فهرست مطالب

مدلسازی اقتصادی - سال پانزدهم شماره 3 (پیاپی 55، پاییز 1400)

فصلنامه مدلسازی اقتصادی
سال پانزدهم شماره 3 (پیاپی 55، پاییز 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/11/17
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمدتقی گیلک حکیم آبادی، علی مهرگان* صفحات 1-19

  از جمله اهداف دخالت دولت در اقتصاد که با ابزار مالیاتی صورت می پذیرد، ایجاد ثبات اقتصادی است. حال این مسئله پدیدار می شود که آیا مالیات ها به عنوان ابزاری برای تثبیت اقتصادی مورد استفاده قرارگرفته است؟ با هدف تحلیل اثرات تثبیتی مالیات بر چرخه های اقتصادی ایران، اثر مالیات های مستقیم و غیرمستقیم بر روی نوسانات ادوار اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. برای برآورد مدل های این پژوهش از روش خود رگرسیون برداری با استفاده از داده های فصلی از q11372 تا q31397 استفاده شده است. نتایج جالب توجه این پژوهش آن است که برخلاف مطالعات تجربی که در برخی از کشورهای دیگر انجام شده است، در ایران مالیات های مستقیم تاثیر چشم گیری بر کاهش نوسانات ادوار اقتصادی نداشته است. همچنین اثرگذاری مالیات غیرمستقیم بر ادوار اقتصادی سریع تر از مالیات های مستقیم است. پیشنهاد سیاستی این پژوهش، استفاده بیشتر از ظرفیت مالیاتی کشور در راستای وظیفه تثبیتی دولت در اقتصاد، به خصوص اصلاح پایه های مالیاتی است.

  کلیدواژگان: مالیات، چرخه های تجاری، تثبیت کننده های خودکار، خود رگرسیون برداری
 • عزیز ساکی *، سید عزیز آرمن، حسن فرازمند صفحات 21-46

  در این مقاله اثرات سرریز شوک‌های تجارت و نرخ ارز شرکای عمده تجاری(برزیل، چین، آلمان، هند، ایتالیا، کره جنوبی، ترکیه، روسیه، امارات و سوییس) بر اقتصاد ایران به روش خودرگرسیون برداری جهانی (GVAR) طی دوره‌ی زمانی 1996 تا 2019 بررسی شده است. بررسی نتایج تاثیرپذیری مبادلات ایران از اثرات سرریز شوک‌های شرکای تجاری نشان می‌دهد افزایش مبادلات تجاری برزیل، سطح مبادلات تجاری ایران را کاهش می‌دهد. افزایش مبادلات تجاری چین، سطح مبادلات تجاری ایران را افزایش می‌دهد. همچنین نتایج نشان می‌دهد که افزایش نرخ ارز واقعی در برزیل، در برخی موارد نرخ ارز واقعی در ایران را افزایش می‌دهد. افزایش نرخ ارز واقعی در چین در ابتدا نرخ ارز واقعی در ایران را کاهش و سپس افزایش می‌دهد. با توجه به نتایج، زمانی که واردات ایران از کشوری بیشتر است، بیشتر تحت تاثیر شوک‌های نرخ ارز در آن کشور قرار می‌گیرد که در واکنش آن نسبت به شوک‌های نرخ ارز واقعی در چین قابل مشاهده است.

  کلیدواژگان: اثرات سرریز، تجارت، نرخ ارز، شرکای عمده تجاری، مدل GVAR
 • سمیه صادقی* صفحات 47-63

  هدف این تحقیق بررسی رابطه بین بدهی دولت و تصمیمات ساختار سرمایه شرکتهای بورسی در ایران طی دوره زمانی 98-1390 با استفاده از رویکرد داده های تلفیقی می باشد. نتایج نشان داد که بین بدهی دولت و اهرم مالی (هر دو ارزش دفتری و ارزش بازاری) شرکت های بورسی ایران رابطه منفی و معنادار برقرار است. البته ضرایب برآوردی نسبتا کوچک هستند. به عبارت دیگر، فرضیه برون رانی مالی در شرکتهای بورسی ایران تایید می گردد. همچنین نتایج نشان داد شرکت هایی که از اندازه بزرگتر و سودآوری بالاتری برخوردارند، بیشتر به تغییرات بدهی دولت واکنش نشان می دهند. به عبارت دیگر، هر چه اندازه و سودآوری شرکت ها بیشتر باشد، اثر برون رانی مالی بزرگتر است. نتیجه کلی تحقیق حاضر آن است که مدیران شرکت ها در مواجه با سیاست های بدهی دولت، استراتژی های تنوع درآمدزایی و سودآوری را در اولویت شرکت قرار دهند.

