فهرست مطالب

نشریه آینده پژوهی شهری
سال یکم شماره 2 (پاییز 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/09/29
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مریم کریمیان بستانی*، سجاد پودینه، مرتضی صادق بختیاری، زهرا سرابندی صفحات 1-19

  با گسترش شهرنشینی مباحثی مانند تاب آوری شهری برای پایدار کردن شهرها در مقابل حوادث طبیعی و انسانی مورد توجه قرار گرفته است. وقوع حوادث طبیعی نظیر سیل، زلزله و طوفان اغلب تاثیرات مخربی بر سکونتگاه های انسانی می گذارد و ساختمان ها و زیرساخت ها را ویران و عوارض اجتماعی- اقتصادی پردامنه ای بر جوامع تحمیل می کند. بنابراین، در این پژوهش، به سنجش میزان تاب آوری اجتماعی در بافت فرسوده شهر زابل با رویکرد آینده پژوهی پرداخته شده است. این پژوهش، با استفاده از تکنیک تحلیل اثرات متقاطع و با بهره گیری از نرم افزار سناریو ویزارد به سنجش میزان تاب آوری اجتماعی در بافت فرسوده شهر زابل در افق 1420 پرداخته است. این پژوهش به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی تحلیلی مبتنی بر رویکرد آینده پژوهی است. جامعه آماری تحقیق، 30 نفر از کارشناسان و متخصصان در زمینه های شهرسازی، مدیریت بحران و آینده پژوهی بوده که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند. نتایج نشان می دهد که 15 عامل کلیدی در سنجش تاب آوری اجتماعی شهر زابل نقش دارد که 45 وضعیت احتمالی در آینده برای آنها در نظر گرفته شد و به صورت ماتریس اثرات متقاطع 45×45 طراحی گردید؛ سپس با اخذ نظرات کارشناسان و بر اساس تحلیل های نرم افزار سناریو ویزارد، 6 سناریو قوی استخراج گردید. از میان 6 سناریو قوی، 2 سناریو (سناریوهای 2 و 4) در حالت مطلوب قرار دارند که شرایط ایده آلی را برای تاب آوری اجتماعی در بافت فرسوده شهر زابل نشان می دهد و 4 سناریوی دیگر (سناریوهای 1 و 3 و 5 و 6) در حالت بحرانی قرار دارند که لزوم برنامه ریزی جهت مقابله کاهش تاثیرات منفی ناشی از وقوع آن ها دیده می شود.

  کلیدواژگان: تاب آوری، تاب آوری اجتماعی، بافت فرسوده، آینده پژوهی، شهر زابل
 • عبدالسلام سپاهیان*، مریم کریمیان بستانی، زهرا سرابندی، سیما فیروزی راد صفحات 20-34

  هر شهر در راستای نیل به شکوفایی، دستخوش فراز و نشیب هایی می شود؛ گاهی بروز عواملی به شکوفایی آن کمک می کند و در مواقعی نیز برخی مشکلات، این شکوفایی را در معرض خطر قرار می دهد. درک روشن و استفاده از این عوامل در برنامه ریزی و اصلاح سیاست ها و حمایت از برخی ساختارها و مکانیسم های تاثیرگذار بر شکوفایی اهمیت زیادی دارد؛ به همین دلیل، شناخت عوامل تشویق کننده و بازدارنده شکوفایی در هر شهر ضروری است. هدف از تدوین این پژوهش، بررسی و ارزیابی اثرات شکوفایی شهری بر زیست پذیری شهری در شهر سراوان بوده است. این پژوهش بر اساس هدف، کاربردی و بر اساس ماهیت و روش، جزء پژوهش های توصیفی-تحلیلی است. گردآوری داده ها از طریق منابع کتابخانه ای و پیمایشی انجام شده است. ابزار اصلی تحقیق، پرسشنامه است. حجم جامعه آماری، 60014 نفر و حجم نمونه براساس فرمول کوکران 384 نفر تعیین شد. نتایج حاصل از آزمون T تک نمونه ای نشان می دهد شهر سراوان از نظر وضعیت شاخص های شکوفایی شهری در وضعیت مناسبی قرار ندارد. شاخص کیفیت زندگی با مقدار بتای 0/314 بیشترین و شاخص توانایی تولید با ضریب بتای 0/126 کم ترین تاثیر را بر زیست پذیری شهر سراوان داشته است. شاخص زیرساخت ها با ضریب بتای 0/254، شاخص برابری و عدالت اجتماعی با ضریب بتای 0/212 و شاخص پایداری زیست محیطی با ضریب بتای 158/0 به ترتیب در رتبه های دوم تا چهارم تاثیرگذارترین شاخص های شکوفایی شهری بر زیست پذیری شهر سراوان قرار دارند. همچنین، در میان شاخص های شکوفایی شهری در شهر سراوان، شاخص زیرساخت ها با میانگین 3/235 بالاترین میانگین و شاخص پایداری زیست محیطی با میانگین 2/277 کمترین میانگین را به خود اختصاص داده است.

