فهرست مطالب

 • سال دوازدهم شماره 3 (پیاپی 49، امرداد و شهریور 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/11/03
 • تعداد عناوین: 12
|
 • مریم کنعانی، رفیق حسنی*، مجید محمدی صفحات 1-15
  مقدمه و هدف

   این مطالعه با هدف شناسایی ابعاد و مولفه های مدل توانمندسازی فرهنگ یادگیری مدارس به شیوه ی مرور نظام مند صورت گرفت.

  روش شناسی

   پژوهش حاضر به شیوه ی مروری (اسنادی) و با تکیه بر روش پتی کرو و رابرتز (2006) در بررسی های نظام مند در علوم اجتماعی انجام گردید. به منظور شناسایی ابعاد و مولفه ها، پس از تنظیم سوالات پژوهش، اصطلاحات جستجو مشخص و پایگاه های مناسب برای دریافت منابع مربوط مشخص شدند. پس از تعیین معیارهای ورود و خروج و تعیین کیفیت علمی مطالعات مربوط، پاسخ سوالات تحقیق استخراج گردید. در مجموع 22 مقاله و کتاب مرتبط در حوزه ی فرهنگ یادگیری مدارس مورد بررسی قرار گرفت.

  یافته ها

  با استخراج ابعاد فرهنگ یادگیری در مجموع 9 بعد شامل ابعاد: «تحقیق و نوآوری»، «مدیریت مشارکتی»، «یادگیری تیمی»، «تبادل دانش»، «ویژگی های فردی»، «مدرسه و محیط»، «تفاوت های فردی»، «زیرساخت ها» و «تشویق» با 32 مولفه شناسایی گردید.

  کلیدواژگان: فرهنگ یادگیری، توانمندسازی، سازمان یادگیرنده
 • محبوبه شکرالهی، رسول داودی*، نقی کمالی صفحات 16-33

  هدف پژوهش حاضر شناسایی عوامل سوق دهنده نظام دانشگاهی بر مسوولیت پذیری اجتماعی بود. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر ماهیت داده ها آمیخته اکتشافی و از نظر روش جمع آوری داده ها از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی خبرگان و صاحب نظران دانشگاهی در شمال غرب کشور بودند که از بین آن ها 10 نفر در فرایند نظردهی و تایید یافته های کیفی پژوهش انتخاب شدند. جامعه آماری بخش کمی شامل 1100 نفر اعضای هیات علمی دانشگاه های آزاد اسلامی شمال غرب کشور بودند که 259 نفر از آن ها با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها متون، اسناد و پرسشنامه بود. روایی و اعتبار بخش کیفی بر اساس نظر خبرگان تایید گردید و روایی سازه و همگرای پرسشنامه نیز با تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی قرار گرفت. هم چنین جهت برآورد پایایی پرسشنامه از آلفای کرانباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد. جهت تحلیل داده ها در بخش کیفی از تکنیک تحلیل محتوای کیفی با روش تحلیل مضمون و در بخش کمی از تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید. یافته های حاصل از تحلیل های کیفی و کمی منجر به شناسایی 37 شاخص و پنج عامل گردید که به ترتیب پنج عامل سازمانی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی به عنوان عوامل موثر بر مسوولیت پذیری اجتماعی نظام دانشگاهی شناسایی شدند.

  کلیدواژگان: مسئولیت پذیری اجتماعی، عوامل سوق دهنده مسوولیت پذیری اجتماعی، دانشگاه های نسل چهارم
 • زمان باقرزاده وشکی، اصغر شریفی*، علیرضا چناری صفحات 33-48
  هدف از تحقیق حاضر شناسایی ابعاد و مولفه های برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی براساس رویکرد چندفرهنگی: نظریه پردازی داده بنیاد کلاسیک بوده است. برای تحقق هدف مذکور، از رویکرد پژوهش کیفی و روش داده بنیاد استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل اساتید، نخبگان و صاحب نظران سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی بوده است که از بین آنها تعداد 14 نفر با استفاده از اصل اشباع به عنوان نمونه انتخاب و با روش هدفمند گزینش شده اند. برای گرد آوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته استفاده شده است که روایی و پایایی آن با استفاده از روش درون متنی و استفاه از دو کدگذاری بررسی شده است. تجزیه و تحلیل داده ها با شیوه های کد گذاری باز و محوری و گزینشی بر اساس نظریه داده بنیاد صورت گرفته است. نتایح نشان داد که ابعاد و مولفه های برنامه درسی مطالعات اجتماعی شامل 90 مفهوم در30 مقوله انتزاعی تر تبدیل شدند که عبارتند از: شرایط علی شامل سه مقوله (شناخت فرهنگ های داخلی و خارجی، تعامل میان و درون فرهنگی، یادگیری الگوی زیست چندفرهنگی)، شرایط زمینه ای شامل هشت مقوله (حوزه شناختی فرهنگ و اجتماع، حوزه عاطفی فرهنگ و اجتماع، حوزه رفتاری فرهنگ و اجتماع، مهارتهای فنی، ویژگی های شخصیتی، فرهنگ شناختی، نیمه ساختار یافته، ساختار نیافته)، شرایط مداخله گر شامل هفت مقوله (مکتوب، تصویری و صوتی، مواد غیر رسمی، ساختار یافته، رسمی، نیمه رسمی و غیر رسمی)، راهبردها شامل نه مقوله (الگوهای پردازش اطلاعات، الگوهای یادگیری اجتماعی، الگوهای یادگیری فردی، بر اساس نیازها و علایق و توانمندیهای دانش آموزان، بر اساس تصمیم گیری متولیان آموزشی بویژه معلمان، بر اساس ماهیت، نوع و شکل فعالیتهای آموزشی، کمی، کیفی و آمیخته) و پیامدها شامل سه مقوله (اصلاح و پیشرفت اجتماع، عدالت محوری در تعلیم و تربیت، انسجام و اتحاد همه جانبه) می باشد. نتایج پژوهش حاکی از اهمیت ابعاد و مولفه ها شناخته شده توسط صاحبنظران در طراحی برنامه درسی مطالعات اجتماعی بوده و پیشنهاد می گردد از آنها در بهبود برنامه درسی مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی بر اساس رویکرد چندفرهنگی استفاده شود.
  کلیدواژگان: برنامه درسی، مطالعات اجتماعی، دوره ابتدایی، رویکرد چند فرهنگی
 • پرستو گودرزی، ناصر جواهری زاده*، حسین مهرداد صفحات 49-68
  مقدمه و هدف

