فهرست مطالب

نشریه جستارهای نوین حقوق اداری
پیاپی 1 (بهار و تابستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/06/29
 • تعداد عناوین: 12
|
 • کورش استوارسنگری* صفحات 5-34
  بر اساس مقررات موضوعه صلاحیت دیوان عدالت و محاکم عمومی مستقل از یکدیگر است. ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری سال 92 حدود صلاحیت دیوان را مشخص کرده است اما طبق تبصره یک این ماده تعیین میزان خسارت وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذکور در بندهای 1 و 2 این ماده پس از صدور رای در دیوان بر وقوع تخلف با دادگاه عمومی است. حوزه صلاحیت محاکم عمومی و دیوان عدالت اداری به استناد تبصره مذکور از مواردی است که محل اختلاف محاکم عمومی و دیوان عدالت اداری است و در مواردی از موجبات اطاله دادرسی و سرگردانی اشخاص ذی نفع است. حوزه صلاحیت هر کدام از مراجع مذکور در اینجا چیست؟ نویسنده در این مقاله با تحلیل مواد مربوط به صلاحیت دیوان عدالت اداری و ذکر آرای شعب وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، ضمن ارایه معیاری در تشخیص نوع دعاوی که در دیوان عدالت اداری مطرح می شود، استدلال کرده است که صلاحیت دیوان عدالت اداری در دعاوی ناظر بر تبصره ماده 10 محدود به موارد خاص است و همه ی دعاوی ناظر بر مطالبه خسارت از دستگاه های دولتی به ویژه خسارت ناشی از ضمان قهری در صلاحیت این دیوان نیست و بر اساس قاعده کلی در صلاحیت دادگاه عمومی است. در طرح اصلاحیه قانون دیوان نیز اصل بر صلاحیت دادگاه های عمومی در رسیدگی به دعاوی مطالبه خسارت از دستگاه های دولتی می باشد.
  کلیدواژگان: دیوان عدالت اداری، دادگاه عمومی، صلاحیت، اعمال اداری، واحد دولتی
 • مینا اکبری، فاطمه افشاری* صفحات 37-59

  امروزه صیانت از منافع عمومی در برخی از جنبه های حقوق اداری دچار ضعف شده است. تجربه نشان می دهد در حوزه هایی مانند رسیدگی به تصمیمات موردی دولت که فاقد ذی نفع خاص است با خلاهایی در سطح هنجاری و ساختاری روبرو هستیم. علاوه بر این با چالش هایی از جمله نابرابری طرفین دعوی، موانع موجود در ارایه ادله و شواهد دقیق و متقن برای خواهان، ضعف در دانش حقوق عمومی و عدم طرح دقیق خواسته و به تبع آن، ایجاد اعتبار امر مختومه و همچنین عدم اجرای مطلوب و پیگیرانه احکام در دیوان عدالت اداری، روبرو هستیم. یکی از راهکارهای ارایه شده برای حل این چالش ها ایجاد نهاد دادستان اداری است. هر چند انتخاب بهترین راه حل همچنان محل تامل، بحث و بررسی است.نتیجه پژوهش حاضر نشان داد در حوزه صیانت از منافع عمومی، توسعه مفهوم ذی نفع برای طرح دعوا در شعب دیوان عدالت اداری و فاصله گرفتن از مفهوم ذی نفع در حقوق خصوصی موجب می شود خلاهای طرح دعوی در دیوان تا حد زیادی مرتفع شود. علاوه بر این، بهتر است به جای تاسیس دادستانی در دیوان عدالت اداری، نقش صیانت از منافع عمومی را به سازمان بازرسی کل کشور واگذار نمود. با توجه به اینکه سازمان بازرسی کل کشور در همه ی استان ها دارای واحدهایی است، لذا در درجه نخست کسب اطلاع از تضییع منافع عمومی در کل کشور برای این نهاد آسان تر صورت می گیرد و درجه دوم با اعطای این حق قانونی به سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر امکان طرح دعوی در شعب دیوان عدالت اداری چالش های موجود نیز برطرف خواهد شد.

