فهرست مطالب

علوم گیاهان زراعی ایران - سال پنجاه و دوم شماره 4 (زمستان 1400)
 • سال پنجاه و دوم شماره 4 (زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/11/20
 • تعداد عناوین: 19
|
 • شکوفه دست نشان، محمدرضا بی همتا*، علیرضا عباسی، منیژه سبکدست نودهی صفحات 1-14
  تنش خشکی، یکی از تنش های مهم غیرزیستی برای گیاهان از جمله لوبیا است؛ چراکه رشد، توسعه و عملکرد گیاه را تحت تاثیر قرار می دهد؛ بنابراین شناسایی ژنوتیپ های متحمل به تنش خشکی، بسیار ضروری است. یکی از راه های موثر در شناسایی ژنوتیپ های متحمل به تنش خشکی، بررسی بیوشیمیایی و بیان نسبی ژن های دخیل در تنش خشکی است. بدین منظور، پژوهش حاضر بر روی شماری از ژنوتیپ های لوبیا شامل خمین، COS-16، D81083 و KS-10012، به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی انجام شد. تنش خشکی در سطوح تنش شدید (25% ظرفیت زراعی)، تنش ملایم (75% ظرفیت زراعی) و آبیاری نرمال (100% ظرفیت زراعی) اعمال شد و سپس صفات محتوای نسبی آب برگ، نشت الکترولیت ها، پرولین، مالون دی آلدهید و بیان ژن های NCED، CDPK1، PIP1 و NAC مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین میزان صفت نشت الکترولیت ها، به ترتیب به ژنوتیپ های خمین به میزان 66/77% و COS-16 به میزان 25% تعلق داشت. بیشترین میزان محتوای نسبی آب برگ، در ژنوتیپ COS-16 در تنش ملایم به میزان 66/80% و کمترین میزان آن، در ژنوتیپ خمین در تنش شدید به میزان 66/46% اندازه گیری شد. روند افزایشی میزان پرولین در تمامی ژنوتیپ ها، از آبیاری 100% ظرفیت زراعی نسبت به تنش ملایم و تنش شدید مشاهده شد. همچنین روند افزایشی میزان مالون دی آلدهید در تنش شدید نسبت به شاهد مشاهده شد؛ از طرفی، ژنوتیپ خمین با داشتن بیشترین میزان مالون دی آلدهید، رتبه a و ژنوتیپ COS-16 با داشتن کمترین میزان مالون دی آلدهید، رتبه f را با در نظر گرفتن آزمون توکی به خود اختصاص دادند. افزایش نسبی بیان ژن NCED، NAC  و CDPK1 در تنش شدید نسبت به تنش ملایم و  بیان نسبی متفاوت ژن PIP1 نیز در سطوح مختلف تنش (%75 و 25% ظرفیت زراعی) مشاهده شد. به طورکلی، از نتایج به دست آمده از اندازه گیری صفات می توان چنین استنباط کرد که در میان ژنوتیپ های مورد بررسی، ژنوتیپ COS-16 بیشترین و ژنوتیپ خمین کمترین میزان تحمل نسبت به تنش خشکی را دارا می باشند.
  کلیدواژگان: بیان ژن، پرولین، مالون دی آلدهید، محتوای نسبی آب برگ، نشت الکترولیت ها
 • نسیم غلامی رضوانی، احمد نظامی*، محمد کافی، جعفر نباتی صفحات 15-33

  شناسایی ارقام متحمل به سرما ازجمله راهکارهای مناسب جهت موفقیت در کشت پاییزه عدس بشمار می آید، در همین راستا مطالعه ای به منظور بررسی تحمل سرمای در 259 نمونه عدس در طی سال زراعی 96-1395 در مشهد در قالب آزمون ارزیابی مقدماتی (آگمنت) انجام شد. در طول فصل رشد، مراحل فنولوژیک گیاهان و درصد بقاء تحت تاثیر سرمای زمستانه ثبت شد و در پایان فصل رشد، صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد دانه اندازه گیری شد. حداقل دما ثبت شده در طول دوره رشد، 13- درجه سانتی گراد بود. درصد بقای نمونه های عدس بین صفر تا 100 درصد متغیر بود و بالاترین درصد بقاء (100 درصد) و  بیشترین ارتفاع بوته (53سانتی متر)، به ترتیب در MLC13 و MLC409 مشاهده شد. شش نمونه (MLC424،MLC286،MLC409، MLC303، MLC334 و MLC407) به عنوان نمونه های متحمل به یخ زدگی شناسایی شدند. بیشترین عملکرد دانه (154، 192، 220، 144، 225 و 264 گرم در مترمربع) در میان نمونه های متحمل به یخ زدگی به ترتیب در MLC424، MLC286، MLC409، MLC303، MLC334 و MLC407 مشاهده شد. همبستگی بالایی بین درصد بقاء، عملکرد و اجزای عملکرد وجود داشت. بر اساس نتایج، ارزیابی دقیق تر فرایندهای فیزیولوژیکی تحمل به تنش یخ زدگی در نمونه های عدس در شرایط کنترل شده و دستیابی به ژنوتیپ های متحمل به شرایط سرد زمستان ضروری است.

  کلیدواژگان: آگمنت، بقاء، تحمل به یخ زدگی، سرما، عملکرد
 • شکیبا شاهمرادی* صفحات 35-44
  جو زراعی دارای دو تیپ دو ردیفه و شش ردیفه با ویژگی ها و سازگاری های متفاوت می باشد بنابراین با توجه به شرایط اقلیمی متفاوت و مصارف مختلف این گیاه، شناسایی بهتر این ویژگی ها به بهره برداری صحیح از آن ها کمک می کند. در این پژوهش ،با هدف مقایسه ویژگی های مورفولوژیکی، فنولوژیکی، آگرونومیکی و اقلیم محل جمع آوری در ژنوتیپ های جو زراعی دو ردیفه و شش ردیفه بومی ایران، 707 ژنوتیپ جو زراعی شامل 210 ژنوتیپ جو دو ردیفه و 497 ژنوتیپ جو شش ردیفه از کلکسیون ژرم پلاسم بانک ژن گیاهی ملی ایران مورد ارزیابی قرار گرفتند. صفات فنولوژیک، مورفولوژیک و زراعی اندازه گیری شد و بر اساس مشخصات اقلیمی محل جمع آوری و ضریب خشکی گوسن، ژنوتیپ های جو در چهار گروه اقلیمی دسته بندی شدند. نتایج تجزیه واریانس یک طرفه و مقایسه میانگین صفات مورد ارزیابی نشان داد که ژنوتیپ های جو دو ردیفه، طول دوره رشد رویشی و زایشی کوتاه تری داشتند و زودرس تر از جو شش ردیفه بودند. میانگین صفت وزن صد دانه در ژنوتیپ های جو دو ردیفه به طور معنی داری بالاتر از جو شش ردیفه بود. این دو تیپ مختلف جو زراعی، بر اساس اقلیم محل جمع آوری، توزیع متفاوتی را نشان دادند. نتایج کلی نشان داد که صفت تیپ سنبله، علاوه بر اثراتی که بر صفات مختلف گیاه جو دارد، ارتباط تنگاتنگی با اقلیم محل جمع آوری ژنوتیپ ها نیز دارد، بنابراین این تیپ سنبله نیز  نظیر سایر صفات در جهت سازگاری با اقلیم محل زندگی گیاه تکامل یافته است.
  کلیدواژگان: اقلیم، تیپ سنبله، جو زراعی، دو ردیفه، شش ردیفه
 • ثریا نوید، محمدرضا جهانسوز*، سعید صوفی زاده صفحات 45-62

  آزمایشی دو ساله در مزرعه تحقیقاتی پژوهشکده کشاورزی هسته ای سازمان انرژی اتمی کرج (سال زراعی 94-1393) و مزرعه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج (سال زراعی 96-1395)، در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل 14 رقم جو و دو رقم تریتیکاله بود. در ارقام جو و تریتیکاله، تفاوت تمام صفات مورد مطالعه کاملا معنی دار بود. ارقام فجر 30، ریحان 03 و رقم اصلاح شده با دانش هسته ای رودشت که از جمله ارقام جدید، شش ردیفه و پاکوتاه بودند، نسبت به سایر ارقام از نظر عملکرد دانه و زیستی، شاخص برداشت و بسیاری از صفات مورفولوژیک برتری داشتند و احتمالا برای کشت در استان البرز مناسب تر بودند. ارقام تریتیکاله نیز از لحاظ عملکردی نسبت به اکثر ارقام جو برتری داشتند. در ارقام جدید جو، افزایش صفات عملکرد دانه، تعداد پنجه بارور در بوته، تعداد سنبله در متر مربع، تعداد پنجه بارور و کاهش ارتفاع بوته، باعث بهبود شاخص برداشت شد. در ارقام تریتیکاله، افزایش توام عملکردهای زیستی و دانه به تبع افزایش تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، طول اندام های سنبله و دمگل، موجب افزایش شاخص برداشت ارقام شد. با توجه به گروه بندی ارقام پرمحصول فجر 30، ریحان 03، رودشت و ارقام تریتیکاله در کلاسترهای مجزا در فاصله اقلیدسی 10 و نظر به این که ارقام مذکور دارای صفات مناسب مرتبط با عملکرد بودند، بنابراینمی توان از ترکیب این ارقام با یکدیگر و با ارقام کم محصول به عنوان والدین در برنامه های به نژادی، جهت تولید ارقام با خصوصیات مناسب ترکیبی و برتر از والدین بهره جست.