  برون سپاری رهیافتی نو و خلاقانه در مدیریت سازمان هاست. هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی برون سپاری در آموزش و پرورش استان لرستان بود.

  روش شناسی

  روش پژوهش، تحلیل مضامین کیفی دو مرحله ای (دستی و نرم افزار  MAXQDA)، به همراه همسو سازی داده های پژوهش با پیشینه و مستندات بومی بود. روش نمونه گیری طبقه ای، حجم نمونه آماری 152 نفر، که به منظور جلوگیری از تشدد آراء تا اشباع داده های نظری، مصاحبه نیمه ساختارمند با 14 نفر از خبرگان و آگاهی دهندگان کلیدی (اساتید دانشگاهی، کارشناسان ستادی، مدیران هنرستان ها و مدیران مدارس غیردولتی) ادامه یافت. پیش از مصاحبه، روایی (دقت و صحت داده ها) و پایایی (اعتبار، قابلیت اطمینان، تاییدپذیری و انتقال پذیری) سوالات تعیین شد. به منظور افزایش اعتبار داده ها، از فرایند نظام مند ثبت، ضبط و نوشتن، استفاده گردید.

  یافته ها

  پس از بازبینی و تحلیل داده ها، مضمون فراگیر، 5 مضمون سازمان دهنده (آموزش، منابع انسانی، اماکن وتجهیزات، فرایندهای داخلی و امورمالی) و 48 مضمون پایه شناسایی شدند.

  نتیجه گیری

  برون سپاری علاوه بر کاهش هزینه ها و مشکلات نقدینگی در تجهیز مدارس، تامین نیازهای پشتیبانی، خدماتی و فناورانه می تواند در جذب نیروی متخصص و ایجاد زمینه های کارآفرینی، موثر واقع گردد. البته طی مصاحبه با متخصصان معایبی مانند کاهش نظارت و کنترل، تضعیف روحیه کارکنان، از دست رفتن مزایای رقابتی و عدم اعتماد جامعه به برون سپاری مطرح گردید. که در نهایت فواید به دست آمده در مقایسه با معایب، اجرای برون سپاری را برای آموزش و پرورش ارزشمند می سازد.

  کلیدواژگان: آموزش و پرورش، برون سپاری، تحلیل مضامین
 • امرالله پارسا مهر، رضا جعفری هرندی*، فرهاد شفیع پور مطلق صفحات 69-94
  مقدمه و هدف

  تحقیق حاضر با هدف، تعیین ابعاد تغییر بینش معلمان با هدف آموزش کارآفرینانه کتاب های درسی دوره متوسطه به منظور ارایه الگو بوده است..

  روش شناسی

   روش تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش را همه معلمان دوره متوسطه شهر اصفهان (5902 نفر) تشکیل می دادند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و تعداد 360 نفر  نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که گزینش آن ها با استفاده از روش خوشه ای چندمرحله ای تصادفی صورت گرفت. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته تغییر بینش معلمان با هدف آموزش کارآفرینانه کتاب های درسی دوره متوسطه بوده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از  تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی استفاده به عمل آمد. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار اس پی اس اس و لیزرل صورت پذیرفت.

  یافته ها

   نتایج تحقیق نشان داد، ابعاد الگوی تغییر بینش معلمان با هدف آموزش کارآفرینانه کتاب های درسی شامل ابعاد هفتگانه (بهره وری در تدریس، اخلاق آموزشی، رشد حرفه ای، زودبازده سازی برنامه درسی، درس پژوهی، تامل بربرنامه درسی، آینده نگری) بوده است.