  کلیدواژگان: نظارت قضایی، دادستان اداری، حقوق عامه، دادرسی اداری، دیوان عدالت اداری، سازمان بازرسی کل کشور
 • زهرا بیدار* صفحات 61-80
  پیوند فرد با اداره در قالب رابطه استخدامی علاوه بر وظایف و مسئولیت هایی که بر عهده مستخدم قرار می دهد، موجب بهره مندی از حقوق و مزایایی نیز می باشد. این حقوق و مزایا شامل حقوق و مزایای مادی و غیرمادی هستند. برخی از حقوق و مزایای غیرمادی می توانند آثار مالی برای مستخدمین داشته باشند؛ برای مثال اگر چه بهره مندی از مرخصی جزء حقوق و مزایای غیرمادی است، اما در برخی موارد و با شرایطی می تواند در قالب وجه به مستخدمین پرداخت گردد. در مجموع آن دسته از حقوق و مزایای مادی و غیرمادی که منجر به پرداخت وجهی به مستخدم می شوند در قالب عنوان «مطالبات مالی مستخدم از اداره» قرار می گیرند. در صورت اختلاف یا عدم پرداخت این مطالبات مالی، مستخدم بر اساس بند (3) ماده (10) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری می تواند در این مرجع قضایی دادخواهی نماید. فارغ از مسایل مربوط به صدور آراء در شعب بدوی و تجدیدنظر، اجرای این دسته از آراء همواره با چالش هایی روبرو بوده است. این نوشتار که با روش توصیفی تحلیلی انجام شده در پی آن است که این چالش ها را در حوزه فوق الذکر واکاوی و شناسایی کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد ابهامات موجود در مواد مربوط به اجرای احکام در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، وضع قوانین در حیطه ایجاد حقوق و مزایای مالی مستقیم و غیرمستقیم برای مستخدمین بدون تامین منابع مالی، صدور آرای کلی و مبهم از سوی شعب دیوان و پای بند نبودن دستگاه های اجرایی به آرای صادره از سوی دیوان از جمله چالش های موجود در حوزه اجرای این دسته از آراء می باشد.
  کلیدواژگان: اجرای احکام، حقوق و مزایا، دیوان عدالت اداری، مستخدم، مطالبات مالی
 • محمد جلالی، آزیتا محسن زاده* صفحات 81-124
  کاستی های موجود در قوانین مربوط به تملک و تصرف اراضی و املاک متعلق به شهروندان، موجب گردیده است که فرآیند سلب مالکیت توام با تضییع گسترده حقوق شهروندان باشد. با نقض اصل حاکمیت قانون از سوی شهرداری و خلع ید مالکان، بدون پرداخت حقوق قانونی آن ها، مالکان متضرر از اجرای طرح، دعوای مطالبه بهای اراضی تملک شده را علیه شهرداری اقامه می نمایند. لیکن در جریان دادرسی موانع متعددی وجود دارد که احقاق حق مالکان را با چالش های جدی روبرو می سازد، به طوری که در نهایت مالکان غالبا از دریافت قیمت روز اراضی تملک شده محروم می شوند و بخش قابل توجهی از زیان وارده به آن ها بدون جبران باقی می ماند. از این رو، در این تحقیق ضمن شناسایی موانع دادرسی و چالش های وصول محکوم به از شهرداری، راهکارهایی را برای حمایت از شهروندان و تضمین اصل برابری همگان در پرداخت هزینه های عمومی پیشنهاد می دهیم.
  کلیدواژگان: تملک، شهرداری، مطالبه بها، مالکیت، قیمت روز، اصل برابری
 • محمد حسنوند*، زهره حق پناهان صفحات 125-174
  این مقاله از طریق به کارگیری روش رایج «تحلیل مفهوم گرا» و با رویکرد «غیر ذات گرا» در پی شناخت مفهوم حقوق عمومی از دیدگاه هارت و بر اساس اثر ارزشمند وی، کتاب «مفهوم قانون» است. رویکرد غیر ذات گرا، به جای جستجوی مجموعه ای از شرایط و ویژگی های بایسته برای وجود قانون در کلیت مجموعه، ویژگی های فراگیر نظام های حقوقی واقعی را مورد تامل و بررسی قرار می دهد. این مقاله بر روی حقوق اساسی و اداری متمرکز بوده و تعاریف استانداردهای پیشرفته ی حقوق عمومی را با فهرست سه گانه به شدت تاثیرگذار هارت از انواع «بایسته ی» «قواعد ثانویه» عمومی که شامل قواعد شناسایی، تغییر و قضاوت است، تطبیق می دهد. مطلب این است که روش شناسی غیر ذات گرا، نه تنها یک بیان توصیفی غنی از ویژگی های بنیادین خاص سیستم های حقوقی پیشرفته را به دست می دهد، بلکه در مورد شیوه فهم و تصور از قانون در بسیاری از جوامع معاصر نیز بینش های نظری قابل توجهی را ارایه می نماید. همچنین از آنجا که تعریف به دست آمده عمیقا در تجارب و رویه های واقعی اجتماعی و قانونی ریشه دارد، نسبت به رویکرد هارت که مبتنی بر روایت های فرضی درباره چگونگی امکان توسعه قانون است، نظریه ای را با تفصیل بیش تر و انتزاع کم تر ارایه و مطرح می نماید.
  کلیدواژگان: اچ. ال. ای هارت، تئوری حقوقی، حقوق اداری، حقوق عمومی، روش شناسی فلسفه قانون، قدرت و صلاحیت سیاسی، قدرت و صلاحیت قانونی
 • حسن خسروی*، محمدجواد حسینی صفحات 177-200

