فهرست مطالب

فصلنامه حقوق اسلامی
سال هجدهم شماره 3 (پیاپی 70، پاییز 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/11/26
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حجت الله فتحی* صفحات 29-51

  با گسترش فضای مجازی و جرایم ارتکابی در این حوزه، تدوین قوانین جزایی اختصاصی برای این حوزه ضرورت یافت و قانونگذار ایران در سال 1388 قانون جرایم رایانه ای را به تصویب رساند که دو ماده آن به طور نامعین به سرقت و کلاهبرداری اختصاص پیدا کرد. در قانون مزبور شروع به جرم سرقت سایبری جرم محسوب نشده بود ولی با رویکرد قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در گسترش قلمرو شروع به جرم، این موضوع قابل بررسی است که آیا شروع به سرقت سایبری، جرم محسوب می شود؟ مبانی و مستندات فقهی و حقوقی آن چیست؟ و در صورت جرم بودن شروع به سرقت سایبری مجازات آن چیست؟ در این مقاله ضمن طرح دیدگاه های حقوقی، مستندات و مبانی فقهی و حقوقی شروع به جرم در سرقت سایبری مورد مطالعه و آسیب شناسی قرار گرفته است و این نتیجه حاصل شده است قانون در مجازات شروع به جرم در سرقت سایبری دارای ابهام است و نیاز به بازنگری در موضوع دارد.

  کلیدواژگان: سرقت رایانه ای، جرایم رایانه ای، شروع به جرم، قانون
 • خالق داد اسدی*، عزیز الله فهیمی صفحات 53-75

  یکی از قواعد مهم در نظام دادرسی اسلامی، قاعده «منع تلقین دلیل» است که در حقوق، با عنوان مشابه «منع تحصیل دلیل» شناخته می شود. و آن عبارت از این است که قاضی به یکی از طرفین دعوا، دلیلی بیاموزد و یا اورا در نحوه استناد به دلیل راهنمایی نماید تا بر طرف مقابل خود غلبه پیدا کند؛ مثل تلقین انکار به کسی که قصد اقرار دارد یا تلقین نکول به شخصی که قصد سوگند دارد. این قاعده هرچند به صورت کلی در پژوهش های حقوقی مورد توجه قرار گرفته، اما این نوشتار با روش توصیفی تحلیلی دیدگاه فقها به دنبال واکاوی مبانی، استثناءات و ضمانت اجرای این قاعده در فرایند دادرسی می باشد که تا کنون مغفول مانده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد که، تلقین دلیل به یکی از طرفین دعوا جایز نیست و علاوه بر آن، دارای ضمانت اجراهای (مجازات، جبران خسارت و نقض حکم صادره) می باشد. لکن قاعده ی مزبور به اطلاق خود باقی نمانده، مواردی از تحت آن استثناء گردیده اند. حال، سوال های اصلی تحقیق این است که مبانی تلقین دلیل چیست؟، استثناءات آن کدام اند؟ و در دادرسی اسلامی از چه ضمانت اجرایی برخوردار می باشد؟

  کلیدواژگان: تلقین دلیل، تحصیل دلیل، منع تلقین دلیل، بی طرفی قاضی، دادرسی اسلامی
 • حسنعلی علی اکبریان* صفحات 69-89

  یکی از مهمترین ضوابط قانونگذاری در حکومت اسلامی، لزوم رعایت احکام شرعی است. گاه عواملی باعث می شود حکم شرعی در ظرف زمانه قانونگذار، کارآمدی خود را از دست بدهد، و نتواند اهداف مرتبط با خود را تامین کند. موضوع مقاله حاضر، بررسی نقش کارآمدی و ناکارآمدی حکم شرعی در مقام قانونگذاری است؛. فرض بر آن است که فقیه در مقام استنباط، همه ضوابط اجتهاد را رعایت کرده و به فتوا رسیده است؛ بنا بر این از نقش کارآمدی و ناکارآمدی در فرایند استنباط سخن نمی گوییم.مهمترین نقش های کارآمدی و ناکارآمدی حکم شرعی در قانونگذاری عبارتند از: 1 تعیین فتوای معیار در قانونگذاری بر اساس کارآمدی حکم شرعی. 2. الزام قانونگذار به سکوت قانونی به دلیل ناکارآمدی موقت حکم شرعی؛ 3. تعییین فتوای مناسب در قضاوت در موارد ارجاع قضات به فتاوا، و تفسیر قانون در موارد سکوت حکمی قانون. مباحث این مقاله از سنخ فقه قانونگذاری است. از این رو، روش آن فقهی، و بر اساس مکتب اهل بیت علیهم السلام است. یافته های این مقاله نقش دقیق کارآمدی و ناکارآمدی حکم شرعی را در تعیین فتوای معیار در قانونگذاری نشان می دهد؛ و نقش آن در رجوع قضات به فتاوا و تفسیر قانون در موارد سکوت حقیقی و حکمی قانون را تعیین می کند.

