فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان - سال بیستم شماره 10 (پیاپی 153، دی 1400)
 • سال بیستم شماره 10 (پیاپی 153، دی 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/10/30
 • تعداد عناوین: 9
|
 • محسن رضائیان* صفحات 1063-1064

  تاکنون پیرامون مسایل و مشکلاتی که ممکن است در زمینه نویسندگی مقالات علمی مطرح گردد، موضوعات گوناگونی را به رشته تحریردر آورده ایم [5-1]. ازآن جمله، پیرامون انواع گوناگون وضعیت نویسندگی گفتیم که افراد ممکن است یا نویسنده واقعی یک مقاله باشند، یا نویسنده افتخاری (Honorary) و یا نویسنده روح مانند (Ghost). که دو مورد آخر، از مصادیق بارز وضیعت نویسندگی غیر اخلاقی Unethical authorship  است. در اولین مورد، یعنی نویسندگی افتخاری، اسم فردی بدون آن که شرایط نویسندگی داشته باشد، به اسامی نویسندگانی یک مقاله اضافه می گردد. در حالی که در دومین مورد، یعنی نویسندگی روح مانند، اسم فردی که تمام شرایط نویسندگی را دارا بوده است، از زمره اسامی نویسندگانی یک مقاله حذف می گردد [5]. مطالعات مختلف نشان می دهند که وضعیت نویسندگی افتخاری، بیش تر از نویسندگی روح مانند رخ می دهد. از همین رو، دراین سخن سردبیری قصد داریم که انواع نویسندگی افتخاری که ممکن است رخ دهند را، با تفصیل بیش تری شرح دهیم. اولین مورد از نویسندگی افتخاری را اصطلاحا نویسندگی هدیه ای (Gift authorship) می گویند. در این حالت، نام فردی به دلیل احترام یا قدردانی از وی، در زمره نویسندگی یک مقاله ثبت می گردد. دلیل ذکر نام وی، آن است که نویسندگانی واقعی مقاله می اندیشند با اضافه کردن نام وی، او ممکن است که بعدا نام آن ها را در مقالات خود اضافه کند. هم چنین، وی ممکن است در مقالات بعدی خود، مقاله حاضر را مورد استناد قرار دهد [6]. دومین مورد از نویسندگی افتخاری را اصطلاحا نویسندگی مهمان (Guest authorship) می نامند. در این حالت، نویسندگان یک مقاله، از یک پژوهش گر شناخته شده درخواست می نمایند تا نام وی را درزمره نویسندگان قرار دهند. با انجام این کار، آن ها امیدوارند که احتمال چاپ و احتمال دادن استناد به مقاله خود در صورت چاپ را افزایش دهند. آن ها هم چنین، ممکن است با اضافه کردن اسم یک پژوهش گر شناخته شده دانشگاهی، سعی نمایند تا رابطه خود با صنعت را مخفی نمایند [6]. بالاخره، سومین حالت نویسندگی افتخاری را اصطلاحا نویسندگی قهری (Coercive authorship) می نامند. در این حالت، یک محقق ارشد (Senior researcher)، یک محقق جوان (Junior researcher) را مجبور می کند که نام نویسنده ای را به عنوان هدیه و یا میهمان، به اسامی نویسندگان یک مقاله اضافه کند. این حالت، شدیدترین انحراف از اصول اخلاقی نویسندگی است. چون، نه تنها اسم یک فرد که شرایط نویسندگی را ندارد، به زمره نویسندگانی یک مقاله اضافه می نماید بلکه، بیان گر آن است که اعمال نظر پژوهش گران ارشد بر پژوهش گران جوان، هنوز در نظام های دانشگاهی جهان رخ می دهد [6]. در خاتمه، ذکر این نکته ضروری است که این احتمال وجود دارد که در برخی موارد، هر سه نوع نویسندگی افتخاری که در فوق به آن ها اشاره گردید، در کنار یک دیگر رخ دهند [6].

