فهرست مطالب

خشک بوم - سال یازدهم شماره 1 (بهار و تابستان 1400)

نشریه خشک بوم
سال یازدهم شماره 1 (بهار و تابستان 1400)

 • تاریخ انتشار: 1401/01/23
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمدابراهیم صحتی ثابت، فرنوش کوچالی، باقر نظامی بلوچی* صفحات 1-14

  با تشدید کاهش تنوع زیستی و فروافت زیستگاه به واسطه تخریب و تکه تکه شدن، محققان به دنبال یافتن معیارهایی برای اولویت بندی مناطق و گسترش سطح مناطق تحت حفاظت بر پایه پراکنش و فراوانی به ویژه گونه های شاخص هستند. رودک عسل خوار یکی از گوشتخواران متوسط جثه کشور است که پراکندگی افروتروپیکال داشته و یکی از آخرین حد های پراکندگی شمالی آن به ایران می رسد. اطلاعات پراکندگی و بوم شناختی این گونه نه تنها در ایران بلکه در کل محدوده پراکندگی آن در دنیا اندک است. در این مطالعه به گردآوری اطلاعات حضور این گونه در استان کرمان و استفاده از نقاط حضور بدست آمده برای شناسایی زیستگاه های بالقوه و عوامل زیست، زمین و اقلیمی موثر در پراکندگی گونه در کل سال پرداخته شد. ابزار مورد استفاده، الگوریتم حداکثر بی نظمی در محدوده استان کرمان بوده است. نتایج نشان داد بیش از یک پنجم مساحت استان برای زیست این گونه از مطلوبیت برخوردار است. بخش اعظم زیستگاه های مطلوب گونه در نیمه غربی استان در محدوده های ارتفاعات بیش از 2000 متر بالاتر از سطح دریا قرار دارند. دمای سالانه پایین تر و بارندگی بیشتر برای گونه مطلوب تر بوده و با افزایش دما و افزایش خشکی از مطلوبیت زیستگاه کاسته می شود. بررسی های میدانی نشان دهنده آسیب این گونه به مناطق روستایی به ویژه مرغداری های مردم محلی و همچنین کندوهای عسل است که منجر به آن می شود تا تعارض با جوامع انسانی گونه را مورد تهدید شدید قرار دهد.

  کلیدواژگان: رودک عسل خوار، مطلوبیت زیستگاه، تعارض، الگوریتم حداکثر بی نظمی، استان کرمان
 • فرزاد پارسادوست*، مهران شیروانی، حسین شریعتمداری صفحات 15-24
  آلودگی به فلزات سنگین مانند سرب در اثر فعالیت های مخرب ناشی از معدن کاوی یکی از مشکلات جدی خاک های مناطق خشک و نیمه خشک کشور است. راهکارهای رفع و مقابله با این آلودگی ها یکی از ضروریات حفاظت از این عرصه ها می باشد. در سیستم های خاک و رسوب زیست فراهمی و تحرک فلزات غالبا توسط واکنش های جذب-واجذب کنترل می شود. اگرچه مطالعات زیادی در خصوص فهم جذب فلزات توسط کانی ها صورت گرفته ولی اطلاعات کمی درباره واجذب و بخصوص سینتیک واجذب فلزات تحت تاثیر لیگاندهای آلی وجود دارد. در این پژوهش واجذب سرب از کانی مونت موریلونیت در حضور لیگاندهای زیست تخریب پذیر MGDA و GLDA در دو غلظت 25/0 و 0/1 میلی مولار در مقایسه با لیگاند اتیلن دی آمین تترا استیک اسید (EDTA) بررسی شد. نتایج نشان داد مقدار واجذب بستگی به میزان غلظت لیگاند مورد بررسی دارد. توانایی لیگاندها در واجذب سرب از مونت موریلونیت به ترتیب EDTA>MGDA>GLDAبود. تقریبا 12%، 19% و 23% از Pb واجذب شده در غلظت 25/0 میلی مولار به ترتیب از لیگاندهای GLDA،  MGDA و EDTA به دست آمد. مقادیر متناظر در غلظت 0/1 میلی مولار نیز 47%، 59% و 93% بود؛ بنابراین می توان پیش بینی کرد که واجذب Pb از کانی های خاک و رسوبات در حضور لیگاندهای زیست تخریب پذیر GLDA و MGDA در مقایسه با EDTA کمتر بوده و به تبع آن سرب تحرک کمتری در محیط های آب و خاک خواهد داشت. بنابراین به نظر می رسد با توجه به قلیایی بودن خاک های مناطق خشک و نیمه خشک کشور استفاده از لیگاندهای زیست تخریب پذیر می توانند منجر به آزادسازی رسوب در خاک شوند که این موضوع اثر قابل توجهی در کاهش خطر آلودگی زیست محیطی آب های زیرزمینی خواهد داشت.
  کلیدواژگان: عوامل کلات ساز، لیگاندهای زیست تخریب پذیر، کمپلکس سرب، واجذب سرب، اسمکتایت
 • ناهید بشری، حمید سودایی زاده*، اصغر مصلح آرانی، محمدرضا غفاریان صفحات 25-34

  کشت مخلوط گیاهان علوفه ‏ای راهکاری برای دسترسی به عملکرد مطلوب و افزایش تولید در مناطقی با مشکل کمبود آب است. این آزمایش در مزرعه تحقیقاتی در شهرستان اشکذر، به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک کامل تصادفی با سه تکرار انجام شد. هدف اصلی در این بررسی، ارزیابی کشت مخلوط دو گیاه ارزن و گوار در بهبود شاخص‏ های فیزیولوژیک و عملکرد علوفه بود. در این آزمایش عامل اصلی فواصل آبیاری در سه سطح شامل آبیاری در زمان تخلیه 60، 70 و 80 درصد ظرفیت زراعی و عامل فرعی آرایش کشت شامل سه سطح کشت خالص ارزن و گوار و کشت مخلوط دو گونه بود. کشت مخلوط به صورت ردیفی و به صورت جایگزینی اجرا شد. نتایج نشان داد که با تاخیر در آبیاری میزان نشت یونی روند افزایشی و محتوای نسبی آب برگ روند کاهشی داشت. بیشترین محتوای رطوبت نسبی برگ در کشت مخلوط (3/70 و 4/78 درصد) و کمترین محتوای رطوبت نسبی برگ در کشت خالص ارزن و گوار به ترتیب 4/61 و 5/72 درصد به دست آمد. بیش ترین و کم ترین شاخص کلروفیل به ترتیب در تیمارهای آبیاری در تخلیه 60 و 80 درصد ظرفیت زراعی مشاهده شد. در فواصل مختلف آبیاری، استفاده از کشت مخلوط ارزن و گوار سبب افزایش محتوای قند محلول و پرولین نسبت به کشت خالص آنها گردید. بنابراین، در همه سطوح آبیاری، بیش ترین عملکرد علوفه در کشت مخلوط دو گیاه به دست آمد. از آن جایی که کشت مخلوط موجب بهبود شاخص‏های فیزیولوژیکی گوار و ارزن گردیده است، بنابراین بهبود رشد و عملکرد علوفه دور از انتظار نیست. در مجموع می ‏توان نتیجه‏ گیری کرد که کشت مخلوط ارزن با گوار می‏ تواند تاثیر منفی تنش خشکی را به طور قابل ملاحظه ‏ای کاهش داده و به عنوان یک راهکار مدیریتی در شرایط تنش خشکی مطرح باشد.