  کلیدواژگان: کارآمدی، فتوا، حکم شرعی، ناکارآمدی، قانونگذاری، سکوت قانون
 • رحیم پیلوار* صفحات 111-132

  ضرورت کسب علوم نوین، تاسیس و بنای اقتصاد ملی مبتنی بر دانش و فن آوری های نوین و بالاخره لزوم حمایت از صاحبان فکر و اندیشه، نزد مشروطه خواهان از ارج و قرب بالایی برخوردار بودند. آنها با درکی عمیق از علل عقب ماندگی ایران، از جمله اقدامات ضروری برای پیشرفت کشور را حمایت از آن چیزی می دانستند که ما امروزه اقتصاد دانش بنیان و حقوق مالکیت فکری می نامیم. این مقاله با مطالعه تاریخ حقوق ایران و تحلیل نخستین مقررات مصوب حکومتی به دنبال تبیین و تحلیل مبانی فکری امر نزد روشنفکران و علمای مشروطه خواه و شناسایی و تحلیل مختصر نخستین مقررات ایران در مورد حمایت از مالکیت فکری است. بر همین اساس هم، با مطالعه رسایل و مقررات دوران مشروطه خواهی، جوانه های حقوق مالکیت فکری در ایران را ملاحظه می کنیم و مشاهده می گردد مقررات حمایتی ازمصادیق حقوق مالکیت فکری بالاخص مالکیت صنعتی خیلی زود شکل گرفتند که از نظر تاریخی به علت فضل تقدم افتخاری برای ایران و اندیشمندان آن نسبت به دیگر کشورهای مشابه محسوب می گردد.

  کلیدواژگان: مالکیت فکری، مشروطه، اقتصاد دانش بنیان، اختراعات، حق انحصاری
 • علیرضا دبیرنیا، عبدالسعید شجاعی* صفحات 153-174

  ماهیت مفاهیم حقوق بشر و حقوق شهروندی و رابطه میان آنها همواره محل بحث و چالش بوده است. مفهوم حقوق شهروندی بر اساس عوامل وجودی و روند تاریخی به دو دسته حقوق شهروندی سنتی و حقوق شهروندی مدرن قابل تقسیم است. بر همین مبنا هم حقوق بشر به دو دسته حقوق بشر طبیعی و قراردادی تقسیم می شود. همخوانی هایی در عوامل وجودی هر کدام از آنها منجر به شکل گیری رابطه میان آنها شد. در ابتدا، رابطه حقوق شهروند سنتی با حقوق بشر قراردادی شکل گرفت و در ادامه و به مقتضای زندگی مدرن بشری، رابطه حقوق شهروندی مدرن با حقوق بشر طبیعی پدید آمد. قانون اساسی در قالب اصول مکانیسمی و جوهری حاوی هر دوی این روابط می باشد به طوری که رابطه حقوق شهروندی مدرن و حقوق حقوق بشر طبیعی در اصول جوهری و رابطه حقوق شهروندی سنتی با حقوق بشر قراردادی در اصول مکانیسمی درج می شود. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم نسبت به این قاعده پایبند می باشد و اصول جوهری خود را به مفاهیم حقوق بشر طبیعی و حقوق شهروند مدرن و رابطه میان آنها اختصاص داده و در اصول مکانیسمی هم به مفاهیم شهروندی سنتی و حقوق بشر قراردادی و رابطه میان آنها اشاره کرده است.

