فهرست مطالب

سیاست متعالیه - پیاپی 34 (پاییز 1400)

نشریه سیاست متعالیه
پیاپی 34 (پاییز 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/11/06
 • تعداد عناوین: 16
|
 • مجتبی جاذبی*، مهدی مشکی صفحات 7-26
  هدف پژوهش حاضر بررسی سرشت قدسی دولت متعالیه با تکیه بر غایت باوری است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که سرشت قدسی دولت متعالیه مرهون رویکرد غایت باورانه در حوزه مبانی و مسایل دولت متعالیه است. مبانی متافیزیکی متعالیه بنیادی ترین شاخص سرشت قدسی این دولت می باشد. تتبع در مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و انسان شناختی متعالیه مبین آن است که عنایت به «غایت» از استلزامات عام و کلی این مبانی است. در هستی شناسی متعالیه، وجود به سان یک نظام واحد که علی رغم تکثر عددی، برخوردار از غایتی واحد است، دیده می شود. دولت متعالیه در فرایند تصمیم گیری و تعیین خط مشیء های خود در تضاد یا غفلت نسبت به این غایات اقدام نمی کند، بلکه مشیت سیاسی خود را در طول و تداوم مشیت خالق هستی قرار می دهد. مسایل دولت متعالیه با تغذیه نظری از رویکرد غایت باورانه مبانی متافیزیکی متعالیه با محوریت دو پرسش «چه کسی حکومت کند؟» و «چگونه حکومت شود؟»، پاسخ داده می شوند. در پاسخ به پرسش چه کسی حکومت کند، بر ضرورت حاکمیت ولی الهی که برخوردار از کمالات اخلاقی و معنوی باشد، تاکید می شود. در حوزه ساختارها نیز دولت متعالیه می کوشد متناظر با نظام احسن خلقت در حوزه حکمت نظری، بهترین نظام سیاسی- اجتماعی را در جهت تکامل نفوس مردم و تحصیل کمال و غایات متعالیه ایجاد کند.
  کلیدواژگان: غایت باوری، سرشت قدسی، دولت متعالیه، مبانی هستی شناختی، مبانی انسان شناختی، مبانی معرفت شناختی
 • نرجس عبدیائی* صفحات 27-44
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه معنوی فطرت و سیاست و اقسام آن از منظر امام خمینی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و در پاسخ به این سوال که در اندیشه امام خمینی، معنویت فطری- توحیدی چگونه در سیاست الهی تاثیر دارد؟ فرض بر این است که حرکت کمالی- معنوی فطرت مخموره به سیاست الهی و حرکت افقی و سقوطی فطرت محجوبه به سیاست مادی و شیطانی می رسد. در این راستا و در چارچوب تحلیلی یعنی نظریه دو فطرت، اقسام محرک های معرفتی و انگیزشی در دو فطرت مذکور و مبحث ریاست قوه عاقله و نقش علم و عدل در اصالت معنویت فطری- توحیدی و پیامدهای انسان شناسی و سیاسی آن و نیز ماموریت ولایت و شریعت در برداشتن حجاب های فطرت و بازگشت به فطرت مخموره و حرکت کمالی عاشقانه به سوی خداوند در تمام عرصه ها از جمله سیاست مورد بررسی قرار گرفت.
  کلیدواژگان: امام خمینی، فطرت مخموره، فطرت محجوبه، معنویت توحیدی، سیاست مادی، سیاست شیطانی، سیاست الهی، فطرت توحیدی.
 • محمدعلی صادق زاده، عباس بخشنده بالی* صفحات 45-60

  هدف پژوهش حاضر واکاوی نقش اجتماعی- سیاسی انسان ایده آل از منظر ملاصدرا، امام خمینی و مقام معظم رهبری است.روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که در جهان‏بینی اسلامی ملاصدرا، امام خمینی و مقام معظم رهبری، انسان موجودی مدنی الطبع می باشد و برای زیستن به برقراری تعاملات اجتماعی، سیاسی، اقتصادی نیازمند است. از این رو، ملاصدرا بر زعامت اجتماعی و سیاسی انسان ایده آل تاکید دارد. امام خمینی و مقام معظم رهبری نیز با توجه به پیروزی انقلاب اسلامی ایران و نقش محوری میان مردم، رهبری و ایدیولوژی اسلامی، بر کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا، آگاهی بخشی و تامین آزادی های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون برای رشد مادی و معنوی جامعه تاکید دارند. بر این اساس، ارتباط میان سه اندیشمند در این موضوع را می توان چنین ترسیم کرد که ملاصدرا به صورت بنیادین و ریشه ای به مسئله نقش اجتماعی و سیاسی انسان ایده آل پرداخته، امام خمینی در قالب اندیشه کاربردی و براساس حکمت متعالیه به مسئله نظر دارند و مقام معظم رهبری نیز بر گستره کاربرد اندیشه ای امام خمینی افزودند و بر نقش آفرینی آن در قالب مصادیق در پیکره جامعه تاکید دارند.

  کلیدواژگان: ملاصدرا، امام خمینی، مقام معظم رهبری، انسان ایده آل، سیاست
 • مسعود پورفرد* صفحات 61-82

  هدف پژوهش حاضر توصیف و نقد تعین های اجتماعی- سیاسی مجتهد شبستری بوده که ترکیبی از برخی آموزه های تفکر غرب و گزینه های تفکر اسلامی است. در این راستا، رویکرد معرفت شناسی و تعین های اجتماعی- سیاسی مجتهد شبستری از قبیل مقولات عدالت، آزادی، سیاست، حکومت و دموکراسی، با روش تحلیل محتوای کیفی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. براساس یافته های این تحقیق، مجتهد شبستری در حوزه عدالت، آزادی، سیاست و حکومت، درصدد بیان رفع مشکلات مسایل سیاست است که طبق ادعای شبستری تکلیف آن باید در فلسفه سیاسی از طریق تدابیر عقلانی تعیین شود و فقه و شریعت تشیع در مقابل این مسایل ساکت و صامت است. شبستری در حوزه سیاست از طریق روش های عرفی و سکولار، راه حل هایی ارایه داده که عمده این مسایل از اندیشه لیبرال دموکراسی اتخاذ شده و از منابع درون دینی اسلام برای توجیه و تایید مسایل خود استفاده کرده است.