  کلیدواژگان: پروتئین، پرولین، عملکرد علوفه، قند محلول
 • مرضیه رضایی، ابراهیم سیفتی*، آفاق تابنده ساروی، حسین شاهسوند حسنی صفحات 35-47

  به منظور بررسی سیزده لاین نوترکیب کروموزومی تریتی پایرم اولیه هگزاپلویید، در اقلیم گرم و خشک یزد در مقایسه با پنج لاین امیدبخش تریتیکاله، هفت رقم گندم نان ایرانی و دو رقم گندم نان افغانی در کشت بهاره از نظر برخی خصوصیات مورفوفنولوژیک مرتبط با عملکرد، آزمایشی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه دانشگاه یزد انجام شد. نتایج نشان داد که بین همه ژنوتیپ های مورد مطالعه از نظر تمام صفات، اختلاف معنی داری وجود دارد. در این مطالعه، لاین های تریتی پایرم میانگین روز تا رسیدگی فیزیولوژیک بیشتر، اما ارتفاع کمتری نسبت به ارقام گندم نان و تریتیکاله داشتند. علاوه بر این، لاین اولیه La (4B/4D)/b تریتی پایرم بیشترین میانگین طول سنبله را نشان داد. در این بررسی باتوجه به نوع کشت و اقلیم مورد مطالعه، اگرچه لاین های تریتی پایرم، بیشترین مقدار را برای طول سنبله به خود اختصاص دادند، اما کمترین مقدار مربوط به صفات تعداد دانه در سنبله و وزن دانه در سنبله را داشتند. بر اساس نتایج تجزیه خوشه ای، ژنوتیپ ها به چهار گروه تقسیم بندی شدند. در گروه اول، دوازده لاین تریتی پایرم قرار داشتند که برای صفت طول سنبله دارای بیشترین میانگین بودند. پنج لاین امیدبخش تریتیکاله، هشت رقم گندم اصلاح شده ایرانی و افغانی نیز در گروه سوم قرار گرفتند. نمودار دو بعدی حاصل از تجزیه مولفه های اصلی نیز نشان داد که دوازده لاین ترتی پایرم اولیه هگزاپلویید، از نظر صفات فنولوژیک نسبت به سایر لاین ها و ارقام مورد مطالعه برتری دارند. تجزیه بای پلات هم ضمن توجیه 2/82 درصدی تغییرات کل در دو مولفه اول، مشخص نمود که لاین های تریتی پایرم اولیه هگزاپلویید ma/b، St/b، La/b و (ka/b) (cr/b) f3 می توانند به عنوان لاین های برتر برای برخی از صفات اندازه گیری شده، در مطالعات آتی استفاده شوند. همچنین براساس نتایج ضریب همبستگی، صفات روز تا ظهور سنبله و رسیدن فیزیولوژیک با دو صفت تعداد و وزن دانه در سنبله ارتباط منفی معنی دار و بالایی را نشان داد.

  کلیدواژگان: کشت بهاره، بای پلات، تغییرات اقلیمی، تنوع ژنتیکی
 • مهری دیناروند*، بنفشه یثربی، سید عبدالحسین آرامی، سجاد عالی محمودی سراب صفحات 49-61

  منطقه نهال کاری شده طویل به دلیل مجاورت با کانال آبرسانی (کارون به ماهشهر) موسوم به کانال کوت امیر و در دسترس بودن آب مناسب برای آبیاری نهال ها، به شیوه ثقلی و حفر فارو آبیاری شد. این تحقیق با هدف ارزیابی روند تغییرات پوشش گیاهی طی چهار سال متوالی (1396 تا 1399) و در دو فصل در منطقه کشت نهال انجام شد. بدین منظور تعداد 5 ترانسکت 100 متری با فواصل 50 متری در منطقه انتخابی به صورت تصادفی سیستماتیک احداث شد. در امتداد ترانسکت ها در مجموع، 30 پلات ثابت نصب گردید. در دو فصل رویشی بهار و تابستانه نوع و درصد پوشش گونه های بومی برداشت شد. با استفاده از نرم افزارPAST  شاخص های غالبیت، یکنواختی و تنوع گونه ای سیمپسون و شانون اندازه گیری شد. نتایج آزمون تجزیه واریانس یک طرفه برای بهار سال های 1396 تا 1399 نشان داد که میان میانگین شاخص های درصد پوشش، غالبیت، یکنواختی، شاخص های تنوع سیمپسون و شانون و غنا در سال های متوالی برداشت، اختلاف معنی داری وجود دارد. نتایج آزمون ویلکاکسون نشان داد شاخص های تعداد گونه، سیمپسون، شانون، یکنواختی، منهینینک و مارگالف در سال دوم نسبت به سال اول افزایش پیدا کردند. همچنین، با توجه به این که میزان معنی داری کمتر از 05/0 بوده، بین شاخص های غالبیت، شاخص سیمپسون و شانون طی تیر ماه سال های 1398 نسبت به سال 1397، اختلاف معنی دارای وجود دارد، اما بین تغییرات درصد پوشش در دو سال متوالی اختلاف معنی داری وجود نداشت. به طور کلی شاخص های تنوع شانون، سیمپسون در سال پایانی (1399) نسبت به سال آغازی (1396) افزایش چشمگیری داشته و این تغییر در اثر افزایش یکنواختی و غنای گونه ای در منطقه بوده است. بهترین گونه ها برای اصلاح منطقه بیابانی فوق، اشنان Seidlitzia rosmarinus و شورگز محلیTamarix passerinoides  است. همچنین احداث فارو در کنار چاله های کشت نهال سبب تجمع آب باران و ظهور تدریجی سایر گونه های بومی می گردد.