  کلیدواژگان: حقوق بشر طبیعی، حقوق بشر قراردادی، حقوق شهروند سنتی، حقوق شهروند مدرن، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 • سید حسین فاطمی نژاد صفحات 197-229

  بررسی دیدگاه های افلاطون تنها جنبه بررسی یک امر تاریخی ندارد بلکه او در شکل دهی اندیشه های معاصر نیز دارای نفوذ زنده ای است، ویل دورانت کتاب جمهور افلاطون را به منزله خوان پهناوری می داند که میزبانی مسرف و دریادل گسترده باشد، زیرا در این کتاب مسایلی مطرح می شود که رنگ و بوی زمان ما را دارد، مسایلی از قبیل کمونیسم، سوسیالیسم، تحدید توالد و تناسل و تزکیه نسل و... . این مساله در زمینه جنبش فمینیسم به خوبی آشکار است به گونه ای که برخی فمینیست های رادیکال در هر برنامه ای که جهت آزادی زنان ارایه می کنند برخی نظرات افلاطون را مد نظر خویش قرار می دهند. بسیاری افلاطون را اولین نظریه پرداز فمینیست می دانند و او را در زمره مدافعان آزادی و حقوق زنان و برابری آنان با مردان بر می شمرند، بعضی او را نخستین فیلسوف فمینیست واقعی قلمداد می کنند با این حال برخی نیز در اینکه افلاطون حامی راستین حقوق زنان است یا نه درمانده اند. این مقاله با بررسی آراء افلاطون درباره عدالت، زنان، جایگاه و وظایف آنان در جامعه، نشان می دهد که افلاطون نه تنها مدافع حقوق زنان نبوده است بلکه در صورت عملی شدن نظرات او، وضعیتی بسیار دشوار برای زنان رقم می خورد

  کلیدواژگان: افلاطون، عدالت، حقوق زنان، حقوق طبیعی، برابری، فمینیسم
 • محمدتقی رفیعی*، امیر باقریان صفحات 205-237

  معقولیت به مثابه اصلی در حقوق قراردادهاست که باتوجه به شاخصه های انواع عقلانیت و عرف، با هدف عدالت قراردادی و با ضمانت اجراهای معین، شرایط واقعی و عینی قرارداد را مورد سنجش قرار می دهد. این اصل دارای آثار حقوقی گسترده ای در نظام های حقوقی دنیاست و در وضع قانون، انعقاد، اجرا و تفسیر قرارداد، لازم الرعایه است. در بسیاری از اسناد بین المللی مهم ازجمله اصول حقوق قراردادهای اروپایی و حقوق داخلی برخی کشورها ازجمله امریکا، آلمان، ایتالیا به طور صریح به عنوان یکی از اصول مهم حقوق قراردادها شناخته شده است که از اشخاص در روابط قراردادی حمایت می کند. کارایی اقتصادی این اصل بنحوی است که به عنوان یک معیار و ابزار حقوقی به کمک متعاقدینی می آید که تلاش دارند باتوجه به منابع اقتصادی و اطلاعاتی موجود، در استیفای حقوق خود به عدالت قراردادی برسند. آثار این اصل به حدی است که طرفین باوجود اصل آزادی قراردادها نمی توانند آن را نادیده بگیرند. در حقوق قراردادهای ایران تاکنون معقولیت به عنوان یک اصل حقوقی، مورد توجه قرار نگرفته است؛ درحالی که زمینه ها و منابع حقوقی آن ازجمله اصل 167، وجود داشته است؛ و بهره گیری از این اصل بخصوص در تفسیر قواعد حقوقی حوزه قراردادی، می تواند مبنایی عادلانه در شیوه کیفی استناد و استدلال حقوقی ایجاد کند. برخی یافته ها حکایت از امکان تعدیل و بطلان قرارداد و یا شروط آن با توسل به اصل معقولیت دارد. درنهایت هدف این است که اصل معقولیت وارد قواعد عمومی قراردادهای ایران گردد تا به فرایند تامین عدالت و انصاف قراردادی کمک نماید.