  امکان دادخواهی از عملکرد نابخردانه و خلاف قانون و مقررات مقامات اداری موجد حقی است که از آن با عنوان «حق بر دادرسی اداری» یاد می شود و این امکان را به شهروندان می دهد تا برای احقاق حق خود در برابر مقامات اداری به مراجع قضایی رجوع نمایند. این حق یکی از حقوق بنیادین شهروندان در برابر حکومت است که در حقوق اداری بسیاری از دولت_کشورها به رسمیت شناخته شده است. در این نوشتار این حق در نظام های حقوقی ایران و اتحادیه ی اروپا و نهادها و راهکارهای موجود برای اجرایی کردن آن، مورد تدقیق و تطبیق قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که وجود دادگاه اروپایی حقوق بشر برای رسیدگی قضایی به دعاوی اداری و آمبودزمان اروپایی برای رسیدگی های غیرقضایی منطبق و مشابه با دیوان عدالت اداری در ایران برای رسیدگی های قضایی و کمیسیون اصل نودم قانون اساسی برای رسیدگی های غیرقضایی به شکایات مردم از اداره است که این همسانی مراجع می تواند زمینه ساز تعامل هرچه بیشتر ایران و اتحادیه ی اروپا در حوزه ی حقوق اداری و بهره برداری از پیشرفت های دادرسی اداری این اتحادیه باشد.

  کلیدواژگان: حق بر دادرسی اداری، حقوق بشر، دادگاه اروپایی اتحادیه ی اروپا، دعاوی اداری، دیوان عدالت اداری
 • علیرضا دبیرنیا، عادل شیبانی* صفحات 201-224

  دو یا چندمرحله ای بودن رسیدگی ها از جمله موضوعاتی است که در کیفیت دادرسی و نتایج آن تاثیرگذار است. در دیوان عدالت اداری از یک سو ضرورت هایی چون جلوگیری از اطاله ی دادرسی، تسهیل ایجاد وحدت رویه ی قضایی و جایگاه عالی این نهاد گرایش به دادرسی یک مرحله ای را توجیه می کند و از سوی دیگر، الزاماتی چون امکان جبران اشتباه در آراء قضایی، احترام به اصول دادرسی منصفانه و فراهم ساختن امکان دسترسی افراد به دادگاه ها موجب گرایش به دادرسی دومرحله ای می شود. در چنین وضعیتی جستجوی الگوی مناسب مراحل رسیدگی و بیان ویژگی های آن اهمیت فراوانی دارد. پژوهش حاضر تلاش کرده است با تحلیل ضرورت های حاکم بر دادرسی اداری، سازوکاری برای ساماندهی مطلوب مراحل رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری ارایه نماید. مطابق توصیه های پژوهش می توان با اعمال تغییرات حداقلی در وضعیت موجود، مزایای رسیدگی یک مرحله ای و دومرحله ای را حفظ و از معایب آن ها جلوگیری کرد. تغییرات پیشنهادی که تا حدودی الهام گرفته شده از سازوکار هییت های تخصصی و هییت عمومی دیوان عدالت اداری است، ناظر به حفظ شعب بدوی و تجدیدنظر همراه با اصلاح کارویژه های آن هاست. از نظر نویسندگان ساماندهی جدید می تواند با کاهش اطاله ی دادرسی و افزایش دقت در رسیدگی ها نظام دادرسی اداری شایسته (دادرسی بهینه و عادلانه) را محقق کند.

  کلیدواژگان: حق بر تجدیدنظرخواهی، دادرسی اداری، دادرسی بهینه و منصفانه، دومرحله ای بودن رسیدگی ها، رویه قضایی
 • محمدرضا رفیعی* صفحات 227-247

  از هر مرجع قضایی و از جمله شعب دیوان عدالت اداری این انتظار وجود دارد که آرای صحیحی صادر کنند. با این حال، صدور چنین آرایی در شعب دیوان، با چالش های مختلف آیینی و ماهوی همراه است. علاوه بر چالش های گوناگون ناظر به صلاحیت و ترتیبات رسیدگی، صدور حکم با دشواری های متعددی نیز مواجه است. صدور حکم صحیح مستلزم تعیین صحیح هنجار حقوقی حاکم بر دعوا، تشخیص صحیح موضوع دعوا، تفسیر صحیح هنجار حاکم و در نهایت تطبیق صحیح هنجار حاکم بر موضوع دعوا است. هر کدام از آن ها با دشواری هایی مواجه می باشد که به علل مختلفی چون کاستی های شدید نظام قانون گذاری و مقررات گذاری، ضعف دانش حقوق اداری و... بروز یافته اند. نتیجه ی این چالش ها فراوانی صدور آرای غیرصحیح و متعارض از سوی شعب دیوان می باشد و از این رو، تلاش برای شناسایی و رفع آن ها ضروری است.

