فهرست مطالب

فصلنامه چشم انداز مدیریت بازرگانی
سال بیستم شماره 3 (پاییز 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/12/24
 • تعداد عناوین: 7
|
 • خدیجه عزیزی*، بیژن رضایی، مهدی حسین پور صفحات 13-36
  هدف

  هدف این پژوهش تحلیل راهبردی دفتر ارتباط با جامعه دانشگاه رازی به عنوان یکی از مهم ترین کانال های ارتباطی بین دانشگاه و جامعه جهت توسعه کارآفرینی در جوامع دانش بنیان است.

  روش شناسی

   در این پژوهش از رویکرد ترکیبی (SWOT-AHP) استفاده شد که در بخش کیفی از نمونه گیری هدفمند و گلوله برفی مصاحبه با خبرگان تا اشباع نظری و در بخش کمی نیز برای اختصاص ضریب وزنی به هر یک از عوامل SWOT از پرسش نامه مقایسات زوجی استفاده شد.

  یافته ها

   یافته ها نشان داد که راهبردهای تهاجمی توسعه محصولات پژوهشی و آموزشی با موضوع توسعه تجارت در بازارچه های مرزی و اولویت دهی به محصولات پژوهشی و آموزشی در زمینه تجارت محصولات کشاورزی و صنعتی در بازارچه های مرزی، راهبردهای محافظه کارانه بازاریابی توانمندی های دانشگاه به فعالان و مجامع بخش کشاورزی، صنعت و بازنگری سیاست جذب و ارتقاء اساتید با رویکرد صنعت محور، راهبردهای رقابتی توسعه تعاملات گفتمانی بین صنعت و دانشگاه، بازنگری نظام انگیزشی هییت علمی و افزایش حساسیت محیطی نظام تصمیم گیری دانشگاه و راهبردهای تدافعی سیاست گزینشی برای حمایت از اساتید باانگیزه و یا دارای ارتباط با صنعت و بودجه بندی امکانات و منابع دانشگاه و دفتر، در مواجهه با مشکلات محیطی.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج این پژوهش زمانی که سه رکن دولت، صنعت و دانشگاه نقش خود را به درستی ایفا کنند، ایجاد ارتباط موثر و کارآمد بین صنعت و دانشگاه امکان پذیر خواهد بود. شرایط محیطی کلان اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور نقشی اساسی در برقراری این ارتباط دارد.

  کلیدواژگان: توسعه کارآفرینی، تحلیل راهبردی، مرکز کارآفرینی، دانشگاه و صنعت، رشد اقتصادی
 • ابوالفضل خسروی*، احسان سلطانی فر، نفیسه قزوینی زاده، محسن ترابی، محمدرضا فتحی صفحات 37-63
  هدف

  این پژوهش در پی آن است که اصول و عوامل موثر بر ایجاد بازاریابی مبتنی بر هیاهو در یک کسب و کار جدید را بررسی کند همچنین به بررسی کارکردهای آن در بازاریابی کارآفرینانه بپردازد.

  روش

  در این تحقیق، از روش تحقیق کیفی به صورت مطالعه موردی تطبیقی با رویکرد دلفی، در قالب یک دور مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته تا رسیدن به اجماع نظرات و یک دور پرسشنامه میان نمونه های مورد نظر استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش مجموعه کارکنان استارتاپ های ایرانی بودند که نمونه 8 نفری از میان متخصصان و مدیران استارتاپ ها با روش نمونه گیری قضاوتی تعیین گردید. در تحقیق حاضر، برای روایی پژوهش از روش دریافت نظر شرکت کنندگان در پژوهش درباره اعتبار یافته ها و تفسیرها و همچنین نسخه برداری به صورت ضبطی، با تایید استاد راهنما استفاده گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از روش تحلیل مضمون استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل مضمون حاکی از آن است که کارکرد بازاریابی مبتنی بر هیاهو در استارتاپ ها شامل شش مقوله اصلی است: اصول و استراتژی ها، فرآیندها و گام های اجرایی، مضامین ایجاد کننده هیاهو، مدل ها، چالش های اجرایی و فرصت ها.

