فهرست مطالب

تحقیقات نوین در گیاه پزشکی - سال دهم شماره 1 (پیاپی 26، بهار 1400)
 • سال دهم شماره 1 (پیاپی 26، بهار 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/11/09
 • تعداد عناوین: 5
|
 • فاطمه باقری، کاوس ایازپور* صفحات 1-8

  ویروس موزاییک خیار (Cucumber Mosaic Virus, CMV) از مهم ترین ویروس های آلوده کننده کدوییان در ایران و جهان می باشد. به منظور بررسی پراکندگی و اهمیت CMV در منطقه کوار در استان فارس، طی بهار و تابستان 1394 ، از مزارع مختلف کدوییان (شامل: هندوانه، خربزه و کدو) نمونه برداری شد. در مجموع 85 نمونه گیاهی با علایم: موزاییک و زردی برگ ها، لکه های نکروتیک روی رگبرگ ها و کوتولگی ، جمع آوری شد. بررسی تکمیلی نمونه ها با کمک آزمون های الیزای ساندویچ دو طرفه آنتی بادی (DAS-ELISA) و واکنش زنجیره ای پلی مراز با نسخه برداری معکوس (RT-PCR) انجام گردید. در بررسی نمونه های مشکوک با آزمون DAS-ELISA، تعداد 40 نمونه خربزه، آلوده به ویروس تشخیص داده شدند. به منظور ردیابی ویروس با استفاده از آزمون RT-PCR، از جفت آغازگرهای P1 و P2 که ژنوم پوشش پروتیینی ویروس را تکثیر می کردند، و قطعه ای به طول تقریبی 950 جفت باز را تشکیل می دادند، استفاده شد. در 30 مورد از نمونه ها (20 مورد مثبت و 10 مورد منفی) واکنش زنجیره ای پلی مراز انجام و نتایج آزمون الیزا تایید شد. محصول PCR سه جدایه به طور تصادفی انتخاب و پس از خالص سازی باند مورد نظر، ترادف یابی گردید. برای مقایسه و آنالیز فیلوژنتیکی توالی های به دست آمده در این پژوهش با سایر نقاط دنیا، از 19 توالی ثبت شده در بانک ژن استفاده گردید. درخت فیلوژنتیکی با کمک نرم افزار MEGA6 و به روش Neighbor-Joining ترسیم گردید. توالی ها در دو گروه جداگانه قرار گرفتند که نمونه های ایرانی همگی در یک گروه بودند. نتایج این تحقیق بیانگر آلودگی چشمگیر مزارع خربزه به ویروس موزاییک خیار در منطقه کوار و احتمالا خسارت قابل ملاحظه این ویروس بود.

  کلیدواژگان: ویروس موزاییک خیار، ساندویچ دوطرفه الیزا، مگا6، آنالیز فیلوژنتیکی
 • الهام قاسمی*، فریدون پاداشت دهکائی، بیژن یعقوبی، علیرضا ترنگ صفحات 9-20

  سفیدک داخلی یکی از مهم ترین بیماری های خیار در فضای باز و کشت های گلخانه ای ایران محسوب می شود. این بیماری توسط شبه قارچ Pseudoperonospora cubensis  ایجادشده و هر ساله خسارت زیادی به این محصول وارد میکند. در این بررسی  تاثیر قارچ کش آلیادو ترکیبی از سیموکسانیل، کلروتالونیل و مانکوزب به نسبت های 1، 2 و 3 گرم در لیتر و سیازوفامید (رانمن®) با دوز 5/0 میلی لیتر در لیتر در کنترل بیماری سفیدک داخلی خیار، روی رقم های محلی (حساس) و تجاری PS (خیلی حساس) در شرایط مزرعه در قالب طرح بلوک های کاملا تصادفی در چهار تکرار (خیار محلی) و 3 تکرار (خیار تجاری) در منطقه کیاشهر که سابقه کشت خیار و آلودگی به این بیماری را داشت،  مورد ارزیابی قرار گرفتند. سم پاشی بلافاصله پس از ظهور اولین علایم بیماری انجام و به فواصل 5، 7 و 10 روز تکرار شد. برای ارزیابی تیمارها در هر مرحله از کاربرد قارچ کش ها، در هر کرت درصد سطح آلودگی سطح برگ های 4 بوته تعیین شد. تجزیه آماری داده ها با نرم افزار SPSS و مقایسه میانگین ها با آزمون توکی انجام گرفت.آنالیز آماری داده ها نشان داد که مصرف قارچ کش ها به طور معنی داری سبب کاهش شدت بیماری در مقایسه با شاهد شد. میزان کنترل بیماری پس از آخرین سم پاشی، در تیمارهای سیازوفامید و آلیادو 3 و 2 گرم در لیتر به ترتیب 3/89%، 8/85% و 7/79%  در خیار محلی و 1/86%، 1/85%و 79/77% در خیار تجاری تعیین شد.

