فهرست مطالب

پژوهشنامه علوم سیاسی - سال شانزدهم شماره 4 (پیاپی 64، پاییز 1400)
 • سال شانزدهم شماره 4 (پیاپی 64، پاییز 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/12/02
 • تعداد عناوین: 7
|
 • سارا پورشیخعلی، صدیقه شیخ زاده جوشانی*، یحیی کمالی صفحات 7-48

  مناقشات جزیی ذاتی از فرآیند انتخابات هستند که ممکن است در هر مرحله از فرآیند چرخه انتخاباتی روی دهند. هدف پژوهش حاضر، بررسی شباهت و تفاوت سازوکارهای به کار گرفته شده در حل و فصل مناقشات پساانتخاباتی ریاست جمهوری کنیا 2017، افغانستان 2009 و ایران 1388/2009 است. سنت و استراتژی مقایسه در این پژوهش به ترتیب، کیفی، توصیف عمیق و مورد محور با N کوچک بوده است. براساس یافته های پژوهش، سیستم و رویکرد غالب در حل و فصل در کشورهای کنیا و افغانستان، تلفیقی؛ به معنای به کارگیری ترکیبی از سازوکار های رسمی/ دولتی و غیر رسمی/غیر دولتی است، در حالی که در ایران، سیستم و رویکرد غالب، رسمی است و کاربردی از سازوکارهای غیررسمی حل و فصل مناقشه به رسمیت شناخته نشده است. استفاده از سازوکارهای رسمی در هر سه کشور، از جمله شباهت های یافت شده در آن ها بوده است، با این تفاوت که در موارد کنیا و افغانستان به کارگیری این سازوکارها منجر به پذیرش درخواست کاندیداهای معترض و در نهایت، حل و فصل مناقشه شده اما در ایران، درخواست کاندیداهای معترض رد شده است. پژوهش حاضر نشان می دهد، اصلاح قوانین و نهادهای مدیریت انتخاباتی با تمرکز بر موضوع حل و فصل مناقشات احتمالی با «درس آموزی» از موقعیت های مناقشه آمیز گذشته می تواند به ایجاد ساز و کارهایی جدید اعم از رسمی و غیررسمی و یا مکمل منتج شود که به طرفین مناقشه اجازه می دهد تا مناقشه به گونه ای سازنده، منصفانه و خلاقانه و سریع تر حل و فصل شود.

  کلیدواژگان: انتخابات، مناقشه انتخاباتی، سازوکارهای حل و فصل مناقشات انتخاباتی، کنیا، افغانستان، ایران
 • سید مرتضی حافظی، مهدی نجف زاده*، محسن خلیلی، روح الله اسلامی صفحات 49-80

  بهره گیری از ابزارها و نهادهای «بهنجارسازی» در نتیجه آگاهی از شیوه های نوین سیاست ورزی در دوران قاجار موردتوجه قرار گرفت. با محوریت شاه در عرصه سیاست؛ این قدرت شاه، نگاه شاه، و تفسیر شاه از امور بود که با تکیه بر نوعی «قدرت آیینی» بر فراز تمام نیروها حکمرانی می کرد. با تلاش برای تشکیل دولت مدرن در دوران پهلوی اول، با ایجاد تکنیک های ویژه ای مبتنی بر «قدرت انضباطی» حکمرانی بر سوژه ها آغاز شد. در این تغییر و تحول، پنداشت «بدن» در حکم یکی از مولفه های اصلی عملکرد روابط قدرت، حایز اهمیت است چراکه تمامی این کردارها بر بدن سوژه اعمال می شود. بر پایه چنین مفروضی پرسش این نوشتار این است: چگونه رنجی که بر بدن رعایا تحمیل می شود، تبدیل به یک ابزار سیاسی شده و از رهگذر آن، تکنولوژی سیاسی در خدمت حکومت مند شدن سیاست قرارگرفته است؟ در پاسخ به پرسش پژوهش، این فرضیه مطرح است: در دوران حکومت قاجار و پهلوی اول، سوژه و بدنش در فرایند سازوبرگ های قدرت آیینی و تحول آن به قدرت انضباطی متحول شده و به ابژه هایی مطیع و سربه راه تبدیل می شوند. این پژوهش با استفاده از روش پژوهش تبارشناسی خاطرات و گزارش های سیاحان، دستورات حکومتی و ذی نفعان و روایات تاریخی درزمینه شیوه حکومت مندی در این دوران انجام شده است و می کوشد با تاکید بر «سیاسی کردن رنج» رویکردهای حکومت قاجار و پهلوی اول را فراخواند و با پرداختن به این موضوع چگونگی تبدیل «رعیت» به ابژه هایی مطیع و سربه راه توضیح دهد.