  کلیدواژگان: بدهی دولت، ساختار سرمایه (اهرم مالی)، اثر برون رانی مالی
 • کیوان مرادی پور، ساناز اسدی رحمتی*، الهام عبدالی صفحات 65-90

  تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی کارایی نسبی واحدهای تصمیم گیری که ساختار شبکه ای چندمرحله ای دارند، در علوم مختلف موردتوجه گسترده ای قرارگرفته است. در این مقاله، مدل بازی چانه زنی برای ارزیابی کارایی واحدهای تصمیم گیری با ساختار شبکه ای چندمرحله ای معرفی و توسعه داده شده است. در این مطالعه، هر مرحله تحلیل پوششی داده های شبکه ای (NDEA) به-صورت یک بازیکن بازی در نظر گرفته می شود. بر این اساس، هزینه ی ثابت اختصاص یافته بین تمام مراحل تقسیم می شود به طوری که به بهترین مرحله ، بهترین تخصیص صورت گیرد. با ایده ای جدیدتر، مرحله ی میانی در تحلیل پوششی داده های شبکه ای سه مرحله ای به عنوان بازیکن مشترک در بازی چانه زنی در نظر گرفته می شود به طوری که این مرحله نقش فراوانی در به حداکثر رساندن امتیاز کارایی شبکه ایفا می کند. درنهایت، رویکرد جایگزینی برای تخصیص هزینه ی ثابت مشترک در شبکه ی چندمرحله ای بر اساس بازی چانه زنی ارایه و پیشنهاد می شود. در پایان با مثال های کاربردی کارایی مدل های مطرح شده نشان داده می شود.

  کلیدواژگان: تحلیل پوششی داده های شبکه ای، بازی چانه زنی، هزینه ثابت، شبکه چند مرحله ای
 • سیروان آقائی، محمد سخنور*، طاهره آخوندزاده صفحات 91-112

  هدف این مقاله بررسی اثر آزادسازی مالی و تجاری بر نوسان بازار سهام 25 کشور منتخب در حال توسعه در فاصله سال های 2001 - 2019 با استفاده از مدل قارچ چندمتغیره برای محاسبه نوسان و روش گشتاور تعمیم یافته است. بر اساس یافته های رهیافت قارچ چندمتغیره، رابطه مثبت و معناداری میان آزادسازی مالی و تجاری با نوسان بازار سهام این مجموعه از کشورها وجود دارد. بررسی تاثیر آزادسازی مالی و تجاری بر نوسان بازار سهام با استفاده از الگوی رگرسیونی پانل پویای گشتاور تعمیم یافته، نشان از وجود رابطه مثبت بین آزادسازی مالی و تجاری و تورم با نوسان بازار سهام داشته و هم چنین، حاکی از رابطه معکوس درآمد سرانه و هم زمانی آزادسازی مالی و تجاری با آن است. بر اساس نتایج، پیشنهاد می شود که سیاست گذاران اقتصادی به هنگام اجرای سیاست های آزادسازی مالی و تجاری، توجه داشته باشند که این آزادسازی، هم زمان فرصت و تهدیدی برای بازارهای سرمایه داخلی است. بر این اساس، اعمال آزادسازی  مالی و تجاری به طور هم زمان و در یک بستر نظارتی توصیه می شود.

  کلیدواژگان: آزادسازی مالی و تجاری، بازار سهام، قارچ چندمتغیره (BEKK)، روش گشتاور تعمیم یافته (GMM)، پانل پویا
 • سیده مریم منفرد*، تیمور محمدی، محمد خضری، اورانوس پریور صفحات 113-138

  هدف از مطالعه حاضر، بررسی تاثیر توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی در ایران طی دوره زمانی 1399-1358 می باشد. متغیر نسبت اعتبارات داخلی بانک ها به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی مبتنی بر بخش بانکی و نسبت ارزش معاملات بازار سهام به تولید ناخالص داخلی به عنوان شاخص توسعه مالی مبتنی بر بازار سرمایه در نظر گرفته شدند. در همین راستا 4 الگو جهت دستیابی به اهداف تحقیق معرفی و با رهیافت فیلتر-کالمن برآورد گردید. نتایج برآورد دو الگوی اول تحقیق نشان داد که با بهبود شاخص های توسعه مالی، کارایی سیاست پولی در اثرگذاری بر رشد اقتصادی کمتر خواهد شد. نتایج برآورد الگوی سوم و چهارم تحقیق نیز نشان داد که تاثیر شاخص های توسعه مالی بر کارایی سیاست پولی در اثرگذاری بر تورم منفی و از نظر آماری معنادار بوده است بدین معنا که با بهبود شاخص های توسعه مالی در کشور، سیاست های پولی منجربه تورم کمتری خواهند شد.

  کلیدواژگان: توسعه مالی، سیاست پولی، کارایی، روش حالت- فضا
|
 • Mohammad Taghi Gilak Hakim Abadi, Ali Mehregan * Pages 1-19

  One of the goals of government intervention in the economy, which is done by tax instruments, is to create economic stability. Now the question arises whether taxes have been used as a tool for economic stabilization? For this purpose, the effect of direct and indirect taxes on the fluctuations of Iran's economic cycles has been studied. To estimate the models of this research, Vector Auto Regression method by quarterly data from q1-1372 to q3-1397. The interesting results of this study are that, unlike empirical studies conducted in some other countries, direct taxes have not had a significant effect on reducing fluctuations in economic cycles. Also, the effect of indirect taxes on economic cycles is faster than direct taxes. The policy proposal of this research is to use more of the country's tax capacity to better perform the government's stabilizing task in the economy, especially the reform of tax bases.

