاگرام دارند؛ انجام شده است. روش پژوهش پیمایشی و اطلاعات به وسیله پرسشنامه از میان 230 نفر جمع آوری شد و پایایی کل پرسشنامه 95/0 بدست آمد. تحلیل داده ها با روش معادلات ساختاری انجام شده و یافته ها نشان می دهد محتواهای تولیدی از سوی شرکت بر آگاهی از برند، تداعی برند، کیفیت ادراک شده و وفاداری برند تاثیر مستقیم و معنادار دارد. بیشترین تاثیر محتواهای تولیدی شرکت از مسیر وفاداری برند بر ارزش برند است. محتواهای تولیدی از سوی کاربران نیز بر تداعی برند و وفاداری برند تاثیر مثبت و معنادار دارد. بیشترین تاثیر محتواهای تولیدی کاربران از مسیر وفاداری به برند بر ارزش برند است. نتایج پژوهش نشان می دهد؛ محتواهای تولیدی شرکت و محتواهای تولیدی کاربران در شبکه های اجتماعی بر ارزش برند تاثیر می گذارند.

  کلیدواژگان: ارزش برند، محتواهای تولیدی شرکت، محتواهای تولیدی کاربران، شبکه های اجتماعی، کیفیت ادراک شده
 • یاسمن مدرسی*، میرعلی سیدنقوی صفحات 310-330

  پژوهش پیش رو با هدف مطالعه نظام مند و ارایه الگویی جامع از الگوهای نظری و پژوهش های انجام شده در حوزه جانشین پروری و بااستفاده از نظرات خبرگان صورت گرفت. جامعه آماری این پژوهش مدیران، اساتید و کارکنان دانشگاه های دولتی استان سمنان است. مصاحبه تا رسیدن به اشباع که تعداد 13 نفر بود، ادامه پیدا کرد. همچنین 58 منبع به صورت هدف مند از 75 مقاله بررسی شده، انتخاب گردید. در این مقاله مضمون ها و الگوی مدیریت جانشین پروری با استفاده از روش تحلیل مضمون تدوین شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که می توان مدیریت جانشین پروری را در مضامین اقدامات پیش نیاز(دارای سه مضمون سازمان دهنده و چهارده مضمون پایه)، بستر و عوامل زمینه ای (دارای دو مضمون سازمان دهنده و دوازده مضمون پایه) و برنامه ریزی مدیریت جانشین-پروری (دارای هفت مضمون سازمان دهنده و بیست و یک مضمون پایه) خلاصه کرد. مهم ترین مضمون با توجه به دربرگرفتن بالاترین تعداد کدها، مضمون برنامه ریزی مدیریت جانشین پروری و بعد از آن مضمون بستر و عوامل زمینه ای مدیریت جانشین پروری و در آخر مضمون اقدامات پیش نیاز مدیریت جانشین پروری تعیین گردید.

  کلیدواژگان: الگوی مدیریت جانشین پروری، تحلیل مضمون، برنامه ریزی جانشین پروری، اقدامات پیش نیازجانشین پروری، بستر و عوامل زمینه ای جانشین پروری
 • فهیمه خواجوی دهشیب، گلنار شجاعی باغینی* صفحات 331-347

  تحقیق حاضر برای رسیدن به هدف نهایی خود، یعنی ارایه الگوجهت شناسایی عوامل موثر بر وفاداری مشتریان نمایندگی های بیمه پاسارگاد در شهرستان مشهد انجام شده است. ابزار تحقیق شامل دو پرسش نامه است که عبارت اند از: 1- تعیین اهمیت 2- به دست آوردن از روش دیمتل و مصاحبه با کارشناسان بیمه. این تحقیق از نظرات 25 کارشناس خبره بیمه در بازه زمانی ابتدای زمستان 1399 تا بهار1400جمع آوری شده است. در این راستا پرسش پزوهش حاضر این است که عوامل موثر بر وفاداری مشتریان در صنعت بیمه چیست؟ برای پاسخ به این پرسش عواملی که بر وفاداری مشتریان در بیمه موثر بودند شناسایی شدند، و در اختیار کارشناسان بیمه قرارگرفتند و با طیف لیکرت عوامل کیفی به کمی تبدیل شدند. سپس از آزمون T-test برای تعیین اهمیت عوامل موثر بر وفاداری مشتریان، استفاده شده است و عواملی که اهمیت بیشتری داشتند در پرسش نامه دوم و شناسایی اهمیت هر عامل بر عامل دیگر با روش دیمتل بررسی شدند. یافته ها و نتایج حاصل نشان داد: عوامل پاسخگویی به درخواست مشتریان، خدمات با سطح عالی، اریه سریع خدمات عواملی تاثیر گذار و تاثیرپذیر هستند.