  کلیدواژگان: شورگز محلی، اشنان، شاخص تنوع، فارو، نهال کاری، درصد پوشش گیاهی
 • سمیه زنگی آبادی، حسن زارع مایوان*، حسین مصطفوی، حجت الله رنجبر صفحات 63-75

  تغییراقلیم تاثیر قابل توجهی بر پراکنش گیاهان در اکوسیستم های آسیب پذیر نظیر رویشگاه های بادام خاکستری Prunus eburnea (Spach) Aitch. & Hemsl. دارد.  بادام خاکستری از خانواده Rosaceae دارای اهمیت حفاظتی، غذایی بوده و گونه ای بومی است که در مناطق خشک و نیمه خشک ایران بطور گسترده می روید. اهداف اصلی این مطالعه شامل مدل سازی مطلوبیت رویشگاهی گونه بادام خاکستری با استفاده از مدل مکسنت و پیش بینی تاثیر تغییرات عوامل اقلیمی و نیز تعیین سهم هر عامل بر پراکنش آن در مدل سازی مطلوبیت رویشگاهی می باشد. ارزیابی صحت مدل مکسنت با استفاده از شاخص سطح زیر منحنی (94/0) بیانگر عملکرد عالی این مدل پیش بینی است. نتایج نشان داد که به ترتیب لایه های عمق خاک و میزان تابش نورخورشید با مقدار 4/35% و 3/27% بیشترین سهم را در مدل سازی مطلوبیت رویشگاهی گونه بادام خاکستری دارند. بر اساس نقشه مطلوبیت رویشگاهی در شرایط کنونی اقلیمی پیش بینی می شود که مناطق جنوبی (استان های هرمزگان، بوشهر و فارس)، جنوب غربی (استان های کهگیلویه و بویراحمد و چهارمحال بختیاری) و جنوب شرقی (استان های سیستان و بلوچستان، کرمان و خراسان جنوبی) کشور شرایط محیطی مناسب در گسترش رویشگاه های این گونه داشته باشند. به منظور ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر مطلوبیت رویشگاهی این گونه از سناریوی انتشار گاز های گلخانه ای RCP 8.5 مربوط به مدل انتشار گاز های گلخانه ای CCSM4 در سال 2080 استفاده گردید. براساس مدل مکسنت وسعت مناطق مطلوب رویشگاهی این گونه در شرایط اقلیمی کنونی 862113 کیلومتر مربع می باشد که پیش بینی می گردد در سال 2080 مناطق مطلوبی که این گونه از دست خواهد داد 14/36 درصد و مناطق مطلوب جدیدی که این گونه بدست خواهد آورد 9/8 درصد باشد. پیش بینی می گردد وسعت مناطق مطلوب رویشگاهی این گونه در آینده به 627273 کیلومتر مربع کاهش یابد. نتایج مدل سازی، ضرورت برنامه ریزی برای بهره برداری و حفاظت از رویشگاه های بادام خاکستری را نشان می دهد.

  کلیدواژگان: اکوسیستم های خشک و نیمه خشک، بادام خاکستری، مطلوبیت رویشگاه، متغیرهای محیطی
 • امیر معمارزاده کیانی، جلیل ایمانی هرسینی*، محمود کرمی صفحات 77-91
  کاهش تعارضات و خسارات حیات وحش، از جنبه های مهم مدیریت آنها است. گونه های مختلف حیات وحش برای تامین نیازهای حیاتی خودشان به دلیل رقابت بر سر منابع غذایی و اشغال زیستگاه ها با انسان ها در تعارض هستند. با توجه به جایگاه و اهمیت پارک ملی خجیر، پژوهش حاضر به منظور تدوین برنامه مدیریت استراتژیک گونه تشی در پارک ملی خجیر به منظور حفاظت و کاهش تعارضات این گونه انجام شد. در برنامه مدیریت تعارضات گونه مذکور، راهبردهای متناسب با تکیه بر عوامل داخلی (نقاط قوت و نقاط ضعف) و عوامل خارجی (فرصت ها و تهدیدات) انتخاب گردید، سپس از طریق دسته بندی و وزن گذاری و تجزیه و تحلیل عوامل با استفاده از ماتریس SWOT راهبردهای متناسب تدوین گردید، سپس با استفاده از روش AHP به مقایسات زوجی هر یک از زیر معیارها و تعیین وزن و اولویت بندی پرداخته شد. در گام بعدی، با استفاده از ماتریس برنامه ریزی راهبردی کمی QSPM، به اولویت بندی و ارزیابی امکان پذیری و پایداری راهبرد های پیشنهادی پرداخته شد. با توجه به نتایج به دست آمده؛ سه راهبرد، شامل 1) بهبود کمیت و کیفیت پایش و به روز رسانی اطلاعات جمعیت شناختی و بوم شناسی گونه جانوری تشی به کمک امکانات سایر سازمان های فعال؛ 2) ارتقا و ترویج ارزش های حیات وحش و کنترل تغییرات کاربری و تخریب زیستگاه و نقد باورهای خرافی و 3) کاهش خسارات در بخش کشاورزی و باغداری با همکاری سایر بخش های فعال در منطقه، به عنوان مهم ترین راهبردهای مدیریتی در جهت کاهش تعارضات گونه تشی در پارک ملی خجیر پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: حیات وحش، مدیریت تعارضات، تغییرات کاربری، اولویت بندی، SWOT، QSPM
 • محمد جهانتیغ، مهدی دهمرده*، محمد گلوی، عیسی خمری، حلیمه پیری صفحات 93-104
  یکی از نیازهای مهم در برنامه ریزی های زراعی به منظور دستیابی عملکرد بالا و کیفیت مطلوب، ارزیابی سیستم های تغذیه گیاهان است. پژوهش حاضر به منظور ارزیابی سطوح ماسه بادی و کود حیوانی بر ویژگی های کمی و کیفی سیر در پژوهشکده کشاورزی دانشگاه زابل به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار، در سال زراعی 1397 اجرا شد. سطوح ماسه بادی شامل شاهد، 100 و 200 تن در هکتار به عنوان فاکتور اول و سطوح کود حیوانی شامل شاهد، 20، 25 و 30 تن در هکتار به عنوان فاکتور دوم بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که سطوح ماسه بادی، کود گاوی و اثرات متقابل آنها بر ارتفاع بوته، تعداد برگ، عملکرد بیولوژیک و اقتصادی، قطر سیرچه، آلیسین، نیتروژن برگ، رطوبت حجمی خاک، دمای خاک، درصد کربن آلی و مجموع آبیاری معنی دار بود. تعداد سیرچه و پتاسیم برگ تنها تحت تاثیر سطوح کود گاوی قرار گرفتند. بالاترین میزان ارتفاع بوته (67/60 سانتی متر) و تعداد برگ (33/18 عدد) از تیمار 100 تن در هکتار ماسه بادی در شرایط مصرف 30 تن در هکتار کود گاوی به دست آمد. همچنین بیشترین عملکرد بیولوژیک (14/13 تن در هکتار)، عملکرد اقتصادی (07/12 تن در هکتار)، بالاترین میزان قطر سیرچه (65/12 میلی متر)، بالاترین میزان آلیسین (26/6 میلی گرم بر گرم)، کمترین مجموع آبیاری (33/733 لیتر)،  بالاترین رطوبت حجمی خاک (26/16 درصد)، کمترین میزان دمای خاک (83/33 درجه سانتی گراد)، بالاترین درصد کربن آلی (97/1 درصد)، در تیمار 200 تن در هکتار  ماسه بادی در شرایط مصرف 30 تن در هکتار کود گاوی حاصل شد. از آنجا که هدف از کشت سیر دست یافتن به بهترین عملکرد و اجزای عملکرد می باشد، بنابراین تیمار 200 تن در هکتار ماسه بادی در شرایط مصرف 30 تن در هکتار کود گاوی برای کشت سیر در منطقه پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: خاک، رطوبت حجمی، عملکرد سیر، کود گاوی
 • سعید معینی فر، محمدامین اسدی*، حسین ملکی نژاد، علی طالبی صفحات 105-121