  کلیدواژگان: تشخیص صحیح موضوع دعوا، تطبیق صحیح هنجار حاکم بر موضوع دعوا، تعیین صحیح هنجار حقوقی، تفسیر صحیح هنجار حاکم
 • زینب عصمتی*، حامد کرمی صفحات 249-267

  تغییرات ایجادشده در شرایط اجتماعی و اقتصادی کشور و جابجایی نیروی کار در حوزه های متفاوت کاری موجب ضرورت انتقال سوابق بیمه ای بین صندوق بازنشستگی بیمه های اجتماعی که به اقشار متفاوت کاری خدمات می دهند گردیده است. انتقال از صندوق بازنشستگی به صندوق بازنشستگی دیگر چه به صورت ارادی و چه به صورت غیرارادی دارای آثار فراوانی است که می توان از نظر حقوق استخدامی کارمندان و منافع دستگاه های اداری بدان نگریست. در این حوزه علاوه بر متون قانونی، بررسی آرای دیوان عدالت اداری دارای اهمیت خاصی می باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل حقوقی امکان تغییر صندوق بازنشستگی در نظام اداری ایران با نگاهی به رویه ی دیوان عدالت اداری است. با توجه به ویژگی خاص مطالعات حقوقی در این مقاله از روش تحلیلی توصیفی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که به دلیل شرایط متفاوت قانونی، انتقال سوابق بیمه ای از صندوقی به صندوق دیگر با محدودیت ها و موانعی روبرو است. بررسی قوانین و مقررات پراکنده در زمینه ی نقل وانتقال سوابق بیمه ای و نگاهی به رویه ی دیوان عدالت اداری گویای این امر است که مسئله ی اصلی در این زمینه، امکان یا عدم امکان انتقال سوابق بیمه ای است. در متون مختلف آنچه به عنوان حالت اولیه و اصلی در تغییر صندوق بازنشستگی مطرح می باشد تغییر اجباری در نتیجه ی اموری مانند تغییر دستگاه خدمتی است و در موارد محدود و استثنایی امکان ارادی تغییر به رسمیت شناخته شده است. نکته ی مهم دیگر در این خصوص تعیین مسیول پرداخت مابه التفاوت حق بیمه ای است که بین دو صندوق جابجا می شود که با توجه به قابل توجه بودن آن اهمیت دوچندان می یابد. این تکلیف در مواردی بر عهده ی فرد ذی نفع  و در برخی حالات بر عهده ی دولت است. با توجه به نکات یادشده، ضرورت اخذ رویه ی واحد توسط مقنن در خصوص نقل وانتقال سوابق بیمه ای به نحوی که رفع مشکلات بیمه شدگان و صندوق ها را در پی داشته باشد ضروری به نظر می رسد.

  کلیدواژگان: انتقال سوابق بیمه ای، حقوق استخدامی، دیوان عدالت اداری، صندوق بازنشستگی، نظام اداری
 • یونس فتحی*، بهروز سعادتی راد، علیرضا علی محمدیان صفحات 269-297

  داوری در حل وفصل اختلافات سازمان بورس به گونه ای می باشد که این سازمان از طریق هییت داوری هر تخلف یا شکایتی را می تواند به صورت درون سازمانی حل وفصل نماید. در همین راستا قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384، جهت حل وفصل اختلافات فعالان بازار ضمن پیش بینی سه مرجع هییت مدیره بورس، کانون ها و هییت داوری ضوابط و قوانینی را نیز بر آن حاکم نموده است. سازوکارهایی که این گونه رسیدگی ها را از موضوع صلاحیت مراجع عام و اختصاصی دیگر نظیر دادگاه های دادگستری و دیوان عدالت اداری متمایز ساخته است. متاسفانه این تمایز در نظام دادرسی قضایی کشور و همچنین رویه دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع اختصاصی اداری، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. چنانچه رویه شعب دیوان عدالت اداری نیز به عنوان یک مرجع اختصاصی اداری گویای این مطلب است که رسیدگی به شکایات و تظلمات علیه سازمان بورس و اوراق بهادار در صلاحیت و شایستگی این مرجع قرار ندارد. بر همین اساسی ضروری است، در خصوص منشا برخی استثنایات نهادهای عام قضایی و یا اختصاصی اداری در رسیدگی به احقاق حقوق شهروندان بررسی و تدقیق بیشتری صورت گیرد. فلذا مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی درصدد آسیب شناسی محدود نمودن فرایند دادرسی در بورس به هییت های رسیدگی داخلی و شناسایی نقاط ضعف این گونه مراجع می باشد تا از این طریق ما را با اصول مطلوب دادرسی در این مراجع رهنمون نماید.