  کلیدواژگان: وفاداری مشتری، مشتری، رضایت مشتری، روش دیمتل
 • حسین صابری، میر فیض فلاح* صفحات 348-366
  مدت های طولانی است که کنترل‏های داخلی از یک سوء دغدغه خاطر مدیران و از سوی دیگر صاحبان سرمایه و سایر اشخاص ذینفع در واحدهای تجاری می باشد، آنان از حیاتی‏بودن این کنترل‏ها در دستیابی به اهداف واحد اقتصادی مطلعند. هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی و رتبه بندی اصول و اجزای کنترل داخلی کوزو در پیشگیری از فساد مالی در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از فرآیند تحلیل سلسله مراتبی است، بدین جهت با مرور ادبیات و مصاحبه با خبرگان شاخص های کنترل داخلی کوزو در فساد مالی در پنج بخش محیط کنترلی، ارزیابی ریسک، فعالیت های کنترلی، اطلاعات و ارتباطات و نظارت شناسایی شد سپس با استفاده از تشکیل ماتریس مقایسات زوجی اقدام به طراحی و توزیع ماتریس زوجی در بین نمونه آماری به شیوه گلوله برفی در بین 13 نفر از فعالین بازار سرمایه با سابقه بالای 15 سال گردید. با گردآوری تحلیل‏ها نتایج به دست آمده تایید و رتبه بندی شاخص ها را نشان داد؛ به طوری که نتایج نشانگر اولویت محیط کنترلی با وزن 0.43، ارزیابی ریسک و نظارت با وزن یکسان 0.16، اطلاعات ارتباطات 0.17 و فعالیت‏ های کنترلی به میزان 0.12 را نشان داد.
  کلیدواژگان: کنترل داخلی، کوزو، پیشگیری از فساد مالی، شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 • میثم صنیعی فر، سید رضا صالحی امیری*، مهدی الیاسی، مهران مختاری بایع کلایه، سید عبدالله سجادی جاغرق صفحات 367-387

  تتحقیق حاضر با هدف تعیین تاثیر مولفه های محیطی بر توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط در صنعت پتروشیمی انجام گرفته و از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش توصیفی- تحلیلی است. جامعه ی آماری این پژوهش مدیران کسب و کارهای کوچک و متوسط صنعت پتروشیمی بوده اند. پرسشنامه های این پژوهش میان 39 نفر از مدیران این حوزه توزیع گردید. روایی ابزار تحقیق پیش از توزیع توسط اساتید و خبرگان حوزه مدیریت تایید و نیز روایای همگرا با استفاده از مدل تحلیل عاملی تاییدی و پایایی آن نیز با استفاده از آلفای کرونباخ محاسبه شده است. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS و SMART PLS با روش آمار توصیفی و مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. یافته ها نشان داد که مولفه های محیطی تاثیر معنی داری و مثبتی بر توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط صنعت پتروشیمی دارد. همچنین یافته های تحقیق حاکی از آن بود که مولفه های محیط سیاسی/ قانونی، محیط اقتصادی، محیط فرهنگی/ اجتماعی و محیط فناوری تاثیر معنی داری بر توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط صنعت پتروشیمی دارد.

  کلیدواژگان: عوامل محیطی، کسب وکارهای کوچک و متوسط، صنعت پتروشیمی
 • مینا فیلی، روح الله تولایی*، اویس ترابی صفحات 388-407

