فهرست مطالب

علوم روانشناختی - پیاپی 107 (بهمن 1400)
 • پیاپی 107 (بهمن 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/11/06
 • تعداد عناوین: 13
|
 • حسین پورشهریار، ثمین بهارشانجانی، مرضیه دین دوست* صفحات 1931-1943
  زمینه

  با شیوع ویروس کرونا آسیب های بسیاری از جمله اضطراب، افسردگی، دوری از خویشاوندان و افزایش حس تنهایی ایجاد می شود. با این حال تا کنون پژوهشی به طور جامع تبیین نکرده است که همسران سوگوار از بیماری کرونا با چه مسایلی روبرو هستند و چه چالش هایی را خواهند داشت.

  هدف

  هدف از پژوهش حاضر شناسایی تجارب زیسته همسران سوگوار در دوره همه گیری ویروس کرونا بود.

  روش

  پژوهش حاضر به روش کیفی از نوع پدیدارشناسی انجام شد. نمونه مورد مطالعه 8 نفر از همسران سوگوار شهر تهران بودند که در بازه زمانی فروردین تا شهریور ماه 1399 همسر خود را از دست داده اند. روش نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی به کار گرفته شد. از افراد مصاحبه نیمه ساختاریافته به عمل آمد، سپس کلمه به کلمه پیاده سازی شده و داده ها به روش هفت مرحله ای کلایزی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  در این مطالعه 4 مضمون اصلی شامل: 1) نگرانی ها (نگرانی های مربوط به ادامه زندگی، نگرانی های مربوط به فرزندان، نگرانی های مالی)؛ 2) واکنش های شخصی (واکنش های عاطفی، واکنش های رفتاری)؛ 3) تغییرات روابط اجتماعی (ارتباط با اقوام، ارتباط با همکاران)؛ 4) تغییر دیدگاه (نسبت به دنیا، نسبت به اطرافیان)، شناسایی شد.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته ها می توان گفت زندگی همسران سوگوار به شدت تحت تاثیر این بیماری و فوت همسر قرار گرفته و لازم است به تناسب شرایط شان، برای آنان سیستم های حمایتی فراهم شود.

  کلیدواژگان: تجارب زیسته، سوگوار، ویروس کرونا، همسران
 • علیرضا روحی، جواد کاووسیان*، مسعود گرامیپور، هادی کرامتی، مهدی عربزاده صفحات 1945-1964
  زمینه

  هرچند پژوهش های پیشین به بررسی آثار مستقیم ویژگی شخصیتی عزم در پیش بینی اهمال کاری و درگیری دانش آموزان پرداخته اند اما آثار غیر مستقیم آن کمتر مورد بررسی قرار گرفته است.

  هدف

  هدف کلی پژوهش حاضر، بررسی نقش عزم است که بصورت مستقیم و غیرمستقیم، منجر به افزایش درگیری تحصیلی و کاهش اهمال کاری تحصیلی می گردد.

  روش

  پژوهش حاضر توصیفی، از نوع همبستگی و معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه دوم مشغول به تحصیل در مدارس غیرانتفاعی در سال تحصیلی 99-98 در شهر همدان بود که از بین آنها 500 نفر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند و به ابزارهای پژوهش، شامل پرسشنامه اهداف پیشرفت الیوت، موریاما و پکران (2011)، مقیاس عزم داکورث و کویین (2007)، درگیری تحصیلی ریو (2013) و اهمال کاری تحصیلی سولومون و راث بلوم (1984) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از روش آماری معادلات ساختاری و از طریق نرم افزارهای SPSS-24 و AMOS-26، مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که عزم، بر درگیری تحصیلی با نقش میانجی اهداف پیشرفت مبتنی بر خود و مبتنی بر تکلیف، اثر مثبت و معنادار داشت (0/05 =β، 0/01 <P). اما عزم بر اهمال کاری تحصیلی با نقش میانجی اهداف پیشرفت مبتنی بر خود و مبتنی بر تکلیف، اثر منفی و معناداری نداشت (0/06- =β، 0/68 =P).

  نتیجه گیری

  شایستگی های مبتنی بر خود و مبتنی بر تکلیف در دانش آموزان با عزم بالا، می تواند منجر به افزایش درگیری شناختی، رفتاری، عاطفی و عاملی گردد اما نمی تواند در کاهش اهمال کاری نقشی معنادار داشته باشد.

  کلیدواژگان: عزم، اهداف پیشرفت، درگیری تحصیلی، اهمال کاری تحصیلی
 • رضا چالمه، محبوبه فولادچنگ*، بهرام جوکار، مسعود فضیلت پور صفحات 1965-1978
  زمینه

  تفکر انتقادی از سازه های مهم و قابل توجه در سال های اخیر بوده است؛ اما شناسایی متغیرهای پیش بینی کننده آن در قالب یک مدل ساختاری و در محیط آموزشی تاکنون مورد بررسی قرار نگرفته است.

  هدف

  هدف این پژوهش بررسی نقش ذهن آگاهی به عنوان متغیر واسطه ای در رابطه بین محیط حامی خودپیروی و تفکر انتقادی بود.

  روش

  پژوهش حاضر توصیفی و از نوع همبستگی و معادلات ساختاری بود. جامعه این پژوهش شامل همه دانش آموزان متوسطه دوم شهر شیراز در سال تحصیلی 99-1398 بود. از بین جامعه آماری، 525 نفر دانش آموز (301 دختر و 224 پسر) به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. شرکت کننده ها به پرسشنامه های محیط یادگیری حامی خودپیروی (آسور و همکاران،2002؛ آسور، 2012)، ذهن آگاهی فرایبورگ (فرم کوتاه) (والاچ و همکاران، 2006) و تفکر انتقادی کالیفرنیا (فاسیون، 2013) پاسخ دادند. داده ها با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری و نرم افزار آماری AMOS و شاخص های برازندگی تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان دادند که مدل پیشنهادی از برازش خوبی برخوردار است. ضرایب مسیر مستقیم بیانگر این بود که محیط حامی خودپیروی پیش بینی کننده معنی دار ذهن آگاهی (0/001 P<، 0/18 =β) و تفکر انتقادی (0/001 P<، 0/18 =β) بود. همچنین ذهن آگاهی پیش بینی کننده معنی دار تفکر انتقادی (0/001 P<، 0/28 =β) بود. علاوه براین نتایج بیانگر این بود که ذهن آگاهی توانست نقش واسطه ای در رابطه بین محیط حامی خودپیروی با تفکر انتقادی ایفا نماید.

