فهرست مطالب

 • پیاپی 3 (تابستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/06/23
 • تعداد عناوین: 6
|
 • آزاده الیاسی*، مرضیه اخلاقی صفحه 1

  رسایل رمزی شیخ اشراق حتی امروز هم می توانند بسیار برای ما راه گشا و پرکاربرد باشند. به این معنا که می توانند انسان و زمانه را بسازند و سمت و سوی جهان را به ما نشان دهند، چراکه شیخ در این داستان ها به صورت مرتب در پی نمایش مراتب عالم و جایگاه انسان در این مراتب و اثبات این مطلب است که نفس انسانی نور مجردی بوده که در شرق هستی ریشه داشته است، لیکن به بدن مادی تعلق گرفته، از عالم قدسی به ظلمتکده ناسوت هبوط کرده و در آن اسیر گشته است و آن گاه به سعادت می رسد که به منزلگاه اصلی خویش بازگردد.به همین سبب، وی برای شناساندن هر چه بیشتر جایگاه اصلی نفس ناطقه انسانی در این داستان های رمزی، مراتب چهارگانه عالم را بر مبنای مسئله قهر و محبت میان انوار در قالب رمز  و به صورت مفصل تنظیم نموده است که عبارتند از: عالم انوار قاهره (عقول)، عالم انوار مدبره (نفوس)، عالم اجسام و برازخ و عالم مثال. از میان این عوالم شیخ اشراق، بر عالم مثال  یا خیال منفصل تاکید فراوان داشته است. عالمی که در واقع صحنه داستان سرایی رمزی اوست.

  کلیدواژگان: سهروردی، رمز، رمزگشایی، جهان شناسی اشراقی، قصه های رمزی
 • علیرضا دارابی* صفحه 2

  در سراسر متون منطق‍دانان معاصر، این نکته به صراحت یا به صورت ضمنی بیان شده است که تقسیم‍بندی قضایا به خارجیه، ذهنیه و حقیقیه هیچ تاثیری بر قیاس‍های منطقی ندارد. در متن پیش رو ابتدا با تحلیل آراء معاصرین در باب تقسیم‍بندی قضایا به خارجیه، ذهنیه و حقیقه تفاوت ها و شباهت های نظرات موجود در این باب مشخص شده است. سپس به بررسی جایگاه سور شرطی و تاثیر آن بر شرایط قیاس‍های (اقترانی یا استثنایی) شرطی- حملی در آراء منطق‍دانان معاصر می پردازیم. در قدم نهایی و بر پایه شرایط ذکر شده برای قیاس‍های (اقترانی یا استثنایی) شرطی- حملی نشان داده ایم که برخی از ضروبی که اغلب معاصران آنها را منتج اعلام کرده اند دارای مثال‍های نقض بوده و تنها با حقیقیه بودن مقدمه حملی در همه وضعیت‍ها و برای همه نمونه‍ ها منتج خواهند بود.

  کلیدواژگان: قضیه حقیقیه، قضیه خارجیه، قیاس استثنائی، قیاس اقترانی شرطی- حملی
 • فائزه برزگر تبریزی*، سید محمدعلی دیباجی صفحه 3

  عاملیت الهی در فلسفه دین، به این مساله می پردازد که خداوند فاعلیت خود را در جهان انسان و درجهان اجسام چگونه اعمال می کند. پوکینگ هورن برای پاسخ به این پرسش، روش خاص خود را دارد. رویکرد الهیاتی پوکینگ هورن تلفیقی از الهیات کلاسیک از یک طرف، و الهیات پویشی و الهیات گشوده از طرف دیگر است. او از طرفی معتقد است خدای الهیات کلاسیک بیش از اندازه دور از دسترس است و از طرف دیگر نگاه متافیزیکی و الهیات تفکر پویشی را هم نقد می کند. فیزیک جدید با موقعیت های نا متعینش که بر اساس نسبیت انیشتین، نظریه کوانتوم و نظریه آشوب تعریف می شود، نقطه ثقل نظریه پوکینگ هورن برای تبیین ساز و کار عاملیت خداوند است. جهت گیری خاص در قبال مساله تکامل، وحدت دو جنبه ای و تشبیه رابطه خدا با جهان به رابطه ذهن با بدن، از دیگر مواردی است که در نظریه پردازی پوکینگ هورن درباره عاملیت خداوند در جهان مطرح شده است.