  مدیریت دانش خبرگان برای استفاده مجدد همواره مورد توجه پژوهشگران می باشد.پژوهش حاضر، به شناسایی ابعاد و مولفه های موثر بر مدیریت دانش با استفاده از روش نگاشت شناختی فازی می پردازد. در تحقیقات موجود روش‌های زیادی برای شناسایی عوامل موثر بر مدیریت دانش ارایه شده، و متناسب با شرایط خاص محیطی و نوع دانش مورد نظر، توسعه یافته است. با وجود تحقیقات گسترده و انجام طرح‌های متعدد مدیریت دانش، همواره شناسایی این عوامل در سازمان‌ها با چالش های زیادی مواجه بوده است. آنچه در این مقاله اهمیت دارد، حل مسئله مدیریت دانش از طریق نگاشت شناختی فازی در سازمان‌های ایرانی و به‌طور خاص در سازمان حج و زیارت می‌باشد. برای گردآوری داده ها از روش جلسات خبرگی و تشکیل گروه کانونی با حضور 8 نفر از خبرگان حوزه دانش و مدیریت دانش استفاده شد و با استفاده از تحقیقات پیشین، درمجموع 9 عامل شناسایی شد؛ که میزان اهمیت هرکدام از این مولفه‌ها با استفاده از نرم‌افزار اف سی مپر مشخص و نقشه الگوی نگاشت ادراکی فازی آن با استفاده از نرم‌افزار پاجک ترسیم گردید. نتایج به دست آمده نشان داد در میان 9 مولفه، «تشریک‌مساعی» و «همکاری» در درجه اهمیت بالاتری نسبت به سایر عوامل قرار گرفتند.

  کلیدواژگان: نگاشت شناختی فازی، مدیریت دانش، اکتساب دانش، نقشه گرافیکی مدیریت دانش
 • احسان محسن زاده شریفی، لیلا آندرواژ*، ابراهیم آلبونعیمی صفحات 408-425

  هدف این تحقیق رتبه‌بندی عوامل موثر بر تعویق خرید بیمه که تاکنون در ادبیات اهمال‌کاری پیشنهادشده‌اند، است. برای این منظور عوامل معرفی‌شده در پیشینه توسط خبرگان صنعت بیمه بازنگری و بیست مورد از آن‌ها در چهار گروه شامل عوامل جمعیت شناختی، روان‌شناختی، مهارتی و نگرشی دسته‌بندی شد. در ادامه پرسشنامه مقایسات زوجی تهیه و در میان 46 نفر از مدیران و کارشناسان صنعت بیمه، و اساتید دانشگاه توزیع شد. داده‌های گردآوری‌شده به روش فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی گروهی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. یافته‌ها نشان می‌دهند که عوامل روان‌شناختی، نگرشی، مهارتی و جمعیت شناختی به ترتیب بیشترین تاثیر را بر رفتار تعویق خرید انواع بیمه داشته‌اند. پس از اندازه‌گیری وزن نهایی عوامل مشاهده شد که تنبلی، ضعف دانش بیمه، تجربه منفی در خرید بیمه، بی‌اعتمادی به شرکت‌های بیمه، افسردگی، ضعف مسئولیت‌پذیری، رفتارهای خودشکن، سطح رفاه، سن و جایگاه اجتماعی به ترتیب بیشترین توضیح دهندگی را در رفتار تعویق و اهمال‌کاری خرید بیمه دارند.

  کلیدواژگان: بیمه، اهمال کاری، تعویق خرید، رفتار مصرف کننده، رفتار خرید بیمه
|
 • Mohammadali Hassani, Ghasemali Bazaee *, Ashraf Shahmansouri Pages 1-22
  This study identifies the factors affecting the blockchain maturity model in the framework of grounded theory to present a conceptual model with a qualitative approach and emphasize the blockchain ecosystem. For this purpose, First, the initial factors extracted through reviewing the research background; then, by conducting semi-structured interviews with 12 blockchain technology experts, the data were collected. The meanings and characteristics challenges of the blockchain maturity model presented in three stages of coding: identification, classification, and finally, were given the research model. The reliability of the interviews has confirmed by the reliability methods of Test-Retest and intra-subject agreement. The results of data analysis from interviews with experts show that the factors affecting the blockchain maturity model in the group of organizational stakeholders, factors such as managerial support, Organizational culture, education, and skilled Workforce in the organization comparing other factors have a higher priority.Moreover, in the group of non-organizational stakeholders, the stakeholder's impact, government role to creating legislation and liability, forming a consortium and the existence of specialized startups, the role of media to promote the achievements of mature organizations and usage of experiences of leading organizations is one of the essential factors.
  Keywords: Ecosystem, effective factors, organizational stakeholders, non-organizational stakeholders
 • Mahdieh Akhbari *, Marzieh Mozafari, Zahra Abodollahi Pages 23-44