  کلیدواژگان: آلیادو، رقم محلی، رقم تجاری، مبارزه شیمیایی، گیلان
 • احسان حسنوند، صدیقه محمدی*، طاهره بصیرنیا صفحات 21-38
  استفاده از ترکیبات ضد قارچی طبیعی مانند اسانس‎های گیاهی برای نگهداری میوه در دوره انبارداری به طور چشمگیری در حال افزایش است. در این تحقیق از اسانس گیاهان مرزه، مرزنجوش و پونه برای کنترل عامل فساد میوه کیوی در دوره انبارداری استفاده شد. برای این منظور اثر ضدقارچی اسانس‏‎ها ، بر بازدارندگی از رشد قارچ بیماری‎زای گیاهی Botrytis cinerea روی محیط کشت PDA و بافت میوه بررسی شد. در محیط کشت قطر پرگنه قارچ‏ بیماری‏زا به دو روش دیسک کاغذی روی محیط کشت و مواد فرار مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی اثر اسانس روی میوه، ابتدا 30 میکرولیتر سوسپانسیون اسپور قارچ‏‏ (106×1 اسپور در میلی لیتر) به میوه‎های کیوی تزریق و پس از یک ساعت میوه ‎ها با غلظت‏های 4 و 20 میکرولیتر بر میلی‏لیتر اسانس گیاهان مورد نظر اسپری‎پاشی شدند. هفت روز بعد از مایه زنی، میوه ‎ها از نظر درصد آلودگی مورد بررسی قرار گرفتند. برای محاسبه درصد آلودگی هر میوه به هشت قسمت مساوی تقسیم شد و تعداد قسمت‏های آلوده در 5/12 ضرب و درصد آلودگی میوه‎ها به قارچ‏ بیمارگر محاسبه گردید. آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده نشان داد که بیشترین بازدارندگی برای قارچ B.cinerea در روش دیسک کاغذی مربوط به اسانس‏ مرزه خوزستانی با 54/56 درصد و در روش مواد فرار مربوط به اسانس مرزه خوزستانی با 97/55 درصد بود. نتایج آزمایش روی بافت میوه مایه‏زنی شده با سوسپانسیون اسپور ‏نشان داد که غلظت 20 میلی‏لیتر بر لیتر اسانس مرزنجوش روی B. cinerea (با 42/35 درصد بیماری) بیشترین درصد مهار کنندگی علیه این عوامل بیماری‏زا را داشتند.
  کلیدواژگان: اسانس‏ گیاهی، بازدارندگی از رشد میسلیوم، B.cinerea، کیوی
 • راحیل اسدی* صفحات 39-46
  مینوز گوجه فرنگی، Tuta absoluta (Meyrick)  یکی از آفات مهم و اقتصادی گوجه فرنگی در ایران و بسیاری از نقاط دیگر جهان است. در این تحقیق فراسنجه های جدول زیستی این آفت در پنج دمای ثابت 15، 20، 25، 30 و 35 درجه سلسیوس، رطوبت نسبی10 ± 60 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی بررسی شد. برای این منظور تعداد 100 عدد تخم هم سن تازه گذاشته شده روی گیاه میزبان انتخاب و طول دوره مراحل مختلف رشدی و تلفات آن ها و باروری روزانه 20 حشره ماده در هر دما تعیین شد. بر اساس نرخ بقا و تخم ریزی روزانه، آماره های رشد جمعیت این آفت در هر دما محاسبه شد. بیشترین نرخ بقا در زمان ظهور حشرات کامل 93/0 در دمای 20 درجه سلسیوس و کمترین آن 43/0 در دمای 35 درجه سلسیوس مشاهده شد. امید به زندگی در ابتدای آزمایش در دماهای 15، 20، 25، 30 و 35 درجه سلسیوس به ترتیب 23/46، 17/35، 53/29، 11/17 و 81/10 روز و در ابتدای ظهور حشرات کامل در دماهای ذکر شده به ترتیب 22/27، 63/21،33/16، 56/9 و 31/5 روز تعیین شد. کمترین و بیشترین نرخ ذاتی افزایش جمعیت به ترتیب در دماهای 35 و 20 درجه سلسیوس 07/0 و 21/0 (ماده/ماده/روز) به دست آمد. میانگین نرخ خالص تولید مثل در دماهای فوق دارای تفاوت معنی داری بوده و به ترتیب 31/3، 05/43، 54/37، 03/20 و 74/7 (ماده/ماده/نسل) تعیین شد. میانگین نرخ متناهی افزایش جمعیت در دماهای مورد مطالعه به ترتیب 01/1، 27/1، 14/1، 09/1 و 02/1 (ماده/ماده/روز) به دست آمد. میانگین مدت زمان دو برابر شدن جمعیت در دماهای ذکر شده به ترتیب 06/12، 36/3، 68/3، 83/9 و 11/13 روز برآورد شد. نتایج فوق نشان داد که دما، فراسنجه های جدول زیستی پروانه مینوز گوجه فرنگی را تحت تاثیر قرار می دهد.
  کلیدواژگان: مینوز، گوجه فرنگی، دما، تولید مثل
 • رحمان خاکزاد*، بهروز خلیل طهماسبی صفحات 40-47