  پایش خشکسالی با استفاده از شاخص های مناسب، اهمیت زیادی در مدیریت منابع آب بویژه در مناطق خشک و نیمه خشک دارد. انتخاب این شاخص و محاسبه صحیح آن از اهمیت قابل توجهی در مطالعه خشکسالی برخوردار است. هدف این مطالعه، تعیین توزیع آماری مناسب برای محاسبه شاخص خشکسالی RDI در مناطق خشک و نیمه خشک ایران مرکزی می باشد. بدین منظور، 16 ایستگاه سینوپتیک در محدوده ایران مرکزی انتخاب شدند. برای محاسبه شاخص RDI از داده های بارش و همچنین تبخیر-تعرق پتانسیل با روش فایو-پنمن-مانتیث استفاده شد. برای انتخاب مناسب ترین توزیع آماری، 17 توزیع آماری مورد مطالعه قرار گرفت. شاخص RDI برای هر ایستگاه به صورت سالانه و بر اساس برازش به هر یک از 17 توزیع مورد مطالعه به صورت جداگانه محاسبه شد. سپس بر اساس معیارهای AIC و BIC، بهترین توزیع آماری برای محاسبه شاخص RDI برای هر ایستگاه انتخاب شد. اگرچه در منابع توصیه شده که محاسبه شاخص RDI از طریق برازش داده ها به یکی از توزیع های گاما و یا لوگ نرمال انجام شود، اما نتایج این پژوهش نشان داد که در بیشتر ایستگاه های مورد مطالعه، توابع توزیع لوگ نرمال و گاما نمی توانند به عنوان مناسب ترین تابع توزیع انتخاب شوند. بر اساس نتایج، توزیع گاما جزو شش توزیع برتر در تمام ایستگاه های مورد مطالعه بود. همچنین نتایج نشان داد مقادیر RDI محاسبه شده بر اساس توزیع های مختلف در سال های خشک و مرطوب، تفاوت نسبتا قابل توجهی دارند که اهمیت انتخاب توزیع آماری مناسب در محاسبه شاخص RDI را نشان می دهد. برازش توزیع های مورد مطالعه به داده های بارش در ایستگاه های مختلف نشان داد توزیع Nakagami عملکرد بهتری جهت برازش به داده های بارش دارد. در مورد تبخیر و تعرق پتانسیل، در ایستگاه های مختلف توزیع های متفاوتی بهترین برازش را ارایه کردند.

  کلیدواژگان: خشکسالی، بارش، تبخیر و تعرق پتانسیل، گاما، لوگ نرمال
 • سید حمید متین خواه، زینب کاوه سدهی، زهرا جعفری* صفحات 123-134

  در پژوهش حاضر، وضعیت خاک و پوشش گیاهی رویشگاه گز پرشاخه (Tamarix ramosissima L.) در سه رویشگاه غالب ابیانه، حوضه آبخیز چادگان و تنگ بی بی زینب در استان اصفهان بررسی شد. پس از انتخاب رویشگاه ها، اقدام به بررسی و نمونه برداری از پوشش گیاهی به صورت تصادفی طبقه بندی شده گردید. با توجه به وسعت مناطق مورد مطالعه با استفاده از روش سطح حداقل، پلات های 400 مترمربعی استفاده شد و سطح تاج پوشش گز پرشاخه در هر پلات اندازه گیری شد. به منظور مطالعه گونه های گیاهی همراه از 30 و 60 پلات چهار مترمربعی استفاده شد و درصد پوشش گونه ها محاسبه گردید. برخی عوامل فیزیکی و شیمیایی خاک از جمله کلسیم+ منیزیم، سدیم، فسفر، پتاسیم، درصد اشباع، ماده آلی، گچ، آهک، وزن مخصوص ظاهری، نسبت جذب سدیم، درصد سدیم تبادلی، میزان سنگریزه و بافت خاک نیز اندازه گیری شد. به منظور بررسی ارتباط بین پراکنش گونه مورد مطالعه با عوامل محیطی از آنالیزهای آماری همبستگی ساده، رگرسیون و رج بندی استفاده شد. نتایج حاصل از دندروگرام رسم شده نشان داد که حداقل 60 درصد تشابه بین دو رویشگاه حوضه آبخیز چادگان و تنگ بی بی زینب، وجود دارد. نتایج حاصل از آنالیز همبستگی پیرسون و اسپیرمن نشان داد که مجموع سطح تاج پوشش گونه مورد مطالعه با عوامل شوری خاک و مجموع غلظت کلسیم+ منیزیم محلول به ترتیب با ضرایب همبستگی 76/0 و 75/0 در جهت مثبت و با عوامل درصد رس و ماده آلی به ترتیب به ضرایب همبستگی 9/0 و 91/0 در جهت منفی ارتباط دارد. همچنین نتایج حاصل از نمودار آنالیز رج بندی بین متغیر گیاهی و عوامل محیطی نشان داد که شرایط رویشگاهی گونه درمنه ارتباط نزدیکی با شرایط رویشگاه گونه گز پرشاخه دارد. با استفاده از نتایج این تحقیق، می توان برنامه های احیای را با شناسایی مولفه های رویشگاه طبیعی گز پرشاخه کاشت و توسعه این گونه به پیش برد.

