فهرست مطالب

نقد و نظر - سال بیست و ششم شماره 4 (پیاپی 104، زمستان 1400)
 • سال بیست و ششم شماره 4 (پیاپی 104، زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/11/10
 • تعداد عناوین: 7
|
 • بهرام علیزاده*، نیره سادات میرموسی صفحات 7-36

  سعادت از نظر ارسطو فعالیت منطبق با بالاترین نوع فضیلت است. در کتاب اول اخلاق نیکوماخوس فضایل عملی و در کتاب دهم تامل ورزی نظری بهترین فعالیتی دانسته می شود که می تواند سعادت را تضمین کند. به این ترتیب، می توان گفت که ارسطو دو پاسخ (طبیعی باورانه و الهیاتی) به سوال از چیستی سعادت داده است؛ زیرا ویژگی خودبسنده بودن سعادت، مستلزم برخورداری آن از ارزش ذاتی است و فعالیت عملی - که در کتاب نخست دارای ارزش ذاتی است - در کتاب دهم ارزش ثانوی داشته و صرفا وسیله رسیدن به سعادت بالاتر (نظری) است. برخی معتقدند ارسطو در نهایت نتوانسته است به تفکیک میان خوب ذاتی و خوب ابزاری پایبند بماند و در تعریف سعادت دچار تناقض گویی شده است. در این مقاله، اولا به شیوه تحلیلی و با واکاوی مفهوم کالون، نشان داده می شود که کارکرد عقل نظری در کسب فضایل اخلاقی بیش از آنی است که خوانش های طبیعت باورانه مدعی اند و سعادت اساسا یک ویژگی الهیاتی است و ثانیا با اشاره به دو معنای خودبسندگی (1. غایت غالب 2. غایت جامع) بیان می شود که معنای دوم ما را قادر می سازد دو مفهوم «فرعی بودن» و «به خاطر خود انجام شدن» را جمع پذیر دانسته و از این طریق پاسخ مناسبی به معضل تعارض ارایه کنیم.

  کلیدواژگان: سعادت، فرونسیس، نوس، خدا، کالون، ارسطو
 • سید جمال الدین میرشرف الدین* صفحات 37-64
  ارسطو در اخلاق نیکوماخوس به اقتضای غایت عملی به مبادی تکوین عمل می پردازد. قسمی از مبادی، فضایل اند که علل غایی وقوع عمل هستند و بخشی نیز مبادی درونی عمل و اجزاء نفس انسانی به عنوان عامل عمل اخلاقی است که در فرایند برهم کنشی مستمر به رخ داد عمل می انجامند. پرسش اصلی ناظر به فهم بنیان های عمل این است که چه گونه رابطه ای میان اجزاء نفس و فضایل منجر به وقوع عمل اخلاقی می شود؟ در این مقاله نخست به توصیف هر یک از اجزاء و سپس به رابطه آنها با هم پرداخته شده تا در نهایت روشن شود میان اجزاء نفس و رابطه ی درونی آنها با هم به عنوان یک بعد مبادی عمل، و فضایل به مثابه مبادی غایی عمل از سوی دیگر چه نسبتی است. در نگرش ارسطو خواست تکرارشونده در یک سو، تعقل را در آن سمت تقویت می کند و عقل قوام یافته در یک بعد، خواست را نیز به همان جهت سوق می دهد. از این رو عمل برآیند برهم کنش میان اجزاء عقلی و غیرعقلی نفس و خواست و عقل در انسان است که خود در ارتباطی دوسویه با مبادی غایی عمل و فضایل اند به نحوی که رذایل، مبادی فضایل را ویران میکند.
  کلیدواژگان: جزء عقلی، جزء غیرعقلی، عمل، مبادی، عقل، خواست، برهم کنش، فضیلت، رذیلت
 • محمدحسین مرادی نسب*، محمد جعفری صفحات 65-96