  تاج خروس ریشه قرمز یکی از رایج ترین علف های هرز دولپه در جهان است که به طور گسترده در بسیاری از مناظق کشاورزی توزیع می شود، لذا برای ارزیابی اثر عملیات مختلف مدیریتی بر زمان رویش تاج خروس ریشه قرمز، آزمایشی به صورت کرت های دو بار خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در 3 تکرار در شرکت دشت ناز ساری در سال های 1395 و 1396 اجرا شد. فاکتورهای آزمایشی، دو سیستم خاک ورزی رایج و بدون خاک ورزی، سه تراکم سویا (200، 300 و 400 هزار بوته در هکتار) و سه دز مختلف علف کش ایمازاتاپیر (صفر، 50 و 100 گرم ماده موثره در هکتار) بودند. رویش تاج خروس به طور معنی داری به وسیله عملیات مدیریتی نظیر سیستم های خاک ورزی، مقادیر بذرپاشی سویا و دزهای ایمازاتاپیر تحت تاثیر قرار گرفت. خاک ورزی رایج برای رسیدن به 50 درصد رویش در سال های 1395 و 1396 به ترتیب به زمان دمایی (TT) 72/266 و 33/139 درجه سانیگراد روز نیاز داشت در حالی که برای بدون خاک-ورزی نیازهای TT مربوطه 19/187 و 11/132 درجه سانیگراد روز بود. با افزایش ترکم سویا از 200 به 400 هزار بوته در هکتار، نیازهای TT برای 50 درصد رویش (T50) تاج خروس ریشه قرمز نیز افزایش یافت. T50 در دز علف کش 100 گرم ماده موثره در هکتار در سال های 1395 و 1396 به ترتیب 56/234 و 81/142 درجه روز رشد بود در حالی که برای تیمار بدون علف کش نیازهای TT مربوطه 80/217 و 09/136 درجه سلسیوس روز بود. از دیدگاه مدیریت تلفیقی علف های هرز، ترکیبی از خاک ورزی رایج با تراکم 400 هزار بوته در هکتار و دز ایمازاتاپیر 100 گرم ماده موثره در هکتار نه تنها منجر به پایین ترین تراکم گیاهچه تاج خروس ریشه قرمز در متر مربع شدند بلکه همچنین سبب طولانی ترین تاخیر در زمان تا رسیدن به T50 شدند. این امر زمان بیشتری برای بوته های سویا فراهم کرد تا بهتر استقرار یابند و توانایی رقابتی خود را بهبود دهند. نتایج مطالعه ما می تواند به تکامل راهبردهای مدیریتی موثر برای این گونه کمک کند.