  نتیجه گیری

  ویژگی های بافتی مانند محیط حامی خودپیروی در کنار عوامل درون فردی نظیر ذهن آگاهی، نقش مهمی در تفکر انتقادی دانش آموزان ایفا می کنند و توجه به آنها در برنامه ریزی های آموزشی و تربیتی ضروری است.

  کلیدواژگان: تفکر انتقادی، ذهن آگاهی، محیط حامی خودپیروی، دانش آموزان
 • فاطمه سمیعی* صفحات 1979-1992
  زمینه

  مطالعات مختلفی بر موفقیت شغلی در اقشار مختلف جامعه پرداخته است. اما کمتر پژوهشی را می توان یافت که موفقیت شغلی وکلا و حقوقدانان را بررسی نموده باشد.

  هدف

  پیش بینی موفقیت شغلی عینی و فاعلی بر اساس لنگرگاه های مسیر شغلی در وکلا و حقوقدانان شهر اصفهان در سال 1397 بود.

  روش

  طرح پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. به این منظور، 152 نفر از وکلا و حقوقدانان (65 زن و 87 مرد) به شیوه در دسترس انتخاب شدند و دو پرسشنامه ی موفقیت شغلی (سمیعی و همکاران، 1393) و لنگرهای مسیر شغلی (شاین، 1985) را تکمیل نمودند. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج حاصل از آمار توصیفی نشان داد شایستگی فنی - کارکردی در بین وکلا و حقوقدانان در رتبه اول، خدمت و فداکاری در مرتبه دوم و سبک زندگی با محوریت تعادل کار - خانواده در رتبه سوم قرار داشت. همچنین، میانگین موفقیت شغلی فاعلی بالاتر از میانگین موفقیت شغلی عینی بود. علاوه براین، از بین هشت بعد لنگرگاه های مسیر شغلی، سه بعد شایستگی، استقلال و خدمت و فداکاری پیش بینی کننده معنی دار (0/05 >p) موفقیت شغلی فاعلی و دو بعد شایستگی و چالش پیش بینی کننده معنی دار (0/05 >p) موفقیت شغلی عینی بودند. به طوری که توانستند 20 و 15 درصد از واریانس موفقیت شغلی را تبیین کنند.

  نتیجه گیری

  براساس یافته های پژوهش می توان چنین نتیجه گیری نمود که با افزایش شایستگی ها و نیز دادن استقلال بیشتر و ارجاع پرونده های چالشی به وکلا و حقوقدانان می توان موفقیت شغلی فاعلی و عینی را در آنها افزایش داد.

  کلیدواژگان: موفقیت شغلی، لنگرگاه های مسیر شغلی، وکلا، حقوقدانان
 • نادیا سلطانی*، شهرام واحدی، تورج هاشمی نصرت آباد، منصور بیرامی، اسکندر فتحی آذر، محمدحسین ضرغامی صفحات 1993-2009
  زمینه

  علوم شناختی حوزه ای بین رشته ای است که روش شناسی آن، کمتر در قالب کتاب یا مقالات مستقل تدوین شده است و مشکلات عدیده ای در حوزه روش شناسی آن وجود دارد.

  هدف

  این پژوهش با هدف مطالعه محتوای روش شناختی و تحلیل های آماری مقالات مربوط به علوم شناختی انجام شد.

  روش

  مقالات با روش تحلیل محتوا بررسی شدند. جامعه مورد پژوهش کلیه مقالات مربوط به حوزه علوم شناختی است که در وب سایت رتبه‏بندی مجلات علمی در سال 2016 نمایه شده‏اند و روش نمونه گیری هدفمند می باشد. به منظور طبقه بندی تکنیک ها و روش های اتخاذ شده از تحلیل محتوا، ماتریس مربعی مربوط به این تکنیک ها در اختیار 7 نفر از خبرگان حوزه روش شناسی علوم شناختی، قرار داده شد و از آن ها خواسته شد تا نظرات خود را در مورد شباهت هر کدام از این تکنیک ها و روش ها، در یک مقیاس 100 نمره ای وارد کنند. میانگین نمره بدست آمده از این ماتریس ها به عنوان ماتریس مشابهت و با هدف کشف خوشه ها وارد نرم افزار R شد، برای دیداری کردن رابطه بین تکنیک های مختلف از الگوریتم فراچترمن - رینگولد استفاده شد.

  یافته ها

  تحلیل‏ محتوای مقالات و درج کلیدواژه های مربوط، در برگه کدبندی به فهرستی از روش های آماری منجر شد. گراف حاصل از شبکه ارتباط بین تکنیک ها و روش های آماری با فواصل معنی دار (0/001≤p) ترسیم گردید.

  نتیجه گیری

  تکنیک های مجاور در گراف حاصل مورد بررسی محتوایی دقیق قرار گرفت و در نهایت روش های استفاده شده به منظور تحلیل داده های شناختی در 17 خوشه معرفی شدند، هدف اصلی از تکنیک های به کار گرفته شده در هر خوشه تعیین و پژوهش در خصوص نحوه انتخاب این تکنیک ها پیشنهاد گردید.

  کلیدواژگان: علوم شناختی، روش های آماری، تحلیل محتوا، الگوریتم فراچترمن - رینگولد
 • ناهید حسینی نژاد، محبوبه البرزی*، پیمان مام شریفی صفحات 2011-2025
  زمینه

  امروزه اعتیاد یک تهدید بسیار مهم برای سلامت نظام خانواده به حساب می آید. درمان های شناختی رفتاری با تاکید بر ذهن آگاهی و توجه بر انعطاف پذیری شناختی در بازتوانی مادران وابسته به سوءمصرف مواد موثر می باشند. دراین راستا سوال پژوهش حاضر این بودآیا مشاوره شناختی رفتاری مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد (ACT) بر انعطاف پذیری روانشناختی مادران وابسته به سوءمصرف مواد، موثر است؟

  هدف

  هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی مشاوره شناختی رفتاری مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد (ACT) بر انعطاف پذیری روانشناختی مادران وابسته به سوءمصرف مواد بود.

