فهرست مطالب

پژوهش نامه مطالعات مرزی - پیاپی 34 (زمستان 1400)

پژوهش نامه مطالعات مرزی
پیاپی 34 (زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/10/21
 • تعداد عناوین: 7
|
 • رضا شافعی، فریدون احمدی *، سوران مولایی صفحات 1-18

  یکی از دغدغه های اصلی دولت ها و سیاست گذاران اقتصادی، ایجاد توسعه پایدار در تمامی نواحی و مناطق جمعیتی کشورها است، تا از طریق آن به رفع عدم عدالت درک شده از سوی مردم، کمک نمایند. توسعه کسب وکارهای مرزی و سرمایه گذاری در این زمینه با ایجاد اشتغال پایدار می تواند نقشی اساس در عدالت ادراکی و امید به زندگی بهتر در بین ساکنان این مناطق کم برخوردار داشته باشد. بر این اساس مطالعه حاضر باهدف شناسایی وضعیت موجود کسب وکارهای غالب و آسیب شناسی آن ها از دیدگاه کولبران، احصاء کسب وکارهای مهم و مزیت دار مرزی به عنوان رویکردی جهت کاهش پدیده کولبری در مناطق مرزی انجام شده است. جهت تحقق این هدف بخشداران مناطق مرزی بانه و مریوان، کارشناسان ادارات صمت مناطق مذکور و 53 نفر از کولبران دارای سابقه حداقل 6 ماه به شیوه قضاوتی به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. تحقیق حاضر برحسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع تحلیلی است که با رویکرد کیفی انجام شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که شهرها و روستاهای مناطق مرزی استان کردستان هرکدام از ظرفیت ها و توانمندی های خاصی برای ایجاد اشتغال و سرمایه گذاری برخوردار هستند که لازم است برای بهره برداری بهتر از این ظرفیت ها و امکانات زیرساخت های آن توسط دولت مهیا شده و دولت با ارایه تسهیلات ارزان قیمت، ساکنان مناطق مرزی را تشویق به فعالیت در کسب وکارهای مرزی نموده و با این کار هم ظرفیت ایجاد اشتغال مولد برای ساکنان مناطق مرزی فراهم می شود و هم پدیده کولبری به شدت کاهش می یابد.

  کلیدواژگان: کولبری، کسب وکارهای آسیب دیده، اطلس کسب وکارهای مزیت دار، مناطق مرزی کردستان
 • وحید کیانی*، صادق برزگر، احمد بخشی، علی اشرفی، حسن مستانه صفحات 19-38

  مهاجرت و تاثیرات آن ازجمله موضوعاتی است که محققان بی شماری از علوم اجتماعی ازجمله جغرافیا و جغرافیای سیاسی به بررسی آن پرداخته اند، ورود غیرقانونی اتباع بیگانه از مرزهای شرقی به شهرهای مختلف ایران به خصوص اتباع افغانستانی از دیرباز به عنوان یکی از آسیب های کنترل و مدیریت مرز مطرح بوده است. ازاین رو، تحقیق حاضر که از نوع هدف کاربردی و از حیث ماهیت توصیفی- تحلیلی است با شیوه گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و پیمایشی یعنی مصاحبه منظم (بسته) با تعداد 250 نفر از اتباع افغانستانی که به صورت غیرقانونی از مرزهای شرقی وارد ایران شده اند به بررسی و تحلیل فضایی مسیر تردد آنان پرداخته است. بر اساس یافته های تحقیق عوامل طبیعی (پوشش گیاهی 8/18 درصد، مناطق کوهستانی و صعب العبور 6/53 درصد، مناطق بیابانی و هموار 6/27 درصد) در انتخاب مسیر ورود غیرقانونی اتباع تاثیرگذار بوده است. از منظر نقش عوامل انسانی در نحوه ورود غیرقانونی اتباع با توجه به بررسی پرسشنامه ها می توان گفت 2/79 درصد اتباع افغانستانی که به صورت غیرمجاز وارد ایران شده بودند از راهنماهای محلی استفاده کرده بودند که از این تعداد حدود 6/91 درصد اتباع افغانستانی با کمک قاچاقچیان از مرز عبور می کنند. استفاده از راه بلد بومی این امکان را به قاچاقچیان می دهد که بدون مواجهه شدن با نیروهای مرزی و با امنیت و سهولت بیشتر از مرز عبور کنند. به طورکلی 6/67 درصد از مهاجرین غیرقانونی افغانستانی اذعان داشته اند که عامل اصلی ورود این اتباع به داخل کشور ضعف مدیریتی در کنترل مرز بوده است. نتایج پژوهش نشان می دهد طولانی بودن مرزهای ایران و افغانستان به همراه عارضه های طبیعی گوناگون (عوامل طبیعی) و همچنین نبود اشتغال پایدار و توسعه مطلوب (عوامل انسانی) بر نحوه کنترل و مدیریت مرز تاثیرگذار بوده و ازاین رو شناسایی عوامل طبیعی و انسانی به همراه مکان یابی دقیق مسیر تردد غیرقانونی اتباع به راهکارهای مدیریت و کنترل دقیق تر مرزهای شرقی ایران کمک شایانی خواهد کرد.