  کلیدواژگان: معقولیت، حقوق قراردادها، عقل، عقلانیت، عدالت
 • طیبه سترگ*، طوبی شاکری، محمد فرجیها، هاجر آذری صفحات 217-247

  به دلیل اثربخشی ناپایدار بسیاری از واکنش های کیفری و نتایج مثبت برنامه های عدالت ترمیمی در پیشگیری از تکرار جرم و بزه دیدگی، ساز و کارهای ترمیمی حل و فصل اختلافات از جمله «میانجی گری کیفری» افزایش یافته است. به موازات این مهم، ضرورت تدوین استانداردها و شیوه های اجرای آن نقش مهمی در امکان تحقق اهداف عدالت ترمیمی دارد. تاکید این مقاله بر تبیین اصول میانجی گری کیفری در دعاوی حضانت اعم از دعاوی کیفری و مدنی و چالش های رعایت این اصول است. گرچه عدالت ترمیمی بیشتر ناظر بر دعاوی کیفری است، اما از آنجا که تفکیک دعاوی کیفری و مدنی در نهاد حضانت کار ساده ای نیست؛ تلاش بر این است که به صورت تلفیقی بیان شود.مقاله حاضر با روش «توصیفی تحلیلی» و با استفاده از منابع کتابخانه ای و بهره گیری از روش تحلیل محتوا، اصول حاکم بر میانجی گری کیفری در دعاوی حضانت را با مطالعه ی تطبیقی با قطعنامه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل مصوب سال 2002 میلادی استخراج نموده و برای پاسخ گویی به پرسش تحقیق، روش کیفی با تکنیک مصاحبه ی نیمه ساختاریافته اتخاذ شده است. یافته های تحقیق که برآیند مصاحبه با ده تن از قضات و وکلای دعاوی خانوادگی و بررسی پرونده های قضایی بوده است حاکی از آن است که میانجی گری کیفری در دعاوی حضانت با رعایت شش اصل پذیرش مسیولیت، رضایت طرفین، نظارت قضایی بر توافقات ترمیمی، بی طرفی میانجی گر، حفظ محرمانگی و سهیم کردن کودک در میانجی گری ، زمینه را برای تشخیص مصلحت طفل فراهم می کند و با به رسمیت شناختن بزه دیدگیشان باعث کاهش آسیب ها و خصومت ها می شود.

  کلیدواژگان: اصول میانجی گری کیفری، نهاد حضانت، عدالت ترمیمی، مصلحت، کودکان بزه دیده، نظام قضایی ایران
 • حامد نجفی* صفحات 253-280

  مالکیت فکری چیست و چه کارکردی دارد؟ تلاش به منظور یافتن پاسخی درخور برای این مساله، مبنای تحقیق حاضر را شکل می دهد. در دو نظام حقوقی آمریکا و ایران، مفهوم و کارکرد مالکیت فکری متفاوت است؛ در نظام حقوق مالکیت فکری آمریکا، این دسته از اموال، دست کم در مرحله ی پس از اعطای حق، به مثابه عکس العملی در برابر تغییرات اجتماعی تلقی می شوند و نگاهی ابزار گرا نسبت به این اموال وجود دارد. در مقابل، در نظام حقوقی ایران، چه در مرحله ی اعطای حق و چه پس از آن، نگاهی سنتی به این اموال شده و اصولا از قواعد عمومی مالکیت پیروی می کند. قانون گذار و دستگاه قضایی، در تقنین و اجرا، تغییرات اجتماعی را مد نظر قرار نمی دهند در حالی که به نظر می رسد، هم از نظر فقهی و هم از منظر قانونی، مانعی برای این امر در حقوق ایران به چشم نمی خورد. نگاه کاملا سنتی و مبتنی بر حقوق طبیعی به این اموال در نظام حقوقی ایران، با ماهیت ویژه ی چنین اموالی سازگار نیست. در این مقاله، به روشی تحلیلی - توصیفی، اثبات شده است که در حقوق ایران نیز می توان با اتکا به برخی اصول و قواعد فقهی و قانونی مانند قاعده ی حفظ نظام و منطقه الفراغ، نوع نگاه به مفهوم و کارکرد مالکیت فکری را تغییر داد.