  نتیجه گیری

  تغییر بینش معلمان برای آموزش کارآفرینانه وابسته به ابعاد یاد هفتگانه یاد شده است و بدون توجه به این ابعاد، معلمان نمی توانند در تدریس خود ذهنیت دانش آموزان را جهت به کارگیری محتوای آموخته شده در عمل بهبود بخشند.

  کلیدواژگان: الگوی تغییر، بینش معلمان آموزش کارآفرینانه، کتابهای درسی دوره متوسطه
 • سمانه قلی مسگرها، رمضان جهانیان*، مهتاب سلیمی صفحات 95-110
  مقدمه و هدف

  از رویکردهای نو و موثر که امروزه در بسیاری از سازمان ها و شرکت های تولیدی ، خدماتی ، تجاری وحتی اداری مورد توجه قرار گرفته مدیریت ناب است که با شناسایی و حذف اتلاف ها از طریق نو آوری و بهبود مستمر ، موجب افزایش بهره وری در سازمان ها شده است. هدف اصلی این پژوهش ارایه مدل جهت استقرار مدیریت ناب در مدارس متوسطه دوره اول است.

  روش شناسی

  روش پژوهش حاضر از  نظر هدف کاربردی؛ از نظر روش گردآوری داده ها توصیفی- پیمایشی؛ از نظر نوع داده ها آمیخته (کمی و کیفی) است. در بخش کیفی مصاحبه نیمه ساختار یافته با 15 نفر از متخصصین حوزه مدیرت که به روش هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند، صورت گرفت و  با استفاده از نتایج حاصل از تحلیل محتوا،  پرسشنامه ای مشتمل بر 7 بخش و 60 سیوال مبتنی بر مقیاس لیکرت ایجاد گردید. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط خبرگان حوزه مدیریت آموزشی مورد تایید قرار گرفت، علاوه بر آن برای بررسی روایی سازه از دو معیار روایی همگرا و روایی واگرا استفاده شد. پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ 98/0 برآورد گردید. در بخش کمی جامعه آماری پژوهش شامل 1059 نفر از همه مدیران متوسطه دوره اول شهر تهران بودند که از طریق نمونه گیری خوشه ای و با استفاده از فرمول کوکران 283 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و LISREL صورت گرفت و از روش های آماری توصیفی و استنباطی، تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و معادلات ساختاری برای تجزیه تحلیل پژوهش استفاده شد.  

  یافته ها

   در بخش یافته ها مدل مدیریت ناب برای مدارس با 7 مولفه اصلی مدیریت و رهبری، ساختار، منابع انسانی، ارتباطی، تکنولوژی، فرهنگ سازمانی و فرایند  و 60  مولفه فرعی شناسایی شده، ارایه گردید

  کلیدواژگان: مدیریت ناب، آموزش و پرورش، حذف اتلاف، بهبود مستمر
 • سمیه مزگی نژاد*، محسن آیتی، هادی پورشافعی صفحات 111-123
  مقدمه و هدف

  نیروی انسانی از اساسی ترین منابع استراتژیک هر سازمانی محسوب می شود به طوری که یکی از اولویت های پیشرفت و توسعه سازمان، توجه به بهره وری نیروی انسانی است. عوامل مختلفی در بهره وری نیروی انسانی موثر است که این مطالعه با هدف بررسی نقش مدیریت کوانتومی در بهره وری نیروی انسانی با توجه به میانجی اشتیاق شغلی در کارکنان آموزش و پرورش شهر بیرجند انجام شده است.

  روش شناسی

   پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری همه کارکنان آموزش و پرورش شهر بیرجند شامل 250 نفر است که بر اساس جدول کرجسی و مورگان (1970)، 160 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه های استاندارد بهره وری نیروی انسانی هرسی و گلداسمیت (1994)، مدیریت کوانتومی میرصفیان (1394) و اشتیاق شغلی سالوناوا و شوفلی (2001) بود که روایی آن ها تایید و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برای هر یک از پرسشنامه ها به ترتیب 94/0، 92/0 و 89/0 به دست آمد. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری AMOS16 و مدل یابی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شدند.

  یافته ها

   نتایج نشان داد که مدیریت کوانتومی به طور غیرمستقیم و از طریق متغیر اشتیاق شغلی، بهره وری نیروی انسانی را پیش بینی می کند. به عبارتی اشتیاق شغلی در رابطه بین مدیریت کوانتومی با بهره وری نیروی انسانی نقش میانجی گری دارد.

   نتیجه گیری

  بر اساس این نتایج می توان نتیجه گرفت که توسعه شیوه های جدید مدیریتی از جمله مدیریت کوانتومی در راستای افزایش اشتیاق شغلی کارکنان، نقش بسزایی در بهبود بهره وری کارکنان نیز دارد.

