فهرست مطالب

مرتع - سال پانزدهم شماره 4 (پیاپی 60، زمستان 1400)
 • سال پانزدهم شماره 4 (پیاپی 60، زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/11/10
 • تعداد عناوین: 14
|
 • زهره میردیلمی*، عزت الله مرادی، حمید مصطفی لو صفحات 545-558

  حفظ و توسعه پوشش گیاهی مراتع و مناطق بیابانی یکی از روش های بیولوژیکی بیان زدایی و از راهکارهای مدیریتی مراتع است. مناسبترین گونه ها برای احیای مراتعگونه های بومی سازگار با محیط، دارای ارزش علوفه ای بالاموثر در تثبیت خاک و حفظ محیط زیست هستند. گونه هایSalsola orientalis S.G. Gmel  (علف شور) و Kochia prostrata (L.) Schrad. (جاروعلفی) از جمله گیاهان بومی مراتع قشلاقی استان گلستان هستند. بررسی میزان موفقیت تولید و استقرار نهال از بذر گونه های S. orientalis و K. prostrata از اهداف این تحقیق است. برای انجام تحقیق حاضر بعد از جمع آوری بذر و بررسی قوه ی نامیه بذور، درصد جوانه زنی بذرها در چهار تیمار بدون تیمار، شستشو، سرمادهی (دمای 17- درجه سانتیگراد)، سرمادهی (دمای 11 درجه سانتیگراد یک شب) و سرمادهی (دمای 11 درجه سانتیگراد سه شب) در قالب طرح کاملا تصادفی با 30 تکرار اندازه گیری شد. به منظور بررسی درصد جوانه زنی و استقرار بذرها از سه تیمار مکان کشت (شامل دو منطقه کچیک و چپرقویمه)، روش کشت (شامل گلدانی، شیاری و کپه کاری هر یک با دو زیر تیمار آبیاری اولیه و پوشش خاک روی بذور) و فصل کشت (شامل دو فصل کشت بهاره و زمستانه) در قالب طرح بلوک کاملا تصادفی با 30 تکرار استفاده شد. سرعت جوانه زنی بذر و قدرت نامیه در 3 تکرار 100 تایی ارزیابی شد. همچنین در یک مقایسه ی آماری تعدادی بذر در دو تیمار با وجود بال و بدون بال هر یک در 30 گلدان (3 تکرار) کشت شد. برای آزمون مقایسه ی میانگین بذور جوانه زده از روش دانکن در نرم افزارSPSS23  استفاده شد. نتایج نشان داد اثر تیمارهای جوانه زنی بر قوه نامیه بذر هر دو گونه معنی دار است (p-value<05/0). گونه ی K. prostrata ، سرعت جوانه زنی و قدرت نامیه بالاتری نسبت به گونه S. orientalis دارد. نتایج حاکی از آن است در سطح اطمینان 95 درصد بین جوانه زنی بذرهای بالدار و بدون بال در گونه ی K. prostrata اختلاف معنی داری به لحاظ آماری وجود ندارد اما در گونه ی S. orientalis، از این لحاظ اختلاف معنی داری وجود دارد. نتایج بدست آمده از آزمون مقایسه میانگین بذرهای جوانه زده نشان داد، بهترین زمان کشت بذر گونه ی K. prostrata در زمستان است. درمورد گونه ی S. orientalis، اختلاف معنی داری بین جوانه زنی گونه در فصل کشت وجود ندارد (p-value >0.05). توصیه می شود بذر گونه K. prostrata در منطقه کچیک و روش شیاری کشت و تکثیر شود. برای گونه S. orientalis نیز تولید و تکثیر این گونه مقرون به صرفه نیست و توصیه می شود در ایستگاه تولید بذر اقدام به تولید بذر نمود. همچنن در این تحقیق توصیه شد قدرت نامیه، ملاک تعیین میزان بذر مصرفی مورد نیاز در هکتار به همراه درصد خلوص بذر قرار گیرد.

  کلیدواژگان: جوانه زنی، Salsola orientalis، Kochia prostrata، تیمار، استقرار، قدرت نامیه
 • زهرا بیات، احمد صادقی پور*، علی اصغر ذوالفقاری، محمدرضا یزدانی صفحات 559-572

  امروزه جهت بهبود شرایط محیطی برای رشد گیاه از نظر تحمل کیفیت آب آبیاری و خاک، انواع مالچ مورد استفاده قرار می گیرد. تولید و کشت گیاهان علوفه ای در اراضی قابل کشت، بخصوص در مناطق خشک و نیمه خشک از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است چرا که موجب کاهش فشار چرایی به مراتع می گردد.به منظور ارزیابی تاثیرانواع مالچ بر برخی خصوصیات گیاهی ذرت علوفه ای در سطوح مختلف شوری آب آبیاری، این تحقیقدر قالب آزمایش فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارها شامل چهار نوع مالچ مصنوعی رزین اکریلیک، مالچ مصنوعی رزین اکریلیک حاوی 3 درصد نانورس، مالچ پلاستیک و بدون مالچ (شاهد) بوده و چهار سطح شوری آب آبیاری شامل ds/m 5/0، 5/2، 4 و 7 بودند. نتایج نشان داد که استفاده از انواع مالچ موجب بهبود خصوصیات گیاهی ذرتعلوفه ای نسبت به تیمار شاهد گردیده است و از شدت اثرات منفی شوری آب آبیاری کاسته است. بیشترین میزان وزن خشک اندام هوایی و بایومس کل در تیمار رزین اکریلیک به همراه نانورس با شوری  ds/m4 نسبت به سایر تیمارها مشاهده شد. مالچ پلاستیک نیز موجب اثرگذاری بر تعداد برگ ذرت علوفه ای گردید. با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش حاضر، به نظر می رسد از انواع مالچ برای کاهش اثرات شوری آب آبیاری در کشت گیاهان علوفه ای می توان بهره جست.

  کلیدواژگان: مالچ، آبیاری، شوری آب، پلیمر، نانورس، ذرت علوفه ای
 • اردوان قربانی*، اردشیر پورنعمتی صفحات 573-588

  تولید اولیه و سهم تولید هر یک از فرم های رویشی از مشخصه های کلیدی اکوسیستم های مرتعی می باشد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر تغییرات بارندگی و دما بر مقدار تولید کل و فرم های رویشی گندمیان ، علفی ها و بوته ای ها در مراتع سبلان انجام گرفت. برای تعیین تولید اولیه سالیانه (در مرحله گلدهی کامل)، گونه های مختلف گیاهی با استفاده از روش قطع و توزین در سطح پلات های یک متر مربعی در ارتفاعات مختلف در سطح 6 تیپ گیاهی (جمعا 216 پلات) اندازه گیری شدند. طبقات بارندگی و متغیرهای دمایی با استفاده از داده های ایستگاه های هواشناسی و گرادیان های مربوطه تعیین شد. سپس با توجه به موقعیت هر یک از پلات های نمونه برداری شده متغیرهای اقلیمی ذکر شده برای هر پلات استخراج شد. همبستگی بین فرم های رویشی و تولید کل با متغیرهای بارندگی و دما با استفاده از روش رگرسیون چندگانه خطی به روش توام (Enter) در نرم افزار SPSS16 تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد تولید فرم های رویشی گندمیان (01/0P<)، علفی ها (01/0P<) و بوته ای ها (01/0P<) رابطه معنی داری با عوامل اقلیمی دارد، اما بین تولید کل با عوامل اقلیمی انتخاب شده رابطه معنی داری مشاهده نشد. نتایج همچنین نشان داد تولید گندمیان بیشتر از دو فرم رویشی دیگر تحت تاثیر عوامل اقلیمی قرار دارند و در طبقات مختلف دارای اختلاف معنی دار می باشند. تولید علفی ها نیز بیشتر از بوته ای ها تحت تاثیر عوامل اقلیمی انتخاب شده قرار دارند. نتایج این تحقیق می تواند در محاسبات تولید اولیه مناطق کوهستانی، تعادل بین عرضه و تقاضای علوفه، زیست توده، سلامت اکوسیستم، تعادل بوم شناختی و تثبیت کربن مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تولید، عوامل اقلیمی، فرم رویشی، رگرسیون چندگانه، مراتع کوهستانی، سبلان، استان اردبیل
 • آسیه شیخ زاده قهنویه*، مصطفی ترکش اصفهانی، حسین بشری، سعید سلطانی کوپائی صفحات 589-602