  کلیدواژگان: مهاجرت غیرقانونی، کنترل مرز، قاچاقچیان، اتباع افغانستانی، مرزهای شرقی ایران
 • تقی بختیاری صفحات 39-53

  وجود مرزهای طولانی استان خراسان رضوی با کشور افغانستان (297 کیلومتر) و وضعیت توپوگرافی زمین در مناطق مرزی از یک سو و ناکافی بودن عامل انسانی و روش های فیزیکی از طرف دیگر در ناکارآمدی کنترل مرزها دلالت دارد. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی اقدامات کنترلی بر ترددهای غیرمجاز در هنگ مرزی تایباد می باشد تابه سیاست گذاران کمک نماید با آگاهی از نتیجه اقدامات جهت گیری صحیحی در هزینه کرد اعتبارات و منابع برای کنترل مرزها داشته باشند و از هدر رفتن منابع جلوگیری شود. پژوهش ازنظر روش توصیفی-پیمایشی و ازنظر هدف کاربردی است. جامعه آماری پژوهش فرماندهان و مدیران هنگ مرزی تایباد به تعداد 85 نفر بوده که حجم جامعه نمونه به وسیله جدول مورگان 70 نفر تعیین گردید. داده ها به وسیله پرسشنامه محقق ساخته روا و پایا (آلفای کرونباخ 88/0) جمع آوری و با استفاده از آزمون های معادلات ساختاری تاییدی و همبستگی پیرسون تحلیل شده اند. با بررسی مدل توسط سنجش بارهای عاملی مقدار ضریب AVE برای تمامی سازه ها بیشتر از 5/0 محاسبه گردید که این امر نشان دهنده روایی همگرای بالا برای متغیرهای پژوهش می باشد. و ضریب پایایی ترکیبی برای تمام سازه ها بالاتر از 7/0 محاسبه شده که نشان از پایداری درونی مدل های اندازه گیری دارد. نتایج آزمون پیرسون نیز نشان داد که بالاترین همبستگی (949/0) بین مولفه عوامل اجتماعی و تجهیزات و وسایل فنی و الکترونیکی و کمترین (192/0) بین مولفه تاسیسات فیزیکی و عوامل اجتماعی می باشد. نتایج نشان داد که ازنظر ارزیابی اقدامات کنترلی بر ترددهای غیرمجاز در هنگ مرزی تایباد به ترتیب اقدامات فیزیکی و غیر فیزیکی مهم تر بوده اند. و تقویت آن ها می تواند بر ارتقاء کنترل هر چه بیشتر بر این ترددها منجر گردد.

  کلیدواژگان: ارزیابی، امنیت، مرز، اقدامات کنترلی، تردد غیرمجاز، شهر تایباد
 • طیبه پوربهی، غلامرضا جعفری نیا *، علی شمس الدینی صفحات 55-70

