فهرست مطالب

نشریه ایده های نو در تعلیم و تربیت
پیاپی 1 (زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/11/19
 • تعداد عناوین: 4
|
 • آذر زنگنه *، سیده زهرا رضوی طوسی صفحات 1-9

  پژوهش حاضر باهدف تعیین اثربخشی زوج‌درمانی رفتاری بر نگرش به خیانت و سازگاری زناشویی در زوجین شهر کرمانشاه در سال 1400-1399 انجام گرفت. در این پژوهش از طرح نیمه آزمایشی پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. در پژوهش حاضر با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، 40 نفر از زوجین به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس و به روش تصادفی در دو گروه 20 نفری آزمایش و 20 نفری کنترل جایگزین و به پرسشنامه‌های نگرش به خیانت زناشویی و سازگاری زناشویی پاسخ دادند. گروه آزمایش 8 جلسه آموزش زوج‌درمانی رفتاری هفته‌ای دو بار به مدت 60 دقیقه دریافت کردند و مشارکت‌کنندگان گروه کنترل در لیست انتظار قرار گرفتند. تحلیل یافته‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس مستقل نشان داد که آموزش زوج‌درمانی رفتاری باعث تغییر نگرش به خیانت زناشویی و افزایش سازگاری زناشویی شده است. مهم‌ترین نتایج این پژوهش، موثر بودن آموزش زوج‌درمانی رفتاری در نگرش به خیانت و سازگاری زناشویی زوجین می‌باشد. ازاین‌رو به مسیولین مراکز مشاوره خانواده توصیه می‌شود گام‌های موثری در جهت تغییر نگرش به خیانت زناشویی و افزایش سازگاری زوجین بردارند و بر این اساس اقدامات مداخله‌ای لازم را جهت پیشگیری از وقوع خیانت انجام داد.

  کلیدواژگان: زوج درمانی رفتاری، نگرش به خیانت زناشویی، سازگاری زناشویی، زوجین
 • سعید ویسی *، صدف ایمانی، فهیمه کاشفی، نگار یمین، ژاله بحرایی، سارا چگینی صفحات 10-18

  هدف از انجام این پژوهش بررسی نقش ممیزی خردورزی، هوش موفق و آفرینندگی در پیش‌بینی تقلب تحصیلی آنلاین در دانش آموزان بود. طرح پژوهش، تابع تشخیص دوگروهی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان دوره متوسطه در سال تحصیلی 1401-1400 بودند. حجم نمونه 200 نفر از این‏ افراد بر اساس بر طبق فرمول پلنت از تاپاکینگ و همکاران (2007) و به شیوه نمونه ‏گیری در دسترس (شیوه آنلاین) انتخاب‌ و به مقیاس کوتاه تقلب تحصیلی آنلاین (OACS-BF) ویسی و همکاران (1399)، مقیاس خرد (WS) اشمیت و همکاران (2012)، پرسشنامه هوش موفق (SIQ) گریگورنکو و استرنبرگ (2002) و پرسشنامه آفرینندگی (CQ) عابدی (1372) پاسخ دادند. از بین آن‌ها به این منظور تعداد 49 نفر متقلب تحصیلی آنلاین و 151 نفر غیرمتقلب تحصیلی آنلاین شناسایی شدند و داده‌های پژوهش به کمک نرم‌افزار آماری SPSS نسخه 24 و با استفاده از روش تابع تشخیص (ممیزی) تحلیل شد. نتایج نشان داد که با کمک خردورزی، هوش موفق و آفرینندگی می‌توان تقلب تحصیلی آنلاین را پیش‌بینی کرد و تحلیل ممیزی توانست با 97/5 درصد پیش ‏بینی صحیح دانش آموزان را به دو گروه متقلب و غیرمتقلب تحصیلی آنلاین طبقه ‏بندی نماید. یافته‏ های این پژوهش نشان می‌دهد که خردورزی، هوش موفق و آفرینندگی نقش مهمی در پیش ‏بینی تقلب تحصیلی آنلاین دانش‏ آموزان پسر دارند.

  کلیدواژگان: خردورزی، هوش موفق و آفرینندگی، تقلب تحصیلی آنلاین
 • یوسف مرادیان*، اسد حجازی صفحات 19-30