  جسم انگاران مسلمان و مسیحی سعی در تبیین جسمانی از آموزه معاد دارند. در نگاه نخست، پنداشته می شود که یگانه انگاری انسان و تبیین جسم انگارانه از معاد، مسیری مشابه و نزدیک به هم را در اسلام و مسیحیت طی کرده است. از این رو با بررسی آثار سیدمرتضی و جان هیک به عنوان دو الهی دان تاثیرگذار در اسلام و مسیحیت، این مساله مورد بررسی قرار می گیرد. نتیجه آن که، هرچند هر دو با تکیه بر منبع معرفتی عقل به اثبات امکان معاد پرداخته اند؛ اما تفاوت در زمینه های گرایش به جسم انگاری سبب شد سیدمرتضی از جسم انگاری معاد به یگانه انگاری انسان برسد و جان هیک از یگانه انگاری انسان به جسم انگاری معاد کشیده می شود.برهان هیک در اثبات امکان معاد به خاطر دربرگرفتن همه افراد بشر بر برهان سیدمرتضی برتری دارد.هر دو اندیشمند در تبیین حقیقت انسان و معیار این همانی با وجود بعد زمانی، نزدیک به هم قدم برداشته ؛ اما در تبیین معادجسمانی متفاوت عمل می کنند. از نظر سازگاری درونی دیدگاه ها، سیدمرتضی سعی در سازگاری دیدگاهش با آموزه های دینی مانند برزخ و عذاب جاودانه دارد؛ در حالیکه هیک هر کجا آموزه های دینی مخالف دیدگاهش باشد را مردود می خواند.

  کلیدواژگان: فیزیکالیسم، جاودانگی، تحقیق پذیری اخروی، نظریه بدل، سید مرتضی، جان هیک
 • مریم علیزاده*، حمیدرضا حاجی بابایی، وحید واحد جوان صفحات 97-126

  تجربه دینی یکی از مسایل مهم در فلسفه غرب پس از رنسانس است که تحولاتی را در اندیشه معرفتی برخی از نواندیشان مسلمان ایجاد نمود. محمد مجتهد شبستری نیز متاثر از همین تحولات، تجربه دینی را به عنوان هسته اصلی همه ادیان قرار می دهد و معتقد است عقاید، اعمال و احکام دینی تابعی از تجربه های دینی هستند. تجربه دینی از نگاه او دارای معقولیت و معرفت بخشی است و آیات قرآن نیز باید با رویکرد تجربه دینی فهمیده شود. از آنجایی که این رویکرد تاثیر قابل توجهی در برداشت از قرآن کریم دارد، بررسی دیدگاه مجتهد شبستری ضروری به نظر می رسد. این پژوهش با هدف تحلیل و ارزیابی تجربه دینی از دیدگاه مجتهدشبستری و با روش تحلیلی-انتقادی ضمن بررسی ادعای او به این نتیجه دست یافت که تجربه دینی محصول فلسفه مسیحیت است و تطبیق آن بر اسلام نادرست است. وحی نبوی بر خلاف تجربه دینی امری اختصاصی است و با آن تفاوت ماهوی دارد. داده های احساسی به دلیل خطاپذیری، حجیت و معرفت بخشی ندارند. تجربه های دینی مقید به سنت ها هستند و خود نمی تواند مبنایی برای معقولیت باورهای دینی باشد. تجربه های دینی به دلیل ماهیت احساسی در قالب مفاهیم قرار نمی گیرد و نمی تواند معیاری برای فهم قرآن باشد.

