فهرست مطالب

 • سال یازدهم شماره 1 (پیاپی 21، بهار و تابستان 1400)
 • تاریخ انتشار: 1400/11/27
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علی وحدتی دانشمند*، شهین ایروانی، خسرو باقری نوع پرست صفحات 5-26
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی و نقد دو سیاست پذیرش سراسری غرب و شورش بر ضد آن در جریان اقتباس آموزشی در ایران معاصر است. در سیاست نخست، آرای آخوندزاده و ملکم خان و در سیاست دوم آرای شریعتی، آل احمد و اسناد رسمی تحول در نظام آموزشی بعد از انقلاب اسلامی مورد تاکید قرارگرفته اند. همچنین در نقد این سیاست ها و آشکار ساختن تضادها و تناقض های هرکدام از آن ها و برای فراتر رفتن از وضعیت معماگونه حاصل از این تقابل، از رویکرد واسازی دریدا بهره گرفته شده است. واسازی نشان می دهد که هر دو سیاست در متافیزیک حضور و خود-ایمنی گرفتار آمده و دیفرانس، مکملیت و آلایش میان «خود» و «دیگری» را نادیده گرفته اند. همچنین در پایان مقاله و به عنوان ملاحظاتی واسازانه پیشنهادشده است که پذیرش وضعیت معماگونه به منزله شرط استعلایی اصلاحات، نابستاری هویت و مکملیت در قالب مفهوم مذاکره نزد دریدا، به ساختار هر سیاست اقتباسی پیش رو وارد شود.
  کلیدواژگان: واسازی، اقتباس آموزشی، اصلاحات آموزشی، نظام آموزشی ایران، دریدا
 • نرگس سادات سجادیه*، امیر بادپا صفحات 27-46
  یکی از مفاهیم مهم در حوزه تربیت، مفهوم «استعداد برتر» است. این مفهوم از دیرباز یکی از دغدغه های اندیشمندان تربیتی بوده و در قرن بیستم، جریانی قوی در روانشناسی را به خود اختصاص داده است. در این میان، برخی کشورهای درحال توسعه مانند ایران به دلیل دغدغه های توسعه ای، توجه ویژه ای به آن داشته و سیاست های مختلفی در راستای استعدادیابی و استعدادبانی، طراحی کرده و به اجرا گذاشته اند. این پژوهش از منظری فلسفی-تربیتی و با رویکردی تحلیلی به ارزیابی این مفهوم می پردازد و در گام بعد، دشواری های پیش روی اقدام های عملی ناظر بر آن را مورد ارزیابی قرار می دهد و در گام نهایی نیز با رویکرد استنباطی و استنتاج ضمنی، چرخش هایی در سیاست های استعدادیابی و استعدادبانی پیشنهاد کرده است. چالش های چهارگانه نظری «ابهام در مفهوم برتری»، «چالش در مفهوم ارزشمندی و سودمندی»، «مفهوم استعداد برتر در مقام ایدیولوژی سلطه در آموزش» و «استعداد برتر، توهم ناشی از خودشیفتگی انسان مدرن»، این مفهوم را تهدید می کنند. از سوی دیگر در عرصه عمل، دوگانه هایی چون ذاتی/اکتسابی، بالقوه/بالفعل، دفعی/تدریجی، قضاوت های تربیتی در باب استعداد برتر را دچار ابهام می سازد. با نظر به این منظومه چالش های نظری و عملی، مطلوبیت سیاست های استعدادیابی و استعدادبانی با چالش جدی مواجه است. در پایان نیز چرخش هایی پنج گانه در این سیاست ها پیشنهاد شده است.
  کلیدواژگان: استعداد برتر، تیزهوش، تحلیل، نظر، عمل
 • روح الله مظفری پور* صفحات 47-66

