فهرست مطالب

روانشناسی تحلیلی شناختی - پیاپی 47 (زمستان 1400)
 • پیاپی 47 (زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/11/12
 • تعداد عناوین: 12
|
 • لیلا محدث شکوری گنجوی، حسن احدی*، فرهاد جمهری، جواد خلعتبری صفحات 1-11
  هدف

  هدف این پژوهش تعیین میزان اثربخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بر کیفیت زندگی در زنان مبتلا به دیابت نوع II بود.

  روش

  پژوهش حاضر با روش نیمه آزمایشی با پیش و پس آزمون و پیگیری، با گروه کنترل انجام گرفت. جامعه آماری، شامل کلیه زنان دیابتی مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی (ره) شهر تهران در پاییز 1397 بودند. نمونه گیری بصورت دردسترس (30 زن دیابتی) و تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه انجام شد. در مرحله پیش آزمون، پرسشنامه کیفیت زندگی انجام شد. سپس گروه آزمایش 8 جلسه تحت درمان قرار گرفتند و گروه گواه هیچ مداخله ای دریافت نکردند و نهایتا هر دو گروه تحت پس آزمون و دوره پیگیری (3 ماه) قرار گرفتند. جهت تحلیل داده ها، از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان دادند بین دو گروه، پس از اجرای درمان تفاوت معناداری وجود دارد. بطوریکه، میانگین نمره کیفیت زندگی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش یافت.

  نتیجه گیری

  بنابر نتایج این پژوهش برای بهبود کیفیت زندگی در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 می توان از روش اثر بخشی درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش بهره برد.

  کلیدواژگان: درمان، تعهد و پذیرش، دیابت نوع 2، زنان دیابتی، کیفیت زندگی
 • نسرین سلحشوری، حمید آتش پور* صفحات 13-26
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش هوش زناشویی بر کیفیت زندگی زناشویی و تمایزیافتگی زوجین انجام گرفت.

  روش

   پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل زوجین دارای تعارضات زناشویی مراجعه کننده به مراکز مشاوره اصفهان در سه ماهه زمستان سال 1398 بود. در این پژوهش تعداد 30 زوج 20 تا 45 سال دارای تعارضات زناشویی با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و گواه گمارده شدند. گروه آزمایش مداخله آموزش هوش زناشویی را طی سه ماه دریافت نمودند. پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه تعارض زناشویی؛ کیفیت زندگی زناشویی و تمایزیافتگی بود. داده های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

   نتایج نشان داد که آموزش هوش زناشویی بر کیفیت زندگی زناشویی و تمایزیافتگی زوجین تاثیر معنادار دارد (p<0/001).

  نتیجه گیری

  یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن بودند که آموزش هوش زناشویی با بهره گیری از فنونی همانند آموزش همدلی، صمیمیت، خودآگاهی، اصلاح مداوم الگوهای احساسی، جنسی، رفتاری و شناختی مشترک واقدامات اثربخش می تواند به عنوان یک روش کارآمد جهت بهبود کیفیت زندگی زناشویی و تمایزیافتگی زوجین مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: هوش زناشویی، کیفیت زندگی زناشویی، تمایزیافتگی، زوجین
 • صدیقه افشاری*، سمانه سادات طباطبایی، محمدحسن غنی فر صفحات 27-37
  هدف

  هوش اجتماعی و فرهنگی، دسته ای از مهارت ها، استعداد ها و توانایی ها غیرشناختی است که توانایی موفقیت فرد را در مقابله با استرس ها و اقتضاهای محیطی افزایش می دهد. هدف از انجام این پژوهش اثربخشی آموزش هوش اجتماعی و فرهنگی بر خلاقیت و خودکارآمدی تحصیلی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهرستان جویبار بود.

  روش

  پژوهش حاضر یک پژوهش نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهرستان جویبار بودند که تعداد 30 نفر به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای گزینش شد. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق پرسشنامه خلاقیت سلطانی، خودکارآمدی تحصیلی جینکز و مورگان و بسته آموزشی هوش بود. داده های بدست امده با نرم افزار spss-19  به روش تحلیل کوواریانس چند متغیره (مانکوا برای فرضیه های اصلی) و تک متغیره (آنکوا برای فرضیه های فرعی) تحلیل شدند.

  یافته ها

    نتایج تحقیق نشان داد که آموزش هوش اجتماعی و فرهنگی بر خلاقیت و خودکارآمدی دانش آموزان تاثیر دارد.