  کلیدواژگان: شکوفایی شهری، زیست پذیری، عدالت اجتماعی، زیست محیطی، شهر سراوان
 • ملیحه ذاکریان، شه بخش رئیسی*، صفورا آبخشت، سیما فیروزی راد، افسانه پوریان صفحات 35-49

  در سال های گذشته اقتصاد جهانی شاهد رشد بسیار چشمگیر صنعت گردشگری بوده است؛ این صنعت توانست با پشت سر گذاشتن تحولات طولانی مدت و همراه با موفقیت، مسیر پرباری را با یک دهه رشد از زمان بحران مالی جهانی سپری نماید. اما، این رشد و پویایی با شیوع و همه گیری جهانی بیماری کرونا دچار اختلال شد. هدف تحقیق حاضر، نقش ویروس کرونا بر تخریب خلاق گردشگری شهر چابهار است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش بررسی، توصیفی- تحلیلی است. روش جمع آوری داده ها، اسنادی و میدانی (پرسشنامه) است. جامعه آماری، شهروندان ساکن شهر چابهار است که در سال 1395 تعداد 106739 نفر در شهر ساکن بوده اند. نمونه های انتخاب شده با استفاده از روش کوکران، 351 نفر است. در تجزیه و تحلیل داده ها بسته به مقیاس متغیرها و اهداف مورد نظر از میانگین، از آزمون T تک نمونه ای و مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) در محیط نرم افزار SPSS و آموس (Amos) استفاده شده است. بر اساس نتایج آزمون T، وضعیت ابعاد مذکور در شهر چابهار از سطح میانگین نرمال بالاتر قرار دارد. همچنین، به بررسی نقش ویروس کرونا بر تخریب خلاق گردشگری در شهر چابهار با مدل سازی معادلات ساختاری در نرم افزار Amos پرداخته شد. بر اساس نتایج به دست آمده، اضطراب ناشی از ویروس کرونا دارای اثر مستقیم و معنادار بر تخریب خلاق گردشگری (0/0001 =P، 0/88=β) در شهر چابهار بود. همچنین، میزان و جهت سرمایه گذاری (0/036 =P، 13/0=β) دارای تاثیر مستقیم و معنادار بر تخریب خلاق گردشگری در شهر چابهار است. بیشترین میزان بار عاملی مربوط به شاخص رضایت از حضور گردشگران از متغیر نگرش مردم نسبت به گردشگری به میزان 0/9 و سپس شاخص های ترس از ابتلا به ویروس کرونا و نگرانی انتقال ویروس به دیگران از متغیر اضطراب ناشی از کرونا به ترتیب با بارهای عاملی 0/89 و 0/88 به دست آمد.

  کلیدواژگان: ویروس کرونا، گردشگری، تخریب خلاق، شهر چابهار
 • عبدالسلام سپاهیان*، محمدرضا پودینه، سیما فیروزی راد، سجاد پودینه صفحات 50-68

