فهرست مطالب

Language Horizons - Volume:5 Issue: 2, Summer and Autumn 2021
 • Volume:5 Issue: 2, Summer and Autumn 2021
 • تاریخ انتشار: 1400/11/10
 • تعداد عناوین: 12
|
 • عباسعلی رضائی*، آرزو قبادی صفحات 7-26
  علاقه به کاربرد نشانگرهای فراگفتمانی در مقاله های پژوهشی رشته های گوناگون، در بین پژوهشگران گفتمان و ژانر گسترش یافته است. در میان رشته های علوم سخت، زمین شناسی و زیرشاخه های آن کمتر مورد توجه قرار گرفته است. این در حالی است که یافته های پژوهشی اصیل دانشجویان تحصیلات تکمیلی زمین شناسی در مقاله های تخصصی، تا اندازه ای به سبب دانش اندک آن ها درباره کاربرد درست نشانگرهای فراگفتمانی در مقاله های پژوهشی شان، در مجله های تخصصی با اعتبار بالای رشته های آن ها مورد پذیرش قرار نمی گیرد. در پژوهش حاضر، با استفاده از چارچوب نظری هایلند و تسه (2004)، بر نوع و فراوانی کاربرد نشانگرهای فراگفتمانی در شش زیرشاخه اصلی زمین شناسی (یعنی مهندسی زمین شناسی، رسوب شناسی، لرزه شناسی، سنگ شناسی، دیرین شناسی و ژیوتکنیک) تمرکز شده است. برای پاسخ به پرسش های پژوهش، 180 مقاله پژوهشی از73 مجله با رتبه بالای زمین شناسی، از پیکره اصلی انتخاب شد. یافته های بررسی دقیق واژه به واژه مقاله ها نشان داد که به جز نشانگرهای درون مرجع، شش زیرشاخه اصلی زمین شناسی از جنبه آماری تفاوت معناداری در نوع و فراوانی کاربرد ویژگی های فراگفتمانی نشان دادند. افزون بر این، نتایج نمایانگر آن بود که در سنگ شناسی، مهندسی زمین شناسی و رسوب شناسی، فراوانی بیشتری در کاربرد نشانگرهای تعاملی در مقایسه با سه زیرشاخه زمین شناسی همتایشان مشاهده شد. با این وجود، این سه زیرشاخه، یعنی لرزه شناسی، دیرین شناسی و ژیوتکنیک، فراوانی بالاتری در به کارگیری عناصر فراگفتمانی تقابلی نشان دادند. یافته های این پژوهش، کاربردهایی برای پژوهشگران ژانر، مدرسین زبان انگلیسی تخصصی و نویسندگان تازه کار زمین شناسی دارد.
  کلیدواژگان: نشانگرهای گفتمان، عناصر تعاملی، عناصر تعامل گر، زمین شناسی، ساماندهی بلاغی
 • اغول گل نظری*، سونیا ظریف ضروری صفحات 27-40
  با توجه به نقش مهم نیازسنجی در دوره های انگلیسی با اهداف ویژه دانشگاهی و لزوم بازنگری این دوره ها در ایران، پژوهش حاضر با سه بعدی سازی روش ها ومنابع پژوهش، به بررسی نیازهای کنونی و نیازهای آتی زبان انگلیسی دانشگاهی دانشجویان کارشناسی فیزیوتراپی می پردازد. به همین منظور، داده های کمی و کیفی پژوهش از 132 دانشجوی کارشناسی، 20 دانشجوی کارشناسی ارشد مشغول به کار، 20 استاد فیزیوتراپی، و 9 استاد زبان تخصصی از 4 دانشگاه علوم پزشکی در تهران با استفاده از 2 نسخه پرسش نامه نیازسنجی و مصاحبه نیمه باز گرداوری شدند. نتایج پژوهش نشان داد که با وجود مهم یا خیلی مهم بودن اکثر مهارت ها و ریزمهارت های هدف برای همه گروه های حاضر در پژوهش، در اولویت بندی های گروه ها تفاوت هایی وجود داشت. نتایج بخش خودارزیابی همچنین مهارت هایی که در آن ها دانشجویان نیاز به تقویت داشتند، را مشخص کرد. یافته های تحقیق، همچنین مسایل و راه حل هایی برای دروس زبان تخصصی برای دانشجویان فیزیوتراپی را بررسی می نماید و از طریق مثلث سازی نظرات گروه های مختلف در مورد نیازهای هدف و نیازمندی های شرایط کنونی دانشجویان، پیشنهاداتی برای بهبود و ارتقای دوره ها و منابع آموزشی ارایه می نماید.
  کلیدواژگان: انگلیسی با اهداف ویژه دانشگاهی، نیازسنجی، نیازهای کنونی، سه بعدی سازی، دانشجویان فیزیوتراپی
 • محمدحامد هومان فرد، محمد رحیمی* صفحات 51-73