  کلیدواژگان: ارتفاع بوته، تجزیه کلاستر، جو، شاخص برداشت، عملکرد زیستی
 • علی اکبر قنبری* صفحات 63-71

  در توسعه برنامه اصلاحی تولید ارقام کارآمد از نظر مصرف آب در شرایط کمبود آب، شناسایی ژنوتیپ های لوبیا اهمیت دارد. برای شناخت بهتر واکنش ارقام به کمبود آب، از شاخص های مختلف استفاده می شود. یکی از شاخص هایی که می تواند در انتخاب ژنوتیپ های برتر در شرایط تنش به برنامه اصلاحی کمک کند، شاخص کارایی عملکرد است. بنابراین، برای تعیین عملکرد، اجزای عملکرد و شاخص کارایی عملکرد لوبیا در شرایط تنش کمبود آب، این آزمایش به صورت کرت های خرد شده و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. شرایط آبیاری (نرمال و تنش) در کرت های اصلی و هشت ژنوتیپ لوبیا در کرت های فرعی بررسی شدند. تجزیه واریانس صفات نشان داد که دوره رشد، عملکرد و اجزای عملکرد در ژنوتیپ های مورد بررسی تفاوت معنی دار داشتند. تنش کمبود آب باعث کاهش 47 درصدی عملکرد دانه ژنوتیپ ها شد. ژنوتیپ های AND1007 و COS16 به ترتیب بیشترین شاخص کارایی عملکرد دانه را داشتند. این دو ژنوتیپ به همراه WA4502-1 و MCD4011 به عنوان مصرف کنندگان کارآمد آب گروه بندی شدند. بر اساس شاخص های حساسیت و مقاومت به خشکی، بهترین ژنوتیپ ها AND1007، COS16 و MCD4011 بودند. با توجه به نتایج این آزمایش، شاخص کارایی عملکرد دانه، معیار مناسبی برای تعیین واکنش ژنوتیپ های لوبیا به تنش کمبود آب است. ارقامی که در شرایط تنش، عملکرد بیشتری تولید می کنند و به آبیاری مطلوب واکنش خوبی نشان می دهند، مطلوب ترین ژنوتیپ ها هستند، زیرا قادر به حفظ پتانسیل عملکرد بالای خود در طیف گسترده ای از آب قابل دسترس می باشند.

  کلیدواژگان: ژنوتیپ، شاخص کارایی عملکرد، عملکرد، کمبود آب، لوبیا معمولی
 • رویا محمودیه چم پیری، محمدعلی ابوطالبیان* صفحات 73-86

  به منظور ارزیابی تاثیر دو گونه قارچ مایکوریزا بر ویژگی های فیزیولوژیکی و عملکرد دو رقم گندم تحت تنش شوری، آزمایشی به صورت کرت های خرد شده فاکتوریل، بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار طی دو سال زراعی 94- 1393 و 95- 1394 در مزرعه مرکز آموزش جهاد کشاورزی اصفهان انجام شد. تیمارها شامل آبیاری گیاهان با دو میزان شوری (با هدایت الکتریکی سه و 11 دسی زیمنس بر متر) به عنوان عامل اصلی و سه سطح مایکوریزا (G. intraradices، G. mossea و عدم کاربرد) و دو رقم گندم ارگ و پارسی به عنوان عوامل فرعی به صورت فاکتوریل در نظر گرفته شد. نتایج آزمایش نشان داد که شوری سبب کاهش حداکثر شاخص سطح برگ و سبزینگی، کلونیزاسیون ریشه و عملکرد دانه گندم، به ترتیب به میزان 5/8، 7/20، 17 و 5/35 درصد شد و میزان سدیم اندام هوایی را 84 درصد افزایش داد. همچنین موجب افت 22 درصدی حداکثر شاخص سطح برگ رقم پارسی شد. کاربرد  قارچ مایکوریزا سبب کاهش 33 درصدی سدیم اندام های هوایی و افزایش شاخص سبزینگی، پرولین برگ و عملکرد دانه گندم، به‎ترتیب 10، 5/21 و 4/14 درصد شد.  G. mosseaسبب افزایش شش درصدی حداکثر شاخص سطح برگ ارگ و 37 درصدی پروتیین برگ هر دو رقم شد. در بیشتر صفات مورد بررسی، هر دو گونه مایکوریزا در مقایسه با تیمار عدم تلقیح، سودمندی بالایی نشان دادند و البته این گونه موسه آ بود که اثر معنی‎داری در افزایش عملکرد دانه داشت. در مجموع در شرایط شوری، کاربرد قارچ مایکوریزا به ویژه  G. mosseaو رقم گندم ارگ قابل توصیه است.

  کلیدواژگان: پرولین، سدیم، شاخص سطح برگ، کلونیزاسیون، عملکرد دانه
 • ندا امیری دربان، قربان نورمحمدی، امیرحسین شیرانی راد*، سید محمدجواد میرهادی، اسلام مجیدی صفحات 87-99

  به‎منظور بررسی تاثیر کودهای سولفات آمونیوم و سولفات پتاسیم بر صفات فیزیولوژیک و عملکرد دانه و روغن کاملینا  تحت شرایط قطع آبیاری در مراحل پایانی دوره رشد، آزمایشی دو ساله (1398-1396) به صورت کرت خرد شده-فاکتوریل و در قالب طرح بلوک کامل تصادفی با سه تکرار در کرج انجام شد. رژیم‎های آبیاری (آبیاری کامل و قطع آبیاری از مراحل گلدهی و خورجین‎دهی) در کرت‎های اصلی و ترکیب کودهای سولفات آمونیوم (صفر، 25، 50 و 75 کیلوگرم در هکتار) و سولفات پتاسیم (صفر، 25، 50 و 75 کیلوگرم در هکتار) در کرت‎های فرعی قرار گرفتند. محتوای نسبی آب برگ، دمای کنوپی، مقاومت روزنه‎ای، پرولین، کربوهیدرات، کلروفیل و عملکرد دانه و روغن تحت تاثیر برهمکنش آبیاری × سولفات آمونیوم × سولفات پتاسیم قرار گرفتند. عملکرد دانه و روغن کاملینا در تیمار آبیاری کامل، 2470 و 833 کیلوگرم در هکتار، در قطع آبیاری از مرحله گلدهی 613 و 118 کیلوگرم در هکتار و در قطع آبیاری از مرحله خورجین‎دهی 1320 و 407 کیلوگرم در هکتار بود. کاربرد سولفات آمونیوم و سولفات پتاسیم باعث افزایش عملکرد دانه و روغن کاملینا در تمام تیمارهای آبیاری شد. بیشترین عملکرد دانه و روغن در تیمار کودی 75 کیلوگرم در هکتار سولفات آمونیوم + 75 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم با میانگین‎های 1950 و 643 کیلوگرم در هکتار به دست آمد. نتایج این تحقیق پیشنهاد می‎کند که با کاربرد 75 کیلوگرم در هکتار سولفات آمونیوم + 75 کیلوگرم در هکتار سولفات پتاسیم در شرایط آبیاری کامل و تنش خشکی انتهای فصل، می‎توان عملکرد دانه و روغن کاملینا را بهبود بخشید.

  کلیدواژگان: دمای کنوپی، فتوسنتز، قطع آبیاری، کوددهی، محتوای نسبی آب برگ
 • زهرا برزگر، علیرضا قاسمیان*، سیده یلدا رئیسی ساداتی، اسدالله اسدی، سید مهدی رضوی، سدابه جهانبخش صفحات 101-114

  از آنجایی که پتاسیم نقش بسزایی در فعالیت های حیاتی گیاه داشته و جزو مهارکننده های اثرات مخرب ناشی از تنش خشکی می باشد. به منظور بررسی تاثیر نانوکلات پتاسیم بر برخی ویژگی های فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی گندم در شرایط تنش خشکی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با سه تکرار به صورت کشت گلدانی در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه محقق اردبیلی اجرا شد. فاکتورهای مورد بررسی شامل فاکتور اول تنش خشکی در سه سطح پتانسیل اسمزی (8-،4- و صفر بار)، فاکتور دوم ارقام گندم (رصد و گاسکوین) و فاکتور سوم شامل نانوکلات پتاسیم (عدم کاربرد نانوکلات پتاسیم، 35 و 65 میلی گرم در لیتر) بود. محلول پاشی نانوکلات پتاسیم و تنش خشکی با پلی اتیلن گلیکول 6000 به طور همزمان به گیاهان در مرحله ی سه تا پنج برگی به مدت پنج روز اعمال شد و سپس نمونه برداری از نمونه های شاهد و تیماری انجام گرفت. محلول پاشی نانوکلات پتاسیم موجب افزایش مقدار رنگدانه های فتوسنتزی، شاخص کلروفیل برگ، عملکرد کوانتومی، ارتفاع اندام های هوایی و زمینی، وزن خشک و تر ساقه و ریشه گردید. تنش خشکی موجب کاهش عملکرد کوانتومی، مقادیر کلروفیل a، b و کلروفیل کل و میانگین طول ساقه، طول میانگره، طول برگ، طول ریشه و همچنین موجب کاهش وزن تر و خشک ساقه شد. بین ارقام مورد مطالعه رقم گاسکوین واکنش مناسب تری نسبت به تنش خشکی تحت محلول پاشی نانوکلات پتاسیم نشان داد که نشان دهنده تحمل بیشتر این رقم نسبت به تنش خشکی است. بطور کلی کاربرد نانو کلات پتاسیم در غلظت 35 میلی گرم در لیتر موجب تعدیل اثرات مخرب تنش خشکی روی صفات مورد اندازه گیری شده و موجب افزایش سازوکارهای دفاعی گیاه بخصوص بهبود سیستم فتوسنتزی گیاه گردید.