  نتیجه گیری

  با توجه به یافته های بدست آمده از این تحقیق  می توان نتیجه گرفت که استفاده از برنامه های آموزشی برای نوجوانان توسط مشاوران در مدارس و مراکز آموزشی می تواند نقش بسزایی در افزایش توانایی هایی چون خلاقیت و خودکارامدی و حل مشکلات باشد

  کلیدواژگان: هوش اجتماعی و فرهنگی، خلاقیت، خودکارآمدی
 • سارا نداف، طیبه شریفی*، احمد غضنفری، مریم چرامی صفحات 39-52
  هدف

   پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد گروهی بر افکار خودآیند منفی و انعطاف پذیری روان شناختی مراجعین افسرده مراکز مشاوره انجام گرفت.

  روش

  پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل مراجعان دارای اختلال افسردگی بودند که در فصول پاییز و زمستان سال 1398 به مراکز مشاوره شهر اهواز مراجعه کرده بودند. در این پژوهش تعداد 40 فرد دارای افسردگی از بین جامعه آماری با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و گواه گمارده شدند (در هر گروه 20 فرد). گروه آزمایش مداخله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (هیز و همکاران، 2004) را طی دو ماه و نیم در 10 جلسه 90 دقیقه ای دریافت نمودند. پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه افسردگی (بک و همکاران، 1996)، پرسشنامه افکارخودآیند منفی (کندال و هولون، 1980) و پرسشنامه انعطاف پذیری روان شناختی (دنیس و وندروال، 2010) بود. داده های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر افکار خودآیند منفی و انعطاف پذیری روان شناختی مراجعین افسرده مراکز مشاوره تاثیر معنادار دارد (p<0/001). بدین صورت که این درمان توانسته بود منجر به بهبود کاهش افکار خودآیند منفی و بهبود انعطاف پذیری روان شناختی مراجعین افسرده مراکز مشاوره شود.

  نتیجه گیری

  یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن بودند که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با بهره گیری از فنونی همانند شناسایی و تصریح ارزش ها و عمل متعهدانه می تواند به عنوان یک درمان کارآمد جهت کاهش افکار خودآیند منفی و بهبود انعطاف پذیری روان شناختی افراد دارای افسردگی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: افسردگی، افکار خودآیند منفی، انعطاف پذیری روان شناختی، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
 • فیروزه صدیق، سید عباس حقایق*، اسماعیل موسوی، هادی فرهادی صفحات 53-64
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر حافظه فعال در افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری و عملی انجام گرفت.

  روش 

  پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه و دوره پیگیری دوماهه بود. جامعه آماری پژوهش شامل افراد مبتلا اختلال وسواس فکری و عملی مراجعه کننده به مراکز خدمات روان شناسی و مشاوره شهر اصفهان مابین اردیبهشت تا مردادماه سال 1398 بود. در این پژوهش تعداد 30 فرد مبتلا اختلال وسواس فکری و عملی با روش نمونه گیری دردسترس انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و گواه گمارده شدند (در هر گروه 15 نفر). در این بین در گروه آزمایش 4 نفر و در گروه گواه نیز 1 نفر ریزش داشتند. گروه آزمایش مداخله درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (هیز و همکاران، 2004) را طی دو ماه و نیم در 10 جلسه 90 دقیقه ای دریافت نمودند. پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه وسواسی-اجباری ییل براون (گودمن و راسماسن، 1986) و ابزار سنجش حافظه فعال بود. داده های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر حافظه فعال افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری و عملی تاثیر معنادار دارد (p<0/001). بدین صورت که این درمان توانسته منجر به بهبود حافظه فعال افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری و عملی شود.

  نتیجه گیری

  یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن بودند که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد با بهره گیری از فنونی همانند با بهره گیری از فنونی همانند کاربرد تکنیک های ذهنی، مشاهده خود به عنوان زمینه، تکنیک های گسلش شناختی، تصریح ارزش ها و عمل متعهدانه می تواند به عنوان یک درمان کارآمد جهت افزایش حافظه فعال افراد مبتلا به اختلال وسواس فکری و عملی مورد استفاده قرار گیرد.

  کلیدواژگان: اختلال وسواس فکری و عملی، حافظه فعال، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد
 • ظهیرالدین فاریابی، فلور خیاطان*، غلامرضا منشئی صفحات 65-78
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی شفقت درمانی بخشش محور مبتنی بر تعارضات زناشویی و درمان مبتنی بر شفقت بر خشم و سازگاری زناشویی زنان اجرا شد.