  این پژوهش به بررسی تاثیر بازخورد همسان رو در رو و باواسطه-رایانه بر توانایی نوشتاری و رخدادهای زبان-وابسته زبان آموزان درون گرا و برون گرای زبان دوم پرداخته است. هشتاد و شش زبان آموز انگلیسی سطح متوسط به صورت تصادفی به دو گروه متفاوت بازخورد همسان رو در رو و با واسطه-رایانه دسته بندی شدند. در کلاس های باواسطه رایانه، شرکت کننده ها بازخورد همسان و نظراتشان را با استفاده از پلت فرم گوگل داکس رد و بدل کردند. در این میان، در گروه رو در رو، شرکت کننده ها نظراتشان را بر روی کاغذ رد و بدل کردند؛ آن ها همچنین هفته ای یک بار گرد هم آمدند تا درباره نظراتشان به صورت رودررو گفت وگو کنند. یافته ها نشان داد که درون گراها در گروه باواسطه-رایانه به طور معناداری بیشتر از افراد درون گرا در گروه رو در رو پیشرفت کردند. با این وجود، برون گراها در هر دو گروه رو در رو و باواسطه-رایانه به صورتی برابر پیشرفت کردند. یافته ها همچنین نشان داد که هم درون گراها و هم برون گراها در گروه باواسطه-رایانه، رخدادهای زبان- وابسته بیشتری در مقایسه با همتایان خود در گروه رو در رو تولید کردند. افزون بر این، بر اساس نتایج الگوهای جفتی زبان آموزان درون گرا و برون گرا تاثیراتی بر تعداد رخدادهای زبان-وابسته تولیدشده توسط آن ها داشتند.

  کلیدواژگان: بازخورد همسان باواسطه -رایانه، رخدادهای زبان-وابسته، درون گرایی، برون گرایی، مهارت نوشتاری زبان دوم
 • مژده سوزنی، سید حسام الدین آل یاسین*، مهدی نصیری صفحات 75-96
  این پژوهش در پی بررسی کارآمدی بازخورد اصلاحی وابسته به تابلوی هوشمند در مقایسه با بازخورد اصلاحی مبتنی بر کاغذ برای گسترش واژگان زبان انگلیسی ایرانی بوده است. به این منظور، نمونه ای از 80 زبان آموز انگلیسی با مهارت متوسط بر مبنای نمره به دست آمده از یک آزمون مهارت زبانی انتخاب شدند. سپس شرکت کننده ها، به صورت تصادفی به سه گروه دسته بندی شدند: دو گروه آزمایشی و یک گروه کنترل. نخستین گروه آزمایشی (تعداد= 30) در حالی که بازخورد اصلاحی وابسته به تابلو هوشمند را دریافت می کردند، مورد آموزش واژگان هدف قرار گرفتند، و گروه آزمودنی دوم (تعداد= 25) در حالی که بازخورد اصلاحی مبتنی بر کاغذ دریافت می کردند، مورد آموزش واژگان هدف قرار گرفتند؛ گروه کنترل که مورد آموزش واژه های هدف قرار گرفتند، هیچ بازخوردی از هیچ نوعی دریافت نکردند. یافته های آزمون تحلیل واریانس نشان داد که بازخورد اصلاحی مبتنی بر کاغذ ، اندکی، یادگیری واژگان هدف به وسیله شرکت کنندگان را بهبود بخشیده است. ولی، روش بازخورد اصلاحی وابسته به تابلوی هوشمند، تاثیر معناداری در این زمینه نشان داده است. یافته ها می توانند بیانگر دیدگاه های نوآورانانه ای در حوزه یادگیری زبان به کمک فناوری و فناوری های جدید در آموزش زبان دوم فراهم آورد.
  کلیدواژگان: تابلو هوشمند، بازخورد اصلاحی، بازخورد اصلاحی وابسته به تابلوی هوشمند، بازخورد اصلاحی مبتنی بر کاغذ، یادگیری واژگان
 • مرجان وثوقی*، فرنوش کریمی صفحات 97-114

  در این مقاله سعی شد تا پژوهش بر مبنای رویکردهای اخیر تحلیل گفتمان سیاسی که همسو با دیدگاه ون دایک (2006) متن در انطباق با بافت مربوطه بررسی می شود، دنبال شود. هدف اصلی این بود که به گفتمان های سیاسی از دید تحلیل گفتمان سیاسی نگریسته شود تا ببینیم آیا ایدیولوژی ها و روابط قدرت طرفین در موضع هدف این پژوهش، احتمالا می توانند با عناصر زبانی - در این جا ابزارهای بلاغی-  هم سو باشند و تا چه اندازه چنین انطباق متن-بافتی در داده های انتخاب شده با ابزارهای زبانی قابل تشخیص است. در نتیجه، نگارندگان در پی واکاوی نمونه ای از گفت وگوی سیاسی - مناظره های زنده پیشا-ریاست جمهوری 2008 ایالات متحده- در میان دو کمپین سیاسی «جمهوری خواه» در مقایسه با «دموکرات» برآمدند. در راستای این هدف، برخی راهبردهای سیاسی مباحثه در مدل ون دایک از قبیل «سلطه»، «وعده یا بار مسئولیت»، «برنامه های آینده»، «مقایسه»، «توافق عمومی»، «تعمیم های خلاف واقع»، «مردم گرایی»، «همگانی سازی» و «بازی اعداد» در انطباق با برخی ابزارهای بلاغی مانند «استعاره»، «مبالغه »، «کنایه »، «حسن تعبیر» و موارد مشابه مورد بررسی قرار گرفتند. حرکت های گفتمانی رایج در گزاره های گفتاری اوباما در مقایسه با مک کین در میان راهبردهای مشابه مورد مقایسه و مقابله قرار گرفت تا هر یک از ابزارهای بلاغی نوظهور کشف شوند. یافته ها نشان دادند که 1) نامزدهای سیاسی از حرکت های بلاغی و سیاسی در همراهی با واحدهای گزاره ای یکسانی استفاده کرده بودند، 2) برخی از ابزارهای گفتمانی به کاررفته با بیشتر راهبردهای سیاسی مانند تکرار و استعاره موازی بودند و 3) برخی از راهبردهای سیاسی نیز شامل «مقایسه»، «مردم گرایی» و «برنامه های آینده» نسبت به دیگر ابزارها و راهبردها به وفور به کار رفته اند.