  روش

  پژوهش حاضر به شیوه ی شبه آزمایشی و طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه انجام شد. جامعه آماری این پژوهش مادران وابسته به سوءمصرف مواد بستری در کمپ های ترک اعتیاد شهر شیراز در طول بهار سال 1398 بودند. با استفاده از روش نمونه گیری در   دسترس 30 مادر وابسته به سوءمصرف مواد انتخاب شد و در دو گروه آزمایش (15 نفر) و گروه گواه (15 نفر) جایگزین شدند. از پرسشنامه پذیرش و عمل باند و همکاران (2007) به عنوان پیش آزمون - پس آزمون و از پروتکل 12 جلسه ای فلکسمن و همکاران (2011) برای جلسات مشاوره مبتنی بر پذیرش و تعهد در این پژوهش استفاده شد. داده ها با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل داده ها حاکی از آن بود که مشاوره شناختی رفتاری مبتنی بر پذیرش و تعهد بر انعطاف پذیری روانشناختی مادران وابسته به سوءمصرف مواد موثر بوده و بین دو گروه تفاوت معناداری وجود داشته است (0/01 >p).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج این پژوهش مشاوره شناختی رفتاری مبتنی بر درمان پذیرش و تعهد، انعطاف پذیری روانشناختی را در مادران وابسته به سوءمصرف افزایش می دهد.

  کلیدواژگان: درمان پذیرش و تعهد، انعطاف پذیری روانشناختی، سوءمصرف مواد
 • فرزانه تمرچی*، اسماعیل اسدپور، کیانوش زهراکار صفحات 2027-2043
  زمینه

  ازدواج یک رسم معمول و عرف برای تشکیل رابطه ای در تعهد انحصار عاطفی و جنسی بین زوج است. در حالی که امروزه در موارد بسیاری، شاهد آسیب دیدن سلامت خانواده و جامعه، با شکسته شدن این تعهد و رخ دادن خیانت زناشویی هستیم. لذا شناسایی عمیق عوامل سبب ساز این پدیده، جهت پیشگیری، امری ضروری است.

  هدف

  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی عوامل زمینه ساز گرایش افراد به خیانت زناشویی، به منظور پیشگیری از بروز این آسیب در خانواده ها است.

  روش

  پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و روش نظریه زمینه ای انجام گرفت. جامعه مورد مطالعه، شامل تمامی مردان و زنان متاهل ساکن شهر تهران بود که مرتکب خیانت زناشویی شده و در سال های 96 تا 99 به مراکز مشاوره استادروزبه، راه نو، پرند و مهرآیین مراجعه نموده بودند. مشارکت کنندگان، 11 مرد و 10 زن دارای معیارهای ورود بودند که به شیوه هدفمند انتخاب شدند. ابزار این پژوهش، مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته بود. تحلیل داده ها به روش سه مرحله ای اشتراوس و کربین (1990) انجام شد.

  یافته ها

  از تجزیه تحلیل داده ها در مرحله کدگذاری باز، دو دسته مقوله اصلی شامل: شرایط علی (فردی - شخصیتی، فردی - خانوادگی، زوجی - رابطه ای)؛ شرایط بافتاری (جامعه، شغلی، فضای مجازی) و یک دسته مقوله فرعی شامل: شرایط مداخله گر (دوستان، پول، قدرت و کشف ویژگی های مثبت خود) و ازکدگذاری محوری: مقوله (نیازها) و از کدگذاری گزینشی، سه طبقه اصلی (عوامل مستعدکننده، نگهدارنده و پاسخ دهنده) حاصل شد.

  نتیجه گیری

  زنان و مردان خیانت کار، تحت تاثیر مقولات اصلی و فرعی ذکرشده، حول محور نیازها، به خیانت زناشویی گرایش پیدا می کردند و با راهبردهایی کارآمد، باعث پیامدهایی مفید مثل حفظ آشیانه و با راهبردهایی ناکارآمد باعث پیامدهایی مضر مثل طلاق می شدند.

  کلیدواژگان: خیانت زناشویی، عوامل زمینه ساز، مردان، زنان
 • زهره معتمدی، غلامعلی افروز*، علی اکبر ارجمندنیا صفحات 2045-2058
  زمینه

  قدیمی ترین روش در آموزش وپرورش دانش آموزان تیزهوش، جهش تحصیلی است. به نحوی که دانش آموزان مستعد قادرند سال های تحصیلی نظام آموزش وپرورش عادی را سریع تر تمام کرده و یک یا چند سالی زودتر فارغ التحصیل شوند. با توجه به گزارش سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور درخواست جهش تحصیلی 70 درصد بالاتر از استانداردها می باشد و هرساله این آمار رو به افزایش است ولیکن بااین حال پژوهشی که به مشکلات رفتاری و هیجانی دانش آموزان استفاده کننده از این طرح پرداخته باشد مغفول مانده است.

  هدف

  مقایسه و بررسی مشکلات رفتاری و هیجانی دانش آموزان استفاده کننده از جهش تحصیلی با دیگر دانش آموزان بوده است.

  روش

  روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع علی - مقایسه ای است. جامعه آماری شامل دانش آموزان استفاده کننده از طرح جهش در سال تحصیلی 1399-1398 در استان خراسان رضوی بوده و از این جامعه 286 دانش آموز جهش یافته 165 دانش آموز با روش نمونه گیری تصادفی منظم انتخاب شدند و گروه همتا (تعداد 384 نفر) نیز به عنوان گروه گواه از دانش آموزان هم پایه عادی با روش خوشه ای چندمرحله ای انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه سنجش نقاط قوت و ضعف کودک (گودمن، 1997) استفاده و تحلیل داده ها با آزمون های تحلیل واریانس یک راهه، آزمون تعقیبی شفه، آزمون همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره هم زمان انجام پذیرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که مشکلات رفتاری هیجانی در همه خرده مقیاس ها (اختلال رفتار هنجاری، نشانگان هیجانی، مشکلات ارتباطی یا مشکلات با همسالان) در دانش آموزان که از جهش تحصیلی استفاده کرده اند در مقایسه با دیگر دانش آموزان هم پایه بالاتر می باشد.
  (05/0 <P).

  نتیجه گیری

  دانش آموزانی که از جهش تحصیلی استفاده کرده بودند و سن تقویمی پایین تری نسبت به همکلاسی های خود داشتند مشکلات رفتاری و هیجانی بیشتری را نشان دادند. پیشنهاد می شود از روش های مبتنی بر غنی سازی محتوای آموزشی در آموزش و پرورش دانش آموزان تیز هوش استفاده شود.