  کلیدواژگان: فاعلیت الهی، عاملیت خداوند، پوکینگ هورن، فیزیک نامتعین ها
 • منوچهر ذاکر* صفحه 4

  این باور افلاطونی که تجربه حیرت منشاء فلسفه است همواره مورد تاکید فلسفه ورزان ایران و جهان بوده است. برای نقد این باور استدلال می کنیم دانش تبیینی و عادی سازی که در جامعه منتشر است توام با هستی شناختی طبیعت گرا، امر محیرالعقول را عقیم و از لحاظ تاثیرات فکری منتهی به فلسفه، ناکارآمد کرده است. در مقابل، استدلال می کنیم منشاء اندیشه فلسفی در خلق وخوی ذهنی تعمق فکری و درون نگری همراه با آموزه معرفتی تشکیک و کاوش در دانش و باورهای موجود قرار دارد. ابداکشن در چند دهه اخیر موضوع پژوهش های بسیار گسترده ای از منطق اندیشه و فلسفه علم تا هوش مصنوعی بوده است. موضوع دوم مقاله بررسی نوینی از استنباط ابداکتیو، ابداکشن ذهنی و ارتباط آن با هیجان تعجب و امر تعجب آور است. تلاش می شود این قابلیت بسیار کارآمد ذهن بر حسب توانایی برآورد ذهنی احتمال و انتظار شهودی توضیح داده شود. در خاتمه به برخی مغالطات فکری ناشی از استدلال ابداکتیو می پردازیم.

  کلیدواژگان: حیرت، دانش عادی ساز، تعجب، استنباط ابداکتیو، انتظار شهودی، مغالطات ابداکتیو
 • زهرا خزاعی* صفحه 5

  فیلسوفان به صورتهای مختلفی حکمت را تعریف کرده اند. اکثر تعاریف ناظر به معرفت است اما در اینکه معرفت هر دو قسم معرفت نظری و عملی را شامل می شود یا محدود به یک قسم است اتفاق نظر ندارند. تعریف حکمت به فهم و یا کافی دانستن باورهای موجه برای حکمت به جای معرفت، به معنای باور صادق موج،ه از دیگر اختلافات است. در کنار همه اینها تعریف حکمت به فضیلت، با توجه به اقسام و پیچیدگی هایی که دارد از دیگر مواردی است که تعریف حکمت را دشوارتر می کند. مقاله حاضر ضمن تحلیل تعاریف گوناگونی که فیلسوفان تحلیلی معاصر از ماهیت حکمت ارایه کرده اند به  تبیین رابطه حکمت با معرفت به عنوان شرط لازم و کافی ، شرط لازم نه کافی و مشروط نبودن حکمت به معرفت، می پردازد و پس از آن حکمت را به عنوان یک فضیلت عقلی و شرط لازم برای دستیابی به معرفت مطرح می کند. در نهایت ، با توجه به اهمیت حکمت در فلسفه اخلاق و معرفت شناسی، بر ضرورت تبیین دقیقتر این پدیده تاکید می کند.