  کلیدواژگان: نویسندگی افتخاری
 • مرضیه خدایی گوکی، حمدالله منظری توکلی*، نوید فاتحی راد، زهرا شکوه صفحات 1065-1082
  زمینه و هدف

  یکی از ابزارهای اصلی بهبود کیفیت مراقبت سلامت در بیمارستان ها اعتباربخشی است که توجه به استانداردها و ویژگی‌های آن‌ به دلیل نقش مهمی که در نشان دادن عملکرد مورد انتظار بیمارستان دارند، بسیار حایز اهمیت هستند. لذا این پژوهش با هدف تعیین رابطه ویژگی ‌های استاندارد با اعتباربخشی به منظور طراحی مدل مطلوب در بیمارستان‌های دولتی استان کرمان انجام گرفت.

  مواد و روش‌ها

   پژوهش توصیفی حاضر در سال 1400 در بیمارستان های دولتی استان کرمان روی 86 نفر انجام گرفت. ابزار جمع آوری داده ها دو پرسش نامه محقق ساخته جهت ویژگی های استاندارد و اعتباربخشی بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش های آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون t تک نمونه‌ای، تحلیل عاملی تاییدی و معادلات ساختاری) استفاده شد.

  یافته‌ ها

   بر اساس نتایج مربوط به آمار توصیفی، میانگین ویژگی های استاندارد و اعتباربخشی، به ترتیب، 35/0±22/4 و 34/0±21/4 بود. نتایج ضریب نسبت بحرانی و آماره t (735/0=R2، 377/13=t) و نتایج مدل‌سازی معادلات ساختاری (001/0>p، 735/0=β) نشان داد ویژگی‌های استاندارد تاثیر افزایشی (مستقیم) بر اعتباربخشی داشت.

  نتیجه‌ گیری

   نتایج نشان داد ویژگی‌های استاندارد تاثیر مستقیمی بر اعتباربخشی دارند. به طور کلی ویژگی های تعیین شده جهت استانداردها و مدل پیشنهادی اعتباربخشی بر مبنای استانداردها در سطح قوی قرار دارند. بنابراین مدل پیشنهادی می‌تواند گام ارزشمندی در جهت کارآمدی و اثربخشی سیستم اعتباربخشی و بهبود مستمر کیفیت خدمات در بیمارستان ها بردارد. نتایج این پژوهش اطلاعات مفیدی را در اختیار سیاست‌گذاران و مدیران ارشد نظام سلامت کشور به منظور اصلاح ساختار اعتباربخشی بیمارستانی قرار می دهد.

  کلیدواژگان: اعتباربخشی، استاندارد، ویژگی های استاندارد
 • کاوه خزائیل*، عباس صادقی، زهره قطب الدین، زهرا بصیر، مریم علی حیدری، عارف نورایی صفحات 1083-1098
  زمینه و هدف

  هیپوکسی دوران بارداری باعث اختلال در تکامل مغز جنین می شود. روغن ماهی به عنوان کاهنده استرس اکسیداتیو، التهاب و آپوپتوز، در بهبود حافظه عمل می کند. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر روغن ماهی بر تغییرات هیستومورفومتری مخ و مخچه زاده های حاصل از مدل هیپوکسی در موش های باردار انجام شد.

  مواد و روش ها

   در این مطالعه تجربی، 36 سر موش صحرایی ماده باردار نژاد ویستار به شش گروه 6تایی شامل: کنترل، هیپوکسی، روغن ماهی (1 میلی گرم/کیلوگرم/روزانه، خوراکی)، روغن ماهی (5/0 میلی گرم/کیلوگرم/روزانه، خوراکی)، هیپوکسی + روغن ماهی (1 میلی گرم/کیلوگرم/روزانه، خوراکی) و هیپوکسی + روغن ماهی (5/0 میلی گرم/کیلوگرم/روزانه، خوراکی) تقسیم شدند. دوره تیمار از روز ششم تا پانزدهم بارداری بود. در روز 30 پس از تولد، موش ها کشته شده و پس از برداشتن مغز و اندازه گیری وزن آن، در بافر فرمالین 10 درصد فیکس شدند. تغییرات هیستومورفومتریک مخ و مخچه با استفاده از رنگ آمیزی هماتوکسیلین و ایوزین بررسی شد. داده ها با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون تعقیبی Tukey تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

   هیپوکسی باعث کاهش میانگین وزن، حجم، طول، عرض و ضخامت مغز و هم چنین باعث افزایش میانگین تعداد سلول های عصبی آسیب دیده، اندازه بدنه سلول های پورکنژ و درصد سلول های آسیب دیده پورکنژ شد (05/0>p). درحالی که تجویز روغن ماهی به موش های هیپوکسی شده، باعث بهبود پارامترهای ذکر شده گردید (05/0>p).