  نتایج

  نتایج این پژوهش نشان می دهد که بازاریابان با در نظر گرفتن پنج مرحله آگاه سازی و جلب توجه مخاطب، ایجاد علاقه و اشتیاق نسبت به محصول، ایجاد تمایل در مخاطب، ایجاد تعامل با شرکت و شکل گیری وفاداری درتلاش هستند تا به کمک اصول بازاریابی هیاهو بر روی مخاطبان خود تاثیر بگذارند.

  کلیدواژگان: بازاریابی کارآفرینانه، بازاریابی شفاهی، بازاریابی مبتنی بر هیاهو، استارتاپ
 • صبا عبدیان، معصومه حسین زاده شهری*، آمنه خدیور صفحات 64-87
  هدف

  با توجه به ظهور و رشد روزافزون داده های با حجم، سرعت و تنوع بالا یا به عبارت دیگر کلان داده و پتانسیل بالای آن در ایجاد منافع برای سازمان ها علی الخصوص بخش بازاریابی به دلیل محوریت داده و تحلیل داده، پژوهش حاضر باهدف شناسایی زمینه های کاربرد کلان داده در بازاریابی و ارایه مدلی در این زمینه انجام شده است.

  روش شناسی

   تحقیق حاضر به لحاظ ماهیت، کیفی و ازنظر هدف، کاربردی است. در این پژوهش به منظور تبیین مدلی جامع و به کمک روش پژوهش فراترکیب، 30 مقاله در بازه زمانی 2006-2020 با بهره گیری متدولوژی کسپ بررسی و زمینه های کاربرد کلان داده در آمیخته بازاریابی شناسایی و اولویت بندی شدند.

  یافته ها

  پس از تجزیه وتحلیل مقالات، ابتدا 187 کد از ارزش های محوری کلان داده شناسایی و در 16 تم و 4 مقوله محصول، قیمت، پیشبرد و توزیع طبقه بندی و اولویت بندی شدند. نتایج این تحقیق نشان داد که بیشترین فراوانی در چهار آمیخته بازاریابی به طور کل و در آمیخته محصول به طور خاص مربوط به بعد ارزشی «شخصی سازی و سفارشی سازی محصول (کالا یا خدمت)» است.

  نتیجه گیری

   نتایج این پژوهش نشان داد که مهم ترین ارزش کلان داده در آمیخته محصول مختص به «شخصی سازی و سفارشی سازی محصول (کالا یا خدمت)»، در آمیخته قیمت گذاری مختص به «قیمت گذاری پویا»، در آمیخته مکان مختص به «خودکارسازی سازی فرآیندهای توزیع، سفارش و تحویل» و در آمیخته پیشبرد فروش مختص به بهبود سیستم های CRM" است. این پژوهش منجر به گسترده شدن بدنه دانشی ادبیات تحقیقات شده و می تواند درک عمیقی از ارزش کلان داده در آمیخته بازاریابی را به محققان و مدیران بازاریابی ارایه دهد.

  کلیدواژگان: ارزش، آمیخته بازاریابی، کلان داده، تحلیل کلان داده
 • رضا انوشه ئی، محمدرضا کریمی علویجه*، نادر غریب نواز، الهام فریدچهر صفحات 88-110
  هدف

  بانکداری یکی از صنایع مهم و تاثیر گذاردر توسعه اقتصادی کشوراست. آسیب های ناشی از بانکداری سنتی،انگیزه ای شد تا در این پژوهش، بازاریابی پایداری در حوزه بانکداری بررسی شود.

  روش ها

  از روش نظریه داده بنیاد در بخش کیفی و از مدلسازی معادلات ساختاری در بخش کمی استفاده شده بود. جامعه آماری در بخش کمی روسای دوایر، معاونین و روسای شعب در بانک ملی بودند(حجم نمونه: 187 نفر). همچنین جامعه آماری در بخش کیفی، خبرگان و مدیران بانک ملی بودند(حجم نمونه: 20 نفر). روش نمونه گیری بخش کیفی؛ رویکرد گلوله برفی و در بخش کمی به صورت خوشه ای و ساده بود.

