فهرست مطالب

مدیریت ارتقای سلامت - سال یازدهم شماره 1 (پیاپی 53، بهمن و اسفند 1400)

نشریه مدیریت ارتقای سلامت
سال یازدهم شماره 1 (پیاپی 53، بهمن و اسفند 1400)

 • تاریخ انتشار: 1400/11/27
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمدرضا حکمت، رضا پاشا*، محمدرضا برنا، مرضیه طالب زاده شوشتری صفحات 1-11
  مقدمه

  توجه به توانمندی های شخصیتی نوجوانان مبتلا به اختلال سلوک می تواند زمینه ارتکاب جرم را در آن ها کاهش دهد. هدف مطالعه حاضر تعیین اثربخشی "مداخله روانشناسی مثبت" بر بهزیستی اجتماعی نوجوانان پسر مبتلا به اختلال سلوک در کانون اصلاح و تربیت می باشد.

  روش کار

  روش پژوهش حاضر نیمه تجربی و طرح آن از نوع پیش آزمون- پس آزمون- پیگیری با گروه کنترل بود. این پژوهش در سال 1399 در جامعه آماری نوجوانان پسر مبتلا به اختلال سلوک کانون اصلاح و تربیت شهر اهواز در فاصله سنی 15 تا 18 سال انجام شد. 30 تن از نوجوانان پسر مبتلا به اختلال سلوک پسر به روش هدفمند انتخاب شدند و سپس به روش تصادفی ساده با استفاده از قرعه کشی در 2 گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده‏ها  پرسشنامه جمعیت‏ شناختی و "مقیاس بهزیستی اجتماعی" (Social Well-Being Scale; SWBS) بود. روایی این مقیاس به مطالعات پیشین استناد داده شد و پایایی به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد.  گروه مداخله در 8 جلسه 90 دقیقه‏ای "مداخله روانشناسی مثبت" را دریافت کردند و گروه کنترل در لیست انتظار برای دریافت مداخله قرار داشت.  2 گروه در 3 نوبت پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری تکمیل گردید. تحلیل داده ها در نرم افزار اس پی اس اس نسخه 20 تحلیل شد.

  یافته ها

  تفاوت معناداری بین 2 گروه در نمره بهزیستی اجتماعی (001/0=P، 915/53=F) در طول زمان وجود دارد (05/0>P) و نمره گروه مداخله از پیش آزمون تا یپگیری روند صعودی داشته است. در مجموع "مداخله روانشناسی مثبت" 65 درصد از تفاوت های مشاهده شده در نمره بهزیستی اجتماعی را تبیین می کند.

  نتیجه گیری

  "مداخله روانشناسی مثبت" یک روش درمانی موثر در افزایش بهزیستی اجتماعی نوجوانان پسر مبتلا به اختلال سلوک است. پیشنهاد می شود که در سایر مراکز اصلاح و تربیت سراسر کشور از "مداخله روانشناسی مثبت" استفاده شود.

  کلیدواژگان: مداخله روانشناسی مثبت، بهزیستی اجتماعی، نوجوانان، اختلال سلوک
 • سمیه عبدالمحمدزاده، مژگان آگاه هریس*، علیرضا آقایوسفی، مجتبی ملک صفحات 12-25
  مقدمه

  دیابت یک بیماری مزمن است که با ایجاد محدودیت های بسیار دارای پیامدهای منفی متعدد برای فردمی باشد. هدف از این پژوهش تعیین اثربخشی "آموزش نظم دهی عاطفه" بر تنظیم شناختی هیجان و میزان هموگلوبین گلیکوزیله در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 بود.

  روش کار

  طرح پژوهش حاضر از نوع طرح های نیمه تجربی با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری و با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه زنان مبتلا به دیابت نوع 2 بود که در پاییز 1399 به آزمایشگاه رسالت واقع در شهر تهران مراجعه کرده بودند. از میان بیماران داوطلب برای شرکت در پژوهش، 30 تن به صورت هدفمند انتخاب شدند و به روش تصادفی ساده با روش قرعه کشی در 2 گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند (هر گروه 15 تن). برای گردآوری داده ها، از پرسشنامه مشخصات جمعیت شناختی، "پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان" (Cognitive Emotion Regulation Questionnaire) و آزمایش هموگلوبین گلیکوزیله استفاده شد. در مطالعه حاضر، روایی همگرای "پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان" و پایایی به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب الفا کرونباخ و پایایی دستگاه اندازه گیری هموگلوبین گلیکوزیله محاسبه شد. مداخله "آموزش نظم دهی عاطفه" در دوازده جلسه هرجلسه 90 دقیقه اجرا گردید.  داده ها در نرم افزار اس پی اس اس نسخه 22 تحلیل شد. 

  یافته ها

  "آموزش نظم دهی عاطفه"به طور معناداری در بهبود تنظیم شناختی هیجان و کاهش میزان هموگلوبین گلیکوزیله در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 موثر بود (05/0>P).

  نتیجه گیری

  "آموزش نظم دهی عاطفه"  مداخله ای موثر در بهبود تنظیم شناختی هیجان و کاهش میزان هموگلوبین گلیکوزیله در زنان مبتلا به دیابت نوع 2 است. لذا پیشنهاد می شود در طراحی و اجرای برنامه های مربوط به درمان دیابت، از "آموزش نظم دهی عاطفه"به عنوان مداخله ای موثر در تنظیم شناختی هیجان و همچنین کنترل هموگلوبین گلیکوزیله بیماران مبتلا به دیابت استفاده شود.

  کلیدواژگان: دیابت، تنظیم شناختی هیجان، هموگلوبین گلیکوزیله، آموزش نظم دهی عاطفه.
 • بهاره شاه علیزادگان، بهمن اکبری*، سامره اسدی مجره، لیلا مقتدر صفحات 26-35
  مقدمه

  توانمندسازی افراد مبتلا به دیابت نوع 2 نقش موثری در زندگی آن ها دارد. لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین اثربخشی مداخله "خودمدیریتی کوتاه" بر توانمندسازی زنان مبتلا به دیابت نوع 2 با مقاومت روانشناختی به انسولین انجام شد. 