  کلیدواژگان: روشنفکر دینی، تعین های اجتماعی- سیاسی، مجتهد شبستری، عدالت، آزادی، سیاست، حکومت
 • عابدین درویش پور*، مهرداد امیری، حبیب حاتمی کن کبود صفحات 83-98

  هدف پژوهش حاضر بررسی مولفه های اثرگذار بر هم گرایی عرفان و سیاست در اندیشه توحیدی امام خمینی می باشد. در این راستا و با روش توصیفی- تحلیلی هم گرایی عرفان و سیاست امام خمینی و شاخصه‏های اثرگذار آن، توحید و تکلیف گرایی و رضایت گرایی تبیین شده است. نتایج حاکی از آن است که امام خمینی به عنوان انسان عارف و احیاءگر اسلام ناب با تعلیمات و آموزه های متعالی‏، با استفاده از مکتب، کتاب و سنت اهل بیت(ع) عرفان را از عرصه نظر به عمل و از فرد به اجتماع گستراند. از ایشان عارفی حقیقی که تا آخرین لحظه عمرش در تلاش است به روشنگری و بیداری مردم بپردازد تا به این وسیله هم خودش به سوی خداوند گام بردارد و هم مردم. آنچه در عرفان مهم است انزوا از دنیاست و نه انزوا یافتن از خلق خدا و خدمت به آنها. امام خمینی عرفان سنتی را با برداشتی نو از اسفار اربعه ملاصدرا متحول ساخت تا حضور عرفان با مدیریت اجتماعی و سیاسی در جامعه ملازم باشد و این امر سبب شد عافیت طلبی برخی عارف نمایان را هم به نقد و چالش جدی بکشاند.