  اقلیم یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده پراکنش گیاهان محسوب می شود. تغییر اقلیم پیامدهای گسترده ای بر اکوسیستم های جهان و پراکنش گونه های گیاهی دارد. گون زرد (Astragalus verus Olivier) گیاهی با ارزش دارویی، صنعتی و حفاظتی است که در دهه های اخیر گستره جغرافیایی آن به طور قابل توجهی کاهش یافته است. این مطالعه با هدف پیش بینی پراکنش گونه گون زرد تحت تاثیر تغییر اقلیم در استان های اصفهان وچهارمحال و بختیاری صورت گرفت. با استفاده از روش نمونه برداری طبقه بندی شده، نقاط حضور این گونه در طبقات مختلف ارتفاعی در 83 مکان مرتعی ثبت شد. برای مدل سازی پراکنش گونه از مدل جنگل تصادفی و با استفاده از داده های مدل گردش عمومی CCSM4 در دو دوره زمانی حال حاضر و سال 2050 تحت دو سناریو خوش بینانه RCP2.6 و بدبینانه RCP8.5 با استفاده از بسته Biomod2 در نرم افزار R انجام شد. با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و حذف لایه های دارای همبستگی بالا، چهار متغیر محیطی میانگین دمای سالیانه، حداکثر دمای گرم ترین ماه، بارندگی در سردترین فصل و ارتفاع از سطح دریا به عنوان متغیرهای اصلی مدل انتخاب شدند. نتایج نشان داد که مدل جنگل تصادفی، با مقادیر AUC و TSS 9/0 دارای عملکرد عالی است. سطح رویشگاه مناسب این گونه 6917 کیلومترمربع است که حدود 6/5 درصد از کل منطقه مورد مطالعه را به خود اختصاص داده و با افزایش دما در اثر تغییر اقلیم، وسعت رویشگاه گون زرد در منطقه مورد مطالعه حدود 5/56 درصد تحت سناریو خوشبینانه و حدود 3/88 درصد تحت سناریو بدبینانه، کاهش خواهد یافت و رویشگاه گونه در آینده به سمت ارتفاعات بالاتر (حدود 90+ متر) با دمای کم تر جابجا خواهد شد. این مطالعه می تواند در پهنه بندی رویشگاه های در معرض خطر این گونه و معرفی مجدد این گونه در زاگرس و ایران مرکزی به کار رود.

  کلیدواژگان: زاگرس مرکزی، گونه دارویی، مدل سازی رویشگاه، آشیان اکولوژیک، منحنی عکس العمل گونه
 • فاطمه نژاد حبیب وش*، محمدباقر رضایی صفحات 603-621

  کمیت و کیفیت اسانس گیاهان دارویی به طور بارزی تحت تاثیر فاکتورهای زیستی و اکولوژیک قرار می گیرند. هدف از تحقیق حاضر، بررسی تغییرات بازده اسانس و ترکیبات فیتوشیمیایی گونه بابونه آناتولی Holub Anthemis wiedemanniana (Fisch. & C.A. Mey.) در رویشگاه های مختلف آن در استان آذربایجان غربی در مراحل مختلف رشد بود. بدین منظور رویشگاه های اصلی این گیاه در استان آذربایجان غربی (میاندوآب، راژان، اشنویه، قوشچی و انهر) و در طول سه مرحله رشد، شامل مرحله رشد رویشی، گلدهی و میوه دهی، در سال  1397 شناسایی گردید. سپس سرشاخه های هوایی این گیاه در هر رویشگاه برداشت گردید. اسانس گیری با استفاده از دستگاه کلونجر و تجزیه مواد موثره اسانس با استفاده از دستگاه های GC و GC/MS انجام شد. داده ها در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار تجزیه آماری شدند. نتایج مقایسه میانگین ها نشان داد، بیشترین بازده اسانس سرشاخه های گیاهان در سه مرحله رشد رویشی، گلدهی و میوه دهی از رویشگاه قیز قلعه میاندوآب با اقلیم نیمه خشک به دست آمد که به ترتیب، 70/0، 88/0 و 75/0 درصد بود. این تفاوت بین میانگین ها در سطح احتمال 5 درصد، معنی دار بود. گروه بندی جمعیت ها توسط تجزیه خوشه ای نشان داد که تنوع ژنتیکی و منشا جغرافیایی می تواند دلیل گروه بندی جمعیت جنوب استان (قیز قلعه میاندوآب) در گروهی جدا از جمعیت های شمال استان (اشنویه، انهر، قوشچی و راژان) باشد. بنابر نتایج به دست آمده از این تحقیق، جهت حصول مقدار بیشتر ماده موثره اسانس، رویشگاه میاندواب، رویشگاه برتر بود و جهت دستیابی به ترکیبات اسانس با خواص دارویی با ارزش، از قبیل کاریوفیلن اکسید، ادسمول و ایزوآرومادندرن نمونه برداری از رویشگاه های اشنویه، قوشچی و انهر در مرحله رشد رویشی; مقدار بالای فارنزن، رویشگاه میاندوب در مرحله رشد رویشی و مقدار بالای ترکیبات تی- کادینول و بتا سزکویی فلاندرن، رویشگاه های راژان و میاندواب در مرحله میوه دهی توصیه می شوند.

  کلیدواژگان: آلفا- فارنزن، ایزوآرومادندرون، جرماکرن دی، سرشاخه هوایی
 • سمانه باقری، اسماعیل حیدری علمدارلو*، حسن خسروی، اعظم ابوالحسنی صفحات 622-637

  پدیده خشکسالی به عنوان یک بحران پیچیده اکوسیستمی می تواند بر تراکم و سلامت پوشش گیاهی اثرگذار باشد. کشور ایران دارای اقلیمی خشک و نیمه خشک می باشد و در معرض این پدیده قرار می گیرد. بنابراین ارزیابی اثر خشکسالی بر پوشش گیاهی امری ضروری می باشد. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی اثر خشکسالی هواشناسی بر پویایی پوشش گیاهی در ایران است. در این راستا ابتدا با استفاده از نرم افزار MATLAB، شاخص SPEI با مقیاس های زمانی 3، 6، 9 و 12 ماهه برای 99 ایستگاه هواشناسی در کل ایران با طول آماری 30 ساله محاسبه و در نرم افزار Arc GIS با روش IDW پهنه بندی شد. در مرحله بعد بیشترین مقدار شاخص EVI در ماه، برای بازه زمانی 2001 تا 2019 از محصول MOD13Q1 سنجنده  MODIS به دست آمد. سپس با استفاده از نرم افزار Terrset، همبستگی و شیب تغییرات شاخص EVI  بر اساس تغییرات شاخص SPEI محاسبه شد. نتایج نشان داد به ترتیب در 46/18، 63/22، 77/30 و 14/28 درصد از کل مساحت ایران، SPEI 3، 6، 9 و 12 ماهه بیشترین میزان همبستگی با پوشش گیاهی را دارد. نتایج آنالیز رگرسیون خطی حاکی از آن بود که در دشت لوت و ارتفاعات رشته کوه البرز و زاگرس، حساسیت پوشش گیاهی به خشکسالی هواشناسی بسیار کم تر است و شیب خط اثر منفی بوده است. در حالی که نواحی مرکزی، جنوب غرب، جنوب شرق و سواحل خلیج فارس دارای شیب خط اثر مثبت بوده و پوشش گیاهی نسبت به خشکسالی هواشناسی، حساسیت بسیار زیادی از خود نشان داده است. با توجه به نتایج بدست آمده می توان گفت که شرایط اقلیمی، توپوگرافی، نوع پوشش گیاهی، موقعیت جغرافیایی و مدیریت انسان در تعیین ارتباط بین دو شاخص پوشش گیاهی و خشکسالی تاثیرگذار است. در نتیجه پیشنهاد می شود در پژوهش های آینده با موضوع ارزیابی اثر نوسان اقلیم بر پوشش گیاهی عواملی مثل توپوگرافی، کاربری اراضی و غیره نیز در مدل سازی در نظر گرفته شود.