  نتیجه گیری

   با توجه به نتایج مطالعه حاضر، هیپوکسی دوران بارداری می تواند تاثیرات مخربی بر مغز زاده ها داشته باشد و تجویز روغن ماهی تا حدودی می تواند از اثرات مخرب هیپوکسی بر مغز زاده ها جلوگیری کند.

  کلیدواژگان: مخ، مخچه، هیپوکسی، روغن ماهی، موش صحرایی
 • محدثه زراعتکار، شهرزاد سراوانی*، مژگان زینلی پور، فائزه اربابی صفحات 1099-1116
  زمینه و هدف

  تجربه جدایی و مرگ والدین می تواند به مشکلات روان شناختی و رفتاری زیادی منجر شود. هدف پژوهش حاضر تعیین و مقایسه مقبولیت اجتماعی، اختلالات سلوک و دشواری در تنظیم هیجان در کودکان طلاق، کودکان با مرگ والدین و کودکان عادی بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی، تعداد 180 دانش آموز مقطع متوسطه اول و ششم ابتدایی مشغول به تحصیل در شهر قم در سال 1399 با روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس انتخاب شدند که شامل 60 نفر دانش آموز با مرگ والدین، 60 نفر دانش آموز با والدین مطلقه و 60 نفر دانش آموز عادی بودند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه های مقبولیت اجتماعیFord  و Rubin، اختلالات سلوک Spirafkin و Gado و دشواری در تنظیم هیجانی  Penza-Cliyveو Zeman و برای آنالیز داده ها از تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شد.

  یافته ها

  بین کودکان طلاق، کودکان دارای تجربه مرگ والدین و کودکان عادی، در اختلالات سلوک (001/0>P، 807/50=F)، دشواری در تنظیم هیجان (001/0>P، 344/11=F) و مقبولیت اجتماعی (013/0=P، 420/4=F) تفاوت معناداری وجود دارد. به این ترتیب که مقبولیت اجتماعی، اختلالات سلوک و دشواری در تنظیم هیجان در دانش آموزان فرزند طلاق بیش تر از دانش آموزان دارای مرگ والدین و دانش آموزان عادی بود.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج پژوهش، میزان اختلالات سلوک و دشواری در تنظیم هیجانی در کودکان طلاق بیش تر از کودکان با مرگ والدین و کودکان عادی است. بنابراین پیشنهاد می شود از آموزش ها و درمان های روان شناختی برای کاهش مشکلات روان شناختی از جمله علایم اختلالات سلوک و بهبود تنظیم هیجان و افزایش مقبولیت اجتماعی در دانش آموزان دارای تجربه طلاق والدین و مرگ والدین استفاده شود.

  کلیدواژگان: مقبولیت اجتماعی، اختلالات سلوک، مرگ والدین، طلاق، کودکان، قم
 • علی زارع عسکری، مجید میرمحمدخانی*، محمدرضا شهاب، عباسعلی ابراهیمیان صفحات 1117-1128
  زمینه و هدف

  محاسبه هزینه های خدمات بستری مشمول تعرفه گلوبال و مقایسه آن با تعرفه مصوب در بیمارستان ها از نظر سود و زیان بیمارستان ها بسیار حایز اهمیت است. این پژوهش با هدف تعیین و مقایسه هزینه صورت حساب های اعمال جراحی گلوبالبا تعرفه های مصوب آن ها در بیمارستان تک تخصصی زنان و زایمان نیک نفس دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان انجام گرفت.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه توصیفی، جامعه پژوهش شامل کلیه صورت حساب های موجود در پرونده های بستری مشمول تعرفه گلوبال در سال 1398 در بیمارستان نیک نفس رفسنجان بود. داده های مورد نیاز از صورت حساب های بیماران جمع آوری و با استفاده از آمار توصیفی و نرم افزار SPSS نسخه20 تحلیل گردید.