  روش کار

  مطالعه حاضر به روش نیمه تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری 2 ماه با گروه کنترل انجام شد. جامعه این پژوهش زنان مبتلا به دیابت نوع 2 با مقاومت روانشناختی به انسولین بودند که در سال 1399 در انجمن خیریه حمایت از بیماران دیابتی گیلان ثبت شده بودند و مشمول دریافت خدمات حمایتی بودند. 32 زن مبتلا به دیابت نوع 2 با مقاومت روانشناختی به انسولین  به شیوه هدفمند انتخاب و سپس به روش تصادفی ساده از نوع قرعه کشی در 2 گروه مداخله (16 تن) و کنترل (16 تن) قرار گرفتند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه جمعیت شناختی و "فرم کوتاه مقیاس توانمندسازی دیابت" (Diabetes Empowerment Scale-Short Form) انجام شد. روایی محتوا به روش کیفی و پایایی به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ اندازه گیری شد. پس از اجرای پیش آزمون، گروه مداخله طی 6 جلسه 90 دقیقه ای مداخله "خودمدیریتی کوتاه" را دریافت کرد. در طول این دوران گروه کنترل در لیست انتظار جهت دریافت مداخله قرار داشت. پس از اجرای مداخله و پس از گذشت 2 ماه، پس آزمون و پیگیری اجرا شد. تحلیل داده ها در نرم افزار آماری اس پی اس اس نسخه 21 تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج تحلیل واریانس اندازه گیری مکرر نشان داد که روند تغییرات در متغیر توانمندسازی زنان مبتلا به دیابت از مرحله پیش آزمون تا پیگیری (تعامل زمان و گروه) در گروه ها متفاوت است (001/0=P، 729/31=F) و 51/0 از تغییرات را تبیین می کند. 

  نتیجه گیری

  مداخله "خودمدیریتی کوتاه" یک روش اثربخش بر توانمندسازی زنان مبتلا به دیابت نوع 2 با مقاومت روانشناختی به انسولین است. پیشنهاد می شود که از این مداخله جهت توانمندسازی افراد مبتلا به دیابت نوع 2 با مقاومت روانشناختی به انسولین در مراکز درمانی استفاده شود.

  کلیدواژگان: خودمدیریتی، توانمندسازی، دیابت نوع 2
 • زهرا بهادری، علی جهانگیری*، ابوالفضل بخشی پور صفحات 36-46
  مقدمه

  زنان سرپرست خانواده به سبب تحمل مسیولیت های زیاد زندگی، گاهی احساس تنهایی و درماندگی می کنند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی واقعیت درمانی" و "روایت درمانی" بر احساس تنهایی زنان سرپرست خانواده انجام شد. 

  روش کار

  روش پژوهش حاضر نیمه تجربی با طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل بود. جامعه آماری این پژوهش را زنان سرپرست خانواده تحت پوشش بنیاد شهید و امورایثارگران شهرستان بجنورد، در سال 1399 تشکیل دادند. 45 نفر از آن ها به شیوه دردسترس انتخاب شدند. سپس به روش تصادفی با اجرای قرعه کشی در 2 گروه مداخله و یک گروه کنترل قرار گرفتند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسشنامه جمعیت شناختی و "نسخه سوم مقیاس تنهایی UCLA) UCLA Loneliness Scale: Version 3) انجام شد. روایی محتوا به روش کیفی و پایایی به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ محاسبه شد. گروه مداخله اول "واقعیت درمانی" و گروه مداخله دوم "روایت درمانی" را در 8 جلسه دریافت کردند و گروه کنترل در لیست انتظار برای دریافت مداخله قرار داشت. تحلیل داده ها در نرم افزار اس پی اس اس نسخه 21 تحلیل شد.

  یافته ها

  "واقعیت درمانی" و "روایت درمانی" براحساس تنهایی زنان سرپرست خانواده موثر بود (05/0>P). مقایسه 2 مداخله نشان داد بین اثربخشی "واقعیت درمانی" و "روایت درمانی" بر کاهش احساس تنهایی زنان سرپرست خانواده تفاوت معناداری وجود دارد و "روایت درمانی" اثربخشی بیشتری بر کاهش احساس تنهایی در طول زمان داشته است (05/0>P). 

  نتیجه گیری

  "روایت درمانی" در طول زمان نقش موثری در کاهش احساس تنهایی زنان سرپرست خانواده داشته است. پیشنهاد می شود که از این درمان جهت کاهش احساس تنهایی در سایر زنان سرپرست خانواده و گروه های مشابه اجرا شود.

  کلیدواژگان: واقعیت درمانی، روایت درمانی، احساس تنهایی، زنان سرپرست خانواده
 • سارا جمالی*، مهناز مهرابی زاده هنرمند، سید اسماعیل هاشمی، ایران داوودی صفحات 47-60
  مقدمه

  ترس از گناه و پرخاشگری نهفته 2 متغیر مهم در ایجاد و حفظ نشانه های وسواس اند که تا کنون در درمان وسواس نادیده گرفته شده اند.  هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی "درمان روان پویشی فشرده و کوتاه مدت"  بر ترس از گناه و پرخاشگری نهفته بیماران زن مبتلا به  وسواس آلودگی بود.

  روش کار

  مطالعه حاضر با طرح تجربی تک موردی با خط پایه چندگانه ناهمزمان انجام شد. جامعه آماری شامل زنان مبتلا به وسواس آلودگی مراجعه کننده به کلینیک های روان درمانی، مطب های روانپزشکی و روانشناسی شهر اهواز در سال 1398 است. نمونه پژوهش 3 تن بودند که واجد ملاک های ورود و خروج بوده و به شکل هدفمند انتخاب و در دسترس شدند. از بیماران مصاحبه بالینی بر اساس ملاک های  DSM-5 برای تایید اختلال وسواس نوع آلودگی به عمل آمد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه جمعیت شناختی، "مقیاس ترس از گناه" (Fear of  Guilt Scale)  و برای ارزیابی پرخاشگری نهفته از مولفه پرخاشگری نهفته "پرسشنامه مسیولیت پذیری، رفتارهای بین فردی و نگرش" (Responsibility and Interpersonal Behavior and Attitude Questionnaire) استفاده شد. روایی ابزارها به روایی محتوا، روایی سازه به روش تحلیل عامل تاییدی، روایی همگرا و پایایی یه روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ بررسی و تایید شد. 3 بیمار به ترتیب بر اساس دستور العمل طرح های تک موردی وارد پژوهش شده و در20 جلسه 60 دقیقه ای (هفته ای یک جلسه) تحت "درمان روان پویشی فشرده و کوتاه مدت" قرار گرفته و طی 3 مرحله خط پایه، درمان و پیگیری ارزیابی شد. داده ها با استفاده از روش های آماری توصیفی از قبیل شاخص تغییر پایا، بهبود بالینی معنادار، و ترسیم دیداری مورد تحلیل قرار گرفتند . 

  یافته ها

  شاخص تغییر پایا برای متغیر ترس از گناه در  بیمار اول تا سوم 8/4، 8/4، 6/4 بدست آمد. با توجه به  96/1< RCI یافته ها معنا دار بوده و تصادفی نیست.  درصد بهبودی به ترتیب برای بیمار اول تا سوم 28 درصد ، 63 درصد و 53 درصد بود که بیانگر موفقیت نسبی در بیمار اول و موفقیت کامل در بیمار دوم و سوم است. شاخص تغییر پایا برای متغیر پرخاشگری نهفته بیمار اول تا سوم به ترتیب 1/5، 4 و 3/4 بدست آمد. نتایج بدست آمده از 96/1< RCI  بالاتر و نشان دهنده این است که تغییرات معنا دار و غیرتصادفی است. درصد بهبودی بیماران به ترتیب 15درصد، 32 درصد و 37 درصد بدست آمد. بیمار دوم و سوم در دامنه بهبود نسبی و بیمار اول در دامنه شکست درمانی قرار گرفت. 

