فهرست مطالب

پویش در آموزش علوم پایه - سال هفتم شماره 4 (پیاپی 25، زمستان 1400)
 • سال هفتم شماره 4 (پیاپی 25، زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/10/19
 • تعداد عناوین: 6
|
 • صلاح الدین ابراهیمی*، فائزه محمداسمعیلی، مستوره فتحی، پیوند محمدیان صفحات 1-25
  هدف پژوهش حاضر بررسی صلاحیت های علمی و تخصصی دبیران ریاضی پایه اول متوسطه شهر تهران بود. جامعه آماری پژوهش دبیران ریاضی پایه اول دبیرستان های شهر تهران در سال تحصیلی 99-1398 بود که با استفاده از نمونه گیری خوشه ای 537 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش یک پرسش نامه محقق ساخته بود که با 98 گویه در قالب 9 مولفه آموزشی، علمی، رفتاری، اجتماعی، فکری، مدیریتی، اخلاقی، حرفه ایی و فناوری صلاحیت های معلمان را می سنجد. روایی آن توسط صاحب نظران مورد تایید قرار گرفت و ضریب الفای کرانباخ 86% محاسبه گردید. نتایج آزمون tنشان داد که صلاحیت های آموزشی، علمی، رفتاری، مدیریتی و اخلاقی در سطح بالاتر از میانگین می باشند و در سطح اطمینان 99/0 معنی دار می باشد؛ ولی صلاحیت های حرفه ای و اجتماعی در سطح اطمینان 95/0 معنی دار نمی باشند ولی وضعیت صلاحیت های فناوری و فکری در سطح 95/0 اطمینان معنی دار می باشد و معلمان در این صلاحیت ها در وضعیت مطلوبی نیستند. نتایج آزمون t مستقل نشان می دهد که وضعیت معلمان مرد از لحاظ صلاحیت های اجتماعی و فکری بالاتر از معلمان زن می باشد ولی وضعیت معلمان زن در صلاحیت آموزشی بهتر ار معلمان مرد می باشد. نتایج نشان می دهد که در سایر متغیرها بین معلمان زن و مرد تفاوت معنی داری وجود ندارد.
  کلیدواژگان: صلاحیت معلمان، صلاحیت های علمی، صلاحیت های تخصصی، مقطع متوسطه، دبیران ریاضی
 • فیروزه علویان* صفحات 26-45
  تصویربرداری حرارتی فرصت های جدیدی برای مطالعه مفاهیم و فرایندهای زیست شناسی فراهم می کند. به عنوان مثال می توان به استفاده از دوربین های مادون قرمز (IR) در فعالیت های آموزشی برای کشف انتقال و تحول انرژی در فیزیولوژی انسان، تنظیم مجدد حرارت بدن حیوانات و متابولیسم گیاهان اشاره کرد. ماهیت کاربرپسند و بصری فناوری IR به دلیل چنین انتقال انرژی، برای مطالعه تغییر سریع دما در سطوح بیولوژیکی مناسب است؛ بنابراین دوربین های IR ابزارهای آموزشی بالقوه مفیدی برای نزدیک شدن به مفهوم تقاطع انرژی و ماده هستند. این دوربین نمایانگر نسل جدیدی از فن آوری تحقیق است که پتانسیل زیادی را در آموزش زیست شناسی نشان می دهد. در این مقاله مروری سعی در معرفی دوربین های IR برای مدارس و توانمندسازی دانش آموزان برای کشف علمی معتبر ارایه شده است. اطلاعات جمع آوری شده در این مقاله مربوط به مقالات سایت های گوگل، گوگل اسکولار، Scopus و Science Direct است. همچنین، مقالات بررسی شده در این تحقیق مربوط به سال های 1985 تا 2021 هستند. هدف این است که نشان دهیم چگونه فن آوری های پیشرفته توسعه یافته توسط صنعت می توانند به فناوری های یادگیری موثر برای حل مشکلات آموزشی تبدیل شوند.