  کلیدواژگان: بورس اوراق بهادار، دادرسی، مراجع اختصاصی اداری، مراجع حل اختلاف
 • حسن محسنی* صفحات 299-336

  صلاحیت هییت عمومی دیوان عدالت اداری از جهت صدور رای، برابر قانون، صلاحیتی منحصربه فرد است. این هییت عمومی که می تواند رای وحدت رویه، رای ایجاد رویه و رای ابطالی صادر نماید نقش و جایگاه قابل توجهی در نظام حقوقی ما و به ویژه در منابع حقوق اداری و یکنواخت سازی حقوقی در این حوزه پیدا کرده است. همه سخن در این نوشته بر سر ارزش این رای ها در مراجع قضایی است؛ مراجعی که خود به همراه دیوان عدالت اداری زیر سایه نظارت دیوان عالی کشور هستند که اجرای صحیح قانون در محاکم و یکنواخت سازی اجرای قانون در کشور را می پاید. بر این بنیاد اگر رایی از هییت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شود، به ویژه رایی که وحدت رویه و ایجاد رویه است، این پرسش مطرح می شود که ارزشش در مراجع قضایی چیست. چنین به دیده می رسد که رای هییت عمومی دیوان عدالت اداری در مراجع قضایی به عنوان یک مستند و استدلال حقوقی قابل ترتیب اثر است که می تواند اقناع پدید آورد یا پدید نیاورد، ولی اگر این رای با رایی از مراجع قضایی در تعارض قرار بگیرد یا این که مراجع قضایی با استناد به این رای و تفسیری مشابه یا متفاوت، دچار تعارض آرا گردند، گرچه در قوانین مرجعی برای رفع تعارض میان رای مرجع قضایی و رای هییت عمومی دیوان عدالت نیست، تنها مرجعی که می تواند این تعارض را حل کند، هییت عمومی دیوان عالی کشور است. این هییت عمومی با صدور رای وحدت رویه می تواند به این اختلاف پایان دهد. این نتیجه در چند رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شکل یک رهیافت و راهکار رویه قضایی مورد توجه بوده است.

  کلیدواژگان: استدلال، اقناع، تفسیر، رای هیئت عمومی، عالی بودن دیوان عالی
 • علی مشهدی* صفحات 337-350
  تحولات شکل گیری و تکوین دادرسی اداری در ایران پس از مشروطیت را می توان در چهار دوره ی تاریخی مطالعه نمود. دوره ی نخست دوره ی زمینه ساز، کاغذی و تقلیدی است که صرفا به تصویب قانون شورای دولتی و تاسیس آن منجر شد. دوره ی دوم، دوره ی تجربه و آزمایش است که با انقلاب اسلامی و تصویب اصل 173 قانون اساسی و تاسیس دیوان عدالت اداری از سال 1360 تا 1385 مصادف است. دوره ی سوم، اصلاحات موقت و گذراست که با تصویب قانون سال 1385 تحولاتی را در دادرسی اداری شاهد هستیم. در نهایت دوره ی تکامل عدالت اداری با تصویب قانون تشکیلات و آیین دادرسی اداری مصوب 1392 است. در این نوشتار سعی شده است این ادوار در چارچوب نظریه ی عمومی دادرسی اداری مورد واکاوی قرار گیرند. مهم ترین یافته این پژوهش این است که با تامل بر سیر تحولات و وقایع، علیرغم کاستی ها شاهد توسعه و استقلال دادرسی اداری در نظام حقوقی ایران بوده ایم.
  کلیدواژگان: دادرسی اداری، قانون شورای دولتی، دیوان عدالت اداری، دوره ی تقلیدی، دوره ی تجربه، دوره ی اصلاحات، دوره ی تکامل عدالت اداری
|
 • Kourosh Ostovar Sangari * Pages 5-34
  According to the provisions of the case, the jurisdiction of the Court of Justice and the general courts are independent of each other. Article 10 of the Administrative Justice Court Law of 1992 defines the jurisdiction of the Court, but according to Note 1 of this Article, the amount of damages caused by the institutions and persons mentioned in paragraphs 1 and 2 of this Article after the court ruled on the violation with the general court. Is. The jurisdiction of the General Courts and the Court of Administrative Justice, based on the above-mentioned note, is one of the cases where the dispute between the General Courts and the Court of Administrative Justice is disputed, and in some cases causes delay in proceedings and confusion of interested parties. What is the jurisdiction of each of the authorities mentioned here? In this article, the author analyzes the materials related to the jurisdiction of the Administrative Justice Court and mentions the opinions of the branches of the Supreme Court and the Administrative Justice Court, while presenting a criterion in distinguishing the type of lawsuits filed in the Administrative Justice Court, arguing that the jurisdiction of the Administrative Court In lawsuits related to the note of Article 10, it is limited to special cases and not all lawsuits related to claiming damages from government agencies, especially damages resulting from coercive bail, are within the jurisdiction of this court and according to the general rule are within the jurisdiction of the general court. In the draft amendment to the law of the Court, the principle is the jurisdiction of public courts in dealing with claims for damages from government agencies.
  Keywords: Court of Administrative Justice, General Court, Jurisdiction, Administrative Acts, Government Unit
 • Mina Akbari, Fatemeh Afshari * Pages 37-59