  Classical data envelopment analysis models calculate the performance of decision-making units based on a common performance boundary and make no distinction between efficient units. In this study, the method of super-efficiency and cross-efficiency is used to rank the efficient branches of banks before the cooperation phase. Then, in the cooperation phase, each efficient branch is considered as a player and the subdivisions of the efficient branches are considered as a coalition, and the problem is examined using the method of cooperative game theory and Shaply value. In this study, the efficiency change variable shows the impact of each efficient branch in different alliances. From the total variable of efficiency change of efficient branches in each coalition, a characteristic function called profit from the coalition is introduced. The value of this characteristic function is determined for all possible alliances and Shaply value is introduced as the solution of this cooperative game and the ranking of efficient branches is presented in terms of cooperation. The resulting model is implemented on a case study and the ranks of efficient branches are compared in the super efficiency method and cross-efficiency (before cooperation) and Shaply value method (after cooperation).

  Keywords: Performance Evaluation, Data envelopment analysis, cooperative game theory, Shaply value. Classification
 • Fereshteh Eftekharnejad, Majid Jahangirfard *, Ali Mehdi Zade Ashrafi, Torag Mojibi Pages 45-64

  An exploration of the components and indicators of of knowledge-based staffing strategy in the banking sector in the public sector using the Rajan evaluation model The present study aimed to identify and explain the components and indicators of knowledge-based staffing strategy in the banking industry in the public sector. First,according to the theoretical literature , the components of staffing strategy and knowledge management was extracted, and in the next part, through Delphi method and interviews with 15 human resource management experts in Bank Mellat, using a semi-structured questionnaire , components and indicators of Knowledge-based staffing strategy were determined.After designing the pairwise comparison questionnaire, the opinions of human resources experts were collected and the components and indicators were weighted and ranked. Findings showed that to design a model of knowledge-based power supply strategy, a total of 3 key components in the field of knowledge management, which are: structural context, value context and behavioral context, should be considered by considering 15 indicators.

  Keywords: staffing, strategy, Knowledge management, Planning, Banking
 • Sahba Banparvar, Zohreh Mousavi Kashi * Pages 65-85
  The main purpose of this study is to investigate effect of adaptation, communication and cooperation on commitment and trust and their role on export performance by considering the moderating role of inefficient competition. This study is categorized as applied and descriptive. The statistical population was consisted of 600 managers and experts of companies exporting petroleum and petrochemical products in Tehran. According to the Cochran's formula, the sample size was calculated to 234 people and for sampling, the available sampling method was used. Data collection was done by a questionnaire of Hasaballah et al. (2019), Li & Zhang (2007) and Boso et al. (2019). The content validity of questionnaire was confirmed using Delphi model and expert's opinion and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha coefficient. Data analysis was performed using the structural equation modeling (SEM) in Amos software. Findings showed that Adaptation, communication and cooperation have a positive and significant effect on trust and commitment in companies exporting petroleum and petrochemical products. Also, commitment and trust have a positive and significant effect on the export performance of these companies. In addition, the moderating role of inefficient competition in the relationship between trust and commitment to export performance was confirmed
  Keywords: Adaptation, Trust, commitment, Inefficient Competition, export performance
 • Naser Moghadas Nikoo, Hadi Sanaeepour *, Roohalla Samiee, AbdulHossein Karampour Pages 86-103

  The purpose of development-applied research, in terms of the type of relationships in the model. In the qualitative stage, 1 construction industry expert was selected based on snowball sampling method and to identify the main components and indices, questionnaire design and semi-structured interview model design and focus groups were discussed. Then the indices were identified and summarized in MAXQDA software by open and axial coding of the indices. Later on, the indices were approved by the experts finally using Delphi method, and the final framework of the model was formed using selective coding in the next stage. In the quantitative section, a questionnaire was developed using qualitative method results to validate the model, which had 64 indices and 11 components were distributed among 70 builders in Tehran and mass builders of the construction industry with family businesses active at international level and had entrepreneurship history. Data was analyzed using partial least squares regression (PLS). The most significant results were that the path coefficients between government support (0.242), effective strategy (0.223), competitive advantage (0.256) and market identification (0.497) with internationalization variables were confirmed at a significant level above 1.96.

