فهرست مطالب

حسابداری ارزشی و رفتاری - سال ششم شماره 12 (پاییز و زمستان 1400)

نشریه حسابداری ارزشی و رفتاری
سال ششم شماره 12 (پاییز و زمستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/12/16
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سهیلا طرقه، فرزین رضایی*، غلامرضا کردستانی صفحات 1-25

  حسابداران به عنوان یک عامل انسانی در تهیه و ارایه گزارش های مالی و انعکاس عملکرد سازمان ها به ذی نفعان مختلف نقش حیاتی و موثری را ایفا می نمایند. لذا با توجه به این اهمیت و ارتباط و تاثیرگذاری رفتار حسابداران بر سیستم های حسابداری به ویژه در رفتارهایی که به صورت داوطلبانه بوده و به صورت کاملا اختیاری از سوی آنها انجام می شود، این تحقیق با هدف شناسایی ابعاد رفتار شهروندی حسابداری انجام گرفته است. جهت گیری این پژوهش، بنیادی؛ فلسفه آن، ساخت گرایی؛ روش مورد استفاده آن، کیفی و از نوع تکنیک تحلیل مضمون می باشد. در این تحقیق به منظور جمع آوری اطلاعات، 16 نفر از مدیران و متخصصان رشته حسابداری، به روش نمونه گیری هدفمند قضاوتی(گلوله برفی) انتخاب و با آنها مصاحبه هایی نیمه ساختار یافته تا رسیدن به اشباع نظری صورت گرفته است. تحلیل داده ها نیز با استفاده از سه مرحله کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفته و داده ها در قالب 99 مفهوم، 36 مقوله فرعی و 16 مقوله اصلی دسته بندی گردیده اند. بر این اساس، مضمون رفتار شهروندی در حسابداری شامل سه بعد فردی، گروهی و سازمانی می باشد. بعد فردی این رفتار، مقوله های «انضباط فردی»، «جوانمردی»، «آداب رفتاری»، «ارتقای فردی»، «وجدان کاری» و «ابتکار فردی»؛ بعد گروهی آن مقوله های «فداکاری»، «نوع دوستی»، «رفتارهای کمک کننده» و «اخلاق حرفه ای» و در نهایت بعد سازمانی آن نیز مقوله های «فضیلت سازمانی»، «اطاعت سازمانی»، «اجابت سازمانی»، «وفاداری سازمانی»، «مشارکت سازمانی» و «تعصب سازمانی» را در بر گرفته است.

  کلیدواژگان: رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، رفتار شهروندی در حسابداری، تحلیل مضمون، حسابداری رفتاری
 • مهناز ملانظری*، فاطمه گرامی راد صفحات 27-55

  تحلیل جریان علمی نقش اساسی در شناسایی حوزه‎ های پژوهشی مهم ایفا می‎کند که بیانگر تحولات، چالش‎ها و راهکارها در یک حوزه علمی است. در این راستا هدف این پژوهش شناسایی جریان و حوزه‎های پژوهشی مطرح در حسابداری رفتاری در عرصه بین‎ المللی است. این پژوهش از نوع اکتشافی توصیفی بوده که به روش تحلیل محتوا و علم سنجی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش 998 عنوان مقاله در حوزه حسابداری رفتاری است که در پایگاه وب آو ساینس از سال 1970 تا 2022 میلادی نمایه شده اند. تجزیه و تحلیل داده ها نیز با استفاده از نرم افزار Vosviewer  انجام گرفت. یافته‎ ها حاکی از این است که پژوهش‎های این حوزه در 6 خوشه قابل طبقه ‎بندی هستند، و خوشه‏ های ریسک، تصمیم‎ گیری، مطلوبیت، زیان‎ گریزی و مالی رفتاری بیشترین محورهای پژوهش در این حوزه است. همچنین سیر تحول تئوری‎های این حوزه به ترتیب (از قدیمی‎ترین تا جدیدترین) عبارتند از: (1) تئوری مطلوبیت مورد انتظار و مطلوبیت (2) تئوری چشم انداز تجمعی و چشم انداز (3) تئوری بازی‎ها (4) تئوری تصمیم‎گیری رفتاری و تصمیم گیری(5) تئوری پشیمانی (6) تئوری حسابداری ذهنی (7) تئوری رفتار سازمانی.

  کلیدواژگان: حسابداری رفتاری، کتاب‎سنجی، تحلیل محتوا، نقشه علمی، علم سنجی
 • علیرضا آذربراهمان، یحیی کامیابی*، اسفندیار ملکیان صفحات 57-96