  یافته ها

  در سال 1398 از مجموع خدمات بستری مربوط به گروه زنان و زایمان، 6 خدمت مشمول تعرفه گلوبال انجام شد. مقایسه میانگین هزینه های انجام شده در این خدمات با تعرفه مصوب آن ها نشان داد در تمامی آن ها، هزینه های بیمارستان بین 74/10 درصد تا 54/20 درصد بیش تر از تعرفه گلوبال مصوب بوده است. بیش ترین اختلاف (54/20 درصد) مربوط به جراحی سزارین و کم ترین آن (74/10 درصد) مربوط به جراحی هیستروکتومی بود.

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش نشان داد خدمات گلوبال بیمارستان نیک نفس رفسنجان دارای توجیه اقتصادی نبوده و تعرفه های گلوبال منجر به زیان بیمارستان می گردند. لذا پیشنهاد می گردد که مسیولین بیمارستان تمرکز بیش تری به مدیریت هزینه های خدمات گلوبال داشته باشند و نیز تعرفه های مصوب متناسب با رشد تورم و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی بیماران، مورد بازبینی قرار گیرند.

  کلیدواژگان: مقایسه هزینه ها، تعرفه گلوبال، دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان
 • آرزو دستیار، زهره کریمیان کاکلکی* صفحات 1129-1143
  زمینه و هدف

  خطای دارویی با افزایش خستگی جسمی، اضطراب و استرس افزایش می یابد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط رخداد خطای دارویی با سلامت عمومی و اضطراب ناشی از بیماری کووید-19 در پرستاران انجام شد.

  مواد و روش ها

  این مطالعه توصیفی بر روی 110 پرستار بیمارستان امام رضا (ع) اهواز در سال 1399 انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسش نامه سلامت عمومی 28 سوالی Goldberg، پرسش نامه 18 سوالی اضطراب بیماری کرونا و پرسش نامه خطای دارویی 27 آیتمی بود. معیارهای ورود شامل حداقل یک شیفت کاری در ماه گذشته و تجویز دارو برای بیماران بود. اطلاعات با استفاده از آزمون همبستگی Pearson و رگرسیون خطی چندگانه تجزیه وتحلیل شد.

  یافته ها

  میانگین و انحراف معیار سن پرستاران 09/6±10/30 سال، نمره سلامت عمومی 34/14±23/34، نمره اضطراب 05/9 ± 40/13 و نمره خطای دارویی 69/16±58/39 بود. با کاهش سطح سلامت عمومی و افزایش نمره اضطراب ناشی از کرونا، خطای دارویی افزایش یافت (05/0>P). نتایج مدل رگرسیون خطی چندگانه و مقدار ضریب تعیین نشان داد 3/41 درصد از کل نمره خطای دارویی با متغیرهای ورودی مدل قابل تبیین است. پرستاران بخش کووید-19 و دارای سلامت عمومی کم تر، خطای دارویی بالاتری داشتند (به ترتیب 001/0>P و 026/0=P).

  نتیجه گیری

  ارتباط بین مواجهه با بیماران کووید-19، کاهش سلامت عمومی و افزایش اضطراب ناشی از کووید-19 با افزایش رخداد خطای دارویی، لزوم توجه مدیران جهت برنامه ریزی و اقدام برای بهبود سطح سلامت و کاهش اضطراب پرستاران را می طلبد و لازم است در شرایط بحرانی مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: خطای دارویی، سلامت عمومی، اضطراب، کووید-19، پرستار
 • ابوالفضل شبانی، حسن احمدی نیا، محسن رضائیان* صفحات 1144-1156
  زمینه و هدف

  مشاوره و راهنمایی به مجموعه فعالیت هایی اطلاق می شود که در آن فردی را در غلبه بر مشکلاتش یاری کنند. دانشگاه ها و محیط های دانشجویی درگیر چالش هایی هستند و حمایت همه جانبه دانشجویان ضروری است. هدف از مطالعه حاضر تعیین نیازهای مشاوره و راهنمایی دانشجویان پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان در سال 1400 بود.

