فهرست مطالب

مدیریت نوآوری در سازمان های دفاعی - سال چهارم شماره 4 (پیاپی 14، زمستان 1400)
 • سال چهارم شماره 4 (پیاپی 14، زمستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/12/11
 • تعداد عناوین: 6
|
 • رسول رضائی، حسام زندحسامی*، علی محتشمی صفحات 1-32
  زمینه و هدف

  یکی از شیوه های کسب مزیت رقابتی، گرایش به نوآوری استراتژیک است؛ چراکه محصولات نوآورانه، فرصت های ارزشمندی برای رشد و بقا بلندمدت شرکت ها فراهم می آورد. تحقیقات نشان داده است که یادگیری و انعطاف پذیری استراتژیک توام با دیدگاه آینده نگر می تواند نوآوری استراتژیک را بهبود دهد. بنابراین هدف پژوهش حاضر ارایه و آزمون مدل ساختاری بررسی تاثیر آینده نگاری باز همکارانه بر نوآوری استراتژیک با ملاحظه نقش میانجی یادگیری استراتژیک و انعطاف پذیری استراتژیک در صنعت هوایی است.

  روش شناسی

   این پژوهش به لحاظ نوع استفاده، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها، توصیفی-همبستگی و مبتنی بر مدل سازی معادلات ساختاری و از نظر افق زمانی، یک پژوهش مقطعی است. جامعه آماری شامل 430 نفر از مدیران شرکت های فعال منتخب در صنعت هوایی بودند و با روش نمونه گیری تصادفی ساده 229 نفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شد. داده ها توسط پرسشنامه ساختاریافته گردآوری و با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل داده ها نشان می دهد که آینده نگاری باز همکارانه به صورت مستقیم و غیرمستقیم، به واسطه انعطاف پذیری استراتژیک و یادگیری استراتژیک بر نوآوری استراتژیک تاثیر مثبت و معناداری دارد.

  نتیجه گیری

  با توجه به فناورپایه بودن و ماهیت همکاری محوری شرکت ها در صنعت هوایی، ارتقاء نوآوری استراتژیک در گرو یادگیری استراتژیک و انعطاف پذیری استراتژیک است که به واسطه قابلیت های آینده نگاری باز همکارانه به دست می آید.

  کلیدواژگان: آینده نگاری باز همکارانه، انعطاف پذیری استراتژیک، یادگیری استراتژیک، نوآوری استراتژیک
 • تحلیل اهمیت - عملکرد متغیرهای موثر بر تقویت فرهنگ درستکاری در یکی از سازمان های دولتی
  حمید بیات، حبیب الله طاهرپور کلانتری*، محمدجواد کاملی صفحه 3
  زمینه وهدف

  پژوهش حاضر به منظور شناسایی متغیرهای موثر بر تقویت فرهنگ درستکاری از نظر خبرگان و تحلیل اهمیت - عملکرد آنها در یکی از سازمان های دولتی کشور انجام شده است.

  روش شناسی

   این پژوهش از نوع کیفی، کاربردی و به روش توصیفی _ اکتشافی با استفاده از فن دلفی انجام شده است. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته با 166 متغیر بر اساس ادبیات نظری حوزه فرهنگ درستکاری بوده است. جامعه آماری پژوهش، خبرگان علمی و تجربی یک سازمان دولتی شامل 26 نفر که به روش نمونه گیری غیر تصادفی ازبین مدیران ارشد و میانی انتخاب شده اند. داده های پژوهش با آزمون T تک متغیره و تکنیک آنتروپی شانون و ماتریس IPA مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  در روش آنتروپی، شاخص " ارزیابی عملکرد " در میان سایر شاخص ها از اهمیت بالاتری برخوردار بود ونتایج ماتریس IPA نشان داد تعداد 32 شاخص در ربع اول، 37 شاخص ربع دوم، 55 شاخص ربع سوم و 40 شاخص در ربع چهارم ماتریس قرار دارند. مهمترین شاخص های ربع اول که از اهمیت بالا برخوردارند، لکن عملکرد سازمان در آنها ضعیف است عبارتند از: "ارزیابی عملکرد"و "تعهد و پشتیبانی رهبران برای درستکاری"

  نتیجه گیری

  استقرار نظام ارزیابی عملکرد برمبنای درستکاری وتعهد وپشتیبانی جدی مدیران سازمان از درستکاری موجب تقویت فرهنگ درستکاری در سازمان می شود.