  کلیدواژگان: تجربه دینی، محمد مجتهد شبستری، نقد و بررسی
 • رهام شرف*، امیر جباری، ندا لولویی صفحات 127-155
  دیدگاه سوسیالیستی اقتصاد اشتراکی نیز مانند سایر نظریات اقتصادی و سیاسی که بر اساس مبانی فلسفی شکل گرفته اند، تاریخ مصرف نداشته و در هر شرایطی ممکن است به عنوان گزینه ای برای مدیریت جامعه مورد توجه قرار گیرد؛ چنانچه در وضعیت فعلی جهان با توجه به شیوع بیماری کرونا که موجب پدیدارشدن مشکلات اقتصادی شدید، از بین رفتن بسیاری از کسب وکارها و بالارفتن آمار بیکاری شده، برخی از نظریه پردازان بازگشت به روایت هایی از سوسیالیسم را توصیه می کنند. با توجه به این مسیله، هدف ما در این مقاله این است که نظریه اقتصاد اشتراکی را از منظری اخلاقی مورد کندوکاو قرار دهیم و در نهایت، اعتبار آن را از نظرگاه اخلاقی بسنجیم. فردریش هایک و آین رند دو تن از اندیشمندانی هستند که به تحلیل سوسیالیسم و اقتصاد اشتراکی پرداخته اند و پیامدهای اخلاقی این نظریه را بررسی و نقد کرده اند. این دو متفکر در نقد اخلاقی اقتصاد اشتراکی به مولفه هایی چون نقض حقوق و آزادی فردی در سوسیالیسم و همچنین نابودی هویت فردی انسان در این نظریه می پردازند. در این پژوهش جمع آوری داده ها بر مبنای روش کتابخانه ای صورت گرفته و تلاش شده این داده ها تحلیل و ارزیابی شوند. یافته های این تحقیق نمایانگر این مطلب است که رند از منظری عمیق تر و فلسفی تر به نقد مبانی اخلاقی سوسیالیسم و نظریه اقتصاد اشتراکی می پردازد؛ حال آنکه هایک بیشتر به پیامدهای اخلاقی و اجتماعی این دیدگاه در جامعه توجه می کند.
  کلیدواژگان: اقتصاد اشتراکی، سوسیالیسم، دیگرگرایی، خودگرایی، آزادی، هویت فردی
 • رسول حسین پور تنکابنی، جهانگیر مسعودی*، سید مرتضی حسینی شاهرودی صفحات 156-185
  درمان اگزیستانسیال یکی از روش های نوین در عرصه روان درمانی است که در راستای شناسایی و حل دغدغه های واپسین انسانی شکل گرفته است. اروین یالوم و ویکتور فرانکل دو تن از بلندنامان این عرصه اند که با وجود اختلاف نظرهایی که با هم دارند توانسته اند با پژوهش های شایانی مرزهای این شاخه نوپا در روان درمانی را گسترش بخشند. یالوم بر این باور است که بر اساس نگرش اگزیستانسیال، می باید معنا را در زندگی آفرید؛ اما فرانکل که پایه گذار روش معنادرمانی است، با دینی انگاشتن نهاد همه انسان ها، معتقد است معنای زندگی از جنس یافتن است نه آفریدن؛ با این وصف که این معنا یا «لحظه ای و وابسته به شخص» است و یا «کلی» که ابرمعنا دانسته می شود. این جستار با روش توصیفی تحلیلی تلاش دارد ضمن بررسی دیدگاه های این دو روان درمان گر، نقاط قوت و ضعف هر کدام را مشخص کند. بر این اساس، روشن شد که یالوم اگرچه دین و سنت را منبع مناسبی برای معناداری زندگی می داند، اما به هیچ وجه آن را در مبنای نظریه خود دخالت نمی دهد. در مقابل، فرانکل با توجه به اهمیت نهاد دین و خدا در زندگی، گرایش معنوی خود را با ارایه نظریه ابرمعنا و امکان وجود ابردنیا روشن کرده است. پس از این مرحله نویسندگان به این نتیجه دست یافتند که دو دیدگاه خلق معنا و کشف معنا علی رغم تفاوت در ظاهر، تهافت ندارند؛ بلکه امکان هم افزایی و اتخاذ یک رویکرد مکمل نسبت به یکدیگر را نیز دارا هستند.
  کلیدواژگان: روان درمانی اگزیستانسیال، معنای زندگی، خلق معنا، کشف معنا، معنای غایی، ابرمعنا
 • حنانه پروین*، امیرعباس علیزمانی صفحات 186-218
  با سقوط تفکر پوزیتیویستی و اهمیت یافتن ارزش ها، بحث از معنای زندگی به عنوان موضوعی مستقل در فلسفه مطرح شده است؛ اما معنای زندگی همواره دغدغه روزمره انسان بوده است. زندگی روزمره انسان مدرن در کلان شهرها می گذرد و معنای زندگی برای او تحت تاثیر ساختارهای کلان شهر متحول می شود. بنابراین، جستجوی معنای زندگی مدرن باید چگونگی تاثیرپذیری انسان از ساختارهای کلان شهر را مورد توجه قرار دهد. در این مقاله به سراغ معماری، یکی از مولفه های مهم زندگی کلان شهری که چهره ظاهری شهرها را به شدت تحت تاثیر قرار داده رفته ایم تا با بررسی تحولات و ویژگی های سه عنصر معماری یعنی خانه، خیابان و شیشه، به سوال «معماری مدرن دارای چه ویژگی هایی است و این ویژگی ها چگونه بر معنای زندگی تاثیر می گذارند؟» پاسخ دهیم. روش تحقیق منطبق بر روش کتابخانه ای و شیوه بحث، تحلیلی بوده است. یافته ها نشان دادند که عناصر معنایی ذیل هر مولفه، به غایت مشترک یا متعلق به نیای مشترکی هستند. به این ترتیب معلوم شد که معماری مدرن در کلان شهرها به طور کلی ویژگی های مشابهی دارد که چالش درباره معنای زندگی را بیش از هر چیز معطوف به ازخودبیگانگی و شیءوارگی، تنهایی، درک سطحی و کم عمق، عدم آرامش و امنیت می کند.
  کلیدواژگان: معماری مدرن، کلان شهر، معنای زندگی، ازخودبیگانگی
|
 • Bahram Alizade *, Nayereh sadat Mirmousa Pages 7-36