  کلیدواژگان: رج بندی، عوامل محیطی، گز، مشخصات رویشگاهی
 • مرضیه رضایی، مطهره عابدینی صفحات 135-141

  جزیره هرمز یکی از جزایر مهم با قابلیت های ژیومورفولوژیکی منحصر به فرد در خاورمیانه به دلیل وجود گنبدهای نمکی زیبا و خاک با 72 طیف رنگی است که متاسفانه از جاذبه های آن متناسب با شرایط اکولوژیک و محیط زیستی آن استفاده لازم نمی شود. پژوهش اخیر در محدوده جزیره هرمز با هدف امکان سنجی توسعه معدنی و تفرج و حفاظت از مناطق حساس زیستی با ارزشگذاری محیط زیستی به انجام رسید. برای این منظور، از روش ارزیابی توان اکولوژیک و آمایش سرزمین با اصول نقشه سازی در یگان های محیط زیستی استفاده شد. در این پژوهش، لایه های اطلاعاتی شیب، جهت، ارتفاع، خاک، پوشش گیاهی، پراکنش حیات وحش و فعالیت های اقتصادی-اجتماعی بر اساس مدل های اکولوژیک، طبقه بندی و با هم تلفیق شد. در ادامه نقشه توان اکولوژیک و آمایش جزیره هرمز تهیه گردید. به منظور ارزیابی محیط زیستی ، خصوصیات فیزیکی و شیمیایی و فلزات سنگین آب دریا و رسوبات اندازه گیری شد. مطابق نتایج به دست آمده مشخص شد 5/5 کیلومترمربع از مساحت جزیره (معادل %13/09) توان توسعه شهری، 7/8 کیلومترمربع (18/57%) از مساحت جزیره توان توسعه معدنی، 11/3 کیلومترمربع توان حفاظت (برابر با 26/9%) و بقیه 41/44% از سطح جزیره توان تفرج گسترده دارد. در آخر، هر کاربری بر اساس حساسیت زیست محیطی ارزشگذاری شد. این بررسی نشان داد که در حال حاضر با توجه به حساسیت بالای زیست محیطی، جزیره هرمز برای توسعه تفرج متمرکز توان نداشته و ضروری است برنامه گردشگری با تکیه بر توسعه فیزیکی شهر بندرعباس و تنها برای اجرای برنامه های یک روزه مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: تفرج گسترده، جاذبه های طبیعی، قابلیت های ژئومورفولوژیکی
 • یزدان یاراحمدی، رضا قضاوی، هدی قاسمیه صفحات 143-155

  در این پژوهش تغییرات منحنی شدت-مدت-فراوانی برای ایستگاه سینوپتیک مهرآباد تحت تاثیر تغییر اقلیم با استفاده از رابطه آبخضر-قهرمان مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات مربوط به پژوهش حاضر شامل دو دسته است: دسته اول، شامل داده‌های ساعتی بارش اندازه‌گیری شده به منظور استخراج منحنی‌هایIDF برای دوره‌ پایه (2020-1980) است. دسته دوم، شامل داده‌های روزانه بارش پیش‌بینی شده برای سال‌های آینده نزدیک (2050-2021) و آینده دور (2100-2051) است که این داده‌ها از خروجی مدل LARS به‌دست آمد. ابتدا با استفاده از نرم افزار EasyFit تجزیه و تحلیل آماری بر روی داده‌های مشاهداتی صورت گرفت و توزیع برتر (توزیع گمبل) انتخاب شد و منحنی IDF مربوطه برای دوره بازگشت مختلف استخراج گردید. برای استخراج منحنی‌های IDF تحت تاثیر تغییر اقلیم از مدل گردش عمومی جو - ES HadGEM از سری مدل‌های CMIP5 تحت سناریوهای انتشار RCP2.6، RCP4.5 و RCP8.5 استفاده گردید. نتایج نشان داد که مقادیر شدت بارش در همه تداوم‌های بارش و دوره بازگشت‌های مختلف در هر سه سناریو نسبت به منحنی شدت-مدت-فراوانی دوره پایه افزایش داشته است و فقط برای آینده نزدیک (2050-2021) تحت سناریوی RCP 8.5 نسبت به دوره پایه روند کاهشی وجود خواهد داشت. به عنوان مثال تداوم چهار و 24 ساعت برای دوره بازگشت 10 ساله مقدار شدت بارش برای سناریوی RCP 2.6 و RCP 8.5 برای آینده دور (2100- 2051) به ترتیب 05/7، 1/7 و 56/2، 58/2 در حالی که برای دوره پایه (2020-1980) به ترتیب 71/6 و 44/2 می‌باشد که نشان دهنده افزایش شدت بارش حداکثری با افزایش دوره بازگشت است. حداکثر شدت بارش در پایه زمانی کوتاه مدت افزایش داشته و با گذشت زمان از شدت بارش حداکثری کاسته شده است و منحنی‌های IDF تحت تاثیر بارش‌های کوتاه مدت هستند.

  کلیدواژگان: توزیع گمبل، منحنی IDF، تغییر اقلیم، منطقه شش شهرداری تهران، LARS - WG
|
 • MohammadEbrahi Sehhatisabet, Farnoush Koochali, Bagher Nezami * Pages 1-14

  With the intensification of biodiversity decline and habitat loss due to destruction and fragmentation, scientists are looking for criteria for prioritizing wildlife habitats and expanding protected areas based on the high distribution and abundance of the species, especially indicator species. One of the Iranian middle-sized carnivores is Honey Badger with Afrotropical distribution the utmost spread of its northern dispersion reaches Iran. Its distribution and ecological information are scarce in Iran and in all its distribution range in the world. In this study, through gathering presence point data in Kerman province, potential habitats and effective biogeoclimatic parameters affecting the species distribution during the year were identified. The Maximum Entropy modeling approach was applied. According to the results, more than one-fifth of the province is suitable for the species. Most parts of the preferable habitats are in the western half of the province at an altitude of above 2000 meters above sea level. Habitats with the lower annual mean temperature and higher annual precipitation are more suitable for the species increasing annual mean temperature and dryness, the suitability of habitat decreases. Field surveys showed that damage to the poultries and beehives resulted in a high conflict between Honey Badger and local people.