  کلیدواژگان: IR، زیست شناسی، آموزش
 • منصوره موسی پور*، سپیده شاه محمد زاده صفحات 46-58
  مثلثات یکی از مفاهیم پایه ای و پرکاربرد در ریاضی و زندگی است. دانش آموزان با بدفهمی هایی در یادگیری مثلثات مواجه هستند که مانع از یادگیری کامل این درس توسط آن ها می شود. شناسایی این بدفهمی ها ضروری است و نقش دبیران برای رفع آن ها کلیدی است. در این مقاله به بررسی بدفهمی هایی می پردازیم که در هنگام یادگیری مثلثات برای دانش آموزان دوره متوسطه به وجود می آید. همچنین راهکارهایی برای رفع این بدفهمی در مقاله ارایه می شود که از جمله آن ها می توان استفاده از روش های تدریس مناسب، استفاده از ابزارهایی همانند ماشین حساب و نرم افزارهای ریاضی مانند جیوجبرا نام برد. به علاوه، استفاده از نقشه های مفهومی به عنوان یکی دیگر از راه های رفع بدفهمی ها توصیه می شود که می توان آن ها را هم در آموزش و هم در ارزیابی از دانش آموزان، مورد استفاده قرار داد.
  کلیدواژگان: بدفهمی، مثلثات، ریاضی متوسطه، نرم افزارها، راهکارها
 • احمد اکبرپور گنجه، وحید امانی* صفحات 59-74
  هدف از این پژوهش، بررسی کج فهمی های دانش آموزان پایه دوازدهم در مبحث اسید- باز است. جامعه آماری این پژوهش، دانش آموزان پایه دوازدهم دو مدرسه شهر رشت که در سال تحصیلی 1400-1399 در رشته های علوم تجربی و ریاضی- فیزیک در حال تحصیل اند، میباشد. نمونه آماری شامل 47 نفر از دانش آموزان است که به طور تصادفی انتخاب شدند. به عنوان ابزار گردآوری داده ها، آزمون تشخیصی چهار گزینه ای سه ردیفی اسید- باز طراحی و استفاده گردید. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش مناسب با آزمون سه ردیفی استفاده شد و درک دانش آموزان در سه دسته فهم علمی، عدم درک و کج فهمی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که دانش آموزان در مفاهیم اسید - باز دچار کج فهمی هستند. دانش آموزان به ترتیب از فراوانی بیشتر به کمتر در مفاهیم الکترولیت، غلظت یون هیدرونیوم در محلول اسیدی رقیق، واکنش خنثی شدن، تمایز غلظت تجزیه ای و غلظت تعادلی اسید، تشخیص اسیدها و بازها، مفاهیم یونش و تفکیک، درجه یونش، یونش اسیدهای چند پروتوندار و تفاوت مفاهیم قدرت و غلظت اسید کج فهمی دارند. کج فهمی های شناسایی شده میتواند در بهبود روش های یاددهی- یادگیری و تهیه محتوای آموزشی مناسب مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: کج فهمی، اسید- باز، آموزش شیمی، آزمون تشخیصی سه ردیفی
 • نجف اصغرنژاد* صفحات 75-90

  هدف از انجام این تحقیق، بررسی تاثیر سواد دیجیتالی و پیشرفت ریاضی بر اضطراب ریاضی دانش آموزان مقطع متوسطه اول شهر دهدشت بود. پژوهش به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام گرفت. جامعه آماری شامل همه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه اول شهر دهدشت به تعداد470 نفر در سال 1399 بود. حجم نمونه بر اساس جدول کرجسی و مورگان (1970) انجام شد و تعداد 210 نفر به عنوان نمونه آماری به روش نمونه گیری احتمالی چند مرحله ای انتخاب شدند. برای گرد آوری داده ها، از پرسشنامه های پرسشنامه سواد دیجیتالی مبتنی بر چارچوب مهارت های سواد دیجیتال دانشگاه اوپن و پرسشنامه اضطراب ریاضی دانش آموزان، از مقیاس اضطراب ریاضی برای کودکان (MESC) چیو و هنری (1990) استفاده شد. جهت تحلیل داده ها از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد ضریب همبستگی پیرسون (R) بین متغیر مستقل و متغیر وابسته (اضطراب ریاضی) **751/0- بود که نشان داد همبستگی معنادار و معکوس قوی وجود دارد. ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 563/. می باشد، نشان می دهد 56 درصد از کل تغییرات متغیر اضطراب ریاضی، به متغیر سواد دیجیتال وابسته می باشد.