  For Aristotle, happiness corresponds to the highest kind of virtue. In Book I of his Nicomachean Ethics, Aristotle treats practical virtues, and in Book X, he treats theoretical contemplation as the best practice that might guarantee happiness. Thus, Aristotle might be said to have given two answers (naturalistic and theological) to the question of the nature of happiness. This is because the self-sufficient character of happiness implies its intrinsic value, and practical activities—which are deemed intrinsically valuable in Book I are treated as having secondary value, in Book X, as a means to the higher (theoretical) happiness. Some people believe that Aristotle has finally failed to remain committed to the distinction between intrinsic and instrumental good, falling into a contradiction in his definition of happiness. In this paper, in the first place, we draw on the analytic method and revisit the notion of kalon to show that the function of theoretical reason in acquisition of moral virtues goes beyond what is claimed by naturalistic readings. Indeed, happiness is fundamentally a theological property. Secondly, we outline two senses of self-sufficiency (the dominant end, and the comprehensive end) to suggest that the second sense enables us to reconcile the two notions of “being secondary or subsidiary” and “being done for its own sake,” in which case a proper reply might be yielded for the problem of contradiction.

  Keywords: happiness, phronesis, Nous, God, kalon, Aristotle
 • Seyyed Jamaleddin Mirsharafodin * Pages 37-64
  Because of the practical intention, Aristotle in the Ethica Ninomachea studies the principles of action of them some part are the virtues which practices aimed to and another are interior foundations including soul’s parts and humankind identity as a ethical agent. The main question about the foundations of action is the connection between soul’s parts and the virtues as they leads to ethical action. In present article firstly described every parts of the humankind’s soul in virtue of its role in realization of action and their internal relationship so as to study their connection with virtues as the final causes of the moral practice. On the practical anthropology of Aristotle in Nicomachean Ethics action is the conclusion of the rational and irrational parts’ interaction of the soul. Any practice is the consequence of Desire and understanding’ combination which intend virtues as the final goal. Action therefore is an occurrence emerge from complicated and continual interaction among the rational and irrational parts of the soul on the one hand which has mutual connection with final virtues. Because of this relationship between desire and understanding Aristotle says that the Vices destroy the foundations of virtues.
  Keywords: action, Principles, desire, understanding, rational part, irrational part, vice, virtue
 • MohamadHosein Moradinasab *, Mohammad Jafary Pages 65-96

  Some Muslim and Christian thinkers, using narrative and rational arguments, denied the celibacy of the soul and assumed that man was merely a one-dimensional and material being. However, Muslim and Christian Physicalist, belief in the doctrine of the resurrection has not disappeared, and there has always been an attempt to reconcile physicalism with the resurrection.By studying the works of Seyyed Morteza and Hick as two physical theologians, we will make a comparative study of the resurrection in the Islamic and Christian atmosphere.The result is that both have paid attention to the epistemological source of reason in proving the possibility of resurrection; However, the differences in the fields of tendency towards physiognomy caused Seyyed Morteza to move from the physiognomy of the resurrection to the monotony of man and not from the monotony of man to the resurrection of the body.Despite the similarities in some anthropological and ontological human principles, there is a difference of view on components such as the nature of death and reliance on quotation, in matters such as the definition of purgatory, the eagle in purgatory and the torment in the last house, despite differences. Unlike Hick, Seyyed Morteza tries to reconcile his views with religious teachings.