  این پژوهش با هدف واکاوی و شناسایی و تعیین صلاحیت های حرفه ای آموزگاران به منظور ارایه یک چارچوب مفهومی طراحی و اجرا شد. روش پژوهش، از نوع ترکیبی اکتشافی است که به شیوه متوالی در دو بخش کیفی و کمی انجام شد. ابتدا در مرحله کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 20 نفر از متخصصان و صاحب‌نظران و آموزگارن دوره ابتدایی که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده بودند، بعد از انجام مصاحبه و کدگذاری و دستیابی به زیر مولفه ها و مولفه ها، ابعاد صلاحیت حرفه ای آموزگاران شامل 4 بعد دانشی، مهارتی، فردی و توانایی شناسایی شدند. در بخش کمی، جامعه آماری پژوهش کلیه آموزگاران استان البرز (7000 نفر) بودند که از بین آنها تعداد 364 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات، از پرسش‌نامه محقق ساخته صلاحیت های حرفه ای آموزگاران استفاده شد. به منظور بررسی اعتبار و میزان دقت پرسشنامه، از اعتبار صوری و اجماع صاحبنظران استفاده گردید. برای پایایی و سازگاری درونی گویه های پرسشنامه از مقیاس آلفای کرونباخ استفاده شد که با انجام یک پیش آزمون بر روی 30 پاسخگوی تصادفی انتخاب شده مبادرت شد. به منظور توصیف و تحلیل داده‌های گردآوری شده از آمار توصیفی (فراوانی، درصد‌ها، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون کلموگروف- اسمیرنوف، T مستقل و تحلیل واریانس فریدمن) استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان داد، در سطح معناداری 0/01 بین میانگین رتبه ابعاد صلاحیت حرفه ای آموزگاران در هر دو وضعیت موجود و مطلوب تفاوت معنی داری وجود دارد. در هر دو وضعیت، ابعاد صلاحیت حرفه ای آموزگاران به ترتیب عبارتند از :بعد دانشی، بعد مهارتی، بعد فردی، بعد توانایی. همچنین میانگین نمره این ابعاد بر حسب وضعیت موجود و مطلوب با هم تفاوت معنی داری دارد به طوریکه میانگین بعد دانشی بر حسب وضعیت موجود و مطلوب به ترتیب (52/90) و (92/48)، میانگین بعد مهارتی بر حسب وضعیت موجود و مطلوب به ترتیب (40/28) و (69/69)، میانگین بعد توانایی بر حسب وضعیت موجود و مطلوب به ترتیب (31/95) و (56/76)، میانگین بعد فردی بر حسب وضعیت موجود و مطلوب به ترتیب (39/88) و (69/46) می باشد. که این اعداد نشان می دهد وضعیت موجود ابعاد صلاحیت حرفه ای آموزگاران با وضعیت مطلوب تفاوت دارد. این تفاوت برای بعد دانشی، مهارتی و توانایی در سطح 0/99 (0/01˂p)، و برای بعد فردی در سطح 0/95 معنی دار است (0/05˂p). نتایج این پژوهش می‌تواند دریچه های جدیدی را برای توجه بنیادی به صلاحیت حرفه ای آموزگاران و ایجاد تغییرات مطلوب در بازنگری برنامه بهسازی منابع انسانی بگشاید.

  کلیدواژگان: صلاحیت حرفه ای، آموزگاران، دوره ابتدایی
 • حکیم سحاقی *، ناهید حیاتی، حنیفه محمدی صفحات 31-37

  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش هوش هیجانی بر اشتیاق تحصیلی دانش آموزان شهر کرج بود. طرح پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی با گروه کنترل و به روش تحلیل کواریانس بود. جامعه‌ی پژوهش حاضر شامل تمامی دانش آموزان متوسطه اول شهر کرج بود که از این میان 40 دانش‌آموز شامل (20 نفر) در گروه آزمایش و (20 نفر) گروه گواه به روش نمونه گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. ابزار مورداستفاده در این پژوهش شامل مقیاس پرسشنامه اشتیاق تحصیلی پنتریچ بود. برای گروه آزمایش، برنامه آموزش هوش هیجانی اجرا شد ولی گروه کنترل هیچ‌گونه مداخله ای دریافت نکرد. برای تجزیه‌وتحلیل داده ها از روش های آمار استنباطی تحلیل کواریانس استفاده شد. تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزار آماری 23-SPSS انجام شد. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که آموزش به‌کاررفته باعث افزایش اشتیاق در دانش آموزان می شود. به‌طورکلی، می‌توان گفت که آموزش به‌کاررفته در اشتیاق تحصیلی دانش آموزان اثربخش است.

  کلیدواژگان: هوش، هیجان، اشتیاق تحصیلی، دانش آموزان
|
 • azar zangeneh *, zahra razanvi Pages 1-9

  The aim of this study was to determine the effectiveness of couple behavioral therapy on attitudes toward infidelity and marital adjustment in couples in Kermanshah city in 2020-2021. In this study, a quasi-experimental pre-test-post-test design with a control group was used. In the present study, using purposive sampling method, 40 couples by available sampling and randomly divided into two groups of 20 experimental and 20 alternative control and answered the questionnaires of attitude to marital infidelity and marital adjustment. The experimental group received 8 sessions of behavioral couple therapy training twice a week for 60 minutes and the participants in the control group were placed on a waiting list. Analysis of Findings Using Independent Analysis of Covariance showed that training in behavioral couple therapy has changed attitudes toward marital infidelity and increased marital adjustment. The most important results of this study are the effectiveness of behavioral couple therapy training in attitudes toward infidelity and marital adjustment of couples. Therefore, the officials of family counseling centers are advised to take effective steps to have an attitude towards marital infidelity and increase the compatibility of couples, and based on this, take the necessary intervention measures to prevent infidelity.