  کلیدواژگان: مشکلات رفتاری - هیجانی، جهش تحصیلی، دانش آموزان
 • مهناز خدایاری، حسن احدی* صفحات 2059-2075
  زمینه
  عوامل روانشناختی تاثیرگذار بر سازگاری زناشویی در دو دیدگاه درون فردی یا شخصیتی و بین فردی یا تعامل زوجین مورد توجه محققین بوده است. تحقیقات نشان داده است که خودابرازگری جنسی که با برانگیختگی ذهنی و مهارت های تبادل ارتباطی زن منجر به میل و رضایت بیشتر می گردد به سازگاری بیشتر زوجین منجر می شود. بنابراین آیا مهارت بیشتر در تبادل اجتماعی می تواند به عنوان میانجی گر در خودابرازگری و سازگاری زوجین تاثیر داشته باشد؟
  هدف
  هدف از این پژوهش پیش بینی سازگاری زناشویی بر اساس خودابرازگری جنسی با نقش میانجی گر تبادل اجتماعی در زنان دارای ازدواج زودهنگام بود.
  روش
  روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. شرکت کنندگان، زنان متاهل دارای ازدواج زودهنگام در استان مرکزی بودند. 270 شرکت کننده به روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند و پرسشنامه های مقیاس سازگاری زناشویی اسپانیر (1976)، خودابرازگری جنسی اسنل و همکاران (1997) و تبادل اجتماعی لیبمن و همکاران (2011) را تکمیل کردند. داده ها به وسیله آزمون های همبستگی پیرسون و روش تحلیل مسیر تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که خودابرازگری در رفتار جنسی، ترجیح جنسی، عاطفه جنسی و نگرش جنسی به طور معناداری سازگاری زناشویی زنان دارای ازدواج زودهنگام را پیش بینی می کنند (0/01 P<). همچنین نتایج آزمون بوت استراپ نشان داد که تبادل اجتماعی می تواند در پیش بینی سازگاری زناشویی بر اساس ابعاد خودابرازگری جنسی میانجی گری کند (0/01 P<). علاوه بر آن تبادل اجتماعی در رابطه ابعاد خودابرازگری جنسی و سازگاری زوجین تاثیر غیرمستقیم دارد.
  نتیجه گیری: در سازگاری زنان دارای ازدواج زودهنگام، درک تبادل اجتماعی در کیفیت خودابرازگری جنسی اهمیت دارد که به نظر می رسد به وسیله آموزش و مشاوره بهبود یابد.
  کلیدواژگان: سازگاری زناشویی، خودابرازگری جنسی، تبادل اجتماعی، ازدواج زودهنگام
 • مصطفی طاهری نسب، مرضیه بلالی*، صادق نصری صفحات 2077-2093
  زمینه

  مطالعات نشان داده اند که بازی های مبتنی بر مهارت های حرکتی پایه و فعال ویدیویی بر کسب مهارت های حرکتی موثر می باشد. با این وجود مطالعات انجام شده در مورد فاکتور لذت از فعالیت بدنی به عنوان یک عامل روانشناختی مهم نادر می باشد.

  هدف

  هدف از مطالعه حاضر مقایسه اثربخشی بازی های فعال ویدیویی و بازی های پایه ورزشی بر لذت از فعالیت بدنی در دانش آموزان پسر مقطع چهارم ابتدایی می باشد.

  روش

  پژوهش از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون و پس آزمون بود. جامعه آماری شامل کلیه کودکان 10 ساله پسر در سال 1400 شهرستان اهواز بود. 60 کودک 10 ساله با روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب و به صورت تصادفی در 3 گروه 20 نفری (2 گروه تجربی و یک گروه گواه) جایگزین شدند. ابزار پژوهش شامل دستگاه ایکس باکس 360 کینکت و پرسشنامه لذت از فعالیت بدنی مور (2009) بود. از آزمون های آماری تحلیل کواریانس با تعقیبی بنفرونی جهت تحلیل داده ها استفاده شد.

  یافته ها

  گروه های پایه ورزشی و بازی ویدیویی فعال بر لذت از فعالیت بدنی کودکان تاثیر معناداری (0/05 (P< داشتند. همچنین بین گروه های پایه ورزشی و ویدیویی فعال در فاکتور لذت از فعالیت بدنی تفاوتی مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های این تحقیق، می توان از هر دو شیوه پایه ورزشی و ویدیویی فعال، یا ترکیبی از هر دو شیوه در صورت فراهم نبودن شرایط محیطی برای افزایش لذت بهره برد.

  کلیدواژگان: بازی ویدئویی فعال، بازی پایه ورزشی، لذت از فعالیت بدنی، دانش آموزان
 • تکتم شفیعی کاهانی، جعفر حسنی*، محمد شاکری صفحات 2095-2106
  زمینه

  تحقیقات نشان داده است که در بروز علایم وسواس فکری - عملی، کیفیت نظم‏جویی هیجان، خودکارآمدی و تاب آوری به عنوان تشدیدکننده های مهم دخالت دارند و این علایم در جمعیت عمومی نیز تجربه می شود، اما در این زمینه تحقیقات کمی صورت گرفته است.

  هدف

  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی علایم وسواس فکری - عملی در جمعیت عمومی بر اساس خودکارآمدی، تاب آوری و نظم‏جویی شناختی هیجان انجام گرفت.

  روش

  در این پژوهش از طرح توصیفی - همبستگی استفاده شد. جامعه پژوهش افراد 17 تا 70 شهر تهران بودند (بهار و تابستان 1398)، که 636 نفر از آنان به شیوه در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه وسواس فکری - عملی بیل براون (1989)، پرسشنامه نظم‏جویی شناختی هیجان گارنفسکی و کرایج (2001)، پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون (2003) و پرسشنامه خود کارآمدی شرر و مادوکس (1982) گردآوری شد. برای تحلیل داده ها از آزمون های پیرسون و رگرسیون گام به گام استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که سرزنش دیگری، نشخوار فکری و فاجعه سازی با علایم وسواس فکری - عملی رابطه مثبت معناداری دارند(0/01 >P). متغیرهای پذیرش (0/05 >P)، تمرکز مجدد بر برنامه ریزی، ارزیابی مجدد، دیدگاه گیری، تاب آوری و خودکارآمدی با علایم وسواس فکری - عملی رابطه منفی معناداری دارند (0/01 >P). همچنین، سرزنش دیگری، نشخوار فکری و فاجعه سازی به صورت مثبت، ولی تاب آوری و خودکارآمدی به صورت منفی علایم وسواس فکری - عملی را پیش بینی کردند (0/01 >P).