  کلیدواژگان: امام خمینی، عرفان، سیاست، توحید
 • احمد جهانی نسب، کمال پولادی*، سعید اسلامی صفحات 99-120
  هدف پژوهش حاضر تبیین نظریه دولت در فلسفه سیاسی ابن سینا است تا نحوه ارایه دولت مطلوب را در امر سیاسی براساس الگوی جستاری اسپریگنز نمایان سازد. در این راستا، با تامل در آراء و منظومه سیاسی ابن سینا، تلاش شده است تا به این سوال اصلی پاسخ داده شود که شیخ الرییس در ترسیم نظام سیاسی مطلوب چگونه می اندیشد؟ بر این اساس، پژوهش حاضر در چهار محور مشکل شناسی، علت شناسی، آرمان شناسی و راه حل شناسی تدوین شده است. روش پژوهش تاریخی- توصیفی بوده و نتایج حاکی از آن است که فلسفه سیاسی ابن سینا دارای منظومه فکری- فلسفی منسجم شامل: مدنی بالطبع بودن انسان، ضرورت رهبری نبی به واسطه اتصال به عقل فعال و ضرورت نبوت در سیاست است. ابوعلی سینا در ارایه رویکرد دولت گرایی و طرح نظریه دولت، بهترین نوع نظام را الگوی سیاسی نبوی دانسته که پیامبر یا جانشین او، در راس امور قرار دارند. در واقع نظریه دولت در فلسفه سیاسی ابن سینا بر مبنای فطرت الهی انسان و نقش حداکثری دولت در سعادت و رستگاری اتباع در هر دو جهان بنا شده است.
  کلیدواژگان: فلسفه سیاسی، ابن سینا، نظریه دولت، روش جستاری، اسپریگنز، فطرت الهی، دولت نبوی
 • حسین فروغی نیا*، سید محسن حسینی فر، فرزاد محمدپور تهمتن صفحات 121-136
  هدف پژوهش حاضر تبیین تاثیر قدرت سیاسی- اجتماعی حاکم و الزامات زمانه بر انگاره اندیشمندانی همچون خواجه نظام الملک، کاشفی و محقق سبزواری در سیاست نامه نویسی است. روش پژوهش کیفی بوده و با توجه به روش نظری اسپریگنز به این سوال پرداخته شده است که قدرت سیاسی- اجتماعی حاکم چه تاثیری بر انگاره سیاست نامه نویسی خواجه نظام الملک، واعظ کاشفی و محقق سبزواری داشته است؟ نتایج نشان می دهد که سیاست نامه نویسی در دوران زیست اندیشمندان مورد بحث، اساسا متاثر از ساختار سیاسی و اجتماعی قدرت، در وجه ایجابی یا سلبی و بازتاب مصالح اقتدار سیاسی بوده است؛ به گونه ای که می توان هدف از نگارش اکثر این آثار را که در قالب های گوناگون سرشت خاصی دارند و نشات گرفته از وضعیت سیاسی و اجتماعی جامعه آن عصر هستند، مصلحت گرایی سیاسی برای حفظ وضع موجود حاکم دانست. در سیرالملوک، خواجه نظام الملک، گفتمان مطلقه شاهی را صورت بندی کرده و آن را برای رسیدن به جامعه آرمانی و رهایی از مشکلات اجتماعی- سیاسی و نیز عقیدتی جامعه اسلامی برمی گزیند و با احیای اندیشه سیاسی ایرانشهری و تبیین آن به عنوان الگوی عملی سلاطین در دوره سلجوقی، نقش برجسته ای را ایفا نموده است. اخلاق محسنی نیز که از ذهن کاشفی به عنوان اهل قلمی با شخصیت متساهل و پایبند به سنت فکری ایرانی، اما در یک شرایط بحرانی از نوع غلبه خشونت و شمشیر تراوش کرده، به خوبی نشان می دهد که نیاز زمانه یعنی آبادانی، عدالت پیشگی، خردورزی و بزرگ داشتن اهل قلم را درک کرده است. در وضعیتی که محقق سبزواری به عنوان اندیشمندی تراز اول مسئولیت خود دانست که با شناخت از جامعه و حکمرانی به نوشتن سیاست نامه خود اقدام نماید، حاصل آن درهم کنشی قدرت و قلم برای نیل به تقویت بنیان پادشاهی صفوی و نیز تقویت مشروعیت الهی آن بوده است.
  کلیدواژگان: سیاست نامه نویسی، خواجه نظام الملک، قدرت سیاسی، اخلاق محسنی، نظریه بحران توماس اسپریگنز، محقق سبزواری، نظم سیاسی
 • قاسم شبان نیاء* صفحات 137-154
  پژوهش حاضر بر آن است تا براساس استنباط از منابع نقلی و با بهره گیری از بیانات فقهای امامیه، ضمن تبیین اهمیت و جایگاه سه قاعده حایز اهمیت در حوزه سیاست و حکومت، اولویت این قواعد را نسبت به برخی از قواعد دیگر در حوزه سیاست و حکومت نشان دهد. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که در تراث فقهی، ضوابطی برای رتبه بندی قواعد نسبت به یکدیگر وجود دارد، ولو آنکه هر یک از آنها به تنهایی تعیین کننده نباشد، لیکن از مجموع آنها می توان به ملاکاتی دست یافت. همچنین در فقه سیاسی شیعه، سه قاعده حفظ بیضه اسلام، حفظ نظام، حفظ حرمت دماء و نفوس، بر سایر قواعد در این عرصه حاکمیت دارند؛ هرچند که در میان این قواعد سه گانه نیز قاعده حفظ بیضه اسلام بر دو مورد دیگر حکومت دارد. علی رغم وجود ضوابطی برای رتبه بندی قواعد، در برخی سطوح، شرایط و اقتضایات زمانی و مکانی می تواند در تقدم و تاخر هر یک از قواعد بر یکدیگر، تاثیرات عمیقی بر جای بگذارد.
  کلیدواژگان: فقه سیاسی شیعه، اولویت بندی، بیضه اسلام، حفظ نظام، حرمت دماء و نفوس، قواعد فقهیه
 • علیرضا نجف زاده تربتی، جواد غلامی* صفحات 155-172
  هدف پژوهش حاضر تبیین ارزش های سیاسی و اجتماعی از منظر امام خمینی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و یافته های پژوهش حاکی از آن است که انقلاب اسلامی با پشتوانه باورها و عقایدی که امام خمینی آنها را از متن منابع اسلامی به گستره جامعه کشانید و بدان جامه عمل پوشانید، به وقوع پیوست. امام خمینی در احیای ارز ش های سیاسی و اجتماعی دو رویکرد داشتند: اول: معرفی ارزش های سیاسی و اجتماعی است که مهم ترین آنان خودباوری و اعتماد به نفس بوده و می توان آن را پیشران انقلاب اسلامی در مسایل مختلف نامید. امام خمینی برای تحقق هر یک از این موارد تلاش نمود و با استفاده از ظرفیت های دینی و اجتماعی و گفتمان سازی به سوی تحقق آنها حرکت کرد. دوم: معرفی ضدارزش ها یا ارزش های آفت زده که می توان به از خودبیگانگی، بی هویتی، نشناختن دشمن واقعی، پراکندگی و بی تفاوتی در جامعه در مقابل ارزش های پیش گفته اشاره کرد. از این رو گروه های اجتماعی بدون آن دچار اختلال در گفتار و رفتار اجتماعی شده و سردرگمی پدید می آید.
  کلیدواژگان: امام خمینی، خودباوری، انسجام اجتماعی، ارزش های سیاسی، ارزش های اجتماعی، دشمن شناسی
 • کمال اکبری* صفحات 173-192
  هدف پژوهش حاضر کشف رابطه نظریات ولایت فقیه با پدیده های نوپدید فاقد خاستگاه دینی، یعنی رسانه های ارتباط جمعی و «حکمرانی شایسته» است. در این راستا و با روش توصیفی- تحلیلی به تقریر دیدگاه های مختلف از ولایت فقیه پرداخته و درنهایت نحوه ارتباط آن ها با رسانه ها در چارچوب حکمرانی مطلوب تبیین شده است. نتایج نشان داد که دیدگاه امام خمینی با توجه به الگوهای نظری موجود پیرامون رسانه های ارتباط جمعی، در حد میانه ای قرار می گیرد و از یک سو به آزادی رسانه ها می اندیشد و از دیگر سو به مصالح جامعه نظر دارد. به همین دلیل است که شماری از محققین نوع نگاه ایشان به ولایت فقیه و حکومت را نیز به نظریه «مشروعیت ترکیبی»، «مشروعیت دو گانه» نزدیک می دانند. بنابراین، رسانه های ارتباط جمعی از سویی می بایست به ایده ها و آرزوهای بشری یعنی عدالت، آزادی، امنیت و معنویت توجه کنند و همت خود را صرف عملی شدن این ایده ها نمایند که در این میان برخی از محدودیت ها مانند عقل و شرع، قانون و فقدان توطیه را خواهند داشت. از سوی دیگر، از آزادی نیز برخوردار خواهند بود.
  کلیدواژگان: ولایت فقیه، نظریه انتخاب، نظریه انتصاب، رسانه های جمعی، حکمرانی مطلوب
 • محمدرضا کریمی والا*، امیرعباس مهدوی فرد، احمد آقایی میبدی صفحات 193-210

