فهرست مطالب

حقوق و مطالعات نوین - سال دوم شماره 3 (پیاپی 4، پاییز 1400)

نشریه حقوق و مطالعات نوین
سال دوم شماره 3 (پیاپی 4، پاییز 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/09/01
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سید حسام الدین رفیعی طباطبایی صفحه 1
 • راضیه قاسمی*، یکتا کریم زاده اصفهانی صفحه 2

  با بزهکاری یک زن، نه تنها یک زن، بلکه ممکن است نسل یک خانواده به بزهکاری کشیده شود. لذا پژوهش حاضر به بررسی علل گرایش زنان به جرایم مرتبط با مواد مخدر در شهر اصفهان می پردازد. این پژوهش با روش توصیفی و با استفاده از ابزار پرسشنامه تدوین شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه مرتکبین جرایم مرتبط با مواد مخدر در زندان زنان شهر اصفهان در سال 1400 هستند که تعداد آنها برابر با 92 نفر بود؛ اما نتیجه خروجی از نرم افزار، برابر با 69 پرسشنامه انجام شد. یافته های پژوهش مبین آن است که علل عمده در ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر توسط زنان مرتکب جرایم مواد مخدر، در زندان زنان اصفهان به ترتیب، گروه دوستان و ضعف اراده می باشد. از این رو افراد سعی می کنند که همرنگ دوستان خود شوند و با آنها همسو گردند. لذا دوستان تاثیر زیادی بر گرایش افراد به جرایم مرتبط با مواد مخدر دارند. همچنین می توان بیان داشت که هر چه افراد از عزم و اراده قوی تری برخوردار باشند، به همان نسبت در برابر رفتار انحرافی دیگران مقاومت می کنند و از ارتکاب آن دوری می جویند. همچنین مشاهده شد که دوستان بیشترین تاثیر را بر گرایش به جرایم حوزه مواد مخدر دارند که ضعف اراده باعث تاثیر بیشتر دوستان بر آنها در گرایش به جرایم مواد مخدر است.

  کلیدواژگان: جرائم زنان، مواد مخدر، محله جرم خیز، دوستان ناباب، ضعف اراده
 • منصور پورنوری، مهدی یوسفی صادقلو، شهرام بادسار* صفحه 3

  در خصوص این موضوع می توان گفت در حالی که مالک بهره بردار می تواند مالک حقیقی کشتی در نظر گرفته شود، بایستی با وضعیت مالک ثبت شده با احتیاط برخورد نمود. لذا هر شخصی که مسئولیت او مورد ادعاست، برای استناد به تحدید مسئولیت باید با تشکیل صندوق اعتبار منابع مالی لازم را نزد مرجع رسیدگی کننده تامین کند. چرا که ایجاد سیستم های تعیین مسئولیت برای پرداخت خسارات و علاوه بر آن فراهم آوردن محدودیتی برای مسئولیت مالکان کشتی ها بوده است. در حقوق دریایی ایران تحدید مسئولیت مالک کشتی پذیرفته شده است و با مقررات صریحی در خصوص محدودیت مسئولیت مالک کشتی مواجه هستیم، که در حقوق دریایی ایران این اصل مسئولیت بر مبنای نظریه تقصیر پذیرفته شده است. همچنین کنوانسیون 1969 (سی ال سی) نیز در ابتدای امر مقرر نمود جز در موارد مقرر در بند های 2 و 3 مالک کشتی در زمان بروز حادثه مسیول هر گونه خسارت آلودگی ناشی از تخلیه یا نشت نفت است. همچنین کنوانسیون در بند 4 از ماده 3 مقرر نمود هیچ گونه دعوایی برای جبران خسارت آلودگی علیه مالک قابل طرح نیست مگر وفق این کنوانسیون. این اصل مسئولیت بر مبنای نظریه خطر قابل قبول می باشد. لذا در مقاله پیش رو به بررسی تحدید مسئولیت مالک کشتی نفتکش در بحث جبران خسارت ناشی از آلودگی نفتی در حقوق دریایی ایران و کنوانسیون مذکور خواهیم پرداخت.

  کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، کنوانسیون سی ال سی، کشتی نفتکش، جبران خسارت
 • سید حسام الدین رفیعی طباطبایی*، مطهره السادات رفیعی طباطبایی صفحه 4

  قراردادها به عنوان یک ماهیت اعتباری مانند هر موجودیتی دارای بعد زمانی و مکانی می باشند؛ و تعیین زمان و مکان شکل گیری یک قرارداد آثاری را نیز به دنبال دارد. مکان انعقاد یک قرارداد خود گاهی بر اساس زمان شکل گیری آن معین می گردد. زمانی که قراردادی در مجلسی منعقد می گردد، و به عبارت دیگر هر دو طرف قرارداد در آن مجلس حضور دارند، مشکلی در تعیین زمان و مکان شکل گیری قرارداد نخواهیم داشت؛ و مشکل و اختلاف نظرات زمانی ایجاد می گردد که طرفین قرارداد از حیث زمانی و مکانی دارای فاصله از یکدیگرند. لذا از آنجا که انعقاد و شکل گیری یک قرارداد به طور آشکار آثاری را در پی دارد می بایست به این مهم پرداخت که در فرض تعدد و فاصله زمان و مکان در شکل گیری قرارداد، چه زمانی و چه مکانی را می بایست ملاک عمل قرار داد. که بارزترین نوع چنین قراردادهایی قراردادهای الکترونیک هستند. در این نوشتار سعی بر بررسی آثار تعیین زمان و مکان شکل گیری قرارداد الکترونیک، روش های منعکس شده در نظرات و رویکردهای مختلف و نیز بررسی روش اتخاذ شده توسط قانونگذار ایران در خصوص موضوع مورد مطالعه می باشد.

  کلیدواژگان: زمان انعقاد عقد، مکان انعقاد عقد، قراردادهای الکترونیک، ایجاب، قبول
 • سید علیرضا امین* صفحه 5

  وقتی دین پیراسته از شایبه، در زندگی بشری به منصه ظهور می رسد که مبتنی بر اجتهاد حقیقی باشد. نقش ویژه فقه در این میان، به عنوان دانشی که به دست آوردن احکام عملی یا تکالیف دینی مسلمانان را عهده دار است، ایجاب می کند که در علوم مقدماتی و آلی آن همچون علم اصول، مبانی دقیق و جامعی، اتخاذ گردد. تردیدی نیست که اصولیین میراثی گران بها را در اختیار اعصار بعد خود گذارده اند. تلاش برای فهم این میراث در مرحله اول و افزودن بر غنای این میراث با اجتهاد مستمر، بخشی از وظیفه رهروان مسیر استنباط احکام است. از رهگذر توجه مجتهد در مسیر استنباط احکام به مناشی، تطور و نیز کشف رابطه نظریات اصولی هر دوره یا دوره های مختلف است که غرض مجتهد در تتبع وکشف مبانی صحیح، سهولت می یابد. از این رو آشنایی با شکل گیری و سیر تحول و تکامل علم اصول فقه اهمیت پیدا می کند. نقش ویژه شناخت مدارس و دوره های مختلف اصولی در تسهیل کشف نظریه صحیح اصولی و اتخاذ مبانی اجتهادی، ما را بر آن داشت تا به روش توصیفی و ابزار گردآوری اطلاعات به صورت منابع کتابخانه ای که در مکتوبی مستقل و مختصر، گذری بر سیر تطور مدارس مختلف اصولی از ابتدا تا کنون  داشته باشیم.

  کلیدواژگان: مدرسه اصولی حله، مدرسه اصولی بغداد، مدرسه اصولی جبل عامل، مدارس اصولی قم، مدارس اصولی نجف
 • علی محمد دهقان* صفحه 6

  تخلفات اداری، اگر چه ممکن است در مقایسه با اعمال غیر قانونی دیگری، نظیر قتل و سرقت، رعب انگیز نباشند، اما به لحاظ تاثیرگذار بودن در تخریب اجتماع و انحراف عمومی جامعه بیش از خطاهای دیگر باید مورد ملاحظه و توجه قرار بگیرند. این مقاله با هدف بررسی تخلفات اداری و ساز و کار رسیدگی به آن در حقوق ایران با نگاهی بر دادرسی عادلانه، و با روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای انجام شده است. بررسی های به عمل آمده نشان می دهد که، مقررات دادرسی اداری، گر چه در ابتدا از آیین دادرسی مدنی اقتباس شده؛ اما با گذشت زمان به استقلال نسبی رسیده است. در همین راستا، حق برخورداری از دادرسی منصفانه در نظام رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مربوطه مطرح شده است. آیین دادرسی با رعایت برخی تنظیمات می تواند ساز و کاری مفید و کارآمد در راستای حمایت قضایی از حقوق و آزادی افراد به شمار آید. البته روشن است که در صورت فقدان مقررات دقیق، صریح، کارآمد و متناسب با نیازهای روز، دادرسی اداری نمی تواند به وظیفه نظارتی خود جامه عمل بپوشاند. همچنین، عدالت دیر هنگام، خود نوعی بی عدالتی است. پس، ساختار قضایی مطلوب، آن است که بستری شایسته را برای دادخواهی، رسیدگی و به طور کلی عدالت گستری به هنگام فراهم آورد. پیچیدگی دادرسی اداری با توجه به عمومیت اصول قانون اساسی، امری است که غالبا در اجرا، مراجع دادرسی را دچار ابهام در صلاحیت می کند و موجب اطاله فرآیند دادرسی می شود و نیازمند تغییر و اصلاح ساز و کار است.