  نتیجه گیری

  بنابر یافته ها می توان نتیجه گرفت که کاهش استفاده از تنظیم شناختی هیجان سازش نایافته و ارتقای خودکارآمدی ، تاب آوری و تنظیم شناختی هیجان سازگارانه می تواند موجب کاهش علایم وسواس فکری - عملی در میان جمعیت عمومی شود.

  کلیدواژگان: وسواس فکری - عملی، خودکارآمدی، تاب آوری، نظم جویی شناختی هیجان، جمعیت عمومی
 • زهره محمدعلی پور، سید عبدالمجید بحرینیان*، علی اصغر اصغرنژاد فرید صفحات 2107-2124
  زمینه

  مطالعات نشان داده اند که تغییر سبک زندگی از طریق تنظیم و جهت دهی به زندگی انسان بر ارتقاء تعیین کننده های فردی - آموزشی موثر است، اما پژوهشی که به تاثیر آموزش آن بر خودکارآمدی، انتظارات پیامد و منبع کنترل دانشجویان پرداخته باشد، مغفول مانده است.

  هدف

  هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش تغییر سبک زندگی بر بهبود خودکارآمدی، انتظارات پیامد و کاهش منبع کنترل بیرونی دانشجویان بود.

  روش

  تحقیق حاضر مطالعه ای آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه پژوهش متشکل از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران در نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399 بود. نمونه این مطالعه 40 دانشجو بودند که به شیوه نمونه گیری خوشه ای دومرحله ای انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و گواه (هر گروه 20 نفر) قرار گرفتند. ابزار پژوهش مقیاس های خودکارآمدی عمومی (شوارزر و جروسلم، 1995)، انتظارات پیامد دانشجو (لندی، 2003) و منبع کنترل (راتر، 1966) بودند. برای گروه آزمایشی، آموزش تغییر سبک زندگی (فن پی، 2018) در 8 جلسه 90 دقیقه ای برگزار گردید، اما گروه گواه مداخله ای دریافت نکرد. برای تحلیل داده ها از تحلیل کواریانس استفاده گردید.

  یافته ها

  آموزش تغییر سبک زندگی بر افزایش خودکارآمدی، انتظارات پیامد و کاهش منبع کنترل بیرونی دانشجویان اثربخش بود
  (0/01 >p).

  نتیجه گیری

  آموزش تغییر سبک زندگی می تواند به عنوان روشی کارآمد در بهبود خودکارآمدی و انتظارات پیامد دانشجویان و کاهش باورهای کنترل بیرونی آنان توسط درمانگران مورد استفاده قرار گیرد و در نتیجه به موفقیت تحصیلی - شغلی شان کمک نماید.

  کلیدواژگان: خودکارآمدی، انتظارات پیامد، منبع کنترل، آموزش تغییر سبک زندگی، دانشجویان
 • حسن جعفرپور، بهمن اکبری*، ایراج شاکرنیا، سامره اسدی مجره صفحات 2125-2143
  زمینه

  بررسی پیشینه نشان می دهد که آموزش نظم جویی هیجانی و ذهن آگاهی هر یک منجر به ارتقاء انعطاف پذیری شناختی و تعامل والد - فرزند شده اند؛ اما هنوز مشخص نیست کدام یک از این مداخلات می توانند در طول زمان اثربخشی بیشتری داشته باشند.

  هدف

  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی آموزش نظم جویی هیجانی و ذهن آگاهی بر انعطاف پذیری شناختی و تعامل والد - فرزند در مادران دارای کودکان مبتلا به کم توانی ذهنی خفیف انجام شد.

  روش

  پژوهش از نوع شبه تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی مادران دارای کودکان مبتلا به کم توانی ذهنی خفیف مراجعه کننده به مدارس استثنایی شهر رشت در سال تحصیلی 99-1398 بودند. 36 نفر به روش در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه 12 نفری قرارگرفتند. گروه های آزمایش تحت آموزش نظم جویی هیجانی(8 جلسه 90 دقیقه ای) و ذهن آگاهی (8 جلسه 90 دقیقه ‏ای) قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی (دنیس و وندروال، 2010) و مقیاس رابطه والد - فرزند (پیانتا، 1994) بودند. تحلیل داده ها با روش تحلیل واریانس مختلط انجام شد.

  یافته ها

  آموزش نظم جویی هیجانی و ذهن آگاهی بر بهبود انعطاف پذیری شناختی و تعامل والد - فرزند و مولفه های آن ها در مراحل پس آزمون و پیگیری موثر بودند؛ همچنین در مرحله پیگیری تفاوت معناداری بین دو مداخله در این متغیرها مشاهده نشد (0/01 >P).

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج می توان گفت آموزش نظم جویی هیجانی و ذهن آگاهی با ارتقای بازسازی هیجانی، کاهش پردازش خود ارجاعی منفی و افزایش توانایی انجام رفتارهای هدفمند، آگاهی از تجربیات لحظه حاضر و برگرداندن توجه بر سیستم شناختی و پردازش کارآمدتر اطلاعات، در نهایت باعث بهبود انعطاف پذیری شناختی و تعامل والد - فرزند مادران دارای کودکان مبتلا به کم توانی ذهنی خفیف شدند.

  کلیدواژگان: انعطاف پذیری شناختی، تعامل والد - فرزند، نظم جویی هیجانی، ذهن آگاهی، کم توان ذهنی
|
 • Hossein Pourshahriar, Samin Baharshanjani, Marziyeh Dindoost* Pages 1931-1943
  Background

  The spread of the coronavirus causes many problems, including anxiety, depression, being away from relatives, and increasing feelings of loneliness. However, research has not yet comprehensively explained what problems and challenges will be faced by mourning spouses with coronavirus.

  Aims

  The aim of the present study was to identify the life experiences of mourning spouses during the corona virus pandemic.

  Methods

  present study was qualitative descriptive phenomenology. The sample consisted of 8 mourning spouses in Tehran who lost their partners in the period from April to September 2020. Targeted and snowball sampling methods were used. Semi-structured interviews were conducted, then implemented verbatim and analyzed by the seven-step Colaizzi’s method.

  Results

  In this study, 4 main themes include: 1) Concerns (Worries about survival, worries about children, financial concerns); 2) personal reactions (Emotional reactions, behavioral reactions); 3) changes in social relations (Communication with relatives, communication with coworkers); 4) A change of perspective (Towards the world, towards those around) was identified.