  کلیدواژگان: SPEI، EVI، همبستگی پیرسون، شیب رگرسیون خطی، MOD13Q1
 • رضا جعفری*، ناهید مشتاق، سعید سلطانی، نفیسه رمضانی صفحات 638-648

  پهنه بندی مکانی مقادیر تبخیر و تعرق (ET) به طور غیرمستقیم برای مدیریت و احیاء مراتع دارای اهمیت فراوان می باشد. نقشه تبحیر و تعرق می تواند نشانگر تغییرات مکانی نیاز آبی گیاهان باشد. در روش های پهنه بندی تبخیر و تعرق استفاده از داده های سنجش از دور به دلیل پوشش مکانی و زمانی و هم چنین استفاده بهینه از زمان و هزینه، گزینه مناسبی برای اندازه گیری های گسترده تبخیر و تعرق می باشد و در بین روش های متداول در این زمینه، مدل فایو-56  می باشد. لذا، هدف مطالعه حاضر برآورد توزیع مکانی مقدار ET با استفاده هم زمان از تکنیک های مدل فایو-56 و سنجش از دوری در غرب استان اصفهان می باشد. برای محاسبه ET شاخص گیاهی تفاضلی نرمال شده (NDVI) و دمای سطح زمین از تصویر زمین مرجع شده ماهواره لندست TM مربوط به 11 خرداد 1388 استفاده شد و تبخیر و تعرق گیاه مرجع (ET0) نیز با استفاده از معادله فایو-56 به دست آمد. سپس فاکتورهای ضریب محصول (Kc)، تبخیر و تعرق محصول(Kcb)  و تبخیر و تعرق خاک (Ke) با استفاده از تصاویر NDVI محاسبه شد. نتایج نشان داد که اراضی کشاورزی با 9/6 میلی متر در روز و اراضی بایر با 120/0 میلی متر در روز بیش ترین و کم ترین مقدار تبخیر و تعرق را در منطقه دارند. همبستگی بالای نقشه ET با نقشه های شناخته شده سنجش از دوری مثل NDVI (بیش از 99 درصد) و دمای سطحی (بیش از 92 درصد)، بیان می دارد که پهنه بندی ET در سطح منطقه با صحت بالا انجام شده است، بنابراین، می توان گفت که این روش می تواند مکمل ارزشمندی برای روش های میدانی در تعیین نیاز آبی گیاهان و اهداف احیایی باشد.

  کلیدواژگان: شهرستان فریدن، دمای سطح زمین، لندست TM، مادون قرمز حرارتی، NDVI
 • طاهره خادمی، مسلم رستم پور*، محمد ساغری صفحات 649-664

  مراتع به عنوان یکی از منابع پایه تولیدی، جایگاه خاصی در تامین علوفه مورد نیاز دام کشور دارند. با توجه به نقش خصوصیات کیفی علوفه بر تعیین ظرفیت چرای مرتع، هدف از تحقیق حاضر، ارایه مقادیر ارزش غذایی گونه های گیاهی غالب مراتع کجه و چاهنو شهرستان فردوس شامل؛ علف استپی (Stipa barbata)، بهمن (Stipa capensis)، زول (Eryngium billardieri)، درمنه کوهی (Artemisia aucheri Boiss) و قیچ (Zygophyllum atriplicoides)، می باشد. بدین منظور در هر تیپ گیاهی، سه توده معرف در نظر گرفته شد و در داخل آنها از 10 پایه گیاهی مرتبط با هر یک از گونه ها، در مرحله گلدهی، نمونه برداری انجام شد. سپس درصد پروتیین خام (CP)، درصد الیاف نامحلول در شوینده اسیدی (ADF)، درصد الیاف نامحلول در شوینده اسیدی (NDF)، درصد ماده خشک قابل هضم (DMD) و مقدار انرژی متابولیسمی (ME) گونه ها و مقادیر عناصر معدنی شامل؛  سدیم، کلسیم، منیزیم و پتاسیم آنها، توسط روش های مرسوم آزمایشگاهی، اندازه گیری شد. به منظور مقایسه ارزش غذایی گونه های گیاهی با همدیگر، از آزمون تجزیه واریانس (ANOVA) استفاده شد. نتایج نشان داد که بین درصد پروتیین خام و مقادیر سدیم، پتاسیم، کلسیم و منیزیم در گونه های گیاهی، اختلاف معنی داری وجود دارد (01/0≥ p). درصد پروتیین خام و درصد ADF و مقدار انرژی متابولیسمی تمامی گونه های گیاهی، بیشتر از مقدار تقریبی سطح بحرانی آن برای تامین نیاز روزانه یک واحد دامی در حالت نگهداری است. درمنه کوهی، دارای بیشترین درصد کلسیم (5/2%) و منیزیم (88/0%) و قیچ، دارای بیشترین درصد پروتیین خام (64/18%) و پتاسیم (03/1%) است. از اینرو، در بین گونه های موجود در ترکیب گیاهی مراتع مورد پژوهش، قیچ، بیشترین ارزش غذایی را دارد.

  کلیدواژگان: ارزش غذایی، پروتئین خام، مراتع ییلاقی، کیفیت علوفه
 • بختیار فتاحی*، رضا الماسی، فاطمه قاسمی حاجی آبادی صفحات 665-677