  تولی گری در مذهب کاتولیک و تشیع، و واکاوی جایگاه مردم به عنوان بستر مورد تولی، مسئله مهم در ارزیابی این دو اندیشه است که پژوهش حاضر با شیوه اسنادی- تحلیلی، ضمن جستاری بر مفهوم و قلمرو تولی پاپ و فقیه عادل، آن را مورد بررسی قرار داده است. یافته ها حاکی از آن است که اناجیل موجود، ضمن تثبیت ولایت دینی برای حضرت عیسی (ع) و دیگر رسولان آن حضرت، نافی هرگونه ولایت سیاسی آنان و به تبع، پاپ بوده، لذا وی تنها حایز ولایت دینی است و از این جهت، بایسته است که مردم مطیع محض او باشند. با این وجود، پاپ چند قرن خود را متولی امور سیاسی نیز معرفی نمود و با صحه گذاری بر انگاره خطاناپذیری خویش، مردم را فاقد هرگونه جایگاهی در این خصوص دانسته و در تثبیت این روند به فرازهای اناجیل استناد نمود. اما در تفکر شیعی، هرچند تولی امور دینی و دنیوی شان مهم نبی گرامی (ص) و ایمه اطهار (ع) و در مرتبه بعدی فقیه عادل است، اما حقانیت این سمت صرفا از ناحیه خدای تعالی بوده و نقش محوری مردم در تحقق عینی، استمرار، تقویت و نظارت بر آن می باشد.

  کلیدواژگان: کاتولیک، مذهب تشیع، ولایت پاپ، ولایت فقیه، مردم
 • رسول افضلی، یاشار ذکی، ابوالقاسم محمودی* صفحات 211-230
  هدف پژوهش حاضر بررسی الزامات سیاست گذاری و مدیریت قومی در جهت دستیابی به هم گرایی ملی و افزایش کارآمدی نظام سیاسی جمهوری اسلامی با توجه به ساختارها و عوامل موجود است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و درصدد پاسخ به این سوال اصلی است که مهم ترین الزامات سیاست گذاری قومی در ایران با توجه به ساختار بسیط متمرکز حکومت ایران کدامند؟ نتایج نشان می دهد که با مدنظر داشتن الزامات سیاست گذاری که در راستای مدیریت بهینه عرصه سرزمین و ساکنان آن است می توان بهترین شیوه را برای اجرای سیاست ها انتخاب کرد. این امر در نهایت می تواند باعث استفاده از توانایی های جغرافیای طبیعی و انسانی کشور شود که تضمین امنیت ملی و دستیابی به اهداف ملی خواهد بود. همچنین داشتن رویکرد سیستمی، اهتمام به جغرافیای فرهنگی کشور و توسعه موزون از الزامات سیاست گذاری قومی هستند. مدنظر داشتن این الزامات و اهمیت دادن به مولفه های تاثیرگذار در مدیریت تنوعات قومی، بر کارآمدی نظام جمهوری اسلامی تاثیر مثبت گذاشته و کارآمدی آن را در عرصه عمل و ایفای وظایف خود در قبال انتظارات شهروندان نشان می دهد.
  کلیدواژگان: سیاست گذاری قومی، سازماندهی سیاسی فضا، مدیریت سیاسی، ایران، جغرافیای فرهنگی
 • علی اکبری معلم* صفحات 231-248
  هدف پژوهش حاضر بررسی میزان آشنایی طلاب سطوح مختلف حوزه های علمیه با عملکرد ولایت فقیه در چهار دهه گذشته جمهوری اسلامی ایران است. روش پژوهش پیمایشی بوده و شاخص های عملکرد ولایت فقیه مطابق وظایف و اختیارات ولی فقیه در قانون اساسی و به تفکیک سه منصب ولایت دینی، قضایی و اجرایی فقیه حاکم بررسی شد. جمعیت آماری این پژوهش، طلاب مرد و زن بین سنین 18 تا 70 سال هستند که در چهار سطح 1، 2، 3 و 4 در مدارس و مراکز حوزوی در سال 1399 در حال تحصیل و انجام فعالیت های علمی و تبلیغی می باشند. حجم نمونه آماری 1109 نفر بوده و داده ها با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته های پژوهش نشان داد که 54/69 درصد طلاب با عملکرد ولایت فقیه طی چهار دهه گذشته در مناصب مختلف، آگاهی دارند که در مجموع، خوب ارزیابی شده است. همچنین نتایج نشان داد که متغیرهای زمینه ای جنس، تابعیت و تحصیل والدین در میزان آشنایی طلاب با عملکرد ولایت فقیه تاثیر ندارند، اما متغیرهای زمینه ای وضعیت تاهل، محل سکونت، سن، مدت زمان تحصیل، مقطع تحصیلی، محل تحصیل و شغل والدین در میزان آشنایی طلاب با عملکرد ولایت فقیه موثر بوده است.
  کلیدواژگان: طلاب، ولایت فقیه، قانون اساسی، جمهوری اسلامی ایران، ولی فقیه
 • سبحان دانش*، محمدجواد نوروزی صفحات 249-272
  هدف پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش بنیادی است که: «اصل تالیف قلوب به مثابه قدرت هوشمند چه نقشی را در روابط بین الملل ایفا می کند؟». این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی پس از بررسی مفاهیم به کار رفته، به بازتاب کاربست اصل تالیف قلوب در روابط بین الملل پرداخته و نشان داد که قدرت هوشمندی که براساس تالیف قلوب تکون می یابد، معجونی است از مساعدت ها و برنامه های مثبت، سازنده و بالنده که در این قاعده تبلور کامل یافته است. این اصل وزین، پربار و متحرک را نباید با بحث های بیهوده، برداشت های نادرست و تنگ نظرانه از چرخه فقه سیاست خارجی و روابط بین الملل بیرون نگاه داشت. تالیف قلوب که با مهرورزی و تعاون گره خورده است، کاربست و فرجام آن به اعتمادسازی می انجامد. اعتمادسازی که پایه و اساس رابطه سالم و پایدار محسوب می شود و در روابط بین الملل از اهمیت خاصی برخوردار است. کنش گران روابط بین الملل باید سیاست ها و راهبردهای خویش را به گونه ای تنظیم نمایند که منجر به اعتمادسازی شود. اعتمادسازی باعث از بین بردن علل و عوامل بروز تنش ها شده و تعارضات موجود را که سبب وارد کردن لطمه در روابط متقابل می شود، از میان برمی دارد. با رفع تعارضات، هم زمینه را برای تعاون و همکاری فراهم می سازد و هم شناخت و درک طرف مقابل را از آیین حیات بخش اسلام ارتقاء می بخشد. اعتمادسازی باعث از بین بردن تنش ها و تعارضات شده و با تسخیر قلوب زمینه را برای تعاون و همکاری فراهم می سازد.
  کلیدواژگان: قاعده تالیف قلوب، قدرت هوشمند، روابط بین الملل، مهرورزی، اعتمادسازی
 • مطهره سرخابی عبدالملکی، عبدالرضا بای* صفحات 273-292
  هدف پژوهش حاضر نسبت سنجی گفتمان انقلاب اسلامی و دیپلماسی فرهنگی بوده که با بهره گیری از مدل گفتمان مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا، پژوهش درصدد پاسخ به این پرسش اصلی است که انقلاب اسلامی با استفاده از قدرت نرم و دیپلماسی فرهنگی چگونه توانسته است سیاست خارجی فعالانه ای در محیط منطقه ای و بین الملل اجرا نماید؟. پژوهش بر این فرضیه استوار است که انقلاب اسلامی با بهره گیری از جهان گرایی، امت محوری، عدالت طلبی، عدم جدایی دین از سیاست (به مثابه ابزارهای قدرت نرم و دیپلماسی فرهنگی) کنش فعالانه ای را در سیاست خارجی به اجرا گذارده است. یافته ها نیز حاکی از آن است که گفتمان انقلاب اسلامی با بهره گیری از قدرت نرم و دیپلماسی فرهنگی خود توانسته است سیاست خارجی فعالانه ای در محیط منطقه ای و بین المللی پیگیری نماید. با انقلاب اسلامی شاهد ظهور و تجلی دولت فرهنگی هستیم که به واسطه شاخص های قدرت نرم به دنبال شمولیت بخشی به نشانگان خود در سطح منطقه ای و جهانی است. گفتمان انقلاب اسلامی با ماهیت نرم افزاری، روابط قدرت را از رابطه عمودی به رابطه افقی تبدیل نمود که به واسطه غیریت سازی در برابر بازیگران فراملی، به دنبال رسیدن هژمونی فرهنگی است.
  کلیدواژگان: گفتمان، انقلاب اسلامی، دیپلماسی فرهنگی، قدرت نرم، قدرت سخت
 • رضا خراسانی*، زهرا امانی صفحات 293-318

  هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل رابطه نظامی- مدنی در خاورمیانه با تاکید بر مناسبات اخوان المسلمین و نظامیان است. در این راستا، مدل های تعامل نظامی- مدنی در خاورمیانه و نظریات مربوط به آن، ویژگی های دولت پنهان در مصر و مدل حکومتی مدنظر اخوان، رابطه ارتش و اخوان در سه مرحله قبل از انقلاب، حکومت اخوان و بعد از کودتا بررسی شده است. همچنین به این سوال پاسخ می دهد که علت سقوط دولت اخوانی چه بود و ارتش چگونه توانست دولت مدنی را سرنگون کند. سقوط اخوان آیا به ناکارآمدی اندیشه ای این گروه بازمی گردد یا این که نخبگان اخوان توانایی لازم برای حکومت داری را نداشته اند. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که به علت نفوذ ارتش در جامعه مصر، تبلیغات رسانه ای علیه اخوان و... اخوان نتوانست قدرت سیاسی را حفظ کنند. این گروه پس از انقلاب، تلاشی برای تغییر دولت به سمت مدل آرمانی خود انجام نداد و تیوری های حکومت اسلامی اخوانی مورد بی توجهی مرسی و اطرافیان وی قرار گرفت.

  کلیدواژگان: روابط نظامی- مدنی، دولت پنهان، مصر، ارتش، اخوان المسلمین، محمد مرسی، خاورمیانه
|
 • Mojtaba Jazbi *, Mehdi Meshki Pages 7-26
  The purpose of the present study is to review the sacred characteristic of the transcendental government relying on teleology. The method of research is descriptive-analytic and the results showed that the sacred characteristic of the transcendental government owes to a teleological approach to the foundations and issues therein. Transcendental and metaphysical foundations are the most basic criteria of the sacred nature of this type of government. Reflection on transcendental ontological, epistemological, and anthropological foundations reveal that regard for “finality” is a general and total requirement for them. In transcendental epistemology, existence is seen as a unified system that despite numeric plurality, is of one finality or end. In the process of decision-making and setting its strategies, the transcendental government does not act against or neglect this finality, but rather arranges its political will in line with the divine will of the creator of the world. Issues in transcendental government, theoretically nurtured by the teleological approach to transcendental and metaphysical principles, are answered concentrating on two questions: “Who shall govern?” and “how shall one govern?” In answering to the first question, the emphasis is on the authority of a divine guardian who is of ethical and spiritual excellence. In the domain of structures, the transcendental government also attempts to create the best political-social system for the betterment of people’s soul and achievement of perfection and exalted ends.
  Keywords: Teleology, Sacred Characteristic, Transcendental Government, Ontological foundations, Anthropological Foundations, Epistemological Foundations
 • Narjis Abdiyaee * Pages 27-44
  The purpose of the present study is to review the spiritual relation between Fetrat (innate nature) and politics and its classifications from the perspective of Imām Khomeyni. The method of study is descriptive-analytic and it aims to find an answer to this question: How does innate-monotheistic spirituality affect divine politics in Imām Khomeyni’s ideology? The hypothesis is that the perfectionist-spiritual movement of Makhmourah nature reaches to divine politics and the horizontal and declining movement of Mahjoubah nature reaches to corporeal and evil politics. In this regard and within an analytical framework, the following issues were explored: The theory of two types of innate nature, various cognitive and inspirational stimulators therein, the dominance of rational faculty, the role of science and justice in the originality of innate-monotheistic spirituality and its anthropological and political outcomes, the mission of Velāayat (guardianship) and Shari’at (religion) in taking the coverings off innate nature and returning to Makhmourah nature, and a romantic and perfectionist movement towards God in all fields including politics.
  Keywords: Imām Khomeyni, Makhmourah Nature, Mahjoubah Nature, monotheistic spirituality, Corporeal Politics, evil politics, divine politics, Monotheistic Nature
 • Mohammad Ali Sadeghzadeh, Abbas Bakhshandeh Bali * Pages 45-60

