فهرست مطالب

مطالعات راهبردی فرهنگ - پیاپی 3 (پاییز 1400)
 • پیاپی 3 (پاییز 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/09/30
 • تعداد عناوین: 6
|
 • محمد محسنی تنکابنی*، سید مهدی شریفی، سیاوش صلواتیان صفحات 9-34
  در حوزه خبر و اطلاع‎ رسانی، با ورود و گسترش رسانه ها و شبکه های اجتماعی و تنوع پلتفرم های رسانه ای در دنیای امروز، میزان وابستگی مخاطبان به رسانه ملی برای کسب اخبار و اطلاعات بسیار کاهش یافته است. در این پژوهش بررسی شده است که هم گرایی رسانه ای، چه در تولید رسانه ای و چه در مصرف رسانه ای، چگونه یکی از اصلی ترین راهبردهای رسانه ای برای تطبیق سازمان رسانه ای (به طور مشخص شبکه خبر) با شرایط روز بازار فناوری و نیاز مخاطبان است. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق کیفی تحلیل مضمون و با ابزار مصاحبه عمیق و با نمونه گیری نظری از سه دسته مختلف جامعه آماری (شامل مدیران و مسیولان سازمان صداوسیما، استادان دانشگاه و متخصصان فعال رسانه ای) صورت گرفته و یافته های آن نیز با استفاده از نرم افزار تحلیل کیفی MAXQDA کدگذاری و تحلیل شده است. با تحلیل کدهای استخراج شده از این پژوهش، پنج راهبرد اصلی برای بهره مندی شبکه خبر از ظرفیت های هم گرایی رسانه ای استخراج شدند: 1. هم گرایی در مالکیت پلتفرم ها و ابزارها؛ 2. آموزش و نهادینه شدن فرهنگ هم گرایی؛ 3. هم گرایی در ارایه پیام به مخاطب؛ 4. هم گرایی تاکتیکی با دیگر فضاهای رسانه ای و 5. هم گرایی ساختاری. همچنین راهکارهای اجرایی هر راهبرد ارزیابی و تحلیل شدند.
  کلیدواژگان: مدیریت رسانه، هم گرایی رسانه ای، رسانه های اجتماعی، پلتفرم های رسانه ای، شبکه خبر
 • سید محمدوهاب نازاریان* صفحات 35-60
  با وقوع انقلاب اسلامی و تثبیت و یکدستی آن، سیاست های فرهنگی جدید پیاده شد که زندگی روزمره هدف مستقیم آن بود. بدین منظور، روابط قدرت به سرعت دگرگون شد و تمام هستی های اجتماعی، چه انسانی و چه مصنوعات و اشیا، می بایست از لحاظ هستی شناختی بازتعریف می شدند. بنابراین، نخستین موضع آشکارگی این تغییر در هستی های اجتماعی روزمره، به خصوص اشیا، بود. بر این اساس، مسئله پژوهش پیش رو بر کشف پیوند بین روابط قدرت و زندگی سیاسی اشیا، در جایگاه یکی از مهم ترین عناصر زندگی روزمره، متمرکز است که تا پیش از این محور بررسی تحولات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در ایران نبوده است. برای بررسی این مسیله، پرسش اصلی آن است که تغییر روابط قدرت پس از پیروزی انقلاب اسلامی چه تاثیری بر فرهنگ مادی جامعه و زندگی اشیا در دهه 1360 گذاشت. برای بررسی این پرسش، که به علت اکتشافی بودن به فرضیه نیاز نداشت، از روش تاریخ نگاری از پایین یا تاریخ نگاری زندگی روزمره، و بحث مفهومی حول روابط قدرت و فرهنگ مادی بهره گرفته ایم که وجوهی مغفول از تاریخ سیاسی ایران معاصر را نیز پوشش می دهد. مهم ترین یافته های پژوهش به تغییراتی مربوط می شود که بسط نفوذ شیوه زندگی مدرن، از رهگذر کالاها، تحت حکومتی ضدمدرنیسم را هم زمان با بسط نفوذ دولت در زندگی مردم، نسبت به رژیم پیشاانقلابی، بر اثر مدرن ترشدن خود دولت انقلابی نشان می داد. به عبارتی، دولتی که ضدمدرنیسم بوده است عملا هم خودش مدرن شده و هم زندگی مردم را مدرن تر کرده است.