  کلیدواژگان: تخلف اداری، دادرسی اداری، دادرسی عادلانه
 • علی محمد دهقان* صفحه 7

  مطالعات جرم شناسانه نشان می دهد که با تمام اصلاحاتی که در نظام زندان ها طی سال های پیشین، انجام گرفته و به بهبود نسبی شرایط فیزیکی زندان ها منجر شده، نتایج مثبت، سودمند و مورد انتظاری بر باز پذیری مجرمان و پیشگیری از ارتکاب جرم در سطح عمومی نداشته است؛ لذا در سال های اخیر از موضوع مجازات های جایگزین حبس صحبت شده و قانون مجازات اسلامی 1392 نیز طی برخی از مواد به این مهم، پرداخته است. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یک فصل جداگانه را به تبیین مقررات مربوط به جایگزین های حبس اختصاص داده است و در ماده 64 پنج نوع از مجازات های جایگزین حبس را احصاء کرده است؛ یعنی دوره مراقبت، جزای نقدی و جزای نقدی روزانه، حبس خانگی، محرومیت و خدمات عام المنفعه. یکی از مجازات های جایگزین، انجام خدمات عمومی است که مطابق آن، محکوم علیه به انجام کار رایگان در یک موسسه عمومی مجبور می شود. این نوع مجازات نیز در جهت باز پروری و اصلاح محکوم علیه از رهگذر جلوگیری از آثار منفی محکومیت به حبس می باشد. از مهم ترین مبانی اصلی کیفر اجتماع محور خدمات عمومی رایگان، اصلاح و باز پذیری اجتماعی بزهکار با اجرای این کیفر در متن جامعه است. البته به نظر می رسد همان آسیب ها یا عواملی که موجب عدم کارایی مجازات حبس شده، اگر استمرار یابد، نمی توان امیدوار بود اجرای جایگزین های حبس، نتیجه مطلوبی در پی داشته باشد و ممکن است اجرای این نوع جایگزین ها عملا راهی برای رهایی از مجازات باشد.

  کلیدواژگان: حبس، مجازات جایگزین حبس، خدمات عام المنفعه
|
 • Seyyed Hesamoddin Rafiee Tabatabaei Page 1
 • Raziyeh Ghasemi *, Yekta Karimzadeh Esfahani Page 2

  With the delinquency of a woman, not only a woman, but also a generation of a family may be delinquent. Therefore, the present study investigates the causes of women's tendency to drug-related crimes in Isfahan. This research has been compiled by descriptive method and using a questionnaire. The statistical population of this study is all perpetrators of drug-related crimes in Isfahan Women's Prison in 1400, whose number was equal to 92 people; But the output of the software was equal to 69 questionnaires. The findings of the study indicate that the main causes of drug-related crimes committed by women who commit drug crimes in Isfahan Women's Prison are group of friends and weakness of will, respectively. Hence, people try to be like their friends and align with them. Therefore, friends have a great influence on people's tendency to drug-related crimes. It can also be said that the stronger the determination of people, the more they resist the deviant behavior of others and avoid committing it. It was also observed that friends have the greatest impact on the tendency to commit crimes in the field of drugs, and the weakness of the will causes the most influence of friends on them in the tendency to drug crimes.

  Keywords: Women's crimes, Drugs, crime neighborhoods, bad friends, weak will
 • Mansour Pournouri, Mahdi Yousefi Sadeghlou, Shahram Badsar * Page 3

  In this regard, it can be said that while the owner of the operator can be considered the real owner of the ship, the situation of the registered owner should be treated with caution. Therefore, any person whose liability is claimed, in order to invoke the limitation of liability, must provide the necessary financial resources to the reviewing authority by forming a credit fund. Because the creation of liability systems to pay damages and in addition to providing a limit to the liability of shipowners has been. The Iranian law of maritime law has accepted the limitation of the ship owner's liability and we are faced with explicit provisions regarding the limitation of the ship owner's liability, which in Iranian maritime law has accepted this principle of liability based on the theory of fault. The 1969 Convention (CLC) also stated at the outset that, except as provided in paragraphs 2 and 3, the shipowner shall be liable for any damage caused by the discharge or oil spill at the time of the accident. The Convention also provides in paragraph 4 of Article 3 that no claim for damages against the owner may be brought except in accordance with this Convention. This principle of liability is based on acceptable theory of risk. Therefore, in the following article, we will examine the limitation of liability of the owner of an oil tanker in the discussion of compensation for oil pollution in Iranian maritime law and the said convention.