  یکی از مسایل عمده شهر مرزی بوشهر، مسئله محیط زیست و تخریب آن توسط ساکنین و گردشگران است. لذا مقاله به تحلیل اثرات سرمایه اجتماعی و شاخص های آن بر توسعه پایدار زیست محیطی می پردازد. روش تحقیق، پیمایشی بوده و جامعه آماری جوانان 18 تا 39 ساله شهر مرزی بوشهراست. شیوه نمونه گیری، خوشه ای چندمرحله ای است و حجم نمونه 384 نفر می باشد. پرسشنامه محقق ساخته، دارای اعتبار صوری بوده و ضریب کرونباخ پایداری زیست محیطی 773/0 و سرمایه اجتماعی 892/0 است که از پایایی لازم برخوردارند. یافته ها نشان داد میانگین پایداری زیست محیطی نسبتا بالا بوده است. پایداری زیست محیطی در بین 9/32 درصد از جوانان در حد کم، 4/29 درصد متوسط و 7/37 درصد در حد زیاد بوده است. بین سرمایه اجتماعی و پایداری زیست محیطی رابطه مثبت و مستقیم وجود دارد. ضریب همبستگی پیرسون بین برابر با 237/0 است. پایداری زیست محیطی دارای سه بعد بوده که رابطه آن ها با سرمایه اجتماعی مثبت و معنادار می باشد. سرمایه اجتماعی با بعد حفاظت از محیط زیست بالاترین (282/0) و بعد نحوه بازیافت کمترین همبستگی (155/0) را دارد. پس هر چه سرمایه اجتماعی بیشتر شود، میزان پایداری زیست محیطی افزایش می یابد و برعکس هر چه سرمایه اجتماعی کمتر شود، میزان پایداری زیست محیطی کاهش می یابد. ابعاد سرمایه اجتماعی، حدود 1/14 درصد از واریانس پایداری زیست محیطی را تبیین می کنند. بالاترین تاثیر مستقیم را به ترتیب انسجام اجتماعی و روابط اجتماعی و بالاترین تاثیر غیرمستقیم را مشارکت اجتماعی و بالاترین تاثیر کل را نیز انسجام اجتماعی بر روی میزان پایداری زیست محیطی دارند. بالا بردن میزان سرمایه اجتماعی و ابعاد و مولفه های آن در پایداری زیست محیطی و نگرش افراد نسبت به محیط زیست شهری و توسعه زیست محیطی شهر مرزی بوشهر اثرگذار می باشد.

  کلیدواژگان: پایداری زیست محیطی، سرمایه اجتماعی، اعتماد، مشارکت، شهر مرزی بوشهر
 • فهیمه مولایی، زینب کرکه ابادی *، سعید کامیابی صفحات 71-87

  گردشگری هوشمند و به نوبه خود ایجاد دهکده های گردشگری هوشمند رد مناطق مرزی یک اصلاح جدید و کاربرد که توصیف وابستگی روزافزون مقاصد گردشگری به اشکال جدید به فناوری اطلاعات و ارتباطات که حجم گسترده از داده ها را به گزاره ارزشمند تبدیل می کند می پردازد. ازاین رو این پژوهش با درک این هدف کوشیده تا امکان سنجی ایجاد دهکده گردشگری هوشمند در مناطق مرزی در شهر آستارا را هموار سازد. در این پژوهش وضعیت متغیرهای بر اساس مدل باتلر در بندر آستارا بررسی گردید. نوع تحقیق حاضر بر اساس هدف تحقیق، کاربردی و بر اساس مدل باتلر موردبررسی قرارگرفته است. در این پژوهش به منظور نیازسنجی ایجاد گردشگری به صورت هوشمند، داده ها بر اساس آمار رسمی ارایه سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان و نتایج پرسشنامه آماده سازی شده و پس ازآنجام تحلیل بر اساس شاخص های هوشمند سازی و گردشگری با بهره گیری از سنجش پایداری پرسکات آلن نهایی شده است. نتایج که نشان می دهد میزان تمرکز رضایت از فعالیت گردشگری در دهکده گردشگری در آستارا بیشترین میزان از نظر میانگین رشد متغیرها را بر اساس مدل باتلر دارا می باشد. در مرحله حیات گردشگری بیانگر این نکته است که شهر آستارا در 4 زمینه نحوه شناخت از مقصد- تصور بین المللی از مقصد- اثرات منفی زیست محیطی و تمرکز رضایت از فعالیت های گردشگری در دهکده های گردشگری با دیدگاه خیلی بالا برخورد داشته اند ولی تنها در مورد زیرساخت های سایبری در حوزه گردشگری ضعیف و در سطح پایین عمل کرده اند که این امر حاکی از کمبود امکانات اینترنتی و انواع ابزارهای هوشمند و الکترونیکی وعدم توجه کافی به آن در حوزه گردشگری است که با توجه به نقش مرزی و استراتژیکی این شهر بندری نباید از لزوم ایجاد بروزترین زیرساخت های اینترنتی غافل شد. سنجش پایداری با انطباق بر مدل پراسکات آلن این گونه تحلیل گردید که نشان داد بندر آستارا تنها در 3 زمینه نحوه شناخت از مقصد و اثرات منفی زیست محیطی و تمرکز رضایت از فعالیت های گردشگری در دهکده گردشگری (پایدار) بوده و در بیشتر زمینه ها متاسفانه تقریبا ناپایدار می باشد. هیچ نقطه قابل اتکایی برای تایید فرضیه پژوهش مشاهده نمی شود. به سهولت می تواند دریافت که شهر بندر آستارا به لحاظ زیرساخت های هوشمند سازی در شرایط پایدار قرار ندارند.