  کلیدواژگان: تحلیل گفتمان تقابلی، تحلیل گفتمان سیاسی، راهبردهای سیاسی، ابزارهای بلاغی، گفتار پیشا-ریاست جمهوری ایالات متحده
 • کیمیا سلطانی، داود کوهی*، نسرین حدیدی تمجید صفحات 115-137
  پژوهش حاضر، با الهام از نظریه های بلاغت بینافرهنگی و تمایز هایشان میان فرهنگ های کوچک و بزرگ، کوشید تا بررسی کند که آیا تکرارپذیری حرکت های متنی-کارکردی در مقاله های انگلیسی علوم نرم به متغیرهای فرهنگی و بینارشته ای حساس است. به این منظور، 600 مقاله پژوهشی انگلیسی، که نیمی از آن ها به وسیله نویسندگان ایرانی و نیمی دیگر توسط نویسنده های انگلیسی زبان در 6 حوزه علم نرم نوشته شده، از 2006 تا 2018 چاپ شده بودند، انتخاب گردیدند. مدل حرکت ویسبرگ و بوکر (1990) به کار گرفته شد تا حرکت های فراگیر اصلی در مقاله های پژوهشی مشخص گردد؛ سپس، فراوانی های حرکت های متنی-کارکردی در بخش های مختلف مقاله های پژوهشی اندازه گیری شود. یافته های تحلیل کمی داده ها نشان داد که کاربرد حرکت های متنی-کارکردی با پیشینه فرهنگی نویسندگان مرتبط نبود. هر چند، برخی تفاوت ها در پراکندگی حرکت های تکرارپذیر در حوزه ها و بخش های مقالات پژوهشی یافت شدند. به این معنا که حرکت های متنی-کارکردی تکراری، بیشترین فراوانی را در بخش بحث و کمترین فراوانی را در قسمت روش به دست دادند. افزون بر این، غالبا بیشترین میزان فراوانی در مقاله های پژوهشی رشته اقتصاد و کمترین آن در مقاله های پژوهشی رشته روان شناسی دیده شد که به قرادادهای خاص رشته نسبت داده شد. در مرحله کیفی پژوهش، استدلال های برخی نویسندگان مقاله های پژوهشی برای بهره گیری از حرکت های متنی-کارکردی تکراری که با ایمیل به دست آمده بود، مورد تحلیل محتوایی قرار گرفت و سه دلیل رایج شان برای استفاده از حرکت های متنی-کارکردی، از قبیل راهنمایی خواننده، قراردادهای حوزه ای، و طول مقاله پژوهشی مشخص شد. یافته های این پژوهش می تواند به عنوان راهنمایی برای طراحان دوره درسی به کار رود تا مواد خاص رشته برای کلاس های نگارش انگلیسی با اهداف دانشگاهی که در آن ها حرکت های متنی-کارکردی مورد تاکید قرار گرفته اند، فراهم شود.
  کلیدواژگان: فرهنگ بزرگ، بلاغت کلامی بینافرهنگی، تکرارپذیری حرکت های متنی-کارکردی، فرهنگ کوچک، علوم نرم
 • والی محمدی*، نرجس محیط صفحات 139-166
  پژوهش حاضر به واکاوی تاثیرگذاری و اثربخشی تدریس واژه یاب بنیاد بر یادگیری و استفاده از باهم آیی حروف اضافه به وسیله زبان آموزان ایرانی پرداخته است. افزون بر این، مسایل آموزشی آن را از دیدگاه دانش آموزان و معلم مورد کنکاش قرار دادیم. به این منظور، 60 زبان آموز سطح متوسط همگون زبان دوم در قالب دو گروه 30 نفره ای  هدف و کنترل در مطالعه شرکت کردند. یک آزمون محقق ساخته درباره باهم آیی حروف اضافه به عنوان پیش آزمون، برای اطمینان از اینکه دانش باهم آیی حروف اضافه زبان آموزان تقریبا برابر باشد، برگزار گردید. سپس، دو نسخه موازی پیش آزمون، به عنوان پس آزمون های بلافصل و تاخیردار با هدف ارزیابی تاثیر(های) احتمالی هشت جلسه شصت دقیقه ای اجرا شد. یافته های آزمون تحلیل واریانس اندازه گیری های مکرر تفاوت معناداری را بین نتایج گروه آزمایش و گروه کنترل از پس آزمون های پیوسته تا تاخیری نشان داد. همچنین، تاثیر متقابل زمان و گروه معنادار بود. در پایان پژوهش، یک پرسش نامه  بیست ماده ای به کار گرفته شد تا نگرش شرکت کنندگان نسبت به استفاده از واژه یاب برای یادگیری باهم آیی حروف اضافه به دست آید. یافته ها نشان داد که تقریبا همه پاسخ دهندگان نسبت به یادگیری باهم آیی حروف اضافه از طریق واژه یابی نگرش مثبتی داشتند، اگرچه برخی شرکت کننده ها با دشواری های فناوری یا تمرینی در هنگام بهره گیری از این فناوری روبه رو شدند. همچنین نگرش معلم نسبت به آموزش باهم آیی حروف اضافه مبتنی بر واژه یاب را با مصاحبه مورد بررسی قرار دادیم که به مسایل و امکان های بیشتری برای تمرین آموزش کلاسی اشاره داشت. سرانجام، کاربردهای این تحقیق برای بررسی آموزش زبان و زبان شناسی کاربردی مورد بحث قرار گرفت.
  کلیدواژگان: واژه یاب، باهم آیی های دستوری، باهم آیی واژگانی، حرف اضافه، باهم آیی حروف اضافه
 • جلیل فتحی*، سعید نوروززاده، آرش سحرخیز صفحات 167-186