  Today, the protection of the public interest is weakened in some aspects of administrative law. Experience shows that we face gaps at the normative and structural levels in areas such as the handling of case-based government decisions that lack specific stakeholders. In addition, with challenges such as inequality of litigants, obstacles in providing accurate and convincing evidence to the plaintiff, weakness in knowledge of public law and lack of accurate plan of the claim and, consequently, the validity of the final decision and also the lack of proper implementation and We are constantly facing the verdicts in the Court of Administrative Justice. One of the proposed solutions to solve these challenges is the establishment of an administrative prosecutor. However, choosing the best solution is still a matter for reflection, discussion and consideration.The results of the present study showed that in the field of protection of public interests, the development of the concept of beneficiary for litigation in the branches of the Court of Administrative Justice and distance from the concept of beneficiary in private law causes the gaps in litigation in the Court to be largely filled. . In addition, instead of establishing a prosecutor''s office in the Court of Administrative Justice, it is better to entrust the role of protection of public interests to the National Inspection Agency. Considering that the General Inspection Organization has units in all provinces, so in the first place, it is easier for this institution to obtain information about the abuse of public interests in the whole country, and secondly, by granting this legal right. Existing challenges will also be addressed to the National Inspection Agency regarding the possibility of filing a lawsuit in the branches of the Administrative Court of Justice.

  Keywords: Judicial Supervision, administrative prosecutor, public law, Administrative proceedings, Court of Administrative Justice, General Inspection Organization
 • Zahra Bidar * Pages 61-80
  In addition to the duties and responsibilities of the employee, the connection of the person with the office in the form of an employment relationship also leads to the enjoyment of rights and benefits. These rights and benefits include material and immaterial rights and benefits. Some immaterial rights and benefits can have financial consequences for employees; For example, although the benefit of leave is part of the intangible salary and benefits, in some cases and under certain conditions it can be paid in the form of cash to employees. In general, those material and immaterial salaries and benefits that lead to the payment of money to the employee are in the form of "employee's financial claims from the office". In case of dispute or non-payment of these financial claims, the employee can file a lawsuit in this judicial authority in accordance with paragraph (3) of Article (10) of the Law on the Organization and Procedure of the Court of Administrative Justice. Apart from the issues related to the issuance of votes in the primary and appellate branches, the implementation of this category of votes has always faced challenges. This descriptive-analytical paper seeks to explore and identify these challenges in the above area. The findings of this study show the ambiguities in the materials related to the implementation of provisions in the law of organization and procedure of the Administrative Court of Justice, enacting laws in the field of creating direct and indirect financial rights and benefits for employees without funding, issuing general and ambiguous votes by branches. The Court and the non-adherence of the executive bodies to the rulings issued by the Court are among the challenges in the field of implementation of this category of rulings.
  Keywords: Enforcement of judgments, salaries, benefits, Court of Administrative Justice, Employee, financial claims
 • Dr.Mohammad Jalali, Azita Mohsenzadeh * Pages 81-124
  Deficiencies in the laws related to the acquisition and seizure of lands and properties belonging to citizens have led to the process of expropriation being accompanied by widespread deprivation of citizens' rights. By violating the rule of law by the municipality and evicting the owners, without paying their legal rights, the owners affected by the project will file a lawsuit against the municipality to demand the price of the acquired land. However, there are several obstacles to litigation that pose serious challenges to the realization of landlords' rights, so that landlords are often deprived of the day-to-day price of the acquired land and a significant portion of the damage left to them remains unrepaired. Therefore, in this study, while identifying the barriers to litigation and the challenges of receiving a convict from the municipality, we propose solutions to protect citizens and ensure the principle of equality of all in the payment of public expenses.
  Keywords: Acquisition, municipality, price claim, Ownership, daily price, principle of equality
 • Mohammad Hasanvand *, Zohrehreh Haghpanahan Pages 125-174
  This article seeks to understand the concept of public law from Hart's point of view through the common method of "conceptual analysis" and with a "non-essentialist" approach, and based on his valuable work, the book "The Concept of Law". The non-essentialist approach, instead of looking for a set of conditions and features necessary for the existence of law in the whole set, considers the pervasive features of real legal systems. This article focuses on constitutional and administrative law and adapts the definitions of advanced public law standards to Hart's highly influential trilogy of general "secondary" types of "must-haves," which include rules of identification, modification, and judgment. The point is that non-essentialist methodology not only provides a rich descriptive expression of the fundamental features specific to advanced legal systems, but also offers considerable theoretical insights into how law is understood and perceived in many contemporary societies. Also, since the obtained definition is deeply rooted in real social and legal experiences and practices, it presents a more detailed and less abstract theory than Hart's approach, which is based on hypothetical narratives about how law can be developed.
  Keywords: Legal Theory, administrative law, public law, methodology of philosophy of law, political power, authority, legal power, authority
 • Hassan Khosravi *, MohammadJavad Hosseini Pages 177-200