  کلیدواژگان: امکان سنجی، دهکده گردشگری، گردشگری هوشمند، مناطق مرزی، شهر آستارا
 • رسول تاجری، بشیر بیگ بابایی*، علی آذر صفحات 89-104

  امروزه رسیده به توسعه پایدار شهری بدون وجود یک استراتژی مشخص امکان پذیر نیست. شهر هوشمند به عنوان یک استراتژی حیاتی برای کاهش مشکلات ایجادشده توسط جمعیت و شهرنشینی گسترده در مناطق مرزی در حال ظهور است. در مورد توسعه پایدار با رویکرد شهر هوشمند در شهر مرزی ارومیه تحقیق صورت نگرفته است لذا هدف این پژوهش تدوین چارچوب مشخص توسعه پایدار شهری ارومیه با تکیه بر مولفه های شهر هوشمند است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی-توسعه ای و از حیطه محتوا و روش در زمره تحقیقات توصیفی- تحلیلی می باشد. پژوهش حاضر کاربردی-توسعه ای است. حجم نمونه آماری از طریق نرم افزار Sample Power برآورد شد که برابر با 125 نفر می باشد. لازم به ذکر است، روش کار نرم افزار Sample Power برمبنای متغیرهای مکنون و آشکار است و بنابراین حجم جامعه آماری تاثیری در برآورد حجم نمونه ندارد. روش نمونه گیری نیز تصادفی ساده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که هر 6 مولفه رشد هوشمند شهری دارای اثری مثبت و معنادار بر تحقق توسعه پایدار شهری می باشند و بر اساس تحلیل مسیر و جدول (4) به ترتیب مولفه دولت هوشمند با ضریب مسیر (تاثیر) 440/0، اقتصاد هوشمند با 242/0، جابه جایی هوشمند با 214/0، زندگی هوشمند با 212/0، شهروند هوشمند 164/0 و محیط زیست هوشمند با 139/0 بیشترین تاثیر را در تحقق توسعه پایدار شهر ارومیه دارا هستند. نکته حایز اهمیت که در یافته ها به چشم می خورد، مولفه دولت هوشمند است که در رتبه اول قرارگرفته شد و خود دلالت بر اهمیت حکمروایی شایسته و همکاری و تعامل نهادهای مختلف دارد و ضرورت توجه ویژه را می طلبد. همچنین مطابق با شکل شماره (2) که مدل در حالت تخمین ضرایب استاندارد را نشان می دهد، روشن گردید که پیامد توسعه پایدار شهری، پایداری کالبدی اقتصادی با ضریب 883/0، اقتصادی با ضریب 867/0، اجتماعی - فرهنگی با ضریب 814/0 و زیست محیطی با ضریب 637/0 است.