  یافته ها

  داده های پژوهش با استفاده از سه نوع کدگذاری باز، محوری و گزینشی بررسی و تحلیل شدند که شرایط علی شامل: « ویژگی های فردی - روانشناختی،ویژگی های اجتماعی - فرهنگی و ویژگی های جمعیت شناختی »؛ پدیده اصلی: «بازایابی پایداری»؛ عوامل مداخله گر: « عوامل انگیزشی»؛ شرایط زمینه ای: « رفتار بازار و رفتار رقبا»؛ راهبرد ارایه شده: «توسعه پایداری » و پیامد ها شامل: «عملکرد مالی،عملکرد بازاریابی و عملکرد کارکنان» بوده است.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج تحلیل کیفی و کمی پژوهش مشخص شد در راستای ارتقاء جایگاه مشتریان و همچنین رضایتمندی آنها،مدیران بانک ها می توانند با پیاده سازی و اجرای صحیح بازاریابی پایداری در بانک، بستر مناسبی را برای رسیدن به تعالی سازمانی در بانک،فراهم نمایند.

  کلیدواژگان: بازاریابی پایداری، صنعت بانکداری، توسعه پایداری، عوامل انگیزشی، تئوری داده‎ بنیاد
 • رسول عباسی*، مونا جامی پور، مریم قاسملو صفحات 111-136
  هدف

  امروزه برنامه های کاربردی (اپلیکیشن های) تلفن همراه به بخشی جدایی ناپذیر از زندگی روزمره مردم تبدیل شده است. با توجه به بازار رو به رشد برنامه های کاربردی تلفن همراه برای سفارش غذا و گرایش کسب و کارها به بهره مندی از این فناوری ها شناسایی عوامل موثر بر نارضایتی مشتریان از این برنامه ها اهمیت بسزایی دارد. با توجه به خلا تحقیقاتی موجود هدف اصلی مقاله حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل نارضایتی مشتریان اپ های سفارش غذا می باشد.

  روش

  این پژوهش به لحاظ روش و ماهیت، از نوع آمیخته و اکتشافی می باشد. در بخش کیفی پژوهش به روش تحلیل مضمون، عوامل نارضایتی مشتریان از متن 20 مصاحبه (پس از اشباع داده ها) استخراج شد. در بخش کمی برای رتبه بندی عوامل نارضایتی، پرسشنامه محقق ساخته توزیع و به روش میانگین وزنی، مضامین رتبه بندی گردید.

  یافته ها

   در این پژوهش با بکارگیری روش شبکه مضامین، 15 مضمون سازمان دهنده و 6 مضمون فراگیر شناسایی و نقشه ی شبکه تارنما آن ترسیم گردید.

  نتیجه گیری

   تاخیر در تحویل سفارش، مهم ترین عامل نارضایتی مشتریان اپ های سفارش غذا می باشد و در رتبه های بعدی عدم تضمین کیفیت و سلامت غذا، عدم جبران مابه التفاوت موارد فاکتور شده با موارد ارسالی، قرار دارد.

  کلیدواژگان: رفتار مصرف کننده، برنامه های کاربردی (اپلیکیشن) سفارش غذا، تجارت الکترونیکی سیار، نارضایتی مشتری
 • حسین رحیمی کلور*، مرضیه آذربایجانی صفحات 137-163
  هدف

  راهبرد باز، رویکردی برای گشودن مرزهای مستحکم سازمان و به جریان انداختن دانش از طریق ذینفعان داخلی و خارجی می باشد تا سازمان ها از این طریق بتوانند با افزایش مشارکت و شفافیت اطلاعات و استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات به ایده های استراتژیک بیشتر و کارآمدتری دست پیدا کنند که بکارگیری این رویکرد، نیازمند برنامه اجرایی خاص خود می باشد که با توجه به نقش شرکت های دانش بنیان در اقتصاد کشورهای در حال توسعه و تاثیر بالای راهبرد باز بر عملکرد شرکت های دانش بنیان، هدف این پژوهش ارایه مدل اجرایی راهبرد باز در شرکت های دانش بنیان می باشد.