  The possibility of litigation for irrational and illegal actions of administrative officials creates a right, which is called the "right to administrative proceedings" and allows citizens to refer to the judiciary to exercise their right to administrative authorities. This right is one of the fundamental rights of citizens vis-.-Vis the government, which is recognized in the administrative law of many governments. In this article, this right has been examined and implemented in the legal systems of Iran and the European Union and the existing institutions and strategies for its implementation. The results of the study show that the existence of the European Court of Human Rights to hear administrative cases and the European Court of Human Rights for non-judicial proceedings are similar to the Court of Administrative Justice in Iran for judicial proceedings and the Commission of Article 90 of the Constitution for non-judicial hearings. This similarity of authorities can pave the way for greater interaction between Iran and the European Union in the field of administrative law and the exploitation of the progress of the administrative proceedings of this union.

  Keywords: Right to administrative proceedings, human rights, European Court of Justice, administrative claims, Court of Administrative Justice
 • Alireza Dabirnia, Adel sheibani* Pages 201-224

  The fact that the proceedings are two or more stages is one of the issues that affect the quality of the proceedings and its results. In the Court of Administrative Justice, on the one hand, necessities such as preventing procrastination, facilitating the unification of judicial procedure and the high position of this institution justify the tendency to one-stage proceedings, and on the other hand, requirements such as the possibility of compensation in judicial decisions, respect for judicial principles. Fair and enabling people to access the courts will lead to a two-stage trial. In such a situation, it is very important to find a suitable model for the investigation process and to express its characteristics. The present study has tried to provide a mechanism for the proper organization of the proceedings in the branches of the Administrative Court of Justice by analyzing the needs of the administrative proceedings. According to the research recommendations, by applying minimal changes in the current situation, the advantages of one-stage and two-stage treatment can be maintained and their disadvantages can be avoided. The proposed changes, which are partly inspired by the mechanism of specialized committees and the General Assembly of the Court of Administrative Justice, are aimed at maintaining the primitive and appellate branches along with modifying their functions. According to the authors, the new organization can achieve a proper administrative procedure (optimal and fair trial) by reducing the length of proceedings and increasing the accuracy of proceedings.

  Keywords: The right to appeal, Administrative proceedings, fair, equitable proceedings, two-stage proceedings, Judicial procedure
 • Mohammadreaza Rafiey * Pages 227-247

  Every judicial authority, including the branches of the Administrative Court of Justice, is expected to issue correct rulings. However, the issuance of such rulings in the branches of the Court is accompanied by various ritual and substantive challenges. In addition to the various challenges to jurisdiction and due process, there are a number of challenges to sentencing. The issuance of a correct verdict requires the correct determination of the legal norm governing the litigation, the correct diagnosis of the subject matter of the litigation, the correct interpretation of the norm governing the litigation, and finally the correct implementation of the norm governing the subject matter of the litigation. Each of them faces difficulties that have arisen due to various reasons such as severe shortcomings of the legislative and regulatory system, poor knowledge of administrative law, and so on. The result of these challenges is the high frequency of inaccurate and conflicting rulings by the branches of the Court, and therefore, efforts are needed to identify and resolve them.

  Keywords: Correct diagnosis of the subject matter of the lawsuit, correct application of the norm governing the subject matter of the lawsuit, correct determination of the legal norm, correct interpretation of the prevailing norm
 • Zeynab Smati *, Hamed Karami Pages 249-267

