فهرست مطالب

گفتگو - پیاپی 90 (آذر 1400)
 • پیاپی 90 (آذر 1400)
 • 182 صفحه، بهای روی جلد: 300,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1400/10/15
 • تعداد عناوین: 8
|
 • باب گفتگو
  مراد ثقفی صفحه 3
 • مقالات ویزه
 • اصناف فرودستان در تنگنای جامعه آموزش ندیده و دولت های اقتدارگرا
  ارمان ذاکری صفحه 7
 • مقالات ویژه
 • اتحادیه های معلمان و دولت ، مروری بر تجارب جهانی، نگاهی به وضعیت در ایران
  فضه غلامرضا کاشی صفحه 35
 • تشکل های کارفرمایی فراگیر در ایران؛ نمایندگی، تصدی گری و سیاستگذاری
  سعید هراسانی صفحه 61
 • از صنف گرایی تا حکمرانی: ابعاد نظریه نهادهای میانجی
  پل فریتس کر صفحه 78
 • مروری بر نقش اصناف و انجمن های حرفه ای در جامعه و فرآیند گذار به دموکراسی
  فاطمه نصیری صفحه 111
 • صنف گرایی و فراتر از آن؟ درباره حکمرانی و محدودیت هایش
  باب جسوف صفحه 151
 • کتابخانه
 • ایران بر لبه تیغ و نقش روشنفکران
  احمد میدری صفحه 174