  روش

  این پژوهش با بهره گیری از رویکرد ظاهرشونده (گلیزری) نظریه داده بنیاد انجام شده است و داده ها از طریق مصاحبه عمیق با 15 نفر از خبرگان حوزه استراتژی در شرکت های دانش بنیان جمع آوری شده است.یافته ها: پس از تجزیه وتحلیل داده های کیفی مصاحبه ها، مدل اجرایی راهبرد باز ارایه گردید. یافته ها شامل 5 مقوله(توسعه عوامل فنی و دانشی، توسعه عوامل سازمانی و انسانی، حساسیت راهبردی، شبکه سازی و چالش ها و رقابت های ایده) می باشد که با توجه به نظرات خبرگان پژوهش، به عنوان راهکارها و برنامه های اجرایی راهبرد باز در نظر گرفته شده اند.

  نتایج

  شرکت های دانش بنیان می توانند با در نظرگرفتن این مدل، نسبت به پیاده سازی راهبرد باز اقدام نمایند و از این طریق به 2 هدف اساسی خود یعنی تولید محصولات جدید و نوآورانه (نوآوری محصول) و ارایه روش های بهینه تولید (نوآوری فرآیند) دست پیدا کنند و با دستیابی به این اهداف، مزیت رقابتی پایدار نیز کسب کنند.

  کلیدواژگان: راهبرد باز، اجراء، نظریه داده بنیاد، دانش بنیان
 • صفورا میثمی آزاد، علی حاجیها*، محمدعلی عبدالوند، بهرام خیری صفحات 164-188
  هدف

  امروزه محیط زیست مساله ای حیاتی و مهم برای همه اقشار جامعه است، از این رو، هدف این پژوهش طراحی الگوی برندسازی محصولات سبز در صنعت مواد غذایی است.

  روش

  این پژوهش از نوع کیفی با رویکردی استقرایی است که با استفاده از راهبرد پژوهشی نظریه داده بنیاد و طرح نظام‏مند استراوس- کوربین به طراحی الگو پرداخته است. جامعه آماری، 15 نفر از مدیران شرکت‏های غذایی دارای برند سبز و اساتید رشته بازرگانی و محیط زیست است که به صورت قضاوتی انتخاب و مورد مصاحبه قرار گرفتند.

  یافته ها

  یافته های حاصل از داده، در سه بعد شرایط، تعاملات و پیامدها خلاصه شده است. تحقیق بازار و برنامه‏ ریزی برند به عنوان عوامل علی؛ آگاهی برند، اعتماد به برند و جایگاه برند نقش پدیده محوری را دارند که تبلیغات و راهبردهای بازاریابی به عنوان راهبرد می‏توانند، تحقق پدیده‏ها به پیامدها را تسهیل نمایند. در این میان شرایط اقتصادی، عوامل قانونی، اطلاعات، گروه‏های تاثیرگذار و قوانین حمایتی نقش مداخله‏گر را دارا هستند. نیروهای متخصص، زیرساخت‏های کشاورزی، مسیولیت اجتماعی، ویژگی مصرف کنندگان، فرهنگ و اعتبار، عوامل زمینه‏ای هستند که در بستر بحث وجود دارند.

  نتیجه گیری

  نتایج این پژوهش نشان دهنده آن است که عوامل متعددی به صورت چندبعدی و درهم تنیده در اجرای بازاریابی و برندسازی سبز تاثیرگذارند.

  کلیدواژگان: برندسازی محصولات سبز، صنعت مواد غذایی، داده بنیاد
|
 • Khadijeh Azizi *, Bijan Rezaee, Mahdi Hosseinpour Pages 13-36
  Objective

  The purpose of this study is the strategic analysis of Razi University Community Relations Office as one of the most important communication channels between the university and society to develop entrepreneurship in knowledge-based communities..

  Methodology

  This research is using a hybrid approach (swot-ahp). In the qualitative part, the targeted sampling and snow bullets were used. After nine interviews with experts, the theoretical saturation was achieved in the quantitative part, to dedicate a weighting factor to each of the SWOT factors, paired comparison was given to the same experts in the qualitative section

  Findings

  The findings showed that aggressive strategies for the development of research and educational products with the subject of trade development in border markets. Conservative marketing strategies of university capabilities to activists and associations in the field of agriculture, industry and reviewing the policy of attracting and promoting professors with an industry-oriented approach, competitive strategies to develop discourse interactions between industry and academia, reviewing faculty motivation Getting to university and Selective policy defensive strategies were presented to support motivated or industry-related professors and to budget the facilities and resources of the university and office in the face of surroundings problems.