  Keywords: internationalization, Family Business, Entrepreneurial, Construction Industry
 • Zahra Valipouri, Seyed Mehdi Jalali *, Bita Tabrizin Pages 104-122

  Purpose of the research formulating and designing a model of antecedents and interveners of Interactive two-way sense-centric marketing with Mixed method. The method of this research is an exploratory blend that is obtained conceptual model, through qualitative strategies and then through quantitative strategies fitted and analyzed. In the qualitative phase, the model framework was presented and validated by using the opinions of 14 experts and specialists and based on study resources then in the quantitative phase, with using a distributed questionnaire among 384 Dairy products customers have been implemented in Tehran. Data analysis consists of three main operations: First, the description and preparation necessary data to test the hypotheses, then analyze the relationships between the variables, and finally compare the observed results with the results of the hypotheses are expected. the final model of research in three main categories; Intervening conditions (organizational and brand factors), causal conditions (organizational factors, customer and competitive environment), central phenomenon (sense of taste, smell, sight, touch and hearing) were formed and between all dimensions of antecedents and interveners with two-way interactive marketing Sense-oriented (sensory marketing) There was a significant and positive relationship in the dairy industry

  Keywords: Marketing, Bilateral Interaction, Sensory Marketing, Combined Method
 • Fatemeh Mostafazade, Jalal Haghighatmonfared *, Mohammadali Keramati Pages 123-141

  entrepreneurship is considered as a platform for improving the performance and development of staff and students ' participation. The purpose of this study is to identify factors affecting Entrepreneurship development in the system of higher education with Meta synthesis approach. The research method is mixed. The qualitative part of Meta - synthesis approach to Sandelowski and Barroso and quantitative part of t - test was used. The statistical community is a qualitative part of 50 Persian articles and 50 English papers, and in the quantitative section, 37 students from the field of entrepreneurship for the experiment group and 30 of graduate students for the control group. Data collection in the qualitative Phase, articles and documents (previous research) and in the quantitative stage is a Questionnaire whose validity and reliability were confirmed, whose reliability is (0.89)during the meta synthesis phase in the qualitative part of the main themes ( entrepreneurship development incentives entrepreneurship development measures prerequisites of students, entrepreneurship culture, university infrastructure, independence in decision making , appropriate organizational structure effective educational content, goal setting , field familiarity with entrepreneurship. In the quantitative section, all hypotheses were confirmed. The results showed that entrepreneurial development driver, entrepreneurial development characteristics, entrepreneurial development efforts,

  Keywords: entrepreneurship, Entrepreneurial Development, Higher education system
 • Delnaz Halvachizadeh, GholamReza Memarzadeh *, Nabiolah Mohammadi, Homa Doroudi Pages 142-155

  The lean concept achieves measurable consequences in the process and work time by reducing or eliminating worthless activities. Therefore, the purpose of this study is to provide a model of lean human resource management for the Council of Tehran. The present research is a developmental-applied objective and is a part of qualitative research. First, by analyzing and interpreting 5 interviews conducted with 5 experts of the Islamic Council of Tehran and line by line reviewing the interviews and integrating the model obtained from the interview and reviewing the literature using the theme analysis method, the Delphi process was completed in four rounds and an agreement was reached after the fourth round. In this study, 24 indicators were identified in 9 main dimensions after evaluating theoretical literature of the research and existing models and Delphi method for lean human resource management model. The results of the research provide a comprehensive model for lean human resource management that can be used by managers and researchers.

  Keywords: Human Resource Management (HRM), Lean thinking, Lean Human Resource Management, Waste, value
 • Davoud Mostafazadeh, Mohsen Hamidiyan *, Fatemeh Sarraf Pages 156-173
  One of the most important goals of financial managers is to maximize shareholder profits. And working capital management using the optimal combination of working capital items, ie current assets and liabilities, and shortening the cash conversion period, which indicates the period or number of days of the cash cycle in the production path through the purchase of inventories, sale of loans and Converting cash into accounts receivable and collecting receivables helps financial managers achieve their predetermined goals. Therefore, the purpose of this study is to investigate the effect of business cycle and operational efficiency of the cash conversion cycle on performance appraisal criteria in Tehran Stock Exchange. Therefore, a sample of 120 companies listed on the Tehran Stock Exchange in the period 1392 to 1397 was selected and analyzed using multivariate regression model and panel data using the fixed effects model method. Findings showed that the relationship between cash conversion cycle and business cycle with equity return is positive and significant and the relationship between cash conversion cycle and net business cycle with return on assets and economic value added was negative and significant.
  Keywords: Cash conversion cycle, Net Trading Cycle, Equity Returns, Asset Returns, Economic Value Added
 • Hosseainali Rezaeimanesh, Ali Rezaeian *, Alireza Amirkabiri, HamidReza Fartokzadeh Pages 174-193