  در نتیجه نقش عوامل روان شناختی تاثیرگذار بر عملکرد معلمان، تمایل روزافزونی به اهمیت ساختارهای تاثیرگذار بر کارآمدی و تعهد شغلی معلمان به وجود آمده است. برای روشن تر ساختن روابط میان عوامل روان شناختی معلم در بافت انگلیسی به عنوان زبان خارجی، هدف این پژوهش، واکاوی نقش خود-کارآمدی و کارآمدی گروهی معلمان به عنوان پیش بینی کننده های تعهد شغلی در میان مدرسان زبان انگلیسی ایرانی بود. به این منظور، نمونه ای از 168 معلم انگلیسی، مقیاس های خود-گزارشی ساختارهای مورد بررسی را تکمیل نمودند. مدل معادلات ساختاری برای اندازه گیری روابط معمولی میان متغیرها به کار گرفته شد. یافته ها نشان داد که حس خود-کارآمدی معلمان 7/23 درصد واریانس تعهد شغلی را تبیین کرد، در حالی که کارآمدی گروهی معلمان 5/10 درصد واریانس تعهد شغلی را توجیه نمود. همچنین معلوم شد که اگر چه هر متغیر سهم منحصربه فردی در تعهد شغلی داشت، خود-کارآمدی فردی معلمان پیش بینی کننده قوی تری برای تعهد شغلی در مقایسه با کارآمدی جمعی آن ها بود. بر مبنای یافته ها، می توان کاربردهای مهمی برای برنامه های آموزشی معلمان انگلیسی به عنوان زبان خارجی ارایه نمود.

  کلیدواژگان: کارآمدی گروهی، معلمان انگلیسی به عنوان زبان خارجی، مدل معادلات ساختاری، خود-کارآمدی معلم، تعهد شغلی
 • زهرا قاسمی، ناصر دشت پیما*، سید مجید علوی شوشتری صفحات 187-203
  از اواخر دهه های قرن بیستم، نظریه تروما وجهه آکادمیکی برای تحلیل نمودهای ادبی فرم های گوناگون خشونت، سرکوب و دگرگونی های اجتماعی به دست آورده است. این مقاله می کوشد تا بر مبنای دیدگاه فروید از تروما و بیشتر ساماندهی های اخیر ناهنجاری اضطراب پست-ترمایی، سومین رمان فدیا فقیر، آوای فاخته را بررسی کند. این نویسنده، که درباره دایسپورا و از دایسپورا می نویسد، شخصیت زن جوان مسلمانش را به مبارزه برای هویتش در کشوری غربی هدایت می کند. این مقاله، راهبردهای ادبی و تکنیک های روایی در این روایت ترومایی فمینیستی را تحلیل می نماید تا نشان دهد چگونه نویسنده کوشیده آن چه را که اصالتا با بی صدایی نشان دار شده، بازنمایی کند. به منظور تقلید از فرم ها و نشانه های تاثیر تروما، سبک روایی رمان ویژگی های ازهم گسیختگی، غیر خطی، تکرار، نثر شعرگونه و جریان سیال ذهن را نمایان می کند. این پژوهش نشان می دهد که تاثیر متقابل این تکنیک ها به خواننده در درک ماهیت گریزان تجربه تروماتیک کمک کرده و او را از جنبه عاطفی با داستان روای درگیر می نماید. کتی کاروث، آنه وایت هد و لوری ویکروی در میان نظریه پردازان اصلی این پژوهش هستند.
  کلیدواژگان: تروما، دایسپورا، فدیا فقیر، آوای فاخته، تکنیک های روایی
 • مهرنوش عبدالله زاده، حامد برجسته*، رضا بی ریا صفحات 205-225