  کلیدواژگان: بدون خاک ورزی، تراکم سویا، خاک ورزی رایج، دز علف کش، رویش گیاهچه
|
 • Fatemeh Bagheri, Kavous Ayazpour * Pages 1-8

  Cucumber mosaic virus [CMV] is one of the most important viruses infecting cucurbits worldwide. To study CMV infections in cucurbit fields of Kavar region in Fars province, samples were collected from watermelon, melon and squash plants showing symptoms of mosaic, yellowing, necrotic spots and stunting. A total of 85 samples were collected during spring and summer 2014. The infection of samples was examined using DAS-ELISA and RT–PCR. The serological method confirmed the infection of 40 samples with CMV. The coat protein gene of the virus was amplified by RT-PCR, using primers P1 and P2, which confirmed the results of DAS-ELISA. The amplified genes of three isolates were sequenced and compared with 19 corresponding sequences from Genbank. Phylogenetic analysis was performed using MEGA6, by Neighbor-joining method. Sequenced were divided to two separate groups, and all Iranian sequences were placed in group A. The results of this study showed a significant infection with CMV in melon fields of Kavar region which may cause significant yield losses.

  Keywords: Cucumber Mosaic Virus, DAS–ELISA, MEGA-6, phylogenetic analysis
 • Elham Ghasemi *, Fereydoun Padasht Dehkaei, Bizhan Yaghoubi, Alireza Torang Pages 9-20

  Downy mildew is one of the most important foliar disease of field and greenhouse cultivated cucumber which caused by the Pseudoperonospora cubensis and engender significant economic damages in Iran annually. The effect of ALIADO with dose rates of 1, 2, and 3 g/l and Cyazofamid (Ranman® SC 400) at the rate of 0.5 ml/l on the control of the disease was assessed on local (susceptible) and commercial (very susceptible) cultivars in the field condition. The experiment was done in randomized complete block design with 4 replication (local cultivar) and 3 replication (PS cultivar), in Kiashahr which has a history of cucumber cultivation and downy mildew disease occurrence. Spraying was carried out immediately after the appearance of disease symptoms and was repeated at intervals of 10, 7 and 5 days. For evaluation of each treatment, data was recorded based on disease severity on the leaves from 4 plants in each plot after 10, 7 and 5 days of fungicides application. Data collected were analyzed by SPSS software and Tukey test. Results showed that fungicide application caused significant decrease in the disease severity compared with the control treatment. The disease control rates were 89.3%, 85.8% and 79.7% on the local cultivar and 86/1%, 85.1% and 77.79% on the commercial cultivar in Cyazofamid and ALIADO with dose rates 3 and 2g/l respectively after the last spraying.