  کلیدواژگان: توسعه پایدار، رشد هوشمند، شهر هوشمند، شهر مرزی ارومیه
 • علی حسینی*، ریحانه زائری صفحات 105-125

  گردشگری شهری یک فعالیت کلیدی اقتصادی است که به طور قابل توجهی به اقتصاد جهانی کمک می کند. مناطق ساحلی با جذب صدها میلیون گردشگر هرسال سهم قابل توجهی را در این رشد داشته اند و بر جریان افزایش بازدیدکنندگان تاثیر بخصوصی گذاشته اند اما در ارتباط با شهر ساحلی بوشهر، این شهر جزء مقاصد پر بازید برای گردشگری نمی باشد. با توجه به اینکه پر بازده ترین اکوسیستم های کره زمین که فرصت های تفریح و گردشگری بسیاری را ایجاد کرده اند محدوده های آبی-ساحلی هستند، هدف این تحقیق شناسایی و تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری شهر ساحلی بوشهر با رویکرد آینده پژوهی می باشد. در این روند ابتدا از طریق بررسی ادبیات تحقیق و مصاحبه با افراد خبره در زمینه آینده پژوهی عوامل مختلف شناسایی شدند. سپس با استفاده از روش تحلیل ساختاری با نرم افزار میک مک، عوامل اصلی تاثیرگذار بر وضعیت آینده گردشگری شهر بوشهر استخراج شد. بررسی وضعیت پراکندگی متغیرهای موثر بر گردشگری شهر، نشان دهنده ناپایداری سیستم بود. عوامل موردنظر را در چهار دسته متغیرهای مستقل، وابسته، دووجهی و تاثیرگذار طبقه بندی شدند. درنهایت با ارزیابی تمامی عوامل مشخص شده، هشت عامل کلیدی طرح جامع گردشگری، اقامتگاه های بوم گردی، برنامه ریزی سیستمی و کارآمد، قوانین و اختیارات سازمان های تصمیم گیرنده، برند سازی شهری، تفریحات ساحلی، جهانی شدن فرهنگ و تاثیر آن بر هویت گردشگری و کیفیت سواحل شهر به عنوان عوامل کلیدی موثر بر توسعه گردشگری شهر بوشهر شناسایی شدند.

  کلیدواژگان: توسعه گردشگری، تحلیل میک مک، تحلیل ساختاری، شهرهای ساحلی، شهر بوشهر
|
 • Reza Shafei, Fereydoun Ahmadi*, Soran olaei Mowlaie Pages 1-18

  One of the main concerns of governments and economic policymakers is to create sustainable development in all areas and demographic areas of countries, to help eliminate the perceived injustice by the people. The development of cross-border businesses and investments in this field by creating sustainable employment can play a fundamental role in perceptual justice and a better life expectancy among the inhabitants of these low-income areas. Accordingly, the present study has been conducted with the aim of identifying the current situation of dominant businesses and their pathology from kolbars’ point of view, counting important and advantageous border businesses as an approach to reduce the kolbari phenomenon in border areas. In order to achieve this goal, the district governors of Baneh and Marivan border areas, the experts of the Ministry of Industry, Mine and Trade of the mentioned areas and 53 kolbars with at least 6 months of experience have been selected as a statistical sample. The present study is applied in terms of purpose and based on the method of data collection, it is a descriptive-analytical research that has been done with a qualitative approach. The results of this study show that the cities and villages of the border areas of Kurdistan province each have special capacities and capabilities to create employment and investment. It is necessary to make better use of these capacities and infrastructure facilities provided by the government. In addition, the government must provide cheap facilities to encourage residents of border areas to work in cross-border businesses, which lead to make capacity to create productive employment for residents of border areas and kolbari phenomenon is also greatly reduced.

  Keywords: Kolberi, Affected Businesses, Atlas of Profitable Businesses, Kurdistan Border Areas
 • Vahid Kiani *, Sadegh Barzegar, Ahmad Bakhshi, Ali Ashrafi, Hasan Mastaneh Pages 19-38

  Immigration and its effects are among the topics that have been studied by countless researchers in the social sciences, including geography and political geography. Illegal entry of foreign nationals from the eastern borders to different cities of Iran, especially Afghan nationals, has long been considered as one of the harms of border control and management. Therefore, the present study is applied and descriptive-analytical in terms of purpose and nature. And by collecting information in the form of libraries and surveys (regular (closed) interviews) with 250 Afghan nationals who have entered Iran illegally from the eastern borders, has studied and analyzed the spatial direction of their traffic. According to the research findings, natural factors (vegetation 18.8%, mountainous and inaccessible areas 53.6%, desert and flat areas 27.6%) have been effective in choosing the route of illegal entry of citizens. From the perspective of the role of human factors in the manner of illegal entry of citizens, according to the survey questionnaires, it can be said that 79.2% of Afghan citizens who entered Iran illegally used local guides, which about 91.6% of Afghans cross the border with the help of smugglers. Using the native way allows smugglers to cross the border safely and easily without encountering border forces. Overall, 67.6% of Afghan illegal immigrants admitted that the main reason for their entry into the country was poor management of border control. The results show that the long borders of Iran and Afghanistan along with various natural disasters (natural factors) as well as the lack of sustainable employment and optimal development (human factors) have affected the way of border control and management. Therefore, the identification of natural and human factors, along with the precise location of the illegal traffic route of citizens, will help to more precisely manage and control the eastern borders of Iran.