  الگوی تعاملی، به عنوان یک نظام یادگیری منحصر به فرد هوشمند، برای کمک به معلم های زبان پیشنهاد شده تا با گذر از محدودیت های روش شناختی سنتی و ارجاع به ماهیت کلی زبان آموزان، تجربه های فراگیران دگرگون شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر استفاده از مدل تعاملی بر مهارت های صحبت کردن زبان آموزان انگلیسی ایرانی انجام شد. به این منظور، از میان جامعه هدف زبان آموزان انگلیسی در یکی از موسسه های زبان در ایران، صد دانش آموز زن در سطح متوسط با رده سنی 18 تا 25 سال که به صورت تصادفی از میان 150 شرکت کننده انتخاب شدند، بر مبنای روش شنیداری-گفتاری (تعداد = 32)، آموزش زبان تکلیف-محور (تعداد= 33) و الگوی تعاملی (تعداد= 35) مورد آموزش قرار گرفتند. با بهره گیری از چرخه سه گانه ای مشتمل بر پیش آزمون، مداخله و پس آزمون، داده های به دست آمده با نرم افزاراس پی اس اس تحلیل شدند. نتیجه تحلیل داده های پس آزمون نشان داد شرکت کننده هایی که با مدل تعاملی آموزش دیده اند به طور معناداری بر دیگر نمونه های هدف در زمینه تکلیف های صحبت کردن زبان دوم برتری داشتند. در نتیجه، شرکت کنندگان در هر سه گروه مورد مصاحبه قرار گرفتند تا مشاهده شود آن ها چگونه مزیت های ذاتی مدل تعاملی در تمرین واقعی را درک کردند. یافته های کمی به دست آمده از مصاحبه با دانش آموزان از طریق تحلیل محتوا با تکیه بر فرم های رمزگذاری باز و محوری تحلیل شد و نتایج نشان داد که الگوی تعاملی بیشتر از جنبه آموزشی کارآمدتر از آموزش زبان تکلیف محور و روش شنیداری-گفتاری بود. بی گمان، یافته ها می تواند برای زبان آموزان انگلیسی، برنامه ریزان و مدرسان زبان خارجی کاربردهای جالب توجهی داشته باشد.

  کلیدواژگان: روش شنیداری-گفتاری، نظام یادگیری هوشمند، مدل تعاملی، مهارت صحبت کردن، آموزش زبان تکلیف-محور
 • شکوه رشوند سمیاری*، نسرین گل بخشی صفحات 227-237
  زبان آموزان موفقیتشان را وام دار عوامل گوناگونی هستند که ممکن است به تفاوت های فردی منجر شود. در میان این عوامل موثر، انگیزش و باور زبان آموزان به عنوان دو ویژگی متمایز در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور،120 زبان آموز انگلیسی سطح متوسط با رده سنی 15 تا30 سال که در موسسه های مختلف زبان انگلیسی در تهران آموزش می دیدند، در این پژوهش شرکت کردند. از آن ها درخواست شد تا پرسش نامه انگیزش (دورنیه و تگوچی، 2009) و فهرست باورها درباره زبان آموزی (هورویتز، 1988) را تکمیل کنند. نتایج تحلیل رگراسیون نشان داد که رابطه معناداری بین انگیزش، باور زبان آموزان و نمره های درک مطلب آن ها وجود دارد. یافته ها همچنین نشان داد که 42 درصد خطا در  نمره های درک مطلب آن ها، با استفاده از انگیزش آن ها پیش بینی شد و 27 درصد تنوع در نمره های آن ها با باورهای آن ها به یادگیری زبان انگلیسی قابل پیش بینی بود. در حقیقت، انگیزش و باورهای زبان آموزان دو پیش بینی کننده مهم نمره های درک مطلب شرکت کننده ها بودند. این یافته ها نشان داد که انگیزش و باورهای زبان آموزان می توانند تا اندازه ای برای پیش بینی نمره های درک مطلب زبان آموزان به کار گرفته شود. کاربرد های پژوهش و پیشنهادهایی برای تحقیقات آینده نیز مورد تاکید قرار گرفت.
  کلیدواژگان: انگیزش، باورهای زبان آموزان، نمره های درک مطلب، زبان آموزان زبان دوم، پرسش نامه باورهای زبان آموزان به یادگیری زبان
 • علی حسن پور دربندی*، روشنک اکرمی صفحات 239-252

  زندگی و آرای تریسترام شندی، نجیب زاده، یکی از نامتعارف ترین آثاری که تاکنون نوشته شده، تفاوت چشمگیری با سایر رمان های هم عصر و حتی رمان های پایان قرن هجدهم در پی رنگ، روایت و رفتار شخصیت هایش دارد. در این مقاله، جنبه های مختلفی از رمان که سرمنشا را در زندگی و شخصیت تریسترام شندی به چالش کشیده و ساختارشکنی می کند، مورد بررسی قرار گرفته است. روشن است که تریسترام شندی خود را از مرحله های نامشروطی که اغلب در روایت های سنتی بدیهی شمرده می شوند، از جمله تولد به مثابه پیدایش شخصیت ها، اعتقادی راسخ به هدف دار بودن یک روایت برای فرجام های آموزنده یا اخلاقی، ثبات سرآغازها وآرایش معقول ایده ها در ذهن بشر جدا می کند. این مقاله به چهار بخش اصلی از جمله تولد، تاریخ، زندگی و ذهن گرایی بشر دسته بندی شده و بر آن است تا چندین جنبه منحصر به فرد رمان را نمایان کند در حالی که، به خوانش دقیق متن هم توجه دارد. با این هدف، مقاله به ویژه روی رویدادهای پیرامون شخصیت تریسترام شندی، پدرش والتر شندی و عمو توبی تمرکز می کند. نظریه ارتباط ایده های لاک، که استرن بعدها آن را به ناقض نظریه اصلی لاک در روایت برگردان می کند، در این مقاله نیز مورد واکاوی قرار گرفته است.