  The purpose of this study is to determine the components of achieving sustainable competitive advantage through business intelligence. The method of this research is qualitative and the method of data collection is through library studies and interviews among business intelligence experts and interview data collection tools are semi-structured and exploratory. The sampling method was purposeful and selected from 14 experts, experts and managers related to the research topic in Tehran Oil Refining Company. Fuzzy clustering method has been used for data analysis. In this paper, the factors and components affecting the achievement of sustainable competitive advantage through business intelligence in the form of a conceptual model of research have been developed. The most important limitation in identifying as many variables as can help in the formation of competitive advantage with respect to business intelligence is the inadequacy of studies conducted in the formation of competitive advantage with respect to business intelligenc

  Keywords: Sustainable Competitive Advantage, Business Intelligence, Strategic Resources, Tehran Oil Refining Company
 • Amir Zandi, Mehdi Maranjory *, Maghsoud Amiri, Yosef Taghipouryan Pages 194-219
  The aim of present study is offering a model of the most effective inhibitory factors of block chain in development of Iran entrepreneurship market. In this study, a mixed exploratory research plan has been used. At first qualitative analysis method and semi- structured interview have been used for gathering the qualitative data, then the data have been gathered through doing a quantitative (descriptive- measuring) research by questionnaire. Identified factors include 154 open codes which have been carried out by 6 main factors, using the lawshe table and MAXGDA software and by analysis of exploratory and confirmatory research method and the economical, technological, political, legal, social, environmental factors which have been identified as effective inhibitory factors. The highest inhibitory factor was social factor and then technological, political, economic, legal and environmental factors were other priority respectively. Considering that block chain technology is a new technology in Iran entrepreneurship market, hence the owners of businesses, owners of capital (stockholders), banks , insurances and etc. should create the maximum growth and development to increase the efficiency in the country.
  Keywords: block chain, Progressive factors, Entrepreneurship market
 • MohamadJafar Cheraghi, Jamshid Edalatian Shahriari *, Mohammadreza Kabaranzadghadim Pages 220-245

  The aim of this article is to investigate the effective factors and consequences of explaining the role of social capital in the success of international entrepreneurship. Statistical population of qualitative section: academic and organizational experts (managers of Tehran Chamber of Commerce) and quantitative section: all members of Tehran Chamber of Commerce.The sample size of the qualitative part with theoretical saturation (20 people) and quantitative according to Cochran's formula is 335 people. Sample selection of qualitative part of purposive sampling and quantitative partial stratified random sampling. Data collection tools, qualitative, interview and quantitative sections, researcher-made questionnaire based on a 5-item scale. The validity of the questionnaire was confirmed in terms of form and content by several experts, the validity was confirmed by calculating the angles, and the validity was confirmed by calculating the square root of the AVE. Reliability through Cronbach's alpha for the whole questionnaire was 0.86. For data analysis, Cronbach's alpha tests, orthodontics (AVE), AVE root matrix, Kolmogorov-Smirnov and confirmatory factor analysis using Lisrel software. The results identified 7 influential components: social prosperity, social solidarity, social cohesion, social acceptance, social participation, trust in the organization, networking and 3 influential dimensions: international activity, international competitiveness and economic growth.

  Keywords: Social capital, international entrepreneurship, international activity
 • Faezeh Mohammadi *, Sina Nematizadeh, Seyed Abbas Heydari, Hossein Safarzadeh Pages 246-266
  This research is carried out in order to investigate the effect of customer experience on his revisit intention with respect to hedonic values, loyalty and brand equity in FMCG food industries.In view of quantitative approach, descriptive and surveying strategy and in terms of propose, this is a practical research. Target group of this research are selected from customers of restaurants and cofes complex, Mitzone, Meat house and steak house in Tehran. In this study, based on Cochran formula for unlimited society, the sample size was 348 people. Simple random sampling are selected and data analysis has been done by structural equation modeling method.Result of research shows that pleasant experience increased costumer revisit-intention, also in this regard parameters such as loyalty, brand equity and hedonic values as intermediary parameters also affect costumer revisit intention accordingly. According to the results, it can be said that through these three variables, a pleasant experience is a more accurate factor to increase the intention of customers to return.
  Keywords: Revisit intention, customer experience, Hedonic values, Loyalty, brand equity, Fast moving consumption goods
 • AmirAli Setayesh Sarvar, Hadi Hematian *, Sayyed mohammed Zargar Pages 267-287