  کلیدواژگان: قدرت آئینی، قدرت انضباطی، تکنولوژی های بدن، قاجار، پهلوی اول
 • مریم حایک، علیرضا آقاحسینی*، علی علی حسینی صفحات 81-114
  طرح مساله

  از اواسط دهه دوم نظام جمهوری اسلامی، ظهور بخشی از جریان «نواندیشی دینی» در چارچوب گفتمان پسا مدرن، هویت زنانه جدیدی را در برابر هویت زنانه گفتمان انقلاب ایجاد کرد. با گذشت سه دهه از تلاشهای این جریان در جهت مفصلبندی هویت نوین زنانه، مطالباتی از سوی زنان برای تغییر در برخی از مسایل اجتماعی شکل گرفت و منجر به ایجاد چالش هایی در برابر هویت زنانه گفتمان انقلاب شد. با توجه به تحولات، آیا وضعیت زنان ایران و مطالبات نوین آنان را می توان در مسیر تبدیل شدن به یک جنبش اجتماعی ارزیابی کرد؟

  روش

  این مقاله ابتدا با بهره گیری از رویکرد گفتمانی لاکلایو و موفه به تحلیل تعارض هویت زنانه گفتمان های انقلاب اسلامی و پسا مدرن و دال های شناور دو گفتمان پرداخته است. آنگاه با تاسی به روش شناسی تحلیلی- تجربی، عملکرد وابستگان به دو گفتمان درخصوص سه موضوع مورد منازعه را تحلیل کرده و روند حرکت وضعیت زنان را نشان داده است.

  یافته ها و نتایج

  این مقاله تعارض هویت زنانه گفتمان های انقلاب اسلامی و پسا مدرن را در مسیر تبدیل شدن به یک جنبش اجتماعی ارزیابی می کند و پیشنهاد می دهد وابستگان گفتمان انقلاب، تحول اندیشه ای ایجاد شده در حوزه هویت زنانه جامعه را به عنوان یک گفتمان رقیب برای هویت زنانه گفتمان انقلاب به رسمیت شناخته و انتقال گرایی گفتمانی را به مثابه پاسخی به شرایط نوین جایگزین آشفتگی رادیکال نواندیشان دینی نمایند. چنانکه خواهد آمد انتقال گرایی تمکین به گفتمان سکولار پسامدرن نیست بلکه فراخوانی عالمانه و دردمندانه برای راه حل ها و راهبردهای بدیل دینی و شرعی است.

  کلیدواژگان: هویت زنانه، گفتمان پسا مدرن، گفتمان انقلاب اسلامی، مطالبات نوین زنان، جنبش اجتماعی
 • خلیل الله سردارنیا*، مریم بنه یی صفحات 115-144

