فهرست مطالب

نشریه دانش انتظامی آذربایجان غربی
پیاپی 52 (پاییز 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/11/09
 • تعداد عناوین: 6
|
 • شیوه ها و شگرد های شبکه های قاچاق مواد مخدر در فضای مجازی
  یزدان خیرالهی، عیسی کاکوئی، ابراهیم قربانی صفحات 1-20

  تلاش های دشمن برای بکارگیری فضای مجازی در تحقق اهداف و توطیه های خود از جمله قاچاق مواد مخدر و ارتکاب سایر جرایم آن را افزایش داده است. تحقیق حاضر با هدف بررسی شیوه ها و شگرد های شبکه های قاچاق مواد مخدر در فضای مجازی انجام شد. تحقیق حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و از لحاظ روش پیمایشی و از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی بود. جامعه آماری این تحقیق شامل70 نفر از متخصصین پلیس مبارزه با مواد مخدر و پلیس فتا ناجا و شاغل در دوایر عملیاتی مبارزه با جرایم سایبری بودند که به پرسشنامه محقق ساخته تحقیق با ضریب پایایی 728/0 پاسخ دادند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسشنامه از نرم افزار 22 Spss ویرایش 22 و آزمون ناپارامتریک خی دو و فریدمن استفاده گردید. یافته ها نشان داد تبلیغ مواد مخدر وجذب مشتریان با میانگین 21/4، آموزش مصرف مواد مخدر با میانگین 76/3، آموزش تهیه و تولید مواد مخدر با میانگین 47/3، فروش و توزیع مواد مخدر با میانگین 94/1 و برقراری ارتباط بین باند ها و شبکه های قاچاق مواد مخدر با میانگین 61/1 به ترتیب به عنوان مهمترین شیوه و شگرد های شبکه های قاچاق مواد مخدر در فضای مجازی می باشند.  نتایج نشان داد 1- شیوه ها و شگرد های تبلیغ مواد مخدر و جذب مشتریان، 2- آموزش تهیه و تولید مواد مخدر و 3- آموزش مصرف مواد مخدر در ارتکاب جرایم مواد مخدر در فضای مجازی با اطمینان 99 درصد در حد زیاد می باشد. همچنین نقش شیوه ها و شگرد های 1- فروش و توزیع مواد مخدر در ارتکاب جرایم مواد مخدر در فضای مجازی با اطمینان 99 درصد در حد بسیار زیاد و در نهایت نقش شیوه ها و شگرد های 2- مرتبط با برقراری ارتباط بین باند ها و شبکه های قاچاق مواد مخدر در ارتکاب جرایم مواد مخدر در فضای مجازی با اطمینان 99 درصد، در حد بسیار کم می باشد.

  کلیدواژگان: شگرد، مواد مخدر، فضای مجازی، شبکه های قاچاق
 • مهرداد نوری زاد، حسن حمزه لی صفحات 21-31