  Keywords: illegal immigration, border control, smugglers, Afghan citizens, Eastern Borders of Iran
 • Taghi Bakhtiari Pages 39-53

  The existence of long borders of Khorasan Razavi province with Afghanistan (297 km) and the topography of the land in the border areas on the one hand and the inadequacy of human and physical methods on the other hand indicate the inefficiency of border control. The purpose of this study is to evaluate the measures to control illegal traffic in the Taybad Border Regiment so that policymakers can be aware of the results of the measures, and have the correct orientation in spending funds and resources to control borders and avoid wasting resources. The research is descriptive-survey in terms of method and applied in terms of purpose. The statistical population of the study was 85 commanders and managers of Taybad Border Regiment and the sample size was determined by Morgan table of 70 people. Data were collected by a valid researcher-made questionnaire (Cronbach's alpha 0.88) and analyzed using confirmatory structural equation and Pearson correlation tests. By examining the model by measuring the factor loads, the AVE coefficient for all structures was calculated to be more than 0.5, which indicates the high convergent validity for the research variables. The combined reliability coefficient for all structures is calculated above 0.7, which indicates the internal stability of the measurement models. The results of Pearson test also showed that the highest correlation (0.949) is between the component of social factors and equipment and technical and electronic devices and the lowest (0.192) is between the component of physical facilities and social factors. The results showed that physical and non-physical measures were more important in terms of evaluating control measures for illegal traffic in Taybad border area, respectively. And strengthening them can lead to better control over these traffic.

  Keywords: Assessment, Security, Border, control measures, Illegal traffic, Taybad city
 • Tayyebeh Pourbehi, Gholamreza Jafarinia *, Ali Shamsoddini Pages 55-70

  One of the main issues of Bushehr border city is the issue of environment and its destruction by residents and tourists. Therefore, the article analyzes the effects of social capital and its indicators on sustainable environmental development. The research method is survey and the statistical population is 18-39 years old youth in the border city of Bushehr. The sampling method is multi-stage cluster and the sample size is 384 people. The researcher-made questionnaire has a formal validity and Cronbach's coefficient of environmental sustainability is 0.773 and social capital is 0.892, which have the necessary reliability. The results showed that the average of environmental sustainability was relatively high. Environmental sustainability has been low, medium, and high among 32.9%, 29.4%, and 37.7% of young people, respectively. There is a positive and direct relationship between social capital and environmental sustainability. Pearson correlation coefficient is equal to 0.237. Environmental sustainability has three dimensions that their relationship with social capital is positive and significant. Social capital has the highest correlation with the dimension of environmental protection (0.282) and the lowest correlation with the dimension of recycling (0.155). So the more social capital, the greater the degree of environmental sustainability, and conversely, the less social capital, the lower the degree of environmental sustainability. The dimensions of social capital explain about 14.1% of the variance in environmental sustainability. The highest direct impact is social cohesion and social relations, respectively, and the highest indirect impact is social participation, and the highest overall impact is social cohesion on the degree of environmental sustainability. Increasing the amount of social capital and its dimensions and components are effective in environmental sustainability and people's attitudes towards the urban environment and environmental development of the border city of Bushehr.