  کلیدواژگان: مالکیت فکری، حقوق طبیعی، ابزار گرایی، حقوق آمریکا، حقوق ایران
 • مهدی غیاثوند* صفحات 271-291

  در حوزه مسیولیت مدنی، دسته ای از نظریه ها مبنای تعهد به پرداخت خسارت را با توسل به ایده تقصیر معین می کنند. مسئله ی مشخص این مقاله این است که تقصیرگرایی در تعیین مسیول، وابسته به کدام متغیرهای معرفت شناختی و هستی شناختی است؟ با این قید که مسئله تنها در پارادایم حق و عدالت بررسی شده است. استدلال کرده ام که تقصیرگرایی (1) دستکم در برخی روایت هایش، مستلزم تصدیق انگاره ی اراده ی آزاد است؛ اما نه در تمامی روایت ها؛ یعنی می تواند نسبت به منازعات فلسفی در باب اراده ی آزاد و اختیار، علی السویه باشد، (2) از مناقشات فلسفی در باب کنار هم قرار گرفتن انگاره ی موجبیت یا طبیعت چونان ماشین و طبیعی انگاری انسان، سخت متاثر است، (3) به هنگام توامان شدن با موضعی شناخت گرایانه، مستلزم واقعی انگاری است؛ و نه در تمامی روایت ها، (4) به شرط نوعی سازی معیار تقصیر،مستلزم واقعی انگاری است اما تلازمی با انکار واقعی انگاری خام ندارد. به سخن پیراسته تر، نسبت به خام یا انتقادی بودن واقعی انگاری علی السویه است؛ اما با ناواقعی انگاری سازگار نیست و نهایتا، (5) با اینکه تفسیر نوعی از تقصیر، به خودی خود مستلزم شناخت گرایی یا ناشناخت گرایی نیست، اما در پارادایم حق و عدالت مستلزم شناخت گرایی است.

  کلیدواژگان: مسئولیت مدنی، تقصیر، پارادایم حق و عدالت، اراده ی آزاد، رئالیسم، موجبیت
|
 • Hojjatallah Fathi * Pages 29-51

  With the expansion of cyberspace and crimes committed in this area, the development of specific criminal laws for this area became necessary and the Iranian legislature in 2009 passed the Law on Computer Crimes, two articles of which were indefinitely allocated to theft and fraud. In the mentioned law, committing the crime of cyber theft was not considered a crime, but with the approach of the Islamic Penal Code adopted in 1392 in expanding the scope of committing a crime, it can be examined whether committing the crime of cyber theft is considered a crime? What are its jurisprudential and legal principles and documents? And if it is a crime to start cyber theft, what is the punishment? In this article, while presenting legal views, jurisprudential and legal documents and principles of committing a crime in cyber theft have been studied and pathologically, and this result has been obtained. There is a revision of the subject.

  Keywords: computer theft, Computer Crimes, committing a crime, Law
 • Khaleqdad Asadi *, Azizullah Fahimi Pages 53-75

  One of the important rules in the Islamic judicial system is the rule of "prohibition of indoctrination of reason", which is known in law as the similar title of "prohibition of procuring reason". It is that the judge teaches one of the parties to the dispute a reason or guides him in how to cite the reason in order to overcome the other party; Like instilling denial to someone who intends to confess or instilling repudiation to someone who intends to swear. Although this rule has been considered in general in legal research, but this article seeks to analyze the principles, exceptions and guarantees of the implementation of this rule in the litigation process, which has been neglected so far. The findings of this study show that it is not permissible to induce evidence to one of the litigants and in addition, it has a guarantee of execution. However, this rule has not remained in force at all, some cases have been excluded from it. Now, the main questions of the research are what are the principles of indoctrination of reason? What are its exceptions? And what is the executive guarantee in Islamic proceedings?

  Keywords: Indoctrination of reason, procuring of reason, prohibition of indoctrination of reason, impartiality of the judge, Islamic proceedings
 • Hasanali Aliakbarian * Pages 69-89