  Keywords: tax, business cycles, Automatic Stabilizers, vector auto regression
 • Aziz Saki *, Seyed Aziz Arman, hasan farazmand Pages 21-46

  This article deals with how trade and exchange rates shocks of major trading partners affect the Iranian economy. For this purpose, quarterly data of 10 major Iranian trading countries, including Brazil, China, Germany, India, Italy, Korea, Turkey, Russia, UAE and Switzerland during the period 1996 to 2019 has been used. Econometric parameters has been estimated by Global Vector Autoregressive approach. The modeling results show that the increase in the real exchange rate in Brazil, in some cases, increases the real exchange rate in Iran. Rising real exchange rate in China first reduces and then increases the real exchange rate in Iran. In addition, Increasing China's trade increases the level of Iran's trade. According to the results, when Iran's imports from a country are higher, it is more affected by exchange rate shocks in that country, which can be seen in response to real exchange rate shocks in China.

  Keywords: Spillover Effects, trade, Exchange rates, Major Trading Partners, GVAR Model
 • Somaye Sadeghi * Pages 47-63

  This paper examines the relationship between government debt and corporate capital structures (financing choices) for firms listed in Tehran stock market, during 1390-98. The results show that the there is a negative and significant relationship between government debt and corporate capital structure (financial leverage), although the estimated coefficient is relatively small. In other words, we can conclude that the financial crowding out effect is confirmed in Iranian companies. Also, the results show that corporate with larger size and more profitable are more likely to react to changes in government debt. In other words, if corporates have larger size and more profitability, then the financial crowding out effect is greater. Hence, the key conclusion is corporate managers should prioritize revenue diversification and profitability strategies in the reaction to government debt policies.

  Keywords: Government Debt, Corporate Capital Structure (Financial Leverage), Financial Crowding Out effect
 • Kayvan Moradipour, Sanaz Asadi Rahmati *, Elham Abdali Pages 65-90

  Data envelopment analysis is taken widespread into consideration in the various science to evaluate the relative efficiency of decision making units that have a multi-stage network structure. In this paper, a bargaining game model is extended to evaluate the efficiency of decision making units with a multi-stage network structure. Moreover, each stage of network data envelopment analysis (DEAN) is considered as a game player. Accordingly, the allocated fixed cost is divided among all the stages such that the best allocation is made to the best stage. With a newer idea, the intermediate stage in the data envelopment analysis of three-stage networks is considered as a common player in the bargaining game, so that the stage plays a significant role in maximizing the performance of network. Next, an alternative approach to allocating a common fixed cost in a multi-stage network based on the bargaining game is proposed. Finally, as direct apllication of the performance of the proposed models some examples are given.

  Keywords: Network data envelopment analysis, Bargaining Game, Fixed Cost, Multi-stage Network
 • Sirvan Aghaie, Mohammad Sokhanvar *, Tahereh Akhoondzadeh Pages 91-112

  The purpose of this paper is to investigate the effect of financial and trade liberalization on stock market fluctuations in 25 selected developing countries between 2001-2019 using a multivariate mushroom model to calculate fluctuations and generalized torque method. Based on the findings of the multivariate mushroom approach, there is a positive and significant relationship between financial and trade liberalization and the stock market fluctuations in this group of countries. Investigating the effect of financial and trade liberalization on stock market volatility using the generalized dynamic torque panel regression model shows a positive relationship between financial and trade liberalization and inflation with stock market volatility and also shows an inverse relationship between per capita income and financial liberalization and trade with it. Based on the results, it is suggested that economic policymakers, when implementing financial and trade liberalization policies, should take it into account that this liberalization is both an opportunity and a threat to domestic capital markets. Accordingly, imposition of financial and trade liberalization measures are recommended simultaneously and in a regulatory context.

  Keywords: financial, trade liberalization, Stock market volatility, Multivariate GARCH (BEKK), Generalized Method of Moments (GMM), Dynamic Panel
 • Teymoor Mohammadi, Mohammad Khezri, Oranoos Parivar Pages 113-138

  The purpose of this study is to investigate the impact of financial development on efficiency of monetary policy in Iran during 1979-2020. The ratio of banks' domestic credit to GDP was considered as an indicator of financial development based on banking sector and ratio of the value of stock market transactions to GDP was considered as an indicator of financial development based on the capital market. In this regard, 4 models were introduced to achieve research objectives and were estimated using the Kalman-Filter approach. The results of estimating the first two models of the research showed that with improvement of financial development indicators, the efficiency of monetary policy in influencing economic growth will decrease. The results of estimating the third and fourth models of the study also showed that effect of financial development indicators on efficiency of monetary policy in impact on inflation has been negative and statistically significant, meaning that with improvement of financial development indicators in country, monetary policies will lead to lower inflation.

  Keywords: Financial Development, Monetary Policy, effectiveness, Filter-Kalman