  مطالعات فرهنگی از جمله پژوهش های انتقادی محسوب می شوند که بر سنت رادیکالیسم و ساختارگرایی متمرکز می باشد. هژمونی فرهنگی به عنوان یک مفهوم نوظهور نوعی باز اندیشی و تعامل با محیط اجتماعی برای ایجاد شاکله ای از مجموع هنجارهایی تلقی می شود که می تواند مسیر کارکردی افراد تحت تسلط خود را تقویت نماید که براین اساس، حرفه حسابرسی نیز در چارچوب ساختاری فرهنگ مدنظر این پژوهش می باشد. از این رو، مهمترین هدف پژوهش تعیین این است که هژمونی فرهنگ اخلاق حرفه ای چه پیامدهایی (مثبت یا منفی) در حرفه حسابرسی دارد. باتوجه به اینکه چارچوب مشخص و منسجمی در خصوص، پیامدهای هژمونی فرهنگ اخلاق حرفه ای در حسابرسی وجود ندارد از طریق روش شناسی کیفی تحلیل محتوا مولفه های پژوهش شناسایی گردید. برای دستیابی به هدف پژوهش، 13 نفر از خبرگان حسابداری و 16 نفر حسابداران رسمی با سابقه بیش از 3 سال براساس تکنیک انتخاب دروازه بانان اطلاعات تعیین و از طریق پر نمودن پرسشنامه های ماتریسی مشارکت نمودند. نتایج پژوهش بیانگر این است که دو مقوله پیامدهای فردی هژمونی فرهنگ اخلاق حرفه ای و پیامدهای ساختاری هژمونی فرهنگ اخلاق حرفه ای تایید شده توسط اعضای پانل بر اساس 8 مضمون، وجود دارد. علاوه بر این، یافته ها براساس تحلیل ماتریسی نشان می دهد که کنترل تعارضات شغلی حسابرسان محرک ترین پیامد مثبت هژمونی فرهنگ اخلاق حرفه ای در حسابرسی می باشد که از طریق کاهش شکاف انتظارات براساس نهادینه شدن ارزش های حرفه ای؛ ارتقای اخلاق حرفه ای جهت رعایت حقوق ذینفعان و پایداری منبع کنترل درونی حسابرسان را به دنبال دارد.

  کلیدواژگان: هژمونی فرهنگ اخلاقی، کنترل تعارضات شغلی حسابرسان، پایداری منبع کنترل درونی حسابرسان
 • محمدعلی آقائی*، جواد رضازاده، مرتضی بیات صفحات 98-125

  هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر فساد است. قلمرو مکانی این پژوهش شرکتهای پذیرفته شده در بورس‎های اوراق بهادار کشورهای ایران، ترکیه، قطر، بحرین، پاکستان، عمان، عربستان و امارات و قلمرو  زمانی سالهای بین 2011 تا 2018 بوده است. نمونه پژوهش شامل 1.729 شرکت پذیرفته شده در بورس‎های اوراق بهادار کشورهای عنوان شده می باشد. یافته های این پژوهش نشان می‎دهد رابطه معناداری بین کیفیت گزارشگری مالی و شاخص فساد، کنترل فساد و پاسخگویی وجود دارد. به عبارتی با بهبود کیفیت گزارشگری مالی شاخص ادراک فساد که نقش تقویت کننده  حسابداری در فساد است، کاهش می‎یابد. از سویی دیگر با بهبود کیفیت گزارشگری مالی، کنترل فساد و  پاسخگویی که شاخص های سنجش نقش تقویت کننده حسابداری در فساد(کنترل فساد و پاسخگویی)می باشند، افزایش می‎یابد. براساس نتایج پژوهش کیفیت ضعیف گزارشگری مالی  می تواند شرایطی را ایجاد کند که در آن پاسخگویی به سهامداران وجود نداشته باشد،  مدیران بر خلاف میل ذینفعان رفتار خواهند کرد و هرگونه سوء استفاده از دارایی ها پنهان خواهد ماند. استانداردهای حسابداری و حسابرسی بدنبال ایجاد اطلاعات شفاف و دقیق می باشند که از این طریق افرادی که دارای نفوذ و قدرت اقتصادی هستند کمتر در معرض سقوط اخلاقی و شیوه های ناپسند فساد قرار گیرند. همانطور که بیان گردید افزایش کیفیت گزارشگری مالی در کنترل و جلوگیری افساد نقش موثر و سازنده دارد. سازمان بورس اوراق بهادار و متولیان قانون گذار کشور باید به سمت افزایش کیفیت گزارشگری مالی بروند.

  کلیدواژگان: شاخص ادراک فساد، کنترل فساد، پاسخگویی، اقلام تعهدی، کیفیت گزارشگری مالی
 • سید علی موسوی گوکی، علی غنایی چمن آباد*، محمدعلی باقرپور ولاشانی، مهدی صالحی صفحات 126-165

  اهمیت تردید حرفه ای به قدری است که از آن به عنوان قلب فرایند حسابرسی نام برده می شود و حسابرسان بر اساس استانداردهای حسابرسی، بایستی فرایند حسابرسی را با نگرش تردید حرفه ای انجام دهند. با توجه به اینکه ویژگی های شخصیتی حسابرس می تواند بر تردید حرفه ای آن ها تاثیر بگذارد، از این رو پژوهش حاضر به دنبال بررسی ابعاد مختلف تیپ شخصیتی و تاثیر آن بر تردید حرفه ای حسابرس می باشد. داده های تحقیق با استفاده از پرسش نامه پنج عامل اصلی نیو و پرسش نامه تردید حرفه ای هارت جمع آوری شده است. زمان انجام تحقیق سال 1399 می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر، حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی بوده و نمونه پژوهش شامل 96 حسابرس با شرایط مذکور بوده است که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده اند. نتایج پژوهش در کل نشان می دهد که تیپ شخصیتی بر تردید حرفه ای حسابرسان تاثیرگذار بوده به نحوی که حسابرسان با تیپ شخصیتی برونگرا نسبت به درون گرا، حسابرسان دارای توافق پذیری کمتر نسبت به حسابرسان توافق پذیر، حسابرسان دارای ثبات هیجان نسبت به حسابرسان روان نژند و نیز حسابرسان منظم و وظیفه شناس نسبت به حسابرسان بی نظم، تردید حرفه ای بیشتری دارند. به بیان دیگر، یافته ها حاکی از آن است که تردید حرفه ای تحت تاثیر تیپ شخصیتی بوده؛ امری که می تواند بی طرفی و استقلال حسابرسان را تحت تاثیر قرار دهد. نتایج این پژوهش می تواند به موسسات حسابرسی کمک نماید تا افرادی مناسبی را استخدام نموده و نیز پرسنل فعلی خود را ارزیابی نموده و در صورت لزوم بهبود بخشند.