  کلیدواژگان: مدیریت کوانتومی، بهره وری نیروی انسانی، اشتیاق شغلی
 • فرزانه پرگلی، بتول فقیه آرام*، سعید مرادی صفحات 124-140
  مقدمه و هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه جامعهپذیری سازمانی با نگهداشت استعدادهاونقشمیانجی اعتماد سازمانی کارکنان شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت شهر تهران به روش همبستگی از نوع مدلیابی معادلات ساختاری صورت گرفته است

  روش شناسی

  جامعه آماری پژوهش حاضر را کارکنان شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت شهر تهران به تعداد440 نفر تشکیل دادندکه با استفاده از فرمول کرجسی و مورگان (1970) 144 نفر به صورت نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع آوری داده های مربوط از پرسشنامه های نگه داشت استعداد شاطری (1394)، جامعه پذیری سازمانی تایورمینا (1997) و اعتماد سازمانی شاکلی- زالابک،الیسووینوگراد (2003) استفاده گردید. اعتبار از نوع همسانی درونی آن ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 76/. ، 84/. و 78/.  به دست آمد.جهت تحلیل داده هاازمدل معادلات ساختاری استفاده گردید.

  یافته ها

  نتایج آزمون حاکی از آن بود که بین جامعهپذیری سازمانی با اعتماد سازمانی و نگهداشت استعداد رابطه مستقیم  وجود دارد و اعتماد سازمانی در رابطه جامعه پذیری سازمانی بر نگه داشت استعداد نفش میانجی-گری جزیی دارد.

  کلیدواژگان: جامعه پذیری سازمانی، اعتماد سازمانی، نگهداشت استعداد
 • بهمن خانی، امینه احمدی*، مهدی باقری صفحات 141-157
  مقدمه و هدف

  پژوهش حاضر به منظور ارایه مدلی جامع برای الگوی آموزش شهروند جهانی براساس مولفه های سرمایه فرهنگی و هویت ملی انجام پذیرفت.

  روش شناسی

  روش تحقیق آمیخته (کمی کیفی) است. جامعه آماری این پژوهش در بخش کیفی متخصصان آموزش عالی فعال در دانشگاه های دولتی و غیردولتی استان هرمزگان و از روش نمونه گیری هدفمند  با بهره گیری از فن گلوله برفی و به کارگیری معیار اشباع نظری در مصاحبه های نیمه ساختریافته از 14 نفر استفاده شد و جامعه آماری در بخش کمی پژوهش را کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه های آزاد استان هرمزگان به تعداد 185 نفر به کمک جدول مورگان از هریک از جوامع آماری با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب گردید. آزمون های آماری آزمون های استنباطی روش تحلیل عاملی تاییدی و برای تعیین اعتبار و تناسب مدل طراحی شده از شاخص های روایی همگرا و واگرا و پایایی ترکیبی (CR) و آلفای کرونباخ استفاده شد. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری smart-pls استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج حاکی از آن بود که مولفه های هویت ملی سرمایه فرهنگی برای آموزش شهروند جهانی از برازش مناسبی برخوردارند و در پایان نیز بر مبنای یافته ها و نتایج به دست آمده، رهنمودهایی برای عملی شدن برنامه ارایه شده است.

  کلیدواژگان: آموزش شهروند جهانی، سرمایه فرهنگی، هویت ملی، نظام آموزشی کشور
 • محمد کوچکی، علیرضا بخشایش*، سمانه اسعدی صفحات 158-168
  مقدمه و هدف

  هدف پژوهش تاثیر آموزش هدف گذاری بر خودتنظیمی و انگیزش تحصیلی در دانش آموزان نوجوان پسر شهر اصفهان بوده است.

  روش شناسی

   جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه دانش آموزان پسر پایه اول متوسطه شهر اصفهان بودند که از میان دانش آموزان متوسطه شهر اصفهان در سال 97 مراجعه کننده به موسسه سلامت اندیشان مهر، به طور تصادفی ساده انتخاب شده و تعداد 40 نفر از دانش آموزان با خودتنظیمی پایین و انگیزش تحصیلی پایین انتخاب شدند که از طریق پرسشنامه خودتنظیمی بوفارد و همکاران که در سال 1995 طراحی و توسط کدیور در سال 1380 در ایران هنجاریابی شده است و نیز مقیاس انگیزش تحصیلی AMS (2009) شناسایی شدند و به صورت تصادفی در گروه های آزمایش و کنترل جایابی شدند. نوع پژوهش نیمه آزمایشی است. پس از انجام پیش آزمون گروه آزمایشی 8 جلسه آموزش هدف گذاری دریافت کرد ولی گروه کنترل هیچ آموزشی دریافت نکرد. برای بررسی تفاوت میانگین ها از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیری (MANCOVA) با استفاده از نرم افزارSPSS ویراست21تحلیل شد

  یافته ها

  نتایج پژوهش نشان داد که آموزش هدف گذاری بر خودتنظیمی و انگیزش تحصیلی در دانش آموزان نوجوان پسر شهر اصفهان تاثیر معنی داری داشته و باعث افزایش خودتنظیمی و افزایش انگیزش تحصیلی گردیده است.