  One of the most important legislative criteria in the Islamic government is the necessity of observing the sharia rules. Sometimes factors cause the Shari'a ruling to lose its effectiveness within the legislature, and to fail to achieve its goals. The subject of this article is to examine the role of efficiency and inefficiency of Sharia law in the legislative position; It is assumed that the jurist, as an inference, has observed all the rules of ijtihad and has reached a fatwa; Therefore, we are not talking about the role of efficiency and inefficiency in the inference process.The most important maps of the efficiency and inefficiency of the Shari'a ruling in the legislation are: 1 Determining the standard fatwa in the legislation based on the effectiveness of the Shari'a ruling. 2. Obliging the legislator to remain silent due to the temporary ineffectiveness of the Shari'a ruling; 3. Determining the appropriate fatwa in judging in cases where judges refer to fatwas, and interpreting the law in cases of legal silence of the law.The findings of this article show the exact role of efficiency and inefficiency of sharia law in determining the standard fatwa in legislation; And it determines its role in referring judges to fatwas and interpreting the law in cases of real and legal silence of the law.

  Keywords: Efficiency, Fatwa, Shari', a ruling, Inefficiency, Legislation, Silence of the law
 • Rahim Pilvar * Pages 111-132

  The need to acquire new sciences, the establishment and construction of a national economy based on new knowledge and technologies, and finally the need to support thinkers, were highly valued by the constitutionalists. With a deep understanding of the causes of Iran's backwardness, they saw support for what we now call a knowledge-based economy and intellectual property rights, including the necessary steps for the country's development. This article studies the history of Iranian law and analyzes the first regulations adopted by the government, seeks to explain and analyze the intellectual foundations of the matter among intellectuals and clergies, and identifies and briefly analyzes the first Iranian regulations on the protection of intellectual property. Accordingly, by studying the treatises and regulations of the constitutional era, we observe the germs of intellectual property rights in Iran and it is observed that the provisions protecting the cases of intellectual property rights, especially industrial property, were formed very early, which are historically due to grace. It is an honor for Iran and its scholars compared to other similar countries

  Keywords: intellectual property, Constitutionalism, Knowledge-based Economics, Inventions, Exclusive Right
 • Alireza Dabirneya, Abdolsaeed Shojaei * Pages 153-174

  The nature of the concepts of human rights and citizenship rights and the relationship between them has always been a matter of debate and challenge. The concept of citizenship rights can be divided into two categories of traditional citizenship rights and modern citizenship rights based on existential factors and historical trends. Accordingly, human rights are divided into natural and contractual human rights. Consistencies in the existential factors of each of them led to the formation of a relationship between them. Initially, the relationship between traditional citizenship and human rights was contractual, and then, in line with modern human life, the relationship between modern citizenship and natural human rights emerged. The constitution contains both of these relations in the form of mechanistic and substantive principles, so that the relationship between modern civil rights and natural human rights is enshrined in substantive principles and the relationship between traditional citizenship rights and contract human rights is enshrined in mechanistic principles. The Constitution of the Islamic Republic of Iran adheres to this rule and devotes its essential principles to the concepts of natural human rights and modern citizen rights and the relationship between them, and in the principles of mechanism to the concepts of traditional citizenship and conventional human rights and the relationship between They pointed out.

  Keywords: natural human rights, contract human rights, traditional citizen rights, modern citizen rights, Constitution of the Islamic Republic of Iran
 • Seyyed Hossain Fateminejad Pages 197-229

  Examining Plato's views is not only about examining a historical issue but also having a living influence in shaping contemporary thought. This is well known in the context of the feminist movement, so that some radical feminists take Plato's views into consideration in any program that proposes women's liberation. Just as his theory of justice is very important and has long been accepted.Many scholars regard Plato as the first feminist theorist. They regard her as an advocate of women's freedom and human rights and equality with men; some consider her to be the first true feminist philosopher, yet some have questioned whether Plato is a genuine supporter of women's rights. This article, by examining Plato's views on justice, women, their status and duties in society, shows that Plato was not only not a defender of women's rights but also a very difficult position for women if her views were implemented.