  Conclusion

  According to the findings, it can be said that the lives of mourning spouses have been severely affected by this disease and the death of their spouses, and it is necessary to provide support systems for them according to their circumstances.

  Keywords: Lived experiences, mourning, corona virus, spouses
 • Alireza Rouhi, Javad Kavousian*, Masoud Geramipour, Hadi Keramati, Mehdi Arabzadeh Pages 1945-1964
  Background

  Although previous researches have examined the direct effects of the personality trait of grit in predicting students' procrastination and engagement, its indirect effects have been less studied.

  Aims

  The general purpose of this study is to investigate the role of grit that directly or indirectly increases academic engagement and decreases academic procrastination.

  Methods

  The present study was descriptive and of correlation and structural equations. The statistical population of the study included all non-profit high school male students in Hamadan city in the academic year 1398-99. Based on the two-stage cluster sampling method, 500 students were selected and completed Duckworth and Quinn's (2007) Grit scale, Reeve's (2013) academic engagement scale, Solomon & Rothblum's (1984) academic procrastination, and Elliot, Murayama's, and Pekrun's (2011) achievement goal questionnaire. Data were analyzed using the structural equation statistical method and Spss24 and AMOS-26 software.

  Results

  The results showed that grit had a positive and significant effect on academic engagement with the mediating role of self-based and task-based development goals (β= 0.05, p<0.01). But grit did not have a negative and significant effect on academic procrastination with the mediating role of self-based and task-based achievement goals (β= 0.06, P= 0.68).

  Conclusion

  Self-based and task-based competencies can increase behavioral, cognitional, emotional, and agentic engagement in grittier students. But these competencies can't play a significant role in reducing procrastination.

  Keywords: Grit, Achievement goals, Academic engagement, Academic procrastination
 • Reza Chalmeh, Mahbubeh Fouladchang*, Bahram Jowkar, Masoud Fazilat-Pour Pages 1965-1978
  Background

  Critical thinking has been one of the most important concepts in recent years; But the identification of predictor variables in the form of a structural model and in the educational environment has not been studied.

  Aims

  The purpose of this study was to investigate the role of mindfulness as a mediator in the relationship between autonomy supportive environment and critical thinking.

  Methods

  The research method is correlation and modeling of structural equations. The population of this study included all high school students in Shiraz city in the academic year 2019-2020. 525 students (301 girls and 224 boys) were selected by multi-stage cluster random sampling. Participants answered three questionnaires: autonomy supportive environmental scale (Assor and et al, 2002, Assor, 2012), Freiburg mindfulness questionnair (short form, Walach and et al, 2006), and California critical thinking test (Facione, 2013). Data were analyzed using structural equation modeling and AMOS software and fitness indicators.

  Results

  The results showed that the proposed model has a good fit with data. Direct path coefficients indicated that the autonomy supportive environment was a significant predictor of mindfulness (P <0.001, β = 0.18) and critical thinking (P <0.001, β = 0.18). Mindfulness was also a significant predictor of critical thinking (P <0.001, β = 0.28). In addition, the results indicated that mindfulness was able to play a mediating role in the relationship between autonomy supportive environment and critical thinking.

  Conclusion

  Environmental characteristics such as autonomy supportive environmental along with interpersonal factors such as mindfulness play an important role in students' critical thinking and it is necessary to pay attention to them in educational planning.

  Keywords: critical thinking, mindfulness, autonomy supportive environmental, students
 • Fatemeh Samiee* Pages 1979-1992
  Background

  Various research has been done about job success in different strata of society. But, there is little research that has examined the career success of lawyers and jurists.

  Aims

  The study aimed to predict career success (subjective and objective) through career anchors among lawyers and jurists in Isfahan in the year 2019.

  Methods

  A descriptive-correlational design was utilized to study. Thus, 152 lawyers (65 females and 87 male) were selected through convenience sampling and answered to the study instruments that consisted of Career Success Questionnaire (Samiee et al., 2014) and Career Anchors Questionnaire (Schien, 1985). The data were analyzed using Pearson's correlation and multiple regression analysis.

  Results

  The results of descriptive statistics showed that the highest career anchor was technical and functional competencies, and then, service and lifestyle related to work-family balance among lawyers and Jurists. Besides, the prevalence of subjective career success was more than objective career success. Also, technical and functional competencies, independence and service predicted of subjective career success (p<0.05). Moreover, technical and functional competencies and challenge predicted objective career success (p<0.05), which explained 20 and 15 per cent of the variances of subjective career success and objective career success.

  Conclusion

  Based on the results of this study it can be concluded that the subjective and objective career success could be increased by increasing competencies, independence and challenging cases among lawyers and jurists.

  Keywords: Career success, Career anchors, Lawyers, Jurists
 • Nadia Soltani*, Shahram Vahedi, Touraj Hashemi Nosrat Abad, Mansour Bayrami, Eskandar Fathi Azar, Mohammad Hossein Zarghami Pages 1993-2009
  Background

  Cognitive science is an interdisciplinary field whose methodology is less developed in the form of books or independent articles and there are many problems in its methodological field.

  Aims

  The aim of this research was to study the methodological content and statistical analysis of articles related to cognitive sciences.

  Methods

  The articles were examined by content analysis method. The study population is all the articles related to the field of cognitive sciences that have been indexed in the ranking website of scientific journals in 2016 and the sampling method is purposeful. In order to classify the techniques and methods adopted from content analysis, a square matrix related to these techniques was provided to 7 experts in the field of cognitive science methodology and they were asked to rate their views on the similarity of each of these techniques and methods on a scale of 100 points. The mean score obtained from these matrices was entered into R software as similarity matrix with the aim of discovering clusters, The Fruchterman-Ringold algorithm was used to visualize the relationship between the different techniques.

  Results

  Content analysis of articles and inclusion of related keywords in the coding sheet led to a list of statistical methods. The graph obtained from the network of conections between statistical techniques and methods with significant distances was drawn (p≤0.001).

  Conclusion

  Close-up techniques in the resulting graph were examined in detail and finally the methods used to analyze cognitive data in 17 clusters were introduced, the main purpose of the techniques used in each cluster was determined and research on how to select these techniques was suggested.

  Keywords: Cognitive Sciences, Statistical Methods, Content Analysis, Fruchterman - Ringold Algorithm
 • Nahid Hoseininezhad, Mahboubeh Alborzi*, Peyman Mamsharifi Pages 2011-2025
  Background

  Today, addiction is a very important threat to the health of the family system. Cognitive-behavioral therapies with emphasis on mindfulness and attention to cognitive flexibility are effective in rehabilitation of mothers addicted to substance abuse. In this regard, the question of the present study was whether cognitive-behavioral counseling based on acceptance and commitment therapy (ACT) is effective on the psychological flexibility of mothers dependent on substance abuse?