  هدف اصلی این پژوهش، معرفی، بررسی و تحلیل اندیشه های فلسفی و تربیتی برنارد استیگلر، فیلسوف معاصر فناوری است. استیگلر با استناد به یافته های لری گوران، انسان شناس فرانسوی، مدعی است که تکامل انسان از طریق ابزار و فناوری صورت گرفته است. او معتقد است مغز انسان به واسطه استفاده از ابزار تکامل یافته و به شکل امروزی درآمده است. ازنظر استیگلر، فناوری ها به صورت یادسپاری «اپی فیلوژنتیک» به نسل های بعدی منتقل شده و زمینه تکامل و پیشرفت انسان را فراهم می کنند. از نظر استیگلر، فناوری های دیجیتال به خاطر تضعیف مهارت های زندگی، نوعی «پرولتاریا» ایجاد می کنند. استیگلر معتقد است فناوری های دیجیتال، «توجه» جوانان و نوجوانان را دچار تخریب می کنند و در مغز آنان و نوع تفکر آن ها نیز تغییراتی ایجاد می کنند. نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از این است که توجه به فناوری در مورد مبانی انسان شناختی تربیت می تواند حایز اهمیت باشد. بیش توجهی می تواند در آموزش مجازی که امروزه با آن سروکار داریم اتفاق بیفتد. با توجه به اندیشه های استیگلر می توان پرولتاریاسازی در تعلیم و تربیت امروزی به ویژه درآموزش تجاری را مشاهده کرد. با نظر به تخریب توجه در دنیای امروز، لازم است مهارت های لازم در مورد چگونگی مدیریت و کنترل «توجه» در تعلیم و تربیت مورد تامل قرار گیرد.

  کلیدواژگان: استیگلر، فناوری، پرولتاریا، توجه، تربیت
 • فریدون شکیبانیا، پروانه ولوی*، مسعود صفایی مقدم، خسرو باقری نوع پرست صفحات 67-85
  این پژوهش به بررسی دیدگاه تامس نیگل درباره ی همه روان انگاری می پردازد تا معلوم دارد که آیا این رویکرد در مقایسه با رویکردهای فیزیکالیستی مبنای مناسب تری برای رویکرد عصب-تربیت است یا خیر. در این پژوهش از روش توصیفی - تحلیلی استفاده شده است. مبنای فیزیکالیستی رویکرد عصب-تربیت به جای حل مساله رابطه ذهن و بدن و همچنین تبیین حالات ذهنی، با طرح دیدگاه های حذف گرایانه و تقلیل گرایانه و حذف صورت مساله و بدون توجه به ویژگی های پدیداری و اول شخص ذهن (با حذف یا تقلیل آگاهی پدیداری به رخدادها و فرایندهای مغزی) از منظر عینی و سوم شخص به حالات ذهنی نظر می کند. نیگل تصور بیرونی/عینی از جهان را ناتمام می داند و به منظور پر کردن شکاف تبیینی ذهن و بدن، و تبیین خاستگاه آگاهی و عقل، «همه روان انگاری» را پیش فرض می گیرد. رویکرد همه روان انگاری تامس نیگل در مقایسه با رویکردهای فیزیکالیستی، برای حوزه کلی تعلیم و تربیت، و بخصوص برای حوزه ویژه یاددهی-یادگیری، از جهت توجه به کلیت وجود آدمی و ذهنیت و عینیت درهم تنیده ، مناسب تر می باشد. با این همه، از آنجایی که همه روان انگاری نیگل در مواجهه با مساله ترکیب تبییین مناسب به دست نداده است، نمی تواند یک راه حل فاقد اشکال در تبیین علیت ذهنی و آگاهی باشد و در نتیجه رابطه ذهن و بدن همچنان به عنوان یک مساله سخت گشوده باقی می ماند.
  کلیدواژگان: عصب-تربیت، فیزیکالیسم، تامس نیگل، همه روان انگاری
 • اعظم طاهرخانی*، سعید ضرغامی همراه، حسن عشایری، یحیی قائدی صفحات 86-110

  هدف اصلی این پژوهش تبیین یادگیری تحلیل ریاضیاتی مبتنی بر تلفیق تحلیل فلسفی و یافته های علوم اعصاب شناختی است. بدین منظور یادگیری تحلیل ریاضیاتی، به عنوان یکی از جنبه های تفکر ریاضیاتی، مبتنی بر یادگیری نمادهای عددی در کودکان با بهره گیری از روش عصب-فلسفی بررسی شده است. بر این اساس سه گزاره مشاهده ای که نتایج پژوهش های علوم اعصاب شناختی پیرامون ریاضیات نمادین است اخذ شده است. این گزاره ها عبارت اند از: یادگیری نمادین اعداد در کودکان، مغز را تغییر می دهد؛ پردازش اعداد نمادین و اعداد غیرنمادین به صورتی ناهمسان است و ارتباطی مبهم و دوسویه بین آن ها وجود دارد؛ دانش نمادین عدد، نقش مهمی در پیشرفت های آینده کودکان در ریاضیات سطح بالاتر دارد. بر مبنای این سه گزاره تلاش شده است تا پرسش های فلسفی پژوهش و چالش های مرتبط با آن ها بررسی شود. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که همراه شدن یادگیری اعداد نمادین با چگونگی به وجود آمدن نمادهای عددی و تشویق کودکان به ایجاد ارتباط پیاپی بین نمادهای عددی و معنای ذهنی و بیان کلامی آن ها می تواند اسباب لازم برای غنای توانایی های فراشناختی مانند تشخیص خطاها را فراهم کند. اما لازم است چالش هایی مانند چگونگی آشنایی کودکان با نظریه تکامل با توجه به مسایل فرهنگی، نوع راهبردهای لازم برای بهبود ارتباط درک معنایی و نمادین اعداد در کودکان و سطح تاکید بر فرآیندهای حل مسئله (که نیازمند تحلیل مبتنی بر نمادها هستند) در برنامه های آموزش ریاضی به منظور بهبود توانایی های تفکر کودکان بررسی شود.