  کلیدواژگان: فرهنگ مادی، روابط قدرت، دولت، اشیا، مصرف
 • ایرج حق ندری* صفحات 61-84
  در هفتم آبان ماه 1395 جمعیت کثیری در کنار مقبره کوروش در شهرستان پاسارگاد استان فارس گرد هم آمدند و به شعارهایی ساختارشکنانه و اعمالی ضدهنجار پرداختند. از سال 1396 به بعد، با مداخله مراجع رسمی کشور اجازه برگزاری مراسم داده نشد و موضوع از حیطه فرهنگی خارج شد و به مسئله سیاسی امنیتی تبدیل شد. در این پژوهش، سناریوهای پیش روی مسئله هفتم آبان بررسی شده است. از مصاحبه های عمیقی که با خبرگان درمورد موضوع و ابعاد آن صورت گرفت، شش فرض به عنوان آینده های پیش روی این مسئله استخراج شد. بعد از استخراج فرض ها، با ساخت پرسش نامه هایی، احتمالات تکی و شرطی فرض های موردنظر مورد سنجش قرار گرفت و داده ها با نرم افزار اسمیک پراب اکسپرت تحلیل شد. یافته ها نشان می دهد برخورد امنیتی با مشارکت عمومی پرحجم مردم در مراسم، برگزاری این مراسم و یادبودهای ملی دیگر (مانند یادبود یعقوب لیث صفاری) در سایر نقاط کشور فرض هایی هستند که از احتمال وقوع بیشتری در مقایسه با سایر فرض ها برخوردارند. همچنین، از میان ده سناریویی که احتمال وقوع بیشتری دارند، محتمل ترین سناریو سناریوی تداوم وضع موجود است. حضور و غیاب متغیرها در این سناریو به این صورت است: برخورد امنیتی با مشارکت کنندگان در مراسم همراه با عدم شکل گیری امواج اعتراضات مردمی در سایر مناطق کشور، ندادن مجوز برای برگزاری این مراسم و سایر یادبودهای شخصیت های تاریخی و باستانی در سایر مناطق، و عدم فراموشی موضوع و عدم امکان برگزاری مراسم با وجود مخالفت نظام. در نهایت، می توان گفت آینده مطلوبی پیش روی مسئله موردبررسی پیش بینی نمی شود.
  کلیدواژگان: هفتم آبان، روز کوروش، روش سناریویی خبره محور، تعارضات هویتی
 • مجید کرامتی مقدم* صفحات 85-100
  هدف پژوهش پیش رو بررسی نقش آموزشی و فرهنگ سازی رسانه های نوپدید در لیگ برتر فوتبال ایران با رویکرد 360 درجه است. روش پژوهش میدانی و بر مبنای هدف از نوع توسعه ای کاربردی است. جامعه آماری شامل تمام مربیان فوتبال، مدیران فوتبال، بازیکنان، داوران، خبرنگاران در لیگ های فوتبال، کارشناسان ارتباطات رسانه ای، و مخاطبان لیگ برتر فوتبال کشور است. نمونه پژوهش شامل 384 نفر (با تاکید بر کفایت نمونه فرمول تعیین حجم نمونه کوکران) و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای است. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسش نامه محقق ساخته ارزیابی عملکرد رسانه های نوپدید در زمینه لیگ برتر فوتبال متشکل از 2 مولفه (آموزشی و فرهنگ سازی) و 15 عبارت است. پایایی ابزار با استفاده از آلفای کرونباخ تایید شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آزمون T تک نمونه ای صورت گرفت. بر اساس نتایج به دست آمده، آموزش و فرهنگ سازی رسانه های نوپدید در زمینه لیگ برتر فوتبال ایران با رویکرد 360 درجه در حد مطلوبی گزارش شد (0001/0=P). با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت رسانه های نوپدید ورزشی می توانند، با ترویج فرهنگ و اصول اخلاقی در ورزش فوتبال در چارچوب نظام ورزش کشور و نیز ترویج و تشویق بازیکنان حاضر در لیگ به رعایت اصول بازی جوان مردانه و همچنین تقویت روحیه نقادی و انتقادی سازنده از دستگاه های اجرایی ورزش کشور، تا حد زیادی نقش فرهنگ سازی خود را در زمینه لیگ برتر فوتبال کشور ایفا کنند. همچنین برگزاری نشست ها و سمینارهای کمیته رسانه ای با مدیران سازمان ورزش و جوانان و مدیران باشگاه های لیگ فوتبال و ارایه بازخوردهای سازنده به آن ها می تواند در این راه تا حد زیادی مثمر باشد.