  The purpose of the present study is to delve deep into the social-political role of an ideal man from the view of Mulā Sadrā, Imām Khomeyni, and the Supreme Leader of Iran. The method of research is descriptive-analytic and the results showed that according to the Islamic ideology of Mullā Sadrā, Imām Khomeyni, and the Supreme Leader of Iran, a man is a social creature and is in need of social, political, and economic relations for living. Therefore, Mullā Sadrā emphasizes on the social and political leadership of a man. Imām Khomeyni and the Supreme Leader also emphasize on a human's dignity as well as his high values, freedom along with responsibility towards God, awareness, and providing political and social freedom within the legal limitations for material and spiritual development of society. Accordingly, the relationship among the above three scholars on this issue can be specified as follows: Mulla Sadrā has fundamentally and profoundly dealt with the social and political role of an ideal man, Imām Khomeyni had a practical outlook on this issue based on transcendental wisdom, and the supreme leader also added to the intellectual practicality of Imām Khoemeyni’s ideas and emphasized on their implementation through some instances inside society.

  Keywords: Mulā Sadrā, Imām Khomeyni, Supreme Leader (Imām Khāmene’i), Ideal Man, Politics
 • Masoud Pourfard * Pages 61-82

  The purpose of the present study is to describe and criticize the social-political categorizations of Mojtahed Shabestari that are a mixture of some western and Islamic instructions. To this aim, his epistemological approach and social-political categorizations including justice, freedom, politics, government, and democracy were studied using qualitative content analysis. Based on the results of this research, Mojtahed Shabestari in some fields such as justice, freedom, politics, and governance, aims to discuss solutions for the issues in politics that according to his claim, should be decided within political philosophy through rational measures and therefore, Fiqh (jurisprudence) and Shi'ite Islam is silent towards them. In the realm of politics, he has presented some solutions through normative and secular methods mostly adopted from the liberal idea of democracy and has also used the references in Islam to justify and confirm his arguments.

  Keywords: Religious intellectual, Social-Political Categorization, Mojtahed Shabestari, Justice, Freedom, Politics, Government
 • Abedin Darvishpour *, Mehrdad Amiri, Habib Hatami Kan Kaboud Pages 83-98

  The purpose of the present study is to review components effective on the convergence of mysticism and politics in the monotheistic idea of Imām Khomeyni. In this regard and using a descriptive-analytic method, the convergence of mysticism and politics in the view of Imām Khomeyni as well as its effective features including monotheism, deontology, and satisfaction were specified. The results show that Imām Khomeyni as a mystic who revived genuine Islam by the exalted instructions of religion, the Qur’an, and tradition of Ahl al-Bayt (AS) could extend mysticism from a theoretical and individual to a practical and social domain. As a true mystic, he attempted until the last moment of his life to deal with spiritual enlightenment and awakening of people so that both he himself and others could take steps towards God. What is important in mysticism is isolation from the material world and not from people and service to them. Imām Khomeini transformed traditional mysticism by a new interpretation of Mullā Sadrā’s Asfār Arba’ah (Four Spiritual Journeys) to make a correlation between mysticism and social/political management. This issue challenged and criticized the self-indulgence of some so-called mystics.