  کلیدواژگان: حکمت نظری، حکمت عملی، فضیلت عقلی، معرفت نظری، معرفت عملی
 • محمدحسین بنایی کشتیان، سید صادق زمانی*، ناصر تقوایی صفحه 6

  سارتر فیلسوف بزرگ و هنرمندی خلاق است که اندیشه های اگزیستانسیالیسم را بطور ماهرانه در آثار هنری بویژه در آثار نمایشی به تحریر درآورده است. اما هدف این مقاله: بررسی و نقد تلاش های سارتر است که خواسته «اندیشه های فلسفی اگزیستانسیالیسم را مانند «فاصله گذاری» «نگاه» و «انتخاب» و غیره را هم به سبک اجرا، نگارش، کارگردانی، بازیگری و حتی صحنه و تماشاچی تعمیم دهد.در این راستا، ضمن ابراز نظریات استه تیک در هنر در این موارد و موضوعات، نظریات سارتر از جمله «تیاتر موقعیت»  «تحلیل روانی»، «زمان»، «مکان» و موارد مطرح شده در بالا، که در تاتر و سینما رمان مورد بحث قرار گرفته است و سارتر بر بنیاد ایده های فلسفی اش ابراز نموده است به روش تطبیقی و توصیفی، تحلیلی و با شیوه آزمایشات و تجربیات شخصی در عرصه کارگردانی تیاتر و فیلم و سریال را به مقایسه می گذاریم و به پاسخ این سوال که آیا این نظریات در همه هنرها و همه سبکهای هنری و مکاتب بویژه سینما و تیاتر مصداق دارد یا ندارد به بحث و بررسی می پردازیم تا روشن شود که آیا این نظریات و تعمیم هایی که در ذهن سارتر می گذرد تا چه اندازه مورد تایید صاحبان فن و نظریه پردازان دسته تیک در هنر می باشد؟

  کلیدواژگان: استه تیک هنر، اگزیستانسیالیسم، ژان پل سارتر، تئاتر، سینما
|
 • Azadeh Elyasi*, Marziyeh Akhlaghi Page 1

  Even today sheikh Eshraqchr('39')s cryptic stories can be a great guide to us. In the sense that they can make human beings and show us the world around. Because sheikh in these stories regulary seek to represent the hierarchy of the universe and the position of the human in his proof that human soul was the abstract light that originated in the est of existence. But the material body belongs from the sacred universe has fallen to the darkness of material universe and it has been captured there and then happiness come back to its original itself.So, he in order to identify more the main place soul of human speech in these cryptic stories, he has arranged the quadruple hierarchy of the universe on the base  of the problem of the sulk and love between lights in the form of secret and the form of detailed that consist of  universe wisdom ;universe egos, objects and purgatory universe and example universe among these factors sheikh Eshraq emphasized the universe or imagination. in fact it`s the storytelling scene of his cryptic.

  Keywords: suhrevardi, cryptic, decode, cosmology, eshraqi's cosmology, cryptic stories
 • Alireza Darabi* Page 2

  Throughout the texts of contemporary logicians, it has been explicitly or implicitly stated that the division of propositions into actuality, mental and factual, has no effect on logical syllogisms. In the following text, first, by analyzing the opinions of contemporaries on the division of propositions into actuality, mental and factual, the differences and similarities of the opinions in this regard have been identified. Then we examine the position of the conditional's quantifier and its effect on the conditions of conditional-categorical syllogisms (conjunctive or exceptive) in the opinions of contemporary logicians. In the final step and based on the conditions of conditional-categorical syllogisms (conjunctive or exceptive), we have shown that some of the moods that most contemporaries have declared to be valid have counter-examples, and only with the factual of the categorical premises in all situations and for all samples will result.

  Keywords: factual proposition, actuality proposition, exceptive syllogism, conditional-categorical conjunctive syllogism
 • Faezeh Barzegar Tabrizi*, Seyed MohammadAli Dibaji Page 3

  In philosophy of religion, Divine Agency has been related to this fact that how God does his action in the human world and in the physical world. Polkinghorne has presented an especial method to answer this question. His theological approach has been a combination of Classical Theology and Process Theology. In one hand, he has said that the God defined in Classical Theology, is too unavailable and in the other hand, he has criticized the Process approach to God. Polkinghorne has established that Epistemology is equal to Ontology and on the base of this fact, he has explained his Critical Realism. In his view, the guaranty of reality is not to understand it, but is its objectivity.  Uncertain situations in Modern Physics that has been presented in Einsteinian Relativity, Quantum Theory and Chaos Theory are the main areas that Polkinghorne has constructed his specific theory about Divine Agency on them.