  مواد و روش ها

  مطالعه حاضر از نوع توصیفی-مقطعی می باشد. تعداد 372 نفر از دانشجویان رشته پزشکی در مطالعه شرکت کردند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه نیازهای مشاوره ای دانشجویان بود که به صورت الکترونیکی در بین آن ها توزیع گردید. داده ها با استفاده از آزمون های t مستقل و آنالیز واریانس یک طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  یافته ها

  نیازهای فردی و شغلی بیش ترین نیاز های مشاوره ای و نیاز های عاطفی و خانوادگی کم ترین نیازهای مشاوره ای دانشجویان مورد مطالعه بودند. در زمینه نیاز های فردی (001/0>P)، شغلی (001/0>P)، آموزشی (001/0>P) و عاطفی/روانی (001/0>P)، زنان احساس نیاز بیش تری نسبت به مردان برای مشاوره داشتند. هم چنین به تفکیک سوالات، در زمینه نیاز های خانوادگی و ازدواج و عاطفی/روانی زنان در اکثر سوالات احساس نیاز بیش تری نسبت به مردان داشتند (05/0>P). میانگین نمره نیاز های راهنمایی و مشاوره، برحسب شغل والدین و وضعیت تاهل دانشجو فقط در حیطه آموزشی معنادار بود (05/0>P).

  نتیجه گیری

   بر اساس یافته های مطالعه حاضر، نیاز های فردی و شغلی دارای بیش ترین اولویت بوده و ضروری است دانشگاه ها و مراکز آموزشی جهت جلوگیری از افت تحصیلی و فراهم نمودن زمینه های رشد و پیشرفت تحصیلی دانشجویان، این عوامل را در طراحی برنامه های مشاوره دانشجویی در دانشگاه ها مورد توجه قرار دهند.

  کلیدواژگان: نیازسنجی، مشاوره، راهنمایی، دانشجو، رفسنجان
 • سجاد مظلومی، یدالله اکبری، حشمت الله نورمرادی، فاطمه اسلامی* صفحات 1157-1168
  زمینه و هدف

  محیط آموزش از موثرترین عوامل رشد از نظر جسمی، روانی و فراگیری مطالب در دانش آموزان است. هدف از این مطالعه تعیین وضعیت بهداشت محیط مدارس بخش صالح آباد شهرستان مهران با استفاده از شاخص های کشوری در سال 1396 بود.

  مواد و روش ها

   این پژوهش توصیفی-مقطعی در سال 1396 انجام شد. نمونه گیری به صورت سرشماری و ابزار گردآوری، چک لیست ارزیابی وضعیت بهداشت محیط مدارس بود. اطلاعات از طریق مصاحبه و مشاهده مستقیم جمع آوری شد. از نرم افزار Excel جهت توصیف آماره ها و ترسیم شکل ها استفاده شد.

  یافته ها

   وضعیت کلی بهداشت فردی در مدارس مورد مطالعه 4/46 درصد، بهداشت ساختمان 1/61 درصد، ایمنی 6/39 درصد و بهداشت ابزار و تجهیزات 3/79 درصد مطابق با آیین نامه بهداشت محیط مدارس بودند.

  نتیجه گیری

   وضعیت درب و پنجره ها و پوشش کف حیاط، ایمنی آزمایشگاه و سالن های ورزشی مطابق آیین نامه نبود که این امر نیازمند توجه بیش تر مسیولین و انجام اقداماتی در جهت بهبود شرایط می باشد.

  کلیدواژگان: بهداشت محیط، ایمنی، مدارس، بخش صالح آباد
 • زهرا شفیعی*، لیلا رفیعی وردنجانی صفحات 1169-1174