  کلیدواژگان: فرهنگ، درستکاری، رویکرد اهمیت - عملکرد((IPA، آنتروپی شانون
 • تاثیر راهبردهای مدیریت استعداد بر عملکرد نوآوری با میانجی گری گرایش کارآفرینانه و تعدیل گری رهبری کارآفرینانه در شرکت های دانش بنیان
  اکبر بهمنی*، سیده معصومه غمخواری، غلامحسین دیناروند صفحه 6
  زمینه و هدف

  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تاثیر راهبردهای مدیریت استعداد بر عملکرد نوآوری با توجه به نقش میانجی گرایش کارآفرینانه و تعدیل‌گری رهبری کارآفرینانه در شرکت‌های دانش بنیان استان مازندران است.

   

  روش‌ شناسی

   روش پژوهش حاضر از نظر پاردایم، تفسیری، از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت و اجرا، توصیفی شاخه پیمایشی است. جامعه آماری این تحقیق شامل 340 نفر از مدیران و کارشناسان و کارکنان از حدودا 170 شرکت‌ دانش بنیان در استان مازندران است. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته 46 سوالی استفاده شد. به منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش از تحلیل معادلات ساختاری مسیری و ضرایب مسیر از نرم افزار اسمارت پی‌ال‌اس استفاده شد. همچنین روایی پرسشنامه از طریق روایی همگرا، روایی واگرا و روایی محتوا و پایایی آن نیز از طریق آلفای کرونباخ، پایایی ترکیبی و بارهای عاملی مورد سنجش و تایید قرار گرفت

  یافته ها

  نتایج تحلیل داده‌ها حاکی از تایید فرضیه‌های پژوهش در سطح اطمینان 99 درصد بود. ضریب مسیر بین راهبرد‌های مدیریت استعداد و گرایش‌های کارآفرینانه نشان نشان داد که بین این دو متغیر تاثیر معنی‌داری وجود دارد. مقدار این مسیر برابر با 918/0 است و در سطح معنی‌داری 01/0این ضریب مسیر معنی‌دار است.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته‌های بدست آمده، می‌توان اذعان کرد که گرایش‌های کارآفرینانه رهبران در سازمان‌ها می‌تواند استعدادهای بالقوه و بالفعل کارکنان را نمایان و از طریق روحیه ریسک‌پذیری و فعال‌بودن مدیران، عملکرد نوآوری کارکنان و سازمان را توسعه و افزایش دهد.

  کلیدواژگان: راهبردهای مدیریت استعداد، عملکرد نوآوری، گرایش کارآفرینانه، رهبری کارآفرینانه
 • منوچهر انصاری*، داتیس خواجه ئیان، سید محمدحسین شکروی صفحات 33-60
  زمینه و هدف

  نوآوری محصول از مهم ترین فعالیت های شرکت ها برای تمایز در برابر رقبا و برآورده ساختن نیاز های مشتریان است. این پژوهش با هدف شناسایی عوامل موفقیت نوآوری در صنایع تولیدی و صنعت نوشیدنی کشور به عنوان مورد بررسی شده، انجام شده است.

  روش شناسی

  رویکرد این تحقیق کیفی و روش انجام آن تحلیل مضمون است. داده های این پژوهش با استفاده از مصاحبه با خبرگان صنعت جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزار مکس کیو دی ای کدگذاری شده اند.

  یافته ها

  در نتیجه های بدست آمده از کدگذاری باز داده های کیفی و جمع آوری شده با استفاده از ابزار مصاحبه، دیده گردید که تعداد 54 کد اولیه از مجموع 375 کد به دست آمده انتخاب شده اند. این 54 کد اولیه در قالب 9 مقوله دسته بندی شدند. مقوله های شناسایی شده شامل بازاریابی، بسته بندی محصول، تصویر برند، زیرساخت های تولید، عوامل سازمانی، عوامل کلان، مشتری، نتایج عملکردی و ویژگی محصول است.

  نتیجه گیری

  مدل به دست آمده با کشف عوامل حیاتی موفقیت در نوآوری محصول در صنعت، راهگشای مشکلات و راهنمایی برای تولیدکنندگان در ارایه محصول جدید است.