  نتیجه گیری

  "درمان روان پویشی فشرده و کوتاه مدت" در کاهش ترس از گناه و پرخاشگری نهفته موثر بود. ترس از گناه بیش از پرخاشگری نهفته تحت تاثیر درمان قرار گرفت. بنابراین، استفاده از روش درمانی فوق برای بیماران زن مبتلا به وسواس آلودگی پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: ترس از گناه، پرخاشگری نهفته، درمان روان پویشی فشرده و کوتاه مدت، وسواس آلودگی
 • رباب عباسی کمال*، افسانه صبحی صفحات 61-71
  مقدمه

  پرفشاری خون بر اثر بیماری های روانی از قبیل اضطراب تشدید می گردد. هدف از انجام پژوهش حاضر مقایسه افکار خودآیند و نارسایی هیجانی با اضطراب در افراد مبتلا به پرفشاری خون و افراد بدون پرفشاری خون شهر زنجان  در سال 1399بود. 

  روش کار

  روش پژوهش حاضر، توصیفی- مقایسه ای بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه افراد مبتلا به پرفشاری خون و بدون پرفشاری خون شهر زنجان در سال 1399 بود. جهت نمونه گیری، 5 پایگاه سلامت به روش تصادفی به قرعه کشی انتخاب و از این 5 پایگاه، 126تن (63 فرد مبتلا به پر فشاری خون و 63 فرد بدون پرفشاری خون) به روش غیر تصادفی سهمیه ای انتخاب و وارد پژوهش شدند. افراد انتخاب شده در 2 گروه از نظر جنسیت همتا شدند. گردآوری داده ها با پرسشنامه جمعیت شناختی، دستگاه فشار سنج، "پرسشنامه افکار خودآیند" (Automatic Thoughts Questionnaire)، "مقیاس نارسایی هیجانی تورنتو" (Toronto Alexithymia Scale)  و"سیاهه اضطراب بک" (Beck Anxiety Inventory)، انجام گردید. روایی ابزارها بدلیل وجود محدودیت زمانی به پژوهش های گذشته، اکتفا شد. پایایی ابزارها به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ تایید گردید. داده ها در نرم افزار اس پی اس اس نسخه 24 تحلیل شد. 

  یافته ها

  با افزایش میزان افکار خودآیند و نارسایی هیجانی، میزان اضطراب افراد در هر 2 گروه افزایش می یابد (05/0> P-Value). از نظر میانگین افکار خود آیند و مولفه های آن و اضطراب بین افراد مبتلا به پرفشاری خون و افراد بدون پرفشاری خون تفاوت معنادار وجود نداشت (05/0 P-Value). 

  نتیجه گیری

  افکار خودآیند و نارسایی هیجانی (مولفه دشواری در شناسایی احساسات) با اضطراب در گروه افراد مبتلا به بیماری پرفشاری خون همبستگی مثبت دارد. پیشنهاد می شود جهت کنترل و کاهش افکارخودآیند و نارسایی هیجانی، برای افراد دارای بیماری پرفشاری خون، کلاس های آموزشی روانشناسی  برگزار گردد.

  کلیدواژگان: افکارخودآیند، نارسایی هیجانی، اضطراب، پرفشاری خون
 • رضا حسن نژاد، علی محمد صفانیا*، اکبر آفرینش خاکی صفحات 72-84
  مقدمه

  سازمان ها همواره در حال تغییر و تحول است و ادامه حیات آن ها در گرو همین تغییرات است. یکی از مشکلات سازمان ها اینرسی سازمانی است. پژوهش حاضر با هدف تعیین همبستگی تنبلی سازمانی با عملکرد سازمانی و نقش میانجی گری اینرسی سازمانی در کارکنان وزارت ورزش و جوانان انجام شد.

  روش کار

  مطالعه حاضر توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر تمامی کارکنان وزارت ورزش و جوانان بود که تعداد آن ها 831 تن اعلام گردید. از بین آن ها تعداد 268 تن به صورت در دسترس به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه جمعیت شناختی،  "پرسشنامه تنبلی سازمانی"  (Organizational Laziness Questionnaire) "پرسشنامه عملکرد سازمانی"(Organizational Performance Questionnaire) و "پرسشنامه اینرسی سازمانی"(Organizational Inertia Questionnaire)، بود.  روایی ابزارها به روش روایی صوری، نسبت روایی محتوا ، شاخص روایی محتوا و روایی سازه به روش تحلیل عاملی تاییدی،  روایی همگرا و واگرا مورد بررسی قرار گرفت. همچنین پایایی ترکیبی و پایایی به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ  ابزارها نیز بررسی و تایید شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزارهای لیزرل 8، اس پی اس اس 24 و پی ال اس نسخه 3.2.2 انجام شد. 

  یافته ها

  تنبلی سازمانی به صورت مستقیم با عملکرد سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان همبستگی منفی دارد .908/11 =Z value؛ 96/1

  نتیجه گیری

  تنبلی سازمانی به صورت مستقیم با عملکرد سازمانی کارکنان وزارت ورزش و جوانان همبستگی منفی دارد. اینرسی سازمانی به صورت میانجی در همبستگی تنبلی سازمانی با اینرسی سازمانی نقش دارد. پیشنهاد می شود مدیران وزارت ورزش و جوانان، با برنامه ریزی برای کاهش تنبلی و اینرسی سازمانی عملکرد سازمانی کارکنان حود را افزایش دهند.

  کلیدواژگان: تنبلی سازمانی، عملکرد سازمانی، اینرسی سازمانی، وزارت ورزش و جوانان
 • مریم باغبان زاده، سحر صفرزاده* صفحات 85-101
  مقدمه

  اختلالات روان تنی از جمله مشکلات ناشی از عوامل تنش زای زندگی است. هدف پژوهش حاضر ارایه الگوی ساختار اختلالات روان تنی بر اساس توانمندی شناختی، انواع زمان صبحگاهی-عصرگاهی و نظام های مغزی/رفتاری با میانجی گری تنش ادراک شده در زنان مبتلا به دردهای مزمن شهر اهواز می باشد. 