  Keywords: Civil Liability, CLC Convention, Oil Tanker, Compensation
 • Seyyed Hesamoddin Rafiee Tabatabaei *, Motahhareh Sadat Rafiee Tabatabaei Page 4

  Contracts, as a credit nature, like any entity, have a temporal and spatial dimension; Determining the time and place of the formation of a works contract also follows. The place of concluding a contract is sometimes determined by the time of its formation. When a contract is concluded in a meeting, in other words, both parties to the contract are present in that meeting, we will have no problem in determining the time and place of the contract; And the problem and disagreement arises when the parties to the contract are separated in time and space. Therefore, since the conclusion and formation of a contract obviously has consequences, it should be important to consider the time and place of the time and place in the formation of the contract, given the multiplicity and distance between time and place. The most obvious type of such contracts are electronic contracts. In this article, we try to study the effects of determining the time and place of electronic contract formation, the methods reflected in different opinions and approaches, as well as the method adopted by the Iranian legislator on the subject under study.

  Keywords: Time of concluding the contract, place of concluding the contract, Electronic Contracts, Demand, Acceptance
 • Seyyed Alireza Amin * Page 5

  When religion is cleansed from falsehood, it appears in human life which is based on true ijtihad. The special role of jurisprudence in this regard, as a knowledge that is responsible for obtaining practical rules or religious duties of Muslims, requires that in its basic and organic sciences, such as the science of principles, precise and comprehensive principles be adopted. There is no doubt that the fundamentalists have passed on valuable heritage to their later ages. Trying to understand this heritage in the first stage and adding to the richness of this heritage through continuous ijtihad is part of the duty of those who follow the path of inferring rulings. Through the attention of the Mujtahid in the way of inferring the rulings to the meaning, evolution and also discovering the relationship between the principled theories of each period or different periods, the Mujtahid's purpose in following and discovering the correct principles is facilitated. Therefore, familiarity with the formation and evolution of the science of the principles of jurisprudence is important. The special role of recognizing schools and different principled courses in facilitating the discovery of the correct principled theory and the adoption of ijtihad principles, led us to use the descriptive method and data collection tools in the form of library resources in an independent and concise letter. Have different principles from the beginning until now.

  Keywords: Hilla principled school, Baghdad principal school, Jabal Amel principal school, Qom principal schools, Najaf principal schools
 • Ali Mohammad Dehghan * Page 6

  Administrative misconduct, while not terrifying in comparison to other illegal acts, such as murder and robbery, should be considered more than other errors in terms of its effectiveness in destroying society and public deviance. This article aims to investigate administrative violations and the mechanism of dealing with them in Iranian law with a view to a fair trial, and with a descriptive-analytical method and in a library. Studies show that the rules of administrative procedure, although originally adapted from civil procedure; But over time, it has gained relative independence. In this regard, the right to a fair trial has been introduced in the system of handling administrative violations and related regulations. Due to some regulations, the procedure can be a useful and efficient mechanism in order to provide judicial protection to the rights and freedoms of individuals. Of course, it is clear that in the absence of precise, explicit, efficient and appropriate regulations to the needs of the day, the administrative court can not fulfill its oversight function. Also, late justice is itself a form of injustice. The ideal judicial structure, then, is to provide a good platform for litigation, litigation, and justice in general in a timely manner. The complexity of administrative proceedings, given the generality of constitutional principles, is something that often confuses the jurisdiction of judicial authorities in implementation, delays the judicial process, and requires a change in the mechanism.

  Keywords: Administrative violation, Administrative proceedings, Fair Proceedings
 • Ali Mohammad Dehghan * Page 7

  Criminological studies show that with all the reforms that have been made in the prison system in recent years, which have led to a relative improvement in the physical condition of prisons, the positive, beneficial and expected results on the admission of criminals and the prevention of crime in Did not have a general level; Therefore, in recent years, the issue of alternative punishments to imprisonment has been discussed and the Islamic Penal Code of 1392 has addressed this issue in some articles. The Islamic Penal Code adopted in 1392 has dedicated a separate chapter to explaining the provisions related to alternatives to imprisonment and in Article 64 has listed five types of alternative punishments to imprisonment; That is, the period of care, fines and daily fines, house arrest, deprivation and utility services. One of the alternative punishments is performing public services, according to which the convict is forced to work for free in a public institution. This type of punishment is also intended to rehabilitate and correct the convict by preventing the negative effects of imprisonment. One of the most important principles of community-based punishment of free public services is the correction and social openness of the offender by implementing this punishment in the context of society. Of course, it seems that the same injuries or factors that have caused the ineffectiveness of imprisonment, if it continues, one can not hope that the implementation of alternatives to imprisonment will have the desired result, and the implementation of such alternatives may actually be a way to get rid of Be punished.

  Keywords: imprisonment, alternative punishment to imprisonment, social services