  کلیدواژگان: نوآوری، نوآوری محصول، موفقیت نوآوری، بازار نوشیدنی، رویکرد کیفی
 • امیرحسین مهدی زاده*، یوسف هاشمی، نادر برزگر، اسفندیار دشمن زیاری، اسماعیل اسدی صفحات 61-84
  زمینه و هدف

  ارزیابی عملکرد از جمله تلاش هایی است که طراحی و اجرای آن موجب رشد و بلوغ سازمانی شده، وسیله مناسبی برای رشد، توسعه و پیشرفت و بهسازی سازمان فراهم می نماید.  بر این اساس، پژوهش حاضر با هدف طراحی الگوی ارزیابی عملکرد پژوهشی در دانشگاه های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام شده است.

  روش شناسی

   نوع پژوهش از نظر هدف، توسعه ای و از لحاظ نتیجه، کاربردی است و از لحاظ نوع داده ها کیفی و کمی است. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی شامل 15 نفر از اساتید رشته های مدیریت و برنامه ریزی درسی و خبرگان اجرایی شاغل در دانشگاه های افسری آجا می باشد که با روش نمونه گیری غیر احتمالی قضاوتی و هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمی شامل 250 نفر از کارشناسان شاغل در حوزه پژوهش و آموزش در دانشگاه های مذکور  بود که با توجه به جدول مورگان، حجم نمونه 152 نفر تعیین گردید و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزارهای گردآوری داده ها در بخش کیفی شامل مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی نیز پرسشنامه محقق ساخته بود. روایی مصاحبه ها از طریق بازآزمون تایید شد. روایی محتوایی پرسشنامه بخش کمی نیز توسط خبرگان تایید شد. روش تحلیل داده ها در بخش کیفی شامل تحلیل مضمون (تم) و در بخش کمی نیز مدل سازی معادلات ساختاری جهت اعتبارسنجی مدل طراحی شده بود.

  یافته ها

  یافته های پژوهش حاکی از شناسایی مولفه های عملکرد پژوهشی دانشگاه ها شامل: 1-استادان پژوهشگر،  2- کتابخانه،  3- ارزیابی، 4- ایده ها و اکتشافات، 5- اقدامات پژوهشی اساتید، 6-طرح های پژوهشی، 7- مجلات منتشر شده، 8-همایش علمی، 9-تشویقات و رضایت اساتید و 10- حمایت ها و تسهیلات پژوهشی است. نتایج تحلیل های کمی نیز موید معنی داری ارتباط بین شاخص ها و مولفه های مدل تحقیق می باشد که این روابط در سطح آلفای 0.05 معنی دار است.

  نتیجه گیری

  نتایج این تحقیق می تواند برای ارتقا فرایند ارزیابی عملکرد پژوهشی و بهبود آن در دانشگاه های آجا مفید بوده و زمینه مناسبی برای تحقیقات دیگر فراهم نماید.

  کلیدواژگان: ارزیابی عملکرد، پژوهش، دانشگاه های افسری ارتش جمهوری اسلامی ایران
 • سید فرید موسوی*، عادل آذر، سید حمید خداداد حسینی صفحات 85-114
  زمینه و هدف

  این مقاله با هدف ارایه الگوی سرآمدی مدیریت نوآوری در بانک های ایرانی تدوین شده است که در آن ضمن مشخص کردن ارزش های محوری سرآمدی نوآوری، معیارهایی جهت ارزیابی عملکرد نوآوری و برنامه ریزی بهبود در این حوزه ارایه می شود.

  روش شناسی

  در این پژوهش از روش ترکیبی استفاده شده است. در بخش کیفی از روش داده بنیاد و در بخش کمی از الگوی معادلات ساختاری بهره گیری شد. در بخش کیفی، داده ها از ابزار مصاحبه و مشارکت خبرگان صنعت بانکداری و در بخش کمی از طریق پرسشنامه داده ها گردآوری شدند.

  یافته ها

   رهبری حامی نوآوری، مدیریت سرمایه های فکری، مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت بازار و مشتری، مدیریت فرصت های نوآوری، مدیریت فرآیند نوآوری و نتایج نوآوری مولفه های اصلی مدل سرآمدی مدیریت نوآوری در موسسات بانکی هستند. زیرمعیارهای مرتبط با هر یک از معیارهای مدل سرآمدی نیز شناسایی و الگوی نهایی سرآمدی نوآوری ارایه می گردد.