  روش کار

  پژوهش حاضر، از نوع توصیفی-همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه زنان دارای دردهای مزمن است که در سال 1399 در مراکز درمانی شهر اهواز در حال درمان بودند. نمونه آماری شامل 200 تن از زنان دارای دردهای مزمن شهر اهواز بودند که به روش نمونه گیری هدفمند و دردسترس انتخاب شدند. زنان شرکت کننده دارای بیش از3  سال دردهای بدنی بوده که با روش درمان پزشکی بهبود نیافته و تشخیص اختلال روان تنی داده شده است. جمع آوری داده ها با پرسشنامه جمعیت شناختی، مولفه شکایات روان تنی (psychosomatic complaints)، از "اندازه گیری های سلامت روان موهر" (Mental Health Measurements)، "پرسشنامه توانایی های شناختی نجاتی" (Nejati Cognitive Abilities Questionnaire)، " انواع زمان صبحگاهی- عصرگاهی هورن و استرنبرگ" (Morningness- Eveningness Types Horne & Ostberge)، "پرسشنامه نظام های مغزی /رفتاری" (Brain/Behavioral Systems Questionnaire) و "مقیاس تنش ادراک شده" (Perceived Stress Scale) انجام شد. روایی ابزار ها با اکتفا به مطالعات پیشین و پایایی به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ انجام شد. تحلیل داده ها در نرم افزارهای اس پی اس اس نسخه 24 و آموس نسخه 24 انجام شد.

  یافته ها

  الگوی معادلات ساختاری نشان داد توانمندی شناختی و تنش ادراک شده بصورت مستقیم با اختلالات روان تنی (33/0=β)، همبستگی دارد. همچنین توانمندی شناختی (40/0=β)،  انواع زمان صبحگاهی-عصرگاهی (16/0-=β) و نظام بازداری رفتاری (29/0=β)، از طریق تنش ادراک شده با اختلالات روان تنی همبستگی دارد. در حالیکه نظام فعالساز رفتاری چه با اختلالات روان تنی به صورت مستقیم و چه از طریق تنش ادراک شده به صورت غیرمستقیم، همبستگی ندارد.

  نتیجه گیری

  اختلالات روان تنی از طریق توانمندی شناختی، انواع زمان صبحگاهی-عصرگاهی و نظام بازداری رفتاری با میانجی گری تنش ادراک شده، پیش بینی می شود. پیشنهاد می شود با آموزش های موثر و درمان تنش ادراک شده، به بهبود علایم اختلالات روان تنی و دردهای مزمن کمک نمود.

  کلیدواژگان: اختلالات روان تنی، توانمندی شناختی، انواع زمان صبحگاهی- عصرگاهی، نظام های مغزی، رفتاری، تنش ادراک شده، زنان مبتلا به درد مزمن
 • شهناز مفتوح، منیژه ذکریایی*، غلامحسین انتصار فومنی، رسول داودی صفحات 102-117
  مقدمه

  یکی از مهمترین راهکارها برای جلوگیری از تخریب محیط زیست با منشاء انسانی، آموزش های زیست محیطی بر اساس برنامه ریزی های اصولی و مبتنی بر نیازسنجی های علمی می باشد. لذا هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی آموزش زیست محیطی دانش آموزان مقطع متوسطه نظام آموزش و پرورش با رویکرد نظریه داده بنیاد است.

  روش کار

  پژوهش کیفی حاضر، به روش نظری داده بنیاد انجام شد. جامعه پژوهش، شامل کلیه طراحان و مولفین کتب درسی سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی در زمینه علوم زیستی و علوم اجتماعی مستقر در شهر تهران بودند. تعداد نمونه با استفاده از اصل اشباع نظری 10 تن بود که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند به روش گلوله برفی انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با مصاحبه نیمه ساختار یافته انجام شد. برای سنجش روایی یافته ها از چهارمعیار، شامل اعتبارپذیری، تعمیم پذیری، اطمینان پذیری و تاییدپذیری و برای سنجش پایایی مصاحبه ها از روش بازآزمون و روش توافق درون موضوعی استفاده شد. پایایی بازآزمون (شاخص ثبات) این مصاحبه ها ، 88/0 و پایایی مصاحبه ها به روش توافق درون موضوعی برابر با 82/0 بود. تحلیل داده ها، با روش کدگذاری و با استفاده از نرم افزار مکس کیو دی ای نسخه12 انجام شد.  

  یافته ها

  6 کد انتخابی تحت  عنوان مولفه های (شرایط علی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، پدیده محوری، راهبردها و پیامدها)  و 27 کد محوری و 91 کد باز شناسایی شد.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که مولفه شرایط علی شامل  3 کد محوری، مولفه شرایط زمینه ای شامل 5 کد محوری، مولفه شرایط مداخله گر شامل 5 کد محوری، مولفه پدیده محوری شامل4 کد محوری، مولفه راهبردها شامل 3 کد محوری و مولفه پیامدها شامل 7 کد محوری، می باشند. به برنامه ریزان آموزشی پیشنهاد می گردد که این مولفه ها و کدهای محوری شناسایی شده را در برنامه ریزی خود لحاظ کنند.

  کلیدواژگان: طراحی، الگوی آموزش زیست محیطی، مقطع متوسطه، نظریه داده بنیاد
 • محدثه شهرکی، محمدرضا اسماعیلی* صفحات 118-128
  مقدمه

  پیاده سازی برنامه های راهبردی وظیفه ای چندگانه است که سازمان ها را قادر می سازد به اهداف خود دست یابند. هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی عوامل بازدارنده در اجرای برنامه های راهبردی در سازمان های ورزشی ایران در سال 1400-1399 می باشد.

  روش کار

  روش پژوهش حاضر با رویکرد کیفی، به روش تحلیل محتوا است. جامعه آماری این پژوهش متشکل از تمامی مدیران ارشد، میانی، عملیاتی و کارشناسان ارشد وزارت ورزش و جوانان ایران و همچنین صاحب نظران برنامه های راهبردی در ورزش کشور در سال 1400-1399 بود. نمونه های پژوهش شامل 13 تن از اعضای هییت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی و مدیران ارشد، میانی، عملیاتی و کارشناسان ارشد وزارت ورزش و جوانان ایران (تهران) بودند که مصاحبه تا اشباع اطلاعات، ادامه داشت. از چهار معیار مقبولیت، تاییدپذیری، انتقال پذیری و  قابلیت اعتماد برای ارزیابی روایی، دقت و پایایی داده های کیفی استفاده شد. داده های پژوهش با روش تحلیل محتوای قراردادی، تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج پژوهش 5 درون مایه اصلی و 28 درون مایه فرعی شامل: عوامل مدیریتی (با 9 درون مایه فرعی)، عوامل مربوط به کارکنان (با 6 درون مایه فرعی)، عوامل مالی (با 2 درون مایه فرعی)، عوامل فنی و مربوط به برنامه ریزی (با 7 درون مایه فرعی) و عوامل سیاسی (با 4 درون مایه فرعی) را نشان داد. 