  کلیدواژگان: تنش خشکی، رنگیزه های فتوسنتزی، فلورسانس، گندم نان، نانوکلات پتاسیم
 • مریم حبیبی، فائزه زعفریان*، فرهاد رجالی، نادعلی باقری صفحات 115-126
  به منظور ارزیابی اثر دو جدایه قارچ میکوریز آربوسکولار موجود در ریزوسفر زعفران بر برخی صفات زراعی آن در شرایط تنش قطع آبیاری، پژوهشی به صورت اسپلیت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تکرار در موسسه تحقیقات خاک و آب انجام شد. تیمارها شامل رژیم های آبیاری [آبیاری مطلوب (بدون تنش)، قطع آبیاری در ابتدای فصل رشد و قطع آبیاری در ابتدا و اواسط فصل رشد] به عنوان عامل اصلی، بستر کاشت آلی در سه حالت [عدم مصرف کود آلی، مصرف ورمی کمپوست (20 تن در هکتار) و بیوچار (10 تن در هکتار)] و قارچ میکوریز آربوسکولار در سه سطح [عدم مصرف، جدایه a و جدایه b] به عنوان عامل فرعی بودند. یافته های مولکولی حاکی از آن بود که هر دو جدایه جداسازی شده از ریزوسفر زعفران متعلق به گونه Rhizophagus irregularis بودند. نتایج نشان داد که برهمکنش رژیم آبیاری با بستر کاشت آلی، بر عملکرد اقتصادی و همچنین برهمکنش رژیم های آبیاری، بستر کاشت آلی و قارچ R. irregularis بر تعداد و وزن تر  و خشک برگ، وزن بنه و قطر بنه در گلدان معنی دار بود. بیشترین عملکرد (062/0 گرم در گلدان) به آبیاری مطلوب به همراه بیوچار تعلق داشت. علاوه بر این، بالاترین تعداد (180 عدد) و وزن تر و خشک برگ (2/90 و 96/23 گرم)، وزن بنه (67/7 گرم) و قطر بنه (38/2 سانتی متر) در گلدان در شرایط آبیاری مطلوب به همراه کاربرد بیوچار و Rhizophagus irregularis isolate b تولید شد. به طورکلی، استفاده از کود بیوچار با Rhizophagus irregularis isolate b بیشترین تاثیر را بر صفات اندازه گیری شده زعفران در رژیم های مختلف آبیاری داشت.
  کلیدواژگان: بیوچار، شناسایی مولکولی، قطع آبیاری، میکوریز آربوسکولار، ورمی کمپوست
 • نگار صالحی، حسن علیزاده*، رضا صالحی صفحات 127-135
  به منظور بررسی تاثیر روش های مختلف کنترل علف های هرز بر عملکرد کاهو و وزن خشک علف های هرز، آزمایشی در سال 1393 در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه آموزشی و پژوهشی و پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران انجام شد. تیمار ها شامل مالچ پلاستیک سیاه، مالچ کلش گندم، علف کش تری فلورالین، تری فلورالین + وجین تکمیلی، علف کش پندی متالین، پندی متالین + وجین تکمیلی، کولتیواسیون، علف کش پاراکوات (حفاظت شده) و دو مرحله وجین دستی به همراه شاهد تداخل با علف های هرز بود. نتایج پژوهش نشان داد که روش مبارزه با علف های هرز بر اجزای عملکرد تک بوته کاهو (وزن، تعداد برگ، وزن ساقه) و وزن خشک علف های هرز تاثیر معنی دار داشت. تیمارهای مالچ پلاستیک سیاه، علف کش تری فلورالین + وجین، دو مرحله وجین دستی و علف کش پندی متالین + وجین به ترتیب با 100، 86، 88 و 89 درصد، بیشترین و کولتیواسیون با 40 درصد کمترین تاثیر را بر کاهش وزن خشک علف های هرز نسبت به شاهد داشتند. بالاترین میزان عملکرد تک بوته کاهو در تیمارهای مالچ پلاستیک سیاه (1063 گرم)، علف کش پندی متالین + وجین (984 گرم) و دو مرحله وجین (999 گرم) مشاهده شد که از لحاظ اقتصادی کاربرد آن ها توجیه پذیر بود.
  کلیدواژگان: پندی متالین، کولتیواسیون، مالچ پلاستیک سیاه، مالچ کلش گندم
 • عاطفه مجیدی، علیرضا عباسی*، سجاد رشیدی منفرد صفحات 137-152

  توکوفرول ها (ویتامین E)، گروهی از ترکیبات آلی هستند که فعالیت های حیاتی را در سلول های گیاهی فراهم می کنند، دستگاه فتوسنتزی را از خسارت اکسیداتیو نوری در امان نگه داشته و باعث حفاظت غشای کلروپلاست از پروکسیداسیون لیپید می شوند؛ همچنین وجود آن ها در تغذیه انسانی ضروری است. در این تحقیق شش ژن دخیل در بیوسنتز توکوفرول ها شامل: HPPD/PDS1، VTE5، HPT/VTE2، VTE3/APG1/IE35، TC/VTE1، γ-TMT/VTE4 و محصولات این ژن ها به کمک پایگاه های اطلاعاتی و نرم افزارهای بیوانفورماتیک، به صورت In Silico در گیاه عدس شناسایی شدند. ترسیم درخت فیلوژنتیکی با برنامه MEGA 7 نشان داد که اکثر این ژن ها در گیاه عدس با گیاهان هم خانواده خود مانند نخود و یونجه هومولوژی بالایی دارند. پیش بینی حضور دمین های حفاظت شده مشخص کرد که پروتیین HPPD دارای دو دمین و یک زیردمین و پروتیین های γ-TMT و VTE3 هر کدام دارای یک دمین حفاظت شده می باشند. نتایج حاصل از توصیف پروتیین ها با استفاده از ابزار ProtParam تعیین کرد که بالاترین فراوانی از نظر ترکیب اسیدهای آمینه متعلق به لوسین، سرین، گلایسین و کمترین فراوانی متعلق به دو اسیدآمینه سلنوسیستیین و پیرولیزین است. با استفاده از برنامه DeepLoc-1.0 پیش بینی شد که به غیر از پروتیین HPPD که محلول در سیتوپلاسم است، پنج پروتیین دیگر در فضای بین دو غشا پلاستیدها قرار می گیرند.

  کلیدواژگان: بیوانفو137رماتیک، پروتئین، ژن، عدس، ویتامین E
 • علی مومنی*، مهرداد عمواقلی طبری، مجید ستاری، عاطفه خندان، وحید خسروی، محمد محمدیان صفحات 153-164

  اصلاح برنج با زمینه ژنتیکی ارقام ایرانی، فرصتی را برای بهبود این دسته از ارقام فراهم می‌آورد که دارای سازگاری بالا نسبت به محیط هستند و از بازارپسندی مطلوبی نیز برخوردار می‌باشند. بدین جهت، هفت لاین‌ امیدبخش حاصل از تلاقی ارقام برنج ایرانی مختلف و همچنین ژنوتیپ‌های خارجی، به همراه دو رقم شاهد طارم‌محلی و شیرودی در چهار مزرعه آزمایشی در منطقه شرق (بهشهر)، مرکز (بابل) و غرب مازندران (تنکابن) و مزرعه آزمایشی تحقیقات برنج (آمل)، در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار و طی سال‌های 1395 و 1396 (جمعا هشت محیط) مورد مطالعه قرار گرفتند. نتایج تجزیه واریانس ساده حاکی از آن بود که میان ژنوتیپ‌ها از نظر صفات تعداد روز تا 50 درصد گلدهی، ارتفاع بوته، تعداد پنجه بارور و عملکرد دانه، تفاوت معنی‌داری وجود داشت. تجزیه واریانس مرکب داده‌ها نشان داد که اثر ژنوتیپ و اثر متقابل سال× مکان و سال× مکان× ژنوتیپ بر صفت عملکرد دانه معنی‌دار بود. ژنوتیپ G5 بیشترین عملکرد را در همه محیط‌ها داشت و ژنوتیپ G1 نیز از نظر عملکرد در رتبه دوم قرار داشت. برآورد اجزای مختلف پایداری بر اساس مدل چند متغیره تاثیرات اصلی افزایشی و اثر متقابل ضرب‌پذیر به روش امی مشخص نمود که ژنوتیپ‌ متوسط‌رس و پاکوتاه G5 (DAH)، حاصل از تلاقی اهلمی‌طارم و دشت با میانگین عملکرد 7/5888 کیلوگرم در همه محیط‌ها دارای وضعیت پایداری بالاتر و نوسان عملکردی کمتری از سایر ژنوتیپ‌ها بود و ژنوتیپ زودرس و پاکوتاه G1 (AHS) حاصل از تلاقی سپیدرود و اهلمی‌طارم با متوسط 06/5312 کیلوگرم عملکرد دانه، دارای پایداری مناسبی در بیشتر محیط‌ها بود.