  کلیدواژگان: ارتباط ایده ها، خاستگاه، تاریخ، خود، استرن، لاک
|
 • Abbas Rezaee *, Arezoo Ghobadi Pages 7-26
  Interest in metadiscourse markers use in Research Articles (RAs) of different disciplines has grown among discourse and genre researchers. Among the hard sciences, Geology and its’ sub-disciplines have received scant attention. This is while Geology postgraduate students’ original research findings fail to get published in high ranked journals of their specialty, partly due to their insufficient knowledge of the correct use of metadiscourse markers in their RAs. In the present study, using Hyland and Tse’s theoretical framework (2004), we focused on the type and frequency of metadiscourse markers use in six main Geology sub-disciplines (i.e., Engineering Geology, Sedimentology, Seismology, Petrology, Palaeontology, and Geotechnics). To answer the research questions raised in the study, 180 RAs from 73 high ranked journals were selected from the main corpora. The results from the word by word analyses of the articles revealed that, except for endophoric markers, the six sub-disciplines demonstrated a statistically significant difference in the type and frequency of metadiscourse features. In addition, the results indicated that Petrology, Engineering Geology, and Sedimentology demonstrated a higher frequency in the employment of interactive markers compared to their three Geology counterparts. Contrarily, the three sub-disciplines, namely Seismology, Palaeontology, and Geotechnics showed a higher frequency in the application of interactional metadiscourse elements. The findings of the study have implications for genre researchers, ESP instructors, and Geology novice authors.
  Keywords: discourse markers, Interactional elements, Interactive elements, Geology, Rhetorical organization
 • Ogholgol Nazari *, Sonia Zarif Zaroori Pages 27-40
  Considering the leading role of needs analysis (NA) in English for Academic Purposes (EAP) courses and the necessity of reconsidering such courses in Iran, this study was designed to investigate the present and target academic English language needs of undergraduate physiotherapy students through triangulation of sources and methods. To this aim, data were elicited from 132 undergraduates, 20 graduates working as physiotherapists, 20 content teachers, and 9 language teachers at four medical universities in Tehran. The quantitative and qualitative data were gathered through two versions of an NA questionnaire and semi-structured interview protocols, respectively. The findings indicated that, although most of the skills and sub-skills in target needs were considered important or very important by all the stakeholders, there were differences in the preferences and priorities of different groups. The results of the self-assessment section also revealed the skills in which the students need improvement. The findings also signified some issues and options in EAP courses for physiotherapy students and promise implications for refining and enhancing EAP courses and materials through triangulating the multiple points of view on the students' target needs and demands of their present situation.
  Keywords: EAP, NA, Present Needs, Triangulation, physiotherapy students
 • Mohammad Hamed Hoomanfard, Mohammad Rahimi * Pages 51-73

  This study investigated the effect of face-to-face and computer-mediated peer feedback on L2 introverted and extroverted learners’ writing ability and language-related episodes. Eighty-six L2 intermediate English language learners were randomly assigned to two different treatment groups: computer-mediated and face-to-face peer feedback. In computer-mediated classes, the participants exchanged peer feedback and discussed comments using Google Docs platform. Meanwhile, in the face-to-face group, the participants exchanged comments on paper; they also gathered once a week to discuss comments face-to-face. The results revealed that the introverts in the computer-mediated group improved more significantly than the introverts in the face-to-face group. However, the extroverts of both face-to-face and computer-mediated groups improved equally. The findings also indicated that both introverts and extroverts in the computer-mediated group produced more language-related episodes than their counterparts in face-to-face group. Further, the pairing patterns of introverted and extroverted learners were found to have effects on the number of language-related episodes generated by them.

  Keywords: Computer-mediated peer feedback, Language-Related Episodes, Introversion, Extroversion, L2 writing
 • Mojde Suzani, Seyed Hesamuddin Aliasin *, Mahdi Nasiri Pages 75-96
  This study sought to probe the efficacy of interactive whiteboard-mediated corrective feedback versus conventional corrective feedback for Iranian EFL learners’ target language vocabulary development. To this end, a sample of 80 EFL learners at the intermediate proficiency level was selected based on scores obtained from a language proficiency test. The participants were then randomly divided into three groups: two experimental and one control. The first experimental group (n = 30) was taught the target vocabulary items while receiving interactive whiteboard-mediated corrective feedback, and the second experimental group (n = 25) was taught the target vocabulary items while receiving conventional corrective feedback; the control group was taught the target words receiving no feedback of either kind. The ANOVA test results indicated that conventional corrective feedback slightly improved target vocabulary learning by the participants. Interactive whiteboard-mediated corrective feedback, however, proved to be significantly effective in this respect. The findings can be said to provide innovative insights into the area of CALL and new techniques in L2 pedagogy.
  Keywords: Interactive Whiteboard, corrective feedback, Interactive Whiteboard-mediated Corrective Feedback, Conventional Corrective Feedback, Vocabulary Learning
 • Marjan Vosoughi *, Farnoush Karimi Pages 97-114