  توسعه پایدار شهری محور اصلی برنامه ریزی هاست و مدیریت شهری به عنوان متولی امور شهری همواره در مسیر دستیابی به آن تلاش می نماید. بافت های فرسوده شهری بخشی از شهرهای امروزی هستند که با مشکلات عدیده ای در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، کالبدی، محیطی و مدیریتی مواجه هستند. از این جهت بررسی ابعاد پایداری و برنامه ریزی برای بهبود وضع موجود این بافت ها که مانعی بر سر راه پایداری هستند از اهمیت زیادی برخوردار است. این پژوهش تلاش دارد تا با رویکرد آینده پژوهی به بررسی وضع وجود و برنامه ریزی برای ارتقای وضعیت آن در راستای نیل به پایداری در آینده محدوده بپردازد لذا با روش تحلیلی و میدانی وضعیت مولفه های پایداری در محدوده بافت فرسوده شهر زاهدان را مورد بررسی قرار داده و اطلاعات موردنیاز خود را به روش اسنادی کتابخانه ای و مطالعات میدانی و ابزار پرسشنامه به تعداد 400 نمونه که به روش نمونه گیری کوکران برآورد گردیده ، جمع آوری نموده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از روش تحلیل AHP-TOPPSIS و روش تحلیل SWOT و مقایسه عوامل پیش روی محدوده انجام گردیده است. مطابق نتایج بدست آمده بین عوامل پایداری، عوامل اجتماعی بیشترین اهمیت را به خود اختصاص داده اند و در میان شاخص ها، سه شاخص تعاملات اجتماعی، سرزندگی و اختلاط کاربری بیشترین ضریب را به دست آورده اند. نتایج حاصل از تحلیل SW1+604OT نشان می دهد که جهت ارتقای پایداری در محدوده با رویکرد آینده پژوهی استفاده از راهکارهای تهاجمی (WO) در اولویت اول قرار دارد.

  کلیدواژگان: فرسودگی، بافت فرسوده، پایداری، آینده پژوهی، شهر زاهدان
 • ملیحه ذاکریان، عبدالسلام سپاهیان*، زهرا سرابندی، سیما فیروزی راد صفحات 69-83

  شهر هوشمند شهری است نوآوربا توسعه پایدار اقتصادی، زندگی باکیفیت و مجهز به زیرساخت های مدرن که در آن فرآیندهای خدماتی، اقتصادی، اجتماعی و حاکمیتی، به صورت دقیق، سریع و آسان انجام خواهند شد. هدف تحقیق حاضر، تحلیل فضایی شاخص های شهر هوشمند شهری در شهر زاهدان است. با توجه به اهداف تحقیق، نوع تحقیق کاربردی و روش بررسی توصیفی- تحلیلی است. روش جمع آوری داده ها و اطلاعات، اسنادی و پیمایشی است. از آنجا که تحلیل فضایی شاخص های شهر هوشمند یک مساله تصمیم گیری چندمعیاره است، به همین منظور، در تحقیق حاضر از مدل تصمیم گیری چندمعیاره ویکور (Vikor) و همچنین، وزن دهی زوجی با مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی (FAHP) استفاده شده است. نتایج آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که شاخص های شهر هوشمند در شهر زاهدان همگی پایین تر از میانگین مطلوب (3) قرار دارند و در وضعیت نامطلوب می باشند. شاخص پویایی هوشمند با میانگین 2/832، شاخص مردم هوشمند با میانگین 2/809، شاخص زندگی هوشمند با میانگین 2/755، شاخص محیط هوشمند با میانگین 2/769 و شاخص حکمروایی هوشمند با میانگین 2/887 همگی در وضعیت نامطلوب می باشند. نتایج مدل ویکور نشان داد منطقه 1 با مقدار وزن 0/087 در اولویت اول قرار دارد. به عبارتی، این منطقه از نظر شاخص های شهر هوشمند در بهترین حالت قرار دارد. منطقه 2 با مقدار وزن 0/165 در اولویت دوم، منطقه 5 با مقدار وزن 0/324 در اولویت سوم، منطقه با مقدار وزن 0/787 در اولویت چهارم و منطقه 4 با مقدار وزن 0/857 در اولویت آخر قرار دارند. نتایج به دست آمده بیانگر این است که مناطق شهر زاهدان از نظر شاخص های شهر هوشمند در یک شرایط نامتعادل قرار گرفتند و از این حیث مناطق پنج گانه شهر با هم اختلاف زیادی دارند.