  کلیدواژگان: سواد دیجیتالی، اضطراب ریاضی، دانش آموزان متوسطه اول
 • رضا معصومی نژاد*، دل انگیز شامی صفحات 91-118
  هدف پژوهش حاضر، تحلیل کتاب علوم پایه پنجم دوره ابتدایی و تبیین آن بر اساس الگوی خلاقیت مشارکتی بود. در این پژوهش، از روش توصیفی-تحلیلی برای دستیابی مناسب به داده ها استفاده شد. جامعه آماری برنامه درسی علوم پایه پنجم دوره ابتدایی در سال تحصیلی 1399-1400 بود که حجم نمونه نیز برابر با حجم جامعه انتخاب گردید. ابزار تحقیق شامل فهرست وارسی تحلیل محتوا بر اساس روش ویلیام رومی بود که روایی محتوایی آن توسط متخصصان برنامه ریزی درسی 87 درصد به دست آمد. برای تعیین پایایی آن نیز از روش ویلیام اسکات (2019) استفاده شد و ضریب توافق 85 درصد به دست آمد. محتوای تحلیل شده ابتدا بر اساس شاخص های 6 گانه خلاقیت علمی و سپس مراحل 5 گانه الگوی خلاقیت مشارکتی مورد بررسی قرار گرفت. یافته ها نشان داد که خلاقیت علمی در سه بخش نوشتاری، تصاویر و سوالات کتاب درسی علوم، مورد استفاده قرار گرفته و شاخص های حل مسئله علمی و فرضیه سازی بیش تر مورد تاکید قرار گرفته اند.هم چنین برنامه درسی علوم، الگوی خلاقیت مشارکتی را به صورت تلفیقی مورد توجه قرار داده، ولی بر اساس بخش های سه گانه محتوا، بیش تر در بخش نوشتاری نمود داشته است.
  کلیدواژگان: برنامه درسی علوم، خلاقیت مشارکتی، دوره ابتدایی، تحلیل محتوا
|
 • Salahedin Ebrahimi *, Faeze Mohammad Esmaeely, Mastoore Fathi, Peyvand Mohammadian Pages 1-25
  The purpose of this study was to investigate the scientific and professional competencies of first grade high school math teachers in Tehran.The statistical population of the study was the first grade mathematics teachers of high schools in Tehran in the academic year1398-99, whichwereselected as a sample using cluster sampling of 537 people. The research tool was a researchermade questionnaire with98 items in the form of9componentsof educational,scientific,behavioral,social,intellectual,managerial,ethical, professional and technological competencies of teachers. Its validity was confirmed by experts and Cronbach's alpha coefficient was calculated to be86%The results of t-test showed that educational,scientific,behavioral, managerial and moral competencies are above the average and are significant at the confidence level of0.99 But professional and social competencies are not significant at the level of0.95 confidence but the status of technological and intellectual competencies is significant at the level of0.95confidence,and teachers in these competencies are in the status.They are not desirable.The results of independent t-test show that the status of male teachers is higher than female teachers in terms of social and intellectual competencies but the status of female teachers in educational qualifications is better than male teachers. The results show that there is no significant difference between male and female teachers in other variables
  Keywords: teacher qualifications, scientific qualifications, specialized qualifications, High School, math teachers
 • Firoozeh Alavian * Pages 26-45
  Thermal imaging provides new opportunities to study biological concepts and processes. Examples include the use of infrared (IR) cameras in educational activities to discover the transfer and evolution of energy in human physiology, the readjustment of animal body temperature, and the metabolism of plants. The user-friendly and intuitive nature of IR technology, due to such energy transfer, is suitable for studying rapid temperature changes at biological levels; Thus, IR cameras are potentially useful educational tools for approaching the concept of the intersection of energy and matter. This camera represents a new generation of research technology that shows great potential in biology education. This review article provides an overview of trying to introduce IR cameras to schools and empowering students to make credible scientific discoveries. The information collected is from articles on Google, Google Scholar, Scopus, and Science Direct. The articles reviewed in this study are from 1985 to 2021. The aim is to show how the advanced technologies developed by industry can be transformed into effective learning technologies to solve educational problems.