  فلسفه وجودی هر سازمانی با ماموریت های مختلف، با عملکرد پویای خود متجلی می شود. توانایی در عملکرد یک امتحان تجربی نیست و نیازمند عملیاتی سازی در سازمان را دارد. معمولا عملکردها در سازمان های دولتی و خصوصی با اهداف متنوع، تفاوت های فاحشی را با یکدیگر داشته و لذا ارزیابی عملکرد نیز بسته به اقتضایات، روند متفاوتی را در سازمان دارد که این فرآیند در سازمان هایی با نیروی انسانی گسترده همانند فرماندهی انتظامی، همواره با چالش های فراوانی روبرو بوده است. ارزیابی عملکرد بالنده ساز، به عنوان یک ارزیابی مشارکتی نوین در حوزه ی مدیریت نیروی انسانی مطرح بوده و به نوعی توجه ویژه ای به واکنش کارکنان در قبال ارزیابی دارد. در این نوع ارزیابی، پاسخ و احساسات مثبت کارکنان نسبت به ارزیابی عملکرد، نشان از موفقیت آن دارد که این وضعیت می تواند منجر به افزایش سرمایه ی اجتماعی در سازمان و متعاقبا، کاهش رفتارهای انحرافی و به عبارت دیگر معکوس کاری در سازمان گردد. با توجه به مباحث ذکر شده آینده پژوهی در حوزه ی مطروحه می تواند به عنوان علت العلل راهبردی بهره وری سازمانی تلقی شود. پژوهش از نوع کاربردی و به صورت توصیفی-پیمایشی انجام شده است. هدف از پژوهش حاضر آینده پژوهی در سیستم ارزیابی عملکرد بالنده ساز فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی با رویکرد کاهش رفتارهای معکوس کاری است. نوع آزمون پیرسون و رگرسیون خطی چندگانه با 3 متغیر و 63 مولفه و در نرم افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفت. جامعه ی آماری مربوط به معاونت های تخصصی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی بوده که تعداد 82 نفر به عنوان نمونه های آماری انتخاب شده اند. نتایج تحقیق نشان داد که آینده پژوهی در سیستم ارزیابی عملکرد بالند ه ساز فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی با رویکرد کاهش رفتار های معکوس کاری از دید نمونه های آماری، می تواند به عنوان یک راهبرد بنیادین در راستای ارتقاء بهره وری سازمانی مطرح باشد.

  کلیدواژگان: آینده پژوهی، ارزیابی عملکرد بالنده ساز، رفتارهای معکوس کاری، فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی
 • صیاد درویشی، علی نیک نفس، فرج قلیزاده صفحات 32-55

  پژوهش حاضر با استعانت از رویکردی کیفی و مبتنی بر روش تحلیل محتوای کیفی می کوشد تا نقش رهیافت های مدیریت انتظامی در پیشگیری از جرایم ضداخلاقی فضای مجازی بر اساس برداشت های ذهنی و تفاسیر و تعاریف کنشگران از این مفهوم را بدست دهد. روش پژوهش، روش تحلیل محتوای کیفی می باشد. داده های کیفی در این مطالعه با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق گردآوری شدند. سوژه های تحت مطالعه 10 نفر از مسیولین مرتبط با فضای مجازی می باشند که بر اساس روش نمونه گیری کیفی/ هدفمند و معیار اشباع نظری انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از روش مقایسه مداوم در طی کدگذاری باز و محوری استفاده شده است. داده های گردآوری شده در قالب 104 مفهوم و 17 مقوله محوری در مصاحبه با مشارکت کنندگان بدست آمد. نتایج حاصل نشان داد، ضعف سواد رسانه ای، گمنامی در فضای سایبر، ضعف پیام رسان های داخلی، برون ریزش هیجانات و ضعف مطلوبیت مناسبات اجتماعی و خانوادگی از مهمترین عوامل بوجود آورنده جرایم ضد اخلاقی در فضای مجازی می باشند. فروپاشی خانواده مهمترین پیامد و رهیافت های انتظامی در ابعاد برنامه ریزی در قالب مقولات راهبرد اطلاع رسانی و حساسیت زایی، بعد سازماندهی در قالب اصلاح ساختارسازمانی و بهره برداری بهینه از منابع انسانی، بعد نظارت وکنترل در قالب راهبرد اطلاعات محوری و راهبرد هوشمندسازی و بعد بسیج امکانات در قالب راهبرد جامعه محوری و هماهنگی شناسایی شده اند.

  کلیدواژگان: فضای مجازی، برنامه ریزی، سازماندهی، ظارت وکنترل، بسیج امکانات، پیشگیری
 • اسماعیل تاتاری بله سور صفحات 56-73