  روش 

  پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل زنان دارای تعارضات زناشویی شهر یزد در سال 1398 بود. 45 زن دارای تعارضات زناشویی با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و با گمارش تصادفی در گروه های آزمایش و گروه گواه گمارده شدند. گروه های آزمایش، شفقت درمانی بخشش محور و درمان مبتنی بر شفقت را به شکل جداگانه دریافت نمودند. پرسشنامه های مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه تعارضات زناشویی (MCQ)، کنترل خشم (ACQ) و سازگاری زناشویی (MSQ) بود. داده های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که شفقت درمانی بخشش محور و درمان مبتنی بر شفقت بر خشم (0001≥P؛ 41/0=Eta؛ 71/12=F) و سازگاری زناشویی (0001≥P؛ 45/0=Eta؛ 25/15=F) زنان تاثیر دارد. همچنین نتایج نشان داد که شفقت درمانی بخشش محور نسبت به درمان مبتنی بر شفقت تاثیر بیشتری بر سازگاری زناشویی داشته است.

  نتیجه گیری

  با توجه به تاثیر معنادار شفقت درمانی بخشش محور و درمان مبتنی بر شفقت، توصیه می شود در راستای بهبود سازگاری زناشویی و خشم زنان دارای تعارضات زناشویی، این دو روش مورد استفاده قرار گیرند.

  کلیدواژگان: خشم، سازگاری زناشویی، شفقت درمانی بخشش محور، درمان مبتنی بر شفقت، تعارضات زناشویی
 • علیرضا گل محمد، مالک میرهاشمی* صفحات 79-89
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی بهزیستی روانی براساس توانمندی ایگو و علاقه اجتماعی دانشجویان انجام شد.

  روش

  روش پژوهش توصیفی-همبستگی و جامعه آماری شامل دانشجویان دانشگاه آزاد واحد رودهن در سال تحصیلی 98-1397 بود. حجم نمونه براساس فرمول تاپاچنیک و فیدل، 150 نفر برآورد و به روش تصادفی چندمرحله ای برگزیده شدند. افراد نمونه، سه پرسشنامه علاقه اجتماعی کراندال، سبک هویت (G6-ISI) و سازگاری اجتماعی بل را تکمیل کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد.  

  یافته ها

  یافته ها حاکی از این بود که از بین دو متغیر پیش بین توانمندی ایگو و علاقه اجتماعی، تنها متغیر توانمندی ایگو با متغیر بهزیستی روانی همبستگی مثبت و معنادار دارد.

  نتیجه گیری

  بنابراین وجود ایگوی توانمند می تواند در برخورداری از بهزیستی روانی دانشجویان موثر باشد

  کلیدواژگان: بهزیستی روانی، توانمندی ایگو، علاقه اجتماعی، دانشجویان
 • بهنام جعفری ثانی، محمدحسین بیاضی*، سعید تیموری صفحات 91-102
  هدف

  هدف پژوهش حاضر تعیین اثر آموزش تنظیم هیجان بر عاطفه منفی و بهبود رابطه والد-کودک در مادران کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای بود.

  روش

  طرح پژوهش نیمه آزمایشی بود. جامعه آماری شامل مادران کودکان دبستانی مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای مراجعه کننده به کلینک های آموزش و پرورش  ناحیه 4 و 6  شهر مشهد بود که  تعداد 40 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند و  به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. جهت جمع آوری داده ها از مقیاس اختلال نافرمانی مقابله ای کودکان، مقیاس عاطفه منفی، مقیاس ارزیابی رابطه مادر- کودک استفاده شد. برای گروه آزمایش آموزش تنظیم هیجان طی 8 جلسه 90 دقیقه ای برگزار شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل کوواریانس تک متغیره و چند متغیره نشان داد آموزش تنظیم هیجان می تواند موجب بهبود رابطه مادر-کودک و مولفه های آن، در مادران دارای کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای شود (001/0>p). و همچنین تفاوت گروه آزمایش و کنترل در مولفه عاطفه منفی نیز معنی دار می باشد (001/0>p).

  نتیجه گیری

  آموزش تنظیم هیجان با دانش افزایی و افزایش درک و انعطاف پذیری مادران کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای به تقویت رابطه مادر- کودک و سلامت روان و کاهش عاطفه منفی منجر شد.

  کلیدواژگان: اختلال نافرمانی مقابله ای، آموزش تنظیم هیجان، عاطفه منفی، رابطه مادر-کودک
 • محبوبه امیدی*، سوسن سالاری، محمدمهدی عقیلی صفحات 103-112
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر مداخله گروهی مبتنی بر روان شناسی مثبت گرا بر استرس شغلی کارکنان شاغل در قوه قضاییه در شهر تهران انجام شد.