  نتیجه گیری

  نتایج حاصل از این تحقیق می تواند در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری در ارزیابی مولفه های موثر در مدیریت نوآوری یاری رسانده و بستر لازم جهت طراحی اقدامات بهبود وضعیت جاری را فراهم سازد.

  کلیدواژگان: مدل سرآمدی نوآوری، مدیریت نوآوری، موسسات بانکی، ارزش های محوری، رویکرد ترکیبی
|
 • Rasool Rezaei, Hessam Zandhessami *, Ali Mohtashami Pages 1-32
  Background & Purpose

  One of the ways to acquisition a competitive advantage is the tendency toward strategic innovation; because innovative products provide valuable opportunities for long-term growth and survival of companies. Researches has shown that strategic learning and strategic flexibility with the prospective view can improve strategic innovation. Therefore, the purpose of this study was to present and test the structural model for examining the effect of Collaborative Open Foresight on Strategic Innovation with regard to the mediating role of strategic learning and strategic flexibility in aviation industry.

  Methodology

  This research is a cross-sectional study in terms of type of use, and descriptive-correlational in terms of data collection, and based on structural equation modeling and cross-sectional study in terms of time horizons. The statistical population consisted of 430 executives of selected active companies in the aviation industry and with Simple random sampling, 229 people was considered as a statistical sample. Data were collected by structured questionnaire and analyzed by structural equation modeling and LISREL software.

  Findings

  The results of data analysis show that collaborative open foresight, directly and indirectly due to strategic flexibility and strategic learning has a positive and significant effect on strategic innovation.

  Conclusion

  According to the technology-based and nature of corporate cooperation in the in the aviation industry, promotion of strategic innovation depends on strategic learning and strategic flexibility, which is obtained by collaborative open foresight.

  Keywords: Collaborative Open Foresight, and Strategic Flexibility, Strategic learning, Strategic Innovation
 • Importance-Performance Matrix Analysis effective variables on strengthening the culture of integrity in one of the governmental organization
  HAMID BAYAT, Habibollah Taherpour Kalantari *, MohammadJavad Kameli Page 3
  Context/ Purpose

  The present study was conducted to identify the variables affecting the strengthening of the culture of honesty from the point of view of experts and to analyze their importance-performance in one of the government organizations in the country.

  Methodology

  This research is functional and was done by descriptive-exploratory method and by using of Delphitechnique. Data gathering tools was a questionnaire included 166 variables which were defined based on theoretical literature about culture of integrity. The statistical population of the research was scientific and experimental experts of the organization (n=26), who have been selected from senior executives by non-random sampling method.Data were analyzed using Shannon Entropy Technique and API Matrix.

  Findings

  In the entropy method,among all findicators"appraisal performance" was more important. Results showed 32 indicators were placed in the first, 37 indicators were placed in the second, 55 indicators were placed in the third and 39 indicators were placed in the fourth quarter of the IPA matrix. The most important indicators of the first quarter which are very important, but the organization's performance is weak in this area are: "performance evaluation" and "Leadership Commitment and Support from Integrity".

  Conclusion

  The establishment of a performance appraisal system on the basis of integrity and strict integrity of organization managers constitutes a strengthening of the integrity in the organization.

  Keywords: culture, Integrity, Importance – Performance Approach (IPA), Shannon Entropy
 • The Effect of Talent Management Strategies on Innovation Performance with Mediating Role of Entrepreneurial Tendency and Moderating Entrepreneurial Leadership in Knowledge-Based Companies
  akbar bahmani*, Seyedeh Masoumeh Ghamkhari, gholamhosein dinarvand Page 6
  Background and Aim

  The main purpose of this study is to investigate the effect of talent management strategies on innovation performance with respect to the mediating role of entrepreneurial orientation and moderation of entrepreneurial leadership in knowledge-based companies.

  Methodology

  The method of the present research is paradigmatic in terms of interpretation, purposeful in terms of purpose, and descriptive in terms of nature and implementation. The statistical population of this study are 340 member include managers ,experts & emploees of 170 knowledge-based companies in Mozandaran. A researcher-made questionnaire of 46 questions was used to collect. In order to test the hypotheses, the analysis of structural structural equations and path coefficients of Smart Payal software was used. The validity of the questionnaire was also assessed through convergent validity, divergent validity and content validity and its reliability was assessed through Cronbach's alpha, combined reliability and factor loads.