  با توجه به نوپدید بودن بیماری کووید-19و شیوع گسترده آن در جوامع بشری، امروزه ما علاوه بر مشکلات جسمی حاصل از پاندمی کووید-19، با عوارض روانی خصوصا ترس و نگرانی ناشی از شیوع آن روبرو هستیم. یکی از مشکلات بسیار مهم که در شرایط حاضرکم تر مورد توجه قرار گرفته، چالش های حاصل از این بیماری برای کادر درمان است که از مهم ترین آن ها می توان به واکنش های اجتماعی، انگ و باورهایی نسبت به آنان و در نظر گرفتن آنان به عنوان ناقلین بیماری اشاره کرد. این موضوع دارای عواقب زیادی از جمله ایجاد مشکلات روحی و روانی و فرسودگی شغلی برای کادر درمان است، ولی به خاطر هجمه سنگین این بیماری بر ابعاد مختلف جامعه، هنوز به این مهم توجه نشده است. لذا مطالعه حاضر با هدف اهمیت توجه به انگ اجتماعی تحمیل شده به کادر درمان طی پاندمی کووید-19تهیه شده است.

  کلیدواژگان: انگ اجتماعی، کووید-19، پاندمی، کادر درمان
|
 • M. Rezaeian* Pages 1063-1064
 • M. Khodaei Goki, H. Manzari Tavakoli*, N. Fatehi Rad, Z. Shokoh Pages 1065-1082
  Background and Objectives

  Accreditation is one of the tools to improve the quality of healthcare and conceptual elements in the management of the hospital. It is very important to pay attention to the standards and their characteristics because of their important role in showing the expected performance of the hospital. Therefore, this study was conducted to determine the relationship between standard features and accreditation in order to design an optimal model in public hospitals in Kerman province.

  Materials and Methods

  The present descriptive study was performed on 86 people in public hospitals of Kerman province in 2021. The data collection tool was two researcher-made questionnaires for standard and validation characteristics. Descriptive statistics (frequency, percentage, mean, and standard deviation) and inferential statistics (one-sample t-test, confirmatory factor analysis, and structural equations) were used to analyze the data.

  Results

  Based on the results of the descriptive statistics, the mean of standard features and validation were 4.22±0.35 and ‌4.21±0.34, respectively. The results of critical ratio coefficient and t-statistic (R2=0.735, t=13.377) and structural equation modeling results (p<0.001, β= 0.735) showed that standard features had an additive (direct) effect on validation.

  Conclusions

  The results showed that standard features have a direct effect on validation. In general, the characteristics set for the standards and the proposed accreditation model based on the standards are at a strong level. Therefore, the proposed model can take valuable steps in accreditation efficacy and improvement of services in hospitals. The results of this study provide useful information to policy makers and senior managers of the country's health system in order to improve the structure of hospital accreditation.

  Keywords: Accreditation, Standard, Standard features
 • K. Khazaeel*, A. Sadeghi, Z. Ghotbeddin, Z. Basir, M. Aliheidari, A. Nooraee Pages 1083-1098
  Background and Objectives

  Hypoxia during pregnancy impairs fetal brain development. Fish oil acts as a reducer of oxidative stress, inflammation, and apoptosis in improving memory. This study aimed to determine the effect of fish oil on the histomorphometric changes of the offsprings’ cerebrum and cerebellum caused by the hypoxia model during pregnancy rats.

  Materials and Methods

  In this experimental study, 36 pregnant female Wistar rats were divided into six groups (n=6), including control, hypoxia, fish oil (1 mg/kg/day; orally), fish oil (0.5 mg/kg/day; orally), hypoxia + fish oil (1 mg/kg/day; orally), and hypoxia + fish oil (0.5 mg/kg/day; orally). The treatment period ranged from the sixth to the 15th day of pregnancy. On day 30 after birth, the rats were euthanized, and after removing the brain and measuring its weight, it was fixed in 10% formalin buffer. Histomorphometric changes of cerebrum and cerebellum were evaluated using hematoxylin and eosin (H&E) staining. Data were analyzed using one-way analysis of variance and Tukey’s post hoc tests.

  Results

  Hypoxia decreased the weight, volume, length, width, and thickness of the brain, and also increased the number of damaged neurons, the body size of Purkinje cells, and the percentage of damaged Purkinje cells (p<0.05).  And administration of fish oil to hypoxic rats improved the mentioned parameters (p<0.05).

  Conclusion

  According to the present study results, hypoxia during pregnancy can have destructive effects on offsprings’ brains, and administration of fish oil can to some extent prevent the detrimental effects of hypoxia on offsprings’ brains.