  نتیجه گیری

  یافته ها وجود 5 درون مایه اصلی را نشان داد. پیشنهاد می شود در اجرای برنامه های راهبردی در  سازمان های ورزشی ایران، از یافته های پژوهش حاضر بهره گرفته شود.

  کلیدواژگان: سازمان های ورزشی، برنامه های راهبردی، عوامل بازدارنده.
 • مریم السادات سجادی، مجید ضرغام حاجبی* صفحات 129-139
  مقدمه

  خانواده به عنوان مبدا ظهور عواطف انسانی، کانون صمیمانه ترین روابط بین افراد و هسته اصلی بهداشت جامعه است. پژوهش حاضر با هدف همبستگی تنظیم شناختی هیجان و احساس امنیت با سازگاری زوجی در زوج های شهر قم انجام شد. 

  روش کار

  روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی- همبستگی بود. جامعه آماری شامل زوج های شهر قم بودند که با روش نمونه گیری غیرتصادفی به روش در دسترس و با استفاده از فرم کوکران، تعداد 384 تن انتخاب و وارد پژوهش شدند. ابزار جمع آوری شامل پرسشنامه جمعیت شناختی، "پرسشنامه تنظیم شناختی هیجان" (Cognitive Emotion Regulation Questionnaire) ، "مقیاس احساس امنیت" (Security Feeling Scale)  و "مقیاس سازگاری زوجی" (Revised Dyadic Adjustment Scale)، بود. روایی محتوا به روش کیفی و روایی سازه به روش تحلیل عاملی اکتشافی سنجیده شد. پایایی ابزارها به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ با نمونه ای از 30 تن از نمونه های پژوهش، بررسی شد. تحلیل داده ها در نرم افزار اس پی اس اس نسخه 24 انجام شد. 

  یافته ها

  4/35 درصد از پراکندگی سازگاری زوجی بر اساس تنظیم شناختی هیجان و احساس امنیت قابل پیش بینی است. تنظیم شناختی هیجان با سازگاری زوجی زوج های همبستگی معناداری داشت (r= 0/530). همچنین احساس امنیت نیز همبستگی معناداری  با سازگاری زوجی داشت  (r= 0/448).  

  نتیجه گیری

  تنظیم شناختی هیجان و احساس امنیت به عنوان پیش بینی کننده های قوی برای سازگاری زوجی  می باشند. لذا پیشنهاد می شود در مشاوره های آموزشی برای زوج های مورد توجه قرار گیرد.

  کلیدواژگان: سازگاری زوجی، تنظیم شناختی هیجان، احساس امنیت
 • آزاده درویش نیا فندری، علیرضا آقایوسفی*، ناصر صبحی قراملکی صفحات 140-154
  مقدمه

  خشونت علیه زنان در جوامع توسعه یافته و چه در جوامع در حال توسعه همواره به عنوان یک دغدغه و آسیب مطرح می باشد. پژوهش حاضر، با هدف تعیین اثربخشی "مقابله درمانی" بر خودکارآمدی عمومی، بهزیستی روانشناختی و تاب آوری در زنان تحت خشونت خانگی در شهر تهران انجام شده است.

  روش کار

  مطالعه حاضر از نوع نیمه تجربی با طرح پیش آزمون  - پس آزمون - پیگیری  و گروه کنترل بود. 40 تن از زنان تحت خشونت مرکز سلامت جامع حضرت ابوالفضل (ع) شهرستان ری، بخش کهریزک در سال 1399، با در نظر گرفتن ملاک های ورود و به روش نمونه گیری تصادفی هدفمند وارد مطالعه شدند. سپس به طور تصادفی ساده به روش قرعه کشی به گروه مداخله "مقابله درمانی" (20 تن) و کنترل (20 تن) گماشته شدند. داده ها با پرسشنامه جمعیت شناختی،  "مقیاس خودکارآمدی عمومی"(General Self-Efficacy Scale)، "مقیاس بهزیستی روانشناختی"(Psychological Welfare Scale) و "مقیاس تاب آوری کونور و دیویدسون"(Connor-Davidson Resilience Scale) در 3 مرحله تکمیل شد. روایی محتوا به روش کیفی، روایی صوری و نیز پایایی به روش همسانی درونی با محاسبه ضریب آلفا کرونباخ اندازه گیری شد. داده ها با نرم افزار اس پی اس اس نسخه 24 تحلیل شد.

  یافته ها

  میانگین متغیرهای خودکارآمدی عمومی، بهزیستی روانشناختی و تاب آوری در مرحله پیش آزمون بین 2گروه تفاوت معناداری وجود نداشت که نشانگر همگن بودن 2 گروه پژوهش در مرحله پیش آزمون است. اما تفاوت بین 2 گروه در مراحل پس آزمون و پیگیری تفاوت معنا داری بود که می تواند حاکی از اثربخشی مداخله "مقابله درمانی" بر متغیرهای ذکر شده و نیز پایداری اثربخشی در مرحله پیگیری باشد (001/>P). 

  نتیجه گیری

  "مقابله درمانی" بر خودکارآمدی عمومی، بهزیستی روانشناختی و تاب آوری در زنان تحت خشونت خانگی اثربخشی مثبت و معناداری دارد. پیشنهاد می شود که از "مقابله درمانی" به عنوان مداخله روانشناختی در افزایش و خودکارآمدی عمومی، بهزیستی روانشناختی، تاب آوری در جهت توانمند سازی زنان تحت خشونت استفاده شود

  کلیدواژگان: مقابله درمانی، خودکارآمدی عمومی، بهزیستی روانشناختی، تاب آوری، خشونت خانگی
|
 • MohammadReza Hekmat, Reza Pasha*, MohammadReza Borna, Marzieh Talebzadeh Shoshtari Pages 1-11
  Introduction

  Paying attention to the personality abilities of adolescents with conduct disorder can reduce the context of crime in them. The aim of this study was to determine the effectiveness of "Positive Psychological Intervention" on social well-being in male adolescents with conduct disorder in Ahvaz Correctional Center.

  Methods

  The method of the present study was quasi-experimental and its design was pre-test-post-test-follow-up with the control group. This study was conducted in 2020 in the statistical population of boy adolescents with conduct disorder in Ahvaz Correction and Rehabilitation Center in the age range of 15 to 18 years. 30 boy adolescents with conduct disorder were selected by purposive sampling method and then randomly divided into intervention and control groups using lottery. The intervention group participated in 8 sessions in 90-minute focused on “Positive Psychological Intervention” and the control group was on the waiting list to receive the intervention. The data collection tool was a demographic questionnaire and the “Social Well-Being Scale”, which was completed by two groups in three rounds of pre-test, post-test and follow-up. The validity of this scale was based on previous studies and the reliability was calculated by internal consistency method by calculating Cronbach's alpha coefficient. Data analysis was analyzed in SPSS.20.   