  کلیدواژگان: هدف گذاری، خود تنظیمی، انگیزش تحصیلی، دانش آموزان، نوجوانان
 • مریم احمدی زهرانی*، محمدرضا برات صفحات 169-186
  مقدمه و هدف

  پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه عزت نفس و تعهد سازمانی با توجه به متغیر تعدیلگر حس همدلی کارکنان سازمان فنی و حرفه ای استان اصفهان انجام شد.

  روش شناسی

  روش حاضر توصیفی بود. جامعه آماری همه کارکنان سازمان فنی و حرفه ای استان اصفهان بودند که در نیمه دوم 1396 به تعداد 652 نفر گزارش گردید. حجم نمونه ی بر اساس جدول مورگان به تعداد 242 انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها به ترتیب پرسشنامه های استاندارد تعهد سازمانی آلن و مایر (1990) با 24 گویه، عزت نفس آیزنک (1976) با 30 گویه، حس همدلی، بارون - کوهن (2003) با 24 گویه، بود. پس از تایید روایی صوری و محتوایی پایایی پرسشنامه ها در ویژگی های تعهد سازمانی، عزت نفس و حس همدلی بیشتر از 7/0 که نشان از مناسب ابزار اندازه گیری تحقیق بود. داده ها با نرم افزار SPSS24 از طریق سطح آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که بین متغیرهای عزت نفس و تعهد سازمانی همبستگی معنی داری وجود دارد (05/0>P) و متغیر حس همدلی می تواند بین متغیرهای عزت نفس و تعهد سازمانی نقش تعدیلگر ایفا کند (05/0>P). تفاوت معنی داری در گروه های سنی پاسخ دهنده به سوالات پرسشنامه های پژوهش در تعهد سازمانی وجود دارد (05/0>P). ولی در دو متغیر حس همدلی و عزت نفس تفاوت معنی داری در پاسخ دهی هیچ یک از گروه های سنی کارکنان سازمان فنی و حرفه ای استان اصفهان وجود ندارد. تفاوت معنی داری بین نظرات پاسخگویان زن و مرد در میزان تعهد سازمانی وجود دارد (05/0>P). ولی در متغیرهای عزت نفس و حس همدلی تفاوت معنی داری وجود ندارد (05/0>P). تفاوت معنی داری در نمرات حس همدلی گروه های تحصیلی متفاوت در کارکنان سازمان  فنی و حرفه ای استان اصفهان وجود دارد (05/0>P). تفاوت معنی داری در پاسخ دهی هیچ یک از گروه های پاسخگو با سابقه های شغلی متفاوت در متغیرهای تعهد سازمانی، عزت نفس و حس همدلی در کارکنان سازمان فنی و حرفه ای استان اصفهان وجود ندارد (05/0>P).

  نتیجه گیری

   رابطه بین عزت نفس و تعهد سازمانی با درنظر گرفتن نقش تعدیل گر حس همدلی کارکنان تایید شد.

  کلیدواژگان: تعهد سازمانی، عزت نفس، حس همدلی، سازمان فنی و حرفه ای
 • محمد محمدی پور*، علی اصغر سرائی، محمود جاجرمی صفحات 187-202
  مقدمه و هدف

  هدف از  پژوهش حاضر ، بررسی نقش ادراکات کلاسی در پیشرفت تحصیلی دانشجویان با نقش میانجی باورهای انگیزشی وجهت گیری هدف بود

  روش شناسی

   پژوهش حاضر از نوع توصیفی وطرح آن نیز همبستگی از نوع تحلیل مسیر بود. بدین منظور 403 نفر از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان  مشهد با روش  نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند وجهت جمع آوری اطلاعات از سه پرسشنامه ادراکات کلاسی جنتری و دیگران (2002) ، جهت گیری هدف الیوت و مک گری گور (2001) و راهبردهای انگیزشی یادگیری پینتریچ و دیگران (1991)  استفاده گردید. ارتباط متغیر  ها از طریق مدل یابی معادلات ساختاری آزمون شد .  

  یافته ها

  نتایج نشان دادکه ادراکات کلاسی، پیش بینی کننده مثبت جهت گیری هدف، باورهای انگیزشی و عملکرد تحصیلی دانشجویان بود. همچنین جهت گیری هدف و باورهای انگیزشی پیش بینی کننده مثبت عملکردتحصیلی بودند.

  نتیجه گیری

  نهایتا نتایج پژوهش تایید کننده نقش معنی دار میانجی جهت گیری هدف و باورهای انگیزشی در رابطه ادراکات کلاسی و عملکرد تحصیلی بود .