  اعیتاد یکی از بلایای است، که در عصر حاضر تهدیدی در مقابل پیشرفت کشورها به شمار می رود. اعتیاد و معضلات ناشی از آن یکی از مسایلی است که گریبان گیر جامعه و جوانان شده و در حوزه پیشگیری از اعتیاد پلیس نقش و جایگاهی حساس دارد، پلیس به دلیل آشنایی و مهارت در این حوزه می تواند بسیاری از تهدیدات و آسیب های ناشی از اعتیاد را کاهش دهد اهمیت و ارزش پلیس و کارکردهای آن در هر جامعه بر کسی پوشیده نیست. پلیس آگاه، مقتدر و دارای کارکردهای مثبت نماد پیشرفت، آبادانی و امنیت و آسایش در یک کشور محسوب می شود. هدف از انجام این تحقیق بررسی و مطالعه کارکردهای پلیس در حوزه پیشگیری از اعتیاد در مناطق حاشیه ای شهر ارومیه است. تحقیق حاضر به شیوه توصیفی صورت گرفته و برای جمع آوری اطلاعات از منابع متعدد استفاده گردیده است. در پایان نتایج تحقیق نشان داد که، عملکرد و کارکردهای پلیس در حوزه پیشگیری تاثیر مثبت و معنی داری داشته است؛ لذا توصیه می گردد در این زمینه پلیس های تخصصی تقویت گردد و از کلیه ظرفیت ها استفاده شود؛ به ویژه کلانتری های مناطق حاشیه ای می توانند با برنامه های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی بیشترین نقش را در کاهش آسیب های ناشی از اعتیاد داشته باشند.

  کلیدواژگان: پلیس، پیشگیری، اعتیاد، حاشیه نشینی، ارومیه
 • مهدی میرزایی صفحات 74-83

  امروزه زندگی انسان با تکنولوژی و به ویژه رسانه ها پیوند عمیقی خورده و به طور شگفت آوری مزایا و معایب بسیار زیادی برای تمامی ابعاد زندگی او داشته و دارد. هدف اصلی این پژوهش بررسی مطالعه عملکرد رسانه ها و تاثیر آن ها بر افزایش جرایم و ناهنجاری در کارکنان ناجا بود. این پژوهش به صورت کیفی بر اساس دسته بندی منابع دست اول (مجلات و مقالات) و منابع دست دوم (کتب مرجع و دیگر یافته های تحقیقاتی) از بازه زمانی 10 سال گذشته در سال 1400 می باشد. برای استخراج منابع مورد مطالعه از نمایه های داخلی شامل SID و ISC استفاده شد. برای تحلیل داده ها از از روش طبقه بندی با توجه به استخراج مقوله فرعی و اصلی استفاده شده است. یافته ها نشان داد که انعکاس کجروی های اجتماعی در رسانه ها در کاهش نفرت از انحرافات و عادی شدن نابهنجاری در جامعه تاثیر بسزایی دارد، زیرا فرد ضمن اطلاع از نقض هنجارها توسط رسانه‏ها، درمی‏یابد که هنجارهای اجتماعی که به نظر غیرقابل تخطی بودند، قابل شکستن و تخلف هستند، لذا انگیزه ارتکاب جرم در فرد تقویت می شود و این یکی از کارکردهای منفی بیان کجروی ها و انحرافات اجتماعی در رسانه ها است . اما با شناخت این شیوه ها و آموزش سواد رسانه و تربیت مخاطبان فعال می شود با چنین تهاجماتی به مقابله و دفاع پرداخت.

  کلیدواژگان: رسانه های جمعی، سواد رسانه ای، تاثیرات منفی
 • سامان غنی زاده، تورج بهرامی، صادق شکری صفحات 84-94

  بسیج، یعنی حضور بهترین و با نشاط ترین و با ایمان ترین نیروهای عظیم ملت در میدان هایی که برای منافع ملی کشورشان به آن ها نیاز دارد و بسیجی یعنی دل با ایمان، مغز متفکر، دارای آمادگی برای همه میدان هایی که وظیفه ای، انسان را به آن میدان ها فرا می خواند. هدف از انجام این پژوهش تبیین فرهنگ، جایگاه و نقش تفکر بسیجی در تراز انقلاب اسلامی بود. این پژوهش به صورت کیفی بر اساس مرور کتب در سال 1400 انجام شده است. نحوه گردآوری داده ها بر اساس یافته ها پیرو نتایج که مطالب مختلف از کتب و مباحث مطرح مانند دگرگونی های اجتماعی، نقش تکنولوژی در دگرگونی های اجتماعی، تهاجم فرهنگی، تاثیرگذاری و تاثیرپذیری رسانه بر جوامع و تغییر و تحول اجتماعی تهیه شده است. برای تحلیل داده ها از روش کتاب خانه ای استفاده شده است. یافته ها نشان داد که اندیشه و تفکر بسیجی نیز محصول عقل انسان آزاد و عامل شکوفایی آن است که در کلیت خود جهان نگری و بالتبع ایدیولوژی گروهی یا طبقاتی نیست بلکه ایدیولوژی نوع انسان است.افراد بسیجی با داشتن مجموعه ای از صفات و ویژگی های برتر اخلاقی و اسلامی، متصف به تفکر بسیجی و مدیریت جهادی می باشند.