  Aims

  The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of cognitive-behavioral counseling based on acceptance and commitment therapy (ACT) on psychological flexibility of mothers dependent on substance abuse.

  Methods

  The present study was conducted by quasi-experimental method and pretest-posttest design with a control group. The statistical population of the present study comprises those addictive mothers who have been hospitalized in the addiction treatment center of Shiraz during spring 2019. A total number of thirty addictive mothers were selected making use of available sampling. They were divided into two groups of control and experimental. Each group consisted of 15 samples. The Acceptance and Action Questionnaire of Bond et al (2007) was used as pre-test and post-test designs alike. We also employed 12-session protocol of Flaxman et al (2011) for acceptance and commitment counselling. The method of analysis of covariance was chosen to analyze collected data.

  Results

  The results showed cognitive-behavioral counseling which was based on acceptance and commitment therapy had effective on psychological flexibility of addictive mothers. There was a significant difference between the two groups (P<0/01).

  Conclusion

  According to findings, cognitive-behavioral counseling, which was based on acceptance and commitment, increases the psychological flexibility of addicted mothers.

  Keywords: acceptance, commitment therapy, psychological flexibility, substance abuse
 • Farzane Tamrchi*, Ismael Asadpour, Kianoosh Zahrakar Pages 2027-2043
  Background

  Marriage is substantially recognized as a common convention to form an exclusive relationship in which emotional and sextual commitments of couples are fulfilled. Unfulfilled commitments and marital infidelity though are considered to be a thread to family and society health. Consequently, identifying causing effects of marital infidelity is highly significant to prevent it.

  Aims

  Current research hopes to investigate underlying factors on individuals’ inclinations which lead to marital infidelity to preclude its outbreak in families.

  Methods

  This qualitative research is conducted on the basis of grounded theory method. Population of the study Present population involves entire men and women live in Tehran who have committed infidelity between 2017 to 2020 and have visited Ruzbeh, Rahe Now, Parand as well as Mehraeein counseling centers. Participants are purposefully chosen from eleven men and ten women who meet the requirements.
  An in-depth semi-structured interview is carried out. Data analysis is performed based on Strauss and Carbine (1990) three-stage method.

  Results

  Data analysis in Open Coding Stage is divided into two main categories. Causal conditions (individual – personality, individual – family, husband and wife – relationship) and Texture conditions (society, occupation, cyberspace) and a subcategory including Intervening factors (friends, money, power, positive characteristics discovery) and needs category from Axial Coding Stage besides three core categories (predisposing factors, deterrent, responsive) are obtained.

  Conclusion

  Infidel men and women are affected by the aforementioned main and secondary effects revolving around needs are getting into adultery. Applying practical strategies, for some it leads to positive effects such as embedment and for some others it results in impractical strategies like divorce.

  Keywords: Marital infidelity, causing effects, men, women
 • Zohreh Motamedi, Gholam Ali Afrooz*, Ali Akbar Arjmandnia Pages 2045-2058
  Background

  The oldest method of educating gifted students is grade skipping. In this case, gifted students are able to complete the academic years of the regular education system more quickly and graduate one or more years earlier. According to the report of the Exceptional Education Organization of Iran, the demand for grade skipping is 70% higher than the international standards, and it is increasing every year, but still a study that has dealt with the behavioral and emotional problems of students using this plan has been neglected.

  Aims

  The purpose of this research is to compare and study the behavioral and emotional problems of students using grade skipping with other students.

  Methods

  This descriptive study was a causal-comparative study. The statistical population includes students using the grade skipping in the academic year 2019-2020 in Khorasan Razavi province that 165 out of 286 grade-skipped students were selected by regular random sampling method and the peer group (384 people) as a control group from normal grade students by multi-stage cluster sampling method. To collect the data, a child strength and weakness questionnaire (Goodman, 1997) was used and data analysis was performed with one-way analysis of variance, Scheffe post hoc test, Pearson correlation test and simultaneous multivariate regression.

  Results

  In this study, findings showed that emotional-behavioral problems in all subscales (Conduct disorder, emotional symptoms, communication problems or peer problems) were higher in students who used grade skipping compared to other peer students (P <0/05).

  Conclusion

  Students who used the academic leap and had a lower calendar age than their classmates showed more behavioral and emotional problems. It is suggested to use methods based on enriching the educational content in educating gifted students.

  Keywords: Behavioral - emotional problems, grade skipping, students
 • Mahnaz Khodayari, Hassan Ahadi* Pages 2059-2075
  Background
  Psychological factors affecting marital adjustment have been considered by researchers in two intrapersonal approaches such as personality traits and interpersonal approaches such as couples interaction. In the field of couples interaction, research has shown that sexual self-disclosure which leads to greater desire and satisfaction with a women’s mental arousal communication exchange skills which ultimately leads to more adjustment between couples. Therefore, can more social exchange be effective as a mediator between self-disclosure and adjustment of couples?
  Aims
  Present study aimed to predict marital adjustment based on sexual self- disclosure and psychological needs: mediating social exchange in women with early marriage.
  Methods
  Method was descriptive- correlation. Participants were married women with early marriage in Markazi province. 270 participants selected by snowball sampling and completed scales of Spanier’s (1976) dyadic adjustment, Snell & et al, s (1997) sexual self- disclosure and Libman & et al, s (1997) social exchange. Data were analyzed by Pearson’s correlation and SEM. findings indicated that self-disclosure in sex behaviour, sex preference, sex affect and sex attitude significantly predict marital adjustment of married women with early marriage (P<0.01).
  Results
  The results of Bootstrap test showed that social exchange can significantly mediate on predicting of marital adjustment based on sexual self-disclosure (P<0.01). social exchange indirectly effect on the relationship between sexual self- disclosure and marital adjustment. In order to promote marital adjustment of married women with early marriage, it is suggested to pay attention to sexual self-disclosure skill and perception of social exchange in women.
  Conclusion
  The modification of social exchange of women through training and counseling is suggested.
  Keywords: Marital adjustment, Sexual self- disclosure, Social exchange, Early marriage
 • Mostafa Taheri Nasab, Marzieh Balali*, Sadegh Nasri Pages 2077-2093
  Background

  Studies have shown that games based on fundamental motor skills and action video are effective in acquiring motor skills. However, studies on the Enjoyment factor of physical activity as an important psychological factor are rare.