  کلیدواژگان: تیپ شخصیتی، تردید حرفه ای، استقلال حسابرس، پنج عامل اصلی نئو
 • پریا دیباکیا، اعظم شکری چشمه سبزی*، مهدی مرادزاده فرد صفحات 168-212

  رخداد تخلفات مالی اخیر در ایران ضمن تبعات منفی اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آثار مخربی بر اعتماد عموم مردم وارد نموده است. گزارش تخلفات مالی، ابزار کنترلی مهمی در شناسایی و جلوگیری از تخلفات مالی محسوب می شود. مطالعات قبلی اذعان می دارند که تمایل به گزارش تخلفات تحت تاثیر عواملی قرار دارد که با شناسایی این عوامل می توان شناخت بهتری از ابعاد مبهم این پدیده کسب نمود. بنابراین شناخت عوامل موثر بر قضاوت ها و تصمیم های حسابداران و حسابرسان، می تواند در دست یابی به راه کارهایی که منجر به بهبود و ارتقاء رفتارهای اخلاقی از جمله گزارش تخلفات در حرفه حسابداری و حسابرسی می شود، راه گشا باشد. پژوهش حاضر با استفاده از مدل تصمیم گیری اخلاقی "اقتضایی مساله"، در صدد است با تبیین تمایل حسابداران به گزارش تخلفات مالی با تاکید بر نقش تعدیل گر شدت اخلاقی درک شده، گامی در جهت کشف جنبه های جدید در حوزه گزارش تخلفات بردارد. این پژوهش، از نوع پژوهش های پیمایشی است و نمونه آماری پژوهش را 173 نفر از دانش آموختگان رشته حسابداران شاغل در بخش های مختلف شرکت های دولتی و خصوصی تشکیل می دهند.. اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از طریق تکمیل پرسشنامه در سال 1399 و با روش نمونه گیری غیراحتمالی جمع آوری شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی نشان می دهد که آگاهی اخلاقی تاثیر مثبت و معناداری بر قضاوت اخلاقی حسابداران دارد و شدت اخلاقی درک شده در این رابطه نقش تعدیل گر ایفا می کند. همچنین نتایج نشان می دهد که قضاوت اخلاقی حسابداران تاثیر مثبت و معناداری بر تمایل آنان به گزارش تخلفات مالی به مراجع داخل و خارج سازمان دارد و این رابطه به واسطه متغیر شدت اخلاقی درک شده تعدیل نمی گردد. به طور کلی نتایج بیانگر آن است که مدل تصمیم گیری اخلاقی اقتضایی مساله، تا حدودی منجر به درک بهتری از عوامل موثر بر گزارش تخلفات مالی می گردد. لذا ضروری است که یکی از عمده ترین دغدغه های حسابداران در سطوح مختلف مدنظر قرادادن اخلاق و اصول اخلاقی برای ایجاد بستری مناسب برای بهبود عملکرد حرفه حسابداری باشد.

  کلیدواژگان: آگاهی اخلاقی، قضاوت اخلاقی حسابداران، گزارش تخلفات مالی، مدل تصمیم گیری اقتضایی مساله
 • رامین شاهعلی زاده، هاشم نیکومرام*، فرزانه حیدرپور صفحات 213-246

  رهبری اخلاقی از رویکردهای نوینی است که پس از رسوایی اخلاقی و ورشکستگی سازمان ها  در قرن حاضر مورد توجه قرار گرفته است. رهبری اخلاقی به عنوان نمایش رفتار مناسب هنجاری از طریق فعالیت های فردی و ارتباطات بین فردی و ترویج این قبیل رفتارها به پیروان و همچنین هویت حرفه ای و سازمانی به عنوان مولفه هایی که هنجارها، اهداف و ارزش های حسابرسان را با سازمان و حرفه همسو می کنند، می توانند بر قصد هشداردهی حسابرسان به عنوان سازوکاری جهت جلوگیری و کشف رفتارهای غیراخلاقی و خطاکاری در حرفه حسابرسی موثر باشند. بنابراین هدف این پژوهش بررسی نقش رهبری اخلاقی، هویت حرفه ای و هویت سازمانی بر قصد هشداردهی حسابرسان مستقل می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل حسابرسان مستقل شاغل در موسسات حسابرسی بخش خصوصی و دولتی در سال 1399 است که تعداد 441 نفر از آن ها به عنوان نمونه نهایی انتخاب شدند. داده ها از طریق پرسشنامه جمع آوری شده و با استفاده از معادلات ساختاری به کمک نرم افزار لیزرل مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که رهبری اخلاقی بر قصد هشداردهی حسابرسان به صورت مستقیم و به واسطه هویت حرفه ای و هویت سازمانی تاثیر مثبت و معناداری دارد. بر اساس نتایج این پژوهش اجرای رهبری اخلاقی و تقویت هویت حرفه ای و هویت سازمانی تمایل به هشداردهی در حرفه حسابرسی را افزایش می دهد و این مسئله موجب کاهش خطاکاری در موسسات حسابرسی خواهد شد. پژوهش حاضر می تواند منجر به توجه بیشتر به موضوع هشداردهی، اهمیت اخلاق در مدیران، رفتار اخلاقی مناسب نسبت به هشداردهی و کاهش تخلفات در حرفه حسابرسی در ایران شود.