  Keywords: Divine Agency, Polkinghorne, Modern Physics, Uncertain Principles
 • Manouchehr Zaker* Page 4

  The Platonic belief that philosophy begins from wonder has been welcomed by the worldwide and Iranian philosophers. To critique this belief we argue that the explanatory and normalizing function of knowledge in societies together with naturalistic ontology, neutralizes the astonishment and makes ineffective its impact on philosophical thoughts. In contrast, we argue that genesis of philosophical thought is due to deep speculation and introspective temperament of the mind together with skeptical exploration of the existing knowledge and beliefs. Abduction has been the research subject of various disciplines from logic and philosophy of science to artificial intelligent. The second part of the paper is devoted to a new investigation of abductive inference, subjective abduction and its relationship with the emotion of surprise and surprising events. We explain this amazing mental ability in terms of subjective estimation of probability and intuitive expectation. At last some fallacies arising from abductive reasonings are discussed.

  Keywords: Wonder, Normalizing knowledge, Surprise, Abductive inference, Intuitive expectation, Abductive fallacies
 • Zahra Khazaei* Page 5

  Philosophers have defined wisdom in different ways. Most definitions refer to knowledge, but they do not agree that knowledge includes or is limited to both theoretical and practical knowledge. The definition of wisdom to understanding or to justified beliefs instead of justified true belief, that is knowledge, is another difference. In addition to all this, the definition of wisdom to virtue, due to its variety and complexity, is another thing that makes the definition of wisdom more difficult. The present article, while analyzing the various definitions offered by contemporary analytical philosophers on the nature of wisdom, explains first the relationship between wisdom and knowledge; knowledge as a necessary and sufficient condition for wisdom, a necessary but not sufficient condition, and neither necessary nor sufficient condition. Then considers wisdom as a rational or epistemic virtue and a necessary condition for acquiring knowledge. Finally, it emphasizes the importance and necessity of a more accurate explanation of this phenomenon.

  Keywords: Theoretical Wisdom, Practical Wisdom, Rational Virtue, Theoretical Knowledge, Practical Knowledge
 • MohammadHossein Banaie Kashtyan, Seyed Sadegh Zamani*, Nasser Taghaie Page 6

  Thoughts Kierkegaard, one of the leading pioneers of existentialist philosophy, has greatly influenced not only Sartrechr('39')s existentialist ideas and his literary and theatrical works, but also prominent filmmakers in the history of world cinema and other artists in other fields. In this article, which is organized in three parts, our aim is to examine the reflection of Thoughts Kierkegaardchr('39')s on categories such as "truth, forgetfulness, domination of popular beliefs, existential and non-existent human beings, individualization and liberation from Intermediate, and freedom and Selection." Sepehr Hasti and ... ", are among the factors that Sartrechr('39')s literary works are completely influenced by and in artistic forms and forms and in the form of images and dramatic phenomena in dramatic and literary works, Sartrechr('39')s screenplays are skillfully, creatively and attractively reflected. Has found. These phenomena, in the form of fascinating visual events, stories, and adventures, have woven and implemented the abstract ideas of existentialism in such a way that its created characters, as if living in their natural life and in a completely real way, disappear. Sartrechr('39')s plays The Flies, a historical work adapted from the Greek playwright Euripides, and The Noble Prostitute, which is the subject of contemporary American society, and The Infected Gangs, whose adventures and events take place. Concerned with World War II and the French resistance movement, it has received the most influence from Kierkegaardchr('39')s philosophical thought. In this article, we have shown the extent of Sartrechr('39')s influence on Kierkegaard by examining these plays.

  Keywords: Jean-Paul Sartre, Soren Kierkegaard, Art, Existentialism, Play