  کلیدواژگان: اصلاح برنج، پایداری، تجزیه مرکب، لاین امیدبخش، عملکرد دانه
 • شیوا اکبری، ایرج الله دادی*، مجید قربانی جاوید، کوروش کبیری، الیاس سلطانی صفحات 165-177

  به منظور بررسی اثر سامانه کودی هیدروژلی کند رهای حاوی اوره بر مولفه های فلیورسانس کلروفیل و مورفولوژیکی جو تحت تنش خشکی، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 97-1396 در گلخانه پردیس ابوریحان دانشگاه تهران انجام شد. ترکیب سطوح فاکتوریل به صورت عامل کودی حاوی نیتروژن از منبع اوره در پنج سطح عدم کاربرد کود نیتروژن، معادل 125 و 65 کیلوگرم در هکتار نیتروژن به صورت فاقد و دارای سامانه هیدروژلی و عامل تنش خشکی در سه سطح 70، 50 و 30 درصد رطوبت ظرفیت زراعی بودند. تنش خشکی سبب کاهش سطح برگ پرچم شد و کمترین مقدار (12/13سانتی متر مربع) متعلق به تنش شدید بود. همچنین کاهش وزن خشک برگ پرچم، تعداد پنجه و SPAD را در پی داشت. تیمار های دارای سامانه و مقدار بیشتر نیتروژن فاقد سامانه، سبب حصول بیشترین مقادیر فلیورسانس ماکزیمم (Fm) و متغیر (Fv) شدند. در تنش ملایم، تیمار های دارای نیتروژن، بیشترین مقدار Fv/Fo را داشتند و تیمار های دارای سامانه هیدروژلی، بیشترین مقدار شاخص کارایی بر پایه جذب (PIABS) را تولید کردند که برابر با 66/1 و 60/1 بود. در تنش خشکی شدید، کم ترین مقدار فلیورسانس حداقل (Fo)، به مقدار بیشتر نیتروژن حاوی سامانه برابر با 10913 تعلق داشت. سامانه کودی حاوی بالاترین مقدار نیتروژن، باعث ایجاد بیشترین سطح برگ پرچم (8/16سانتیمتر مربع)، قطر ساقه (2/4میلیمتر) و SPAD (6/43) شد. می توان نتیجه گرفت که فراهم بودن بهتر نیتروژن در رقم گوهران، اثر مطلوبی بر پارامتر های فلیورسانس کلروفیل و رشدی، به خصوص در تنش خشکی داشت و کاربرد سامانه هیدروژلی می تواند سبب بهبود این صفات شود.

  کلیدواژگان: پارامتر های فلئورسانس کلروفیل، سطح برگ پرچم، قطر ساقه، Fv، Fo، PIABS
 • مریم رسول زاده اقدم، رضا درویش زاده*، ابراهیم سپهر، هادی علی پور صفحات 179-196

  آفتابگردان (Helianthus annuus L.) یکی از محصولات با ارزش کشاورزی است که عمدتا به خاطر روغن خوراکی آن کشت می شود. فسفر از عناصر پرمصرف غذایی در گیاهان است که نقش های متعدد ساختاری در سلول دارد و برای عملکرد کاتالیتیک آنزیم های دخیل در متابولیسم ضروری است. در راستای تولید ارقام فسفر-کارا، در آزمایشی، 100 لاین خالص آفتابگردان روغنی از نقاط مختلف جهان در دو شرایط بهینه و کمبود فسفر و بر اساس صفات مختلف زراعی در قالب طرح پایه کاملا تصادفی با سه تکرار در شرایط گلدانی در سال زراعی 97-1396 ارزیابی شدند. بر اساس نتایج آماره های توصیفی، در شرایط کمبود فسفر در مقایسه با شرایط بهینه، میانگین اکثر صفات مورد مطالعه کاهش یافت و بیشترین آسیب ناشی از کمبود فسفر، به ترتیب در صفات درصد فسفر بوته، عملکرد دانه در بوته، وزن طبق و وزن خشک بوته مشاهده شد. در تجزیه ساختار جمعیت بر اساس 128 نشانگر IRAP و 120 نشانگر REMAP، دو زیر جمعیت (دوK=) در پانل ارتباطی شناسایی شد و عدم تعادل پیوستگی برای نشانگرهای رتروترنسپوزونی، 04/3 درصد بود. در تجزیه ارتباطی صفات بر اساس نشانگرهای رتروترنسپوزونی و با استفاده از مدل خطی مخلوط، به ترتیب 17 و 19 نشانگر رتروترنسپوزونی پیوسته با صفات در شرایط بهینه و کمبود فسفر شناسایی شد و نشانگر cfcr8-1 بین صفات در شرایط بهینه و کمبود فسفر مشترک بود. نتایج به دست آمده از این مطالعه، اطلاعات ارزشمندی در زمینه مبنای ژنتیکی صفات مورد مطالعه ارایه می دهد که می توان از این اطلاعات در برنامه های اصلاحی و تولید ارقام با میزان عملکرد بالا در آفتابگردان استفاده نمود.

  کلیدواژگان: آفتابگردان، تنوع ژنتیکی، عدم تعادل پیوستگی، فسفر، نشانگرهای مولکولی
 • رحمت الله کریمی زاده*، پیام پزشکپور، اصغر مهربان، پیمان شریفی، محمد برزعلی صفحات 197-209

  در این پژوهش، 12 ژنوتیپ امیدبخش عدس به همراه ارقام کیمیا و گچساران به مدت سه سال زراعی (92-1389) در مناطق گچساران، گنبد، خرم آباد و مغان کشت شدند. تجزیه واریانس AMMI نشان داد که اثرات محیط، ژنوتیپ، برهمکنش ژنوتیپ و محیط و شش مولفه اصلی اول معنی دار بودند. ژنوتیپ شماره چهار (1196 کیلوگرم در هکتار) بیشترین عملکرد دانه را داشت. شاخص ASV، ژنوتیپ های هشت، 11، 14، 10 و شش، شاخص SIPC، ژنوتیپ های نه، 14، 11، 10 و 12، شاخص EV، ژنوتیپ های نه، 12، 14، 10 و چهار، شاخص ZA، ژنوتیپ های 14، 11، نه، هشت و شش و شاخص WAAS، ژنوتیپ های 11، 14، هشت، شش و یک را به عنوان پایدارترین ژنوتیپ ها انتخاب کردند. بر اساس شاخص ssiASV، ژنوتیپ های چهار، هشت، شش، 10 و هفت، شاخص ssiSIPC، ژنوتیپ های نه، چهار، شش و هشت، شاخص ssiEV، ژنوتیپ های چهار، نه و 12، شاخص ssiZA، ژنوتیپ های شش، هشت، نه و چهار و شاخص ssiWAAS، ژنوتیپ های چهار، شش و هشت برترین ژنوتیپ ها از نظر عملکرد و پایداری بودند. بر اساس بای پلات AMMI1، ژنوتیپ های شش، چهار و هشت با عملکرد دانه بیشتر از عملکرد کل و کم ترین مقادیر IPCA1، به عنوان ژنوتیپ های پایدار با سازگاری عمومی بالا شناسایی شدند. در بای پلات AMMI2، ژنوتیپ های شماره چهار، هشت، نه و 12، علاوه بر پایداری عمومی بالا، دارای عملکرد دانه ای بالاتر از میانگین کل بودند. پایدارترین ژنوتیپ ها در شاخص برتری ژنوتیپ های شماره چهار و شش بودند. در مجموع و بر اساس شاخص های مختلف، ژنوتیپ های شماره چهار، شش و هشت در بسیاری از محیط ها، دارای عملکرد بالا و در بیشتر روش ها، دارای پایداری مطلوبی بودند و می توانند گزینه معرفی ارقام جدید باشند.

  کلیدواژگان: بای پلات، پایداری عملکرد، سازگاری، شاخص برتری، عدس
 • سید محمد علوی سینی*، احمد احمدپور جلگه، محمد بهروزه، مجید سلطانی صفحات 211-221

  کیفیت و کمیت زعفران، تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله شرایط اقلیمی قرار می گیرد. به همین منظور، اثر تاریخ انتقال بنه و وزن بنه بر ویژگی های کیفی و عملکرد زعفران، به صورت یک آزمایش فاکتوریل اسپلیت پلات در زمان و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در دو برداشت در سال های 96 و 97 در مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی جنوب استان کرمان ایستگاه اسفندقه بررسی شد. تیمارهای آزمایش از ترکیب سه تاریخ انتقال بنه (15 خرداد، 15 مرداد و 15 شهریور) در چهار وزن بنه (شش تا هشت، هشت تا 10، 12-10 و 20-12 گرم)  به دست آمد. میزان کروسین، پیکروکروسین و سافرانال، تعداد گل و عملکرد کلاله اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که  اثر تاریخ انتقال و وزن بنه و برهمکنش دو عامل بر تمامی صفات در طی دو سال معنی دار شد. بررسی جداگانه عوامل مورد بررسی طی دو سال نشان داد که در سال اول، اثر عامل تاریخ انتقال بنه بر تمامی صفات به غیر از میزان کروسین معنی دار بود و اثر وزن بنه و اثر متقابل وزن بنه در تاریخ انتقال بنه بر تمامی صفات کیفی و عملکردی زعفران معنی دار بود. بر اساس نتایج سال دوم، اثر تاریخ انتقال و وزن بنه و برهمکنش آن ها بر کروسین، سافرانال و پیکروکروسین معنی دار شد، ولی تنها اثر عامل تاریخ انتقال بنه بر صفات تعداد گل و عملکرد معنی دار بود. صفات کیفی تحت تاثیر اندازه بنه و تاریخ انتقال آن قرار گرفتند، به طوری که میزان سافرانال ، پیکروکروسین و کروسین دربنه های 20-12 گرم نسبت به سایر گروه های وزنی در بالاترین سطح قرار داشت؛ بنابراین برای تولید زعفران با عملکرد و کیفیت بالا (زعفران ممتاز)، استفاده از بنه های مادری درشت (بالای 10 گرم) و کشت در خرداد ماه توصیه می شود.