  کپه کاری از ضرورت های اصلاح مراتع در بخش عمده ای از مراتع نیمه خشک و معتدل است که در بسیاری از موارد موفقیت چندانی نداشته است. بهبود رشد و استقرار گیاهان در این عملیات از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. بدین منظور بهره گیری از رابطه هم زیستی گیاهان با قارچ های مایکوریزا آربوسکولار یکی از روش های بسیار موثر در تامین نیاز غذایی گیاه و کاهش تنش های محیطی نظیر تنش خشکی است. به منظور بررسی تاثیر قارچ مایکوریزا بر مولفه های رشدی و عناصر مغذی گیاه Bromus tomentellus این پژوهش در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه ملایر انجام شد. آزمایش بصورت تصادفی و با 3 تیمار تلقیح با Rhizophagus intraradices و Funneliformis mosseae و عدم تلقیح (شاهد) و 30 تکرار در هر تیمار انجام شد. عوامل مورفولوژیک مورد بررسی در گیاه شامل درصد جوانه زنی، وزن خشک اندام هوایی و ریشه، طول ریشه و ساقه و درصد زنده مانی بود. علاوه بر میزان عناصر غذایی در گیاه شامل فسفر، نیتروژن، پتاسیم، آهن، منگنز، روی، مس و منیزیم اندازه گیری و سپس مقدار پروتیین و کربن تعیین شد. نتایج آزمایشات نشان داد که اگرچه تلقیح با قارچ مایکوریزا دارای اثر مثبت و افزایشی بر روی فاکتورهای مورد مطالعه بوده است اما قارچ R. intraradices نسبت به قارچ F. mosseae اثر افزایشی بیشتر و معنی داری بر فاکتورها داشت. به طوری که در مورد بسیاری از فاکتورها این میزان بیش از 3-2 برابر تیمار شاهد بود. در بین مولفه های رشد، ارتفاع ساقه (51 درصد)، جوانه زنی (41 درصد) و زنده مانی (45 درصد) بیشترین و طول ریشه کمترین افزایش را در مقایسه با تیمار شاهد داشتند. در حالیکه وزن خشک اندام های هوایی نیز در تیمار R. intraradices افزایش معنی داری نشان داد. در بین عناصر و ترکیبات مغذی در گیاه، نیتروژن (54 درصد)، فسفر (24 درصد) و پروتیین (55 درصد)  بیشترین افزایش را نشان دادند. در این بین عنصر کربن در تیمار قارچ R. intraradices همانند فسفر افزایش معنی داری داشت (24 درصد) اما در تیمار F. mosseae نسبت به سایر عناصر کمترین افزایش (77/6 درصد) را داشت. بر اساس نتایج این تحقیق توصیه می شود که بمنظور بهبود و افزایش عملکرد گونه های کاشته شده در عملیات احیا و اصلاح مراتع از قارچ R. intraradices استفاده شود.

  کلیدواژگان: مایکوریزا، Bromus tomentellus، اصلاح مرتع
 • عبدالحمید حاجبی*، محمدامین سلطانی پور، محمد فیاض صفحات 678-692

  میزان بهره برداری مناسب و مجاز از مرتع باعث پایداری، جلوگیری از تخریب، پایداری گیاهان مرغوب و ارتقا وضعیت آن می شود. شدت چرای مناسب، بهره گیری مداوم و اقتصادی را در مرتع موجب می گردد و برای نیل به پایداری و تداوم تولید در مراتع و تعیین مناسب ترین حد بهره برداری، مطالعه اثر شدت های مختلف برداشت بر تولید علوفه سه گونه مهم مرتعی چمن تشی (Cenchrus pennisetoformis)، ارزن شن دوست (Panicum turgidum) و ساحلی (Sphaerocoma aucheri) در منطقه سیریک استان هرمزگان از سال 1385 به مدت چهار سال انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل چهار شدت برداشت 25، 50 و 75 درصد و شاهد (بدون برداشت) بودند. در هر تیمار 10 پایه از گونه بعنوان تکرار مورد نظر قرار گرفته که بر روی هریک متغیرهای وابسته مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاصل در نرم افزار SAS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که شدت های مختلف برداشت، سال ها و ماه های مورد بررسی و اثرات متقابل آن ها در گونه ها بسیار معنی دار هستند. شدت برداشت بر میزان علوفه سبز و ارتفاع گونه ها تاثیر گذاشته و کلیه تیمارها با شاهد اختلاف معنی داری داشتند. بنابراین برداشت مجاز تا 50 درصد برای گونه های فوق می توان پیشنهاد کرد.

  کلیدواژگان: حد بهره برداری مجاز، مرتع سیریک، استان هرمزگان
 • جواد معتمدی*، حسین ارزانی، فاطمه سفید کن، یونس عصری، مهردخت نجف پور نوایی، رستم خلیفه زاده، محمدرضا نجیب زاده، حسین زینلی، سعید دوازده امامی، الهام فخیمی، مجید دشتی، سعید رشوند، لطف اله پارسایی، فرهاد آژیر، حسن قلیچ نیا صفحات 693-707

  استفاده چندمنظوره از مراتع، یکی از چالش های نوین پیش روی بهره برداران مراتع است که بر اساس آن، می توان فشار چرا در مراتع را کاهش و گام مهمی، جهت افزایش رفاه و توانمند سازی مرتعداران، حفظ اکوسیستم ها و ارتقاء خدمات اکوسیستمی مرتبط با آنها، برداشت. از اینرو، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی قابلیت مراتع منطقه نیمه استپی، جهت بهره برداری از گیاهان دارویی و نیز تولید علوفه، در 12 رویشگاه معرف کشور (شامل؛ ارشدچمن سهند، شیوه سور منطقه مرگور ارومیه، دوش خراط گلستانکوه، درختک فریدن، علی آباد موسیری کوهرنگ، ارتفاعات فریزی بینالود، خورکلات خراسان رضوی، جولادک الموت، سرعلی آباد گرگان، رینه لاریجان، اطاق سرای لاریجان و کبودچشمه سواد کوه)، انجام شد. برای این منظور، پس از اندازه گیری پوشش گیاهی و برآورد تولید گیاهان دارویی؛ بر مبنای معیارها و شاخص های اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی؛ شایستگی هر یک از رویشگاه ها، جهت بهره برداری از گیاهان دارویی مشخص شد. سپس با مقایسه طبقه شایستگی رویشگاه ها برای بهره برداری از گیاهان دارویی و طبقه شایستگی آنها برای چرای دام، در خصوص اولویت نوع استفاده از مراتع، تصمیم گرفته شد. در مجموع؛ 17 درصد رویشگاه ها، از نظر تمامی معیارها، غیر شایسته برای بهره برداری از گیاهان دارویی می باشند. 33 درصد دارای شایستگی مطلوب، 25 درصد دارای شایستگی متوسط و 25 درصد نیز دارای شایستگی کم می باشند. نتایج، تداعی کننده آن است که تمامی رویشگاه های مرتعی، غیر شایسته برای بهره برداری از گیاهان دارویی نمی باشند و همه آنها نیز شایسته برای بهره برداری گیاهان دارویی نیستند. این موضوع، باید در سیاست گذاری های مرتبط با برداشت گیاهان دارویی از مراتع، مد نظر قرار گیرد و اجازه بهره برداری از گیاهان دارویی، با لحاظ نمودن شایستگی مرتع، صادر شود. در مراتع دارای پتانسیل گیاهان دارویی، می توان با کاهش تعداد دام و چرای دام مطابق با اصول اکولوژیکی؛ از گیاهان دارویی در کنار دامداری، بهره برداری کرد. این امر، علاوه بر جبران مسایل اقتصادی ناشی از کم کردن تعداد دام، احیای پوشش گیاهی و ارتقاء غنای گیاهان دارویی را نیز سبب خواهد شد.

  کلیدواژگان: استفاده چندمنظوره، شاخص های اکولوژیکی، اقتصادی و اجتماعی، گیاهان دارویی، شایستگی مرتع
 • علی نقی گویا*، حسین بارانی، احمد عابدی سروستانی صفحات 708-722