  Keywords: Imām Khomeyni, Mysticism, Politics, Towhid (Monotheism)
 • Ahmad Jahaninasab, Kamal Poladi *, Saeed Eslami Pages 99-120
  The purpose of the present study is to explain the theory of state in the political philosophy of Avicenna in order to display the way of presenting a favorable government in terms of political issues based on Spragens' methodology. In this regard, by delving deep into the political ideas and doctrines of Avicenna, it was attempted to answer this main question: How does Shaykh al-Ra'is (Avicenna) think of a favorable political system? Thus, the present research is compiled in four parts investigating problems, causes, goals, and solutions. The method of study is historical-descriptive and the results convey that Avicenna's political philosophy has an integrated intellectual-philosophical system including the social nature of human beings, the necessity of a prophet's leadership due to his connection with demiurge, and the necessity of prophethood in politics. In presenting his approach to statism and proposing the theory of state, Avicenna deems that the best system is the prophetic political model in which a prophet or his successor is at the center of affairs. In fact, the theory of state in Avicenna's political philosophy has been based upon the divine nature of humans and the utmost role of government in people's prosperity and salvation in both worlds.
  Keywords: Political Philosophy, Avicenna, Theory of State, methodology, Spragens, Divine nature, Prophetic Government
 • Husayn Foroughiniya *, Sayyid Mohsen Hosseini Far, Farzad Mohammadpour Tahman Pages 121-136
  The purpose of the present study is to explain the effect of dominant social and political power and time requirements on the ideas of some thinkers such as Khājeh Nezām al-Molk and Mohaqqeq Sabzevāri in writing book-of-politics. The method of research is qualitative and with regard to Spragens’ methodology, it deals with the following question: What have been the effects of dominant social and political power on the idea of writing book-of-politics by Khājeh Nezām al-Molk, Vā’ez Kāshefi, and Mohaqqeq Sabzevāri? The results show that writing book-of-politics during the period of the above thinkers at issue has basically been under the influence of political and social structure of power, either in its positive or negative aspect, and reflected the interests of political authority. Thus, it can be perceived that the purpose of writing most of these works with special features originating from the political and social condition of the society back then has been to sustain the status quo. In such a situation, Mohaqqeq Sabzevāri as a pioneer scholar deemed it his duty to write his book-of-politics with the recognition of society and governance and it led to an interaction between power and pen in order to foster foundation of the Safavid kingdom and its divine legitimacy.
  Keywords: Writing Book-of-Politics, Khājeh Nezām al-Molk, Political Power, Akhlāq-e Mohseni, Thomas Spragens’ Crisis Theory, Mohaqqeq Sabzevāri, Political Order
 • Qasim Shaban Nia * Pages 137-154
  Based on inferences from narrative resources and statements by Imāmiyah jurists, the present study aims to explain the significance and position of three important principles in the realm of politics and government, and also display their priority over some other principles in this regard. The method of study is descriptive analysis and the results showed that in juristic heritage, there are some regulations to set the hierarchy of principles compared to one another and although each of them per se cannot be determinative, a set of them can lead us to some criteria. Besides, in Shi’ite political jurisprudence, three principles named maintenance of the epicenter of Islam (Beyzat al-Islam), maintenance of Islam, and maintenance of blood and life have priority over some other ones in the realm of governance; however, the first mentioned principle is dominant over the two others. Although there are some regulations for the prioritization of principles, time and place circumstances and requirements in some levels can have profound impact on this hierarchy.
  Keywords: Shi’ite Political Fiqh (Jurisprudence), Prioritization, Beyzat al-Islam (Epicenter of Islam), Maintenance of Islam, Sanctity of Blood, life, Jurisprudential Principles.
 • Alireza Najafzadeh Torbati, Javad Gholami * Pages 155-172
  The purpose of the present study is to explain the political and social values from the view of Imām Khomeyni. The method of research is descriptive-analytic and the results indicate that the Islamic revolution occurred relying on the beliefs and ideas that Imām Khomeyni extracted from the context of Islamic resources and actualized them in society. In reviving the political and social values, Imām Khomeyni had two approaches: One was introducing the political and social values, the most important of which self-belief and self-confidence, and they can be called the driving force behind the Islamic revolution in different issues. Imām Khomeyni attempted to actualize each of the above values through religious and social capacities and creating dialogue about them. Second was introducing anti-values or deviant values like alienation from oneself, identity loss, not recognizing the real enemy, lack of unity, and indifference towards the genuine aforementioned values in society. Thus, social groups without genuine values would be afflicted with disorder in their speech and act and get into a state of confusion.
  Keywords: Imām Khomeyni, Self-belief, Social Integrity, Political Values, Social Values, Enemy Recognition.
 • Kamal Akbari * Pages 173-192
  The purpose of the present study is to discover the relationship between the theories of Velāyat-e Faqih and some emerging phenomena that have no religious origin, namely mass media and "decent governance". In this regard and using a descriptive-analytic method, different views on Velāyat-e faqih were mentioned and finally their relation to the media in the framework of favorable governance were explained. The results showed that considering the existing theoretical models about the mass media, Imām Khomeyni has a moderate attitude as on the one hand, he thinks of the freedom of mass media, and on the other hand, considers the expediency of society. Thus, some researchers deem that his outlook on Velāyat-e Faqih and governance resembles the theory of "mixed legitimacy" and "dual legitimacy". Therefore, the mass media on the one hand, should pay attention to human thoughts and aspirations, namely justice, freedom, security, and spirituality and make an effort to realize them and in the meanwhile observe some limitations such as ration, religion, law, and avoidance of conspiracy, and on the other hand, regard for liberty.
  Keywords: Velāyat-e Faqih (Guardianship of an Islamic Jurist), Theory of Selection, Theory of Appointment, Mass Media, Favorable Governance
 • Muhammad Reza Karimi Vala *, Amir Abbas Mahdavifard, Ahmad Aghaei Meybodi Pages 193-210

  Guardianship in Catholicism and Shi'ism and the analysis of people's position as the recipients of guardianship are important issues in the evaluation of these two ideologies. Using a documentary-analytic method, the present research reviews the concept of and sphere of guardianship of the pope and the just jurist. The results indicate that the existing gospels confirm the religious authority of Jesus Christ (AS) and his apostles but reject any political authority for them and consequently for the pope so he just has religious guardianship and people should be his absolute obedient in this regard. Yet for some centuries, the pope introduced himself as the guardian of political affairs and by recourse to the idea of his infallibility, deemed that people have no position in this regard and made a reference to some verses in the gospels to substantiate this process. However, although in the Shi'ite thinking, the important majesty of the Dear Prophet (AS), Saint Imāms (AS), and then the just jurist are in charge of religious and worldly guardianship, the legitimacy of this position comes merely from Almighty God so people have a significant role in the objective realization, continuation, reinforcement, and supervision in this regard.