  کلیدواژگان: ادراکات کلاسی، جهت گیری هدف، باورهای انگیزشی، عملکرد تحصیلی و دانشجویان
|
 • Maryam Kanaany, Rafigh Hasani *, Majid Mohamadi Pages 1-15
  Background and Aim

  Aiming at identifying and extraction aspects and indicators of improving learnin culture model at school, this survey was formed in a Systematic way.

  Methodology

  This survey was also done according to review (documental method) and based on Petite Crew and Roberts method (2006) in Systematic studies of sociology. In order to identify aspects and indicators, survey questions were prepared after searching and proper sources for recieving related sources were determined as well. After determining input and output standards besides determining scientific quality of related studies, answers of survey questions were elicited. Totally 22 surveys and books related to learning culture at schools were investigated.

  Results

  Eliciting learning culture, 9 dimensions were identified with 32 indicators as follow: "Research and Innovation", "Cooperative Management", "Team Learning", "Knowledge sharing", "Personal Traits", "School and Environment", "Personal Differences", "Infrastructures" and "Encouragement".

  Keywords: Learning Culture, Empowerment, learning organization
 • Mahboobeh Shokrollahi, Rasol Davoudi *, Naghi Kamali Pages 16-33

  The purpose of this study was to identify the factors that lead the university system to social responsibility. The research method was applied research in terms of purpose, was exploratory mix in terms of the nature and the method of data collection was survey. The statistical populations of the study in the qualitative part were the academic experts in the northwest universities of the country among whom 10 persons were selected in the process of reviewing and confirming the qualitative findings of the research. The statistical population of the quantitative section consisted of 1100 faculty members of Islamic Azad universities of northwest of country, 259 of whom were selected by stratified random sampling. Data collection tools were texts, documents and questionnaires. The validity and reliability of the qualitative section were confirmed by experts and the construct validity and convergence of the questionnaire were confirmed by confirmatory factor analysis. Cronbach's alpha and combined reliability were used to estimate the reliability of the questionnaire. Qualitative content analysis technique was used to analyze the data in qualitative section and confirmatory factor analysis was used in quantitative section. The findings of qualitative and quantitative analysis led to the identification 37 indicators and 5 factors that organizational, cultural, economic, political, and social factors were identified as factors affecting the social responsibility of the academic system, respectively.

  Keywords: Social Responsibility, Social Responsibility Drivers, Fourth Generation Universities
 • Zaman Bagherzade, Asghar Sharifi *, Alireza Chenari Pages 33-48
  The purpose of this study was to identify the dimensions and components of elementary school social studies curriculum based on a multicultural approach: classical data theory. To achieve this goal, a qualitative research approach and a data base approach have been used. The statistical population of the study consisted of professors, elites and experts of Educational Research and Planning Organization out of which 14 individuals were selected by saturation principle as the sample and selected by purposeful method. Semi-structured interviews were used for data collection and its validity and reliability were investigated using two coding methods. Data analysis was done using open and axial coding and selective coding based on data theory. The results showed that the dimensions and components of the social studies curriculum including 90 concepts were transformed into 30 more abstract categories, namely: Causal conditions include 9 concepts in three categories, contextual conditions include 24 concepts in eight categories, interventionist conditions include 21 concepts in seven categories, strategies include 27 concepts in nine categories, and outcomes include 9 concepts in three categories. The results indicate the importance of the dimensions and components recognized by the experts in the design of the social studies curriculum and it is suggested to use them in improving the elementary school social studies curriculum based on a multicultural approach.
  Keywords: curriculum, Social studies, Elementary, Multicultural Approach
 • Parastoo Godarzi, Naser Javaherizadeh *, Hossein Mehrdad Pages 49-68
  Introduction

  Outsourcing is a new and creative approach to managing organizations. The aim of the present research was to design an outsourcing pattern in Lorestan department of Education.

  Methods

  The research method was two stage qualities analysis (manual and software MAXQDA) along with research data alignment with indigenous background and documentation. Class sampling method was used and 152 people were chosen as the sampling volume .Half structured interview with 14 experts and key informants (university professors, staff experts, conservatory directors and non- governmental school) continued to avoid the intensity of votes to saturate theoretical data. Data narration (data accuracy) and data reliability (credit, reliability aspect, variability, and provability) of the questions were determined before the interview. Systematic recording and writing process was used to increase the credit of the data.

  Results

  After reviewing and analysis of the  data and based on the  inclusive theme,5 organizing themes under the titles of (training, human resource, sites and equipment’s, inner processes and financial affair) and 48 basic themes were recognized.

  Conclusion

  The findings showed the outsourcing can have a positive effect on providing support and services needs and reducing costs along with specialized personnel recruitment and creating the field for entrepreneurship while meeting the domestic and technological needs in addition to reducing liquidity problems in equipping the schools. Of course during the interviews with experts shortcomings as reduction of monitoring and control, weakening employee morale, loss of competitive advantages and lack of social trust in outsourcing were mentioned. But all in all the benefits obtained in comparison to the disadvantages make the implementation of outsourcing valuable for the Ministry of Education.