  کلیدواژگان: رهبری اخلاقی، هشداردهی، هویت حرفه ای، هویت سازمانی
 • ساجده میرموسی، محمود معین الدین*، شهناز نایب زاده صفحات 247-277

  هدف تحقیق حاضر ارایه شاخص ها و متغیرهای موثر در برندسازی شخصی حسابداران حرفه ای و همچنین بومی سازی و الویت بندی آنها می باشد. این پژوهش از نظر هدف اکتشافی و بر حسب روش تحقیق آمیخته کیفی و کمی بوده که از روش های تحلیل محتوا، روش دلفی فازی و تکنیک ساختاری تفسیری بهره برده است. ابتدا به منظور شناسایی شاخص های موثر در برندسازی شخصی حسابداران حرفه ای از روش تحلیل محتوا استفاده گردید. لذا برای تعیین و ارزیابی مقالات حوزه تحقیق روش مرور نظام مند به کار گرفته شد و متون و مقالات مرتبط با برندسازی شخصی در پایگاه های اطلاعاتی داخلی و خارجی در بازه زمانی سال های 2005 تا 2020 مورد کنکاش قرار گرفت و در نهایت 87 شاخص شناسایی شد. سپس با بهره گیری از روش دلفی فازی وکسب اجماع خبرگان 24 شاخص که متناسب با شرایط ایران است معرفی گردید. در آخر از طریق  تکنیک ساختاری تفسیری و با تشکیل ماتریس دستیابی، لایه های موثر بر برندسازی شخصی حسابداران مورد بررسی قرار گرفت تا معین گردد که چگونه می توان حسابداران را در زمینه حرفه ای و عملی به یک برند شخصی قوی تبدیل کرد. نتایج پژوهش نشان می دهد که شاخص های خلاقیت و رشد و توسعه مهارت های فردی، تمرکز بر ارایه یک تصویر مطلوب، نزدیکی به منابع قدرت و دانش تخصصی مهمترین شاخص هایی هستند که حسابداران جهت تبدیل شدن به برند شخصی باید این ویژگی ها را در خود تقویت نمایند.

  کلیدواژگان: برندسازی شخصی، حسابداران، دلفی فازی، مدل ساختاری تفسیری
 • محمدرضا تات، منصور گرکز*، محمدرضا عبدلی، سعید براتی صفحات 278-307

  تصمیم گیرندگان به عنوان یک انسان در پردازش اطلاعات محدودیت دارند. شیوه های جدیدی برای غلبه بر این محدودیت ها به وجود آمده اند. یکی از این روش ها استفاده از شکل های مختلف ارایه اطلاعات است. با این حال، همیشه تفسیر غلطی در نمایش تصویری وجود دارد که می تواند به تصمیمات ضعیفی منجر شود. این تصمیم ضعیف می تواند ناشی از توهم بصری باشد که تصمیم گیرندگان هنگام خواندن اطلاعات حسابداری با آن مواجه می شوند. بنابراین تحقیق حاضر، تاثیر شکل ارایه اطلاعات و توهم بصری را در دقت تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی دانشجویان حسابداری را بررسی می کند. این پژوهش، کاربردی از نوع توصیفی و نیمه تجربی می باشد. جامعه آماری آن دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری حسابداری در سال 1400 می باشند که به روش نمونه گیری در دسترس با فرض جامعه نامعلوم تعداد 198 نفر انتخاب شده اند. برای آزمون فرضیه ها از آزمون آماری تحلیل واریانس یک طرفه و برای تفسیر تفاوت میانگین گروه ها از آزمون تعقیبی LSD (روش کمترین تفاوت معنادار) استفاده گردید. نتایج این مطالعه نشان می دهد تفاوت معناداری بین شکل های مختلف ارایه اطلاعات در دقت تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی وجود دارد. دقت تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی ارایه شده بصورت جدول، نسبت به نمودار های خطی و ستونی بالاتر و بهتر می باشد. همچنین اطلاعات مالی نمایش داده شده به صورت گرافیک سه بعدی، بدون خطوط شبکه ایجاد توهم بصری می نماید و منجر به کاهش دقت تجزیه و تحلیل اطلاعات توسط خوانندگان اطلاعات مالی می گردد. نتایج این مطالعه با ارایه شواهد تجربی از نحوه تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی توسط استفاده کنندگان به توسعه پیشینه پژوهشی موجود پیرامون  نحوه ارایه اطلاعات کمک می نماید.

  کلیدواژگان: برجسته سازی، تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی، توجه انتخابی، توهم بصری، شکل ارائه اطلاعات مالی
 • احمدرضا شفاعت، محمد کاشانی پور*، رضا غلامی جمکرانی، حسین جهانگیر نیا صفحات 308-343