  روش

  پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل و پی گیری 3 ماهه بود. جامعه آماری شامل کلیه کارمندان تحت استرس قوه قضاییه شهر تهران بود که در سال 96 به مرکز سلامت قوه قضاییه مراجعه کردند. تعداد30 نفر از کارکنان قوه قضاییه در شهر تهران به صورت نمونه گیری دردسترس برای شرکت در پژوهش انتخاب شدند و به طور تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل اختصاص یافتند. گروه آزمایش در هشت جلسه 5/1 ساعته مداخله گروهی مثبت گرا را دریافت کرد. برای گروه کنترل، هشت جلسه 5/1 ساعته با موضوعات بی ربط به مداخله مانند صحبت در باره سیگار، الکل و تصادفات برگزار گردید. آزمودنی ها پیش و پس از مداخله  و در مرحله پی گیری به پرسش نامه استرس شغلی (اسپیو، 1987) پاسخ دادند. داده های حاصل از پژوهش به شیوه تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 19 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  مداخله گروهی مبتنی بر روان شناسی مثبت گرا، منجر به کاهش معنی دار نمره استرس شغلی گردید (01/0>P).

  نتیجه گیری

  پیشنهاد می شود در کنار دیگر راهبردهای مقابله ای موثر، مداخله گروهی مبتنی بر روان شناسی مثبت گرا بر روی کارمندان شاغل تحت استرس شغلی صورت گیرد.

  کلیدواژگان: روان شناسی مثبت گرا، استرس شغلی، گروه درمانی
 • مریم سادات موسوی* صفحات 113-125
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی واقعیت درمانی و درمان شناختی رفتاری بر اضطراب ناشی از کرونا و آثار سوگ در دوران پاندمی کووید 19 انجام شد.

  روش

  از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون_پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل کلیه مراجعین مرکز مشاوره گلستان بود که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 45 نفر انتخاب شد و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (هر گروه 15 نفر) و یک گروه گواه 015 نفر) جایگزین شدند. گروه های آزمایش به مدت 8 جلسه در جلسات واقعیت درمانی (بر مبنای منبع صاحبی درسال 1398) و جلستان درمان شناختی رفتاری (بر مبنای منبع هالزنت و استیونز در سال 2010) به صورت گروهی و به مدت 45 دقیقه شرکت کردند. ابزار مورد استفاده پرسشنامه های اضطراب ناشی از کرونا (علی پور و همکاران، 1399) و پرسشنامه آثار سوگ (هوگان و همکاران، 2001) بود. داده ها با استفاده از تحیل کوواریانس چند متغیری و آزمون تعقیبی بنفرونی تحلیل شدند. 

  یافته ها

  درمان شناختی رفتاری و واقعیت درمانی باعث کاهش اضطراب ناشی از کرونا و آثار سوگ شد. همچنین تاثیر واقعیت درمانی بر کاهش اضطراب ناشی از کرونا بیشتر از درمان شناختی رفتاری بود. 

  نتیجه گیری

  می توان گفت واقعیت درمانی و درمان شناختی رفتاری باعث کاهش اضطراب ناشی از کرونا و آثار سوگ می گردد و می توان از این روش های درمانی در جهت کاهش اضطراب ناشی از کرونا و آثار سوگ مراجعین استفاده نمود.

  کلیدواژگان: واقعیت درمانی، درمان شناختی رفتاری، اضطراب ناشی از کرونا، آثار سوگ
 • مونا احمدی، مجتبی صداقتی فرد* صفحات 127-138
  هدف

  بررسی مقایسه ای کژکاری جنسی و تعهد زناشویی در مردان متاهل با ازدواج سنتی و مدرن در بین دانشجویان مرد متاهل دانشگاه آزاد شهر تهران بود.

  روش

  علی- مقایسه ای و جامعه آماری را تمامی دانشجویان مرد متاهل دانشگاه های آزاد شهر تهران در سال 1398 تشکیل دادند که 200 نفر از آنها (100 نفر با ازدواج سنتی و 100 نفر ازدواج مدرن) با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل دو پرسشنامه تعهد زناشویی آدامز و جونز (MCQ) و ارزیابی عملکرد جنسی مردان بود. برای تجزیه و تحلیل داده ها تحلیل واریانس مورد استفاده قرار گرفت.

  یافته ها

  نشان داد بین میزان کژکاری جنسی مردانی که به سبک مدرن ازدواج کرده اند در مقایسه با مردانی که به سبک سنتی ازدواج کرده اند، تفاوت معناداری وجود دارد. میانگین گروه مردان سنتی در بعد رسیدن به لذت نهایی و عملکرد جنسی به طور معنی داری بالاتر از میانگین گروه مردان مدرن بود. اما میزان تعهد زناشویی مردانی که به سبک مدرن ازدواج کرده اند در مقایسه با مردانی که به سبک سنتی ازدواج کرده اند، تفاوت معناداری را نشان نداد.