  Keywords: Ministry of Education, Outsourcing, Theme Analysis
 • amrollah parsamehr, Reza Jafariharandi, farhad shafiepoor Pages 69-94
  Background and Aim

  The aim of this study was to determine the dimensions of changing teachers' insights with the aim of entrepreneurial education of high school textbooks in order to provide a model.

  Methodology

  The method of the present study was descriptive-correlational. The statistical population of the study consisted of all secondary school teachers in Isfahan (5902 people). Cochran's formula was used to determine the sample size and 360 people were selected as the sample who were selected using multi- stage random clustering. The research tool was a researcher-made questionnaire to change teachers' insights with the aim of entrepreneurial teaching of high school textbooks. Exploratory factor analysis and confirmatory factor analysis were used to analyze the data. Data analysis was performed using SPSS and LISREL software.

  Results

  The results showed that the dimensions of the pattern of changing teachers' insights with the aim of entrepreneurial teaching of textbooks include seven dimensions (teaching efficiency, educational ethics, professional growth, curriculum efficiency, curriculum research, curriculum reflection, foresight) have been.

  Conclusion

  Changing teachers 'insights for entrepreneurial education depends on the dimensions of the seven memorials and without considering these dimensions, teachers can not improve the students' mentality in their teaching to apply the learned content in practice.

  Keywords: Learning Culture, Empowerment, Learning Organization
 • Samaneh Gholi Mesgarha, Ramezan Jahanian *, Mahtab Salimi Pages 95-110
  Background and Aim

  The main purpose of this study is to provide a model for establishing lean management in junior high schools.

  Methodology

  The method of the present study is applied in terms of purpose; In terms of descriptive-survey data collection method; In terms of data type, it is mixed (quantitative and qualitative). In the qualitative section, a semi-structured interview was conducted with 15 management experts who were selected by purposeful method and snowball, and using the results of content analysis, a questionnaire consisting of 7 sections and 60 questions based on the Likert scale was created.

  Results

  finally, the lean management model for schools with 7 main components. Management and leadership, structure, human resources, communication, technology, organizational culture and process and 60 identified sub-components were presented.

  Keywords: Lean Management, education, Waste Elimination, Continuous Improvement
 • Somayeh Mezginezhad *, Mohsen Ayati, Hadi Pourshafei Pages 111-123

  Human resources are one of the most basic strategic resources of any organization, so one of the priorities of the organization's development and development is paying attention to the productivity of manpower. Various factors affect the effectiveness of manpower. The aim of this study was the role of quantum management in human resource productivity with respect to the mediation Job Engagement in the staff of the Education Department in Birjand. The present study is a descriptive correlational study. The statistical population of all education staff in Birjand in 2017 includes 250 people. According to Krejcie and Morgan (1970) table, 160 people were selected by simple random sampling. Data collection tools were standard questionnaires of Hersi and Goldsmith (1994), Mirsafian Quantum Management (2015) and Salonava and Shuffley (2001). 0.94, 0.92 and 0.89 were obtained. Data were analyzed using AMOS16 software and structural equation modeling. The results showed that Quantum management indirectly predicts the productivity of human resources through the variable of career enthusiasm. In other words, the job craving for the relationship between quantum management with human resource efficiency plays a mediating role. Based on these results, it can be concluded that the development of new managerial practices, including quantum management, in order to increase the employee's employee eagerness, has a significant role in improving employee productivity.

  Keywords: Quantum Management, Human Resource Productivity, Job Engagement
 • Farzaneh Porgoli, Batoul Faghiharam *, Saeed Moradi Pages 124-140
  Background and Aim

  The aim of this study was to investigate the relationship between organizational socialization and retention of talents and the mediating role of organizational trust of employees of Tehran Petroleum Engineering and Construction Company by correlational method of structural equation modeling.

  Methodology

  The statistical population of the present study consisted of 440 employees of Tehran Petroleum Engineering and Construction Company, using Krejcie and Morgan (1970) formula, 144 people were selected by simple random sampling. To collect the relevant data, Shateri Talent Retention Questionnaire (2015), Taormina Organizational Socialization (1997) and Organizational Trust Shakli-Zalabak, Ellis and Vinograd (2003) were used. Validity of their internal consistency type through Cronbach's alpha coefficient, respectively 0.76, 0.84, 0.78 was obtained. Structural equation model was used to analyze  the data.

  Results

  The test results showed that there is a direct relationship between organizational socialization and organizational trust and talent retention and organizational trust in organizational socialization has a partial mediation on talent retention.

  Keywords: Organizational Socialization, organizational trust, retention of talents
 • Bahman Khani, Amine Ahmadi *, Mehdi Bagheri Pages 141-157
  Background and Aim

   The present study was conducted to develop a comprehensive model of global citizen education based on components of cultural capital and national identity.