  کلیدواژگان: پیکروکروسین، تاریخ انتقال بنه، تعداد گل، سافرانال، کروسین
 • سیده اسیه جلالی، فائزه زعفریان*، رقیه حسن پور، ارسطو عباسیان صفحات 223-233

  به منظور بررسی اثر بیوچار و اسید سالیسیلیک بر گیاه پالایی فلز سنگین سرب (Pb) توسط سورگوم (Sorghum bicolor L.)، آزمایشی به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار در گلخانه دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری در سال 1398 انجام شد. تیمارها شامل پنج سطح سرب (صفر (شاهد)، 400، 800، 1200 و 1600 میلی‏گرم سرب در کیلو‏‏‏‏‏‏‏گرم خاک)، دو سطح بیوچار (عدم مصرف و مصرف 20 گرم بیوچار در کیلوگرم خاک) و دو سطح اسید سالیسیلیک (عدم محلول‏پاشی و محلول‏پاشی دو میلی مولار) بودند. وزن خشک شاخساره و ریشه، غلظت سرب در شاخساره، ریشه و خاک، شاخص تحمل، فاکتور انتقال و تجمع زیستی شاخساره و میزان جذب سرب در شاخساره اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که کاربرد بیوچار و اسید سالیسیلیک، سبب کاهش اثر منفی سرب در وزن خشک سورگوم و بهبود صفات مرتبط با گیاه پالایی شدند. بیشترین غلظت سرب شاخساره و ریشه (به ترتیب 17/671 و 70/398 میلی گرم سرب در کیلوگرم ماده خشک) در تیمار مصرف توام بیوچار و اسید سالیسیلیک در 1600 میلی گرم سرب خاک به دست آمد. به طور کلی نتایج نشان داد که کاربرد بیوچار و اسید سالیسیلیک در گیاه سورگوم، سبب بهبود استخراج گیاهی سرب در خاک آلوده می شود.

  کلیدواژگان: استخراج گیاهی، جذب سرب، خاک، فلز سنگین، وزن خشک
 • مریم محمدی، امین ابراهیمی *، محمدرضا عامریان صفحات 225-237

  دایوسجنین (Diosgenin) یکی از مهم‌ترین ترکیبات دارویی جهان محسوب می شود؛ با این وجود اطلاعات اندکی درباره مسیر بیوسنتز این متابولیت ارزشمند در شنبلیله در دسترس است. با توجه به اهمیت تولید بیشتر دایوسجنین، کاربرد محرک های مختلف با هدف افزایش تولید آن، یک موضوع تحقیقاتی جذاب به شمار می رود. این پژوهش با هدف افزایش تظاهر برخی از ژن های دخیل در مسیر بیوسنتز دایوسجنین در گیاهان شنبلیله تیمار شده با تنش شوری و سطوح مختلف ملاتونین انجام شد. تیمارهای این آزمایش شامل سطوح مختلف شوری (صفر، 150 و 300 میلی مولار)، ملاتونین (صفر، 30، 60 و 90(ppm  و اثرات متقابل سطوح مختلف تنش شوری و ملاتونین بود. تظاهر ژن های Cycloartenol synthase، 26-o-Beta glucosidase و C4-demethylase در تیمار شوری 150 میلی مولار و ترکیب با ppm60 ملاتونین، به‌ترتیب هفت، پنج و چهار برابر نسبت به تیمار شاهد افزایش یافت، درحالی که تظاهر ژن های C22-hydroxylase و Δ7-reductase تحت تاثیر همه تیمارهای آزمایشی پایین بود (کاهش یافت). در مجموع نتایج تحقیق حاضر نشان داد که کاربرد سطوح مختلف ملاتونین در گیاهان تیمار شده با تنش شوری و گیاهان شاهد، قادر خواهد بود تا به عنوان یک محرک عملکردی مناسب، تظاهر ژن های دخیل در مسیر بیوسنتز دایوسجنین را افزایش دهد. نتایج این پژوهش در مهندسی مسیر این متابولیت ارزشمند دارویی کاربرد دارد

  کلیدواژگان: تظاهر ژن، متابولیت ثانویه، محتوای دایوسجنین، ملاتونین، 26-o-Beta glucosidase
 • محمد بصیری، امین ابراهیمی، سجاد رشیدی منفرد *، مهدی رضایی، مختار جلالی جواران صفحات 239-253

  پروتیین استریکتوزیدین یکی از آنزیم‌های کلیدی مسیر بیوسنتز ایندول آلکالوییدهای گیاهی است. در حال حاضر، هیچ اطلاعاتی درباره توالی ژن استریکتوزیدین در پایگاه‌های اطلاعاتی مختلف برای گیاه خشخاش ثبت نشده است. بنابراین، این تحقیق با هدف جداسازی توالی کامل ژن استریکتوزیدین، آنالیزهای بیوانفورماتیکی و بررسی بیان آن در اندام های مختلفPapaver somniferum  و bracteatum Papaver انجام شد. توالی توافقی ژن STR با 1179 جفت باز، پس از شناسایی توالی های توافقی حاصل از سره کردن خوانش های مشابه در گونه های نزدیک به دست آمد. مطالعات فیلوژنی نشان داد که بخش انتهایی این آنزیم، دارای بیشترین حفاظت شدگی است. در ضمن، محدوده دمین عملکردی پروتیین استریکتوزیدین شامل باقیمانده‏های 181 تا 268 بود. با توجه به جداسازی طول کامل توالی توافقی ژن استریکتوزیدین، پیش بینی ساختار سوم پروتیین آن با استفاده از روش مقایسه ای حاصل از برنامه Modeller و پیش بینی و شبیه سازی دینامیک مولکولی آن با استفاده از نرم افزار GROMACS انجام شد. نتایج پیش بینی و ارزیابی ساختار سوم، بیانگر پایداری ساختاری مدل پیش بینی شده بود. در نهایت بررسی بیان ژن استریکتوزیدین در بافت های برگ، ساقه و غوزه گیاه خشخاش نشان داد که میزان بیان این ژن در بافت های مورد مطالعه به ترتیب حدود 12، 09/4 و 3/1 برابر ریشه به عنوان شاهد بود. همچنین در گیاه شقایق کبیر، ریشه بیشترین بیان (بیش از پنج برابر کپسول) را به خود اختصاص داد، درحالی که میزان بیان ساقه و برگ به ترتیب بیش از سه و 5/2 برابر کپسول بود. نتایج این تحقیق، امکان دستورزی ژن استریکتوزیدین با هدف مهندسی مسیر آلکالوییدهای خشخاش را فراهم می آورد.

  کلیدواژگان: بیان ژن، بیوسنتز ایندول آلکالوئیدها، خشخاش، جداسازی، ژن استریکتوزیدین
|
 • Shokoufeh Dastneshan, Mohammadreza Bihamta *, Alireza Abbasi, Manijeh Sabokdast Nodehi Pages 1-14
  Drought stress is one of the important non-biological stresses for plants such as beans because it affects the growth, development and yield of the plant. Therefore, identification of drought tolerant genotypes is very important. One of the effective ways in identifying drought tolerant genotypes is biochemical investigation and relative genes expression involved in drought stress. Therefore, the present study was performed on a number of bean genotypes including Khomein, COS-16, D81083 and KS-10012 as factorial complete randomized block design. Drought stress was applied at the levels of severe stress (25% field capacity), mild stress (75% field capacity) and normal irrigation (100% field capacity) and then the relative water content, electrolyte leakage, proline, malondialdehyde and gene expression (NCED, CDPK1, PIP1 and NAC) were evaluated. Results showed that the highest and lowest electrolyte leakage traits belonged to Khomein genotypes with 77.66% and COS-16 with 25%, respectively. The highest relative water content of leaf belonged to COS-16 genotype at mild stress of 80.66% and the lowest to khomein genotype at severe stress of 25%. Increasing trend of proline content was observed in all genotypes from 100% of irrigation to mild and severe stresses. Also, increasing trend of malondialdehyde was observed in severe stress compared to control, on the other hand, Khomein genotype with the highest malondialdehyde rank a and COS-16 genotype with the lowest malondialdehyde genotype f were considered with Tukey test. Relative increase of NCED, NAC and CDPK1 gene expression was observed in severe stress compared to mild stress. Different relative expression of PIP1 gene was also observed at different stress levels (75% and 25% of field capacity). In general, it can be concluded that among the genotypes studied, COS-16 had the highest and Khomein genotype had the least tolerance to drought stress.
  Keywords: electrolyte leakage, gene expression, Malondialdehyde, proline, relative water content
 • Nasim Gholami, Ahmad Nezami *, Mohammad Kafi, Jafar Nabati Pages 15-33

  Identify the freezing tolerant cultivars is a suitable approach for the success of lentil sowing in autumn. In this respect, an augmented experience was carried out to evaluate freezing tolerance of 259 lentil accessions during the 2016-2017 growing seasons in Mashhad. During the growing season, the phenologic growth stages of the plants and the survival percentage affected by winter hardiness were recorded, and at the end of the growing season, morphological traits, seed yield and components were determined. The lowest recorded temperature during the growing season was -13ºC. Survival percentage varied between 0 and 100% and the highest survival percentage (100%) and maximum plant height (53cm) were found in MLC13 MLC409, respectively. Six accessions (MLC424، MLC286, MLC409, MLC303، MLC334 and MLC407) were identified as freezing tolerant. Among freezing tolerant accessions, MLC424, MLC286, MLC409, MLC303, MLC334 and MLC407 had the highest seed yield (154, 192, 220, 144, 225 and 264 g.m،2), respectively. There was a high correlation between survival percentage and seed yield and components. Based on the results, more precise assessment of physiological processes involved in freezing tolerance of lentil accessions in the controlled condition and accessing to winter hardness genotyped is necessary.