  نتیجه گیری

  می توان نتیجه گرفت ازدواج سنتی نسبت به ازدواج مدرن با کژکاری جنسی کمتری در مردان متاهل همراه است

  کلیدواژگان: کژکاری جنسی، تعهد زناشویی، ازدواج سنتی، ازدواج مدرن
 • هادی تقی زاده*، حلیمه زاهدی راد، عفت یاسی صفحات 139-151
  هدف

  پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه کنش های اجرایی بازداری پاسخ و حافظه فعال با سطح رشد باور کاذب دانش آموزان ابتدایی انجام گرفت.

  روش

  روش پژوهش حاضر همبستگی است. جامعه آماری در این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان عادی دبستانی شهر بیرجند می باشد که در سال تحصیلی 97-96 در مدارس شهرستان بیرجند مشغول به تحصیل بودند. نمونه پژوهش شامل 180 نفر بود. که به شیوه همتاسازی بر اساس سن، جنسیت و پایه تحصیلی به صورت تصادفی خوشه ای انتخاب شدند.  ابزارهای اندازه گیری داده ها در این پژوهش شامل فرم 38 سوالی نظریه ذهن (استرمن و همکاران،1994)؛ تکلیف پیچیده استروپ (استروپ،1935) و آزمون حافظه فعال (وکسلر،2003) بود. داده ها با روش همبستگی برای فرضیات پژوهشی و رگرسیون خطی برای سوال پژوهش مورد  تجزیه و تحلیل قرار گرفتند برای بررسی توان پیش بینی توانش های نظریه ذهن از طریق متغیرهای مستقل پژوهش و تبیین واریانس تیوری ذهن از تحلیل رگرسیون چندگانه استفاده شد.

  یافته ها

  یافته های پژوهش نشان داد که روابط مثبت و معنی داری بین کنش های اجرایی بازداری پاسخ و حافظه فعال با سطح رشد نظریه ذهن وجود دارد (01/0≥p). همچنین بازداری پاسخ و حافظه فعال توانایی پیش بینی سطح رشد تیوری ذهن را دارند. نتایج نشان داد که از میان کنش های اجرایی، متغیر حافظه فعال سهم بیشتری در پیش بینی توانش های نظریه ذهن دارد.

  نتیجه گیری

  به طور کلی کنش های اجرایی به خصوص حافظه فعال و بازداری پاسخ نقش تعیین کننده ای در پیش بینی و تحول توانمندی های ذهنی انسان من جمله توانش های نظریه ذهن دارند. بنابراین توجه به ظرفیت و کارآیی حافظه فعال یادگیرندگان بر کارآمدی فرآیند آموزش و طراحی مواد آموزشی که هدف نهایی همه آنها ایجاد، گسترش یا تسهیل عملکردهای شناختی است، اثرات مثبت می گذارد.

  کلیدواژگان: بازداری پاسخ، حافظه فعال، تئوری ذهن، باور کاذب
|
 • Leila Mohaddes Shakouri Ganjavi, Hasan Ahadi, Farhad Jomehri, Javad Khalatbari Pages 1-11
  Aim

  This research aimed to assess the effectiveness of acceptance and commitment therapy on quality of life in type II diabetic women.

  Method

  The present study was conducted by quasi-experimental with pre & post-test, and follow-up with the control group. The statistical population included all diabetic women referred to Imam Khomeini Hospital in Tehran in autumn of 2018. Available sampling (30 diabetic women) and random sampling were performed in two experimental and control groups. The quality of life questionnaire was conducted in the pre-test stage. Then, the experimental group was treated for 8 sessions and the control group did not receive any intervention and finally both groups underwent post-test and follow-up period (3 months). Data analysis was performed using the covariance analysis method.

  Results

  Results showed that there was a significant difference between two groups after the treatment. So that, the mean score of quality of life was increased in the experimental group compared to the control group.

  Conclusion

  According to results, acceptance and commitment therapy can be used to improve the quality of life for type 2 diabetic women.

  Keywords: treatment, acceptance, commitment, type IIdiabetes, diabetic woman, quality of life
 • Nasrin Selahshori, Seyed Hamid Atashpour Pages 13-26
  Aim

  The present study was conducted aiming to investigate the effectiveness of couple intelligence training on the marital quality of life and differentiation.

  Method

  The present study was quasi-experimental with pretest, posttest, and control group design and two-month follow-up stage. The statistical population of the present study included couples with marital conflict who referred to consultation centers of Isfahan in the first quarter of 2020. Thirty couples with marital conflicts were selected through purposive sampling method and they were randomly accommodated into experimental and control groups. The experimental group received twelve ninety- minute sessions of intervention related to couple intelligence training during three months. The applied questionnaires in this study included marital conflict questionnaire, marital quality of life and Differentiation. The data from the study were analyzed through repeated measurement ANOVA.