  کلیدواژگان: تحلیل فضایی، شهر هوشمند، محیط، حکمروایی، شهر زاهدان
 • سپیده حضرتی*، افشین قربانی پارام، آزاده موسوی صفحات 84-105

  تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر فضای عمومی شهری بر ابعاد سلامت اجتماعی انجام شد. این مطالعه،توصیفی تحلیلی و به روش پیمایش انجام شده است. جامعه آماری کلیه شهروندان بالای 18 سال شهر کرمان که تعداد آنها طبق آخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال 1390، 508984 نفر گزارش شده است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران برابر با 384 نفر برآورد گردید ؛روش نمونه گیری در این پژوهش تلفیقی است که با استفاده از دو روش خوشه ای و تصادفی انجام شد.جهت جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه سلامت اجتماعی کییز (2004) و پرسشنامه محقق ساخته فضای عمومی شهری بهره گرفتیم .جهت انجام تحلیل آماری از روش حداقل مربعات جزیی با نرم افزار Smart PLSاستفاده شد.یافته های بدست آمده ازآزمون فرضیات نشان داد فضای عمومی شهری بر شکوفایی اجتماعی ؛ همبستگی اجتماعی ؛ انسجام اجتماعی؛ پذیرش اجتماعی ، مشارکت اجتماعی شهروندان تاثیر دارد. در نتیجه می توان گفت که فضای عمومی شهری بر توانایی انجام موثر و کارآمد نقش های اجتماعی؛ ارزیابی و شناخت فرد از چگونگی عملکردش در اجتماع و کیفیت روابطش با افراد دیگر، نزدیکان و گروه های اجتماعی تاثیردارد.

  کلیدواژگان: فضای عمومی شهری، سلامتی اجتماعی، همبستگی اجتماعی، شکوفایی اجتماعی، انسجام اجتماعی
 • فضل الله اسمعیلی* صفحات 106-120

  امروزه موضوع نابرابری و عدم تعادلهای فضایی میان سکونتگاه های شهری و روستایی از مباحث مهم اقتصاددانان و برنامه ریزان منطقه ای می باشد. وجود دوگانگی اقتصادی، قطب های رشد و پراکندگی نقاط روستایی از آثار این پدیده است. از این رو به منظور دستیابی به توسعه ی متوازن و یکپارچه در فضای منطقه ای، ایجاد سلسله مراتب متعادل و نظام یافته ی سکونتگاه ها از نیازهای اساسی به شمار می آید که در این میان توجه به شهرهای کوچک یکی از راهکارهای تعادل بخشی به این وضعیت می باشد. این مطالعه با هدف شناخت وضعیت الگوی استقرار سکونتگاه ها، نحوه ی تمرکز و روند توزیع جمعیت در فضای منطقه ای شهرستان کلاله صورت گرفته است. در این راستا به عنوان نمونه 11 روستا در نظر گرفته شده و ابتدا از مدل های آنتروپی جهت سنجش میزان تمرکز جمعیت در شبکه ی سکونتگاه ها استفاده شده است یافته های به دست آمده از ضریب آنتروپی نشان دهنده عدم تعادل جمعیت در منطقه شهری کلاله با ضریب (0/572) می باشد. در واقع در منطقه شهری کلاله عدم تعادل فضایی حاکم است.

  کلیدواژگان: جمعیت روستایی، شهرهای کوچک، توزیع فضایی، نظام سکونتگاهی، شهرستان کلاله
|
 • Maryam Karimiyan *, Sajad Poudineh, Morteza Sadegh Bakhtiari, Zahra Sarabandi Pages 1-19

  With the spread of urbanization, issues such as urban resilience to sustain cities in the face of natural and man-made disasters have come to the fore. Occurrence of natural disasters such as floods, earthquakes and hurricanes often have devastating effects on human settlements, destroying buildings and infrastructure and imposing far-reaching socio-economic consequences on communities. Therefore, in this study, the degree of social resilience in the dilapidated fabric of Zabol city has been studied with a futuristic approach.This research, using the technique of cross-impact analysis and using the Wizard scenario software, has measured the degree of social resilience in the worn-out fabric of Zabol city at the horizon of 1420. This research is based on the applied research approach in terms of purpose and descriptive-analytical method. The statistical population of the study was 30 experts and specialists in the fields of urban planning, crisis management and futures studies who were selected by purposive sampling.The results show that 15 key factors are involved in measuring the social resilience of Zabol city, for which 45 possible situations in the future were considered and designed as a 45 45 45 crossover effect matrix; Then, by obtaining the opinions of experts and based on the analysis of Scenario Wizard software, 6 strong scenarios were extracted. Out of 6 strong scenarios, 2 scenarios (Scenarios 2 and 4) are in good condition, which shows the ideal conditions for social resilience in the worn-out fabric of Zabol city, and the other 4 scenarios (Scenarios 1, 3, 5 and 6) in They are in a critical state where there is a need to plan to reduce the negative effects of their occurrence.