  Keywords: environmental sustainability, social capital, Trust, Participation, Bushehr border city
 • Faimeh Moaei, Zainab KarkehAbad*, Saeid Kamyabi Pages 71-87

  Smart tourism, and in turn the creation of smart tourism villages in border areas, is a new modification that describes the growing dependence of tourism destinations on new forms of information and communication technology that make large volumes of data a valuable proposition. Therefore, understanding this goal, this study has tried to facilitate the feasibility of creating a smart tourism village in the border areas in the city of Astara. This study investigated the status of variables based on the Butler model in Astara port. The present research is applied based on purpose and studied based on the Butler model. In this study, in order to assess the need for intelligent tourism, the data have been prepared based on the official statistics of the Cultural Heritage, Tourism and Handicrafts Organization of the province and the results of a questionnaire. And after performing the analysis based on the indicators of sensitization and tourism using the measurement of Prescott Allen, stability has been finalized. The results show that the concentration of satisfaction with tourism activity in the tourist village in Astara has the highest rate of average growth of variables based on the Butler model. At the stage of tourism life, it indicates that the city of Astara in four areas of how to know the destination, the international perception of the destination, the negative environmental effects, and the concentration of satisfaction with tourism activities in tourist villages, have had a very high perspective. But only in the case of cyberinfrastructure in the field of tourism has been weak and at a low level, which indicates the lack of internet facilities and a variety of smart and electronic tools and insufficient attention to it in the field of tourism. Therefore, considering this port city's border and strategic role, the need to create the most up-to-date internet infrastructure should not be overlooked. Sustainability measurement by adapting to Prescott-Allen model was analyzed that Astara port has been stable in only three areas of destination recognition and negative environmental effects and concentration of satisfaction with tourism activities in the tourist village, and in most areas, unfortunately, it is almost unstable.

  Keywords: Feasibility Study, Tourism Village, Smart tourism, border areas, Astara city
 • rasul tajeri, Bashir beygbabye*, Ali Azar Pages 89-104

  Today, achieving sustainable urban development is not possible without a clear strategy. The smart city is emerging as a vital strategy to reduce the problems caused by population and massive urbanization in border areas. No research has been done on sustainable development with the smart city approach in the border city of Urmia. Therefore, this study aims to develop a clear framework for sustainable urban development of Urmia based on the components of the smart city. The present research is applied-developmental in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of content and method. The statistical sample size was estimated through Sample Power software, which is equal to 125 people. It should be noted that the working method of Sample Power software is based on latent and obvious variables, and therefore, the size of the statistical population has no effect on estimating the sample size. The sampling method is also simple random. The results show that all six components of smart urban growth have a positive and significant effect on achieving sustainable urban development. Based on path analysis, the components of smart government with path coefficient (impact) of 0.440, smart economy with 0.242, smart mobility with 0.214, smart life with 0.212, smart citizen 0.164, and smart environment with 0.139, respectively, have the greatest impact on achieving sustainable development of Urmia. An important point seen in the findings is the component of smart government, which was ranked first and indicates the importance of good governance and cooperation and interaction of various institutions and requires special attention. Also, according to the model, in the case of estimating standard coefficients, it became clear that the consequence of sustainable urban development is physical stability with a coefficient of 0.883, economic stability with a coefficient of 0.867, socio-cultural stability coefficient with a coefficient of 0.814, and environmental stability coefficient with a coefficient of 0.637.

  Keywords: Sustainable Development, smart growth, smart city, border city of Urmia
 • Ali Hosseini *, Reihaneh Zaeri Pages 105-125

  Urban tourism is an important economic activity that contributes significantly to the global economy. Coastal areas have made a significant contribution to this growth by attracting hundreds of millions of tourists each year and have had a considerable impact on the flow of visitors. But concerning the coastal city of Bushehr, this city is not one of the most popular tourist destinations. Given that the most productive ecosystems on Earth that have created many opportunities for recreation and tourism are water-coastal areas, the purpose of this study is to identify and analyze the factors affecting the development of tourism in the coastal city of Bushehr with a future studies approach. Various factors were first identified in this process by reviewing the research literature and interviewing experts in future research. Then, using the structural analysis method with Mick Mac software, the main factors affecting the future of tourism in Bushehr were extracted. The study of the distribution of variables affecting the city's tourism showed the system's instability. The factors were classified into four independent, dependent, two-dimensional and influential variables. Finally, by evaluating all the identified factors, the eight critical factors of the comprehensive tourism plan, ecotourism resorts, systematic and efficient planning, rules and powers of decision-making organizations, urban branding, beach recreation, globalization of culture, and its impact on the identity of tourism and the quality of the city's beaches, were identified as key factors affecting the development of tourism in Bushehr.

  Keywords: Tourism development, Mick Mac Analysis, Structural Analysis, coastal cities, Bushehr