  Conclusion

  According to the results of this study, when the three pillars of government, industry and academia play their role properly, it will be possible to establish an effective and efficient relationship between industry and academia. The macro-social, economic and political environmental conditions of the country play a key role in establishing this relationship.

  Keywords: Entrepreneurship Development, Strategic Analysis, Entrepreneurship Center, University, Industry, Economic Growth
 • Abolfazl Khosravi *, Ehsan Soltani Far, Nafiseh Ghazvini Zadeh, Mohsen Torabi, MohammadReza Fathi Pages 37-63
  Objective

  This study seeks to examine the principles and factors affecting the creation of buzz marketing in a new business and also to examine its functions in entrepreneurial marketing.

  Method

  In this research, the qualitative research method has been used as a comparative case study with Delphi approach. Semi-structured in-depth interviews and questionnaires were used to reach a consensus among the samples. The statistical population of this study was the staff of Iranian startups. A sample of 8 people including experts and managers of startups were determined by judgmental sampling method. In the present study, for the validity of the research, the method of receiving the opinions of the participants in the research on the validations and interpretations, as well as the recording with the approval of the supervisor, were used; To calculate the reliability, the open test method and the intra-subject agreement method of the two coders were used. To analyze the data, the theme analysis method was used.

  Findings

  The results of theme analysis indicated that the function of buzz marketing in startups includes six main categories: principles and strategies, processes and implementation steps, buzz-generating themes, models, executive challenges and opportunities.

  Results

  The results of this study show that marketers, by considering the five stages of informing and attracting the audience, creating interest and passion for the product, creating desire in the audience, creating interaction with the company and forming loyalty are trying to use the principles of fuss marketing.

  Keywords: entrepreneurial marketing, Word of mouth Marketing, Buzz marketing, Startup
 • Saba Abdian, Masoumeh Hosseinzadeh Shahri *, Ameneh Khadivar Pages 64-87
  Objective

  Big data has an undeniable potential for creating value in the marketing sector (due to the importance of data in all of its activities). However, due to research fragmentation, no comprehensive theoretical framework for this topic exists. This study aims to identify and present a comprehensive model of big data application in marketing.

  Methodology

  The present research is qualitative in nature and falls into applied research in terms of the purpose of the study. To explain and prioritized big data application through makreting-mix, the Meta-synthesis approach is used. After performing CASP analysis, eventually, 30 essays are investigated from 2006 to 2020.

  Results

  In this study, 187 codes of core values of big data were identified and classified into 16 themes and four categories. The results of this study showed that the highest frequency is related to the value dimension of "personalization and customization of products and services".

  Conclusion

  According to the study's findings, the most important big data values related to the product, pricing, place, and promotion category are dedicated to "personalization and customization of products and services, "dynamic pricing", "automation of distribution processes, ordering and delivery" and "CRM systems improvement". This research has contributed to the expansion of the research literature's knowledge body and can provide researchers and marketing managers with a thorough understanding of the value of big data in the marketing mix.

  Keywords: Value, Marekting- mix, Big data, Big Data Analytics
 • Reza Anoushehi, MohammadReza Karimi Alavijeh *, Nader Gharibnavaz, Elham Faridchehr Pages 88-110
  Objective

  Banking is one of the most important and influential industries in the economic development of the country. Disadvantages of traditional banking became the impetus for this study to examine sustainable marketing in the field of banking.

  Methods

  The foundation data theory method was used in the qualitative part and structural equation modeling was used in the quantitative part. The statistical population consisted in a small part of 187 heads of departments, deputies and heads of branches in Bank Melli. Also, the statistical community in the qualitative section consisted of 20 experts and managers of Bank Melli. Qualitative sampling method; the snowball approach was clustered and simple in part. First, the North Tehran Branch Affairs Department was divided into 6 clusters and then, based on a random approach in each cluster, the questionnaires were randomly distributed.

  Results

  The research data were analyzed using three types of open, axial and selective coding. The causal conditions include: "Individual-psychological characteristics, socio-cultural characteristics and demographic characteristics"; the main phenomenon: "sustainability recovery"; Interfering factors: "motivational factors"; Background conditions: "Market behavior and competitors' behavior"; the proposed strategy was "Sustainability Development" and the consequences included: "Financial Performance, Marketing Performance and Employee Performance".