  Keywords: resilience, Social resilience, Worn Tissue, Futures studies, Zabol City
 • Abdolsalam Sepahian *, Maryam Karimiyan, Zahra Sarabandi, Sima Firouzi Rad Pages 20-34

  Every city goes through ups and downs in order to achieve prosperity; Sometimes factors contribute to its flourishing, and sometimes some problems put this flourishing at risk. A clear understanding and use of these factors is important in planning and reforming policies and supporting some of the structures and mechanisms that influence prosperity; For this reason, it is necessary to know the factors that encourage and hinder prosperity in any city. The purpose of this study was to investigate and evaluate the effects of urban flourishing on urban viability in Saravan. This research is applied based on purpose and descriptive-analytical research based on its nature and method. Data collection was done through library resources and survey. The main research tool is a questionnaire. The statistical population size was 60014 people and the sample size was 384 people based on Cochran's formula. The results of one-sample t-test show that Saravan city is not in a good position in terms of urban prosperity indicators. Quality of life index with beta value of 0.314 had the highest and production ability index with beta coefficient of 0.126 had the least impact on the viability of Saravan city. Infrastructure index with beta coefficient of 0.254, equality and social justice index with beta coefficient of 0.212 and environmental sustainability index with beta coefficient of 0.158, respectively, in the second to fourth ranks of the most influential urban prosperity indices on They are located in the city of Saravan. Also, among the indicators of urban prosperity in Saravan, the infrastructure index with an average of 3.235 has the highest average and the environmental sustainability index with an average of 2.277 has the lowest average.

  Keywords: Urban prosperity, livability, Social Justice, environment, Saravan city
 • Maliehe Zakerian, Shahbakhsh Raeisi *, Safoora Abkhesht, Sima Firouzi Rad, Afsaneh Poorian Pages 35-49

  In recent years, the global economy has witnessed a very significant growth of the tourism industry. However, this growth and dynamism was severely disrupted by the global outbreak of coronary heart disease. The aim of the present study is the role of corona virus in the creative destruction of tourism in Chabahar. This research is applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of research method. The method of data collection is documentary and field (questionnaire). The statistical population is the citizens of Chabahar. The sample selected using Cochran's method is 351 people. In data analysis, depending on the scale of variables and objectives, the mean, one-sample t-test and structural equation modeling (SEM) in SPSS and Amos software environment have been used. According to the results of T-test, the situation of the mentioned dimensions in Chabahar city is higher than the normal average level. Also, the role of corona virus on the creative destruction of tourism in the city of Chabahar was studied by modeling structural equations in Amos software. Based on the results, anxiety caused by Corona virus had a direct and significant effect on the creative destruction of tourism (P = 0.0001, β = 0.88) in Chabahar. Also, the amount and direction of investment (P = 0.036, β = 0.13) has a direct and significant effect on the creative destruction of tourism in the city of Chabahar. The highest factor load is related to the index of satisfaction with the presence of tourists from the variable of people's attitude towards tourism (0.9) and then the indicators of fear of coronavirus and concern about the transmission of the virus to others from the variable of coronary anxiety, respectively. Factor loads were 0.89 and 0.88, respectively

  Keywords: Corona virus, Tourism, creative destruction, Chabahar city
 • Abdolsalam Sepahian *, MohammadReza Poodineh, Sima Firouzi Rad, Sajad Poudineh Pages 50-68

  Sustainable urban development is the main axis of planning and urban management as the custodian of urban affairs always strives to achieve it. Dilapidated urban structures are part of today's cities that face many problems in economic, social, physical, environmental and managerial dimensions. Enjoys.This research tries to study the status of existence and planning to improve its status in order to achieve future stability in the area with a futuristic research approach. Has collected its requirements by library documentation method and field studies and a questionnaire of 400 samples estimated by Cochran sampling method. Data analysis was performed using AHP-TOPPSIS analysis method and SWOT analysis method and comparison of factors in the range.According to the obtained results, among the sustainability factors, social factors are the most important and among the indicators, three indicators of social interaction, vitality and user mixing have the highest coefficient. The results of SW1 + 604OT analysis show that the use of aggressive strategies (WO) is the first priority to promote sustainability in the area with a futuristic approach.