  Keywords: Plato, Justice, Women', s Rights, Natural Rights, Equality, Feminism
 • Mohammadtaghi Rafiei *, Amir Bagherian Pages 205-237

  Reasonableness is the main principle in contract law,which, according to the characteristics of all kinds of rationality and custom,with the aim of contractual justice and with the guarantee of certain performances,assesses the real and objective conditions of the contract.This principle has wide legal implications in the legal systems of the world and must be observed in the formulation of law,conclusion, execution and interpretation of contracts.In many important international documents including the principles of European contract law and the domestic law of some countries,including the United States,Germany,Italy,it is explicitly recognized as one of the important principles of contract law that protects individuals in contractual relations.The economic efficiency of this principle is such that as a legal standard and tool it helps contractors who are trying to achieve contractual justice in the exercise of their rights,given the available economic and information resources.The effects of this principle are such that the parties,despite the principle of freedom of contract, can not ignore it.In Iranian contract law,Reasonableness as a legal principle has not been considered so far;While its legal grounds and sources,including Article 167,existed;and the use of this principle,especially in the interpretation of the legal rules of the contractual field,can create a fair basis in the qualitative method of legal citation and argument.Some findings indicate the possibility of modification and cancellation of the contract or its terms by appealing to the principle of reasonableness.Ultimately,the goal is to incorporate the principle of reasonableness into the general rules of Iranian contracts to aid the contractual justice process

  Keywords: Reasonableness, contract law, Wisdom, rationality, Justice
 • Tayeb Setorg *, Toba Shakeri, Mohamad Farajiha, Hajar Azari Pages 217-247

  Principles governing restorative justice and criminal mediation as new principles in restorative criminal justice, officially entered the realm of legislative criminal policy in 2002 with the adoption of the UN Economic and Social Council resolution. One of the criminal cases in the family court is custody, which requires criminal mediation in the custody institution in order to protect the foundation of the family and the parent-child relationship, with emphasis on the said resolution. In this regard, recognizing the principles of criminal mediation and observing them will lead to a significant reduction in the volume of incoming cases to the courts. This research has been written with the aim of policy-making by collecting information in a documentary method in a descriptive-analytical method. Finally, according to the principle of reducing criminal intervention in the field of family, a text can be proposed as a legal provision: Respect for the interests of children in custody is mandatory: the principle of referring family disputes to restorative processes at all stages of criminal proceedings, the principle of admission of guilt, the principle of prohibition of invoking the defendant's statements, the principle of mutual agreement, the principle of validity of agreements, the principle of immediate intervention, "The principle of neutrality and the principle of collective responsibility, the principle of the right to express the opinion of children in custody."

  Keywords: Criminal mediation principles, custody institution, Restorative Justice, expediency, child victims, Iranian judiciary
 • Hamed Najafi * Pages 253-280

  What is intellectual property and what is its function? An Effort to find an appropriate answer to this question form the basis of the present study. In the two legal systems of the US and Iran, the concept and function of intellectual property is different; In the US intellectual property right system, this property is considered, at least in the post-granting stage, to be a response to social changes, and there is an instrumentalist view of that property. In contrast, in the Iranian legal system, both at the stage of granting the right and after it, there is a traditional view to this property and it basically follows the general rules of property. The legislature and the judiciary force, do not consider social changes in legislation and enforcement, while it seems that there is no obstacle to this in Iranian law, both jurisprudentially and legally. The completely traditional and naturalistic view of this property in the Iranian legal system, is not compatible with the special nature of such property. In this article, in an analytical-descriptive way, it has been proven that in Iranian law, the way of looking at the concept and function of intellectual property can be changed by relying on some jurisprudential and legal principles and rules, such as the rule of preserving the system and the free region.

  Keywords: intellectual property, Natural Law, Instrumentalism, US law, Iranian Law
 • Mahdi Ghiasvand * Pages 271-291

  Some jurists use the criterion of fault as the philosophical basis of civil liability. This article, aims to exploring relationship between this criterion and some epistemological, ethical and ontological debates; Or to be more precise, dependence of using this criterion on some main philosophical debates. It has been argued that Fault-based civil liability (1) at least in some of its versions, implies free will; But not in all its versions; That is, it can be impartial to philosophical disputes over free will, (2) depends on the idea of naturalism about human persons and the idea of nature as a deterministic mechanism, (3) In combination with cognitivism, implies realism; But again, not in all its versions, (4) when the fault is considered non-personal, is not consistent with non-realism but it does not depend on taking sides in naïve-critical realism debate and at last (5) considering fault as non-personal, in itself does not implies cognitivism or non-cognitivism, but in the right and justice paradigm, implies cognitivism.

  Keywords: Civil Liability, fault, right, justice paradigm. free will, Realism, determinism