  شتر به دلیل ویژگی های ممتاز همچون تبدیل علوفه با کمیت و کیفیت پایین به تولیدات لبنی و گوشتی مرغوب، سازگاری با مراتع خشک و نیمه خشک و مقاومت در برابر بیماری ها، کارکرد اساسی در نظام های چرایی گسترده دارد. این ویژگی ها باعث شده است تا شترداری به عنوان یکی از راهبردهای توسعه پایدار در مدیریت منابع طبیعی و معیشت پایدار جوامع محلی معرفی گردد. با این حال شترداری در ایران با چالش های متعددی روبروست. این مطالعه در نظر دارد به تحلیل راهبردی نظام های شترداری از دیدگاه عشایر کلکویی و کارشناسان مرتع در استان قم بپردازد. برای این منظور عوامل قوت، ضعف، فرصت و تهدید از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته شناسایی شد. سپس با طراحی پرسشنامه و تکمیل آن وزن دهی به عوامل از دیدگاه دو جامعه ذینفع صورت گرفت. تحلیل داده ها در محیط نرم افزار EXCEL در چارچوب روش SWOT انجام شد. نتایج نشان داد مهم ترین عوامل درونی موثر بر شترداری از دیدگاه عشایر و کارشناسان در بخش قوت ها نگرش مثبت و علاقه و انگیزه به شترداری بین عشایر کلکویی و در بخش ضعف ها کمبود منابع آبی مناسب جهت شرب دام بودند. همچنین در بین عوامل بیرونی موثر بر شترداری در بخش فرصت ها نگرش مثبت افراد جامعه نسبت به شتر و محصولات تولیدی آن و در بخش تهدیدها نبود برنامه ریزی جامع و راهبردی شترداری بود. موقعیت راهبردی شترداری از دیدگاه عشایر کلکویی با وزن نهایی عوامل درونی و برونی به ترتیب 502/3 و 407/3 تهاجمی (SO) و از دیدگاه کارشناسان با وزن نهایی 073/2 و 517/2 رقابتی (WO) تعیین شد. از آنجاییکه هر دو ذینفع وزن بالایی به عوامل فرصت اختصاص دادند، تاکید نهایی بر فراهم سازی شرایط برای استفاده از فرصت های شترداری و همچنین تقویت قوت ها و کاهش ضعف ها بود. نتایج این مطالعه به مدیران اجرایی و سیاست گزاران کمک می کند تا با اطلاعات بیشتری نقشه راه شترداری در منطقه را طراحی و تنظیم کنند.

  کلیدواژگان: مدیریت مرتع، شتر، SWOT، مدیریت راهبردی، جوامع محلی
 • سیده الهه حسینی، ابوالفضل طهماسبی*، مجتبی قره محمودلو، بهاره بهمنش صفحات 723-735

  در این پژوهش توانایی سه گونه مرتعی A. halimus , Atriplex canescens و A. lentiformis در حذف نیترات خاک در شرایط آزمایشگاهی (گلخانه) در قالب طرح کاملا تصادفی بررسی شد. بدین منظور از نمک نیترات پتاسیم (KNO3) در چهار تیمار شاهد، غلظت  ppm3/6 ،  ppm5/9  و ppm 5/14  در سه تکرار استفاده شد. گونه های گیاهی مورد استفاده در این پژوهش با سن تقریبی 6 ماه از روستای چپرقویمه در شهرستان گنبد کاووس (استان گلستان) تهیه شدند. گونه های انتخابی در خاک های آلوده به نیترات با غلظت های ذکر شده کشت و بعد از سه و شش ماه مقدار وزن خشک و ازت در اندام هوایی و زیرزمینی گونه ها و میزان نیترات خاک مورد اندازه گیری قرار گرفت. همواره با افزایش غلظت نمک ازppm  3/6 به  ppm 5/14 مقدار وزن خشک اندام هوایی در گونه کانی سنس ازppm  31/28 بهppm  05/14، در گونه هالیموس از  ppm83/28 به  ppm75/11 و در گونه لنتی فورمیس از ppm 17/39 بهppm  05/16 کاهش پیدا کرده است. روند نزولی در مقدار وزن خشک اندام زیرزمینی گونه های مورد مطالعه نیز مشاهده شد، بصورتیکه با افزایش غلظت نمک از ppm 3/6 به  ppm5/14 مقدار وزن خشک اندام زیرزمینی در گونه کانی سنس از ppm 31/8 بهppm  05/5، در گونه هالیموس از ppm 83/6 به  ppm75/4 و در گونه لنتی فورمیس از ppm 17/10 به  ppm47/6 کاهش یافته است. نتایج مطالعه نشان داد میزان حذف نیترات خاک در غلظت های مختلف در هر سه گونه کاهش یافته است. درصد راندمان حذف نیترات خاک توسط گونه کانی سنس در غلظت های ppm 3/6، ppm 5/9 و ppm 5/14 به ترتیب 71%، 52% و 37% می باشد و توسط گونه هالیموس به ترتیب 62%، 45% و 38% گزارش می شود. اگرچه گونه لنتی فورمیس نیترات را با نرخ بیشتری از دو گونه ی دیگر به ترتیب با درصدهای 80%، 64% و 47% از خاک حذف کرده است. نتایج نشان داد که با افزایش غلظت این آلودگی در خاک، توان گیاه پالایی گونه های مورد مطالعه کاهش یافته است و گونه آتریپلکس لنتی فورمیس با ذخیره بالای ازت در بافت های خود نقش موثری در پاکسازی خاک های آلوده به نیترات دارد.

  کلیدواژگان: خاک آلوده، گونه مرتعی، گیاه پالایی، Atriplex canescens، Atriplex halimus، Atriplex lentiformis
 • صدیقه زارع کیا*، نیلوفر زارع، محمد بختیاری، علی اشرف جعفری صفحات 736-745

  تحقیق حاضر به منظور ارزیابی کیفیت علوفه دو گون علفی پرتولید (Astragalus brevidens و Astragalus vegetus) که در ایستگاه تحقیقات همند آبسرد دماوند کشت شده است، اجرا شد. گونه های مورد مطالعه از گونه های خوشخوراک مراتع استان خراسان رضوی، آذربایجان غربی و کردستان است که بذر آن پس از جمع آوری در سال 1389 در ایستگاه همند کشت گردید. در این تحقیق نمونه برداری در سال 1399 در سه مرحله رشد رویشی، گل دهی و بذردهی در سه تکرار صورت گرفت و شاخص های کیفیت اندازه گیری شدند. نتایج نشان داد کیفیت علوفه گونه Astragalus brevidens (در قالب دو اکوتیپ سدطرق و پارک تندوره خراسان رضوی) و گونه Astragalus vegetus  (دو اکوتیپ قره باغ ارومیه و دیواندره کردستان) در مرحله رویشی و گلدهی بیش تر از مرحله بذردهی است. از لحاظ میزان پروتیین خام، قابلیت هضم پذیری و انرژی متابولیسمی هر چهار اکوتیپ (در مرحله رویشی و گلدهی در حد خیلی مطلوب (پروتیین و انرژی متابولیسمی بالاتر از 8 و قابلیت هضم پذیری بالاتر از 60درصد) و در مرحله بذردهی در حد مطلوب بودند. همچنین تفاوت معنی داری بین دو گونه از لحاظ پارامترهای کیفی وجود نداشت. بیشترین مقدار پروتیین خام (24/16درصد) و کمترین مقدار NDF (36/37 درصد) مربوط به گونه Astragalus vegetus (اکوتیپ دیواندره کردستان) در مرحله رویشی بود. با توجه به مطلوبیت این دو گونه در تمام مراحل رویشی، از این گونه ها می توان جهت تعلیف دام در بهار و اوایل تابستان استفاده نمود.

  کلیدواژگان: کیفیت علوفه، گون، مراتع نیمه استپی، علوفه
|
 • Zohreh Mirdeilami*, Ezatolla Moradi, Hamid Mostafalou Pages 545-558

  The vegetation maintaining of rangelands and desertlands is one of the main techniques desertification and management. The best species for rangeland is native plants that adapted ecosystem with high forage quality and effective soil stability the same as Salsola orientalis and Kochia prostrata plant species in the east of Golestan province. The aim of this study is investigating the production and establishment plant growth of S. orientalis and K. prostrata. For this purpose the seed generation percentage estimated in four treatments including without treatment, washing, frosting (with -17 centigrade degree), frosting (with 11 centigrade degree during 24 hours), and frosting (with 11 centigrade degree during 72 hours) in completely random design with 30 replications after seed collecting and testing seed power. Production and seed establishment of these plants was measured at three treatments including cultivation region (Kechik and Chaparghoimeh), cultivation method (pot, band and hill method with two sub-treatments of primary irrigation and soil cover), and cultivation season (spring and winter) in a completely randomized block design with 30 replications. The seed generation speed and seed power estimated at 3 blocks and 100 replications. Also, the seed generation compared between two treatments including wing and without wing at 30 pots (3 replications). The mean of the seed generation compared by Dauncan method at SPSS23. The result showed that there is a significant difference between seed power in seed generation treatments (p-value>0.05). The seed generation speed and seed power in K. prostrata is more than the other plant. There is no significant difference between seed generation of K. prostrata between wing and without wing treatments and vice versa in S. orientalis. The best method to production and establishment of K. prostrata is winter season, Kechik region and band menthod. There is no difference between seed generating at cultivate season for S. orientalis (p-value>0.05). So that’s better to cultivate S. orientalis in seed production stations. Also, that’s suggested generation power with seed purity as a base for determination of amount of needed plant seed in a hectare.