  یکی از مهم ترین شاخص ها در ارتباط با مردم سالاری و دموکراسی ، شفافیت اقتصادی و نبود یا سطح بسیار پایین فساد اقتصادی است. طبعا عدم کنترل فساد اقتصادی موجب تضعیف مشروعیت سیاسی حکومت می شود. در این پژوهش تلاش شده است با روش تبیینی کیفی از طریق مصاحبه با نخبگان و فعالان دانشگاهی شیراز به این پرسش پاسخ داده شود که جامعه مدنی تا چه اندازه در عرصه مبارزه با فساد اقتصادی و نهادینه کردن شفافیت اقتصادی از کارنامه و عملکرد پذیرفتنی برخوردار بوده است و چرا؟ یافته و برآیند کلی حاکی از کارنامه ناپذیرفتنی جامعه مدنی در ارتباط با پیشگیری از فساد و شفافیت اقتصادی بود. این کارنامه ناپذیرفتنی، از یک سو ریشه در موانع و محدودیت های حکومتی و عدم فرصت سازی های موثر قانونی، عملی و تشویقی مطلوب برای ایفای نقش بهتر جامعه مدنی دارد. از سوی دیگر، نتیجه ضعف و کاستی ها در خود جامعه مدنی اعم از عدم اولویت گذاری و اهتمام جدی برای تبدیل شفافیت اقتصادی به مطالبه عمومی و ایجاد یک جنبش اجتماعی موثر و مستمر است. در نهایت این که در سطح وسیعتر، عدم همراهی افکار عمومی و جامعه با جامعه مدنی در این کارنامه نستا مردود موثر بوده است. در پایان به صورت مبسوط، پیشنهادهای عملی برای تقویت نقش نظارتی و ضد فسادی جامعه مدنی در ساحت های نظری- فکری، نهادی، اقدامی و حاکمیتی طرح شده است.

  کلیدواژگان: ایران، جامعه مدنی، جامعه سیاسی، شفافیت، فساد اقتصادی
 • الهه کولائی*، سیمین بهبهانی صفحات 145-180

  نویسندگان این مقاله نشان می دهند که جنگ ایران و عراق و مشارکت زنان در آن عامل بزرگی برای بازاندیشی زنان نسبت به جایگاه اجتماعی خود در ایران پس از انقلاب اسلامی بوده است. اساس این پژوهش مصاحبه با چند تن از زنان رزمنده و تحلیل محتوای این مصاحبه هاست. این زنان عموما از خانواده هایی سنتی برخاسته اند اما حضورشان در جبهه های جنگ بسیاری از هنجارهای سنتی شان را با چالش مواجه ساخته است. آنها از بایدها و نبایدها در مورد جنسیت، در دوره هشت ساله جنگ و در جامعه پساجنگی و ازتبعیض میان زنان رزمنده و مردان در نهادهای رسمی، سخن گفته اند. اما با وجود این پس از تحلیل محتوای مصاحبه ها نتایج بدست آمده نشان داده که مشارکت آنان درجنگ و موفقیت شان در انجام وظایفشان در جبهه ها، عاملی برای بازاندیشی در نقش های سنتی شان و چالش در گفتمان سنتی بوده است. این شرایط آنان را برای ورود به عرصه عمومی آماده کرده و مطالبات آنها را گسترده و متفاوت ساخته است.

  کلیدواژگان: ایران، عراق، جنگ، زنان، گفتمان سنتی، بازاندیشی
 • مجتبی مقصودی* صفحات 181-219

  پژوهش پیش رو ضمن تاکید بر توسعه به مثابه آرمانی ملی و فراگیر در سطح جهان، با طرح و تشریح نظریه ها و دیدگاه های معطوف به نسبت میان "مصالحه و مصالحه سیاسی" با "توسعه و توسعه ملی" به ویژه نظریاتی که مدعی اند توسعه در بستر صلح و جهان عاری از خشونت و جنگ محقق خواهد شد تلاش دارد نسبت میان مصالحه سیاسی و توسعه ملی در ایران را بازنمایی نموده، به ضرورت و بایسته های آن بپردازد. در چارچوب ملاحظات نظری و رویکردی این اثر؛ جوامع و از جمله جامعه، نیروهای اجتماعی، نخبگان و نظام سیاسی در ایران برای رسیدن به توسعه ناچارند تا از میزان تعارضات و درگیری های درونی و بیرونی کاسته و توان و همت خود را در بستری مصالحه جویانه و آرامش طلبانه برای نیل به توسعه و پیشرفت تجمیع نمایند. بر اساس این الگو و در قالب روشی کیفی و گردآوری اسنادی- کتابخانه ای داده ها؛ مقاله به طرح 5 گزاره کلیدی که ناظر بر الزامات و بایسته های انضمامی و راهبردی برای دستیابی به مصالحه سیاسی و توسعه است می پردازد.در وجوه ایجابی و سلبی؛ خروج از بدفهمی ها و کژفهمی ها نسبت به موضوع مصالحه، تبدیل گفتمان های سلبی به گفتمان های ایجابی و الگو بودگی، شناسایی حداکثری کنشگران، ظرفیت سازی برای توسعه نهادهای مدنی و آموزش شهروندی و گفتمان سازی درباره صلح، 5 گزاره ای است که نویسنده در این مقاله مورد دقت نظر قرار می دهد.