  کلیدواژگان: ماهیت آموزشی، فرهنگ سازی، رسانه های نوپدید، رویکرد 360 درجه، لیگ برتر فوتبال
 • فرید عزیزی*، حمید عزیزی صفحات 101-126
  در ایران ستارگان موسیقی پاپ و رپ تاثیرات خاصی بر جماعت های هواخواه جوان و نوجوان از حیث هویت یابی، سبک زندگی و الگوهای مصرفی بر جای گذاشته اند. هدف پژوهش پیش رو ثبت و تحلیل نقش ستارگان موسیقی پاپ و رپ ایرانی در هویت یابی و جامعه پذیری هواخواهان نوجوان ایرانی در شبکه اجتماعی اینستاگرام بود. این پژوهش از نوع کیفی و با رویکرد کیفی قوم نگاری مجازی صورت گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که به طورکلی تتلو و تهی از شگردهای رسانه ای متفاوتی برای اثرگذاری بر هواخواهان نوجوان استفاده کرده اند. نمایش زندگی خصوصی خود در اینستاگرام و مورد خطاب قرار دادن فالوورهایش به عنوان تتلیتی، به کاربردن الفاظ زشت و خارج از عرف و کنش های هنجارگریز بخشی از شگردهای رسانه ای «تتلو» برای اثرگذاری بر جماعت هواخواه بوده است. این در حالی است که «تهی» به میانجی شگردهای رسانه ای دیگری نظیر برقراری ارتباط گرم و صمیمی با هواخواهان و در معرض دید گذاشتن قلمرو خصوصی زندگی خویش سعی کرده است بر هواخواهان خویش اثر بگذارد. یافته های پژوهش همچنین نشان داد که پاسخگویی هواخواهان به نیازهای روان شناختی و عاطفی از مهم ترین علل هواخواهان برای گرایش به موسیقی پاپ و رپ و ستاره های موسیقی در این ژانر است. ذایقه موسیقایی جوانان به تاسی از عادت واره شان به دنبال برطرف کردن خلاهای روانی است که این امر در جهان موسیقای خیالی به امری ممکن و در دسترس بدل می شود. درواقع، علاقه جوانان به سبک موسیقی خاص و آهنگ های خاص، درنهایت، به خود ستاره موسیقی تسری پیدا می کند و در درازمدت این امر به پیروی از کنش ها و گفتارهای ستاره موسیقی محبوب خود منجر می شود.
  کلیدواژگان: هواخواه، سلبریتی، قوم نگاری مجازی، اینستاگرام، تتلو
 • مهدی فرج اللهی، لیلا نیرومند*، نادر صادقی لواسانی نیا صفحات 127-146
  نقش رسانه های نوین در مشارکت انتخاباتی مسجل شده است، اما این تاثیرات بر عالم سیاست به مانند گذشته واحد، یکسان و نشیت گرفته از سیاست های حاکم نیست، بلکه دچار تکثرگرایی شده و حتی ممکن است مخالف سیاست های حاکم عمل کند. لذا، شناخت تاثیرات و نوع عملکرد رسانه های نوین، که در این مطالعه منحصر به اینستاگرام شده، از اهمیت زیادی برخوردار است. پرسش اصلی این است که چه تکنیک های اقناعی اینستاگرامی در مشارکت انتخابات مجلس 1398 به کار رفته است. برای این منظور از روش کیفی گراندد تیوری استفاده شده است. جامعه آماری مطالب انتخاباتی اینستاگرام و نمونه هفت صفحه فعال دو جریان سیاسی است که در 51 محور تلخیص شده و 16 تکنیک اقناعی احصا شده است. نتایج از سه رویکرد مشارکت منفی، مثبت و انفعال در انتخابات حاکی است که در این میان، مشارکت مثبت از تکنیک های اقناعی ترس، وعده ووعید، شعار تبلیغاتی، احاله به ارزش ها، مظلوم نمایی و زبان مردم استفاده کرده است؛ در مقابل، مشارکت منفی یا تحریم انتخابات از تکنیک های اقناعی افشا، امتناع، تحریک و تهییج، تقطیع، تلقیح، توسل به اصول و قوانین، توسل به برایت، زبان مردم، گواه اجتماعی، مجاورت و مصادره به مطلوب استفاده کرده است. در خصوص انفعال نیز اطلاعاتی به دست نیامد.