  کلیدواژگان: مدیریت جهادی، تفکر بسیجی، انقلاب اسلامی، بسیج
|
 • Investigating the practices and tricks of drug trafficking networks in cyberspace
  Yazdan Khairullahi, Issa Kakoui, ebrahim ghorbani Pages 1-20

  Enemy efforts to use cyberspace to achieve its goals and plots, including drug trafficking and other crimes, have increased. The purpose of this study was to investigate the practices and practices of cyber drug trafficking networks.The present study was a descriptive-analytic one in terms of survey method and in terms of purpose it was an applied research. The statistical population of this study consisted of 70 specialists of narcotics police and fatwa Naja police working in cybercrime operational circles who answered the researcher-made questionnaire with 0.728 reliability coefficient. SPSS software version 22 was used for data analysis. The results showed that drug advertising and attracting customers with average of 21.21, drug use training with mean of 3.76, drug production and production with mean of 3.47, sales and distribution of drugs with mean of 1.94 And communicating between gangs and drug trafficking networks with an average of 1.61, respectively, are the most important practices and practices of drug trafficking networks in cyberspace, respectively. The results showed that 1- methods and techniques of drug promotion and attraction of customers, 2- Training on drug production and production, 3- Training on drug abuse in cybercrime with 99% confidence. Be it. Also, the role of practices and techniques 1- selling and distributing drugs in committing drug crimes in the cyber-space with a high confidence of 99% and finally the role of practices and techniques 2- related to communication between gangs and trafficking networks. Drugs in cybercrime with 99% confidence are very low.

  Keywords: practices, Drugs, drug trafficking, Cyberspace
 • mehrdad nourizad, hasan hamzeli Pages 21-31

  The existential philosophy of any organization is manifested by its dynamic performance with different missions. Ability to perform is not an experimental test and requires operationalization in the organization. Performances in public and private organizations with different goals are usually very different from each other and therefore performance appraisal has a different process in the organization depending on the requirements. This process always faces many challenges in organizations with large manpower such as law enforcement command. have been. Evaluation of growth performance is considered as a new participatory evaluation in the field of manpower management and pays special attention to the reaction of employees to evaluation. In this type of evaluation, the positive response and feelings of employees towards performance evaluation, shows the success that this situation can lead to increasing social capital in the organization and, consequently, reducing deviant behaviors, in other words, reversal in the organization. According to the mentioned topics, future research in the proposed field can be considered as a strategic cause of organizational productivity. The research is applied and descriptive-survey. The purpose of the present study is future research in the system of evaluating the growth performance of the West Azerbaijan Disciplinary Command with the approach of reducing reverse behavior. Pearson test type and multiple linear regression with 3 variables and 63 components were analyzed in SPSS software. The statistical population was related to the specialized deputies of the West Azerbaijan Disciplinary Command, of which 82 people were selected as the statistical sample. The results showed that future research in the performance appraisal system of West Azerbaijan Disciplinary Command with the approach of reducing inverse behaviors from the point of view of statistical samples, can be considered as a fundamental strategy to improve organizational productivity.