  Keywords: Physicalism, immortality, Seyed Morteza, John Hick. Eschatiological Verification. Replica
 • Maryam Alizadeh *, HamidReza Hajibabaeei, Vahid Vahedjavan Pages 97-126

  The socialist view of sharing economy never expires, just like other economic and political theories that are based on philosophical grounds. That is, they can be adopted as grounds for the management of the society under all circumstances. For instance, given the current situation of the world after the Covid-19 pandemic, which led to grave economic problems, undermined many businesses, and increased unemployment rates, some theorists recommend a return to versions of socialism. In this paper, we aim to examine and assess the validity of the theory of sharing economy from an ethical point of view. Friedrich Hayek and Ayn Rand have offered analyses of socialism and sharing economy, discussing the ethical repercussions of the theory. In their ethical critique of sharing economy they point to components such as violations of individual rights and freedom in socialism as well as the destruction of people’s individual identities. In this research, we gather data in the manner of the library method, trying to analyze and assess the data. Our findings suggest that Rand criticizes the ethical principles of socialism and the theory of sharing economy from a deeper, more philosophical perspective, while Hayek is more focused on its moral and social consequences.

  Keywords: Sharing economy, Socialism, altruism, Egoism, Freedom, individual iden-tity
 • Roham Sharaf *, Amir Jabbari, Neda Loloee Pages 127-155
  Similar to other economic and political theories which are based on philosophical foundations, communist economy which is mainly rooted in socialistic ideas of Karl Marx has no expiration date and can be considered as an important management option under every circumstance. As under current circumstances where COVID-19 pandemic has led to severe economic problems and increasing unemployment, many theorists believe that capitalism and liberalism are not efficient now and recommend a return to some narratives of socialism. In this article, we try to study communist economy from the viewpoint of moral criticisms of Friedrich Hayek and Ayn Rand. To morally criticize communist economy, these two thinkers have considered items such as violating the individuals' rights and freedom in socialism and destruction of the individuals' identity. Rand takes a deeper and more philosophical approach to criticize moral foundations of socialism and the theory of communist economy while Hayek considers moral and social consequences of this viewpoint on the society.
  Keywords: Sharing economy, Socialism, altruism, Egoism, Freedom, Individual identity
 • Rasoul Hoseinpour Tonekaboni, Jahangir Masoudi *, Mortaza Hoseini Shahrudi Pages 156-185
  Existentialist therapy is a new method of psychotherapy aimed at an identification and resolution of human concerns. Two prominent scholars of the field are Irvin Yalom and Viktor Frankl who, despite their disagreements, pushes the boundaries of this new-fangled field of psychotherapy with their remarkable research. Yalom believes that, on the existentialist approach, meaning should be created in life, whereas Frankl as the founder of the method of logotherapy believes that the nature of humans is religious, and the meaning of life should be found or discovered, and not created. However, this meaning is either momentary and subjective or universal, which is the super-meaning. Drawing on the descriptive-analytic method, we try in this paper to consider the views of these psychotherapists, identifying their weak and strong points. It turns out that while Yalom sees religion and tradition as proper sources of the meaningfulness of life, he never allows them into his own theory. In contrast, Frankl makes much of the institution of religion and God in the human life, clarifying his spiritual tendency with the theory of super-meaning and the possibility of there being a super-world. We conclude that, despite their prima facie differences, the meaning-making and meaning-finding views are not contradictory. Instead, they can be reconciled and rendered supplementary.
  Keywords: Existentialist psychotherapy, meaning of life, creation of meaning, dis-covery of meaning, final meaning, super-meaning
 • Hananneh Parvin *, Amirabbas Alizamani Pages 186-218
  After the decline of positivism and the rise of values, the issue of the meaning of life found its way into philosophy as an independent problem. However, the meaning of life was a constant ordinary concern of man. Modern people often live in metropolises, and the meaning of life for them is affected by metropolitan structures. Accordingly, the pursuit of a meaning for the modern life should consider how humans are affected by such structures. In this paper, we turn to architecture as a major component of metropolitan life, which has tremendously transformed the appearance of cities. After an examination of developments and characteristics of three architectural elements—house, street, and glass—we grapple with the question: What characteristics does modern architecture have, and how do they affect the meaning of life? The method of our research is library and analytic. Our findings suggest that semantic elements of each component are extremely shared or belong to a shared ancestor. In this way, it turns out that modern architecture in metropolises tend to have similar properties, which direct challenges about the meaning of life at self-alienation, objectification, loneliness, superficiality, anxiety, and loss of safety.
  Keywords: modern architecture, metropolis, meaning of life, Self-Alienation