  Aims

  The aim of this study was to compare the effectiveness of active video games and fundamental sports games on the enjoyment of physical activity in fourth grade elementary school male students.

  Methods

  The research was quasi-experimental with pre-test and post-test design. The statistical population included all 10 years Children in Ahvaz. 60 Children were selected by available sampling method and randomly divided into 3 groups of 30 individual. The research instruments included the Xbox 360 Kinect and Moore enjoyment questionnaire (2009). Analysis of covariance with bonferroni were used to analyze the data.

  Results

  fundamental sports and action video games had a significant effect (p <.05) on children's enjoyment of physical activity. Also, there was no difference between the fundamental sports and action video in the factor of enjoyment of physical activity. So that the larger perceived group was more associated with alpha wave reduction.

  Conclusion

  Based on the findings of this study, it is possible to use both fundamental sports and Action video methods, or a combination of both methods in the absence of suitable environmental conditions for increase enjoyment.

  Keywords: Action video game, fundamental sports game, enjoyment of physical activity, students
 • Toktam Shafie Kahani, Jafar Hasani*, Mohammad Shakeri Pages 2095-2106
  Background

  The symptoms of obsessive-compulsive disorder, quality of emotion regulation, self-efficacy, and resilience play a role as important aggravators based on the research. In addition, these symptoms are experienced in the general population. In this field, there has not been too much research.

  Aims

  This study is conducted to predict the symptoms of obsessive-compulsive disorder in the general population according to self-efficacy, resilience, and cognitive emotion regulation.

  Methods

  The descriptive-correlation design was used in this study. People between 17 to 70 years old in Tehran were the study population (spring and summer 2019). Among them, 636 people were selected as a sample. The Bill Brown (1989) Obsessive-Compulsive Disorder Questionnaire, the Garnfsky & Craig (2001) Cognitive Emotion Regulation Questionnaire, the Connor & Davidson Resilience Questionnaire (2003), and the Scherer and Maddox Self-Efficacy Questionnaire (1982) were used to collect data. To analyze the data, Pearson and stepwise regression tests were used.

  Results

  The results indicated that there is a significant positive relationship between other blame, rumination, and catastrophe with the symptoms of obsessive-compulsive disorder (P <0.01). In addition, there is a significant negative relationship between acceptance variables (P <0.05), refocusing on planning, reappraisal, perspective, resilience, and self-efficacy with obsessive-compulsive symptoms (P <0.01).
  Other blame, rumination, and catastrophe predicted positive symptoms of obsessive-compulsive disorder, but the resilience and self-efficacy predicted them negatively (P <0.01).

  Conclusion

  According to the findings, it can be concluded that reducing the use of maladaptive cognitive emotion regulation, and promoting self-efficacy, resilience and adaptive cognitive emotion regulation can reduce the symptoms of obsessive-compulsive disorder in the general papulation

  Keywords: Obsessive - compulsive disorder, Self-efficacy, Resilience, Cognitive emotion regulation, General population
 • Zohreh Mohammad Alipour, Seyed Abdol Majid Bahrainian*, Ali Ashghr Asgharnejad Farid Pages 2107-2124
  Background

  Studies have shown that lifestyle change through regulation and orientation to human life is effective on improving individual-educational determinants but a study which addresses the impact of this training on students' self-efficacy, outcome expectations and source of control has been neglected.

  Aims

  The aim of this study was to determine the effectiveness of lifestyle change training on improving self-efficacy, outcome expectations and reducing locus of external control in students.

  Methods

  This study was an experimental study with pre-test, post-test with control group. The research population included all students of Islamic Azad University, Tehran Research Sciences Branch in the first semester of the academic year 2020-2021. The study sample included 40 students who were selected by two-stage cluster sampling method and, then, were assigned into experiment and control groups (20 individuals per group) through random assignment method. The research tool were the scales of General Self-Efficacy (Schwarzer and Jerusalem, 1995), Student Outcome Expectations (Landy, 2003) and Source of Control (Rotter, 1966). For the experiment group, lifestyle change training (Van Pay, 2018) was held in eight 90-minute sessions, but the control group did not receive any intervention. Analysis of covariance was used to analyze the data.

  Results

  The results showed that lifestyle change training was effective in increasing students' self-efficacy, outcome expectations and reducing locus of external control (p<0.01).

  Conclusion

  Lifestyle change training can be used by therapists as an efficient way to improve students' self-efficacy and outcome expectations and reduce their external control beliefs, and thus help their academic-career success.

  Keywords: Self-efficacy, Outcome Expectations, Source of Control, Lifestyle Change Training, Students
 • Hassan Jafarpour, Bahman Akbari*, Iraj Shakerinia, Samereh Asadimajreh Pages 2125-2143
  Background

  Background studies show that emotional regulation and mindfulness training have each led to improved cognitive flexibility and parent-child interaction; But it is not yet clear which of these interventions can be most effective over time.

  Aims

  The aim of this study was to compare the effectiveness of emotional regulation and mindfulness training on cognitive flexibility and parent-child interaction of mothers with children with mild mental retardation.

  Methods

  The research was quasi-experimental with pre-test, post-test design and follow-up with a control group. The statistical population of the study included all mothers with children with mild mental disabilities who referred to exceptional schools in Rasht in the academic year of 2019-2020. 36 people were selected by convenience sampling method and randomly divided into three groups of 12 people. The experimental groups were trained in emotional regulation (8 sessions of 90 minutes) and mindfulness (8 sessions of 90 minutes). Research instruments included the Cognitive Flexibility Questionnaire (Dennis and Vanderwall, 2010) and the Parent-Child Relationship Scale (Pianta, 1994). Data analysis was performed using repeated measures ANOVA.

  Results

  Emotional regulation and mindfulness training were effective in improving cognitive flexibility and parent-child interaction and their components in the post-test and follow-up stages; Also, in the follow-up stage, no significant difference was observed between the two interventions in these variables (P< 0.01).

  Conclusion

  According to the results, it can be said that training in emotional regulation and mindfulness by promoting emotional reconstruction, reducing negative self-referential processing and increasing the ability to perform purposeful behaviors, awareness of current experiences and returning attention to cognitive system and more efficient information processing, finally, improved cognitive flexibility and parent-child interaction of mothers with children with mild mental retardation.

  Keywords: Cognitive flexibility, Parent-child interaction, Emotional regulation, Mindfulnes, Mental retardation