  کلیدواژگان: یادگیری تحلیل ریاضیاتی، تحلیل فلسفی، علوم اعصاب شناختی، پردازش نمادین عدد
 • محمد حسنی* صفحات 111-134
  هدف این پژوهش واکاوی و قضاوت درباره نسبت مدارس تیزهوشان با عدالت اجتماعی است. برای رسیدن به این هدف با روش تحلیل مفهومی، مفهوم عدالت توزیعی بررسی و ملاک های مناسب آن برای توزیع خیر تربیت مدرسه ای (رسمی و عمومی) تبیین شد. بر اساس نتایج این تحلیل، شرط توزیع برابر فرصت ها به نحو مقدم و شرط استحقاق به نحو موخر به عنوان شرط لازم و کافی برای تحقق عدالت توزیعی در تربیت مدرسه ای صورت بندی شد. مدارس استعدادهای درخشان بر اساس این دو شرط و به دلیل توجه به تیزهوشی به عنوان شرط مقدم، بدون لحاظ کردن برابری فرصت ها، ناعادلانه بوده و پیشنهادشده است که این مدارس از دوره عمومی (پایه اول تا پایه نهم) حذف شوند.
  کلیدواژگان: عدالت توزیعی، تربیت مدرسه ای، مدارس تیزهوشان، مدارس استعدادهای درخشان، عدالت تربیتی
 • معصومه رمضانی فینی، خسرو باقری نوع پرست*، نرگس سادات سجادیه صفحات 135-157

  در این پژوهش نظریه انتقادی هورکهایمر و برنامه فلسفه برای کودکان بررسی می شود تا برنامه ای شامل مبانی، اهداف و مضامین برای پرورش تفکر انتقادی در درس مطالعات اجتماعی دوره دبستان ارایه شود. پرسش اصلی این نوشتار ناظر بر قابلیت های اساسی دو رویکرد مذکور برای پرورش تفکر انتقادی در درس مطالعات اجتماعی است. در این راستا با استفاده از روش پژوهش ترکیبی، مبانی و اهداف برنامه درسی ارایه شده است و سپس با استفاده از روش استنتاجی مضامین اساسی ارایه می شود. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که مبانی برنامه درسی ذیل چهار محور هستی شناسی، انسان شناسی، معرفت شناسی و ارزش شناسی و با در نظر گرفتن مبانی رویکردهای مذکور، مبتنی بر سخت هسته ی فلسفه برای کودکان استنتاج شود. اهداف برنامه با استناد به اهداف هر دو رویکرد استخراج شده است و از این قرار است: پرورش شهروند کنشگر، پرورش روحیه مسیولیت پذیری فردی و اجتماعی، توانایی برقراری روابط اجتماعی صحیح، رشد توانایی نقد آگاهانه و منطقی کنش های اجتماعی، رشد توانایی قضاوت درباره اهداف و عملکرد نهادها و موسسات اجتماعی و پرورش جامعیت فکری در شناخت مسایل اجتماعی. مضامین محوری در این برنامه با استناد به اهداف بالا، ذیل 7 محور شناخت مفاهیم پایه اجتماعی، آگاهی از ضرورت شفاف کردن مفاهیم مهم اجتماعی، آشنایی با نهادهای موثر اجتماعی، شناخت عناصر موثر اجتماعی، شناخت عوامل طبیعی و غیرطبیعی اثرگذار بر سرنوشت جامعه، آشنایی با معیار و کاربرد آن، تمایز گذاری میان اهداف فردی و اجتماعی، ارایه شده است.