  Coaching is one of the methods of staff training that is used for the growth of human resources. On the basis of the present research to identify and prioritize the factors affecting social security organizations have managed to improve education. This research is in applied research category. The research sample is 16 coaching and training experts. In the next phase of the procedure for considering the uncertainty of Non-rank compared Electre Tuesday to increase the priority was used. Based on the results, reducing information and motivational barriers, respectively; The reduction of content barriers and the reduction of structural barriers are in the first to third ranks. According to the PLS results, if the coaching process index increases by one unit, the training process will increase by 0.849 units. According to the results of the process of the effect of coaching on training is a multidimensional process and coordination between the processes of manpower needs assessment (reduction of information and motivational barriers), planning (reduction of content barriers) and implementation and evaluation (reduction of structural barriers), the effectiveness of training courses The coaching process builds more.

  Keywords: Coaching, education, Delphi, fuzzy logic, electro type 3
 • Amirshayan Ghazanfari, Abbas Saghaei *, Kambiz Heidarzadeh Pages 288-309

  The aim of this study was to investigate "the effect of social media content on brand equity by Firm Generated Content and User-Generated Content". We studied seven Iranian clothing brands and eight International clothing brands that had physical representation and at least 10,000 followers in Instagram. The research method was survey and information was collected by a questionnaire from 230 people; and the total reliability of the questionnaire was 0.95. Data analysis was performed by structural equation method and the findings show that the Firm Generated Content in social media has a direct and significant effect on brand awareness, brand association, perceived quality and brand loyalty. The greatest impact of Firm Generated Content is on brand equity through brand loyalty. User Generated Content also has a positive and significant effect on brand association and brand loyalty. The greatest impact of User Generated Content is on brand equity through brand loyalty. The results show that the Firm Generated Content and User Generated Content affect on brand equity on the social media.

  Keywords: brand equity, Firm Generated Content, User Generated Content, social media, Perceived Quality
 • Yasaman Modaresi *, Mirali Sayyednaghavi Pages 310-330

  Leading research was conducted with the aim of systematic study and presenting a comprehensive model of theoretical models and research conducted in the field of succession breeding and using the opinions of experts. The statistical population of this study is the managers, professors and staff of public universities in Semnan province. The interview lasted until the saturation of 13 people. Also, 58 sources were purposefully selected from 75 reviewed articles. In this article, the themes and management model of succession breeding have been developed using the content analysis method. The results of this study show that succession management can be in the context of prerequisite measures (with three organizing themes and fourteen basic themes), context and contextual factors (with two organizing themes and twelve). Summarized the basic theme) and succession-management management planning (with seven organizing themes and twenty-one basic themes). The most important theme, considering the inclusion of the highest number of codes, was the theme of succession management management planning, and then the context theme and background factors of succession management, and finally the theme of prerequisite management management measures.

  Keywords: Succession management model, Content Analysis, Succession Planning, prerequisite measures, context, contextual factors of succession
 • Fahimeh Khajavidehshib, Golnar Shojaei Baghini * Pages 331-347

  The research is currently being done to achieve its ultimate goal, which is to provide a model for further identification of loyalty factors in Pasargad insurance agencies in Mashhad. The research tool consists of two questionnaires, which are: Determining the property ; Obtaining it by Demetel method and interviewing the insurance expert. This research has been collected from the opinions of 25 insurance experts in the period from the beginning of winter of 1399 to the spring of 1400. In this regard, the current research question is what is the impact on loyalty in the insurance industry? To answer this question, the factors that have affected them if they use loyalty in medical insurance, and if they are qualified by insurance experts, and with the Likert spectrum, they used the disease factors to become re-emergence. After the t-test, it is used to determine the effects on loyalty, and the factors that cause it to be used in the second questionnaire and cause another complication to be evaluated by another method using the method. Findings and Results from the Court: Accountability Factors In the case of using services, high-level services, fast service affect and influence the factors.