  Results

  the results showed that couple intelligence training has significant effect on the marital quality of life and differentiation (p<0.001).

  Conclusion

  The findings of the study revealed that couple intelligence training can be applied as an efficient method to improve the marital quality of life and differentiation through employing techniques such as training empathy, intimacy, self-awareness, steady modification of common sensational, sexual, behavioral and cognitive models and effective measures.

  Keywords: Couple intelligence, marital quality of life, differentiation, couples
 • edigheh Afshari, Samaneh Sadat Tabatabai, MohammadHassan Ghanifar Pages 27-37
  Aim

  Social and cultural intelligence is a group of non- cognitive skills, talents and abilities that increase a person's ability to cope with environmental stresses and needs. The purpose of this study was to evaluate the effectiveness of social and cultural intelligence education on creativity and academic self-efficacy of female high school students in Joybar city.

  Method

  The present study was a quasi- experimental study of pre-test-post-test with the control group. The statistical population in this study included all female high school students in the city of Joybar, where 30 people were selected by multi-stage cluster sampling. The data collection tools in this study were Soltani's creativity questionnaire, Jinx and Morgan's academic self-efficacy, and intelligence training package. The data were analyzed using spss-19 software by multivariate analysis of covariance (Manqua for main hypotheses) and single variable (Ancova for sub-hypotheses).

  Results

  The results showed that teaching social and cultural intelligence affects students' creativity and self-efficacy.

  Conclusion

  Based on the findings of this study, it can be concluded that the use of educational programs for adolescents by counselors in schools and educational centers can play a significant role in increasing abilities such as creativity and self-efficacy and problem solving.

  Keywords: social, cultural intelligence, creativity, self-efficacy
 • Sara Naddaf, Tyyebeh Sharifi, Ahmad Ghazanfari, Maryam Charami Pages 39-52
  Aim

  The present study was conducted aiming to investigate the effectiveness of acceptance and commitment therapy on the negative automatic thoughts and psychological flexibility of depressed clients at consultation centers.

  Method

  the present study was quasi-experimental with pretest, posttest, control group design and two-month follow-up stage. The statistical population of the present study included clients with depression who referred to consultation centers in the autumn and winter of 2019-2020 in the city of Ahvaz. 40 people with depression were selected from the statistical population through purposive sampling method and they were randomly accommodated into experimental and control group (each group of 20). The experimental group received ten ninety- minute sessions of r acceptance and commitment therapy (Hayes et al, 2004) during two and half months. The applied questionnaires in this study included depression questionnaire (Beck et.al, 1996), negative automatic thoughts questionnaire (Kendal and Holon, 1980) and psychological flexibility questionnaire (Denis and Wanderwal, 2010). The data from the study were analyzed through repeated measurement ANOVA.

  Results

  the results showed that acceptance and commitment therapy has significant effect on the negative automatic thoughts and psychological flexibility of the depressed clients at consultation centers (p<0.001) in a way that this therapy succeeded in improving the decrease of negative automatic thoughts and improving psychological flexibility of depressed client at consultation centers.

  Conclusion

  the findings of the present study revealed that acceptance and commitment therapy can be applied as an efficient therapy to decrease negative automatic thoughts and improve psychological flexibility of the people with depression through employing techniques such as Identify and define values and commitments.

  Keywords: Depression, negative automatic thoughts, psychological flexibility, acceptance, commitment therapy
 • Firoozeh sadigh, Abbas Haghayegh, Esmail Moosavi, Hadi Farhadi Pages 53-64
  Aim

  The present study was conducted aiming to investigate the effectiveness of acceptance and commitment therapy on working memory in the patients with obsessive compulsive disorder.

  Method

  The present study was quasi-experimental with pretest, posttest, control group design and two-month follow-up stage. The statistical population of the study included the people with obsessive compulsive disorder who referred to centers of psychology and consultation services in the city of Isfahan from March to July 2020. 30 people with obsessive compulsive disorder were selected through convenient sampling method and they were randomly accommodated into experimental and control groups (each group of 15). 4 individuals from the experimental group and 1 person were excluded from the study. The experimental group received ten ninety-minute sessions of Acceptance and commitment therapy (Hayes et al, 2004) during two-and-a- half months. The applied questionnaires in this study included Yale-Brown obsessive-compulsive Scale (Goodman, Rasmussen, 1986) and And working memory measurement tools. The data from the study were analyzed through repeated measurement ANOVA.

  results

  the results showed that Acceptance and commitment therapy has significant effect (p<0.001) on working memory in the patients with obsessive compulsive disorder. In this way, this treatment has been able to improve the working memory of people with obsessive- compulsive disorder.