  Conclusion

  Based on the results of qualitative and quantitative analysis of the research, it was found that in order to improve the position of customers and their satisfaction, bank managers can implement and implement sustainable marketing in the bank, a suitable platform to achieve organizational excellence in the bank, Provide.

  Keywords: Sustainability Marketing, banking industry, Sustainability Development, motivational factors, Grounded theory
 • Rasoul Abbasi *, Mona Jamipour, Maryam Ghasemlou Pages 111-136
  Purpose

  Today, mobile applications have become an integral part of people's daily lives. Given the growing market for mobile food ordering applications and the tendency of businesses to take advantage of these technologies, it is important to identify the factors that affect customer dissatisfaction with these applications. Due to the existing research gap, the main purpose of this article is to identify and prioritize the factors of customer dissatisfaction with food ordering apps.

  Method

  In terms of method and nature, this research is of mixed and exploratory type. In the qualitative part of the research, by means of content analysis, the factors of customer dissatisfaction were extracted from the text of 20 interviews (after data saturation). In the quantitative section to rank the factors of dissatisfaction, a researcher-made questionnaire was distributed and the themes were ranked using the weighted average method.

  Results

  In this research, using the theme network method, 15 organizing themes and 6 comprehensive themes were identified and its website network map was drawn.

  Conclusion

  Delay in order delivery is the most important cause of customer dissatisfaction with food ordering apps, and in the next ranks is the lack of quality assurance and health of food, non-compensation for the difference between invoiced items and sent items.

  Keywords: Customer behavior, Mobile food ordering app, Mobile e-commerce, Customer dissatisfaction
 • Hossein Rahimi Kaloor *, Marzie Azarbayejani Pages 137-163
  Objective

  Open strategy is an approach to open the strong boundaries of the organization and the flow of knowledge through internal and external stakeholders so that organizations can increase participation and transparency of information and use information technology tools to more strategic ideas and To achieve a more efficient application of this approach requires its own implementation plan, which, given the role of knowledge-based companies in the economies of developing countries and the high impact of open strategy on the performance of knowledge-based companies the purpose of this study is to present an open strategy implementation model in knowledge-based companies.

  Method

  This research has been done using the apparent approach of Grounded theory and the data has been collected through in-depth interviews with 15 experts in the field of strategy in knowledge-based companies.

  Results

  After analyzing the qualitative data of the interviews, the executive model of open strategy was presented. Findings include 5 categories (development of technical and knowledge factors, development of organizational and human factors, strategic sensitivity, networking and challenges and competition of ideas) which according to the opinions of research experts, as solutions and Open strategy implementation plans are considered.

  Conclusion

  Knowledge-based companies can, by recognizing these strategies, implement an open strategy and thus achieve their two main goals, namely the production of new and innovative products (product innovation) and provide optimal production methods ( Process innovation) and through the realization of these goals, gain a sustainable competitive advantage.

  Keywords: Open strategy, implement, Grounded theory. Knowledge base
 • Safoora Meysamiazad, Ali Hajiha *, Mohamadali Abdolvand, Bahram Kheiri Pages 164-188
  Objective

  Considering that today the environment has become an increasingly vital and very important issue for all segments of the population, both as customers and producers, the purpose of this study is to design a branding model for green products in industry. Is food.

  Method

  This research, which is a qualitative research, has designed the model with an inductive approach and using the research strategy of data foundation theory and Strauss-Corbin systematic design. The statistical population of this study is the managers of food companies with green brand with at least a master's degree in management, agriculture or entrepreneurship, as well as professors of business and environment at the university, and is an interview data collection tool.

  Results

  In order to perform coding, 15 interviews were conducted, 214 codes were obtained as open source. By determining the frequency of each of the extracted codes and considering their similarity, 85 concepts were identified. Then the concepts of family were placed in a more general category and by doing this, 26 sub-categories were formed.

  Conclusion

  The model obtained from the present study, from a practical point of view, provides a comprehensive and macro view to producers and managers of marketing companies of green branded food companies to increase awareness of various aspects of green products, Use appropriate strategies and measures to brand these products.

  Keywords: Green product branding, food industry, data foundation