  کلیدواژگان: واژگان کلیدی: مصالحه، مصالحه سیاسی، صلح، توسعه، ایران
 • عبدالله ولی نژاد*، عباس کاظمی صفحات 221-252

  فهم سازوکارهای زیربنایی وقوع ناآرامی های آبان 1398 در ایران هدف این پژوهش بوده که در قالب تحقیقی کیفی در سنت مطالعات فرهنگی به انجام رسیده است. در چارچوب بندی آن نیز از ابزارهای مطالعات اسنادی، مشاهدات میدانی، مصاحبه و آمارهای رسمی بهره برده ایم. در مرحله اول با مطالعه اکتشافی منطقه ای که بستر بخشی از این رویداد بود؛ فقر، نابرابری، حاشیه نشینی و نوع مشاغل غالب در آن را به عنوان مفاهیم کلیدی در این زمینه تشخیص دادیم. در گام بعد و در پرتو نظریه های متاخر مرتبط با مفاهیم به دست آمده دریافتیم که نه فقر، نه نابرابری و نه حاشیه نشینی که بی ثبات کاری در پیوند بیشتر با وقوع این حوادث بوده است. با این حال گزارش ها نشان می دهند در بسیاری از مناطقی که بی ثبات کاری در آنها رواج داشته، شاهد وقوع ناآرامی نبوده ایم. این یعنی هیچکدام از این موارد (فقر، نابرابری، حاشیه نشینی و بی ثبات کاری) به تنهایی قادر به تبیین چرایی وقوع این حوادث نیستند. در نهایت، با پشتیبانی تنوع مکانی وقایع آبان 1398 توسط ابزار مفهومی پریکاریا تحلیل این وقایع را بر اندیشه های استندینگ و ریف کین بنا کردیم. به عنوان نتیجه گیری کلی، با تعدیل رویکرد نظری استفاده شده -ضمن آنکه نمی توان در این زمینه از تحلیل طبقاتی سود جست- معتقدیم وقوع این ناآرامی ها در قالب عکس العمل هایی ماشین وار از طریق شکل گیری «ترس از فقر» در میان پریکریت های جمعیت فعال جامعه قابل پیگیری است.

  کلیدواژگان: کلیدواژه، ناآرامی های آبان 98، پریکاریا، استندینگ، ریف کین
|
 • Sara Poorsheikhali, Yahya Kamali Pages 7-48

  This research aims to identify and describe similarities and differences of mechanisms used to resolve three post-election disputes of presidential elections of Kenya 2017, Afghanistan 2009 and Iran 2009. Tradition and comparative strategy in this study were qualitative-in-depth and case-oriented with n, respectively. To achieve this benchmark, a researcher-made conceptual framework has been used, as well as the library-documentary method to collect the data. Based on the findings of the study, the system and the dominant approach in resolving the presidential election disputes in Kenya and Afghanistan is integrated, i.e. the use of a combination of official/governmental and non-official/non-governmental mechanisms. While in Iran, the dominant system and approach is formal/governmental, and no application of informal/alternative dispute resolution mechanisms has been recognized. Moreover, the formal mechanisms used in all three comparisons has been included in the similarities found them, with the difference that in Kenya and Afghanistan, the application of these mechanisms has led to the acceptance of requests of protester candidates and ultimately to the resolution and end of disputes. While in Iran, the protester candidates’ requests have been rejected.The current comparative analysis indicates that reforming electoral management laws and institutions with the specific function of resolving potential disputes in an electoral cycle with “learning” from the previous controversial situations may lead to the creation of new mechanisms, including formal, informal or complementary. These mechanisms allow the parties of the dispute to resolve the dispute more constructively, fairly, creatively and rapidly through cooperative actions.