  Keywords: Generation, Salsola orientalis, Kochia prostrata, Treatment, Establishent, Generation power
 • Z. Bayat, A. Sadeghipour*, M.R. Yazdani, A.A. Zolfaghari Pages 559-572

  Nowadays, mulch types are used to improve environmental conditions for plant growth in terms of irrigation water and soil quality. Production and cultivation of forage plants in arable lands, especially in arid and semi-arid regions, is very important, because it reduces grazing pressure on rangelands. In order to evaluate the effect of mulch types on some plant characteristics of forage maize at different salinity levels of irrigation water, this study was conducted in a factorial experiment based on completely randomized design with three replications. Treatments were consisted of four types of mulch, including acrylic resin, acrylic resin containing 3% nanoclay, plastic mulch and no mulch (control), and four salinity levels of 0.5, 2.5, 4, and 7 ds/m. The results showed that the application of mulches improved the plant characteristics of forage maize compared to the control treatment and reduced the severity of the negative effects of irrigation water salinity. The highest dry weight of shoot and total biomass were observed in acrylic resin treatment with nanoclay with salinity of 4ds/m compared to other treatments. Plastic mulch also affected the number of forage corn leaves. According to the results of the present study, it seems that these mulch types can be used to reduce the salinity effects of irrigation water on forage crop cultivation.

  Keywords: Mulch, Irrigation, Water salinity, Polymer, Nanoclay, Forage corn
 • Ardavan Ghorbani*, Ardashir Poornemati Pages 573-588

  Primary production and the contribution of each of the life forms of rangeland ecosystems are key features. The purpose of this study was to determine the effect of rainfall and temperature changes on the amount of total production and life forms: grasses, forbs and shrubs in Sabalan,s rangelands. For determining of annual primary production (Full bloom stage), different species using one square meter plots by cutting and weighting method in different elevation was harvested in 6 plant types (totally 216 plots). Rainfall classes and temperature parameters were determined using the data of weather stations and derived relevant gradient. Then, climatic parameters for plots was derived by considering the position of sampling plots. Correlation between the life forms and total production with rainfall and temperature parameters were analyzed using multivariate regression method in SPSS16 software. Results show that, climatic parameters with the life forms production of grasses (P<0.01), forbs (P<0.01) and shrubs (P<0.01) have significant relationship, however there was no significant relationship between total production and selected climatic factors. Moreover, results show that the production of grasses are more affected by climatic factors in comparison with the other two life forms and have significant differences in different classes. Additionally, forbs production is more than shrubs affected by the selected climatic factors. The result of study can be used for the calculate primary production in mountain region, supply-demand balance of forage, biomass, health Ecosystem, Ecological balance and carbon sequestration.

  Keywords: Production, Climatic factors, Life form, Multivariate regression, Grazing management, mountain rangeland, sabalan, Ardabil province
 • A. Sheikhzadeh Ghahnaviyeh, M. Tarkesh Esfahani *, H. Bashari, S. Soltani Koupaei Pages 589-602

  Climate change has far-reaching consequences on many ecosystems around the world and induced large-scale shifts in species distribution. Astragalus verus Olivier is a plant with medicinal, industrial, and soil protection value that its geographical distribution has declined considerably in recent decades. This study aimed to predict the distribution of A. verus under climate change scenarios in Isfahan and Chaharmahal va Bakhtiari provinces. The stratifiedrandom sampling method was used to collect the presence points of the species in different altitude levels in 83 rangeland places. The random forest model was used to model the species distribution in the study area. The Biomod2 package in R software was used to run CCSM4 general circulation model and assess the effects of climate change on the species distribution in the current condition and 2050 under two scenarios of RCP2.6 and RCP8.5. Bio1, Bio5, Bio19, and altitude were identified as the main predictive variables after performing the Pearson correlation test and removal of high correlated layers. The results showed that the random forest model had excellent performance, with AUC and TSS values of 0.9. The highly suitable habitat area of A. verus in the current condition 6917 km2, which occupies about 5.6% of the total study area. According to the results increasing temperature due to climate change will lead to a decrease in the highly suitable area of the species by about 56.5% under the optimistic scenarios and 88.3% under the pessimistic scenarios, respectively. The results indicated that the species habitat will move to higher altitudes with lower temperatures. The results of this study can be used for identifying threatened habitats and reintroduce this species to degraded habitats in the Zagros and Central Iran.

  Keywords: Zagros, Central Iran, Medicinal species, Habitat modeling, Ecological niche, Speciesresponse curve
 • F. Nejadhabibvash *, M.B Rezaee Pages 603-621

  Quality and quantity of medicinal plants essential oils is significantly influenced under biological and ecological factors. The aim of the present study was to investigate the changes in the active ingredient of Anthemis wiedemanniana Holub (Fisch. & C.A. Mey.) In its different habitats in West Azerbaijan province at different growth stages. For this purpose, the main habitats of this plant in West Azerbaijan province (Qiz Ghaleh of Miandoab, Rajan, Oshnavieh, Qushchi and Anhar) and during three growth stages, including vegetative growth, flowering and fruiting, were identified in 2019. Then the aerial branches of this plant were harvested in each habitat. Essential oil extraction was performed using Clevenger apparatus and essential oils were analyzed using GC and GC/MS apparatus. Data were statistically analyzed in a completely randomized design with four replications. The highest amount of essential oil of apical shoots was obtained at the three stages of vegetative, flowering and fruit stage from Qiz Ghaleh of Miandoab, which was 0.70, 0.88 and 0.75%, respectively. Cluster analysis divided the studied habitats into two groups. Grouping of populations by cluster analysis showed that genetic diversity and geographical origin can be the reason for grouping the population of the south of the province (Qiz Galeh of Miandoab) in a separate group from the population of the north of the province (Oshnavieh , Anhar, Qushchi and Rajan). According to the results of this study, in order to obtain more active ingredient of essential oil, Miandoab habitat was the superior habitat and in order to obtain essential oil compounds with valuable medicinal properties, such as caryophyllene oxide, eudsemol and isoaromodendron, sampling of Oshnavieh, Qushchi and Anhar habitats in the vegetative growth stage; High levels of farnesene, Miandoob habitat in vegetative growth stage and high amount of T-cadinol and beta- Sesqui Phellandrene compounds, Rajan and Miandoab habitats in fruiting stage are recommended.