  Results

  The results of data analysis showed that the research hypotheses were confirmed at 99% confidence level. The path coefficient between talent management strategies and entrepreneurial tendencies showed that there is a significant effect between these two variables. The value of this path is equal to 0.918 and at the significance level of 0.01 this path coefficient is significant.

  Conclusion

  Based on the findings, it can be acknowledged that the entrepreneurial tendencies of leaders in organizations can show the potential and actual talents of employees and develop and increase the innovation performance of employees and the organization through the spirit of risk-taking and activism of managers.

  Keywords: Talent Management Strategies, Innovation Performance, Entrepreneurial Orientation, Entrepreneurial Leadership
 • Manouchehr Ansari *, Datis Khajeheian, Seyyed MohammadHossein Shokravi Pages 33-60
  Background & Purpose

  Product innovation is one of the most important activities of companies to differentiate themselves from competitors and meet the needs of customers. This study was conducted to identify the success factors of innovation in the country's beverage industry as the case study.

  Methodology

  the approach of this research is qualitative and the method of doing it is content analysis. The data of this study were collected using interviews with beverage industry experts and encoded using MAXQDA software.

  Findings

  Open coding of qualitative data collected using interview, resulted in 54 initial codes that were selected from a total of 375 obtained codes. These 54 initial codes were categorized into 9 categories. The identified categories include marketing, product packaging, brand image, production infrastructure, organizational factors, macro factors, customer, performance results and product characteristics.

  Conclusion

  The final model discovers the critical success factors of product innovation in the beverage market guides manufacturers in the process of launching a new product.

  Keywords: Innovation, product innovation, Innovation success, beverage market, Grounded theory
 • AmirHossein Mehdi Zadeh *, Yousef Hashemi, Nader Barzegar, Esfandyar Doshman Ziari, Esmaeil Asadi Pages 61-84
  Methodology

  The type of research is developmental in terms of purpose and applied in terms of result and qualitative and quantitative in terms of data type. The statistical population of the research in the qualitative section includes 15 professors of management and curriculum planning and executive experts working in AJA military universities who were selected by probabilistic and purposeful non-probabilistic sampling method.The quantitative part includes 250 experts working in the field of research and education in the mentioned universities. According to Morgan table, the sample size was 152 people and were selected using simple random sampling method.Data collection tools in the qualitative part included semi-structured interviews and in the quantitative part a researcher-made questionnaire. The validity of the interviews was confirmed by retesting. The content validity of the quantitative questionnaire was also confirmed by experts. The data analysis method was designed in the qualitative part including content analysis and in the quantitative part structural equation modeling was designed to validate the model.

  Findings

  Research findings indicate the identification of components of research performance of universities, including: 1- Research professors 2- Library 3- Evaluation 4- Ideas and discoveries 5- Research actions of professors 6- Research projects 7- Published journals 8- Scientific Conference 9- Encouragement and satisfaction of professors 10- Supports and research facilities. The results of quantitative analysis confirm the significance of the relationship between the indicators and components of the research model that these relationships are significant at the alpha level of 0.05.

  Keywords: Performance Evaluation, Research, military universities of the Islamic Republic of Iran
 • Seyed Farid Mousavi *, Adel Azar, Seyed Hamid Khodadad Hossini Pages 85-114
  Background & Purpose

  This paper has been compiled with the aim of presenting the innovation management excellence model in Iranian banks, in which while identifying the core values of innovation excellence, criteria for evaluating innovation performance and improvement planning in this field are presented.

  Methodology

  The mixed method has been used in this research. In the qualitative part, the grounded theory method was used, and in the quantitive part, structural equation modeling was used. Qualitative instrument included interviews with banking industry experts but the researcher-made questionnaire as used as the quantitive data collection instrument.

  Findings

  Innovative leadership, Intellectual capital management, information technology management, market and customer management, innovation opportunity management, innovation process management and innovation results are the main components of the innovation management model in banking institutions. Sub-criteria related to each of the criteria of the excellence model are also identified and the final innovation excellence model is presented.

  Conclusion

  The results of this paper can help banks and financial and credit institutions in evaluating of effective components in innovation management and provide the necessary basis for designing current improvement measures.

  Keywords: Innovation Excellent Model, innovation management, Banking Institution, Core Values, Mixed Approach