  Keywords: Cerebrum, Cerebellum, Hypoxia, Fish oil, Rat
 • M. Zeraatkar, Sh. Saravani*, M. Zeinali Pour, F. Arbabi Pages 1099-1116
  Background and Objectives

  The experience of separation and death of parents can lead to many psychological and behavioral problems. The aim of this study was to determine and compare social acceptability, conduct disorders and difficulty in emotion regulation in children of divorce, children with parental death, and normal children.

  Materials and Methods

  In this descriptive study, 180 6th-grade and middle school students in Qom in 2020 were selected by purposive and available sampling method, which includes 60 students with parental death, 60 students with divorced parents, and 60 normal students. Ford and Rubin Social Acceptability Questionnaire, Spirafkin and Gado Conduct Disorder Questionnaire, and Penza-Cliyve and Zeman Emotion Regulation Difficulty Questionnaire were used to collect data. Data were analyzed by multivariate analysis of variance (MANOVA).

  Results

  The findings showed that there is a significant difference among the children with divorced parents, children with parental death experience, and normal children in conduct disorders (F=50.807, p<0.001), difficulty in emotion regulation (F=11.344, p<0.001), and social acceptability (F=4.420, p=0.013). Thus, social acceptanbility, conduct disorders and difficulty in emotion regulation were higher in the students with divorced parents than students with parental deaths and normal students.

  Conclusion

  According to the results of the study, the rate of conduct disorders and difficulty in emotion regulation in the children of divorce is higher than the children with parental deaths and normal children. Therefore, it is recommended to use psychological training and therapies to reduce psychological problems including symptoms of conduct disorders and improve emotion regulation and increase social acceptability in the students experiencing parental divorce and parental death.

  Keywords: Social acceptability, Conduct disorders, Parental death, Divorce, Children, Qom
 • A. Zare Askari, M. M. Mir Mohammadkhani*, M. R. Shahab, A. A. Ebrahimian Pages 1117-1128
  Background and Objectives

  It is very important to calculate the costs of inpatient services covered by the global tariff and compare it with the approved tariff in hospitals in regard to the financial profit and loss. In this regard, this study was conducted with the aim of comparing the costs of global inpatient services bills with their approved tariffs in Niknafs Obstetrics and Gynecology Hospital in Rafsanjan.

  Materials and Methods

  In this descriptive study, the population included all the invoices of hospitalized cases subjected to the global tariff in 2019 in Niknafs Hospital in Rafsanjan. The required data were collected from the patients' accounts and analyzed using descriptive statistics and SPSS 20 software.

  Results

  In 2019, out of the total inpatient services related to the obstetrics and gynecology group, 6 services subjected to the global tariffs were performed in Niknafs Obstetrics and Gynecology Hospital in Rafsanjan. A comparison of the average costs incurred in these services with their approved tariffs showed that in all of them, hospital costs were between 10.74% and 20.54% higher than the approved global tariffs. The highest difference (20.54%) was related to cesarean section, and the lowest (10.74%) was related to hysterectomy.

  Conclusion

  The results of this study showed that the global services of this hospital have no economic justification and global tariffs lead to losses of the hospital. Therefore, it is suggested that hospital officials focus more on managing the costs of global services, and approved tariffs be reviewed in a timely manner, commensurate with the growth of inflation and taking into account the different conditions of patients.

  Keywords: Cost comparison, Global tariff, Rafsanjan University of Medical Sciences
 • A. Dastyar, Z. Karimiankakolaki* Pages 1129-1143
  Background and Objectives

  Medication error rises with an increase in physical fatigue, anxiety, and stress. The aim of this study was to investigate the association of medication error occurrence with general health and anxiety caused by Covid- 19 disease in nurses.

  Materials and Methods

  This descriptive study was conducted on 110 nurses of Ahvaz Imam Reza Hospital in 2020 Data collected with Goldberg 28-item General Health Questionnaire, 18-item Corona Disease Anxiety Scale, and 27-item Medication Error Questionnaire. Inclusion criteria were having at least one work shift in the past month and prescribing medication to patients. Data were analyzed using Pearson’s correlation test and multiple linear regression.