  Conclusion

  the findings of the present study showed that the Acceptance and commitment therapy can be used as an efficient therapy to increase working memory in the people with obsessive compulsive disorder through employing techniques such as mental techniques, observing the self as the background, cognitive defusion techniques, stipulating values, and committed action.

  Keywords: Obsessive-compulsive disorder, workingmemory, Acceptance, commitment therapy
 • Zahiraddin Faryabi, Felor Khayatan, Gholamreza Manshaee Pages 65-78
  Aim

  the present study was conducted to compare the effectiveness of forgiveness-based compassion therapy according to marital conflicts and compassion-based therapy on the anger and marital adjustment of the women.

  Method

  the present study was quasi-experimental with pretest, posttest and control group design. The statistical population included the women with marital conflict in the city of Yazd in 2019. 45 women were selected through purposive sampling method and were randomly accommodated into experimental and control groups. The experimental groups received forgiveness-based compassion therapy and compassion-based therapy. The applied questionnaires included marital conflicts questionnaire (MCQ), anger Control (ACQ) and marital adjustment (MSQ). The data were analyzed through ANCOVA.

  Results

  the results showed that the Present interventions have significant effect on the anger (F=12.71, Eta= 0.41, P≤0.001) and marital adjustment (F=15.25, Eta= 0.45, P≤0.001). Moreover, forgiveness-based compassion therapy has had more effect than compassion-based therapy on marital adjustment.

  Conclusion

  taking the significant effect of forgiveness-based compassion therapy and compassion-based therapy, it is advised to use these two methods to improve marital adjustment and anger of the women with marital conflicts.

  Keywords: Anger, marital adjustment, forgiveness-basedcompassion therapy, compassion-based therapy, maritalconflicts
 • Alireza Golmohammad, Malek Mirhashemi Pages 79-89
  Aim

  The present study aimed to predict psychological wellbeing based on ego strength and social interest of students at the Islamic Azad University of Roudehen.

  Method

  The research method was descriptive-correlation and the statistical population included all students of Islamic Azad University, Roudehen branch during the academic year 2018-2019. According to Tabachnick and Fidell Formula, 200 students were selected by multistage random sampling method. Participants were asked to complete three inventories including, Riff psychological well-being, Ego Strength (PIES) and the social interest scale (Crandall), Multiple regression analysis was used to analyze the data.

  Results

  Findings showed that among two variables predicting ego strength and social interest, only ego strength variable has a significantly positive correlation with psychological well-being variable.

  Conclusion

  Therefore, the existence of a Strong ego can be effective in students' psychological well-being.

  Keywords: psychological well-being, ego strength, socialinterest, students
 • Behnam Jafari Sani, MohammadHossein Bayazi, Saeed Teymouri Pages 91-102
  Aim

  The aim of this study was to determine the effect of emotion regulation training on negative emotion and improve the parent-child relationship in mothers of children with confrontational disobedience disorder.

  Method

  The research design was quasi-experimental. The statistical population included mothers of primary school children with confrontational disobedience disorder who referred to education clinics in districts 4 and 6 of Mashhad. A total of 40 people were selected as a statistical sample and randomly divided into two experimental and control groups. Were. To collect data, the Child Coping Disorder Disorder Scale, the Negative Emotion Scale, and the Mother-Child Relationship Scale were used. For the experimental group, emotion regulation training was held in 8 sessions of 90 minutes.

  Results

  The results of univariate and multivariate analysis of covariance showed that emotion regulation training can improve the mother-child relationship and its components in mothers with children with confrontational disobedience disorder (0.001). 0> p). Also, the difference between the experimental and control groups in the negative emotion component is significant (p <0.001).

  Conclusion

  Emotion regulation training increased knowledge and increased understanding and flexibility of mothers of children with confrontational disobedience disorder to strengthen the mother-child relationship and mental health and reduce negative emotion.

  Keywords: Coping Disobedience Disorder, EmotionRegulation Training, Negative Emotion, Mother-ChildRelationship
 • Mahbube Omidi, Susan salari, MohamadMehdi Aghili Pages 103-112
  Aim

  The aim of this study was to investigate the effects of group intervention based on the Positive Psychology on occupational stress among personnel of judicature in the Tehran city.

  Method

  The present study was quasi- experimental with pretest, posttest, and control group and a three-month follow-up design. Thirty personnel of judicature in Tehran city were selected by available volunteer sampling method and assigned randomly to two experimental and control groups. During eight 1.5 hour sessions, the experimental group received group intervention based on the Positive Psychology. In the control group speaks about smoking, alcohols and accidents (irrelevant to intervention) during eight sessions of 1.5 hours. Before and after interventions and during follow-up stage, the examinees completed Occupational Stress Inventory (Osipow, 1987). Data analysis was done using repeated Measurements analysis of variance with statistic software SPSS 19.