  Results

  There was a significant difference between the two groups in the social welfare score (F=53.915, P=0.001) over time (P<0.05) and the scores of the intervention group from pre-test to follow-up. It has had an upward trend. In total, “Positive Psychological Intervention” explains 65% of the differences observed in social well-being scores.

  Conclusions

  “Positive Psychological Intervention” is an effective treatment method in increasing the social well-being of boy adolescents with conduct disorder. It is recommended to use “Positive Psychological Intervention” in other Correction and Rehabilitation Center.

  Keywords: Positive Psychology Intervention, Social Well-Being, Adolescents, Correction, Rehabilitation Center.
 • Somayeh Abdolmohammadzadeh, Mohegan Agah Haris*, Alireza Aghayousefi, Mojtaba Malek Pages 12-25
  Introduction

  Diabetes is a chronic disease that with many limitations has many negative consequences for the individual. The aim of this study was to determine the effectiveness of “Affect Regulation Training” on cognitive emotion regulation and glycosylated hemoglobin levels in women with type 2 diabetes.

  Methods

  The design of the present study was a quasi-experimental design with pre-test, post-test and follow-up and with a control group. The statistical population of the present study included all women with type 2 diabetes who referred to the Resalat Laboratory located in Tehran in the summer of 2019. Among the volunteer patients to participate in the study, 30 were purposefully selected and randomly divided into two groups of intervention and control (15 people in each group). Demographic characteristics questionnaire, "Cognitive Emotion Regulation Questionnaire" and glycosylated hemoglobin test were used to collect data. In the present study, the convergent validity of the "Cognitive Emotion Regulation Questionnaire", the reliability of the internal consistency method by calculating the Cronbach's alpha coefficient and the reliability of the glycosylated hemoglobin measuring device were calculated. The intervention of “Affect Regulation Training” was performed in 12 sessions of 90 minutes. Data were analyzed in SPSS. 22.

  Results

  “Affect Regulation Training” was significantly effective in improving cognitive emotion regulation in women with type 2 diabetes (P <0.05).

  Conclusions

  “Affect Regulation Training” is an effective intervention in improving cognitive emotion regulation in women with type 2 diabetes. Therefore, it is suggested that in designing and implementing programs related to diabetes treatment “Affect Regulation Training” be used as an effective intervention in cognitive emotion regulation and also controlling glycosylated hemoglobin in patients with diabetes.

  Keywords: Diabetes, Cognitive Emotion Regulation, Hemoglobin A1c, Affect Regulation Training
 • Bahareh Shahalizadegan, Bahman Akbari*, Samereh Asadi Majreh, Leila Moghtader Pages 26-35
  Introduction

  Empowering people with type 2 diabetes plays an important role in their life. Therefore, the aim of this study was to determine the effectiveness of “Short Self-Management” intervention on empowerment of women with type 2 diabetes with psychological insulin resistance. 

  Methods

  The present study was performed by quasi-experimental method with pre-test, post-test and 2-month follow-up with the control group. The population of this study was women with type 2 diabetes with psychological insulin resistance who were registered in the Guilan Diabetes Charity Association in 2020 and were eligible for support services. 32 women with type 2 diabetes mellitus with psychological insulin resistance were purposefully selected and then randomly divided into two groups of intervention (16 people) and control (16 people). Data were collected using a demographic questionnaire and the “Diabetes Empowerment Scale-Short Form” The content validity was measured by qualitative method and reliability was measured by internal consistency method by calculating Cronbach's alpha coefficient. After performing the pre-test, the intervention group received 90 minutes of “Short Self-Management” Intervention in 6 sessions. During this period, the control group was on the waiting list for intervention. After the intervention and after 2 months, post-test and follow-up were performed. Data analysis was analyzed in SPSS.21.

  Results

  The results of repeated measures analysis of variance showed that the trend of changes in empowerment of women with diabetes from pre-test to follow-up (time-group interaction) was different in groups (F=31.729, P=0.001).

  Conclusions

  “Short Self-Management” intervention is an effective way to empower women with type 2 diabetes with psychological insulin resistance. It is recommended that this intervention be used to empower people with type 2 diabetes with psychological insulin resistance in medical centers.

  Keywords: Self-Management, Empowerment, Type 2 Diabetes
 • Zahra Bahadori, Ali Jahangiri*, Abolfazl Bakhshipour Pages 36-46
  Introduction

  Women heads of households sometimes feel lonely and helpless due to the many responsibilities of life. The aim of this study was to compare the effectiveness of “Reality Therapy” and “Narrative Therapy” on the loneliness of women heads of households. 

  Methods

  The method of the present study was quasi-experimental with pretest, posttest and follow-up with control group. The statistical population of this study consists of women heads of households under the auspices of the Bojnourd province Veterans and Martyrs Affair Foundation (VMAF) was included in 2020. 45 of them were selected by convenience sampling method. Then, they were randomly divided into two intervention groups and one control group by lottery method. Data were collected using a demographic questionnaire and the “UCLA Loneliness Scale” (Version 3). Content validity was calculated by qualitative method and reliability by internal consistency method by calculating Cronbach's alpha coefficient. The first intervention group received “Reality Therapy” and the second intervention group received “Narrative Therapy” in 8 sessions and the control group was on the waiting list to receive the intervention. Data analysis was analyzed in SPSS. 21. 

  Results

  “Reality Therapy” and “Narrative Therapy” were effective on the loneliness of women heads of households (P <0.05). Comparison of 2 interventions showed that there is a significant difference between the effectiveness of “Reality Therapy” and “Narrative Therapy” on reducing loneliness in women-headed households and “Narrative Therapy” has been more effective on reducing loneliness over time (P <0.05).

  Conclusions

  “Narrative Therapy” over time has played an effective role in reducing the loneliness of women-headed households. It is recommended that this treatment be performed to reduce feelings of loneliness in other women heads of households and similar groups.

  Keywords: Reality Therapy, Narrative Therapy, Loneliness, Women-Headed Households
 • Sara Jamali*, Mahnaz Mehrabizeh Honarmand, Sayed Esmaeil Hashemi, Iran Davoodi Pages 47-60
  Introduction

  Fear of guilt and latent aggression are two important variables in creating and maintaining obsessive-compulsive symptoms that have so far been overlooked in the treatment of contamination obsessive-compulsive disorder. The aim of this study was to determine the effectiveness of "Intensive and Short-term Psychodynamic Therapy" on fear of guilt and latent aggression in female patients with contamination obsessive-compulsive disorder.