  Changes in the social and economic conditions of the country and the relocation of labor in different areas of work have made it necessary to transfer insurance records between the Social Insurance Pension Fund, which serves different segments of the work. Transfer from one pension fund to another, either voluntarily or involuntarily, has many implications that can be seen in terms of employees' employment rights and the interests of the bureaucracy. In this area, in addition to legal texts, the review of the rulings of the Court of Administrative Justice is of particular importance. The main purpose of this study is legal analysis of the possibility of changing the pension fund in the Iranian administrative system by looking at the procedure of the Administrative Court of Justice. Due to the special nature of legal studies in this article, a descriptive analytical method has been used. The results of the research show that due to different legal conditions, the transfer of insurance records from one fund to another is faced with limitations and obstacles. Examining the scattered laws and regulations in the field of transferring insurance records and looking at the procedure of the Administrative Court of Justice shows that the main issue in this field is the possibility or impossibility of transferring insurance records. In various texts, what is considered as the initial state in changing the pension fund is a forced change as a result of matters such as changing the service device, and in limited and exceptional cases, the voluntary possibility of change has been recognized. Another important point in this regard is the determination of the person responsible for paying the difference in insurance premiums that are transferred between the two funds, which is doubly important due to its importance. This task is in some cases the responsibility of the beneficiary and in some cases the responsibility of the government. In view of the above-mentioned points, it seems necessary for the legislator to adopt a unified procedure regarding the transfer of insurance records in a way that solves the problems of the insured and the funds.

  Keywords: Transfer of insurance records, Employment Rights, Court of Administrative Justice, Pension fund, Administrative system
 • Unes Fathi *, Behroz Saadati Rad, Alireza Ali Mohamadian Pages 269-297

  Arbitration in the settlement of disputes of the Exchange Organization is such that this organization through the arbitration board can resolve any violation or complaint internally. In this regard, the Securities Market Law approved in 2005, in order to resolve the disputes of market participants, while providing for the three authorities of the stock exchange board, centers and the arbitration board, has also ruled over rules and regulations. Mechanisms that distinguish such proceedings from those of other public and private authorities, such as the courts of justice and the Court of Administrative Justice. Unfortunately, this distinction has received less attention in the judicial system of the country, as well as the procedure of the Court of Administrative Justice as a special administrative authority. As the procedure of the branches of the Administrative Justice Court as a special administrative authority indicates that the handling of complaints and grievances against the Exchange and Securities Organization is not within the competence and competence of this authority. Accordingly, it is necessary to investigate the origin of some exceptions of general judicial or specialized administrative institutions in dealing with the realization of citizens' rights. Therefore, the present article uses a descriptive-analytical method to limit the process of litigation in the stock exchange to internal review boards and identify the weaknesses of such authorities in order to guide us with the desired principles of litigation in these authorities.

  Keywords: Stock Exchange, Litigation, specialized administrative authorities, dispute resolution authorities
 • Hasan Mohseni * Pages 299-336

  Jurisdiction of the General Assembly of the Court of Administrative Justice is a unique jurisdiction to issue a decision in accordance with the law. This General Assembly, which can issue a vote on unity of procedure, a vote on creation of a procedure and a vote on annulment, has found a significant role and place in our legal system, especially in the sources of administrative law and legal uniformity in this field. Everything in this article is about the value of these votes in the judiciary; The authorities, together with the Court of Administrative Justice, are under the supervision of the Supreme Court, which monitors the proper implementation of the law in the courts and the uniformity of law enforcement in the country. On this basis, if a decision is issued by the General Assembly of the Court of Administrative Justice, especially the decision that is the unity of procedure and the establishment of procedure, the question arises what is its value in the judiciary. It seems that the decision of the General Assembly of the Court of Administrative Justice in the judiciary as a document and legal argument can be an effect that can create persuasion or not, but if this decision is in conflict with the opinion of the judiciary or the authorities Judiciary may invoke a conflict of opinion based on this judgment or a similar or different interpretation, although the reference law is not to resolve the conflict between the judgment of the judiciary and the General Assembly of the Court of Justice; the only authority that can resolve this conflict is the General Assembly. Is the country. This general assembly can end this dispute by issuing a unanimous vote. This result has been considered in several votes of unity of procedure of the Supreme Court in the form of an approach and solution of judicial procedure.

  Keywords: argument, persuasion, Interpretation, the opinion of the General Assembly, the supremacy of the Supreme Court
 • Ali Mashhadi * Pages 337-350
  Developments in the formation and development of administrative proceedings in Iran after constitutionalism can be studied in four historical periods. The first period is the period of foundations, paper and imitation, which merely led to the passage of the State Council Law and its establishment. The second period is the period of experience and experimentation, which coincides with the Islamic Revolution and the approval of Article 173 of the Constitution and the establishment of the Court of Administrative Justice from 1981 to 2006. The third period is temporary and temporary reforms that with the passage of the law of 1385, we are witnessing changes in the administrative proceedings. Finally, the period of development of administrative justice is with the approval of the Law on Organization and Procedure of Administrative Procedure approved in 1392. In this article, an attempt has been made to analyze these periods in the framework of the general theory of administrative proceedings. The most important finding of this research is that by reflecting on the course of developments and events, despite the shortcomings, we have witnessed the development and independence of administrative proceedings in the Iranian legal system.
  Keywords: Administrative proceedings, State Council Law, Court of Administrative Justice, Imitation Period, Experience Period, Reform Period, Administrative Justice Evolution Period