  Keywords: futures research, evaluation of growth-making performance, reverse behaviors, West Azerbaijan Disciplinary Command
 • sayad darvishi, ali niknafs, faraj gholizadeh Pages 32-55

  The present study uses a qualitative approach based on qualitative content analysis to try to understand the role of disciplinary management approaches in preventing cybercrime based on subjective perceptions and interpretations and definitions of actors of this concept. The research method is qualitative content analysis. Qualitative data in this study were collected using in-depth interview technique. The subjects are 10 officials related to cyberspace who were selected based on qualitative / purposeful sampling method and theoretical saturation criteria. For data analysis, continuous comparison method was used during open and axial coding. The collected data were obtained in the form of 104 concepts and 17 pivotal categories in interviews with participants. The results showed that poor media literacy, anonymity in cyberspace, weak internal messengers, emotional outbursts and poor desirability of social and family relationships are the most important causes of immoral crimes in cyberspace. Family collapse The most important consequences and disciplinary approaches in the dimensions of planning in the form of information strategy and sensitization, organization in the form of organizational structure reform and optimal use of human resources, monitoring and control in the form of information-based strategy and intelligence strategy and mobilization Facilities have been identified in the form of community-based and coordination strategies.

  Keywords: Cyberspace, Planning, Organizing, monitoring, control, facility mobilization, prevention
 • esmail tatari bale sor Pages 56-73

  Addiction is one of the disasters, which in the present age is considered a threat to the progress of countries. Addiction and its problems is one of the issues that afflict the society and the youth and has a sensitive role and position in the field of prevention of addiction. Reduce the importance and value of the police and its functions in any society is not hidden from anyone. Aware, powerful and positively functioning police are a symbol of progress, prosperity and security and comfort in a country. The purpose of this study is to study the impact of police functions in the field of addiction prevention in the suburbs of Urmia. The present research has been done in a descriptive manner and various sources have been used to collect information. In the end, the results of the research showed that the performance and functions of the police in the field of prevention had a positive and significant effect; Therefore, it is recommended to strengthen specialized police in this field and use all capacities; In particular, police stations in marginal areas can play the greatest role in reducing the harm caused by addiction through cultural, social and educational programs.

  Keywords: Police, prevention, Addiction, Marginalization, Urmia
 • mehdi mirzaei Pages 74-83

  Today, human life is deeply connected with technology and especially the media, and it has surprisingly many advantages and disadvantages for all aspects of his life. The main purpose of this study was to study the media performance and their impact on the increase of crime and anomalies in NAJA staff. This research is qualitatively based on the classification of first-hand sources (journals and articles) and second-hand sources (reference books and other research findings) from the period of the last 10 years regarding law enforcement personnel in 2021. Internal indexes including SID and ISC were used to extract the studied sources. To analyze the data, the classification method has been used according to the extraction of the main and sub-categories. The findings showed that the reflection of "social deviations" in the media has a significant effect on reducing hatred of deviations and the normalization of anomalies in society, because when a person is aware of the violation of norms by the media, he realizes that social norms that seemed inviolable can be They are broken and violated, so the motivation to commit a crime is strengthened in the individual, and this is one of the negative functions of expressing social deviations and deviations in the media. But by recognizing these methods and training media literacy and training the audience, it is possible to counter and defend against such attacks.

  Keywords: Media performance, Media Literacy, Negative Impacts
 • saman ghanizadeh, touraj bahrami, sadegh shokri Pages 84-94

  Basij means the presence of the best, most cheerful and most faithful forces of the nation in the fields that it needs for the national interests of their country, and Basij means the heart with faith, the thinking brain, ready for all fields that have a duty, human beings. Calls to those fields. The purpose of this study was to explain the culture, position and role of Basij thinking at the level of the Islamic Revolution. This qualitative research is based on a review of books in 2021. How to collect data based on the findings follows the results that various materials have been prepared from books and topics such as social change, the role of technology in social change, cultural invasion, the impact of the media on societies and social change. The library method is used to analyze the data. Findings showed that Basij thought and thinking is also the product of free human intellect and the cause of its prosperity, which in general is not a worldview and consequently a group or class ideology but an ideology of the human species. Basij people with a set of superior traits and characteristics Moral and Islamic are characterized by Basij thinking and jihadi management.

  Keywords: Jihadi management, Basij thinking, Islamic Revolution, Basij