  Methods

  The present study was performed with a single case experimental design with asynchronous multiple baseline. The statistical population includes women contamination obsessive-compulsive disorder referred to psychotherapy clinics, psychiatric offices and psychology in Ahvaz in 2019. The research sample consisted of 3 people who met the entry and exit criteria and were purposefully selected and convenience. Patients were clinically interviewed according to DSM-5 criteria to confirm contamination obsessive-compulsive disorder. To collect data from the demographic questionnaire, "Fear of Guilt Scale" and to assess the latent aggression from the latent aggression subscale "Responsibility and Interpersonal Behavior and Attitude Questionnaire" was used. The validity of the instruments was assessed by content validity, construct validity by confirmatory factor analysis, convergent validity and the reliability of an internal consistency method by calculating Cronbach's alpha coefficient.3 patients were admitted to the study according to the instructions of one-case plans and in 20 sessions of 60 minutes (one session per week) underwent “Intensive and Short-term Psychotherapy" and during 3 stages of baseline, treatment and follow-up evaluation. Data were analyzed using descriptive statistical methods such as stable change index, clinically significant improvement, and visual mapping.

  Results

  Stable change index for the fear of guilt variable in the first to third patient was 4.8, 4.8, 4.6. According to RCI <1.96, the findings are significant and not random. The recovery rates for the first to third patients were 28%, 63% and 53%, respectively, indicating relative success in the first patient and complete success in the second and third patients. The stable change index for the latent aggression variable of the first to third patients was 1.5, 4 and 4.3, respectively. The results are higher than RCI <1.96 and indicate that the changes are significant and non-random. The patients' recovery rates were 15%, 32% and 37%, respectively. The second and third patients were in the range of relative recovery and the first patient was in the range of treatment failure. 

  Conclusions

  “Intensive and Short-term Psychotherapy" was effective in reducing fear of guilt and latent aggression. Fear of guilt was influenced by treatment rather than latent aggression. Therefore, the use of the above treatment method is recommended for female patients with contamination obsessive-compulsive disorder.

  Keywords: Fear of Guilt, Latent Aggression, Intensive Short-term Psychodynamic Psychotherapy, Contamination Obsessive-Compulsive
 • Robab Abbasi Kamal*, Afsane Sobhe Pages 61-71
  Introduction

  Hypertension is exacerbated by mental illness such as anxiety. The aim of this study was to compare automatic thoughts and alexithymia with anxiety in people with hypertension and people without hypertension in Zanjan in 2019.

  Methods

  The method of the present study was descriptive-comparative. The statistical population of this study included all people with hypertension and people without hypertension in Zanjan in 2019. For sampling, 5 health centers were randomly selected by lottery and from these 5 bases, 126 people (63 people with hypertension and 63 people without hypertension) were non-random quota method selected and entered the study. Data were collected using demographic questionnaires, Sphygmomanometer, "Automatic Thoughts Questionnaire", "Toronto Alexithymia Scale" and "Beck Anxiety Inventory". The validity of the instruments was limited to previous studies. The reliability of the instruments was confirmed by internal consistency method by calculating Cronbach's alpha coefficient. Data were analyzed in SPSS. 24.

  Results

  With the increase of automatic thoughts and alexithymia, the level of anxiety in both groups increases (P-Value <0.05). There was no significant difference between people with hypertension and those without hypertension in terms of their mean thoughts and their components and anxiety (P-Value <0.05). Also, in terms of the average of alexithymia, there is no significant difference between people with hypertension and people without hypertension; except for the externally oriented thinking component in which people without hypertension have a higher mean (P-Value <0.05). 

  Conclusions

  Automatic thoughts and alexithymia (a component of difficulty identifying feelings) are positively related to anxiety in the group of people with hypertension. It is suggested that psychology training classes be held for people with hypertension to control and reduce automatic thoughts and alexithymia.

  Keywords: Automatic Thoughts, Alexithymia, Anxiety, Hypertension
 • Reza Hasannejad, Ali Mohammad Safania*, Akbar Afarinesh Khaki Pages 72-84
  Introduction

  Organizations are constantly changing and their survival depends on these changes. One of the important problems of organizations is organizational inertia. The aim of this study was to determine the correlation of organizational laziness with organizational performance mediated by organizational Inertia in the staff of the Ministry of Sports and Youth.

  Methods

  The present study is descriptive-correlation. The statistical population of the present study was all employees of the Ministry of Sports and Youth, whose number was announced as 831 people. Among them, 268 conveniences were selected as a sample. Measurement instruments included demographic questionnaire, "Organizational Laziness Questionnaire", "Organizational Performance Questionnaire" and "Organizational Inertia Questionnaire". The validity of the instruments was assessed by face validity method, content validity index, content validity ratio, construct validity using confirmatory factor analysis, convergent and divergent validity. Also, the combined reliability and reliability of the internal consistency method were calculated and confirmed by calculating the Cronbach's alpha coefficient of the instruments. Data analysis using Laser 8 software, SPSS .24 and PLS. 3.2.2 were performed. 

  Results

  Organizational laziness is directly correlated with the organizational performance of the employees of the Ministry of Sports and Youth (Z value = 11.908; P <1.96). Organizational inertia can also strengthen the intensity of correlation by playing the role of mediator (Sobel = 8.68). 

  Conclusions

  Organizational laziness is directly correlated with the organizational performance of the staff of the Ministry of Sports and Youth. Organizational inertia is mediating the correlation between organizational laziness and organizational inertia. It is suggested that the managers of the Ministry of Sports and Youth increase the organizational performance of the staff by planning to reduce laziness and organizational inertia.

  Keywords: Organizational Laziness, Organization Performance, Organizational Inertia, Ministry of Sports, Youth
 • Maryam Baghbanzadeh, Sahar Safarzadeh* Pages 85-101
  Introduction

  Psychosomatic disorders are among the problems caused by stressful factors of life. The aim of this study was to developing structure model of psychosomatic disorders based on cognitive ability, morningness-eveningness types and brain/behavioral systems mediated by perceived stress in women with chronic pain in Ahvaz. 

  Methods

  The present study is descriptive-correlational. The statistical population of the study includes all women with chronic pain who were treated in medical centers in Ahvaz in 2020. The statistical sample consisted of 200 women with chronic pain in Ahvaz who were selected by purposive and available sampling method. Participating women had more than 3 years of physical pain that did not improve with medical treatment and was diagnosed with psychosomatic disorder. In order to collect data from the demographic questionnaire, the "psychosomatic complaints" subscale, of “Mental Health Measurements", "Nejati Cognitive Abilities Questionnaire", “Horne & Östberg Morningness- Eveningness Types Questionnaire", “Brain/Behavioral Systems Questionnaire” and “Perceived Stress Scale” were used. The validity of the instruments was based on previous studies and the reliability was determined by internal consistency by calculating the Cronbach's alpha coefficient. Data analysis was performed in SPSS. 24 and Amos. 24.

  Results

  The pattern of structural equations showed that cognitive ability and perceived stress are directly correlated with psychosomatic disorders (β=0.33). Also, cognitive ability (β= 0.40), types of circadian times (β= -0.16) and behavioral inhibition (β=0.29) are correlated with psychosomatic disorders through perceived stress. Therefore, the modified model fits the data. While the behavioral activator component is not directly related to psychosomatic disorders either indirectly or through perceived stress. 