  In this research, it was tried to follow the recent Political Discourse Analysis (PDA) approaches that map text over relevant context as supported by Van Dijk (2006). The main intention is to look at political discourse via the lenses of PDA to see whether ideologies and power relations of interlocutors in the target setting of this study could have possibly been aligned with linguistic elements -here rhetorical devices- and to see to what extent such text-context mapping is recognized as relevant to language tools within the selected datasets. Accordingly, the researcher tried to follow a sample of political talk -live 2008 US presidential debates- between two republic vs. democratic campaigns. To do so, some political strategies for argumentation including Van Dijk’s model representing 'Authority', 'Topos or burden', 'Future Representations’, ‘Comparison', 'Consensus', 'Counterfactuals', 'Populism’, 'Generalizations', and 'Number Games' were mapped over some linguistic rhetorical devices such as ‘Metaphor’, ‘Hyperbole’, ‘Irony’, ‘Euphemism’, etc.  The common discoursal moves in Obama’s vs. McCain's speech statements were compared and contrasted among similar strategies to find any emergent rhetorical devices. Findings indicate that 1) the political candidates had made use of rhetorical and political moves in tandem within the same propositional units, 2) some of the employed discourse devices were paralleled with the majority of political strategies like Repetition and Metaphor, and 3) some political strategies had been used to excess like 'Comparison’, 'Populism', and 'Future Representation’.

  Keywords: Contrastive Discourse Analysis (CDA), Political Discourse Analysis (PDA), Political Strategies, Rhetorical Devices, US pre-presidential speech
 • Kimia Soltani, Davud Kuhi *, Nasrin Hadidi Tamjid Pages 115-137
  Inspired by intercultural rhetoric theories and their distinctions between big and small cultures, the current study strived to investigate whether Move Recycling (MR) in English soft science research articles (RAs) was sensitive to cultural and disciplinary variations. To this end, 600 English RAs, half of which were written by Iranians and the other half by native English authors in six soft science disciplines, published from 2006 to 2018, were selected. Weissberg and Buker’s (1990) Move model was used to determine the main Moves prevalent in the RAs; then, the frequencies of recycled Moves in various sections of the RAs were calculated. The quantitative data analysis results revealed that the use of MR was not associated with the authors’ cultural background. However, some differences were found in the distribution of recycled Moves across RA sections and disciplines. That is, MR was most frequently found in the Discussion and least frequently in the Method sections. Moreover, it was most often observed in Economics RAs and least often in Psychology RAs, which was attributed to discipline-specific conventions. In the qualitative phase of the study, some RA authors’ rationales for using MR elicited via emails underwent content analysis, and their three common reasons for using MR, including reader guidance, discipline conventions, and RA length, were identified. The findings of this study may serve as a guide for course designers to prepare discipline-specific materials for EAP writing classes in which MR is emphasized.
  Keywords: big culture, intercultural rhetoric, move recycling, small culture, soft sciences
 • Vali Mohammadi *, Narjes Mohit Pages 139-166
  The present study explored the effectiveness and efficacy of concordance-based instruction on learning and using proposition collocations (PCs) by Iranian EFL learners. Furthermore, we explored the instructional issues involved from both students and the teacher's perspectives. To this end, 60 homogeneous intermediate EFL learners participated in the study as the two thirty-subject groups of experimental and control. A researcher-made test on PCs was administered as the pretest to make sure that the learners’ knowledge of PCs was approximately equal. Two parallel versions of the pretest were administered, in turn, as the immediate and delayed posttests with the aim of evaluating the possible effect(s) of eight sixty-minute treatment sessions. The results of a repeated-measures ANOVA revealed a significant difference between the performance of the experimental group and control group from the immediate to the delayed posttests. Also, the effect for the interaction of time and group was significant. At the end of the study, a 20-item questionnaire was administered to elicit participants’ attitudes towards using concordancing to learn PCs. The results revealed that almost all respondents expressed positive attitudes towards learning PCs through concordancing, although some participants faced some practical or technical difficulties while using this technology. We also surveyed the teacher’s attitude towards concordance-based PC instruction via an interview, proposing further issues and options for the classroom teaching practice. Lastly, the implications of the study for language teaching and applied linguistics are discussed.
  Keywords: Concordancing, grammatical collocations, lexical collocations, preposition, preposition collocations (PCs)
 • Jalil Fathi *, Saeed Nourzadeh, Arash Saharkhiz Arabani Pages 167-186

  As a result of the role of teachers’ psychological factors in affecting their performance, there has been an ever-increasing interest in the significance of teachers' constructs in influencing their effectiveness and work engagement. As an attempt to shed more light on the relationships between teacher psychological factors in English as a Foreign Language (EFL) context, the objective of this research was to probe the role of teachers’ self-efficacy and their collective efficacy as the predictors of work engagement for Iranian EFL instructors. To this end, a sample of 168 English teachers completed the self-report scales of the constructs under investigation. Structural Equation Modeling was adopted to evaluate the causal relationships among the variables. The findings revealed that teachers’ sense of efficacy explained 23.7% of the work engagement variance whereas teacher collective efficacy accounted for 10.5% of the variance in work engagement. It was revealed that, although each variable had a unique contribution to work engagement, teachers’ individual self-efficacy was a more powerful predictor of work engagement than their collective efficacy. Based on the findings, important implications can be provided for EFL teacher education programs.