  ویژگی های شخصیتی مدیران می تواند بر تصمیمات و عملکرد مالی شرکت ها اثر گذار باشد از سوی دیگر مدیریت سود و رابطه آن با افشای مسیولیت های اجتماعی شرکت ها از مباحث مورد توجه دانشگاهیان و استفاده کنندگان از صورت های مالی است که ممکن است تحت تاثیر ویژگی های شخصیتی مدیران باشد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر تیپ شخصیتی مدیران بر مدیریت سود و نقش آن در رابطه بین مدیریت سود و مسیولیت های اجتماعی شرکت هاست. جامعه آماری تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی سال های 1392 تا 1397 می باشد که این جامعه با استفاده از روش حذف سیستماتیک به تعداد 149 شرکت محدود شده است. در این پژوهش برای جمع آوری بخشی از داده ها و اطلاعات، از روش اسناد کاوی و برای سنجش تیپ شخصیتی مدیران از پرسشنامه بورنتر استفاده شده است. داده های تحقیق از طریق آزمون رگرسیون چندگانه در نرم افزار ایویوز مورد تحلیل آماری قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان می دهد که متغیر تیپ شخصیتی مدیران بر مدیریت سود تاثیر مثبت و معنادار دارد و همچنین این متغیر در تعامل با متغیر مدیریت سود بر افشای مسیولیت های اجتماعی شرکت تاثیر مثبت و معنادار دارد. بر اساس یافته های پژوهش حاضر، مدیران دارای تیپ شخصیتی A در سال هایی که سود شرکت مدیریت شده است بیشتر به افشای مسیولیت های اجتماعی شرکت خود می پردازند. نتایج این تحقیق می تواند بر گسترش ادبیات داخلی موضوع تحقیق و همچنین بهبود تصمیم گیری های مدیریتی، رفتاری و سرمایه گذاری در کشور اثر مثبت بگذارد.

  کلیدواژگان: تیپ شخصیتی، افشای مسئولیت های اجتماعی شرکت، مدیریت سود، پنهان سازی مدیریت سود
 • مرتضی متوسل، قدرت الله طالب نیا*، احمد یعقوب نژاد صفحات 345-371

  مبلغ حق الزحمه از یک سو دلیل بر تلاش های حسابرس و از سوی دیگر نمادی برای از بین رفتن استقلال وی تلقی می شود. هدف پژوهش بررسی تاثیر ویژگی های حق الزحمه حسابرسی بر مسیولیت پذیری اجتماعی شرکت از طریق نظریه ذینفعان است. حق الزحمه واقعی حسابرسی، حق الزحمه غیر عادی حسابرسی و وابستگی اقتصادی حسابرس به عنوان نمادهای ویژگیهای حق الزحمه حسابرسی و نظریه ذینفعان (مشارکت سهامداران، کارکنان، دولت و بستانکاران) به عنوان نمادی برای مسیولیت پذیری اجتماعی در نظر گرفته شده اند. داده های پژوهش شامل داده های تاریخی 118 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی 1390 تا 1398 است. نتایج، نشان گر این است حق الزحمه واقعی حسابرس تاثیر مثبت و معنی داری بر مسیولیت پذیری اجتماعی شرکت از منظر تمام جنبه های نظریه ذینفعان دارد. با این وجود، با توجه به تاثیر منفی حق الزحمه غیر عادی حسابرسی و وابستگی اقتصادی حسابرس بر مسیولیت پذیری اجتماعی، این امر باعث کاهش رعایت حقوق ذینفعان در شرکت می شود. نتایج در کل نشان دهنده این است که حق الزحمه حسابرسی معیار مهمی در رعایت حقوق ذینفعان در شرکت است.

  کلیدواژگان: حق الزحمه حسابرسی، حق الزحمه غیر عادی حسابرسی، مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت، وابستگی اقتصادی حسابرس، نظریه ذینفعان
 • محمدرضا برنا، رسول برادران حسن زاده*، علیرضا فضل زاده، یونس باد آور نهندی صفحات 373-406

  تقلب از عوامل موثر در کاهش اعتماد عمومی نسبت به گزارش‌ها و صورت های‌مالی تهیه شده شرکت‌ها، محسوب می‌شود. به علت فقدان چارچوب نظری کامل و خلاء قوانین موضوعه تقلب، پژوهش حاضر با هدف تبیین ابعاد مفهوم، مصادیق و قراین تقلب در صورتهای‌مالی به روش تحلیل تم، منطبق با شرایط محیطی کشور، انجام شد. در این تحقیق با مصاحبه از 21 نفر خبره که به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شده‌اند و عضو جامعه حسابداران رسمی ایران یا کارشناس رسمی دادگستری بوده و سابقه بررسی تقلب در پرونده‌های کلان شرکت‌های ایرانی را داشته‌اند این نتیجه حاصل شده است که مفهوم تقلب در صورتهای‌ مالی دارای ابعاد قانونی(لزوم تعریف تقلب در قانون، ذکر و تعریف نمودن مصادیق تقلب در قانون)، معنوی(قصدو نیت، فریب‌کارانه، معمولا"توام با تبانی) و مادی(وارونه جلوه دادن واقعیت، داشتن مزایا و منافع برای مرتکب و ‌ضرر و زیان‌رساندن‌به‌دیگری) است. همچنین یافته‌‌ این تحقیق، مصداق‌های کلی تقلب در صورتهای مالی را، در پنج تم فرعی(1- اسناد و مدارک جعلی، 2- دستکاری در اقلام صورتهای مالی، 3- افشاء یا عدم افشای اطلاعات با اهمیت، 4- بکارگیری نادرست استانداردهای حسابداری و 5- سوء استفاده از داراییها)، بعلاوه در تم فرعی مصادیق قوانینی (برخی مصادیق اشاره شده در بعضی قوانین جاری کشور)، به همراه مجموعه مصادیق عینی برای هر تم فرعی نشان می‌دهد. افزون بر این قراین تقلب در صورتهای مالی را در تم‌های قراین غیر مالی (قراین شکلی و ساختاری) تقلب و قراین مالی تقلب بیان می‌دارد. قانونگذار می‌تواند از مفهوم و مصداق‌ های تقلب ارایه شده در این پژوهش در تعریف و نیز تدوین قانون مقابله با تقلب برای شرکت‌های ایرانی استفاده نماید.