  Keywords: Augmented, cold, Freezing tolerance, Survival, yield
 • Shakiba Shahmoradi * Pages 35-44
  Barley has two types of two-row and six-row with different characteristics, therefore due to different climatic conditions and different uses of this crop, better identification of these characteristics will lead to proper use of them. In this research, 707 barley genotypes including 210 two-row and 497 six-row barleies were selected from the germplasm collection of the National Plant Gene Bank of Iran and were evaluated in the research field of Seed and Plant Improvement Institute in Karaj. The phenological, morphological and agronomic traits were recorded. According to the climatic characteristics of the origin of each genotype and the Gosan Xerotermic coefficient, genotypes were classified into four climatic groups. Results of one-way analysis of variance and mean comparison of evaluated traits indicated that, the two-row barley had a shorter vegetative period and reproductive growth, and had early maturity than the six rows. The average weight of 100 seeds in two-row barley genotypes was significantly higher than the six-row, which appears to be due to smaller seedlings of lateral florets in the six-row genotypes. The overall results showed that spike type in barley effects on morphological, agronomic and phonological traits of the crop and is related to climatic condition of origin, so, it seems that the type of spike like all other traits, has evolved to adapt to the climate of the plant's habitat.
  Keywords: Barley, Climate, Spike type, two rows, six rows
 • Sorayya Navid, MohammadReza Jahansooz *, Saeid Soufizadeh Pages 45-62

  A two-year experiment was conducted as completely randomized block design with three replicates on the field conditions, at the Agricultural Research Institute of Atomic Energy Organization in Karaj (2014-2015) and Agricultural Research Station of the College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran in Karaj (2016-2017). Treatments included 14 barley and two triticale cultivars. Based on the results, there were significant differences between measured traits in the most of the studied cultivars. In both years of the experiment, the newer, six rows and dwarf cultivars (Fajr 30 and Reyhan 03) and Roudasht (improved with gamma-irradiated) had higher grain and biological yields and harvest index and more essential morphological traits than older cultivars and they were more suitable for cultivation in Alborz province. Result also showed that in most traits, triticale cultivars (Sanabad and Joualino) had considerable advantage over barley cultivars in case of most traits. Therefore, it can be considered as an alternative or complementary plant for providing human food as well as livestock feed in Alborz province. In the new barley cultivars, grain yield and the number of fertile tiller in plant and spikes per unite area increase and a plant height decrease improved the harvest index. Therefore, in the triticale cultivars, both biological and grain yields increases, followed by an increase in the number of seeds per spike, 1000 seed weight, plant height and spike and peduncle lengths, improved the harvest index. Due to the grouping of high yielding cultivars (Fajr 30, Reyhan 03, Roudasht) and triticale cultivars in separate clusters at Euclidean distance 10, and considering that these cultivars had suitable traits related to yield, so it could be cross these cultivars with low yield cultivars as parents in breeding programs to introduce cultivars with suitable crossing characteristics and better than parrents.

  Keywords: Barley, Biological yield, Cluster Analysis, harvest index, Plant height
 • AliAkbar Ghanbari * Pages 63-71

  Identification of bean genotypes in terms of water use efficiency is important in developing a breeding program to improve cultivars efficient in water use under water deficit conditions. Different indicators are used to better understand the response of cultivars to water scarcity. One of the indicators that can help in selecting the best genotypes under stress conditions is the yield efficiency index. Therefore, to determine the yield, yield components and efficiency index of beans under water deficit condition, this experiment was performed as split plots in a randomized complete block design with four replications. Irrigation conditions (normal and stress) in the main plots and eight bean genotypes in the sub-plots were investigated. Analysis of variance of traits showed that growth period, yield and yield components were significantly different in the evaluated genotypes. Water deficit stress reduced grain yield of genotypes by 47%. AND1007 and COS16 genotypes had the highest grain yield efficiency index, respectively. These two genotypes, along with MCD4011 and WA4502-1, were classified as efficient water consumers. Based on susceptibility and resistance indices, the best genotypes were AND1007, COS16 and MCD4011. In general, the grain yield efficiency index is a good criterion for determining the response of bean genotypes to water deficit stress. Cultivars that produce higher yields under stress conditions and respond well to optimal irrigation are the most desirable genotypes because they are able to maintain their high yield potential over a wide range of available water.

  Keywords: common bean, genotype, GYEI, yield, Water deficit
 • Roya Mahmoudieh Champiri, MohammadAli Aboutalebian * Pages 73-86

  To evaluate the effect of two species of mycorrhiza on physiological characteristics and yield of two wheat cultivars under salinity stress, a field experiment was conducted as split plot based on a randomized complete block design with three replications during two cropping years (2014-2016) in Isfahan. Irrigation of plants with two saline water (3 and 11 dS/m electrical conductivity) were main plots and mycorrhiza (G. intraradices, G. mossea and non-application) and two wheat cultivars (Arg and Parsi) were subplots. The results of combined analysis showed that salinity decreased the maximum leaf area index, SPAD index, root colonization and yield by 8.5, 20.7, 17 and 35.5%, respectively, and increased the shoot sodium 84%. Application of mycorrhiza decreased shoot sodium by 33% and an increaseed SPAD, proline and yield by 10, 21.5 and 14.4%, respectively. Salinity caused 22% reduction in the maximum leaf area index of Parsi cultivar. Mossea species caused 6% reduction in the Arg maximum leaf area index and 37% increase in the total leaf protein of both cultivars. In most of the studied traits, both species of mycorrhiza showed high usefulness in comparison with non-inoculation treatment, and of course, the species of G. mossea had a significant effect on increasing grain yield. In general, under salinity stress, mycorrhiza fungus application, especially mossea and Arg cultivar, is recommended.

  Keywords: Colonization, Grain yield, leaf area index, proline, sodium
 • Neda Amiri-Darban, Ghorban Nourmohammadi, AmirHossein Shirani Rad *, Seyed MohammadJavad Mirhadi, Islam Majidi Heravan Pages 87-99

  A two-year experiment (2017-2019) was conducted at Karaj, Iran, to investigate the effect of ammonium and potassium sulfates on the physiological traits and seed and oil yields of camelina under late-season deficit irrigation conditions. The experiment was carried out as a split plot-factorial in a randomized complete block design with three replicates and irrigation regimes (full irrigation, restricted irrigation from flowering and siliqueformation stages) as the main plots and a combination of ammonium sulfate (0, 25, 50, and 75 kg ha-1) and potassium sulfate (0, 25, 50, and 75 kg ha-1) fertilizers as the subplots. Leaf relative water content, canopy temperature, stomata resistance, proline, carbohydrate, chlorophyll and seed and oil yields were affected by the three-way interaction between irrigation regime, ammonium and potassium sulfates. Camelina seed and oil yields were 2470 and 833 kg ha-1 in full irrigation, 613 and 118 kg ha-1 in restricted irrigation from the flowering stage, and 1320 and 407 kg ha-1 in restricted irrigation from the silique formation stages, respectively. Application of ammonium and potassium sulfates increased seed and oil yields in all irrigation treatments. The maximum seed and oil yields were obtained from 75 kg ha-1 ammonium + 75 kg ha-1 potassium sulfates with the averages of 1950 and 643 kg ha-1, respectively. The results of this study suggest that the application of 75 kg ha-1 ammonium + 75 kg ha-1 potassium sulfates can improve the camelina seed and oil yields under full irrigation and late-season drought stress treatments.