  Keywords: Collective efficacy, EFL Teachers, Structural Equation Modeling, teacher self-efficacy, work engagement
 • Zahra Ghasemi, Nasser Dasht Peyma *, Seyyed Majid Alavi Shooshtari Pages 187-203
  Since the last decades of the 20th century, trauma theory has gained academic status for analyzing literary representations of various forms of violence, oppression, and social upheavals. Drawing upon the Freudian model of trauma and more recent categorizations of post-traumatic stress disorder, this paper aims to study Fadia Faqir’s third novel, The Cry of the Dove. The author, who writes about and from diaspora, leads her young Muslim female character to fight for her identity in a Western country. The paper analyzes the literary strategies and narrative techniques in this feminist trauma narrative to indicate how the author has tried to represent what is originally marked by voicelessness. In order to imitate the forms and symptoms of the impact of trauma, the novel’s narrative style features fragmentation, non-linearity, repetition, poetic prose, and stream of consciousness. This paper proves that the interplay of these techniques helps the reader understand the evasive nature of traumatic experience and engage her or him emotionally with the narrator’s story. Cathy Caruth, Anne Whitehead, and Laurie Vickroy are among the main theoreticians of the research.
  Keywords: Trauma, Diaspora, Fadia Faqir, The Cry of the Dove, Narrative Techniques
 • Mehrnoosh Abdollahzadeh, Hamed Barjesteh *, Reza Biria Pages 205-225

  ENGAGE model, as a unique brilliance learning system, has been proposed to help language teachers to revolutionize language learners’ experiences by transcending the limitations of conventional methodologies and addressing the whole being of the learners. The present study sought to investigate the impact of using ENGAGE model on the speaking skills of Iranian EFL learners. For this purpose, from the target population of students learning English in one of the language institutes in Iran, 100 female intermediate students with an age range of 18 to 25 were randomly selected out of 150 participants and assigned to three groups, receiving their instruction based on the principles of Audio Lingual Method (ALM), (n = 32), Task-based Language Teaching (TBLT) (n = 33), and ENGAGE model (n = 35). Applying a tripartite cycle comprising pretesting, intervention, and post-testing, the obtained data were analyzed via SPSS. The outcome of the posttest data analysis revealed that the participants taught by ENGAGE model significantly outperformed those in other samples on target L2 speaking tasks.  Subsequently, the participants in the three groups were interviewed to see how they perceived the inherent merits of the ENGAGE model in real practice. The qualitative data drawn from the interviews with the students were analyzed through content analysis relying on open and axial coding forms and the results reflected that the ENGAGE model was the most pedagogically efficient method compared to TBLT and ALM. Notably, the findings could have interesting implications for ELT practitioners, program developers, and EFL teachers.

  Keywords: ALM, Brilliance Leaning System, EFL learners, ENGAGE Model, Speaking Skill, TBLT
 • ‌Shokouh Rashvand Semiyari *, Nasrin Golbakhshi Pages 227-237
  Learners owe their success to various factors that may lead to individual differences. Among those contributing factors, motivation and learners’ belief as two distinct features have been investigated in this research. To this end, 120 intermediate EFL learners in the 15-30 age range, studying in different English language institutes in Tehran participated in this study. They were asked to complete the Motivation Questionnaire (Dörnyei & Taguchi, 2009) as well as the Beliefs about Language Learning Inventory (Horwitz, 1988). The results of the regression analyses revealed that there was a significant relationship between learners' motivation, learners’ belief, and their reading comprehension scores. The results also indicated that 42% of variability in the Iranian EFL learners' reading comprehension scores was predicted by their motivation, and 27% of variability in their scores was predicted by their beliefs toward EFL learning. In fact, both motivation and learners’ beliefs were significant predictors of the participants’ reading comprehension scores. These findings showed that motivation and learners’ beliefs can be used to predict students’ reading comprehension scores to some degree. The implications and suggestions for further studies were also highlighted.
  Keywords: Motivation, Learners’ beliefs, Reading Comprehension Scores, EFL learners, BALLI
 • Ali Hassanpour Darbandi *, Roshanak Akrami Pages 239-252

  The Life and Opinions of Tristram Shandy, Gentleman, one of the most unorthodox works ever written, substantially differs from most of the novels of its time and later eighteenth century in its plot, narration, and treatment of characters. In this paper, different aspects of the novel that challenge and deconstruct the points of origin in the life and character of Tristram Shandy are examined. It is demonstrated that Tristram Shandy detaches itself from the unconditional stages in the traditional narratives that are often taken for granted, including the birth as the genesis of the characters, a solid belief in the purposefulness of a narrative for moral or educational ends, the fixity of beginnings, and the rational order of ideas in the human mind. The article is divided into four major parts, including the birth, history, life, and human subjectivity, and aims at showing several unique aspects of the novel while being mindful of the close reading of the text as well. To this end, the article concentrates particularly on the events revolving around Tristram Shandy, his father Walter, and Uncle Toby. The Lockean association of ideas, which Sterne turns into a parody of Locke’s original thesis later in the narrative, is explored in the article as well.

  Keywords: association of ideas, Origin, History, self, Sterne, Locke