  Keywords: Behavioral couple therapy, Attitude toward marital infidelity, Marital adjustment, Couples
 • saeed veisi *, sadaf imani, Fahimeh Kashefi, Negar yamin, Zhaleh Bahraei, Sara Chegini Pages 10-18

  The purpose of this study was to discriminational role of wisdom, successful intelligence and creativity in predicting online academic cheating in students. The research design was a two-group diagnostic function. The statistical population consists of all male students in year academic 2020-2021. In this study, according to convenience sampling (method online), 200 people by formula Plant of Tabachnick and et al (2007) were selected as samples and they were asked to online academic cheating scale (OACS) of Veisi and et al (2020), wisdom scale (WS) of Schmit and et al (2012), successful intelligence questionnaire (SIQ) of Grigorenko and Sternberg (2002), and creativity questionnaire (CQ) of Abedi (1993). For this purpose, 49 students with online academic cheating and 151 students without online academic cheating were selected and data were analyzed by SPSS-24 software, using discriminant analysis method. The obtained data were analyzed by the discriminant analysis method. The results of analysis showed that by wisdom, successful intelligence and creativity can help to prediction online academic cheating and function discriminant analysis assigned 97/5 percent of the students with and without of online academic cheating. This study confirmed the significant contribution of wisdom, successful intelligence and creativity in online academic cheating.

  Keywords: wisdom, successful intelligence, creativity, online academic cheating
 • Yousef moradian *, Asad Hejazi Pages 19-30

  This research was designed and implemented with the aim of analyzing, identifying and determining the professional competencies of teachers in Alborz province in order to provide a conceptual framework. The research method is an exploratory combination that was performed sequentially in two parts: qualitative and quantitative. First, in the qualitative stage, through semi-structured interviews with 20 experts, experts and primary school teachers who were selected by purposive sampling, after conducting the interview and coding and obtaining the following components and components, dimensions Teachers' professional competence including 4 dimensions of knowledge, skills, personality and ability were identified. In the quantitative part, the statistical population of the study was all teachers in Alborz province (7000 people) from which 364 people were selected by cluster random sampling. A researcher-made questionnaire on teachers' professional competencies was used to collect information. In order to evaluate the validity and accuracy of the questionnaire, formal validity and consensus of experts were used. Cronbach's alpha scale was used for reliability and internal consistency of the questionnaire items, which was performed by performing a pre-test on 30 randomly selected respondents. Descriptive statistics (frequency, percentages, mean and standard deviation) and inferential statistics (Kolmogorov-Smirnov test, independent t-test and Friedman analysis of variance) were used to describe and analyze the collected data. Findings showed that at a significance level of 0.01, there is a significant difference between the average rank of the dimensions of professional competence of teachers in both the current and desired situation. In both situations, the dimensions of teachers' professional competence are: knowledge dimension, skill dimension, individual dimension, ability dimension. Also, the average score of these dimensions in terms of current and desirable status is significantly different, so that the average knowledge dimension in terms of current and desirable status (52.90) and (92.48), the average skill dimension in terms of current status and Desirable (40.28) and (69.69), respectively, the average ability dimension according to the current situation and desirable (31.95) and (56.76), mean individual dimension according to the current situation and desirable, respectively ( 88/39) and (46/69). These numbers show that the current situation of the dimensions of teachers' professional competence is different from the desired situation. This difference is significant for the knowledge, skill and ability dimension at the level of 0.99 (p˂0.01), and for the individual dimension at the level of 0.95 (p˂0.05). The findings of the research showed that structural equation modeling analysis supported the model's fitness with the data.

  Keywords: professional competencies, teachers
 • Hakim sahaghi *, nahid hayati, hanife mohammadi Pages 31-37

  The aim of this study was to investigate the effectiveness of emotional intelligence training on academic motivation of students in Karaj. The design of the present study was quasi-experimental with a control group using analysis of covariance. The population of the present study included all first grade high school students in Karaj, from which 40 students (20) in the experimental group and (20) in the control group were selected by multi-stage cluster sampling. The instruments used in this study included the Pantrich Academic Ethics Questionnaire scale. For the experimental group, an emotional intelligence training program was implemented but the control group did not receive any intervention. Inferential statistical methods of analysis of covariance were used to analyze the data. Statistical analyzes were performed using statistical software 23-SPSS. The results of the present study showed that the education used increases the enthusiasm of students. In general, it can be said that the education used is effective in students' academic motivation.

  Keywords: Intelligence, excitement, academic enthusiasm, students