  Keywords: burnout, Worn Texture, Sustainability, Futures Research, Zahedan City
 • MALIHE ZAKERIAN, Abdolsalam Sepahian *, Zahra Sarabandi, Sima Firouzi Rad Pages 69-83

  The smart cityis an innovative city with sustainable economicdevelopment, quality life and equipped withmodern infrastructure in whichservice, economic, social and governance processes will be carried out accurately, quickly and easily. The purpose of this study is spatial analysis of urban smart city indicators in Zahedan. According to the objectives of the research, the type ofresearch is applied and the research method is descriptive-analytical.The method of data collection and information is documentary and survey.Since the spatial analysis of smart city indicators is also a multi-criteria decision-making problem, therefore, in the present study, the Vikor multi-criteria decision-making model as well as the pairwise weighting with the hierarchical analysis model Fuzzy (FAHP) has taken place.The results of one-sample t-test showed that the indicators of smart city in Zahedan are all below the desired average (3)and are in an unfavorable situation. Smart Dynamics Index with an average of 2.832, Smart People Index with an average of2.809, Smart Life Index with an average of2.755, Intelligent Environment Index with an average of2.769 and Smart Governance Index with an average of 2.887are all in an unfavorable situation.The results of Vickor model also show that region1 with a weight value of 0.087 is in the first priority. In other words, this region is in the best condition in terms of smart city indicators.Zone 2 with a weight of 0.165 is in the second priority, Zone5with a weight of0.324 is in the third priority, Zone with a weight of 0.787 is in the fourth priority and Zone 4 with a weight of 0.857 is in the last priority.The results show that the areas of Zahedan city are in an unbalanced situation in terms of smart city indicators and in thi regard, the five areas of the city are very different from each other.Keywords: Spatial Analysis, Smart City, Zahedan City.

  Keywords: Spatial analysis, Smart city, environment, Governance, Zahedan City
 • Sepideh Hazrati *, Afshin Ghorbani Param, Azadeh Mosavi Pages 84-105

  The purpose of this study is to investigate the impact of urban public space on the dimensions of 18-year-old citizens’ social health in Kerman. According to the nature of the variables, the research method is descriptive-analytical and was conducted by a survey. Statistical population include all the people above 18 years old in Kerman. There were 508984 people, of which 384 people were selected as a sample based on Morgan table by multi-stage cluster sampling method and in order to collect information in this study, keez’s 2004 Social Health Questionnaire reliability (0.78) and obtained reliability questionnaire (0.74) were used. Also, for statistical analysis, the partial least squares method by Smart PLS software was used. Findings obtained from hypothesis testing showed that urban public space has an impact on social prosperity, social solidarity, social cohesion, social acceptance and citizens’ social participation. As a result, it can be asserted that urban public space has an effect on the ability to perform social roles effectively and efficiently; person’s evaluation and recognition of their roles in society and the quality of their relationship with other people, relatives and social groups.

  Keywords: Urban Public Space, social health, social solidarity, Social prosperity, social cohesion
 • Fazlollah Esmaili* Pages 106-120

  Today, the issue of inequality and spatial imbalances between urban and rural settlements is an important issue for economists and regional planners. Existence of economic duality, growth poles and dispersion of rural areas are among the effects of this phenomenon. Therefore, in order to achieve balanced and integrated development in the regional space, creating a balanced and systematic hierarchy of settlements is one of the basic needs, among which attention to small towns is one of Balancing solutions to this situation. The aim of this study was to identify the status of settlement pattern, how to concentrate and the process of population distribution in the regional space of Kalaleh. In this regard, 11 villages have been considered as a sample and first entropy models have been used to measure the concentration of population in the network of settlements. Findings obtained from the entropy coefficient show the population imbalance in Kalaleh urban area has a coefficient of (0.572). In fact, spatial imbalance prevails in the urban area of ​​Kalaleh.

  Keywords: Rural population, Small Towns, spatial distribution, settlement system, Kalaleh city