  Keywords: alpha- Farnesene, aerial parts, Germacrene-D, iso-Aromadendrene
 • Samaneh Bagheri, Esmail Heydari Alamdarloo*, Hassan Khosravi, Azam Abolhasani Pages 622-637

  Drought as a complex ecosystem crisis can affect vegetation density and health. Iran with an arid and semi-arid climate is exposed to this phenomenon. Therefore, it is necessary to evaluate the effect of drought on vegetation. The purpose of this study is to evaluate the effect of meteorological drought on vegetation dynamics in Iran. In this regard, using MATLAB software, SPEI index with time scales of 3, 6, 9, and 12 months years was calculated and zoned for 99 meteorological stations with a statistical length of 30 years in Arc GIS software. In the next step, the highest value of EVI index per month was obtained from MOD13Q1 MODIS sensor product for the period 2001-2019. Then, using Terrset software, the correlation and slope of EVI index changes were calculated based on SPEI index changes. The results showed that in 18.46, 22.63, 30.77, and 28.14% of the total area of Iran, the SPEI of 3, 6, 9, and 12 months have the highest correlation with vegetation, respectively. The results of linear regression analysis showed that in Lut plain and the heights of Alborz and Zagros mountain ranges, the sensitivity of vegetation to meteorological drought is much lower and the slope of the line has been negative. While the central, southwestern, southeastern, and coastal areas of the Persian Gulf have a positive line slope and vegetation has shown great sensitivity to meteorological drought. According to the obtained results, it can be concluded that climatic conditions, topography, type of vegetation, geographical location, and human management are effective in determining the relationship between the two indicators of vegetation and drought. As a result, it is suggested that in future studies on the effect of climate change on vegetation, factors such as topography, land use, etc. should be considered in modeling.

  Keywords: SPEI, EVI, Pearson correlation, Linear regression slope, MOD13Q1
 • N. Moshtagh, R. Jafari*, S. Soltani, N. Ramezani Pages 638-648

  Spatial mapping of evapotranspiration (ET) rates can indirectly be very important for rangeland management and rehabilitation. The map of evapotranspiration can be an indicator of plant water requirement. Mapping of ET from remote sensing data is more appropriate than field methods, because the spatial and temporal coverage of this method is very extend and time and cost are optimized. Among the evapotranspiration mapping methods using remote sensing data, the FAO-56 model is one of the usual ones. Therefore, this study aimed to spatially estimate the amount of ET in semi-arid region of Isfahan province using the integration of FAO-56 and remote sensing techniques. To calculate ET, Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) and Land Surface Temperature (LST) were obtained from geometrically corrected TM 2009 image and the standard crop evapotranspiration (ET0) was calculated using FAO-56 equation and then the crop coefficient (Kc), crop transpiration (Kcb) and soil evaporation (Ke) were extracted from NDVI data. Results showed that agricultural lands with 6/977 mm/day and bare ground with 0.012 mm/day had the highest and lowest ET in the study area. High relationships of ET map with well-known remote sensing maps such a NDVI (>99%) and LST (>92%) indicated that ET mapping in the region has been achieved with a high accuracy, therefore, it is a valuable supplementary technique to field methods in determining plant water requirements for rehabilitation purposes.

  Keywords: Feridan county, Land surface temperature, Landsat TM, Thermal infrared, NDVI
 • T. Khademi, M. Rostampour*, M. Saghari Pages 649-664

  Rangelands, as one of the basic sources of production, have a special place in supplying livestock feed requirements. Considering the role of nutritive value characteristics on determining grazing capacity, the aim of this study was to compare nutritive value of Stipa barbata, Stipa capensis, Eryngium billardieri, Artemisia aucheri and Zygophyllum atriplicoides in rangelands of Kaja and Chahno ,Ferdows, South Khorasan province. For this purpose, in the representative area of ​​each plant type, 3 sites were selected and in each site, 10 replicates were sampled from the aerial parts of the plant species, in flowering stage. Then, nutrition value indices such as Crude Protein (CP), Acid Detergent Fiber (ADF), Neutral Detergent Fiber (NDF), Dry Matter Digestibility (DMD), Metabolizable Energy (ME) and Digestible Energy (DE), as well as Sodium (Na), Calcium (Ca), Magnesium (Mg) and Potassium (K) in aerial parts of the plant species were determined by conventional methods in the laboratory. Analysis of variance (ANOVA) was used to compare the studied characteristics between the plant species. The results showed that there was a significant difference between the amount of CP, Na, K, Ca and Mg in the studied plant species (p≤0.01). Average CP, ADF and ME values were higher than those of critical limits to meet animal maintenance. Artemisia aucheri has the highest amount of Ca (2.5%) and Mg (0.88%) and Zygophyllum atriplicoides has the highest CP (18.64%) and K (1.03%), so it is the highest quality plant species in the rangelands of Kaja and Chahno, Ferdows.

  Keywords: nutritional value, crude protein, summer rangelands, forage quality
 • B. Fattahi*, R. Almasi, F. Ghasemi Hajiabadi Pages 665-677

  Range Seeding (Pit-Seeding) is one of the necessities of rangeland improvement in most of the semi-arid and temperate rangelands, which in many cases has not been very successful. Improving the growth and establishment of plants in these operations is very important. For this purpose, taking advantage of the coexistence of plants with arbuscular mycorrhiza fungi is one of the most effective methods in meeting the nutritional needs of plants and reducing environmental stresses such as drought stress. In order to investigate the effect of mycorrhiza fungus on morphological characteristics and nutrients of Bromus tomentellus, this study was conducted in the greenhouse and research farm of Malayer University. The experiment was performed randomly with 3 inoculation treatments with Rhizophagus intraradices and Funneliformis mosseae and no inoculation (control) and 30 replications in each treatment. Morphological factors studied in the plant included germination percentage, shoot and root dry weight, root and stem length and viability percentage. Nutrients included phosphorus, nitrogen, potassium, iron, manganese, zinc, copper and magnesium of plants, as well as plant protein and carbon were measured. The results showed that although inoculation with mycorrhiza had a positive and increasing effect on the studied factors, R. intraradices had a more additive effect on the factors than F. mosseae. So that for many factors, this increase was 2-3 times higher than the control treatment. Among morphological indices, stem height (51%), germination percentage (41%) and viability percentage (45%) had the highest and root length had the lowest increase compared to the control treatment. Also among the elements and nutrients Nitrogen (54%), phosphorus (24%) and protein (55%) showed the highest increase. Meanwhile, the element carbon in the treatment of R. intraradices like phosphorus had a significant increase (24%) but in the treatment of F. mosseae had the least increase compared to other elements (6.77%). Based on the results of this study, it is recommended to use R. intraradices in order to improve and increase the yield of planted species in rangeland rehabilitation and improvement operations.

  Keywords: Mycorrhiza, Bromus tomentellus, Rangeland Rehabilitation
 • Abdolhamid Hajebi*, Mohammad Amin Soltanipoor, Mohammad Fayaz Pages 678-692

  The appropriate and permissible utilization of the rangeland causes stability, prevention of degradation, stability of high quality plants and improvement of its condition. Appropriate grazing intensity causes continuous and economic use in rangeland and to achieve stability and continuity of production in rangelands and determine the most appropriate level of exploitation, study the effect of different harvest intensities on forage production of three important species of Cenchrus pennisetiformis, Panicum turgidum and Sphaerocoma aucheri in Sirik region of Hormozgan province since 2006 for four years. Experimental treatments included four harvest intensities of 25, 50 and 75% and control (without harvest). In each treatment, 10 rootstocks of the species were considered as replicates, which were evaluated on each of the dependent variables. The results were analyzed in SAS software. The results showed that different harvest intensities, years and months studied and their interactions in species are very significant. Harvest intensity affected the amount of green forage and species height and all treatments were significantly different from the control. Therefore, an allowable harvest of up to 50% can be suggested for the above species.