  Keywords: Honey Badgers, Conflict, distribution, Habitat suitability, Kerman Province
 • Farzad Parsadoust *, Mehran Shirvani, Hosein Shariatmadari Pages 15-24
  Contamination with heavy metals such as leads resulting from human catastrophic excavation activities is one of the serious soil problems in arid and semi-arid region. So, remediation of these kinds of contaminations is one of priorites to protect the soil of these areas. In soil and sediment environments, the potential bioavailability and mobility of metals are predominantly regulated by adsorption/desorption reactions at the mineral-water interface. Although numerous studies have been devoted to understanding the adsorption of metals onto minerals, less is known about desorption processes, especially their kinetics, under the influence of organic ligands. In this study, desorption of Pb from montmorillonite (MMT) was studied as effected by biodegradable chelating ligands, i.e. methylglycine diacetic acid (MGDA) and glutamic-N,Ndiaceticacid (GLDA), at two concentrations (0.25 and 1.0 mM) were compared with that of ethylenediaminetetraaceticacid (EDTA). The results showed that Pb desorption was rapid, reaching equilibrium in a relatively short time (within 3 h). The degree of Pb desorption was proven to be governed by the presence and concentration of the chelating agents. The capacity of the chalants for removing Pb from MMT was in the order EDTA>MGDA>GLDA. Approximately 12%, 19%, and 23% of the sorbed Pb was desorbed by 0.25 mM of GLDA, MGDA, and EDTA, respectively. The corresponding desorptions in the presence of 1.00 mM of the same ligands were 47%, 59%, and 93%, respectively. Therefore, it can be predicted that the presence of biodegradable ligands, i.e. GLDA and MGDA compared to EDTA will create less mobility of Pb in the environment and consequently we will have less pollution in soil and water environments. Owing to soil alkalinity in arid and semi-arid region, it seems that using biodegradable ligands can desorbtion of lead from soil, minimizing the risk of under water contamination.
  Keywords: Chelating agents, Biodegradable ligands, Pb complexation, Pb release, Smectite
 • Nahid Bashari, Hamid Sodaiezadeh *, Asghar Mosleharani, MohammadReza Ghaffarian Pages 25-34

  Intercropping of forage plants is considered as an effective startegy to achieve optimal yield and increase production in areas with water shortages. A field-based split plot experiment based on a randomized complete block design with three replications was conducted in Ashkezar research farm with the aim of evaluating the intercropping of millet and guar in improving physiological indices and forage yield. Irrigation intervals was considered as the main factor in three levels (irrigation at the time of discharge of 60, 70 and 80% of field capacity) and the cropping system was considered as the sub-factor in three levels (sole cropping of Millet, sole cropping of Guar, and intercropping of Millet and Guar). The intercropping system was implemented as row intercropping pattern with a replacement series design. Results showed that the amount of ionic leakage increased and the relative content of relative water content decreased when irrigation was delayed longer. The highest relative water content for Millet and Guar (70.3 and 78.4%, respectively) were obtained in intercropping system and their lowest relative water content (61.4 and 72.5%, respectively) were obtained in their sole cropping. The highest and lowest chlorophyll indices were observed in irrigation treatments at 60 and 80% of field capacity, respectively. The intercropping of Millet and Guar resulted in increased content of soluble sugar and proline and the highest forage yield compared to their sole culture, in all assessed irrigation intervals. Since intercropping system was shown to cause improved physiological indices of Guar and Millet, the consequent improvement of forage growth and yield could be expected. Overall, it can be concluded that intercropping system of Millet with Guar can significantly reduce the impacts of drought stress and can be considered as an effective management strategy in drought-prone areas.

  Keywords: Protein, Proline. Forage yield, Soluble sugar
 • Marzie Rezaei, Ebrahim Seifati *, Afagh Tabandeh-Saravi, Hosein Shahsavand-Hasani Pages 35-47

  In order to study of 13 primary chromosomal recombinant lines of hexaploid Tritipyrum in comparison with seven Iranian and two Afghan bread wheat cultivars and five promising triticale lines in hot and arid climate of Yazd as spring planting was carried out as a RCBD design with four replications on the farm of Yazd University. Some morphophenological traits were evaluated. The results showed that there was a significant difference between all studied genotypes in terms of all traits. The results of phenotypic correlation coefficient showed that heading and physiological maturity day had the highest negative and significant correlation with grain number and grain weight per spike. Tritipyrum cultivars with the highest average days to the physiological maturity, due to exposure to high temperatures, had a lower height than bread wheat and Triticale cultivars. La (4B/4D)/b showed the highest mean spike length. According to the type of cultivation and climate studied although Tritipyrum lines had the highest values for spike length, but they had the lowest values for the number of grains per spike and grain weight per spike. The results of principal component analysis showed that the first component determined 73% of the total variance. It can be concluded that the traits of stem elongation, heading, dough development and days to physiological maturity had the greatest impact on diversity. The genotypes studied in this study were classified into four clusters. In the first group, 12 Tritipyrum lines were included. Five Triticale lines and eight bread wheat cultivars were placed in the third group. The two-dimensional graph obtained from principal component analysis showed that the 12 Tritipyrum lines are superior to the other studied lines and cultivars in terms of phenological traits. Bioplate analysis, while explaining 82.2% of the total changes in the first two components, showed that the primary Tritipyrum lines include ma/b، St/b، La/b and (ka/b)(cr/b)f3 can be used as superior lines for some of the measured traits in future studies.

  Keywords: Spring planting, GGE-biplot, Climate changes, Genetic diversity
 • Mehri Dinarvand *, Banafshe Yasrebi, Sayed Abdolhossein Arami, Sajad Alimahmoodi Sarab Pages 49-61