  Keywords: Election, Electoral Dispute, Electoral Dispute Resolution Mechanisms, Kenya, Afghanistan, Iran
 • Seyed Morteza Hafezi, Mehdi Najafzadeh *, Mohsen Khalili, Rohollah Eslami Pages 49-80

  Using "normalization" tools and institutions was considered because of an awareness of new methods of politics in the Qajar period. Centered on the Shah in politics; It was the king's power, the king's view, and the king's interpretation of things that ruled over all forces, relying on a kind of "religious power". To form a modern state in the first Pahlavi era, the rule of subjects began with the creation of special techniques based on "disciplinary power". In this transformation, the notion of "body" as one of the major components of the functioning of power relations is important because they apply all these actions to the subject's body. the question of this article is: How is the suffering inflicted on the bodies of the subjects, has it become a political tool, and through it, has political technology governed politics? In response to the research question, this hypothesis is raised: During the rule of Qajar and the first Pahlavi, In the process of the mechanisms of religious power and its evolution, the subject, and her body are transformed into disciplinary power and become obedient and sublime objects. This research has been done by using the method of genealogical research of tourists' memoirs and reports, government orders and stakeholders and historical narrations in governance in this period, and tries to call the approaches of the Qajar and Pahlavi governments by emphasizing "politicization of suffering" to deal with this subject. Ultimately, it explains how the "subject" becomes obedient and sublime objects.

  Keywords: Ritual power, disciplinary power, body technologies, Qajar, First Pahlavi
 • Maryam Hayek, Alireza Aghahosseini *, Ali Alihosseini Pages 81-114
  Introduction

  By the mid second decade of the Islamic Republic of Iran, the emergence of a part of "the new religious Thinking" created a new feminine identity against the feminine identity of the revolutionary discourse. After three decades of efforts by this movement to articulate a new feminine identity, demands were raised by women leading to challenges against the feminine identity of the revolutionary discourse. Considering such developments, can the situation of Iranian women and their new demands turn to a social movement?

  Method

  First, this article exploits the discourse analysis of Laclau and Mouffe to analyze the conflict between feminine identity of the Islamic Revolution and that of the new religious thinking. Second, In the light of discourse analysis, an attempt will be made to demonstrate that "temporality" has been a decisive element in the emergence of new discourses, and it is in and through such a consideration that new identities question de-constructively the foundation of any ruling discourse welcoming new aspects of a new forming discourse step by step.

  Findings and Results

  Based upon discursive temporality, this article evaluates the conflict between the feminine identity of the discourses of the Islamic Revolution and that of new religious thinking on the direction to become a social movement and suggests that the guardians of the revolutionary discourse recognize the developments of such new religious innovations in the domain of feminine identity as a rival discourse. By the recognition of this rival feminine identity, they will take to consideration the moment of transformism as a response to the new changing conditions: social movement. As it follows, transformism does not mean a thorough admission   to a rival discourse, but it adheres to a wise calling of alternative religious solutions and strategies. It is wise because discourse analysis as an analytical strategy signifies the historicity and temporality of discourses. Transformism is a discursive response to the historicity and temporality of any dominant discourse, including the discourse of the feminine identity of the Islamic Revolution, where the dominant discourse conforms to new requirements and realities.