  کلیدواژگان: مشارکت، انتخابات، اینستاگرام، اقناع، گراندد تئوری
|
 • Mohamad Mohseni Tonkaboni *, Mahdi Sharifi, Siavash Salavatian Pages 9-34
  In the field of information and news broadcasting, the arrival and spread of social media and the variety of media platforms in the contemporary world has greatly reduced the audience’s dependency on national broadcasting for obtaining information and news. The present study examines how media convergence is among the most essential media strategies for broadcasting organizations (e.g. the “IRINN”) to adapt to the contemporary circumstances of the technology market and the needs of the audience. The present research has employed a qualitative method to conduct content analysis based on the in-depth interview tool and taking samples from three distinct statistical populations including the “IRIB” organization's managers and authorities, university professors, and active professionals in the field of media, and findings were coded and analyzed using the MAXQDA qualitative analysis software. Five main strategies were identified by analyzing the codes extracted from this study to help the news channel take advantage of media convergence potentials, including 1. Convergence in tools and media ownership, 2. Teaching and institutionalizing the culture of convergence, 3. Convergence in presenting the news to the audience, 4. Tactical convergence with other media environments, and 5. Structural convergence. Eventually, the execution approaches of each strategy were evaluated and analyzed.
  Keywords: Media Management, media convergence, Social Media, Media platforms, IRINN
 • Seyed Mohammadvahab Nazarian * Pages 35-60
  With the occurrence of the Islamic Revolution and then its consolidation and uniformity, new cultural policies were implemented that directly targeted everyday life. To do this, power relations had to change rapidly, and all social beings, whether human or artifacts and objects, had to be redefined ontologically. Thus, the first obvious manifestation of this change was in everyday social beings, especially objects. Accordingly, the present study focuses on discovering the relationship between power relations and the political life of objects that is one of the most important elements of daily life, which has not been the focus of political, social and cultural studies in Iran. To examine this issue, the main question is as follow: what effect did the change in power relations after the victory of the Islamic Revolution have on the material culture of society and the life of objects in the 1980s? To examine this question, which did not require a hypothesis due to its exploratory nature, we have used the method of historiography from bottom, or the historiography of everyday life, and a conceptual discussion of power relations and material culture that also covers overlooked aspects of contemporary Iranian political history. The most important findings of the study are related to the changes that showed the expansion of the modern way of life through goods, under anti-modernism government, along with the expansion of government influence in the lives of the people, compared to the pre-revolutionary regime.
  Keywords: Material Culture, Power Relations, things, Government, and consumption
 • Iraj Haghnadri * Pages 61-84
  On the 7th of Aban, 2016, a large crowd gathered near the tomb of Cyrus in Pasargad, Fars province, and chanted destructive slogans along with anti-norm actions. From 2017 onwards, with the intervention of the official authorities of the country, the ceremony was not allowed and the issue was taken out of the cultural sphere and turned into political-security. The present study has examined the scenarios of the progress of the 7th of Aban issue. Six hypotheses were extracted from in-depth interviews with experts on the subject and its dimensions as the future of the problem. After extracting the hypotheses, the individual and conditional probabilities of the hypotheses were assessed by constructing questionnaires. Data were analyzed using Smic prob-Expert software. The findings show a security response to the large public participation in the ceremony, Holding this ceremony and other national monuments (such as Yaqub Laith Saffari) in other parts of the country, There are hypotheses that are more likely to occur than other hypotheses. Also, among the ten scenarios that are most likely to occur, the most likely scenario, The scenario is a continuation of the status quo. The presence and absence of variables in this scenario is as follows: Security crackdown on participants in the absence of the formation of popular protest waves in other parts of the country, Absence of giving permission to hold a ceremony on the 7th of Aban, Holding this ceremony and other memorials of historical and ancient figures in other regions, And the absence of forgetfulness is the issue and the impossibility of holding ceremonies despite the opposition of the system. Finally, it can be said that a favorable future is not predicted for the issue under consideration.