  کلیدواژگان: تفکر انتقادی، نظریه انتقادی، برنامه درسی مطالعات اجتماعی، برنامه فلسفه برای کودکان، مبنا، هدف، مضمون
|
 • Ali Vahdati Daneshmand *, Shahin Iravani, Khosrow Bagheri Noaparast Pages 5-26
  The main purpose of this study is to review and critique two competing educational borrowing policies in contemporary Iran, namely the wholesale reception of the West and the rebelling against it based on the issue of identity. In the first policy, the ideas of Akhundzadeh and Malkum Khan and in the second policy, the ideas of Shariati, Al-Ahmad and the official documents of educational reform after the Islamic Revolution are emphasized. Derrida's deconstruction approach has also been used to critique these policies and to reveal the contradictions of each of them, to go beyond the aporiatic situation resulting from this confrontation. Deconstruction shows that both politics are caught up in the metaphysics of presence and auto-immunity, ignoring the differance, supplementarity, and contamination between the "self" and the "other." It is also suggested at the end of the article, that the acceptance of the aporiatic situation as a transcendent condition of reform, identity non-closure, and supplementarity in Derrida's concept of negotiation be incorporated into the structure of any forthcoming borrowing policy.
  Keywords: deconstruction, Educational Borrowing, educational reform, iran education system, Derrida
 • Narges Sadat Sajjadieh *, Amir Badpa Pages 27-46
  One of the strong concepts in the educational area is the concepts of “gifted” and “talented”. These concepts have been the concern of the educational intellectuals and in the 20th century run a mainstream in the psychology. Among these, in some underdevelopment countries like Iran, it has been noteworthy because of the development, and many gifted policies have been developed. Regarding the analytic approach, in this paper, we examine this concept from a philosophical-educational view and then we evaluate its challenges in the action area. In the end, we propose some turns in the gifted policies by apply tacit deduction. There are four theoretical challenges like ambiguity on the concept of superiority, challenge in the concepts of validness and usefulness, the concept of potentiality as an instrument of domination in the educational system, and the potentiality as an illusion stems from modern human narcissism in front of this concept and its components. On the other hand, in the action area some dichotomies like inherent/acquired, potential/actual, and instantaneous/gradual challenge educational judgments about students’ potentiality. In the end, we proposed 5 turns in potentiality policies. Some of these turns are: turn from formal to informal and semi-formal educational systems, turn from single views to multiple views, turn from external evaluations to internal and inclusive evaluations, and turn from static vies to dynamic views about human potentialities.
  Keywords: Gifted, Talented, Analyze, Theory, action
 • Roohollah Mozaffaripour * Pages 47-66

  The main purpose of this research is to introduce, study and analyze the philosophical and educational ideas of Bernard Stigler, the contemporary philosopher of technology. Citing the findings of French anthropologist Leroi Gourhan, Stiegler claims that human evolution took place through tools and technology, and in fact, through the use of tools, the human brain evolved and the human being became what it is today. According to Stiegler, technologies are passed on to the next generations in the form of epiphylogenetic retention and provide the basis for human evolution and progress. According to Stiegler, digital technologies today create a kind of proletariat for weakening life skills. Stiegler also believes that digital technologies are destroying the "attention" of young people and adolescents, and these technologies are even changing the brains of young people and their way of thinking. He has also studied deep and Hyper-attention. The results of this study show that according to Stiegler's philosophy, attention to technology on the anthropological foundations of education can be important. Hyper attenton can occur in the virtual education we are dealing with today. According to Stiegler, the proletarianization can be seen in today's education, especially in any form of commercial education. Given the deterioration of attention in today's world, it is necessary to consider the necessary skills on how to manage and control "attention" in education.