  Results

  The mean age of nurses was 30.10±6.09 years. The mean score of general health of nurses was 34.23±14.34, the mean score of anxiety was 13.40±9.05, and the mean score of medication error was 39.58±16.69. Medication error increased as general health decreased and Covid-19 anxiety score increased (p<0.05). The results of the multiple linear regression model showed that based on the coefficient of determination 41.3% of the total drug error score can be explained by the model input variables. Nurses in Covid-19 ward and with lower general health score also had higher medication error (p<0.001 and p=0.026, respectively).

  Conclusion

  The association of exposure to Covid-19 patient, decreased general health, and increased anxiety caused by Covid-19 disease with the increase in the incidence of medication error in nurses requires the attention of managers to plan for measures to improve health and reduce nurses' anxiety, and needs to be considered in critical situations.

  Keywords: Medication error, General health, Anxiety, Covid-19, Nurse
 • A. Shabani, H. Ahmadinia, M. Rezaeian* Pages 1144-1156
  Background and Objectives

  Counseling and guidance refer to a set of activities that help a person overcome problems and understand their relationships with others. Universities and student environments face challenges, and comprehensive students support is essential. The purpose of this study was to investigate the needs of counseling and guidance of medical students in Rafsanjan University of Medical Sciences in 2021.

  Materials and Methods

  This is a descriptive cross-sectional study. A total of 372 students participated in the study. The data collection tool was a questionnaire of counseling needs of the students which was electronically distributed. Data were analyzed using independent t-test and one-way analysis of variance.

  Results

  Individual and occupational needs were the highest counseling needs, and emotional and family needs were the lowest counseling needs of the studied students. In terms of personal needs (p<0.001), job (p<0.001) and educational (p<0.001), and emotional/psychological (p<0.001), women felt more need for counseling than men. Also, according to the questions, in the field of family and marriage needs and emotional/psychological, women in most questions felt more need than men (p<0.05). The mean score of guidance and counseling needs, according to the parents’ job and the students marital status, was significant only in the field of education (p<0.05).

  Conclusion

  According to the present study, individual and occupational needs have the highest priority, and it is necessary for universities and educational centers to prevent academic failure and provide opportunities for students growth and academic achievement, and these factors should be considered in designing student counseling programs at the universities.

  Keywords: Needs assessment, Counseling, Guidance, Student, Rafsanjan
 • S. Mazloomi, Y. Akbari, Nourmoradi, F. Eslami* Pages 1157-1168
  Background and Objectives

  Educational environments are the most effective factors for physical growth, mental development, and learning of students. The purpose of this study was to investigate the environmental health status of schools in Saleh Abad district - Mehran city- using national indicators in 2017.

  Materials and Methods

  This descriptive cross-sectional study was conducted in 2017. Sampling was done by census method and collection tool was a checklist for assessing the health status of the school environment.The information was gathered by interviewing and direct observation. Excel software was used to describe the statistics and drawing the figures.

  Results

  The overall health status of individual, building, safety, and equipment in the schools were 46.4%, 61.1%, 39.6%, and 79.3%, respectively, in accordance with the environmental health regulation.

  Conclusion

  The status of the doors, windows, and the floor of the schools courtyard was not in accordance with the regulations, which requires more attention from authorities and actions to improve the situation.

  Keywords: Environmental health, Safety, Schools, Saleh Abad district
 • Z. Shafiei*, L. Rafiee Vardanjani Pages 1169-1174

  According to Covid-19 novelty and its widespread prevalence in human societies, today we are facing some psychological complications in addition to the physical problems caused by this pandemic, especially fear and anxiety. One of the most important problems that have received less attention in the current situation is challenges of this disease for medical healthcare workers. The most important challenges are social interactions, stigma, and beliefs imposed on healthcare personnel due to the Covid-19 pandemic and considering them as the disease vectors, which itself has many consequences, including psychological problems and burnout. However, due to the heavy consequences of this disease on various aspects of the society, this important issue has not yet been considered. Therefore, the present article has been prepared with the aim of paying attention to the social stigma imposed by Covid-19 on health personnel.

  Keywords: Social stigma, COVID-19, Pandemic, Health Personnel