  Due to the proximity to the water supply canal (Karun to Mahshahr) called Kut-Amir Canal and the availability of suitable water for irrigating the seedlings, the cultivated area was irrigated by surface irrigation and Furrow. The purpose of this study is to evaluate the trend of vegetation changes in during four consecutive years (2018-2021) and in two seasons in seedling cultivation areas was investigated. A total of five 100-meter transects, each 50 meters apart, were systematically established in the three selected areas. Around 30 fixed plots were installed along transects. In the two growing seasons of spring and autumn, the coverage of native species was recorded. The Simpson and Shannon, dominance, uniformity, and diversity indices were estimated using the PAST software. The results of one-way analysis of variance for the spring of 2018 to 2021 showed that there is a significant difference between the mean indices of coverage percentage, dominance, uniformity, Simpson and Shannon and Ghana diversity indices in consecutive years of harvest. The results of the Wilcoxon test showed that the indexes of species number, Simpson, Shannon, Evennnes, Manhinink and Margalf increased in the second year compared to the first year. Also, due to the fact that the sig rate is less than 0.05, there is a significant difference between the dominance indices, Simpson index and Shannon during July 2020 compared to 2019, but between changes in coverage percentage in the two there was no significant difference for consecutive years. The results of Duncan test showed that there is a significant difference between vegetation percentage and dominance index, Simpson and Shannon in spring (2018 and 2019) compared to (2020 and 2021) and is in two separate categories. Take. From the above observations and results, it can be concluded that in general, Shannon and Simpson diversity indices in the last year (2021) compared to the beginning year (2018) have increased significantly and this change is the result of increasing the uniformity and species richness in the area has been. The best options for improving the desert area above are Seidlitzia rosmarinus and Tamarix passerinoides. Also, the construction of Furrow along with seedling cultivation holes causes the accumulation of rainwater and the gradual emergence of other native species.

  Keywords: Tamarix passerinoides, Seidlitzia rosmarinus, diversity index, Furrow, seedling, Vegetation percentage
 • Somayeh Zangiabadi, Hassan Zare Maivan *, Hossein Mostafavi, Hojjatollah Ranjbar Pages 63-75

  Climate change affects plant distribution in vulnerable ecosystems, such as gray almond (Prunus eburnea (Spach) Aitch. & Hemsl.). Gray almond is a member of the Rosaceae family and it has conservational, nutritional and endemic importance and widely distributed in arid and semi-arid regions of Iran. The main objectives of this study are modeling the habitat suitability of the gray almond species using the Maxent model and predicting the effects of climate change on its distribution as well as determining the contribution of environmental variables in modeling the habitat suitability. Evaluating the accuracy of Maxent model using the mean area under the curve index (0.94) indicates the excellent performance of this model. Results showed that the soil depth and the solar radiation layers with 35.4% and 27.3%, respectively, had the highest share of participation in modeling of the habitat suitability of gray almond species. Based on the map of habitat suitability in the current climatic conditions, it is predicted that the southern regions (Hormozgan, Bushehr and Fars provinces), south-west (Kohgiluyeh, Boyer-Ahmad and Chaharmahal Bakhtiari provinces) and southeast (provinces) Sistan and Baluchestan, Kerman and South Khorasan) have the potential of suitable environmental conditions to expand the habitats of this species. In order to evaluate the effects of climate change on the habitat suitability of this species, the Representative Concentration Pathway 8.5 (greenhouse gas emission scenario) related to greenhouse gas emission model CCSM4 in the 2080 was used. According to Maxent model, the area of suitable habitat of this species in the current climatic conditions is 862113 Km2. Predicted based on RCP 8.5 in 2080, suitable areas that this species will lose 36.14% and gain new suitable habitats as much as 8.9%. It is predicted that the area of suitable habitat areas of this species will decrease to 627273 km2 in the future. According to the results, it is necessary to have better ecosystem management of conservation and exploitation of gray almond habitats in future.

  Keywords: Arid, semi-arid ecosystems, Gray almond, Habitat suitability, Environmental predictors
 • Amir Memarzadeh Kiani, Jalil Imani Hersini *, Mahmoud Karami Pages 77-91
  Reducing conflicts and wildlife damage are the most important aspects of their management. Different species of wildlife are in conflict with humans to meet their vital needs due to competition over food resources and habitat occupation. Considering the location and importance of Khojir National Park, the present study was conducted to develop a strategic management plan for the Hystrix indica in Khojir National Park with the aim of protecting and reducing conflicts of this species in the region. In the conflict management program of the mentioned species, appropriate strategies were selected based on internal factors (strengths and weaknesses) and external factors (opportunities and threats). Then, through classification, weighting and factor analysis using SWOT matrix, appropriate strategies were developed and pairwise comparisons of each of the sub-criteria and determination of weight and prioritization were performed using AHP method. In the next step, using the Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM), the feasibility and sustainability of the proposed strategies were evaluated and prioritized. According to the obtained results; Three strategies, including 1) Improving the quantity and quality of monitoring and updating the demographic and ecological information  of Hystrix indica with the help of the facilities of other organizations, 2) promoting and propagating of wildlife values and controlling the landuse change and habitat destruction and critique of superstitions, and 3) Reduction of damages in agriculture and horticulture with the cooperation of other active organizations in the region; were proposed as the most important management strategies to reduce the Hystrix indica conflicts in Khojir National Park.
  Keywords: Wildlife, Conflict management, Landuse Change, Prioritization, SWOT, QSPM
 • Mohammad Jahantigh, Mehdi Dahmardeh *, Mohammad Galavi, Issa Khammari, Halimeh Piri Pages 93-104
  One of the important requirements in crop planning in order to achieve high yield and optimum quality is evaluation of plant nutrition systems. The present study was conducted in order to evaluation using the sand and domestic manure levels on growth indices and allicene content in garlic (Allium sativium L.), as a factorial experiment in randomized complete block design with three replications, in University of Zabol Research Institute of Agriculture in 2018. Treatments, were considered in three levels including of: 0, 100, 200 (ton.ha-1) as the first factor, and cow manure in four levels including 0, 20, 25, 30 (ton.ha-1) as the second factor. Analysis of variance showed that levels of sand, cow manure and their interactions on plant height, leaf number, biological yield, economic yield, garlic diameter, allicin, leaf nitrogen, soil volumetric moisture, soil temperature, organic carbon percentage and the total irrigation were significant. The harvest index was significantly affected by simple effects of sand and cow manure levels, and the number of garlic and potassium leaves were affected by cow manure levels. The highest plant height (60.67 cm) and leaf number (18.33) were obtained from the treatment of sand (100 ton.ha-1)  in term of consumption cow manure(30 ton.ha-1). The most biological yield (13.14 ton.ha-1), economic yield (12.07 ton.ha-1), the highest diameter of garlic (12.65 mm) and the highest amount of allicin (6.26 mg.g-1), the least total irrigation (733.33 lit), The highest soil volumetric moisture (16.26%), the least soil temperature (33.83 °C), the highest organic carbon content (1.97%), were obtained from sand(200 ton.ha-1)  under cow manure(30 ton.ha-1). Since the goal of garlic cultivation is to achieve the best yield and yield components, therefore, (200 ton.ha-1) sand treatment under 30 ton.ha-1 manure is suitable for garlic cultivation in the region.
  Keywords: Soil, Volumetric moisture, Garlic yield, Cow manure
 • Saied Moieni Far, MohammadAmin Asadi *, Hosein Maleki Nezhad, Ali Talebi Pages 105-121