  Keywords: Women's Identity, Postmodern Discourse, Islamic Revolution Discourse, Women's New Demands, Social Movement
 • Khalil Sardarnia *, Maryam Bonei Pages 115-144

  Economic transparency is one of the most important indexes in democracies. Non control of economic corruption led to weakening of political legitimacy of government. By explanation method and interview to Shiraz"s academic Elites, in this study, has been tried to answer this question: how much is successful and acceptable the function of civil society in it's function and combat to economic corruption and why? The main finding of this study shows the unacceptable function of civil society in Iran due to these reasons: impediments in governmental structures and absence of legal, possible and encouragement opportunities and in other hand due to weakness and dysfunctions in civil society such as none serious practical performance and action in pay attention to political transparency to general demand and shaping a social movement and absent of public opinion In the end, practical recommendation be noted in modification and enforcement of surveillance mechanism and transparency.

  Keywords: Iran, civil society, Political Society, Transparency, Economic Corruption
 • Elaheh Koolaee *, Simin Behbahani Pages 145-180

  The authors of this article show that the Iran-Iraq war and women's participation in it have been a major factor in women's reflection of their social status in Iran after the Islamic Revolution. The basis of this research is interviews with several women fighters and analysis of the content of these interviews. These women generally come from traditional families, but their presence on the battlefield has challenged many of their traditional norms. They talked about the do's and don'ts of gender, during the eight-year war and in post-war society, and about discrimination between women fighters and men in official institutions. However, after analyzing the content of the interviews, the results showed that their participation in the war and their success in performing their duties on the fronts was a factor for reflection in their traditional roles and a challenge in traditional discourse. These conditions have prepared them to enter the public arena and have made their demands wider and different.

  Keywords: Iran, Iraq, patriarchy, reflectivity, war, women
 • Mojtaba Maghsoudi * Pages 181-219

  Political reconciliation and development in Iran;Investigation of some theoretical and practical propositionsAbstract:The present study seeks to examine the relationship between "reconciliation and political reconciliation" and " development and national development" in Iran.In this article, he first deals with development as a national and all-encompassing ideal in the world. It then goes on to outline theories and views that claim that development will be achieved in a context of peace and a world free of violence and war.In the framework of theoretical and approach considerations of this work; Communities, including society, social forces, elites and the political system in Iran, in order to achieve development, have to reduce the amount of internal and external conflicts and conflicts and their efforts in a conciliatory and peaceful context to achieve development. And aggregate progress. Based on this model and in the form of a qualitative method and documentary-library data collection; The article outlines 5 key propositions that address the concrete and strategic requirements for achieving political reconciliation and development.In positive and negative aspects; Elimination of misunderstandings and misunderstandings regarding the issue of reconciliation, transforming negative discourses into positive discourses and role models, Maximum identification of actors, capacity building for the development of civic institutions and citizenship education and discourse about peace are 5 propositions that the author carefully considers in this article.

  Keywords: reconciliation, Political reconciliation, Peace, development, Iran
 • Abdollah Valinejad *, Abbas Kazemi Pages 221-252

  Understanding the underlying mechanisms of the November 1998 riots in Iran has been the aim of this study, which has been conducted in the form of a qualitative research in the tradition of cultural studies. What we achieved was that poverty, inequality marginalization, job-instability, could not explain these events alone. Finally, by critically applying the conceptual tool of "pericaria" - and with the arguments in the text - we came to the conclusion that the occurrence of these unrests is traceable in the form of machine reactions through the formation and activation of a sense of "fear of poverty" among destabilizers of the active population.Understanding the underlying mechanisms of the November 1998 riots in Iran has been the aim of this study, which has been conducted in the form of a qualitative research in the tradition of cultural studies. What we achieved was that poverty, inequality marginalization, job-instability, could not explain these events alone. Finally, by critically applying the conceptual tool of "pericaria" - and with the arguments in the text - we came to the conclusion that the occurrence of these unrests is traceable in the form of machine reactions through the formation and activation of a sense of "fear of poverty" among destabilizers of the active population.

  Keywords: Keywords, November riots 98, Precaria, Standing, Rifkin