  کلیدواژگان: تقلب، مصادیق، حسابداری دادگاهی، تحلیل تم
|
 • Sohiela Torgheh, Farzin Rezaei*, Gholamreza Kordestani Pages 1-25

  Social Accounting as an Enabling Tool to Develop Collective Organizational Citizenship Behavior in the Diocese of Bilbao As a human factor in the procurement and presentation of financial reporting and reflection of the performance of organizations to different stakeholders, accountants play a crucial role. therefore, due to this importance and the influence of accountants behavior on accounting systems, especially in behaviors that are voluntary and completely arbitrary, this study aimed at identifying the dimensions of accounting citizenship behavior. the orientation of this research is fundamental; its philosophy is semi - structured; the method used is qualitative and content of the content analysis technique. in this study, in order to collect information, 16 managers and managers of accounting discipline were selected based on the purposeful sampling method (snow ball), with semi - structured interviews until theoretical saturation. data analysis using three open coding stages, axial and selective coding and data were categorized in 99 concepts, 36 sub categories and 16 main categories. accordingly, the content of citizenship behavior in accounting consists of three dimensions, individual, group and organization. The individual dimension of this behavior is the "individual discipline", " chivalry ", " Behavioral etiquette"," Personal promotion", “conscience of work” and "individual initiative"; then a group of those categories of "sacrifice", "altruism", "helpful behaviors" and then a group of those categories of "dedication", "corporate compliance", "organizational compliance", "organizational loyalty", "organizational engagement" and "organizational bias".

  Keywords: citizenship behavior, organizational citizenship behavior, citizenship behavior in accounting, behavioral accounting
 • Mahnaz Molanazari*, Fatemeh Geramirad Pages 27-55

  TEMPLATE-JPFI Analysis of the scientific flow plays an essential role in identifying important research areas that reflect developments, challenges, and solutions in a scientific field. In this regard, this study aims to identify the currents and areas of research in behavioral accounting in the international arena. This research is a descriptive application that has been done by content analysis and scientometric methods. An example of this research is 998 articles in the field of behavioral accounting that have been indexed in the Web of Science database from 1970 to 2022. Data analysis was performed using Vosviewer and Overview software. Findings indicate that research in this field can be classified into 6 clusters, risk, decision making, desirability, loss avoidance, and behavioral finance are the most critical research areas in this field. Also, the evolution of theories in this respectively (from oldest to newest) is) are: (1) the theory of expected utility and desirability (2) the theory of cumulative perspective and perspective (3) the theory of games (4) Behavioral decision-making theory (5) Regret theory (6) Mental accounting theory (7) Organizational behavior theory.

  Keywords: Behavioral accounting, Bibliometric, Content analysis, Scientific map, Scientometrics
 • Alireza Azarberahman, Yahya Kamyabi*, Esfandiar Malekiyan Pages 57-96

  Cultural studies is one of the critical researches that focuses on the tradition of radicalism and structuralism. Cultural hegemony, as an emerging concept from the context of cultural studies, refers to the influence of values and symbols in culture, which provides the basis for the creation of a coherent dominant behavioral and moral Due to the fact that there was no clear and coherent basis for the hegemonic consequences of the culture of professional ethics in auditing, the components of the research were identified through a qualitative methodology of content analysis. To achieve the research goal, 13 accounting experts and 16 independent auditors with more than 3 years of experience were selected based on the gatekeepers selection technique and participated by filling out matrix questionnaires. The results indicate that there are two categories of individual consequences of the hegemony of the culture of professional ethics and the structural consequences, which were approved by the panel members based on 8 contents related to categories in terms of theoretical consensus. In addition, the findings based on matrix analysis show that controlling auditors' job conflicts is a positive stimulus to the hegemonic consequence of the culture of professional ethics in auditing by reducing the expectation gap based on the institutionalization of professional values; promoting professional ethics for compliance with stakeholder rights and the sustainability of auditors' internal locus of control receives positive impact. Issues such as reducing the expectation gap based on the institutionalization of professional values, promoting professional ethics to respect the rights of stakeholders and the stability of auditors' internal control, although important as consequences of the hegemonic culture of professional ethics in auditing.

  Keywords: Ethical culture hegemony, control of auditors’ professional conflicts, stability of auditors' internal locus of control
 • Mohaamad Ali Aghae*, Javad Rezazadeh, Morteza Bayat Pages 98-125

  The purpose of this study is to investigate the effect of financial reporting quality on corruption. The spatial scope of this research has been the companies listed on the stock exchanges of Iran, Turkey, Qatar, Bahrain, Pakistan, Oman, Saudi Arabia and the UAE and the time domain has been between 2011 and 2018. The research sample includes 1,729 companies listed on the stock exchanges of the mentioned countries. The findings of this study show that there is a significant relationship between the quality of financial reporting and the index of corruption, corruption control and accountability. In other words, by improving the quality of financial reporting, the Corruption Perceptions Index, which strengthens the accounting role in corruption, is reduced. On the other hand, with the improvement of the quality of financial reporting, corruption control and accountability, which are indicators of the role of strengthening accounting in corruption (corruption control and accountability), increase. According to the research results, poor quality of financial reporting can create a situation in which there is no accountability to shareholders, managers will act against the wishes of stakeholders and any misuse of assets will be hidden. Accounting and auditing standards seek to provide transparent and accurate information so that those with economic influence and power are less prone to moral collapse and corrupt practices. As mentioned, increasing the quality of financial reporting has an effective and constructive role in controlling and preventing corruption. The stock exchange organization and the country's legislators should increase the quality of financial reporting.