  Keywords: Canopy temperature, fertilization, photosynthesis, relative water content, Restricted irrigation
 • Zahra Barzegari, Alireza Ghasemian *, Seyede Yalda. Raeesi Sadati, Asadollah Asadi, Seyed Mehdi Razavi, Soodabeh Jahanbakhsh Pages 101-114

  Since potassium plays an important role in the vital activities of the plant and is one of the inhibitors of the destructive effects of drought stress. In order to investigate the effect of potassium nano-chelated on some physiological and morphological characteristics of wheat in drought stress conditions, a factorial experiment in the form of a completely randomized basic design with three replications was performed in potted culture in the greenhouse of Mohaghegh Ardabili University. The factors include the first factor of drought stress at three levels of osmotic potential (0, -4 and -8 Bar), the second factor of wheat cultivars (Rasad and Gascogn) and the third factor including nano-chelated potassium (non-application of nano-chelated potassium, 35 and 65 mg /litr). Foliar application of nano-chelated potassium and drought stress with polyethylene glycol 6000 was applied simultaneously to plants in three to five leaves stage for five days and then samples were taken from control and treated samples. Foliar application of nano-chelated potassium increased the amount of photosynthetic pigments, leaf chlorophyll index, quantum yield, height of aerial and terrestrial organs, dry and wet weight of stems and roots. Drought stress reduced maximum fluorescence, quantum yield, chlorophyll a, chlorophyll b and total chlorophyll and the average stem length, internode length, leaf length, root length and also reduced wet and dry stem weight. Among the studied cultivars, the highest amount of measured physiological and morphological traits under drought condition was related to Gascogn cultivar. In other words, this cultivar showed a better response to drought stress under foliar application of potassium nano-chelated, which indicates greater tolerance of this cultivar to drought stress. In general, the application of nano-chelated potassium at a concentration of 35 mg / l moderated the damaging effects of drought stress and increased plant defense mechanisms, especially improving the plant's photosynthetic system.

  Keywords: Drought stress, fluorescence, photosynthetic pigments, nano-chelated potassium, wheat bread.
 • Maryam Habibi, Faezeh Zaefarian *, Farhad Rejali, Nadali Bagheri Pages 115-126
  In order to evaluate the effect of two isolates of arbuscular mycorrhizal fungus in saffron rhizosphere on some of saffron agronomic traits under different irrigation regimes, an experiment was conducted as split plots factorial in a randomized completely design with three replications at the Institute of Soil and Water Research, Karaj, Iran. The treatments consisted of three irrigation regimes (normal irrigation (control), irrigation cut off at the beginning of the growing season and at the beginning and middle of the growing season) as the main factors, three organic planting media (no organic fertilizer, vermicompost (20 t.ha-1) and biochar (10 t.ha-1) and arbuscular mycorrhizal fungal in three levels (no application, isolate a and isolate b) as a sub factors. Molecular findings indicated that, both strains isolated from saffron rhizosphere belonged to Rhizophagus irregularis. The results showed that the interaction effect of water stress and planting media on economic yield and also, the interaction effect of water stress, planting media and R. irregularis fungus on leaf number, fresh and dry weights and corm weight and diameter per pot were significant. The highest yield (0.062 g/pot) belonged to the full irrigation with biochar. Meanwhile, the highest leaves number (180), fresh and dry weights (90.2 and 23.96 g, respectively) and corm weight (7.67 g) and diameter (2.38 cm) per pot were obtained at full irrigation with biochar and Rhizophagus irregularis isolate b. In general, the use of biochar fertilizer with Rhizophagus irregularis isolate b had the greatest effect on the measured traits of saffron in different irrigation regimes.
  Keywords: arbuscular mycorrhizal, Biochar, Irrigation cut off, Molecular identification, vermicompost
 • Negar Salehi, Hassan Alizadeh *, Reza Salehi Pages 127-135
  An experiment was conducted to evaluate the effect of different methods of weed control on lettuce yield and its components, in the spring of 2014. The experiment was performed on a randomized complete block design with three replications at the educational and research field of College of Agriculture and Natural Resources of University of Tehran. Treatments were black polyethylene mulch, wheat straw mulch, trifluralin (2 L/ha), trifluralin (2 L/ha) + hand weeding, pendimethalin (2 L/ha), pendimethalin (2 L/ha) + hand weeding, paraquat (2 L/ha) (protected, just between rows), cultivation, two stages of hand weeding and a weed infested plot. Results showed that different treatments influenced lettuce head (weight, number of leaves, stem weight) and weed dry matter significantly. Black polyethylene mulch with 100%, pendimethalin + hand weeding with 89% , two stages of hand weeding with 88% and trifluralin + hand weeding with 86% influence were the best treatments in term of weed control, while cultivation with 40%, showed lowest impact on weed control compare to weed infested plot. The highest yield of lettuce head was observed in black polyethylene mulch (1063 g), pendimethalin + hand weeding (984 g) and two stages of hand weeding (999 g) which were economically practical.
  Keywords: Black polyethylene mulch, pendimethalin, Trifluralin, wheat straw mulch
 • Atefeh Majidi, Alireza Abbasi *, Sajad Rashidi Monfared Pages 137-152

  Tocopherols (Vitamin E) are an important group of organic compounds that realize vital activities in plant cells. They protect the photosynthetic system from photooxidation damages and prevent the lipid peroxidation of the chloroplast membrane. The presence of this plant organic compound in human nutrition is essential. In this research, six genes involved in the biosynthesis pathway of vitamin E including HPPD/ PDS1, VTE5, HPT/ VTE2, VTE3/ APG1/ IE35, TC/ VTE1, γ-TMT/ VTE4 and their products are identified in lentil plant using databases and bioinformatics software. After this identification, genes are implemented for breeding purposes of lentil through traditional breeding or modern biotechnology methods. According to the phylogenetic tree obtained by the MEGA 7 program, it was observed that most of these genes in the lentil have high homology to legume plants such as chickpea and alfalfa. In addition, the prediction of the presence of conserved domains revealed that the HPPD protein had two domains and one subdomain, and each of the proteins γ-TMT and VTE3 had only one conserved domain. Moreover, the results of the proteins description using ProtParam tool showed that the highest frequency with respect to the amino acids belonged to leucine, serine and glycine; by contrast, selenocysteine and pyrrolysine had the lowest frequency. The use of the DeepLoc-1.0 program predicted that only HPPD proteins were soluble in the cytoplasm, while five other proteins were located in the intermembrane space.

  Keywords: Bioinformatics, Gene, Lentil, Protein, vitamin E
 • Ali Moumeni, Mehrdad Amooghli-Tabari, Majid Sattari, Atefeh Khandan, Vahid Khosravi, Mohammad Mohammadian Pages 153-164

  Rice breeding with genetic background of Iranian cultivars provides an opportunity to improve these cultivars that have high adaptability to the environment and favorable marketability. Therefore, seven promising lines, orginiated from cross combinations of Iranian and exotic rice genotypes, along with two check varieties including Tarom-Mahali and Shiroudi were evaluated in four experimental fields in Mazandaran provinces located in east zone (Behshahr), centre (Babol), west (Tonekabon) and Rice Research Instutute (Amol) in a randomized complete block design (RCBD) with three replicates during 2016-2017 (totally eight environments). Results of simple variance analysis showed that there were significant differences between genotypes for number of days to 50% of flowering, plant height, number of fertile tillers and grain yield. Combined analysis variance indicated that the effect of genotype and interaction effects of year and location and also year and location and genotype on grain yield were siginificant. G5 genotype had the highest yield in all environments and G1 genotype was in the second place in terms of yield. Stability analysis through AMMI method indicated that rice promising line G5 (DAH, originated from cross between Dasht and Ahlami-tarom) showed high of grain yield (5888.7 Kg/ha in average) and performed stable situation over environments, G1 genotype (AHS, a cross between Ahlami-tarom and Sepidroud) with 5312.1 Kg grain yield /ha in average, showed moderate stability in most of the environments.

  Keywords: Combined analysis, grain yield, promising lines, rice breeding, stability
 • Shiva Akbari, Iraj Alahdadi *, Majid Ghorbani Javid, Kourosh Kabiri, Elias Soltani Pages 165-177

  To study the effect of slow release hydrogel-urea complex (SRHUC) on chlorophyll fluorescence and morphological parameters of barley under drought stress, an experiment was performed in 2017-2018 as factorial in Randomized Complete Block Design (RCBD) with three replications in the greenhouse of Aburaihan campus of University of Tehran. The combination of factorial levels were as fertilization factor containing nitrogen (N) from urea source in five levels of no N application, equivalent 125 and 65 kg.ha-1 N without and with SRHUC as CU-N125, CU-N65, SRHUC-N125 and SRHUC-N65, respectivly and drought stress in three levels of 70, 50 and 30% FC. Drought stress decreased flag leaf area and the lowest value (13.12 cm2) belonged to 30% FC. Furthermoreit decreased flag leaf dry weight, total number of tiller and SPAD index. SRHUC-N125, SRHUC-N65 and CU-N125 have showed the highest values of maximum (Fm) and variable (Fv) fluorescences. In 50% FC, N-containing treatmenats had the highest Fv/Fo and SRHUC treatments showed the highest performance index based on absorption (PIABS) that were equal to 1.66 and 1.60. In 30% FC, the lowest value (10913) of minimum fluorescence (Fo) was related to SRHUC-N125. SRHUC-N125 caused the highest flag leaf area (16.8cm2), stem diameter (4.2 mm) and SPAD index (43.6). It can be concluded that better N availability in Goharan cultivar, had favorable effects on chlorophyll fluorescence and growth parameters, especially in drought stress, and SRHUC application might result in more appropriate chlorophyll fluorescence and growth characteristics.