  Keywords: Appropriate level, utilization authorized, forage species Sirik Region, Hormozgan province
 • J. Motamedi*, F. Sefidkon, H. Arzani, Y. Asri, M. Najafpour Navaei, R. Khalifezadeh, M.R. Najibzadeh, H. Zinali, S. Davazdah Emami, E. Fakhimi, M. Dashti, S. Rashvand, L. Parsaei, F. Azhir, H.Ghelichnia Pages 693-707

  Multipurpose use of rangelands is one of the new challenges facing rangeland users, according to which grazing pressure in rangelands can be reduced and an important step can be taken to increase the welfare and empowerment of rangelands, preserve ecosystems and improve ecosystem services related to them. Therefore, the present study aims to evaluate the potential of rangelands in the semi-steppe region, for the use of medicinal plants and forage production, in 12 habitats of the country (including: Arshad Chamanof Sahand, Shiveh Soor of Marghavar of Urmia, DoshKharat of Golestankooh, Derakhtak of Friedan, Aliabad Moshiri of Koohrang, Freeze heights of Binalood, Khoraklat of Razavi Khorsan, Joladak of Alamut, Sar Ali Abad of Gorgan, Rineh of Larijan, Otaghsara of Larijan and Kaboudcheshmeh of Savadkuh) were performed. For this purpose, after measuring the vegetation and estimating the production of medicinal plants; based on ecological, economic and social criteria and indicators; the suitability of each habitat for the use of medicinal plants was determined. Then, by comparing the suitability class of habitats for the use of medicinal plants and their suitability class for livestock grazing, a decision was made regarding the priority of the type of rangeland use. Overall; 17% of habitats, by all criteria, are unsuitable for the use of medicinal plants. 33% have good suitable, 25% have medium suitable and 25% have low suitable. The results suggest that not all rangeland habitats are suitable for the use of medicinal plants, and not all of them are suitable for the use of medicinal plants. This issue should be considered in the policies related to the harvest of medicinal plants from the rangelands, and the use of medicinal plants should be allowed, taking into account the suitability of the rangeland. In rangelands with potential for medicinal plants, it is possible to reduce the number of livestock and grazing livestock in accordance with ecological principles; he used medicinal plants along with livestock. This, in addition to compensating for the economic problems caused by reducing the number of livestock, will also restore vegetation and enhance the richness of medicinal plants.

  Keywords: Multiple use, Eecological, economic, social indicators, Medicinal plants, Rangeland suitability
 • Ali Naqi Gooya*, Hossein Barani, Ahmad Abedi Sarvestani Pages 708-722

  Owing to premium properties such a transformation of forage with low quantity and quality into high quality dairy and meat products, compromising with arid and semi-arid rangeland and resistance against diseases, camel has basic function in extensive grazing systems. These properties have made camel herding as one of the strategies in sustainable development in natural resources management and sustainable livelihood of local communities. Nevertheless, camel herding is facing various challenges in Iran. This study aimed to strategic analysis of camel herding systems from Kalkooyi nomads and rangeland experts’ viewpoints in Qom Province. In this order, strength, weakness, opportunity and threat factors were identified using semi-structured interview. Then, weighting factors was done through designing and completing questionnaire based on two stakeholders. Data analysis was done using SWOT framework in Microsoft Office Excel. Result showed that the most important internal factors affecting camel herding in strength criteria was positive attitude and the interest and motivation towards camel herding among Kalkooyi nomads and in weakness criteria was shortage in suitable water sources for livestock drinking from both nomads and experts’ viewpoints. Also, between external factors as opportunity criteria, positive attitude of community members towards camel and its products and in threat criteria lack of comprehensive planning and roadmap for camel herding were the most important factors. Strategic position of camel herding was determined as offensive (SO) from nomads’ viewpoint with weights of 3.502 and 3.407, respectively. This position was determined as competitive (WO) from experts’ view point with weights of 2.073 and 2.517, respectively. Since both stakeholders assigned high weights to opportunity factors, the ultimate emphasis is on providing the condition for using opportunities of camel herding as well as strengthening the strengths and reducing the weaknesses. The result of this study helps executive managers and policy makers to plan and adjust camel herding roadmap with providing more information.

  Keywords: rangeland management, camel, SWOT, strategic management, local communities
 • Seyedeh Elahe Hosseini, Abolfazl Tahmasebi*, Mojtaba Ghareh Mahmoodlu, Bahareh Behmanesh Pages 723-735

  In this study, the ability of three rangeland species Atriplex halimus, A. canescens and A. lentiformis to remove nitrate from soil in vitro (greenhouse) in a completely randomized design was investigated. For this purpose, potassium nitrate salt (KNO3) was used in four treatments control, 6.3 ppm, 9.5 ppm and 14.5 ppm in three repetitions. Plant species used in this study with an approximate age of 6 months were prepared from the village of Chaparquimeh, Gonbad Kavous city in Golestan province. Selected species were cultivated in nitrate-contaminated soils with the concentrations mentioned and after a period of three and six months, the amount of dry weight and nitrogen of aerial and underground organs of the species and the amount of nitrate in the soil were measured. With increasing salt concentration from 6.3 ppm to 14.5 ppm, the amount of dry weight of aerial parts in A. canescens  has decreased from 28.31 ppm to 14.05 ppm, in A. halimus from 28.83 ppm to 11.75 ppm and in A. lentiformis from 39.17 ppm to 16.05 ppm . A downward trend was observed in the amount of dry weight of underground organs in the studied species, so that by increasing the salt concentration from 6.3 ppm to 14.5 ppm, the amount of underground dry weight in A. canescens  from 8.31 ppm to 5.05 ppm, in A. halimus from 6.83 ppm to 4.75 ppm and in A. lentiformis decreased from 10.17 ppm to 6.47 ppm. The results of study showed that the level of soil nitrate removal at different concentrations decreased in all three species. The percentage of soil nitrate removal efficiency by A. canescens at concentrations of 6.3 ppm, 9.5 ppm and 14.5 ppm is 71%, 52% and 37%, respectively, by A. halimus are reported to be 62%, 45% and 38%, respectively. However, A. lentiformis removed nitrate at a higher level than the other two species with 80%, 64% and 47%, respectively. The results showed that with increasing the concentration of this contamination in the soil, the phytoremediation capacity of the studied species decreased and A. lentiformis with high nitrogen storage in its tissues has an effective role in clearing nitrate-contaminated soils.

  Keywords: Contaminated soil, Rangeland species, Phytoremediation, Atriplex halimus, Atriplex canescens, Atriplex lentiformis
 • Sedigheh Zarekia*, Niloofar Zare, Mohammad Bakhtiari, Ali Ashraf Jafari Pages 736-745

  Forage quality is one of the most important factors that is necessary for proper nutritional management of livestock from rangelands. The most important quality factors of plants are crude protein, ADF, crude fiber, metabolic energy and digestible dry matter. The present study was conducted to evaluate the forage quality of high-yielding herbaceous species (Astragalus brevidens and Astragalus vegetus) grown in Homand Absard Research Station. The studied species are palatable species of rangelands of Khorasan, West Azarbaijan and Kurdestan provinces, which the seeds were collected and cultivated in 2010 at Homand station. In this study, sampling was performed in 2020 in three stages of vegetative growth, flowering and seeding in three replications and qualitative indices were measured. The results showed that the forage quality of these two species (four ecotypes) in the vegetative and flowering stages is higher than the seeding stage. In terms of crude protein content, digestibility and metabolic energy of all 4 ecotypes were very desirable in the vegetative and flowering stages (protein and metabolic energy above 8 and digestibility above 60%) and at the seeding stage. Also, there was no significant difference between the two species in terms of qualitative parameters. The highest amount of crude protein (16.24%) and the lowest amount of NDF (37.36%) belonged to Astragalus vegetus (Diwandare ecotype) in the vegetative stage. Due to the desirability of these two species in all stages of growth, these species can be used for livestock in spring and early summer.

  Keywords: Forage quality, Astragalus, Semi-steppe rangelands, Forage