  Keywords: Corruption Perceptions Index, Corruption Control, Accountability, Accruals, Financial Reporting Quality
 • Sayyed Ali Mousavi Gowki, Ali Ghanaee Chamanabad*, Mohammad Ali Bagherpour Velashani, Mahdi Salehi Pages 126-165

  The importance of Professional Skepticism is such that is being called as the heart of auditing and the auditors must perform the auditing process using a Professional Skepticism attitude. As the auditors’ personality can affect their Professional Skepticism, the aim of this study is to investigate the effect of personality types on auditor’s professional skepticism. Research data was collected using Neo Big 5 personality trait and Hurtt questionnaires during 2020. The statistical population is the auditor working in the Auditing Organization and accounting firms listed in the Iranian Association of Certified Public Accountants. The sample includes 96 auditors who have been selected by using the simple random sampling method. The results show that the personality type affects the auditor professional skepticism and the auditors with a higher (lower) level of extraversion, a higher (lower)  level of stability, a lower (higher) level of agreeableness, and a higher (lower) level of conscientiousness, have a higher (lower) level of professional skepticism. In other words, auditors’ independence is affected by their personality type. The results can help the audit firms to recruit new employees and also to evaluate and maintain the current employees.

  Keywords: Personality type, Professional Skepticism, Auditor Independency, Neo Big Five Traits
 • Paria Dibakia, Azam Shokri Cheshmeh Sabzi*, Mahdi Moradzadeh Fard Pages 168-212

  Recent financial wrongdoings in Iran have had negative economic, political and social consequences and have eroded public trust. Whistleblowing is an important control mechanism for detecting and preventing financial wrongdoings. Studies have shown that whistleblowing intention is influenced by a variety of factors. Understanding the factors that influence the judgements and decisions of accountants and auditors can help promote moral behaviors such as whistleblowing in the accounting and auditing professions. The present research uses the issue-contingent model to explain new aspects of whistleblowing by examining accountants’ propensity to report financial wrongdoings with an emphasis on the mediating role of perceived moral intensity. This research uses a survey methodology and the sample consists of 173 accounting graduates working in various departments of public and private companies who are selected using non-probabilistic sampling. The required data are collected from 173 questionnaires completed by accountants in 2020. Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) is used for data analysis. The results show that moral awareness has a significant positive effect on accountants’ moral judgement, and perceived moral intensity plays a moderating role in this relationship. The results also indicate that accountants’ moral judgement has a significant positive effect on their intention to report financial wrongdoings to internal and external authorities, but this relationship is not moderated by perceived moral intensity. Overall, the results suggest that the issue-contingent model of ethical decision making contributes to a better understanding of key factors in whistleblowing intention. Therefore, it is necessary for accountants at different levels to consider morality and ethical principles to create an environment that is conducive to better accounting performance.

  Keywords: Moral awareness, moral judgement, whistleblowing, issue-contingent model of ethical decision making
 • Ramin Shahalizadeh, Hashem Nikoomaram*, Farzaneh Heidarpoor Pages 213-246

  Ethical leadership is one of the new Approaches that has been considered after the moral scandal and bankruptcy of organizations in the present century. Ethical leadership as a demonstration of normative appropriate behavior through conduct through personal actions and interpersonal relationships, and the promotion of such conduct to followers and Also, professional and organizational identity as components that align the norms, objectives and values of auditors with the profession and organization, can be effective in Whistleblowing Intention auditors as a mechanism to prevent and detect unethical behaviors and wrongdoing in the audit profession. The purpose of this study is to investigate the role of ethical leadership, professional identity and organizational identity on whistleblowing by independent auditors. The statistical population of the study includes independent auditors working in private and public sector audit firms in 2020, which 441 were selected as the final sample. Data were collected through a questionnaire and analyzed using structural equations using LISREL software. Findings of this study show that ethical leadership has a positive and significant effect on auditorsch whistleblowing intention directly and due to professional identity and organizational identity. According to the results of this study, the implementation of ethical leadership and strengthening professional identity and organizational identity increases whistleblowing intention in the audit profession, and this issue will reduce misconduct in auditing firms. The present study can lead to more attention to the issue of whistleblowing, the importance of ethics in managers, appropriate ethical behavior to whistleblowing and reduce misconduct in the auditing profession in Iran.

  Keywords: Ethical leadership, Whistleblowing, Professional identity, Organizational identity
 • Sajedeh Mirmousa, Mahmoud Moeinadin*, Shahnaz Nayeb Zadeh Pages 247-277

  This study aims at the presentation of the indexes and variables effective on the personal branding of the professional accountants as well as their customization and prioritization. This study is exploratory by objective, and a combination of qualitative and quantitative research methodology, and has benefitted the methods of content analysis, Fuzzy Delphi method, and interpretive structural technique. First, for the identification of the indexes effective in the personal branding of professional accountants, the content analysis method was used. Then, for the determination and evaluation of the articles of study, a systematic review method was applied, and the texts and articles concerned with personal branding were investigated in the local and foreign databases during 2005-2020. Finally, 87 indexes were identified. Then, using the Fuzzy Delphi method, and the consensus of experts, 24 indexes in proportion with the Iran conditions were introduced. Finally, interpretive structural technique, and forming reachability matrix, the layers effective on the personal branding of accountants were reviewed to define how we could change the accountants with a professional and practical background into a strong personal brand. The study results indicate that the indexes of creativity, growth, and development of individual skills, focus on the presentation of an ideal image, approach to the resources of power and specialized knowledge are the most important indexes which the accountants should strengthen such features in themselves for changing into a personal brand.