  Keywords: Chlorophyll fluorescence parameters, Fv, Fo, flag leaf area, PIABS, Stem diameter
 • Maryam Rasoulzadeh Aghdam, Darvishzaeh Reza *, Ebrahim Sepehr, Hadi Alipour Pages 179-196

  Sunflower (Helianthus annuus L.) is one of the most valuable agricultural products, mainly cultivated for edible oil. Phosphorus is a suitable nutrient in plants that plays key roles in several cellular structures and catalytic functions of enzymes involved in metabolism. In order to produce and develop phosphorus-efficient cultivars, 100 sunflower lines from different parts of the world were evaluated in an experiment based on agro-morphological traits under two optimal and phosphorus deficient conditions in a completely randomized design with three replications in pots in 2017-18 cropping season. Based on results of descriptive statistics, the average of most studied traits was reduced in phosphorus deficient compared to optimal conditions, and the most damage caused by phosphorus deficiency were observed in plant phosphorus percentage, grain yield per plant and head and plant dried weights, respectively. In population structure analysis based on 128 IRAP and 120 REMAP markers, two sub-populations (K=2) were identified in association panel and amount of linkage disequilibrium for the retrotransposon based molecular markers was 3.4%. In association analysis using MLM model, 17 and 19 markers were identified for traits in optimal and phosphorus deficient conditions, respectively and the cfcr8-1 marker was common between traits in optimal and phosphorus deficient conditions. The results obtained from this study present valuable information on the genetic basis of studied traits that can be used for breeding and developing high performance varieties in sunflower.

  Keywords: Genetic diversity, linkage disequilibrium mapping, Molecular markers, Phosphorous, Sunflower
 • Rahmatollah Karimizadeh *, Payam Pezeshkpour, Asghar Mehraban, Peyman Sharifi, Mohammad Barzali Pages 197-209

  In this study, 12 promising lentil genotypes along with Kimia and Gachsaran cultivars were cultivated during three cropping years (2010-2011) in Gachsaran, Gonbad, Khorramabad and Moghan regions. AMMI analysis of variance showed that the effects of environment, genotype and their interaction and the first six main components were significant. Genotype 4 (1196 kg / ha) had the highest grain yield. 8, 11, 14, 10 and 6 genotypes based on ASV index, 9, 14, 11, 10 and 12 genotypes based on SIPC index, 9, 12, 14, 10 and 4 genotypes based on EV index, selected genotypes 14, 11, 9, 8 and 6 based on ZA index and 11, 14, 8, 6 and 1 genotypes based on WAAS index were selected as the most stable genotypes. The best genotypes in terms of yield and stability were  4, 8, 6, 10 and 7 genotypes based on ssiASV, 9, 4, 6 and 8 genotypes based on ssiSIPC index, 4, 9 and 12 genotypes based on ssiEV index, 6, 8, 9 and 4 genotypes based on ssiZA index and 4, 6 and 8 genotypes based on ssiWAAS index.  Based on AMMI1 biplot, 6, 4 and 8 genotypes with mean grain yield higher than total yield average and lowest values of IPCA1 were identified as stable genotypes with high general compatibility. In AMMI2 biplot, 4, 8, 9 and 12 genotypes high general stability and higher grain yield than the total average. The most stable genotypes in the superiority index were 4 and 6 genotypes. In general, based on different indices, 4, 6 and 8 genotypes had high yield in many environments and in the most methods, had good stability and could be candidates for introduction of new cultivars.

  Keywords: Adaptability, Biplot, Lentil, Priority index, Yield stability
 • Seid Mohammad Alavi Siney *, Ahmad Ahmadpour Jolgeh, Mohammad Behroozeh, Majid Soltani Pages 211-221

  The quality and quantity of saffron are affected by several factors, including climatic and environmental conditions. In order to investigate the effects of corm transfer date and weight on qualitative characteristics and yield of saffron (Crocus sativus L.), an experiment was carried out as a split factorial in time based on randomized complete blocks design with three replications in two harvests at the Southern Kerman Agricultural and Natural Resources Research and Education Center (Sfandagheh station) in 2017-2018. Experimental treatments were three corm transfer dates (4 June, 5 August and 5 September) and four corm weights (6-8, 8-10, 10-12 and 12-20 g). Crocin, picrocrocin, and safranal contents, flower number and dried stigma yield were measured. The results showed that the effect of corm transfer date and weight and their interaction were significant on the all traits during two years. A separate analysis of the studied factors in two years showed that in the first year, the effect of corm transfer date was significant on taste, aroma, number of flowers and saffron yield but not significant on its pigment content. Effect of corm weight and interaction of corm weight and transfer date were significant on all quality and yield traits of saffron. The results in second year showed that the effect of corm transfer date and weight and their interaction were significant on color and flavor, but for flower traits and yield, only the effect of corm transfer date was significant. Qualitative traits were affected by the corm size and its transfer date. 12-20 g corms had the highest safranal, picrocrocin and crocin content compared to other weight groups. Therefore, it can be concluded that, for the production of high-yield and quality saffron (premium saffron), it is recommended to use large mother corms (above 10 grams) and cultivation in June.

  Keywords: Corm transfer date, Crocin, Number of flower, Picrocrocin, safranal
 • Seyedeh Asieh Jalali, Faezeh Zaefarian *, Roghayeh Hasanpour, Arastoo Abbasian Pages 223-233

  In order to investigate the effect of biochar and salicylic acid on phytoremediation of sorghum (Sorghum bicolor L.) to lead heavy metal (Pb), a factorial experiment was conducted in a completely randomized design with 4 replications in the greenhouse of Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University in 2019. Treatments were five levels of lead (0, 400, 800, 1200 and 1600 mg Pb kg-1 soil), two levels of biochar (no-consumption and consumption of 20 g biochar kg-1soil) and two levels of salicylic acid (no-foliar application and 2 mM foliar application). Shoot and root dry weights, tolerance index, Pb concentration in shoot, root and soil, transfer and bioaccumulation factors and Pb uptake in the shoot were measured. The results showed that the application of biochar and salicylic acid reduced the negative effect of Pb on dry weight of sorghum and improved traits related to phytoremediation. The highest Pb concentration in shoot and root (671.17 and 398.70 mg Pb kg-1 dry matter, respectively) were obtained in the combined treatment of biochar and salicylic acid application at 1600 mg Pb kg-1 soil. Generally, the results showed that biochar and salicylic acid application in sorghum improves Pb phytoextraction in contaminated soil.

  Keywords: dry weight, Heavy metal, Lead uptake, Phytoextraction, soil
 • Maryam Mohamadi, Amin Ebrahimi *, Mohammadreza Amerian Pages 225-237

  Diosgenin is one of the most important medicinal compounds in the world; however, little information is available on the biosynthetic pathway of this valuable metabolite in fenugreek. Given the importance of increasing the production of diosgenin, the application of various stimulants to enhance its production might be an interesting research topic. The aim of this study was to increase the expression of some genes involved in the biosynthesis pathway of diosgenin in fenugreek plants treated with salinity stress and different levels of melatonin. Treatments in this experiment included different salinity levels (0, 150 and 300 mM), different levels of melatonin (0, 30, 60 and 90 ppm) and a combination of different levels of salinity and melatonin. The expression of Cycloartenol synthase، 26-o-Beta glucosidase ,C4-demethylase in 150 mM and 60 ppm melatonin salinity treatments increased 7, 5 and 4 times compared to the control treatment (no melatonin application and salinity stress), respectively. The expression of C22-hydroxylase and Δ7-reductase genes was less affected by all experimental treatments. Overall, the results of the present study showed that the application of melatonin in fenugreek under salinity stress substantially increases the expression of genes involved in the biosynthesis pathway of diosgenin as a suitable functional stimulus.  The results of this research could be used in the pathway engineering of this valuable medicinal metabolite.

  Keywords: 26-o-Beta glucosidase, Diosgenin content, gene expression, melatonin, secondary metabolite
 • Mohammad Basiri, Amin Ebrahimi, Sajad Rashidi Monfarad *, Mahedi Rezaei, Mokhtar Jalali-Javaran Pages 239-253

  Strictosidine synthase protein is one of the key enzymes involved in the biosynthesis of plant alkaloids. To date, no information on strictosidine synthase sequences of Papaver somniferum has been recorded in various databases. Therefore, the aim of this study was to isolate the complete ORF sequence of strictosidine gene, bioinformatics analysis of this gene and study its expression in different organs of Papaver somniferum and Papaver bracteatum. The consensus sequence of strictosidine gene with 1179 bp was obtained after identifying the consensus sequence resulting from assembling similar readings in related species. Also, the strong sequence conservation was observed in the terminal parts of the strictosidine synthase enzyme. Due to the isolation of the full length of the consensus sequence, the prediction of its third protein structure was performed using the comparative method obtained from the Modeller program and its molecular dynamics was predicted and simulated using the GROMACS software. The results of prediction and evaluation of the third structure indicated the structural stability of the predicted model. Finally, the expression of strictosidine synthase gene expression in the leaf, stem and capsule tissues of Papaver somniferum was 12, 4.09 and 1.3 times more than the root as a control, respectively. Also, in Papaver bracteatum, the root had the highest expression (5 times than the capsule) and the stem (3 times than the capsule) and the leaf (2.5 times than the capsule) took the next ranks. The results of this study provide the possibility of STR gene manipulating with the aim of engineering the pathway of Papaver alkaloids.

  Keywords: gene expression, Gene isolation, Indole alkaloid biosynthesis, Papaver, Strictosidine gene