  Keywords: Stiegler, Technology, Proletariat, attention, Education
 • Fereidoun Shakibania, Parvaneh Valavi *, Masoud Safaiimoghadam, Khosrow Bagheri Noaparast Pages 67-85
  In this study, Thomas Nigel's view of Panpsychism is examined to determine whether this approach is a more appropriate basis for the neuroeducation approach than the physicalist approaches. For this purpose, descriptive-analytical research method has been used. The physical basis of the Neuroeducation approach, instead of solving the problem of the relationship between mind and body and also explaining mental states, By proposing eliminatory and reductionist views and eliminating the form of the problem without considering the phenomenal and first-person characteristics of the mind (by eliminating or reducing the apparent consciousness to events and brain processes) it looks at mental states from an objective and third person perspective. Nigel considers the external / objective conception of the world incomplete and presupposes "Panpsychism" in order to fill the explanatory gap of mind and body, and to explain the origin of consciousness and intellect. Nigel's Panpsychism approach is more appropriate for the general field of education, and especially for the special field of teaching-learning, than for the physicalist approaches, in terms of paying attention to the totality of human existence and the intertwined mentality and objectivity. However, since Nigel's Panpsychism has not adequately explained the problem of composition, it can not be a flawless solution in explaining mental causation and consciousness, and as a result As a result, the relationship between mind and body remains a difficult issue.
  Keywords: Neuroeducation, Physicalism, Thomas Nigel, Panpsychism
 • Azam Taherkhani *, Saeid Zarghami Hamrah, Hasan Ashayerih, Yahya Ghaedi Pages 86-110

  The main purpose of this paper is to investigate the learning of mathematical analysis based on the integration of philosophical analysis and neurocognitive findings. For this purpose, learning mathematical analysis, as one of the aspects of mathematical thinking, has been studied using learning numerical symbols in children based on the neurophilosophical method. To that end, three observational propositions have been deduced from cognitive neuroscience findings on symbolic mathematics including symbolic learning of numbers changes children's brains and the processing of symbolic numbers; nonsymbolic numbers are heterogeneous and there is a vague, bidirectional connection between them; the symbolic knowledge of numbers plays an important role in the future development of children in higher-level mathematics. Then, based on these three propositions, an attempt has been made to examine the philosophical questions of the research and the challenges related to them.In this paper, we argue that combining symbolic numbers learning with how created numerical symbols and encouraging children to make consistent connections between numerical symbols and their mental meaning and verbal expression can provide the necessary tools for the enrichment of metacognitive abilities namely error detection. However, it is necessary to consider challenges such as how children become acquainted with the theory of evolution concerning cultural issues, the type of strategies needed to improve the relationship between semantic and symbolic understanding of numbers in children, and the level of emphasis on problem-solving processes (which also require symbol-based analysis) in mathematics’ education in Iran to improve children's thinking abilities.

  Keywords: Learning of mathematical analysis, Philosophical analysis, Cognitive neuroscience, Symbolic number processing
 • Mohammad Hassani * Pages 111-134
  The purpose of this study is to investigate and judge the relationship between gifted schools and social justice. To achieve this goal, the concept of distributive justice was studied analytically and its appropriate criteria for the distribution of good school education (formal and public) were examined and two necessary and sufficient conditions for the realization of distributive justice in school education were formulated. The first is the condition of equal distribution of opportunities as necessary and the first, and the second is the condition of entitlement as sufficient and final.Based on these two conditions, due to the attention to intelligence as a prerequisite without considering equal access to school education opportunities, gifted schools are unfair and it is suggested that these schools be excluded from the general period (first to ninth grade) i.e. the first secondary level(junior high school). In the senior high school the approach of separation of the gifted student should not be considered as a policy.
  Keywords: Distributive justice, school education. Talented schools
 • Masoumeh Ramezani Fini, Khosrow Begheri Noaparast *, Narges Sadat Sajadieh Pages 135-157

  The main purpose of this paper is to investigate the critical theory of Horkheimer and p4c program in order to present a program for educating critical thinking in social studies curriculum. The main question has objected important capacities of two approaches for educating critical thinking in social studies curriculum. To meet so, foundations as well as goals in the first place, and themes in the second place has been presented. The former has been taken into action by synthetic methodology and the latter by deductive methodology. Deduction of foundations rest on four aspects called ontology, anthropology, epistemology and axiology and the hard core is p4c program.In this paper was argued that the goals underlying the two approaches contribute to posing the goals which include educating activist citizen, educating personal and social responsibility morale, the ability for establishing true social relationships, growing the ability of conscious and logical criticism of social acts, growing the ability of judging the aim and functions of social institutes, education thinking comprehension in social problems. And finally Essential themes are: to recognize basic social concepts, knowing the reason why these concept should be explicit, getting to know with effective social institutes, to recognize effective social factors, to recognize natural and unnatural factors on destiny of society, getting to know with criterion and its function an judging, distinguishing between personal and social aims.

  Keywords: Critical thinking, critical theory, social studies curriculum, philosophy for children program, foundation, goal, theme