  Keywords: IR, biology, Education
 • Mansooreh Moosapoor *, Sepideh Shahmohammadzade Pages 46-58
  Trigonometry is one of the basic and widely used concepts in mathematics, other sciences, and life. Students may be face misconceptions in learning trigonometry that prevent them from fully learning the lesson. Identifying these misconceptions and avoiding them is essential. Teachers have an important and critical role in addressing and preventing them and can be efficient to help students to improve their learning. In this article, we explore some of the misconceptions that arise for high school students when learning trigonometry and related topics. The article also offers solutions to this misconception, including the use of appropriate teaching methods, the use of tools such as calculators and mathematical software such as GeoGebra. We explain that how teachers can use these methods. In addition, the use of concept maps is recommended as another way of resolving misconceptions. We explain that concept maps can be used both in teaching and in assessing students.
  Keywords: Misconception, trigonometry, high school math, software, Solutions
 • Ahmad Akbarpoorganjeh, Vahid Amani * Pages 59-74
  The purpose of this study is to investigate the misunderstandings of twelfth grade students in the subject of acid-base. The statistical population of this study is equal to the quantity of the twelfth grade students of two schools in Rasht who are studying in the fields of experimental sciences and mathematics-physics in the academic year 1399-1400. The statistical sample consists of 47 students who were randomly selected. As a data collection tool, a four-choice three-row acid-base diagnostic test was designed and used. To analyze the data, the appropriate method was used with a three-tier test and students' perceptions were examined in three categories: scientific understanding, lack of understanding and misunderstanding. The results revealed some misunderstandings of acid-base concepts in students. Students are misunderstood, from more to less frequency, in the concepts of electrolyte, concentration of hydronium ion in dilute acidic solution, neutralization reaction, differentiation of decomposition concentration and acid equilibrium concentration, detection of acids and bases, ionization and separation concepts, ionization degree, ionization of several acids Protonates and misunderstandings of the concepts of strength and acid concentration. Identified misunderstandings can be used to improve teaching-learning methods and provide appropriate educational content.
  Keywords: Misunderstanding, acid-base, chemistry training, three-tier diagnostic test
 • Najaf Asgharnegad * Pages 75-90

  The purpose of this study was to investigate the effect of digital literacy and mathematical progress on mathematical anxiety in junior high school students in Dehdasht. The research was conducted by descriptive correlation method. The statistical population included all female high school students in Dehdasht in 470 in 1399. The sample size was based on Krejcie and Morgan (1970) table and 210 people were selected as a statistical sample by possible multi-stage sampling method. To collect the data, the Digital Literacy Questionnaire based on the Digital Literacy Skills Framework of the Open University and the Student Mathematical Anxiety Questionnaire, the Chiu and Henry Mathematical Anxiety Scale for Children (MESC) and 1990 (1990) were used. Pearson correlation coefficient and linear regression were used to analyze the data. The results showed that the Pearson correlation coefficient (R) between the independent variable and the dependent variable (mathematical anxiety) was -0.751, which showed that there is a significant significant and inverse correlation. Adjusted determination coefficient equal to / 563. Shows that 56% of all changes in the mathematical anxiety variable depend on the digital literacy variable.

  Keywords: Digital literacy, Math anxiety, junior high school students
 • Reza Masouminejad *, Delangiz Shami Pages 91-118
  The purpose of this study was to analyze the fifth grade science textbook of elementary school and explain it based on the model of participatory creativity. In this study, descriptive-analytical method was used to access the data. The statistical population of Fifth grade science curriculum for elementary school in the academic year 1399-1400 was that the sample size was selected equal to the size of the population. The research tool included a content analysis checklist based on the method of William Rumi, whose content validity was obtained by 87% of curriculum planning experts. To determine its reliability, the method of William Scott (2019) was used and the agreement coefficient was 85%. the analyzed content was first examined based on the six indicators of scientific creativity and then the five stages of the participatory creativity model. Findings showed that scientific creativity has been used in three sections of writing, images and questions of science textbook, and the indicators of scientific problem solving and hypothesis building have been emphasized more. the science curriculum has considered the pattern of participatory creativity in a combined way, but based on the three parts of the content, it has been more reflected in the written part.
  Keywords: science curriculum, Participatory Creativity, primary school, Content Analysis