  Methodology

  Method of the study was mixed (qualitative-quantitative). Population of the study, in the qualitative part, included active higher education experts in governmental and non-governmental universities of Hormozgan Province. A total of 14 individuals were recruited through purposive sampling by using snowball technique and applying theoretical saturation in semi-structured interviews. The population in the quantitative part included all faculty members of Islamic Azad University of Hormozgan. By using Morgan’s Table, 185 individuals were selected through cluster sampling. Data collection instruments consisted of a researcher-made questionnaire in the quantitative part and for investigating objectives and questions, inferential statistics, confirmatory factor analysis were used. Also, for determining validity and suitability of the designed model, convergent and divergent avidity indexes,combined reliability and Cronbach’s alpha were utilized. Additionally, in order to analyze the data, Smart-PLS software was employed.

  Results

  Results indicated that national identity and cultural capital had acceptable goodness of fit for global citizen education. Finally, according to the findings, some implications for realizing the program are offered.

  Keywords: global citizenship education, Cultural Capital, national identity, national educational system
 • Mohammad Kouchaki, AliReza Bakhshayesh *, Samane Asadi Pages 158-168
  Background and Aim

  The objective behind conducting this research was the effect of goal-setting instruction on self-regulation and educational motivation in Isfahan adolescent students.

  Methodology

  The population of the current study was all the students at the first grade of Esfahan high schools who were simple randomly selected in (2018) referring to Salamat Andishan-e-Mehr40 students with low self-regulation and low educational motivation were selected based on the self-regulation questionnaire designed by Boffard et al. in 1995 and which was standardized by Kadivar in Iran in 1380 and also educational motivation scale AMS (2009) was identified and were randomly assigned in experimental and control groups. The study is semi-experimental in type. After administering the pretest, the experimental group received 8 goal-setting teaching session but the control group received no specific training. So as to examine the difference in averages due to a diffraction source and also regarding the presence of some dependent variables, using SPSS version 21, MANCOVA was conducted

  Results

  The results of the analysis indicated that goal-setting instruction has a significant effect on Isfahan adolescent students' self-regulation and educational motivation and has increased self-regulation

  Keywords: Goal-setting instruction, Self-regulation, educational motivation, Students, Adolescent
 • Maryam Ahmadi Zahrani *, Mohammadreza Barat Pages 169-186

  The purpose of this study was to determine the relationship between self-esteem and organizational commitment according to the organizational empowerment moderator variable in the General Department of Technical and Vocational Education in Isfahan province. The present method is a descriptive (analytic study type) with inductive logic. The statistical population of this study was all professional and technical staff of Isfahan province. In the second half of 1396, 652 people were reported. The sample size was selected on the basis of Morgan's table of 242 people and were selected by available sampling method. The instruments for collecting data were Alan and Meyer (1990) with 24 items, Ison Ezzenck (1976) with 30 items, Empathy, Baron-Cohen (2003) with 24 items, respectively. After verifying the formal and content validity of the questionnaires, the organizational commitment, self-esteem and empathy were more than 0.7, which, according to the number of questions, indicated that the instrument was accurately measured in the research. Data were analyzed by descriptive and inferential statistics using SPSS24 software. The results showed that there is a significant correlation between organizational commitment, empathy and self-esteem variables (p <0.05) and empathy variable can play a moderating role between self-esteem and organizational commitment (p <0/01) . The results showed that there is a significant difference in age groups responding to research questionnaires in organizational commitment (P <0.05). But in the two variables of empathy and self-esteem, there is no significant difference in the response of any of the age groups of employees of Isfahan Technical and Vocational Organization. There is a significant difference between the opinions of male and female respondents in the level of organizational commitment . But there is no significant difference in the variables of self-esteem and empathy (P <0.05). There is a significant difference in the scores of empathy of different educational groups in the staff of Isfahan Technical and Vocational Organization (P <0.05). There is no significant difference in the response of any of the respondent groups with different work histories in the variables of organizational commitment, self-esteem and empathy in the staff of Isfahan

  Keywords: Organizational Commitment, Self-esteem, empathetic sense, technical, vocational organization
 • Mohammad Mohammaipour *, Saraei Aliasghar, Mahmoud Jajarmi Pages 187-202
  Introduction

  The aim of the present study was to investigate the role of class perceptions in students' academic achievement with the mediating role of motivational beliefs and goal setting.

  Methodology

  The present study was of descriptive type and its design was correlation of path analysis. For this purpose, 403 students of Farhangian University of Mashhad were selected by stratified random sampling method to collect information from three questionnaires of Gentry and Others classroom perceptions (2002), McGregor and Elliot oal orientation (2001) and motivational strategies of learning Pintrich and others ( 1991) was used. The relationship between the variables was tested by modeling structural equations.

  Results

  The results showed that classroom perceptions were positive predictors of students' goal orientation, motivational beliefs and academic performance. Also, goal orientation and motivational beliefs were positive predictors of academic performance.

  Conclusion

  Finally, the results of the study confirmed the significant role of mediator of goal orientation and motivational beliefs in the relationship between class perceptions and academic performance.

  Keywords: goal orientation, motivational beliefs, perceptions of class, cademic performance, student