  Keywords: Aliado, Local cultivar, Commercial cultivar, chemical control, Guilan
 • Ehsan Hasanvand, Seddiqe Mohammadi *, Tahereh Basirnia Pages 21-38
  The use of antifungal compounds such as essential oils for the preservation of natural fruits during the storage period has dramatically been rising. In this study, the individual essential oils of Marjoram (Origamum marjorana), wild mint (Mentha longifolia) and Summer savory (Satureja khuzistanica) were employed for the control of corruption of fruits during the storage period. In this study, the antifungal activity of essential oils was investigated on growth a specie of plant pathogenic fungus Botrytis cinerea on PDA medium and fruit tissues. Antifungal activities on PDA medium were measured by disk diffusion and volatile essential oil methods. To evaluate the effects of the essential oils on fungal growth in fruit tissue, the Kiwi were inoculated with 30 µl of spore suspension (106 spore/ml), and then fruits were sprayed with 4 and 20 µl/ml of the essential oils. Seven days after inoculation, fruits were evaluated in terms of pollution. To calculate the percentage of infected fruit was divided into eight parts and the number of infected fruit fungus pathogen contamination in 12.5% multiplication and percentages were calculated. Data were analyzed as a completely randomized design with three replications. Essential oils have showed significant inhibitory effect on fungus growth. The results showed that most inhibition of growth in a paper disk method was in order for fungus B. cinerea related to the essential oil of Summer savory 56.54 percent respectively and volatile essential oil methods was related to the essential oil of Summer savory was 55.97 percent respectively. The results inoculated of the fruit tissue with a spore suspension B. cinerea showed that respectively treatment (20µl/ml) of Marjoram (with 35.42% of disease) had the inhibitoriest effect against the pathogen.
  Keywords: Essential oils, Fungal Storage Inhibition of Mycelia Growth, B. cinerea, Kiwi
 • Rahil Asadi * Pages 39-46
  The tomato leafminer, Tuta absoluta (Meyrick), is a key insect pest of tomato in Iran and many other countries. The experiment initiated with 100 newly eggs and they were monitored daily in order to record the different development stages mortality. Also daily fecundity per female was recorded. This experiment that started by 20 female continued until death of all adult females. The effects of different constant temperatures, as the most important bioclimatic factor, on the life table and population growth parameters of tomato leafminer were determined under controlled laboratory conditions at 15, 20, 25, 30 and 35°C, 60 ± 5 % RH and a photoperiod of 16:8 (L:D) h. From the survival rate and fecundity schedule of T. absoluta at each constant temperature, the population growth parameters including net reproduction rate (R0), intrinsic rates of increase (r), finite rate of increase (λ), mean generation time (T) and doubling time (DT) were calculated with Jackknife method and SAS statistical software. According to the results, the highest and lowest survival rates at the beginning of adult emergence were 0.93 and 0.43 at 20°C and 35°C, respectively. Life expectancy of newly laid eggs were 46.23, 35.17, 29.53, 17.11 and 10.81 days and at the beginning of adult emergence were 27.22, 21.63, 16.33, 9.56 and 5.31 days at above temperatures, respectively. The lowest and highest values of intrinsic rate of increase were 0.07 ± 0.01 at 35°C and 0.21 ± 0.01 (d-1) at 20°C, respectively. The values of net reproductive rate were 3.31, 43.05, 37.54, 20.03 and 7.74 (females/female) at 15, 20, 25, 30 and 35 °C, respectively. The values of finite rate of increase at tested temperature were 1.01, 1.27, 1.14, 1.09 and 1.02 (d-1), respectively. Furthermore, the mean generation time decreased by increasing temperature, as its minimum value was obtained 10.24 ± 0.18 at 35°C. The values of doubling time at above mentioned temperatures were 12.06, 3.36, 3.68, 9.83 and 15.11 days, respectively. The results revealed that the population growth parameters of T. absoluta were affected by temperature as a critical abiotic factor.
  Keywords: Leafminer, Tomato, temperature, Reproduction
 • Rahman Khakzad *, Behroz Khalil Tahmasebi Pages 40-47

  Redroot pigweed is one of the most common dicotyledonous weeds in the world that is widely distributed in many agricultural areas. Thus, in order to evaluate the effect of different management practices on the emergence time of spotted spurge, a split-split plot experiment was conducted in a completely randomized block design with three replications in Dasht-e-Naz Sari in 2016 and 2017. Two tillage systems (Conventional tillage and no-till), three soybean densities (200,000; 300,000 and 400,000 plant ha-1), and three doses of imazethapyr (0, 50, and 100 g ai ha-1) were considered as experimental factors. The redroot pigweed emergence was significantly affected by management practices including tillage system, soybean seeding rate, and imazethapyr dose. Conventional tillage required a thermal time (TT) of 266.72 and 139.33 d °C to reach 50% emergence in 2016 and 2017, respectively, while for no-till, the respective TT requirements were 187.19 and 132.11 d °C. On increasing soyabean density from 200 000 to 400 000 seeds ha-1, the TT requirements for 50% emergence (T50) of redroot pigweed also increased. The T50 at the herbicide dose of 100 g a.i. ha-1 was 234.56 and 142.81 d °C in 2016 and 2017, respectively, while for the non-herbicide treatment, the respective TT requirements were 217.80 and 136.09 d °C. From an integrated weed management perspective, a combination of conventional tillage with a soyabean density of 400 000 seeds ha-1 and a 100 g a.i. ha-1 imazethapyr dose not only resulted in the lowest redroot pigweed seedling density m-2 but also caused the longest delay in the time to reach the T50. This condition provided more time for soybeans to establish better and improve their competitive ability. The results of our study could help to develop effective management strategies for this species.

  Keywords: Conventional tillage, herbicide dose, no-till, Seedling emergence, soybean density