  Conclusions

  Psychosomatic disorders are predicted through cognitive ability, different types of circadian times, and behavioral inhibition mediated by perceived stress. It is suggested that with effective training and treatment of perceived stress, help to improve the symptoms of psychosomatic symptoms and chronic pain.

  Keywords: Psychosomatic Disorders, Cognitive Ability, Morningness- Eveningness Types, Brain, Behavioral Systems, Perceived Stress, Women with Chronic Pains
 • Shahnaz Moftooh, Manizheh Zakariaei*, Gholamhossein Entesar Foumani, Rasol Davodi Pages 102-117
  Introduction

  One of the most important strategies to prevent the destruction of the environment of human origin is environmental education based on principled planning and based on scientific needs assessments. Therefore, the purpose of this study is to develop an environmental education model for high school students in the education system with a Grounded Theory approach.

  Methods

  The present qualitative research was conducted by the theoretical method of Grounded Theory. The research population included all designers and authors of textbooks of the Educational Research and Planning Organization in the field of life sciences and social sciences based in Tehran. The number of samples using the theoretical saturation principle was 10 people who were selected using purposive sampling method using snowball method. Data collection was performed by semi-structured interviews. To assess the findings of the four criteria including, credibility, generalizability, reliability and verification, and to assess the reliability of the interviews by the method of retesting and the method of agreement within the agreement. The reliability of the test (stability index) of these interviews was 0.88 and the reliability of the interviews by intra-subject agreement method was equal to 0.82. Data analysis was performed by coding method and using Max QDI. 12. 

  Results

  27 axis codes were identified as causal conditions, contextual conditions, intervening conditions, central phenomena, strategies and as consequences. 

  Conclusions

  The results showed that the causal conditions component includes 3 central codes, the contextual conditions component includes 5 central codes, the intervening conditions component includes 5 central codes, the central phenomenon component includes 4 central codes, the strategies component includes 3 central codes and the consequences component includes 7 central codes. Educational planners are advised to include these identified components and core codes in their planning.

  Keywords: Developing, Environmental Education Model, High School, Grounded Theory
 • Mohadeseh Shahraki, MohammadReza Esmaeili* Pages 118-128
  Introduction

  Implementing strategic plans is a multitasking task that enables organizations to achieve their goals. The purpose of this study is identifying inhibiting factors in the implementation of strategic planning in Iranian sports organizations.

  Methods

  The method of the present study is content analysis with a qualitative approach. The statistical population of this study consisted of all senior, middle, operational and senior experts of the Ministry of Sports and Youth of Iran, as well as the elites of strategic planning in sports in the country in 2019-2020. The research samples included 13 faculty members of the Islamic Azad University, Central Tehran Branch and senior, middle, operational and senior experts of the Ministry of Sports and Youth of Iran (Tehran), which continued until the saturation of information. Four criteria of credibility, confirmability, transferability and dependability were used to evaluate the validity and reliability of qualitative data.Research data were analyzed by conventional content analysis method.

  Results

  Research results 5 main themes and 28 sub-themes including: management factors (with 9 sub-themes), factors related to employees (with 6 sub-themes), financial factors (with 2 sub-themes), technical and planning factors (with 7 sub-themes) and political factors (with 4 sub-themes) showed.

  Conclusions

  Findings showed the existence of 5 main themes. It is suggested that the findings of the present study be used in the implementation of strategic planning in Iranian sports organizations.

  Keywords: Sports Organizations, Strategic Planning, Inhibiting Factors
 • Maryamsadat Sajadi, Majid Zargham Hajebi* Pages 129-139
  Introduction

  The family as the source of human emotions is the center of the most intimate relationships between individuals and the core of public health. The present study was conducted with the aim of correlating cognitive emotion regulation and security feeling with marital adjustment in couples in Qom. 

  Methods

  The method of the present study was descriptive-correlational. The statistical population included couples in Qom who were selected by non-random sampling method using convenience method and using Cochran's form, 384 people were selected and entered the study. The collection instruments included a demographic questionnaire, the "Cognitive Emotion Regulation Questionnaire", the "Security Feeling Scale” and the "Revised Dyadic Adjustment Scale". Content validity was measured by qualitative method and construct validity was measured by exploratory factor analysis. The reliability of the instruments was assessed by internal consistency method by calculating Cronbach's alpha coefficient. Data analysis was performed in SPSS. 24.

  Results

  35.4% of the dispersion of marital adjustment is predictable based on cognitive emotion regulation and security feeling. Cognitive emotion regulation had a significant correlation with couples' adjustment of couples (r=0.530). Security feeling also had a significant correlation with marital adjustment (r=0.448). 

  Conclusions

  Cognitive emotion regulation and security feeling are strong predictors of marital adjustment. Therefore, it is recommended to be considered in educational counseling for couples.

  Keywords: Cognitive Regulation of Emotion, Security Feeling
 • Azade Darvishnia Fandari, Alireza Aghayousef*, Nasser Sobhi Gharamaleki Pages 140-154
  Introduction

  Violence against women in developed societies as well as in developing societies has always been a concern and harm. The aim of this study was to determine the effectiveness of "Coping Therapy" on general self-efficacy, psychological well-being and resilience in women under domestic violence under domestic violence in Tehran. 

  Methods

  The present study was a quasi-experimental study with a pretest-posttest-follow-up design and a control group. 40 abused women of Hazrat Abolfazl (AS) Comprehensive Health Center of Rey city, Kahrizak in 2020, were included in the study by considering the inclusion criteria and by purposive random sampling. Then, by simple random sampling method, they were assigned to the intervention group "Coping Therapy" (20 people) and control (20 people). The data were completed with the demographic questionnaire, "General Self-Efficacy Scale", "Psychological Welfare Scale" and "Connor-Davidson Resilience Scale" in three stages. Content validity was performed by qualitative method, face validity and reliability by internal consistency method by calculating Cronbach's alpha coefficient. Data were analyzed with SPSS. 24.

  Results

  The mean variables on general self-efficacy, psychological well-being and resilience in the pre-test stage did not differ significantly between the two groups, indicating the homogeneity of the two research groups in the pre-test stage, but the difference between the two groups in the post-test and follow-up stages was significant. Which can indicate the effectiveness of the "Coping Therapy" intervention on the mentioned variables and also the stability of effectiveness in the follow-up phase (P <0.001). 

  Conclusions

  "Coping Therapy" has a positive and significant effect on general self-efficacy, psychological well-being and resilience in women under domestic violence. It is suggested that "Coping Therapy" be used as a psychological intervention to increase on general self-efficacy, psychological well-being and resilience, in order to empower abused women.

  Keywords: Coping Therapy, General Self-Efficacy, Psychological Well-Being, Resilience, Domestic Violence