  Drought monitoring using appropriate drought indices is of importance in water resources management, especially in arid and semi-arid regions. Therefore, choosing the suitable drought index and calculating the desired drought index appropriately is of considerable importance in the study of drought. This study is aimed to determine the appropriate statistical distribution to calculate RDI drought index in arid and semi-arid regions of Central Iran. For this purpose, 16 synoptic stations in Central Iran were selected. To calculate RDI, precipitation and potential evapotranspiration values are required. The FAO-Penman-Monteith method was used to calculate potential evapotranspiration. To select the most appropriate statistical distribution, 17 statistical distributions were used. RDI for each synoptic station was calculated annually by fitting to each of the 17 distributions, separately. Then, based on the AIC and BIC criteria, the best statistical distribution was selected to calculate RDI for each station. While based on the literature, it is recommended to calculate RDI by fitting the data to one of the Gamma or log Normal distributions, the results showed that in most of the studied stations, the log Normal and Gamma distributions are not the most appropriate distribution. However, according to the results, Gamma distribution was one of the top 6 distributions in all the studied stations. The results also showed that the difference of RDI values ​​calculated based on different distributions in dry and wet years are relatively significant, which shows the importance of choosing the appropriate statistical distribution. The fit of the studied distributions to the precipitation data at different stations showed that the Nakagami distribution presents the best performance. In case of potential evapotranspiration, different distributions provided the best fit at different stations.

  Keywords: Drought, Precipitation, Potential evapotranspiration, Gamma, Log normal
 • Sayed Hamid Matinkhah, Zeynab Kaveh Sedehi, Zahra Jafari * Pages 123-134

  Plant communities’ life and their distribution in a stand is affected by soil, climate and other environmental factrors. The purpose of this research was to investigate the soil condition and vegetation in three dominant stands of Tamarix ramosissima called Abyaneh, Chadegan watershed and Tang-e Bibi Zeinab in Isfahan province. After selecting the stands, sampling of plant was carried out as stratified random 400 m2 plots. According to the area of the studied areas and using the minimum area method, and the canopy cover of T.ramosissima was measured in each plot. 30 and 60 plots of 4m2 was used to calculate the vegetation cover percentage of companion species. Some physical and chemical soil factors including Ca+Mg، Na ،P ،K، SP ،OM ،CaCO3، CaSO4 ، BD، SAR، ESP، gravel and texture were measured. The simple correlation, regression and ordination were used to investigate the correlation between environmental factors and plant parameters. Results of the dendrogram showed that there is at least 60% similarity between the two habitats of Chadegan watershed and Tang-e Bibi Zeinab. Results of Pearson and Spearman correlation analysis showed that the total canopy area of the studied species is positively related with soil salinity factors and the total concentration of dissolved Ca+Mg with correlation coefficients of 0.76 and 0.75, respectively and is negatively related with clay percentage factors and organic matter with the correlation coefficients of 0.9 and 0.91, respectively. The results of ordination analysis diagram between plant parameters and environmental factors also showed that the habitat conditions of Artemisia aucheri are closely related to the habitat conditions of the T. ramosissima.

  Keywords: Ordination, Environmental Factors, Saltcedar, Stand characteristics
 • marzeyh Rezai, Motahareh Abedini Pages 135-141

  Hormoz Island is one of the most important islands with unique geomorphological capabilities in the Middle East due to the presence of beautiful salt domes and red soil, which unfortunately its attractions are not used in accordance with its ecological and environmental conditions. The curent study was conducted in the area of Hormoz Island with the aim of assessing the feasibility of economic and social development and protection of biologically sensitive areas of the island. For this purpose, the method of assessing ecological potential and land use planning with the principles of mapping in environmental units and using the system method in ArcGIS 9.2 software and slope, aspect, height, soil, vegetation, wildlife distribution and activity data layers Socio-economic conditions were integrated and a map of ecological potential and landscaping of Hormoz Island was prepared. According to the results, it was found that 5.5 square kilometers of the island area (equivalent to 13.1%) of urban development capacity, 7.8 square kilometers (18.6%) of the island area of mineral development capacity, 11.3 square kilometers of capacity Conservation (equal to 26.9%) and the remaining 41.4% of the island has a wide recreational capacity. Result showed that the Hormoz Island is not able to develop centralized recreation and it is necessary to consider the tourism program based on the physical development of Bandar Abbas and only for the implementation of one-day programs. Of course, with the organization of some rural houses.

  Keywords: Protected areas, mineral development, open recreation, natural attraction, geomorphological
 • yazdan yarahmadi, reza qazavi, Hoda Ghasemieh Pages 143-155

  In this research, the changes in the frequency intensity curve for the Zone No. 6 of Tehran municipality (Mehrabad synoptic station) under the influence of climate change were investigated by using the Abkhezr-Ghahreman relationship. The information related to the current research includes two categories: First category includes hourly rainfall data measured in order to derive IDF curves for the base period (1980-2020). The second category includes the predicted daily rainfall data for the near future (2021-2050) and the far future (2051-2100), which were obtained from the output of the LARS model. First, using EasyFit software, statistical analysis was done on the observational data and the best distribution (Gamble distribution) was selected and the corresponding IDF curves were extracted for different return periods. To extract the IDF curves under the influence of climate change, the general circulation model of the atmosphere HadGEM - ES from the series of CMIP5 models under RCP2.6, RCP4.5 and RCP8.5 emission scenarios was used. The results showed that the rainfall intensity in all rainfall interval duration and different return periods in all three scenarios have increased compared to the intensity duration frequency curve of the base period, and only for the near future (2021-2050) under the RCP 8.5 scenario, there is a decreasing trend compared to the base period will have. For example, interval duration of 4 and 24 hours for the return period of 10 years, the amount of precipitation intensity for the scenario RCP 2.6 and RCP 8.5 for the distant future (2051 -2100) is 7.05, 7.1 and 2.56, 2.58, respectively, while which for the base period (1980-2020) is 6.71 and 2.44, respectively, which indicates the increase in the intensity of maximum rainfall with the increase of the return period. It can be concluded that the maximum intensity of rainfall has increased in short-term time base and with the passage of time, the intensity of the maximum rainfall has decreased, and the IDF curves are affected by short-term rainfall.

  Keywords: Gamble Distribution, IDF Curve, Climate Change, District 6 of Tehran Municipality, LARS - WG