  Keywords: 7th of Aban, Cyrus Day, expert-centered scenario method, identity conflicts
 • Majid Keramati Moghadam * Pages 85-100
  The purpose of this study was the educational and cultural role of emerging media in relation to the Iranian Football Premier League with a 360-degree approach. The method of field research is purpose-based development-applied. The statistical population included all football coaches, football managers, players, referees, journalists in football leagues and media communication experts, as well as the audience of the country's premier football league. The research sample consisted of 384 people (emphasizing the adequacy of the sample size determination formula of Cochran). The sampling method in this study was stratified random. Data collection tools included a researcher-made questionnaire evaluating the performance of emerging media in relation to the Premier Football League, consisting of 2 components (educational and cultural) and 15 items. The reliability of the instrument was confirmed using Cronbach's alpha. Data were analyzed using one-sample t-test. Based on the obtained results, educational and cultural media of emerging media in relation to the Iranian Football Premier League with a 360-degree approach was reported to be desirable (P = 0.0001). According to the results, it can be said that the emerging sports media can promote the culture and ethical principles in football within the country's sports system and also promote and encourage players in the league to observe the principles of fair play, as well as strengthen the critical spirit and Constructive criticism of the executive bodies of the country's sports, to a large extent, play their cultural-building role in relation to the country's football premier league. Also, holding meetings and seminars of the media committee with the managers of the Sports and Youth Organization and the managers of the football league clubs and providing constructive feedback to them can be very fruitful in this way.
  Keywords: educational nature, Culture building, emerging media, 360 Degree Approach, Football Premier League
 • Farid Azizi *, Hamid Azizi Pages 101-126
  In Iran, pop and rap stars have left special effects on young and adolescent fans in terms of identity, lifestyle and consumption patterns. The purpose of this study was to record and analyze the role of Iranian pop and rap stars in identifying and socializing Iranian adolescent fans on the social network Instagram. This research was conducted qualitatively with a qualitative approach of virtual ethnography. Findings of the study showed that in general, Tatloo and Tohi have used different media tricks to influence adolescent fans. Showing off his private life on Instagram and addressing his followers as Tatalites, using ugly and out-of-the-ordinary words, and abnormal actions have been part of Tataloo's media tactics to influence the fan base. At the same time, Tohi has tried to influence his fans through other media tricks, such as establishing a warm and intimate relationship with the fans and exposing the private realm of his life. The findings also showed that the response of fans to psychological and emotional needs is one of the most important reasons for fans to become interested in pop and rap music and music stars in this genre. Young people's musical taste, based on their habit, seeks to fill psychological gaps, which becomes possible and accessible in a world of imaginary music. In fact, young people's interest in certain styles of music and certain songs eventually spreads to the music star himself, and in the long run this leads to following the actions and speeches of his favorite music star.
  Keywords: fanatic, Celebrity, virtual ethnography, Instagram, Tataloo
 • Mehdi Farajollahi, Leila Niroomand *, Nader Sadeghi Lavasaninia Pages 127-146
  The role of the new media in electoral participation has been recognized, but these effects on the world of politics are the same as in the past; The unit is not the same and originates from the ruling policies, but suffers from pluralism and may even act against the ruling policies. Therefore, recognizing the effects and type of performance of new media, which is limited to Instagram in this study, is very important. The main question is what persuasive Instagram techniques have been used in participating in the 1398 parliamentary elections. For this purpose, the qualitative method of grounded theory has been used. The statistical population of Instagram election content is a sample of seven active pages of two political currents, which are included in 51 axes of summarization and 16 persuasive techniques. The results indicate three approaches of negative, positive and passive participation in elections, in which positive participation has used persuasive techniques of fear, promise, propaganda slogan, reference to values, oppression and the language of the people against negative participation or The election boycott has used persuasive techniques of disclosure, refusal, incitement, fragmentation, insemination, recourse to principles and laws, recourse to innocence, the language of the people, social testimony, proximity and expropriation, and information about passivity. Has not come.
  Keywords: Participation, elections, Instagram, persuasion, Grounded theory