  Results

  Group intervention based on the Positive Psychology decreased occupational stress significantly (P<0.01).

  Conclusions

  It is suggested that, along with another copying strategies, group intervention based on the Positive Psychology should also be conducted on personnel with occupational stress.

  Keywords: Positive Psychology, occupational stress, grouptherapy
 • Maryam sadat mousavi Pages 113-125
  Aim

  The aim of this study was to compare the effectiveness of reality therapy and cognitive-behavioral therapy on coronary anxiety and the effects of grief during the Covid 19 pandemic.

  Method

  It was a quasi-experimental design with pre-test-post-test design with a control group. The statistical population included all clients of Golestan Counseling Center who were selected using available sampling method 45 people and were randomly assigned to two experimental groups (15 people in each group) and a control group of 015 people). The experimental groups participated in 8 sessions of reality therapy sessions (based on Sahebi source in 2019) and Jalastan behavioral cognitive therapy sessions (based on Halsent and Stevens source in 2010) in groups for 45 minutes. The instruments used were Corona Anxiety Inventory (Alipour et al., 2020) and Mourning Effects Questionnaire (Hogan et al., 2001). Data were analyzed using multivariate analysis of covariance and Bephroni post hoc test.

  Results

  Cognitive-behavioral therapy and reality therapy reduced coronary anxiety and grief effects. Also, the effect of reality therapy on reducing coronary anxiety was greater than cognitive-behavioral therapy.

  Conclusion

  It can be said that reality therapy and cognitive-behavioral therapy reduce coronary anxiety and grief effects and these therapies can be used to reduce coronary anxiety and grief effects of clients.

  Keywords: reality therapy, cognitive-behavioral therapy, coronary anxiety, effects of grief
 • Mona Ahmadi, Mojtaba Sedaghati Fard Pages 127-138
  Aim

  The aim of this study was to compare sexual perversion and marital commitment in married men with traditional and modern marriages among married male students of Tehran Azad University.

  Method

  The research method was causal- comparative. The statistical population consisted of all married male students of Tehran Azad University in 1398, of which 200 (100 traditional marriages and 100 modern marriages) were selected by cluster random sampling. The research instruments included two questionnaires of marital commitment of Adams and Jones and evaluation of sexual performance of men with traditional and modern marriage.

  Results

  Analysis of variance was used to analyze the data. The findings showed that there is a significant difference between the rates of sexual perversion of men who are married in a modern style compared to men who are married in a traditional style. The mean of traditional men was significantly higher than the average of modern men in terms of ultimate pleasure and sexual function. But the level of marital commitment of men who are married in a modern style is not significantly different from men who are married in a traditional style.

  Conclusion

  it can be concluded that traditional marriage is associated with less sexual perversion in married men than modern marriage.

  Keywords: Sexual perversion, marital commitment, Traditional marriage, Modern marriage
 • Hadi Taghizadeh, Halime Zahedi Rad, Effat Yassi Pages 139-151
  Aim

  The aim of this study was to investigate the relationship between executive responses of response inhibition and active memory with the level of belief-false development of elementary students.

  Method

  The method of this study is correlation. The statistical population in this study includes all ordinary primary school students in Birjand who were studying in schools of Birjand in the 97-96 academic year. The research sample consisted of 180 people. Which were randomly selected by clustering based on age, gender and educational background. Data measurement tools in this study included the 38-question form of mind theory (Sterman et al., 1994); the Stroop complex task (Stroop, 1935) and the working memory test (Wechsler, 2003). Data were analyzed by correlation method for research hypotheses and linear regression for research question. Multiple regression analysis was used to evaluate the predictive power of mind theory through independent research variables and to explain the variance of mind theory.

  Results

  The findings showed that there is a positive and significant relationship between the executive actions of response inhibition and active memory with the level of development of theory of mind (p≥0.01). Also, response inhibition and active memory have the ability to predict the level of development of mind theory. The results showed that among the executive actions, the working memory variable has a greater share in predicting the capabilities of mind theory.

  Conclusion

  In general, executive actions, especially active memory and response inhibition, play a decisive role in predicting and evolving human mental abilities, including the theoretical abilities of the mind. Therefore, paying attention to the capacity and efficiency of learners' working memory has a positive effect on the efficiency of the teaching process and the design of educational materials, the ultimate goal of all of which is to create, expand or facilitate cognitive functions.

  Keywords: Response Inhibition, Active Memory, MindTheory, False Belief