  Keywords: Catholic, Shi'ism, Pope Guardianship, Velāyat-e Faqih (Guardianship of an Islamic Jurist) People
 • Rasul Afzali, Yashar Zaki, Abolghasem Mahmoodi * Pages 211-230
  The purpose of the present study is to review the requirements of ethnic policymaking and management in order to achieve national integrity and enhance the efficiency of the Islamic Republic of Iran with respect to the existing structures and factors. The method of study is descriptive-analytic and it aims to find an answer to this main question: What are the most important requirements of ethnic policymaking in Iran with regard to its centralized unitary structure of government? The results show that it is through considering the requirements of policymaking in terms of optimal management of the realm of the country and its inhabitants that the best method for implementing policies can be selected. This issue can ultimately lead to using the potentials of natural and human geography that guarantee national security and achievement of national goals. Furthermore, having a systematic approach, paying attention to the cultural geography of the country, and balanced development are among some other requirements of ethnic policymaking. Considering these needs and paying attention to the influential components in management of ethnic varieties have a positive impact on the efficiency of the Islamic republic of Iran and display its practical effectiveness in performing its duties toward the citizens' expectations.
  Keywords: Ethnic Policymaking, Political Organizing of Space, political management, Iran, Cultural Geography
 • Ali Akbarimoallem * Pages 231-248
  The purpose of the present study is to review how much theology students in different levels of seminary schools in Iran are familiar with the performance of Velāyat-e Faqih (guardianship of the Islamic jurist) during the past four decades of the Islamic Republic of Iran. The method of study is survey research by which the functional indices of Velāyat-e Faqih were explored in terms of three distinguished categories of religious, judiciary, and executive guardianship of the Vali-e Faqih according to his duties and authorities in the constitution. Statistical population of the research consisted of male and female theology students aged 18 to 70 studying and doing scientific and missionary works within four levels (1, 2, 3 & 4) in seminary schools and centers in 1395 S.H. Research sample involved 1109 people and the data was analyzed using SPSS software. The results showed that 54/69% of Tollāb have had awareness of the performance of Velāyat-e Faqih in different positions during the past four decades that is evaluated as good in general. Besides, the results showed that some background variables such as Tollāb’s gender, nationality, and parents’ education have no effect on their acquaintance with the performance of Velāyat-e Faqih while some other variables including their marital status, place of living, age, years of education, education level, place of education, and parents’ job have a significant role in this regard.
  Keywords: Tollāb (Theology Students), Velāyat-e Faqih (Guardianship of the Islamic Jurist), Constitution, Islamic Republic of Iran, Vali-e Faqih
 • Subhan Danesh *, Mohammad Javad Norozi Pages 249-272
  The purpose of the present study is to find an answer for this fundamental question: What is the role of the principle of friendship of hearts as smart power in international relations? The method of study is descriptive-analytic and after reviewing the concepts at issue, it deals with the reflection of applying the principle of friendship of hearts as a smart power in international relations. The results showed that the smart power developed based on friendship of hearts is a mixture of positive, constructive, and evolving aids and programs actualized in this principle. This precious, flourishing, and dynamic principle should not be kept away from the circle of foreign policy jurisprudence and international relations by useless arguments, inaccurate perceptions, and narrow-minded interpretations. Friendship of hearts is tied to affection and collaboration and finally leads to trust building that is considered as the basis of healthy and sustained associations having special importance in international relations. The activists in international relations should arrange their policies and strategies in a way that leads to trust building as it removes the causes and factors of existing tensions and conflicts damaging bilateral ties. Removing conflicts paves the way for cooperation and collaboration and also improves the recognition and perception of other countries from the reviving religion of Islam. Trust building puts an end to tensions and conflicts and by capturing the hearts paves that way for mutual association and cooperation.
  Keywords: Principle of Friendship of Hearts, smart power, International Relations, Compassion, Trust Building
 • Motahareh Sorkhabi Abdolmaleky, Abdolreza Bay * Pages 273-292
  The purpose of the present research is to compare the relationship between the Islamic Revolution's discourse and cultural diplomacy based on the discourse analysis model. In this regard, the research aims to find an answer to this main question: How could the Islamic Revolution implement an active foreign policy in the regional and international sphere using its soft power and cultural diplomacy? The research relies on the hypothesis that the Islamic Revolution has implemented an active role in the foreign policy relying on globalism, community-centeredness, justice seeking, and opposition to secularism (as the tools of its soft power and cultural diplomacy). The results indicate that the Islamic Revolution's discourse by using its soft power and cultural diplomacy could follow active foreign policy in the regional and international realm. With the Islamic Revolution, we witness the emergence and manifestation of a cultural state that, due to the soft power criteria, seeks to extend its signs regionally and globally. With its essence of soft power, the Islamic Revolution's discourse transformed power relations from vertical to horizontal while they aimed to achieve cultural hegemony by the creation of otherness against international actors.
  Keywords: Discourse, Islamic Revolution, Cultural Diplomacy, soft power, Hard power
 • Reza Khorasani *, Zahra Amani Pages 293-318

  The purpose of the present study is the analytical review of military-civil relations in the Middle East with an emphasis on the relationship between Ikhwān al-Moslemin and the Militaries in Egypt. In this regard, different models of military-civil association in the Middle East as well as its relevant theories, characteristics of the deep state in Egypt and the governmental model considered by the group of Ikhwān, the relationship between the army and Ikhwān within three stages: before revolution, during the government, and after the coup were reviewed. Moreover, this article answers to the following questions: Why Ikhwāni government collapsed and how could the army overthrow the civil government? Is the collapse of Ikwān related to the intellectual inefficiency of this group or the insufficient potential of its elites for governance? The method of study was descriptive-analytic and the results showed that due to the penetration of the army in Egyptian society, mass media propaganda against Ilkhwān and …, this group could not sustain its political power. After the revolution, this group did not make any effort to change the government to its desired model and also the theories of Ikhwāni Islamic state were neglected by Morsi and his fellows.

  Keywords: Military-Civil Relations, Egypt, Deep State, army, Ikhwān al-Moslemin, Mohammad Morsi, middle east