  Keywords: customer loyalty, Customer, Customer Satisfaction, Dimtel Method
 • Hossein Saberi, Mirfeiz Fallah * Pages 348-366
  Internal Control has long been a concern with the directors, shareholders and other beneficiaries in trading units, because they well know that how such a control is vital for achieving the objectives set by a given trading unit. The present study is aiming at identifying and ranking the components of Coso internal control in preventing financial corruption among the companies listed on Tehran stock exchange using a hierarchal cluster analysis. To this end, the components of Coso internal control in preventing corruption were identified through literature review and interviews with the informants. These components include control environment, risk assessment, control activities, information & communication and monitoring activities. Then, using a pairwise comparison matrix, a questionnaire was designed. The questionnaires were distributed among 13 active shareholders with an experience of more than years in stock exchange through snowball sampling. Analysis of the responses confirmed the results obtained and the ranking of the components. The results showed the priority of the control environment with a weight of 0.43, risk assessment and monitoring with the same weight of 0.16, communication information of 0.17 and control activities of 0.12.
  Keywords: Coso internal control, prevention of financial corruption, companies listed on Tehran stock exchange
 • Meysam Saniefar, Seyed Reza Salehiamiri *, Mehdi Elyasi, Mehran Mokhtari Bayekolaie, Seyed Abdollah Sajadijaghargh Pages 367-387

  the aim of this study was to investigate the impact of environmental components on the development of small and medium businesses in the petrochemical industry. The present study is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of method. The statistical population of this study was small and medium business managers in the petrochemical industry. Questionnaires of this research were distributed among 39 managers in this field. The validity of pre-distribution research tools by professors and experts in the field of validation management as well as convergent validity has been calculated using the confirmatory factor analysis model and its reliability has been calculated using Cronbach's alpha. Data analysis was performed using SPSS and SMART PLS software using descriptive statistics and structural equation modeling. Findings showed that environmental components have significant and positive effects on the development of small and medium businesses in the petrochemical industry. The findings also showed that the components of political / legal environment, economic environment, cultural / social environment and technological environment have a significant impact on the development of small and medium businesses in the petrochemical industry.

  Keywords: Environmental factors, Small, Medium Businesses, Petrochemical Industry
 • mina feili, Ruhollah Tavalaei *, Oveys Torabi Pages 388-407

  Expert knowledge management for reuse is always considered by researchers. The present study identifies the dimensions and components affecting knowledge management using fuzzy cognitive mapping method. In existing researches, many methods have been proposed to identify the factors affecting knowledge management, and have been developed in accordance with the specific environmental conditions and the type of knowledge in question. Despite extensive research and numerous knowledge management projects, identifying these factors in organizations has always faced many challenges. What is important in this article is to solve the problem of knowledge management through fuzzy cognitive mapping in Iranian organizations and especially in the Hajj and Pilgrimage Organization. For data collection, the method of expert meetings and the formation of a focus group with the presence of 8 experts in the field of knowledge and knowledge management was used and using previous research, a total of 9 factors were identified; The importance of each of these components was determined using FCMaper software and its fuzzy perceptual mapping pattern map was drawn using Pajek software. The results showed that among the 9 components, "joint venture" and "cooperation" were in a higher degree of importance than other factors.

  Keywords: Fuzzy cognitive mapping, knowledge management, knowledge acquisition, knowledge management graphic map
 • EHSAN MOHSENZADEHSHARIFI, Leila Andervazh *, Ebrahim albonaiemi Pages 408-425

  The main purpose of this study was to identify and rank factors affecting insurance purchase postponement that have been proposed in the theoretical literature of procrastination. To this end, the factors identified in the background were reviewed by insurance industry experts, and 20 of those factors were categorized into four groups. they include demographic, psychological, skill, and attitude factors. Afterward, a researcher-made questionnaire was distributed among 46 insurance industry executives, experts, and university professors. The data was analyzed using the group analytic hierarchy process (GAHP). Findings show that psychological, attitude, skill, and demographic factors had the most influence on the procrastination behavior of insurance customers. After measuring the final weight of factors, it was observed that laziness, weakness of insurance knowledge, negative experience in insurance purchase, distrust of insurance companies, depression, low responsibility, suicidal behaviors, well-being, age, and social status had the most important roles in the insurance purchase procrastination.

  Keywords: procrastination, Purchase Postponement, Consumer behavior, Insurance Purchase Behavior