  Keywords: Personal Branding, Accountants, Fuzzy Delphi, Interpretive Structural Model
 • Mohammadreza Tat, Garkaz*, Mohammadreza Abdoli, Saeid Baraty Pages 278-307

  Decision makers as human beings have limitations in information processing. New ways have been developed to overcome these limitations. One of these methods is to use different forms of information presentation. However, there is always a misinterpretation in the visual representation that can lead to poor decisions. This poor decision can be due to the visual illusion that decision-makers encounter when reading accounting information. Therefore, the present study investigates the effect of information presentation form and visual illusion on the accuracy of accounting students' financial information analysis. This research is a descriptive and quasi-experimental application. The statistical population is undergraduate and doctoral students in accounting in 2021. 198 people were selected by random sampling method, assuming an unknown population. One-way analysis of variance was used to test the hypotheses and LSD post hoc test (least significant difference method) was used to interpret the mean differences between the groups. The results of this study show that there is a significant difference between different forms of information presentation in the direction of financial information analysis. The accuracy of the analysis of financial information presented in the form of a table is higher and better than linear and bar charts. Also, financial information displayed in three-dimensional graphics, without grid lines, creates a visual illusion and reduces the accuracy of information analysis of financial information readers. The results of this study help to develop the existing research background on how to present information by providing empirical evidence of how financial information is judged and analyzed by users.

  Keywords: Form of Financial Iinformation Presentation, Information Analysis, Salience Effect, Selective Attention, Visual Iillusion
 • Ahmad Reza Shafaat, Mohammad Kashanipour*, Reza Gholami Jamkarani, Hossein Jahangirnia Pages 308-343

  Managers' personality traits can influence corporate financial decisions and performance. On the other hand, earnings management and its relationship with corporate social responsibility disclosure are topics of interest to academics and financial statement users that may be influenced by the personality traits of managers. The purpose of this study is to investigate the effect of managers' personality type on earnings management and its role in the relationship between earnings management and corporate social responsibility. The research population included companies listed on the Tehran Stock Exchange during 2013-2018. In total, 149 firms were selected by systematic elimination method. We used the library method to collect a part of the data. In addition, managers’ personality type was assessed using Bortner’s questionnaire. The research data were analyzed by multiple regression test in Eviews software. The results show that the variable of managers' personality type has a positive and significant effect on earnings management, In addition, this variable has a significant positive effect on the disclosure of corporate social responsibility in interaction with the earnings management variable. According to the findings of the present study, managers with Type "A" personality in the years when the firm's earnings is managed are more likely to disclose their corporate social responsibility. The results of this research can have a positive impact on the development of internal literature on the subject of research as well as on the improvement of managerial, behavioral and investment decisions in the country.

  Keywords: PersonalityType, Corporate Social Responsibility Disclosure, Earnings Management, Hiding Earnings Management
 • Morteza Motavassel, Ghodratallah Talebnia*, Ahmad Yaghoubnezhad Pages 345-371

  The amount of the fee is considered on the one hand a reason for the auditor's efforts and on the other hand a symbol for the loss of his independence. Aim of the study is to investige the effect of normal and abnormal fee and auditor dependence on corporate social resposibility has been investigated. Stackholder characterstics theory such as stockholder, employees, governement and creditors is considered as a proxy for corporate social resoponnsibiliy. The research data includes historical data of 118 companies listed on the Tehran Stock Exchange during 2011-2020. The results indicate that abnormal fees and economic dependence of the auditor have a significant negative and audit fee have a positive impact on corporate social resposibility. In general, due to the negative effect of the abnormal fee and the economic dependence of the auditor on corporate social resposibility, it confirms audit fee is a important measure in mantaning stackholders rights in firms.

  Keywords: Abnormal Audit Fees, Corporate Social Responsibility, Audit Fee Dependence
 • MohammadReza Borna, Rasoul Baradaran Hassanzadeh *, Alireza Fazlzadeh, Younes Badavar Nahandi Pages 373-406

  Fraud is one of the effective factors in reducing public confidence in the reports and financial statements prepared by companies. Due to the lack of a complete theoretical framework and the vacuity of fraud laws, the present study was conducted to explain the dimensions of the concept, instances and Indications of fraud in financial statements by theme analysis method, in accordance with environmental conditions. In this study, by interviewing 21 experts who have been selected by purposive sampling method and are members of the Iranian Society of Certified Public Accountants or forensic experts and have a history of investigating fraud in large cases of Iranian companies, it has been concluded that the concept of fraud in financial statements has legal dimensions (the need to define fraud in law, mentioning and defining instances of fraud in law), spiritual (intent, deceptive, usually accompanied by collusion) and material (inverting reality, having benefits for the perpetrator and harming the other). Findings of this research also provide general instances of financial statement fraud in five theme (1-forged documents, 2- manipulating with financial statements, 3- disclosure or non-disclosure of relevant information, 4- misapplication of accounting standards, and 5- misuse of assets) In addition, in the sub-theme, it shows instances of rules (some instances mentioned in some current laws of the country), along with a set of objective instances for each sub-theme. In addition, indicates of fraud in financial statements is expressed in the themes of non-financial evidence (formal and structural indications) of fraud and financial indications of fraud. The legislator can use the concept and instances of fraud in this study in definition and also the drafting a law to combat fraud for Iranian companies.

  Keywords: Fraud, Instantiation, Forensic Accounting, Theme Analysis